Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
12. Пространство, время, принципы относительности. Вопросы пространства и времени всегда интересовали человеческое общество. Одна из концепций этих п...полностью>>
'Программа'
При разработке программы в основу положен Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 080502 «Эко...полностью>>
'Доклад'
С целью предоставления общественности информации о деятельности образовательного учреждения предлагается публичный доклад директора школы Васильевой ...полностью>>
'Курс лекций'
Список столбцов в предложении INSERT приводить не обязательно в случае, если в предложении VALUES перечисляются значения всех столбцов таблицы, причем...полностью>>

Н. П. Юрчук Рецензенти: Підгурський О.І., к т. н., професор кафедри інформаційних систем І технологій Вінницького інституту регіональної економіки та управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання лабораторних робіт з дисципліни

"Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті"

для студентів спеціальності 70.50.106 “Облік і аудит”

третього курсу денної форми навчання

Вінниця 2003

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Iнфор­ма­ційні системи і технології в обліку і аудиті” для студ. спеціальності 70.50.106 “Облік і аудит” третього курсу денної форми навчання. /Укладачі Є. А. Паламарчук, Н. П. Юрчук. – Вінниця: ВДАУ, 2003. – 46 с.

Укладачі: Є. А. Паламарчук, канд. техн. наук

Н. П. Юрчук

Рецензенти: Підгурський О.І., к.т.н., професор кафедри інформаційних систем і технологій Вінницького інституту регіональної економіки та управління

Арапов С.М., к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики та

інформатики Вінницького державного аграрного університету

Рекомендовано науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету протокол № 4 від „ 29 ” грудня 2003 р.

НАУКОВО - МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

В методичних вказівках з дисципліни “Iнформаційні системи і технології в обліку і аудиті” представлені одинадцять лабораторних робіт, які розраховані на загальний обсяг навчальної роботи в 50 годин. Завдання лабораторного практикуму спрямовані на вивчення студентами економічних спеціальностей бухгалтерського програмного пакета "Фінанси без проблем-4000/ultra".

Укладачі: доцент Паламарчук Євген Анатолієвич

Юрчук Наталія Петрівна

Завідуючий відділом: Задояний В.І.

Редактор: ____________

Підписано до

друку:____________ формат ___________ папір _______________

Друк №____ друк офсетний.

Умовних друкованих аркушів_________

Обл. вид. аркушів ___________

Тираж_______ примірників Зам. №___

Віддруковано в ОЦ ВДАУ с. Агрономічне, вул.Сонячна,3.

ЗМІСТ

Вимоги до оформлення лабораторних робіт

Лабораторна робота №1. Спеціалізований бухгалтерський пакет ”Фінанси без проблем”. Меню та режими роботи

Лабораторна робота №2. Дослідження основних функцій дерева операцій

Лабораторна робота №3. Дослідження бухгалтерських функцій програми ФБП та їх взаємодія з настройками календаря програми

Лабораторна робота №4. Дослідження операторів створення звітних форм та інших функцій ФБП

Лабораторна робота №5. Дослідження роботи параметрів та екстрапараметрів

Лабораторна робота №6. Дослідження роботи зовнішньої бази даних

Лабораторна робота №7. Вивчення принципів роботи форм-історій

Лабораторна робота №8. Дослідження принципів роботи механізму фактів

Лабораторна робота №9. Розробка форм із використанням механізму фактів

Лабораторна робота №10. Порівняльна характеристика бухгалтерських програм «1С:Бухгалтерія» та «Фінанси без проблем»

Лабораторна робота №11. Розробка спрощеного проекту автоматизації ділянки

бухгалтерського обліку

Список рекомендованої літератури

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБIТ

Виконувати лабораторнi роботи слiд за своїм варiантом, номер якого визначає викла­дач. Лабораторнi роботи потрібно виконувати акуратно, в окремому зошитi чи на аркушах стандартного формату, чорнилом будь-якого кольору за винятком червоного та зеленого.

Звiт про виконання лабораторних робiт обов`язково повинен мiстити:

 • тему роботи;

 • мету та завдання для роботи;

 • текст програми;

 • iнструкцiю для виконання програми;

 • результати виконання (копiя екрану).

 • висновки по роботі.

Оформленi таким чином роботи повиннi бути захищенi у визначенi викладачем терміни. При спiвбесiдi студент повинен знати вiдповiдний теоретичний матерiал i вмiти розв'язувати задачi.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

ТЕМА: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ПАКЕТ "ФІНАНСИ БЕЗ ПРОБЛЕМ". МЕНЮ ТА РЕЖИМИ РОБОТИ

МЕТА РОБОТИ: Ознайомлення з базовими режимами роботи спецiалiзованого бухгалтерського пакету "Фiнанси без проблем"

ЗАВДАННЯ

1. Навчитися користуватися пiдказками "Фiнанси без проблем".

2. Навчитися користуватися меню.

3. Навчитися встановлювати звiтний перiод.

4. Навчитися створювати записи в журналi господарських операцiй.

5. Навчитися редагувати файли форм.

6. Навчитися створювати документи та записувати їх у файли.

ВМIСТ ЗВIТУ

1. Тема, мета роботи та завдання.

2. Вiдповiдi на всi питання завдань до лабораторної роботи, а також детальний опис дiй для виконання тiєї чи iншої операцiї.

3. Висновки за отриманими результатами.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Створіть в своєму роздiлi каталог FIN.

 2. З диску Z з каталога FIN скопiюйте у свiй роздiл в каталог FIN файли з пiдкаталогу EXAMPLE.

 3. Знаходячись в своєму роздiлi та в каталозi із скопiйованими файлами, через головне меню завантажте "Фiнанси без проблем".

 4. Увімкніть режим головного меню пакета “Фінанси без проблем” (клавiша F10). За допомогою клавiш → та ← продивіться змiст головного меню.

 5. За допомогою лекцiйного матерiалу та допомоги (кл. F1) з'ясуйте призначення режимiв меню "Фiнанси без проблем". Уважно перегляньте план рахункiв (меню "Правила" - "Рахунки та початковi умови" або ALT-F5) та дерево операцiй (меню "Правила" - "Види операцiй та проводки" або ALT-F6). Занотуйте призначення функцiональних клавiш для цих режимів. Спробуйте редагувати план рахункiв.

 6. Встановіть звiтний перiод: з 3 сiчня поточного року до 30 вересня поточного року. Для цього в меню "Документи" встановіть вказiвник на "сiчень" та за допомогою клавіші F4 виберіть 3-тє число. Потiм встановіть вказiвник на "Вересень" та виберіть 30-те число за допомогою клавіші F5.

 7. Встановіть режим запису поточних операцiй (меню "Документи" - "Операцiї" або ALT-F2). За допомогою кл. F7 створіть операцiю з нарахування заробiтної плати. Створення операцiї здiйснюється у виглядi вибору одного із запропонованих варiантiв. При ство­реннi операцiї звернiть увагу на пiдказки внизу екрана, а також дослiдiть, звiдки беруться опцiї меню, що з`являються при введеннi операцiй. Для нашого прикладу: номер операцiї 1, дата 3, в загальному порядку, зарплата, штатникам, загальногосподарськi видатки, *** (прiзвище вказати на свiй розсуд), сума 182 грн.

 8. Перегляньте проводки, що з'явились пiсля цiєї операцiї (кл.F6). Користуючись планом рахункiв, визначте якi нарахування було зроблено.

 9. В меню "Документи" оберіть опцію "Файли форм". Перегляньте каталог файлiв форм.

 10. Клавiшою ENTER оберіть "Розрахунково-платiжну вiдомiсть" та запам'ятайте у файл (F5 - "Вивести в файл" - "iм'я файлу для замiни принтера: FILE.PRN").

 11. Аналогiчно п.10 оберіть "Платiжну вiдомiсть (зарплата)" та "Розрахунковий листок" (файли для запису FILE1.PRN та FILE2.PRN). Зверніть увагу на надписи у лiвому верхньому кутку документiв (реквiзити фiрми).

 12. Перегляньте обороти рахункiв (меню "Документи" - "Обороти рахункiв" або ALT-F3).

 13. Перегляньте субрахунки рахункiв 65, 66, 64 (кл.F4, ENTER).

 14. Перейдіть в журнал операцiй (ALT-F2) та створіть операцiю по перерахуванню при­бут­ко­вого податку з заробiтної плати: F7 - дата: 3, в загальному порядку, податки, пере­ра­хування, прибуткового податку, мiськфiнуправлiння (всi реквiзити вказати на свiй роз­суд), сума: 21.95, коментар: перерахування прибуткового податку. Обрати опцію "Ство­ри­ти документ". Звернiть увагу на реквiзити фiрми-платника.

 15. Аналогiчно п.10 запам'ятайте в файл платiжне доручення (файл для запису FILE3.PRN).

 16. Виконайте дiї з п.12 та п.13.

 17. В режимі «Файли-форм» в розділі «Загальні визначення» знайдіть файл FIRST.RPT . Визначте, що записано у цьому файлi. Вiдредагуйте реквiзити фiрми на свiй розсуд. Запам'ятайте файл за допомогою клавіші F2.

 18. Аналогiчно п.10 оберіть "Платiжну вiдомiсть (аванс)" (файл для запису FILE3.PRN). Зверніть увагу на надписи у лiвому верхньому кутку документiв (реквiзити фiрми). Занотуйте висновки.

 19. Вийдіть з програми "Фiнанси без проблем" (ALT-X). Перегляньте файли FILE.PRN - FILE3.PRN.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Якi основнi можливостi спецiалiзованого бухгалтерського пакету "Фiнанси без проблем"?

 2. Якi основнi режими меню та як змiнюються пiдказки в залежностi від того, на який режим в меню вказує вказiвник?

 3. Як встановити звiтний перiод?

 4. В чому полягає принцип створення записiв у журналi операцiй та як це залежить вiд плану рахункiв та дерева операцiй

 5. Якi способи можна використовувати для аналiзу оборотiв, залишкiв тощо в ФБП?

 6. Якi існують методи редагування плану рахункiв та дерева операцiй?

 7. Які файли входять до програми ФБП та яке їх призначення?

 8. Які опції (настройки) має програма ФБП та яке їх призначення?

 9. Якi Ви знаєте способи створення документiв в ФБП та запису їх у файли?

 10. Яким чином редагуються файли форм?

 11. Для чого iснує файл FIRST.RPT та як вiн впливає на роботу ФБП?

 12. Які файли до пакету ФБП? Їх призначення.

 13. Які існують версії програми ФБП з точки зору користувачів та операційних систем?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 2

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЕВА ОПЕРАЦІЙ

МЕТА РОБОТИ: Ознайомлення з способами створення та редагування плану рахункiв та дерева операцiй

ЗАВДАННЯ

 1. Навчитися створювати план рахункiв вiдповiдно до потреби.

 2. Навчитися створювати та редагувати дерево операцiй.

 3. Засвоїти основнi функцiї, які використовуються в деревi операцiй.

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Вiдповiдi на всi питання завдань до лабораторної роботи, а також детальний опис дiй для виконання тiєї чи iншої операцiї.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Створіть у своєму роздiлi каталог FIN1 та скопiюйте у нього з диску Z каталогу FIN файли: fin.flg, fin.opt, fin.lbl, first.rpt.

 2. Перезавантежте комп`ютер.

 3. Завантажте пакет "Фiнанси без проблем".

 4. За допомогою пiдказки та лекцiйного матерiалу з'ясуйте, що означають поняття "коефi­цiєнт проводки", "гiлка цикл", "гiлка питання", а також символи @, $, #,=, *.

 5. Розглянемо створення плану рахункiв та дерева операцiй на прикладi. Активiзуйте меню "Рахунки та початковi умови". За допомогою кл. F7 створіть необхiднi для Вашого прикладу рахунки: 23 - виробництво, 31 - розрахунковий рахунок (вкажіть початковий залишок 10000), 30 – каса (вкажіть початковий залишок 1700), 64 - розрахунки за податками та платежами, 65 - розрахунки за страхуванням, 66 - зарплата, 70-дохід від реалізації, min (позабалансовий рахунок) - неоподаткований мiнiмум зарплати (вказати початковий залишок 17.00), Х –фіктивний рахунок. Звернiть увагу, що перед створенням нового рахунку вказiвник повинен стояти на пустому рядку.

 6. Створіть субрахунки:

641 – податок на прибуток,

642 – прибутковий податок з громадян,

651 – пенсiйний фонд,

652 – соцстрах,

653 – страхування на випадок безробіття;

654 – страхування від нещасних випадків;

661 – Петренко М.І.,

662 – Іванов О.П.

663 – Коваль П.Н.

664 – Попик О.Д.

Для цього поставте вказівник на потрібний рахунок та скористайтесь кл. F7.

 1. Активізуйте меню “Види операцій та проводки”. За допомогою клавіші F7 створіть гілки дерева операцій: “Розрахунковий рахунок”, “Каса”. При створенні кожної нової гілки вказівник повинен стояти на надпису “Дерево видів операцій”.

 2. В гілці “Розрахунковий рахунок” створіть гілки “Прихід” –“Від реалізації”, “Видатки” – “В касу” .Встановіть вказівник на гілку –“Від реалізації”, та за допомогою клавіші F6 створіть проводки, що відповідають цій гілці. Аналогічно створіть інші проводки.

 3. В гілці “Каса” створіть гілки “Прихід”- “З розрахункового рахунку”; “Видатки” – “Видача зарплати” та створіть проводки, що відповідають цим гілкам.

 4. Створіть проводки для нарахування зарплати працівникам, які не мають права на соціальну пільгу. Встановіть вказівник на гілку “Зарплата (без пільг)” та натисніть кл. F6.

23 @66

23 651 0.32 нарахування в Пенсійний фонд

23 652 0.029 соціальне страхування

 1. 653 0.021 нарахування в Фонд безробіття

 1. 654 0.02 нарахування в Фонд страхування від нещасних випадків

@66 651 0.012 утримання в Пенсійний фонд

@66 652 0.005 утримання у ФСС

@66 653 0.005 утримання у Фонд зайнятості

@66 642 0.13 прибутковий податок

 1. Створіть операції:

 • номер 1, дата 3, зарплата (без пільг), 661 Петренко М.І, 550.00;

 • номер 2, дата 3, зарплата (без пільг), 662 Іванов О.П., 650.00;

 • номер 3, дата 3, зарплата (без пільг), 663 Коваль П.Н., 590.00;

 • номер 4, дата 3, зарплата (без пільг), 664 – Попик О.Д., 580.00.

 1. Перегляньте проводки, що відбулися, та обороти рахунків.

 2. Ввімкніть калькулятор (F3) та перерахуйте вручну отримані суми проводок. Необхідно переконатися, що результати, отримані за допомогою калькулятора, збігаються з результатами, які отримані від ППП ФБП.

 3. Створіть гілку

Зарплата

├──Аванс всім

│ └──? Z сума

│ └──# 66

│ ▒ # 30 (Z)

 1. Перейдіть в журнал операцій та створіть операцію “Аванс всім” на суму 50 грн. Перегляньте проводки по операції та занотуйте для чого використовується символ “#”.

 2. Перейдіть в дерево видів операцій.

 3. Встановіть вказівник на гілку “Аванс всім” та натисніть ALT + F10. Виберіть “Записать в файл *.RUL”; виберіть ім’я, яке запропоноване комп’ютером.

 4. Встановіть вказівник на гілку “Зарплата” та натисніть ALT + F10. Виберіть “Приклеить из файла *.RUL” та ім’я файла. Занотуйте в звіт, що відбулося.

 5. Встановіть вказівник на одну з гілок гілки “Аванс всім” та натисніть ALT + F10. Виберіть “Відрізати”. Занотуйте в звіт всі зміни, що відбулися.

 6. Ще раз натисніть ALT + F10 та виберіть “Приклеїти”. Занотуйте в звіт зміни, що відбулись. Вкажіть, які існують види редагування дерева операцій.

 7. Встановіть вказівник на одну з гілок гілки “Аванс всім” та відредагуйте її, щоб вона мала наступний вигляд:

├──2-Аванс

│ └──? Z сума

│ └──# 66

│ ▒ # 30 ab

 1. В “Файлах-форм” за допомогою кл.F7 створіть файл-коефіцієнт ab.rpt. В ньому створіть наступну програму:

*2-Аванс

$=z

 1. Перейдіть в журнал операцій та створіть операцію “2-Аванс” на суму 50грн. Перегляньте проводки по операції та занотуйте для чого використовується символ “$” та призначення файла-коефіцієнта .

 2. Створіть гілку:

├──21-Аванс

│ └──? Z сума

│ └──# 66

│ ▒ # 30 ab-2

В “Файлах-форм” створіть файл-коефіцієнт ab-2.rpt. В ньому створіть наступну програму:

*21-Аванс

іf z>10

$=z

else

$=0

endіf

Перейдіть в журнал операцій та створіть операцію “21-Аванс” на суму 9грн. Перегляньте проводки по операції .

Створіть ще одну операцію “21-Аванс” на суму 15грн. Перегляньте проводки по операції та занотуйте, як працює оператор умовного переходу іf else endіf.

 1. Створіть гілку:

├──3-Аванс

│ └──? Z сума

│ ▒ X X ac

 1. В “Файлах-форм” створіть файл-коефіцієнт aс.rpt. В ньому створіть наступну програму:

*Аванс-3

#66

▒ # 30 (z) сума бухгалтерської проводки

#

$=0 сума фіктивної проводки - Х Х

Символ проводки ▒ створюється за допомогою комбінації кл.ALT +177. Код 177 набирається з правої клавіатури.

 1. Перейдіть в журнал операцій та створіть операцію “3-Аванс” на суму 40грн. Перегляньте проводки по операції та зробіть висновки.

 2. Створіть гілку:

L--4-Аванс

L--? Z сума

¦ X X ad

 1. В “Файлах-форм” створіть файл-коефіцієнт ad.rpt. В ньому створіть наступну програму:

*Аванс 4

* Якщо "*" в першій позиції, то це є коментар

A='30' це поки що стрічкова змінна, яка має значення '30'

*

#66

- # *A (Z) а тут позначення "*А" означає, що змінна "А"-це рахунок,

* який приймає участь в проводці

#

$=0

 1. Перейдіть в журнал операцій та створіть операцію “4-Аванс” на суму 20грн. Перегляньте проводки по операції та занотуйте для чого використовується символ “*”.

 2. Перегляньте обороти рахунків та кінцеві залишки.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

 1. Що таке коефiцiєнт проводки, гiлка цикл, гiлка запитання в дереві операцій?

 2. Для чого використовуються символи @, ?, #, $, *? Навести власні приклади до них .

 3. Як створити план рахункiв та дерево операцiй ?

 4. Якими способами можна редагувати план рахункiв та дерево операцiй ?

 5. Що означають пункти меню, якi пропонуються при створенi журналу операцiй ?

 6. Яка сума буде на дебетi рахунку 80 пiсля проводки 80 20 0.57, якщо сума операції складає 100 гр. ?

 7. Як внести дебетові та кредитові початкові залишки на рахунки та субрахунки?

 8. За допомогою якої змінної файл-коефіцієнт повертає дереву операцій результати своїх обрахунків?

 9. Що означають такі записи:

а) Дт 23 Кт 20 АВС

*АВС

$=100

б) Дт 23 Кт 20 (0.8)

в) Дт 23 Кт 20 0.8Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. С. Юрчук философия права курс лекций

  Курс лекций
  В курсе лекций по «Философии права» рассматриваются основные проблемы учебной дисциплины: содержание, назначение и историческое развитие философии права, а также ее разделы: философско-правовая онтология, философско-правовая аксиология,
 2. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. Рекомендовано Вченою радою інституту адвокатури при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка протокол №1 від 22 січня 1999 р

  Документ
  Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посіб. — 2-е вид., допов. — К: Юрінком Інтер, 2 . - 256 с. - Бібліогр.: с. 242-250. І5ВК 966-7302-76-8
 4. Рабочая программа Челябинск Издательский центр юургу 2010 ббк ю3(0 я7 Б484

  Рабочая программа
  Программа содержит темы курса философии, преподаваемого в филиале ЮУрГУ в г. Снежинске. В программе рассматриваются ключевые философские понятия, приводятся списки литературы для изучения тем курса философии, предлагаются вопросы
 5. Методичні вказівки (14)

  Диплом
  до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри «Автоматики та управління у технічних системах»

Другие похожие документы..