Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Як усім відомо , екологія — це наука , що займається вивченням взаємозв’язків у природному середовищі . Так було до 70-х років , зараз цими питаннями...полностью>>
'Документ'
Способы задания схем грамматик: форма Бэкуса-Наура; итерационная форма; синтаксические диаграммы. Классификация грамматик и языков по Хомскому. Соотно...полностью>>
'Программа'
Контракт на право оперативного управления нежилым фондом, свидетельство на право оперативногоуправления, документ на право пользования земельным учас...полностью>>
'Курс лекций'
Под системой понимается множество элементов и связей между ними. Обозначим V – множество элементов системы. Тогда бинарное отношение R2  V  V задае...полностью>>

Н. П. Юрчук Рецензенти: Підгурський О.І., к т. н., професор кафедри інформаційних систем І технологій Вінницького інституту регіональної економіки та управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання лабораторних робіт з дисципліни

"Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті"

для студентів спеціальності 70.50.106 “Облік і аудит”

третього курсу денної форми навчання

Вінниця 2003

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Iнфор­ма­ційні системи і технології в обліку і аудиті” для студ. спеціальності 70.50.106 “Облік і аудит” третього курсу денної форми навчання. /Укладачі Є. А. Паламарчук, Н. П. Юрчук. – Вінниця: ВДАУ, 2003. – 46 с.

Укладачі: Є. А. Паламарчук, канд. техн. наук

Н. П. Юрчук

Рецензенти: Підгурський О.І., к.т.н., професор кафедри інформаційних систем і технологій Вінницького інституту регіональної економіки та управління

Арапов С.М., к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики та

інформатики Вінницького державного аграрного університету

Рекомендовано науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету протокол № 4 від „ 29 ” грудня 2003 р.

НАУКОВО - МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

В методичних вказівках з дисципліни “Iнформаційні системи і технології в обліку і аудиті” представлені одинадцять лабораторних робіт, які розраховані на загальний обсяг навчальної роботи в 50 годин. Завдання лабораторного практикуму спрямовані на вивчення студентами економічних спеціальностей бухгалтерського програмного пакета "Фінанси без проблем-4000/ultra".

Укладачі: доцент Паламарчук Євген Анатолієвич

Юрчук Наталія Петрівна

Завідуючий відділом: Задояний В.І.

Редактор: ____________

Підписано до

друку:____________ формат ___________ папір _______________

Друк №____ друк офсетний.

Умовних друкованих аркушів_________

Обл. вид. аркушів ___________

Тираж_______ примірників Зам. №___

Віддруковано в ОЦ ВДАУ с. Агрономічне, вул.Сонячна,3.

ЗМІСТ

Вимоги до оформлення лабораторних робіт

Лабораторна робота №1. Спеціалізований бухгалтерський пакет ”Фінанси без проблем”. Меню та режими роботи

Лабораторна робота №2. Дослідження основних функцій дерева операцій

Лабораторна робота №3. Дослідження бухгалтерських функцій програми ФБП та їх взаємодія з настройками календаря програми

Лабораторна робота №4. Дослідження операторів створення звітних форм та інших функцій ФБП

Лабораторна робота №5. Дослідження роботи параметрів та екстрапараметрів

Лабораторна робота №6. Дослідження роботи зовнішньої бази даних

Лабораторна робота №7. Вивчення принципів роботи форм-історій

Лабораторна робота №8. Дослідження принципів роботи механізму фактів

Лабораторна робота №9. Розробка форм із використанням механізму фактів

Лабораторна робота №10. Порівняльна характеристика бухгалтерських програм «1С:Бухгалтерія» та «Фінанси без проблем»

Лабораторна робота №11. Розробка спрощеного проекту автоматизації ділянки

бухгалтерського обліку

Список рекомендованої літератури

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБIТ

Виконувати лабораторнi роботи слiд за своїм варiантом, номер якого визначає викла­дач. Лабораторнi роботи потрібно виконувати акуратно, в окремому зошитi чи на аркушах стандартного формату, чорнилом будь-якого кольору за винятком червоного та зеленого.

Звiт про виконання лабораторних робiт обов`язково повинен мiстити:

 • тему роботи;

 • мету та завдання для роботи;

 • текст програми;

 • iнструкцiю для виконання програми;

 • результати виконання (копiя екрану).

 • висновки по роботі.

Оформленi таким чином роботи повиннi бути захищенi у визначенi викладачем терміни. При спiвбесiдi студент повинен знати вiдповiдний теоретичний матерiал i вмiти розв'язувати задачi.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

ТЕМА: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ПАКЕТ "ФІНАНСИ БЕЗ ПРОБЛЕМ". МЕНЮ ТА РЕЖИМИ РОБОТИ

МЕТА РОБОТИ: Ознайомлення з базовими режимами роботи спецiалiзованого бухгалтерського пакету "Фiнанси без проблем"

ЗАВДАННЯ

1. Навчитися користуватися пiдказками "Фiнанси без проблем".

2. Навчитися користуватися меню.

3. Навчитися встановлювати звiтний перiод.

4. Навчитися створювати записи в журналi господарських операцiй.

5. Навчитися редагувати файли форм.

6. Навчитися створювати документи та записувати їх у файли.

ВМIСТ ЗВIТУ

1. Тема, мета роботи та завдання.

2. Вiдповiдi на всi питання завдань до лабораторної роботи, а також детальний опис дiй для виконання тiєї чи iншої операцiї.

3. Висновки за отриманими результатами.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Створіть в своєму роздiлi каталог FIN.

 2. З диску Z з каталога FIN скопiюйте у свiй роздiл в каталог FIN файли з пiдкаталогу EXAMPLE.

 3. Знаходячись в своєму роздiлi та в каталозi із скопiйованими файлами, через головне меню завантажте "Фiнанси без проблем".

 4. Увімкніть режим головного меню пакета “Фінанси без проблем” (клавiша F10). За допомогою клавiш → та ← продивіться змiст головного меню.

 5. За допомогою лекцiйного матерiалу та допомоги (кл. F1) з'ясуйте призначення режимiв меню "Фiнанси без проблем". Уважно перегляньте план рахункiв (меню "Правила" - "Рахунки та початковi умови" або ALT-F5) та дерево операцiй (меню "Правила" - "Види операцiй та проводки" або ALT-F6). Занотуйте призначення функцiональних клавiш для цих режимів. Спробуйте редагувати план рахункiв.

 6. Встановіть звiтний перiод: з 3 сiчня поточного року до 30 вересня поточного року. Для цього в меню "Документи" встановіть вказiвник на "сiчень" та за допомогою клавіші F4 виберіть 3-тє число. Потiм встановіть вказiвник на "Вересень" та виберіть 30-те число за допомогою клавіші F5.

 7. Встановіть режим запису поточних операцiй (меню "Документи" - "Операцiї" або ALT-F2). За допомогою кл. F7 створіть операцiю з нарахування заробiтної плати. Створення операцiї здiйснюється у виглядi вибору одного із запропонованих варiантiв. При ство­реннi операцiї звернiть увагу на пiдказки внизу екрана, а також дослiдiть, звiдки беруться опцiї меню, що з`являються при введеннi операцiй. Для нашого прикладу: номер операцiї 1, дата 3, в загальному порядку, зарплата, штатникам, загальногосподарськi видатки, *** (прiзвище вказати на свiй розсуд), сума 182 грн.

 8. Перегляньте проводки, що з'явились пiсля цiєї операцiї (кл.F6). Користуючись планом рахункiв, визначте якi нарахування було зроблено.

 9. В меню "Документи" оберіть опцію "Файли форм". Перегляньте каталог файлiв форм.

 10. Клавiшою ENTER оберіть "Розрахунково-платiжну вiдомiсть" та запам'ятайте у файл (F5 - "Вивести в файл" - "iм'я файлу для замiни принтера: FILE.PRN").

 11. Аналогiчно п.10 оберіть "Платiжну вiдомiсть (зарплата)" та "Розрахунковий листок" (файли для запису FILE1.PRN та FILE2.PRN). Зверніть увагу на надписи у лiвому верхньому кутку документiв (реквiзити фiрми).

 12. Перегляньте обороти рахункiв (меню "Документи" - "Обороти рахункiв" або ALT-F3).

 13. Перегляньте субрахунки рахункiв 65, 66, 64 (кл.F4, ENTER).

 14. Перейдіть в журнал операцiй (ALT-F2) та створіть операцiю по перерахуванню при­бут­ко­вого податку з заробiтної плати: F7 - дата: 3, в загальному порядку, податки, пере­ра­хування, прибуткового податку, мiськфiнуправлiння (всi реквiзити вказати на свiй роз­суд), сума: 21.95, коментар: перерахування прибуткового податку. Обрати опцію "Ство­ри­ти документ". Звернiть увагу на реквiзити фiрми-платника.

 15. Аналогiчно п.10 запам'ятайте в файл платiжне доручення (файл для запису FILE3.PRN).

 16. Виконайте дiї з п.12 та п.13.

 17. В режимі «Файли-форм» в розділі «Загальні визначення» знайдіть файл FIRST.RPT . Визначте, що записано у цьому файлi. Вiдредагуйте реквiзити фiрми на свiй розсуд. Запам'ятайте файл за допомогою клавіші F2.

 18. Аналогiчно п.10 оберіть "Платiжну вiдомiсть (аванс)" (файл для запису FILE3.PRN). Зверніть увагу на надписи у лiвому верхньому кутку документiв (реквiзити фiрми). Занотуйте висновки.

 19. Вийдіть з програми "Фiнанси без проблем" (ALT-X). Перегляньте файли FILE.PRN - FILE3.PRN.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Якi основнi можливостi спецiалiзованого бухгалтерського пакету "Фiнанси без проблем"?

 2. Якi основнi режими меню та як змiнюються пiдказки в залежностi від того, на який режим в меню вказує вказiвник?

 3. Як встановити звiтний перiод?

 4. В чому полягає принцип створення записiв у журналi операцiй та як це залежить вiд плану рахункiв та дерева операцiй

 5. Якi способи можна використовувати для аналiзу оборотiв, залишкiв тощо в ФБП?

 6. Якi існують методи редагування плану рахункiв та дерева операцiй?

 7. Які файли входять до програми ФБП та яке їх призначення?

 8. Які опції (настройки) має програма ФБП та яке їх призначення?

 9. Якi Ви знаєте способи створення документiв в ФБП та запису їх у файли?

 10. Яким чином редагуються файли форм?

 11. Для чого iснує файл FIRST.RPT та як вiн впливає на роботу ФБП?

 12. Які файли до пакету ФБП? Їх призначення.

 13. Які існують версії програми ФБП з точки зору користувачів та операційних систем?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 2

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЕВА ОПЕРАЦІЙ

МЕТА РОБОТИ: Ознайомлення з способами створення та редагування плану рахункiв та дерева операцiй

ЗАВДАННЯ

 1. Навчитися створювати план рахункiв вiдповiдно до потреби.

 2. Навчитися створювати та редагувати дерево операцiй.

 3. Засвоїти основнi функцiї, які використовуються в деревi операцiй.

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Вiдповiдi на всi питання завдань до лабораторної роботи, а також детальний опис дiй для виконання тiєї чи iншої операцiї.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Створіть у своєму роздiлi каталог FIN1 та скопiюйте у нього з диску Z каталогу FIN файли: fin.flg, fin.opt, fin.lbl, first.rpt.

 2. Перезавантежте комп`ютер.

 3. Завантажте пакет "Фiнанси без проблем".

 4. За допомогою пiдказки та лекцiйного матерiалу з'ясуйте, що означають поняття "коефi­цiєнт проводки", "гiлка цикл", "гiлка питання", а також символи @, $, #,=, *.

 5. Розглянемо створення плану рахункiв та дерева операцiй на прикладi. Активiзуйте меню "Рахунки та початковi умови". За допомогою кл. F7 створіть необхiднi для Вашого прикладу рахунки: 23 - виробництво, 31 - розрахунковий рахунок (вкажіть початковий залишок 10000), 30 – каса (вкажіть початковий залишок 1700), 64 - розрахунки за податками та платежами, 65 - розрахунки за страхуванням, 66 - зарплата, 70-дохід від реалізації, min (позабалансовий рахунок) - неоподаткований мiнiмум зарплати (вказати початковий залишок 17.00), Х –фіктивний рахунок. Звернiть увагу, що перед створенням нового рахунку вказiвник повинен стояти на пустому рядку.

 6. Створіть субрахунки:

641 – податок на прибуток,

642 – прибутковий податок з громадян,

651 – пенсiйний фонд,

652 – соцстрах,

653 – страхування на випадок безробіття;

654 – страхування від нещасних випадків;

661 – Петренко М.І.,

662 – Іванов О.П.

663 – Коваль П.Н.

664 – Попик О.Д.

Для цього поставте вказівник на потрібний рахунок та скористайтесь кл. F7.

 1. Активізуйте меню “Види операцій та проводки”. За допомогою клавіші F7 створіть гілки дерева операцій: “Розрахунковий рахунок”, “Каса”. При створенні кожної нової гілки вказівник повинен стояти на надпису “Дерево видів операцій”.

 2. В гілці “Розрахунковий рахунок” створіть гілки “Прихід” –“Від реалізації”, “Видатки” – “В касу” .Встановіть вказівник на гілку –“Від реалізації”, та за допомогою клавіші F6 створіть проводки, що відповідають цій гілці. Аналогічно створіть інші проводки.

 3. В гілці “Каса” створіть гілки “Прихід”- “З розрахункового рахунку”; “Видатки” – “Видача зарплати” та створіть проводки, що відповідають цим гілкам.

 4. Створіть проводки для нарахування зарплати працівникам, які не мають права на соціальну пільгу. Встановіть вказівник на гілку “Зарплата (без пільг)” та натисніть кл. F6.

23 @66

23 651 0.32 нарахування в Пенсійний фонд

23 652 0.029 соціальне страхування

 1. 653 0.021 нарахування в Фонд безробіття

 1. 654 0.02 нарахування в Фонд страхування від нещасних випадків

@66 651 0.012 утримання в Пенсійний фонд

@66 652 0.005 утримання у ФСС

@66 653 0.005 утримання у Фонд зайнятості

@66 642 0.13 прибутковий податок

 1. Створіть операції:

 • номер 1, дата 3, зарплата (без пільг), 661 Петренко М.І, 550.00;

 • номер 2, дата 3, зарплата (без пільг), 662 Іванов О.П., 650.00;

 • номер 3, дата 3, зарплата (без пільг), 663 Коваль П.Н., 590.00;

 • номер 4, дата 3, зарплата (без пільг), 664 – Попик О.Д., 580.00.

 1. Перегляньте проводки, що відбулися, та обороти рахунків.

 2. Ввімкніть калькулятор (F3) та перерахуйте вручну отримані суми проводок. Необхідно переконатися, що результати, отримані за допомогою калькулятора, збігаються з результатами, які отримані від ППП ФБП.

 3. Створіть гілку

Зарплата

├──Аванс всім

│ └──? Z сума

│ └──# 66

│ ▒ # 30 (Z)

 1. Перейдіть в журнал операцій та створіть операцію “Аванс всім” на суму 50 грн. Перегляньте проводки по операції та занотуйте для чого використовується символ “#”.

 2. Перейдіть в дерево видів операцій.

 3. Встановіть вказівник на гілку “Аванс всім” та натисніть ALT + F10. Виберіть “Записать в файл *.RUL”; виберіть ім’я, яке запропоноване комп’ютером.

 4. Встановіть вказівник на гілку “Зарплата” та натисніть ALT + F10. Виберіть “Приклеить из файла *.RUL” та ім’я файла. Занотуйте в звіт, що відбулося.

 5. Встановіть вказівник на одну з гілок гілки “Аванс всім” та натисніть ALT + F10. Виберіть “Відрізати”. Занотуйте в звіт всі зміни, що відбулися.

 6. Ще раз натисніть ALT + F10 та виберіть “Приклеїти”. Занотуйте в звіт зміни, що відбулись. Вкажіть, які існують види редагування дерева операцій.

 7. Встановіть вказівник на одну з гілок гілки “Аванс всім” та відредагуйте її, щоб вона мала наступний вигляд:

├──2-Аванс

│ └──? Z сума

│ └──# 66

│ ▒ # 30 ab

 1. В “Файлах-форм” за допомогою кл.F7 створіть файл-коефіцієнт ab.rpt. В ньому створіть наступну програму:

*2-Аванс

$=z

 1. Перейдіть в журнал операцій та створіть операцію “2-Аванс” на суму 50грн. Перегляньте проводки по операції та занотуйте для чого використовується символ “$” та призначення файла-коефіцієнта .

 2. Створіть гілку:

├──21-Аванс

│ └──? Z сума

│ └──# 66

│ ▒ # 30 ab-2

В “Файлах-форм” створіть файл-коефіцієнт ab-2.rpt. В ньому створіть наступну програму:

*21-Аванс

іf z>10

$=z

else

$=0

endіf

Перейдіть в журнал операцій та створіть операцію “21-Аванс” на суму 9грн. Перегляньте проводки по операції .

Створіть ще одну операцію “21-Аванс” на суму 15грн. Перегляньте проводки по операції та занотуйте, як працює оператор умовного переходу іf else endіf.

 1. Створіть гілку:

├──3-Аванс

│ └──? Z сума

│ ▒ X X ac

 1. В “Файлах-форм” створіть файл-коефіцієнт aс.rpt. В ньому створіть наступну програму:

*Аванс-3

#66

▒ # 30 (z) сума бухгалтерської проводки

#

$=0 сума фіктивної проводки - Х Х

Символ проводки ▒ створюється за допомогою комбінації кл.ALT +177. Код 177 набирається з правої клавіатури.

 1. Перейдіть в журнал операцій та створіть операцію “3-Аванс” на суму 40грн. Перегляньте проводки по операції та зробіть висновки.

 2. Створіть гілку:

L--4-Аванс

L--? Z сума

¦ X X ad

 1. В “Файлах-форм” створіть файл-коефіцієнт ad.rpt. В ньому створіть наступну програму:

*Аванс 4

* Якщо "*" в першій позиції, то це є коментар

A='30' це поки що стрічкова змінна, яка має значення '30'

*

#66

- # *A (Z) а тут позначення "*А" означає, що змінна "А"-це рахунок,

* який приймає участь в проводці

#

$=0

 1. Перейдіть в журнал операцій та створіть операцію “4-Аванс” на суму 20грн. Перегляньте проводки по операції та занотуйте для чого використовується символ “*”.

 2. Перегляньте обороти рахунків та кінцеві залишки.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

 1. Що таке коефiцiєнт проводки, гiлка цикл, гiлка запитання в дереві операцій?

 2. Для чого використовуються символи @, ?, #, $, *? Навести власні приклади до них .

 3. Як створити план рахункiв та дерево операцiй ?

 4. Якими способами можна редагувати план рахункiв та дерево операцiй ?

 5. Що означають пункти меню, якi пропонуються при створенi журналу операцiй ?

 6. Яка сума буде на дебетi рахунку 80 пiсля проводки 80 20 0.57, якщо сума операції складає 100 гр. ?

 7. Як внести дебетові та кредитові початкові залишки на рахунки та субрахунки?

 8. За допомогою якої змінної файл-коефіцієнт повертає дереву операцій результати своїх обрахунків?

 9. Що означають такі записи:

а) Дт 23 Кт 20 АВС

*АВС

$=100

б) Дт 23 Кт 20 (0.8)

в) Дт 23 Кт 20 0.8

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 3

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ФУНКЦІЙ ПРОГРАМИ ФБП ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З НАСТРОЙКАМИ КАЛЕНДАРЯ ПРОГРАМИ

МЕТА РОБОТИ: Ознайомлення з основними операторами та функцiями мови форм, їх взаємодія з календарем програми, використання калькулятора програми

ЗАВДАННЯ.

 1. Вивчити основнi оператори та функцiї мови форм.

 2. Навчитись створювати та редагувати файли форм.

 3. Навчитись користуватись калькулятором програми.

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Вiдповiдi на всi питання завдань до лабораторної роботи, а також детальний опис дiй для виконання тiєї чи iншої операцiї.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Зайдіть в каталог FIN1 та запустіть "Фiнанси без проблем".

 2. Встановіть звітний період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2004р.

 3. За допомогою кл. F1 перегляньте роздiли допомоги "Мова форм" та "Функцiї мови форм".

 4. Створемо звітну форму «Довідка по зарплаті». Для цього перейдіть у роздiл меню "Файли форм" та створіть нову форму за допомогою клавіші F7, нaзвемо її Dov_Zp. За допомогою кл.F4 активізуємо режим редагування документу. Для малювання рамок ввімкніть редактор рамок (F9) на намалюйте вiдповiдну таблицю для виведення результатiв.

* Довідка по зарплаті

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^і1

d=[dt dc,mc] поточна дата

Довідка по зарплаті

на ^^^^^^^^^^^^^^^^^d ^^^^^yc

Таб№

П.І.Б.

Залишок на початок

Нарахо-вано

Утримано

Всього утри-мано

Аванс

Залишок на кінець

Прибуткового податку

Пенсі-ний фонд

Соціальн. Страхув.

Фонд по безробіт.

z=0; z1=0 обнулимо змінні

e1=0; r1=0; t1=0; y1=0; u1=0; і1=0; o1=0; p1=0

#66 відкриємо цикл по рахунку 66

q=[n1 #] виведемо позначення відповідного субрахунку

w=[n2 #] виведемо найменування відповідного субрахунку e=[ba #,1] виведемо залишок на початок періоду відповідного субрахунку r=[op 23,#] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 24 і 66 за звiтний пеpiод t=[op #,641-2] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 66 і 641-2 за звiтний пеpiод y=[op #,651] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 66 і 651 за звiтний пеpiод u=[op #,652] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 66 і 652 за звiтний пеpiод

і=[op #,653] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 66 і 653 за звiтний пеpiод z=z+t+y+u+і знайдемо суму утримань o=[op #,30] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 66 і 30 за звiтний пеpiод p=[ea #] виведемо залишок на кінець звітного періоду відповідного субрахунку e1=e1+e; r1=r1+r;

t1=t1+t; y1=y1+y;

u1=u1+u; і1=і1+і;

z1=z1+z; o1=o1+o; p1=p1+p │^^q│^^^^^^^^w│^^^^e^^│^^^^r^^│^^^^t^^│^^^^y^^│^^^^u^^│^^^^і^^│^^^^z^^│^^^^o^^ │ ^^^^p^^│

# закриваємо цикл

│Всього │^^^e1^^│^^^r1^^│^^^t1^^│^^^y1^^│^^^u1^^│^^^і1^^│^^^z1^^│^^^^o1^^│^^^^p1^^│

 1. Збережіть документ та вийдіть з режиму редагування документу. За допомогою клавіші Enter виконайте документ. Перегляньте результати.

 2. Перейдіть в режим «Обороти рахунків»(Alt_F3) та перегляньте обороти та залишки по рахунку 66. За допомогою калькулятора перегляньте обороти та залишки по рахунку 66. Для цього викличте калькулятор (F3) та вкажіть функцію, наприклад [EA 661], та натисніть кл.Enter. Занотуйте висновки.

 3. Встановіть звітний період з 1квітня по 31 грудня 2004р За допомогою калькулятора знову перегляньте обороти та залишки по рахунку 66. Занотуйте висновки.

 4. Встановіть звітний період з 1січня по 31 січня 2004р. За допомогою калькулятора знову перегляньте обороти та залишки по рахунку 66. Виконайте документ «Довідка по зарплаті». Результати досліджень занесіть у звіт.

 5. Підрахуйте факторіал числа (згідно варіанту), використовуючи цикл FOR.... (для парних варіантів) та цикл WHILE...DO (непарних варіантів).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Що таке оператори в ФБП?

 2. Яким чином класифікується абревіатура функцій? Навести приклади.

 3. Які існують функції для одержання початкових і кінцевих залишків? Навести приклади.

 4. Який результат і чому дадуть функції [ВА 66], [ВD 66], [BK 66], якщо ми маємо кредитовий залишок 1000грн.?

 5. Які існують функції для одержання оборотів та сум проводок між рахунками? Навести приклади.

 6. Яким чином можна використати калькулятор для контролю оборотів, сум проводок між рахунками та кінцевих залишків? Навести приклад.

 7. Які оператори циклів ви знаєте? Вкажіть особливості їх використання в ФБП. Наведіть приклади їх використання.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 4

ТЕМА : Дослідження операторів створення звітних форм та інших функцій ФБП

МЕТА РОБОТИ: Вивчити оператори та методи створення звiтних форм.

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити функції введення інформації.

 2. Вивчення функцій розгалуження.

 3. Вивчити інші функції програмного пакету ФБП.

 4. Розробити власну звітну форму

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Розроблена програма згідно з завданням.

 3. Тексти програм з детальними коментарями до всiх рядкiв.

 4. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Запустіть програму “Фінанси без проблем”.

 2. Створимо звітні форми в яких будуть використовуватися функції розгалуження, функції введення інформації та інші функції:

* Функції розгалуження

x=[іy 'Хочете почути звук?']

! x=0

stop

!

*

y=[іm 'Оберіть висоту звуку','Низький','Середній','Високий']

*

іf y=1

[hz 1000,2000]; stop

endіf

*

іf y=2

[hz 3000,2000]; stop

else

[hz 1000,2000]; stop

endіf

*

*функції введення інформації

X=[IS 'Введіть назву товару', ' ',12]

*

?Q Введіть кількість товару, шт

*

W=[IR 'Введіть ціну товару, грн', '0.00', 2]

*

z=q*w Сума

S=[WN Z,грн.]

S=S+''+[ІNTSN [CE Z]]+'коп.'

Товар

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^X

Кількість

Ціна

^^^^^^^^^^^^^^^Q

^^^^^^^^W^^

Сума

^^^^^^^^^^^Z^^

Сума прописом

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^s^^

 1. Запустіть на виконання форми. Занотуйте висновки.

 2. Використовуючи вивчені вами функції розробіть власну програму звітної форми згідно варіанту. Текст програми та висновки занотуйте в звіт.

Варiанти завдань

 1. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв матерiалiв на пiдприємствi на початок i кiнець звiтного перiоду.

 2. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв товарiв на пiдприємствi на початок i кiнець звiтного перiоду.

 3. Створити звiтну форму для оцiнки заборгованостi по нарахованiй, але не сплаченiй зарплаті.

 4. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв та зносу основних засобiв на пiдприємствi на початок i кiнець звiтного перiоду.

 5. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв коштів на банківських рахунках на початок i кiнець звiтного перiоду.

 6. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв запасів на початок i кiнець звiтного перiоду.

 7. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв готової продукції на початок i кiнець звiтного перiоду.

 8. Створити звiтну форму для оцiнки дебіторської заборгованості по розрахункам з підзвітними особами на початок і кінець звітного періоду.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Якi основнi правила написання програм звiтних форм в ФБП ?

 2. Як працюють функцiї звiтних форм? Навести приклади або пояснення.

 3. Що вiдбувається, якщо звiтний перiод не збігається з перiодом записiв в журналi операцiй?

 4. Як створюються нові форми?

 5. Яким чином можна малювати таблиці?

 6. На які групи поділені функції мови форм?

 7. Які функції мови форм Ви використовували для створення звітної форми згідно з Вашим варіантом та як вони працюють?

 8. Як утворюються грошовi записи типу 678-18 грн. та iнші?

 9. Які Ви знаєте функції введення інформації та як вони працюють? Наведіть приклади.

 10. Які Ви знаєте інші функції? Наведіть приклади.

 11. Які ви знаєте функції розгалуження? Наведіть приклади їх використання.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 5

ТЕМА: Дослідження роботи параметрів та екстрапараметрів

МЕТА РОБОТИ: Створення псевдопроводок, що використовують параметри та екстра-парамет­ри рахункiв, та використання їх для формування звiтних документiв

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити основнi оператори та функції, що працюють iз параметрами рахункiв.

 2. Вивчити основнi оператори, що працюють iз екстра-параметрами рахункiв.

 3. Створити гiлки в деревi операцiй, в яких використовуються екстра-параметри для запам`ятовування певних величин.

 4. Створити звiтнi форми, що використовували б в своїй роботi екстра-параметри рахункiв.

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Тексти створених програм і звітних форм з результатами їх виконання.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. В деревi операцiй створiть наступнi гiлки:

└──Надходження товару

└──?Q кількість

└──?K ціна

▒ @28 @63 (Q*K)

▒ @28 =1 (Q)

▒ @28 =2 (K)

 1. Додайте в план необхідні рахунки(3 найменування товарів та 3 постачальника). Створіть 3 операції по надходженню кожного з товарів від різних постачальників з- різними датами, після кожної операції за допомогою калькулятора перевірте залишок по параметрах рахунку 28. Занотуйте висновки.

 2. В деревi операцiй створiть наступнi гiлки:

├─ Плат. док.

│ ├─ 1-Реквізити покупців

│ │ └─ ? NS ном свід.: номер свідоцтва

│ │ └─ ? PN п\н : податк. номер

│ │ └─ ? MM телефон: номер телефону

│ │ └─ ? AS адреса: адреса клієнта

│ │ ▓ @36 @36 [set @36, 1, NS] │ │ ▓ @36 @36 [set @36, 2, PN]

│ │ ▓ @36 @36 [set @36, 3, AS]

│ │ ▓ @36 @36 [set @36, 4, MM]

│ └─ Податкова накладна

│ ▓ @36 @36 [plus Z-PN, 6, 1] збільшимо лічильник накладних

│ ▓ create documentPN @36 аргумент – субрах .36

 1. Додайте в план рахункiв недостаючi рахунки i субрахунки (до рахунку Z треба додати субрахунок Z-PN – лічильник податкових накладних) з дерева операцiй.

 2. Виконайте записи в журналi операцiй, що вiдповiдають гiлцi "Плат. док.- 1-Реквiзити банку покупцiв". Попередньо створіть декілька субрахунків 36 рахунку. Наприклад:, 36-01 – МП “Надія”, 36-02 – фірма “Віра” і таке інше. У 5, 6, 7, 8, 9-й екстрапараметри встановіть відповідно код ЗКПО, назву банку, місце розташування банку, МФО банку та розрахунковий рахунок.

 3. Включiть в режимi "Опцiї" режим "Зберiгати первиннi".

 4. В режимі “Звітні форми” розробіть звітну форму “Податкова накладна”. Файл з текстом програми повинен мати назву PN. Зразок документу наведено в додатку.

 5. Зробiть записи в журнал операцiй, що мають створити податкову накладну (гiлка "Плат. док.- Податкова накладна"). Дослiдiть, як вона працює, i зробiть вiдповiднi записи про особливостi її роботи в звiт.

 6. Станьте на запис в журналi операцiй, за допомогою якого був створений документ. Яка позначка з`явилась бiля нього? Натиснiть Клавiшу F4 та дослiдiть меню, яке з`явилось при цьому. Висновки занотуйте в звiт.

 7. Створіть наступні гілки в дереві операцій:.

├─ 2-Реквізити покупців

│ └─ ? NS ном свід.: номер свідоцтва

│ └─ ? PN п\н : податк. номер

│ └─ ? MM телефон: номер телефону

│ └─ ? AS адреса: адреса клієнта

│ ▓ @36 @36 SETPARAM

Створiть файл-коефiцiєнт SETPARAM.RPT та занесiть в нього записи, що вiдповiдають встановленню екстра-параметрiв рахунку @36 за схемою п.1.

[set @36, 1, NS]

[set @36, 2, PN]

[set @36, 3, AS]

[set @36, 4, MM]

$=0

 1. Проведiть дослiдження, аналогiчнi п.п.3,5 та зробiть письмовi висновки, занотувавши їх в звiт.

 2. Користуючись лекційним матеріалом та теоретичними відомостями, самостійно створіть звітну форму, яка надавала б довідку про реквізити всіх покупців (використати оператори роботи з екстра-параметрами та операторами рахунків).

 3. Розробіть звітну форму згідно зі своїм варіантом. При цьму врахуйте, що частина даних знаходиться на параметрах, а частина на екстра-параметрах. Навести текст програми та результати її виконання.

Варiанти завдань

 1. Розробити звітну форму для отримання довідки про назву та реквізити одного покупця за номером свідоцтва.

 2. 1. Розробити звітну форму для отримання довідки про назву та реквізити одного покупця за номером телефону.

 3. Розробити програму пошуку назви покупця та його реквізитів за розрахунковим рахунком. Результати навести у вигляді звітної форми.

 4. Розробити програму пошуку назви покупця та його реквізитів за кодом ЗКПО. Результати навести у вигляді звітної форми.

 5. Розробити програму пошуку реквізитів покупця за його назвою . Результати навести у вигляді звітної форми.

 6. Розробити програму пошуку назви покупця та його реквізитів за податковим номером. Результати навести у вигляді звітної форми.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

 1. Що таке параметри равхунків?

 2. Які типи даних можна зберігати на параметрах?

 3. Які визнаєте способи надання параметрам значень?

 4. Які функції працюють з параметрами? Наведіть приклади.

 5. Що таке екстра-параметри субрахунків та чим вони вiдрiзняються вiд звичайних його параметрiв ? Скiльки iснує екстра-парамерiв ?

 6. Якими типами даних можуть оперувати екстра-параметри та звичайнi парамери?

 7. Якi оператори працюють з екстра-параметрами та якi правила їх застосування ?

 8. Чи можна користуватись екстра-параметрами в файлах-коефiцiентах ?

 9. Чи може один і той же параметр (або екстра-параметр) набувати декількох значень протягом звітного періоду і чому? Наведіть приклади.

 10. Яким чином працюють всi проекти, що Ви дослiдили в данiй лабораторнiй роботi? Пояснiть їх роботу як ваємодiю дерева операцiй, журналу операцiй та програм звiтних форм.

Додаток

* модель податкової накладної

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА N__

____________________________

(число, місяць, рік)

Продавець:___________________________________________ (з FIRST.RPT)

(назва продавця)

№ свідоцтва: ___________________________ (з FIRST.RPT)

Податковий №: _________________________ (з FIRST.RPT)

Юридична адреса: ________________________ (з FIRST.RPT)

(Реквізити покупця взяти із позначень та екстрапараметрів субрахунку)

Покупець: ____________________________________________

(назва покупця)

№ свідоцтва: _______________________

Податковий №: _____________________

Юридична адреса: _____________________________________

(дані взяти з параметрів рахунку)

Номенклатура товару

Назва товару

Сума, грн

В тому числі ПДВ, грн

Директор ______________________ (з FIRST.RPT)

Головний бухгалтер ______________________ (з FIRST.RPT)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 6

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЗОВНІШНЬОЇ БАЗИ ДАНИХ

МЕТА РОБОТИ: Дослідження роботи зовнішньої бази даних на прикладі деяких звітних форм

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити основнi функцiї зовнішньої бази даних.

 2. Створити звітну форму з використанням зовнішньої бази даних та дослідити їх роботу.

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Тексти створених звітних форм, що працюють з зовнішною базою даних з результатами їх дослідження.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Дані в зовнішню базу даних (ЗБД) можна вносити або безпосередньо запускаючи звітні форми(як це наведено нижче), або використовуючи проводки. В другому випадку ці проводки повинні мати файл-коефіцієнт, в якому розміщуються команди роботи з ЗБД, або проводки описуються в проводках дерева операцій. Як приклад роботи зовнішньої бази даних створимо звітну форму ”Особиста картка співробітника”

*Особиста картка співробітника

Z=[іa 66]; обираємо код співробітника

X=[n1 *Z]

*отримуємо по індексам ЗБД дані по співробітнику і розміщуємо їх

*в змінних VO...VD

V0=[ged (X+'Народж')] Дата наpодження

V1=[ged (X+'Індномеp')] Ідентифікаційний номер

V2=[ged (X+'Кодпільг')] Код пільг по прибутк. податку для 8-ДР

V3=[ged (X+'Сеpія')] Сеpія паспоpта

V4=[ged (X+'Номеp')] Номеp паспоpта

V5=[ged (X+'Дата')] Дата видачі

V6=[ged (X+'КимВидано')] Ким видано паспоpт

V7=[ged (X+'Адpеса')] Адpеса

V8=[ged (X+'Телефон')] Телефон

V9=[ged (X+'Освіта')] Освіта

VA=[ged (X+'Посада')] Посада, на яку прийнятий

VC=[ged (X+'Навчзаклад')] Навчальний заклад, який закінчив

VD=[ged (X+'Диплом')] Номеp диплому

іf [type V0] = 0 V0=''; endіf якщо не існує запису дати

*народження (VO), то VO=0, щоб оператор [IS] не давав помилку,

* перетворимо VO на пусту стрічку, далі аналогічно

іf [type V1] = 0 V1=''; endіf

іf [type V2] = 0 V2=''; endіf

іf [type V3] = 0 V3=''; endіf

іf [type V4] = 0 V4=''; endіf

іf [type V5] = 0 V5=''; endіf

іf [type V6] = 0 V6=''; endіf

іf [type V7] = 0 V7=''; endіf

іf [type V8] = 0 V8=''; endіf

іf [type V9] = 0 V9=''; endіf

іf [type VA] = 0 VA=''; endіf

іf [type VC] = 0 VC=''; endіf

іf [type VD] = 0 VD=''; endіf

V0=[іs 'Дата народження:',V0,20] запитуємо дату народження і в

*якості відповіді пропонуємоту, що була в базі даних, далі аналогічно

V1=[іs 'Ідентифікаційний номеp:',V1,20]

V2=[іs 'Код пільг:',V2,3]

V3=[іs 'Сеpія паспоpта:',V3,8]

V4=[іs 'Номеp паспоpта:',V4,6]

V5=[іs 'Дата видачі:',V5,20]

V6=[іs 'Ким видано:',V6,50]

V7=[іs 'Адpеса:',V7,50]

V8=[іs 'Телефон:',V8,10]

V9=[іs 'Освіта:',V9,15]

VC=[іs 'Навчальний заклад:',VC,30]

VD=[іs 'Диплом N :',VD,15]

VA=[іs 'Посада:',VA,25]

*по тих же самих індексах записуємо введені дані

*функція ),[strіp]перебирає початкові і кінцеві пробіли в

*змінних V0... VA

[sed (X+'Народж'),[strіp V0]]

[sed (X+'Індномеp'),[strіp V1]]

[sed (X+'Кодпільг'),[strіp V2]]

[sed (X+'Сеpія'),[strіp V3]]

[sed (X+'Номеp'),[strіp V4]]

[sed (X+'Дата'),[strіp V5]]

[sed (X+'КимВидано'),[strіp V6]]

[sed (X+'Адpеса'),[strіp V7]]

[sed (X+'Телефон'),[strіp V8]]

[sed (X+'Освіта'),[strіp V9]]

[sed (X+'Посада'),[strіp VA]]

[sed (X+'Навчзаклад'),[strіp VC]]

[sed (X+'Диплом'),[strіp VD]]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^І1^^^^^^^^

ОСОБИСТА КАРТКА СПІВРОБІТНИКА

VB=[n2 *X]

┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│ Призвіще, ім’я, │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VB^^^^^^^^^^^^^^^│

│ по-батькові │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ Дата народження │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V0^^^^ │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ Посада │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VA^^^^^^^^^^ │

├────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│ Паспоpтні дані: │

│ Сеpія ^^^^^^V3 │

│ Номеp ^^^^^^^^V4 │

│ Видано ^^^^^^^^^^^V5^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ │

│ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V6^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ │

├────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│ Ідентифікаційний │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V1 │

│ податковий номеp │ │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ Освіта │ ^^^^^^^^^^^^^^^V9^^^^^^^^^ │

│ Навчальний заклад │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VC^^^^^^^^^^^^│

│ Диплом │ ^^^^^^^^^^^^^VD^^^^^^^^^ │

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ Домашня адpеса │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V7^^^^^^^^^^^^^^^^^^^│

│ │ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^│

├────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│ Телефон │ ^^^^^^^^^^^^^^^^V8^^^ │

└────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

2. Запустіть на виконання форму ”Особиста картка співробітника” та заповніть її.

3.Вийдіть з програми ФБП та перегляньте файл, що створився EXTRD.DAT. Занотуйте висновки.

4.Розробіть звітну форму “Довідка про доходи”, використовуючи зовнішню базу даних, виходячи з даних додатку. Навести текст програми та результати її виконання.

5.Розробіть звітну форму згідно зі своїм варіантом, використовуючи зовнішню базу даних. Навести текст програми та результати її виконання.

Варіанти завдань.

1.Довідник банківських реквізитів.

2.Довідник податкових реквізитів.

3.Довідник реквізитів постачальників.

4.Довідник реквізитів покупців.

5.Довідник реквізитів підзвітних осіб.

6. Довідник розрахунків з бюджетом.

7.Довідних товарів.

8. Довідник готової продукції.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Де зберігаються дані зовнішньої бази?

 2. Призначення зовнішньої бази даних.

 3. Для чого використовується функція SED?

 4. Для чого призначена функція GED?

 5. Де можна використовувати функції роботи з зовнішньою базою даних?

 6. Що означає запис S=[SED ‘Р/р’, A]?

 7. Що означає запис S=[GED A]?

 8. Яка відмінність роботи ЗБД від екстра-параметрів?

 9. Що таке індекс в ЗБД?

 10. Які типи індексів можуть використовуватиь в ЗБД?

 11. Які типи записів можуть використовуватиь в ЗБД?

 12. Як можна представити ЗБД?

 13. Поясніть, чому в наведеному прикладі використовуються індекси типу “Х+’Слово’ ”?

 14. Чи можна змінювати записи в ЗБД безпосередньо з звітної форми?

 15. Чи можна змінювати записи в ЗБД безпосередньо з журналу операцій?

 16. Чому неможливо визначити, коли були внесені зміни в ЗБД, а у випадку з екстра-параметрами- можна?

Додаток

*Довідка про виплочений доход

Підприємство______________________ (з FIRST.RPT)

Довідка про суму виплоченого доходу і утриманого прибуткового податку у ______ році отриманого не за місцем основної роботи

Ідентифікаційний номер______________________

Прізвище, ім’я, по-батькові

Адреса проживання

Паспортні дані:

серія

номер

видано

Сума нарахованого доходу:

за рік

по місяцях

Сума утриманого прибуткового податку: за рік

по місяцях

Керівник______________________ (з FIRST.RPT)

Головний бухгалтер______________________ (з FIRST.RPT)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 7

ТЕМА: ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ ФОРМ-ІСТОРІЙ

МЕТА РОБОТИ: Дослідження роботи форм-історій на прикладі деяких звітних форм

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити основнi оператори та функцiї форм-історій.

 2. Створити форми-історії та дослідити їх роботу (на прикладі деяких звітних форм).

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Тексти створених форм-історій з результатами їх дослідження.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Запустіть програму «Фінанси без проблем».

 2. В режимі «Звітні форми» створіть дві форми-історії, тексти яких наведені в додатку.

 3. Створіть в журналі операцій по декілька операцій в різних місяцях звітного періоду (для першого прикладу – аналізу рахунку використати будь-який рахунок на свій розсуд).

 4. Дослідіть роботу створених форм-історій. Висновки занотуйте в звіт.

 5. Створіть форму-історію згідно з завданням свого варіанту. Внесіть відповідні зміни в журнал операцій, план рахунків та дерево операцій.

Варiанти завдань

 1. Розробити форму-історію для аналізу видачі коштів з каси підзвітним особам та повернення коштів в касу.

 2. Розробити форму-історію для аналізу дебіторської заборгованості.

 3. Розробити форму-історію для аналізу заборгованості по розрахункам за придбані ТМЦ.

 4. Розробити форму-історію для аналізу заборгованості по розрахункам з бюджетом.

 5. Розробити форму-історію для аналізу заборгованості по розрахункам із соцстрахом.

 6. Розробити форму-історію для аналізу залишкової вартості основних фондів.

 7. Розробити форму-історію для аналізу залишків готової продукції.

 8. Розробити форму-історію для аналізу залишків запасів.

 9. Розробити форму-історію для аналізу залишків незавершеного будівництва.

 10. Розробити форму-історію для аналізу залишків незавершеного виробництва.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

 1. Що таке форми-історії?

 2. Як працюють форми-історії? Покажіть різницю в роботі форм-історій та звичайних звітних форм.

 3. Які операції використовують форми-історії та як вони працюють?

 4. Які змінні та функції використовуються в формах-історіях? Їх призначення та різниця в використанні.

 5. Яким чином працюють створені Вами форми-історії?

 6. Що відбувається в процесі роботи форм-історій?

 7. Які команди запускають роботу форм-історій?

 8. Чому команда EPILOG - це кінець циклу? Якого циклу? Що відбувається в цьому циклі?

 9. Чому змінні ND, NK, SS та інші можна використовувати для пошуку необхідних проводок? Поясніть це на прикладі форми “Аналіз рахунку”.

 10. Наведіть власні приклади, коли доцільно використовувати форми-історії.

Приклад 1:

*Аналiз рахунку

PROLOG

A = [IA План] Виберемо рахунок з плану рах. для аналiзу

! [AS *A] = 0 Якщо цей рахунок не має субрахункiв, то робимо аналiз

GOTO L1

! Рахунок має субрахунки

Y = [IY 'Аналiзувати субрахунок ' +A+ '?']

! Y = 1

A = [IA *A]

!

:L1

AN = [N2 *A]

Аналiз рахунку ^^^^^^^^A ^^^^^^AN^^^^^^^^^

Кор.рах. ____________ Дебет ________ Кредит ________

ЕVERY DEBET

! ND = A вiдбулась дебетова операцiя

^^^^^^^^NK^^ ^^^^^^SS^^

! NK = A вiдбулась кредитова операцiя

^^^^^^^^ND^^ ^^^^^^SS^^

!

EVERY DAY

K = [EA *A] одержимо кредитовий залишок на кiнець перiоду

D = [dt DС, MC] дата

На кiнець ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^D ^^^^^^^K^^

____________________________________________________________

EPILOG

*Аналiз виконаний

Приклад 2:

*Аналiз перевищеннь залишкiв у касi

PROLOG

N = 0

S = 0

L = [IR 'Введiть лiмiт каси', 1000, 2]

Список перевищень лiмiту каси

Дата Сума в касi на кiнець дня Лiмiт каси Сума перевищення

EVERY DAY

K = [EA 30]

! K > L

D = [dt DC, MC]

S1=K-L

S=S+S1

^^^^^^^^^D ^^^^^^^K^^ ^^^^^L^^ ^^^^^^^S1^^

N = N + 1

!

EPILOG

______________________________________________________________________________

Всього порушень лiмiту каси ^^^^^^^N Сума порушень ^^^^^^^S^^

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 8

ТЕМА: ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ МЕХАНІЗМУ ФАКТІВ

МЕТА РОБОТИ: Дослiдження роботи механізму фактiв на прикладi деяких звiтних документiв

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити основнi оператори, що працюють iз механізмом фактів.

 2. Створити гiлки в деревi операцiй, в яких використовується механізм фактів.

 3. Створити звiтнi форми та провести з ними дослідження, що використовували б в своїй роботi механізм фактів.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

* Прототипи операцiй

продаж товару % на суму % покупець % розрахунковий рахунок % номер свідоцтва %


 1. Створiть файл PROTO.RPT з таким текстом прототипу операцiй:

 2. За гiлкою приходу товарiв, що наведена нижче, зробiть прихiд товарiв на склад пiдприємства:

└─ одерж. від постачальника

└─ ? N за докум. N

└─ ? Q штук

▓ @28 @63 1

▓ @28 = ($/Q) 1-й парам. - ціна одиниці товару

▓ @28 = 2 [VL [N1 @63]] 2-й парам. - постачальник

▓ @28 = 3 (N) 3-й парам. - номер док.

▓ @28 = 4 (DC) 4-й парам. - дата докум.

▓ @28 = 5 (MC) 5-й парам. - місяць операції

Звернiть увагу на те, що N док. в даному випадку означає внутрiшнiй номер, за яким будуть в майбутньому формуватися вiдповiднi документи для продажу товару. Мається на увазi, що ми будемо створювати ряд записiв, що будуть вiдповiдати рiзним видатковим накладним. А програма при формуваннi документiв буде шукати саме тi записи в журналi операцiй, які будуть вiдповiдати необхiдним номерам виписок продажу товару.

 1. В плані рахунків створити рахунок 28 “Товари” та відповідні субрахунки, наприклад: 28-01 – “Шини”, 28-02 – “Диски” і таке інше.

 2. До гiлки "продаж…" додайте бухгалтерські проводки, що вiдповідають реалiзацiї товару. Останньою повинна бути фіктивна проводка з файлом-коефіцієнтом PT. В файлі-коефіцієнті зробiть такий запис (в один рядок):

FACT продаж товару [n2 @28] на суму $ покупець [n2 @36] розрахунковий рахунок [EP @36, 5] номер свідоцтва [get@36, 1] , а потiм зробiть записи, що вiдповiдають продажу товарiв покупцю за гiлкою "продаж...".

 1. Увага! Через те, що в проводках приймає участь файл-коефiцiент, в якому стоїть оператор створення факту, то одразу з проводками утвориться i рядок фактiв. Для того, щоб можна було зручно робити наладку створених настройок i розумiти, що вiдбувається, цiкаво було б подивитись на всi створенi факти. А для цього зробiть програму-тестер (тобто програму-просмотрщик фактів). Створiть нову форму з таким змiстом :

* Показати всi факти

REWIND FACTS

v=0 лiчильник порядкового номеру факта

:L

* шукати всi факти i елементи розташувати в змiнних W N Q D вiдповiдно

SEARCH продаж товару ?W на суму ?N покупець ?D номер свiдоцтва ?Q

![SUCCESS]=1 якщо факт знайдений, то покажемо його значення на екранi

W=[cp W,1,10] обмежимо довжину стрічки W до 10 символів щоб не переповнювати форм. вставку

D=[cp D,1,10] обмежимо довжину стрічки D до 10 символів з тієї ж причини

v=v+1

^^^^v ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W ^^^^^^^^^N ^^^^^^^^^^Q ^^^^^^^^^^^D^^

GOTO L

 1. Запусiть програму-тестер i подивiтьсья, який iснує тепер список фактiв. Спробуйте замiнити в нiй будь-яку змiнну на сталу величину. Наприклад, замiсть змiнної Q вкажіть назву конкретного покупця. В цьому випадку назва стає елементом фільтру. Тобто, якщо в попередньому випадку будь-яка частина iснуючих фактiв була пiдходящою для умов пошуку, то зараз пiдходящими вважаються всi факти, в яких третьою частиною є конретна назва покупця.

 2. Виконайте дії, аналогічні п. 6 з останньою частиною фактів (замість змінної D вкажіть конкретний номер посвідчення).

 3. Використовуючи теоретичний матеріал та програму-тестер, провести досліди з опера­торами NEWS та TOTAL. Висновки занотуйте в звіт.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Що таке механiзм фактiв в ФБП i для чого вiн використовується ?

 2. Наведіть власні приклади, коли може ефективно діяти механізм фактів.

 3. Для чого потрiбен файл PROTO.RPT i що там зберiгається ?

 4. Скільки прототипів може бути розміщено в файлі PROTO.RPT?

 5. Що вiдбудеться, якщо записи в файлi PROTO.PRT не будуть збігатись із виразами fact в деревi операцiй або в файлах-коефiцiєнтах ?

 6. Якi правила користування фактами Ви знаєте? Наведiть приклади.

 7. Яким чином працюють всi проекти, що Ви дослiдили в данiй лабораторнiй роботi.? Пояснiть їх роботу як ваємодiю дерева операцiй, журналу операцiй та програм звiтних форм через механiзм фактiв.

 8. Чому робота із фактами відбувається набагато швидше, ніж у формах-історіях?

 9. Коли виникають факти?

 10. Як Ви уявляєте собі стрічку фактів?

 11. Роботу якого оператора MS Access нагадує робота оператора SEARCH?

 12. Як працює оператор TOTAL?

 13. Що відбувається, якщо TOTAL підраховує суму стрічки?

 14. Що буде, якщо:

х=’Абрикос’

Search .............? x ................

 1. Що буде, якщо:

х=’Аудит’

Search ............. x ................

16) Що буде, якщо:

х=’Хліб’

у= 263

Search ............. x ................? у ................

17) Що буде, якщо:

х=5.12

Search ............. x ................?? ..............

18) Для чого призначений оператор REWIND?

19) З якого запису будуть шукатись факти, якщо не використовувався оператор REWIND?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 9

ТЕМА: РОЗРОБКА ФОРМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМУ ФАКТІВ

МЕТА РОБОТИ: Навчитись створювати звiтнi форми, що використовували б в своїй роботi механізм фактів.

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити оператори ERASE, SORT BUFFER, SELECT.

 2. Створити звiтнi форми та провести з ними дослідження, що використовували б у своїй роботi механізм фактів.

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Тексти створених звітних форм, , що використовують у своїй роботi механізм фактів.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.Використовуючи теоретичний матеріал та програму-тестер з попередньої лабораторної роботи, провести досліди з опера­торами ERASE, SORT BUFFER, SELECT. Тексти програм та висновки занотуйте в звіт. До цього додайте у вашу програму оператор SELECT, а потім відсортуйте факти в буфері оператором SORT BUFFER по назві товару, по сумі, по назві покупця. Форма має запитувати про варіанти сортування.

2. Розробіть звітну форму згідно зі своїм варіантом, використовуючи механізм фактів. Навести текст програми та результати її виконання.

Варіанти завдань.

 1. Касова книга (№ документу, від кого отримано чи кому видано, № кореспондуючого рахунку, сума надходження чи видачі) .

 2. Журнал реєстрації посвідчень про відрядження (П.І.Б., посада , місце відрядження, дата і № посвідчення, дата вибуття, дата прибуття).

 3. Журнал реєстрації довіренностей (№ довіренності, дата видачі, строк дії довіреності, П.І.Б. та посада того, кому видана довіреність, найменування постачальника, № і дата контракту).

 4. Книга складського обліку ( назва матеріалу, дата, № документу, від кого одержано чи кому відпущено, прихід, розхід, залишок).

 5. Відомість руху зерна (дата, залишок на початок дня, надійшло: № документа, вага, залишок на кінець).

 6. Відомість руху молока (дата, надійшло, П.І.Б., вага, витрачено, вага, залишок на кінець).

 7. Звіт про рух тварин (група тварин, залишок на початок: голів і вага, приплід: голів і вага, переведено з групи в групу: голів і вага, куплено: голів і вага, приріст : вага, всього: голів і вага, продано: голів і вага).

 8. Реєстр операцій по розрахунках з постачальниками та підрядниками (№ документу, дата, назва постачальника, надійшло: вартість без ПДВ, ПДВ, всього, кореспондуючий рахунок, оплачено: №та дата документу, сума).

 9. Журнал руху основних засобів (залишок на початок; надходження: дата, кількість, ціна, сума, від кого; вибуло: дата, кількість, ціна, сума, причина вибуття; залишок на кінець).

 10. Обліковий лист праці та виконаних робіт (дата, П.І.Б., посада, годин відроблено, об’єм виконаних робіт, оплата).

 11. Розрахунково-платіжна відомість.

 12. Реєстр документів по реалізації продукції за готівку (дата, № документу, П.І.Б кому, кількість, вартість, кореспондуючий рахунок).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

 1. Призачення оператора ERASE.

 2. Де в програмі може використовуватись оператор ERASE? Чому?

 3. Як працює оператор SORT BUFFER? Пояснити на власних прикладах.

 4. Як працює оператор SELECT? Пояснити на власних прикладах.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 10

Тема : Порівняльна характеристика бухгалтерських програм “Бухгалтерія 1С” та “Фінанси без проблем”.

Завдання :

1. Для проведення порівняльної характеристики програм, провести бухгалтерські операції в програмі “Фінанси без проблем” згідно до завдання, що імітує дії, які виконані в попередньому циклі цього лабораторного практикуму на програмі "Бухгалтерія 1С" (лаб. роботи №1-7).

2. Виконати порівняльну характеристику програм за запитаннями, що наведені в завданні до лабораторної роботи.

Хід виконання роботи :

Підготовка до роботи

Створити у власному розділі каталог FІN. Скопіювати з диску Z:\FІN\LR8\ наступні файли :

PLATEZKA.RPT

PR-ORD.RPT

RA-ORD.RPT

8S90.RPT

8S6.RPT

2V0.RPT .. 2V3.RPT

FІN.FLG

FІN.LBL

FІN.OPT

FІRST.RPT

ACNT.A3P

L

L

TAXR.RPT

Запустити з робочого столу Wіndows програму “Фінанси без проблем” або перейти в DOS і запустити її DOS-версію. Перейти в режим файлів форм (Alt_F4) та відредагувати в файлі FІRST.RPT глобальні змінні, що стосуються реквізитів підприємства МП "Світанок".

Засновники та внесення статутного капіталу

Встановити звітний період календаря з 1 січня по 31 грудня.

В дереві операцій створити гілку “Каса ”-“Прибуток”-“Надходження в статутний фонд” з відповідними проводками. Якщо рахунки, що будуть працювати в цих проводках будуть мати субрахунки, то не забудьте вказати перед їх позначенням символ @.

Перейти в журнал операцій та створити записи, що мають відповідати внесенню статутного фонду засновниками : з 1 вересня було відкрито МП “Світанок”, статутний капітал склав 90000 грн. З цієї суми 6000 вніс Петренко, 5000 - Конущак, 60000 - банк “Україна”, 19000 - МП “Арістон”. Фізичні та юридичні особи-засновники можна вносити або заздалегідь безпосередньо в план рахунків, або (це зручніше) безпосередньо в процесі внесення операцій, коли з`являється список субрахунків рахунку із засновниками. Ввести як коментар до кожної операції такий зміст: “Внесено статутний капітал”.

Створити гілку “Розрахунковий рахунок”-“Прибуток”-“від засновників”. Внести в журнал операцій операції які відтворюють оплату статутного капіталу 60000 грн. банком “Україна”, 19000 - МП “Арістон”

Сформувати оборотний баланс підприємства за допомогою меню “Обороти” або ALT_F3. Переглянути отримані обороти та перевірити, чи співпадають суми активу і пасиву. Визначити величину дебіторської заборгованості, спостереження занести у звіт.

Встановити вказівник на рахунок "каса" та переглянути кореспонденції (клавіша F6). Потім переглянути кореспонденції по субрахунках (клавіша F9). Вийти з режиму перегляду кореспонденцій та виконати аналіз, послідовно натискаючи клавішу “Enter” (вказівник має знаходитись на цьому рядку). В кінцевому випадку ви маєте побачити список операцій із журналу операцій, що створили ці проводки. Результати занотувати у звіт.

Перейдіть в головне меню в режим “Опції” та увімкніть опцію “Аналіз з операціями”. Повторіть дослідження п.7 та порівняйте результати.

Перейдіть в режим звітних форм (ALT_F4) та запустіть форму балансу підприємства. Дослідіть, як в ньому відобразились внесені операції. Висновки занесіть в звіт.

Для ведення бухгалтерського обліку важливим є стан рахунків за певний період часу. Встановіть на календарі період часу, що не відповідає зробленим записам в журналі операцій. Визначить, як змінився оборотний баланс та звітна форма “Баланс підприємства”. Занотуйте спостереження в звіт.

Ведення обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

Підприємство “Світанок” отримало передоплату від МП “Ранет” за майбутню поставку готової продукції у відповідності з угодою №3 від 11.09.98. в сумі 2400 гривень, включаючи ПДВ. Оплата підтверджується випискою з банківського рахунку №6547 від 22.09.98. Підприємство “Світанок” на підставі угоди 2 № від 18.09.98 здійснює передоплату МП “Ранет” за майбутню поставку фруктів, що відбудеться в жовтні, на суму 8000 грн, включаючи ПДВ. Для цього 23.09.98 виписано платіжне доручення №1 і відправлено в банк. 25.01.98. банком переведено кошти на рахунок отримувача , що підтверджується випискою №57775 з банківського рахунку підприємства.

Занести у звіт всі проводки, які необхідно створити по описаним операціям. Внести в дерево операцій настройки, що відповідають такій схемі

Розрахунковий рахунок

надходження

за товари"

311 @63 5/6

644 @63 1/6

де 644 - податковий кредит.

Внести в дерево операцій настройки, що відповідають такій схемі

Розрахунковий рахунок

оплата

за товари

@63 311 5/6

@63 644 1/6

create document PLATEZKA @63

де 641 - розрахунки по ПДВ з продаж, а 644 - податковий кредит.

Створити записи в журналі операцій, згідно з яким відбувається надходження грошей від МП "Ранет" та про перерахування коштів підприємства “Світанок” за фрукти. В коментарі до операції записати “Передоплата за поставку фруктів на підставі угоди №2 від 18.09.98”. Створити в кінці цієї операції документ "Платіжне доручення".

24.09.98. підприємство “Світанок” по чеку №23134 зняло з розрахункового рахунку на господарські потреби і на відрядження 1100грн. Надходження коштів відображено в касовому ордері № 1. В цей же день з каси видано під звіт співробітникам : Яценко - 120 грн на закупку інвентарю, Іванчуку - 250 грн на закупку тари, Карпенку - 640 грн в рахунок майбутніх видатків на відрядження по розхідному касовому ордеру відповідно №№ 1,2,3.

Записати у звіт кореспонденцію рахунків по описаним операціям.

Створити в дереві операцій гілки такого виду

Каса

видача

під звіт

@372 301

Create document Ra-Ord @372

та

Розрахунковий рахунок

оплата

передано в касу

301 311

@66 @66 (0)

Create document Pr-Ord. @66

Створити записи в журналі операції до цього завдання. Створити прибутковий та видатковий касові ордери по перерахованим операціям

27.09.98 і 28.09.98. оприбутковані матеріал, що надійшли від підзвітних осіб і від: Яценка мастильне масло 4л. на суму 90 грн. згідно з прибутковим ордером №1 від 27.09.98; від Іванчука ящики 50 шт на суму 150 грн, згідно з прибутковим ордером №2 від 28.09.98; від Карпенка банки на 3л. 80 шт. на суму 80 грн. згідно з прибутковим ордером №3 від 28.09.98.

Занести у звіт всі проводки по описаним в п.4 операціям. Створити гілку в дереві операцій такого змісту :

Матеріали

надходження

від підзвітних осіб

?N по докум.

?Q шт.

@20 @ 372 5/6

@372 644 1/6

@20 =1 ($/Q*5/6)

@20 =2 [vl [N1 @372]]

@20 =3 (N)

Виконати в журналі операцій записи по оприбуткуванню матеріалів.

Провести аналіз інформації по розрахункам з дебіторами і кредиторами в розрізі синтетичного та аналітичного обліку за допомогою інструменту оборотного балансу по рахунках 20, 64, 372 та шляхом запуску звітної форми "Надходження матеріалів" (файл 8S9.RPT).

Аналогічно проаналізувати розрахунки з МП “Ранет” та рух грошей по розрахунковому рахунку. Висновки занести у звіт.

Облік основних засобів

Засновниками передано у власність підприємства основні засоби, відповідно даним, наведеним в таблиці.

Засновники

Основні засоби

інв.№

Вартість

Норма амор­ти­за­ції

Документ

Банк Україна

Автомобіль вантажний

09

13000

14.3

акт № 1 від 13.09.98

Петренко

Автоклав

03

3400

10

акт №2 від 15.09.98

Петренко

Автоклав

04

3400

10

акт №3 від 18.09.98

МП ”Арістон”

Холодильне обладнання

05

4000

10

акт №4 від 19.09.98

Конущак

Закатувальна машина

08

1500

10

акт №5 від 20.09.98

Конущак

Закатувальна машина

07

1500

10

акт №6 від 20.09.98

Створити в дереві операцій наступну гілку

Основні засоби

прибуток

від засновників

?N шт.

@10 @75

@10 =1 ($/N)

@10 =2 [VL [N1 @75]]

@10 =3 (N)

Внести в журнал операцій записи, що будуть відповідати завданню з таблиці.

Створити в дереві операцій гілку для автоматичного розрахунок амортизації ОЗ.

Основні засоби

нарахування зносу

?N процент

@13 @10 (([ed @10] – [ek@13])*N/100)

Внести в журнал операцій записи по нарахуванню амортизації основних засобів та провести дослідження роботи цих проводок безпосередньо із журналу операцій (F6) та по оборотному балансу.

Операції по оприбуткуванню матеріальних цінностей

Створити гілку в дереві операцій такого змісту :

Матеріали

надходження

від постачальників

?N по докум.

?Q шт.

?Р ціна

@20 @36 (5/6*P*Q)

644 @36 (1/6*P*Q)

@20 =1 (P*5/6)

@20 =2 [VL [N1 @36]]

@20 =3 (N)

Виконати проводки в журналі операцій згідно наступного завдання :

Відтворити бухгалтерські розрахунки по оприбуткуванню матеріалів від МП ”Ранет” по попередній оплаті на суму 8000 грн.( “Напівфабрикати для соків” по ціні 40 грн. за 1 мішок - всього 1000 мішків, “Яблука” по ціні 80 коп. за 1 кг. всього 500 кг). 1кг груш від МП ”Ранет” по попередній поставці на суму 900 грн(“Груші” по ціні 90 коп. за 1кг.-всього 1000 кг).

Проаналізувати отримані результати за допомогою відомості “Залишки матеріалів” (файл 8S6.RPT), “Надходження матеріалів” (файл 8S9.RPT), а також по оборотному балансу (рахунки 60, 68, 05) та безпосередньо із журналу операцій по клавіші F6.

Операції по нарахуванню заробітної плати

За допомогою блокового редактора дерева операцій (Alt_F10) "Приклеїти" до стовбура дерева гілки із скопійованих файлів L та L, що будуть відповідати касовим операціям та операціям по нарахуванню заробітної плати.

Встановити на календарі звітний період з 1 по 30 листопада.

Перейти в журнал операцій та виконати підготовчу операцію "Каса"-"видаток"-"підготовка до видачі авансу". Потім нарахувати працівникам видачу авансу, використовуючи гілки "Каса"-"видаток"-"видача авансу". Створити видаткові касові ордери, що прикріплені до цієї гілки. Перейти в оборотний баланс та дослідити проводки і обороти рахунків 70 та 50. Перевірити роботу форм 2V0.RPT, 2V1.RPT, 2V2.RPT, 2V3.RPT. Занотувати в звіт результати.

Перейти в журнал операцій та виконати підготовчу операцію "Зарплата"-"підготовка до розрах.", а потім нарахувати працівникам зарплату, використовуючи гілки " Зарплата "-"штатним" - "працівникам". Дослідити проводки щодо зарплати як з журналу операцій, так і в оборотному балансі. Дослідити гілки дерева операцій, що відповідають за нарахування податків, а також файли-коефіціенти TAXR.RPT та TAXR_L.RPT.

Знову перевірити роботу форм 2V0.RPT, 2V1.RPT, 2V2.RPT, 2V3.RPT. Занотувати в звіт результати.

Оцінки і висновки

На підставі проведених досліджень, відповісти на наступні запитання у вигляді таблиці наступного вигляду та підрахувати загальну суму балів (враховуючі знаки!), що одержує та чи інша програма за Вашими дослідженнями. В дужках вказана максимальна оцінка, або формула для її обрахунку. Окрім того, можна також вказати і власні думки, що стосуються теми лабораторної роботи.

Номер запитання

"Бухгалтерія 1С" (бали)

"Фінанси без проблем" (бали)

1.

Загалом

 1. Комфортність роботи з програмою (емоційно). (3)

 2. Раціональність інтерфейсу користувача (сухо та професійно). (3)

 3. Збитковість інтерфейсу користувача (сухо та професійно). (-3)

 4. Hаочність інтерфейсу користувача. (3)

 5. Hаявність достатньої кількості супроводжуючих підказок, що оточують ті чи інші режими роботи програм. (3)

 6. Якість гіпертекстових підказок (що викликаються клавішею F1). (3)

 7. Можливість зміни розкладки розташування клавіш на клавіатурі. (2)

 8. Наявність багатомовних версій програм. (3)

 9. Наочність плану рахунків. (3)

 10. Можливість побудови багаторівневої аналітики. (4)

 11. Зручність методів занесення операцій в журнал операцій. (5)

 12. Порівняти оперативність занесення операцій в журнал операцій. (5)

 13. Hаочність ("читабельність") представлення операцій в журналі операцій (в тому числі врахувати і збитковість журналу). (3)

 14. Представлення проводок в журналі операцій. (3)

 15. Методи розділення (селекції, фільтрації) записів в журналі операцій. (3)

 16. Можливість роботи з багаторядковими документами (порівняти характеристики для одно- та багатокористувацьких версій). (4)

 17. Можливість роботи "від документу" із записом проводок в журнал операцій. (3)

 18. Раціональність представлення операцій в журналі операцій, що створені в результаті роботи з багаторядковими документами. (Можливість бачити один запис, що виповідає групі проводок) (3)

 19. Захищеність від помилок при занесенні операцій. (5)

 20. Захищеність від помилок при корегуванні настройок програми (типових операцій, звітних форм, документів ). (5)

 21. Можливість роботи при наявності синтаксичних помилок в настройках або в проводках. (5)

 22. Можливість подальшої роботи при наявності бухгалтерських помилок типу від`ємного залишку на активних рахунках. (3)

 23. Можливість створення звітних форм про динаміку проводок або подій, що розгорнути за часом (типу довідок про рух грошей по розрахунковому рахунку, довідки про одержану по місяцях заробітну плату тощо). (3)

 24. Можливість та оперативність аналізу рахунків (карточки рахунків, оборотів, кореспонденцій, оборотах по складових, по джерелах оборотів). (5)

 25. Оперативність встановлення звітного періоду. (2)

 26. Його вплив на роботу звітних форм програм. (5)

 27. Оперативність аналізу рахунків (карточки рахунків, оборотів, кореспонденцій, оборотах по складових, по джерелах оборотів ). (5)

 28. Можливість та принципи ведення валютного обліку. (3)

 29. Можливість та принципи ведення кількісного обліку. (3)

 30. Зручність зберігання констант, валют субконто та принципи ведення об`єктного обліку. (3)

 31. Доступність настройки типових операцій користувачеві (4).

 32. Встановлення звітного періоду та його вплив на роботу програми в цілому. (3)

 33. Оперативність пересування (переключення) між журналом операцій та "оборотною відомістю". (4)

 34. Оперативність пересування (переключення) між журналом операцій та звітною формою. (3)

 35. Оперативність пересування (переключення) між журналом операцій та звітною формою, що прикріплена до даної операції. (3)

 36. Оперативність одержання інформації про проводки операції. (3)

 37. Оперативність пересування (переключення) між "оборотною" та її кореспонденціями (3)

 38. Оперативність пересування (переключення) між кореспонденціями по рахунках в оборотній відомості та кореспонденціями по субрахунках. (3)

 39. Швидкість обрахунків (на прикладі розрахунку оборотного балансу з 40-60 тис. проводок). (5)

 40. Надійність зберігання даних. Чи залишають в процесі роботи програми відкритими файли даних ? (5)

 41. Скільки разів (N) та в яких програмах за вашим досвідом в програмах виникали фатальні помилки або дані псувались? (-N*3)

 42. Можливість друкування журналу операцій. (2)

 43. Можливість друкування типових операцій. (2)

 44. Можливість друкування констант, субконто, настройок документів. (2)

 45. Типи принтерів (N-типів), з якими працюють програми. (N)

 46. Порівняти швидкість друкування на матричному принтері. Оцінити при цьому оперативність одержання низьких за поліграфічною якістю, але дешевих за собівартістю документів. (3)

 47. Можливість використання об`єктів (нар. малюнків) в звітних формах. (3)

 48. Можливість запуску зовнішніх програм із звітних форм (наприклад, касових апаратів, білетодрукуючих пристроїв, пристроїв керування бензоколонками тощо). (3)

 49. Можливість експорту даних для архівації та зберігання. (3)

 50. Можливість імпорту даних із архівів. (3)

 51. Можливість експорту даних в інші програми (напр. в Exel). (3)

 52. Можливість обміну даними з ClіpBoard Wіndows. (1)

 53. Можливість роботи в мережевому варіанті. (5)

 54. Максимальна кількість робочих місць. (N/5)

 55. Існування технології "клієнт-сервер" та її вплив на захищеність даних від пошкодження. (5)

 56. Вимоги до технічних характеристик комп'ютера для однокористувацьких Wіndows-версій (високі Pentіum (>200 Mg) - 1, середні Pentіum (75-166 Mg)- 3, низькі 486 (66-133 Mg) - 5).

 57. Вимоги до технічних характеристик комп'ютера для однокористувацьких DOS-версій (високі Pentіum (>200 Mg) - 1, середні Pentіum (75-166 Mg)- 3, низькі 486 (66-133 Mg) - 5).

 58. Вимоги до технічних характеристик робочих станцій та їх вплив на швидкість роботи оператора. (високі Pentіum (>200 Mg) - 1, середні Pentіum (75-166 Mg)- 3, низькі 486 (66-133 Mg) - 5, байдужа продуктивність (386 та нижче) - 9)

 59. Залежність швидкодії робочої станції від пропускної здатності мережі (практично не залежіть 4, слабо залежіть - 3, залежіть в тільки в окремих режимах - 2, суттєво залежить - 1).

 60. Можливість блокування роботи одного оператора іншим (неможлива - 2, імовірна 1).

 61. Можливість пошкодження даних при збоях в мережі (виникнення незавершених трансакцій). (5)

 62. Для одержання актуальних консолідованих результатів треба проводити обрахунки (ні -2, так -1).

 63. Наявність версій програм для операційних системах Wіdows, DOS, Novel Netware, Lіnux. (кожна ОС - 1 бал).

 64. Можливість роботи із сервером через Іnternet (2).

 65. Вартість програмного забезпечення (для одногокористувацького варіанту. (400/(вартість в у.о.))

 66. Вартість програмного забезпечення (для багатокористувацького варіанту) (1000/(вартість в у.о.))

 67. Вартість настройки програм (для одногокористувацького варіанту. (200/(вартість в у.о.))

 68. Вартість настройки програм (для багатокористувацьких версій. (2000/(вартість в у.о.))

 69. Вартість супроводу програм (виклик без суттєвого втручання в програму). (20/(вартість в грн.))

 70. Можливість виконання настройки користувачем середньої кваліфікації. Допомога програм для пошуку помилок. (5)

 71. Можливість створення (корегування) звітних форм користувачем середньої кваліфікації. Доступність мови настройок. Наявність підказок по мові настройок. Наочність їх представлення в програмах звітних форм. (Кожен пункт - 1 бал).

 72. Можливість самостійної настройки програми "з нуля" та основних звітних форм (балансу підприємства, відомостей, довідок) для бухгалтерської роботи користувачем середньої кваліфікації. (3)

 73. Наявність мереж технічної підтримки програм. (3)

На підставі виконаних співставлень оцінити придатність використання програм в малих і середніх підприємствах.

Оцінити можливість адаптаціі програм до нестандартних відносно готових настройок умов експлуатаціі.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 11

ТЕМА: РОЗРОБКА СПРОЩЕНОГО ПРОЕКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЛЯНКИ БУХОБЛІКУ

МЕТА РОБОТИ: Навчитись самостійно розвязувати облікові задачі за допомогою пакету “Фінанси без проблем”.

ЗАВДАННЯ

1. Створити самостійно всі необхідні рахунки, субрахунки, операції і проводки у відповідності з вказаним варіантом.

2. Створити файли форм документів, які вимагаються у певному варіанті. При створені документів потрібно звернути увагу на те, що всі документи діляться на три групи:

а) первинні документи (на їх основі створюються операції);

б) документи, що створюються станом на якусь конкретну дату (звичайні звітні форми);

в) документи, що створюються на основі форм – історій або механізму фактів (для перегляду розвитку бухгалтерських подій або ведення пошуку за визначеним критерієм ).

3.Передбачити створення документів одразу після створення операцій (створити псевдопроводку “cтворити документ”).

Звіт з лабораторної роботи повинен містити наступні розділи:

 1. Теоретичні аспекти та нормативно-правове забезпечення конкретної ділянки бухгалтерського обліку (згідно варіанту).

 2. Постановка задачі.

 3. Автоматизація конкретної ділянки бухгалтерського обліку (згідно варіанту).

  1. План рахунків.

  2. Дерево операцій.

  3. Журнал операцій.

  4. Обороти рахунків.

  5. Файли-форм.

 4. Висновки.

 5. Додатки.

В першому розділі розглядаються теоретичні аспекти та нормативно-правове забезпечення конкретної ділянки бухгалтерського обліку (згідно варіанту). Описуються рахунки, документи, що використовуються в обліку. Наводяться нормативні документи, згідно яких здійснюється облік (згідно варіанту). Обсяг 3-5 стор.

В другому розділі студент повинен чітко описати облікові процедури конкретної ділянки обліку, сформувати інформаційне забезпечення розв’язку цієї задачі (перерахувати відповідні первинні документи, використовувані рахунки бухгалтерського обліку, звітні та аналітичні форми). Обсяг – 1-2 стор.

В третьому розділі розглядається автоматизація конкретної ділянки обліку у відповідності з варіантом.

Описуються:

 • План рахунків та аналітика (параметри, екстрапараметри тощо).

 • Дерево операцій та ідеологія проводок

 • Файли-коефіцієнти та опис їх структури. Прототипи операцій та файли-коефіцієнти, які використовуються при роботі з фактами.

 • Журнал-операцій. Описується контрольний приклад (не менше 30-50 операцій. Для варіантів із заробітною платою, розрахунків з органами страхування – операції мають йти протягом 3 місяців (показати несплачену та депоновану заробітну плату)).

 • Обороти рахунків та їх аналіз.

 • Опис розроблених форм як програм

Обсяг розділу 10-15 стор.

В додатках навести:

 1. План рахунків (списки субрахунків з аналітикою).

 2. Дерево операцій.

 3. Файли-коефіцієнти.

 4. Журнал-операцій (без проводок).

 5. Обороти рахунків з аналізом кореспонденцій.

 6. Програми файлів-форм.

 7. Результати виконання форм.

Форми документів, які необхідно створити знаходяться в Робочому зошиті “Методичні вказівки для виконання наскрізної задачі під час проходження навчальної практики з дисципліни “Бухгалтерський облік”.

Титульну сторінка звіту оформляється за таким зразком:

Міністерство аграрної політики України

Вінницький державний аграрний університет

Факультет – обліково-фінансовий

Спеціальність – “Облік і аудит”

З В І Т

по лабораторній роботі №11

з курсу Інформаційні системи і технології обліку і аудиту

на тему: ”Автоматизація обліку основних засобів

Виконала: студентка 3 курсу

31-ОА групи

Мороз Галина Петрівниа

Керівник:

Вінниця 2004

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

Варіант 1

Автоматизація обліку основних засобів

1.Створити рахунок 10 у вигляді довідника основних засобів, на екстрапараметри якого занести необхідні данні (інвентарний номер, початкову вартість, коефіцієнт амортизації). Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Основні засоби”. В ній створити гілки:

“Надходження: -за плату;

-внесено до статутного капіталу”;

“Амортизація”;

“Вибуття: -вибуття;

-списання”.

До кожної гілки створити відповідні проводки. Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли форм таких документів:

 • акт прийому-передачі основних засобів (ф.52) (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій);

 • акт на списання ОЗ (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • інвентаризаційний опис основних засобів (звітна форма);

 • довідку про надходження та вибуття ОЗ (використати механізм фактів);

 • журнал-ордер №13 (форма-історія);

Варіант 2

Автоматизація обліку надходження і витрачання сировини і матеріалів

1. Створити субрахунок 201 у вигляді довідника матеріалів, на екстрапараметри якого занести необхідні данні (кількість, ціна та ін.). Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Сировина і матеріали”. В ній створити гілки:

“Надходження”;

“Вибуття: - у виробництво”.

До кожної гілки створити відповідні проводки. Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли форм таких документів:

 • Товарно-транспортна накладна (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Лімітно-забірна картка (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Звіт про рух матеріальних цінностей (звітна форма);

 • Книга складського обліку (використати механізм фактів);

 • Журнал-ордер № 10.1 (форма-історія);

Варіант 3

Автоматизація обліку надходження і витрачання с-г продукції

1.Створити субрахунок 208 у вигляді довідника с-г запасів, на екстрапараметри якого занести необхідні данні (кількість, ціна та ін.). Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Сировина і матеріали”. В ній створити гілки:

“Надходження”;

“Вибуття”.

До кожної гілки створити відповідні проводки. Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли форм таких документів:

 • Акт на сортування і сушку продукції рослинництва (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Акт на списання насіння і посадкового матеріалу (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Відомість руху зерна (звітна форма);

 • Щоденник надходження сільськогосподарської продукції (використати механізм фактів);

 • Журнал-ордер № 10.1 (форма-історія);

Варіанти 4, 5 (комплексний проект).

Автоматизація обліку тварин на вирощувані і відгодівлі

1. Створити рахунок 21 у вигляді довідника тварин, на екстрапараметри якого занести необхідні дані (стать, номер ферми, за ким закріплено і т.і.) . Створити підпорядковані довідники :

 1. група тварин;

 2. порода;

 3. працівники, за якими закріплені тварини;

 4. ферма.

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Тварини”. В ній створити гілки “Надходження”, “Переведення” та “Вибуття”.

Створити всі необхідні проводки. Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

 1. Створити файли форм таких документів

 • Товарно-транспортна накладна (1 с.-г. тварини) (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Акт на вибуття тварин і птиці (ф. 100)(первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Акт на передачу (продаж) закупівлю худоби та птиці за договорами з громадянами (ф. 95б).

 • Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. 95) (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Звіт про рух худоби і птиці на фермі. (ф. 102) (використати механізм фактів);

 • Оборотна відомість №9а с.-г. аналітичного обліку по рахунку 21 (звітна форма);

 • Відомість зважування тварин (ф. 98) (первинний документ, ристати механізм фактівщо створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Розрахунок визначення приросту (ф. 98а) (звітна форма).

 • Акт на переведення тварин з групи в групу (ф. 97)(первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Журнал-ордер № 9 та відомість аналітичного обліку (форма-історія).

Варіант 6

Автоматизація обліку МШП

1.Створити рахунок 22 у вигляді довідника МШП, на екстрапараметри якого занести необхідну інформацію (інвентарний номер, вартість і т.д.).

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “МШП”. В ній створити гілки “Надходження”, “Вибуття”.

До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли форм таких документів:

 • акт прийому-передачі МШП (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • карточка складського обліку матеріалів (звітна форма);

 • звіт про рух матеріальних цінностей (використати механізм фактів);

 • акт на списання виробничого та господарського інвентаря (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • журнал ордер №10/1 (форма-історія).

Варіант 7

Автоматизація обліку готової продукції

1.Створити рахунки 26, 27 у вигляді бази даних готової продукції.

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Готова продукція”. В ній створити гілки “Надходження”, “Вибуття”.

До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли форм таких документів:

 • Накладна внутрішньогосподарського призначення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Рахунок-фактура (звітна форма);

 • Книга обліку продажу товарів (використати механізм фактів таким чином, щоб забезпечити пошук товарної продукції за каналами реалізації );

 • Відомість витрат кормів (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Відомість №11/4 (форма-історія).

Варіант 8

Автоматизація обліку касових операцій підприємства

1.Створити рахунок 30 у вигляді бази даних, в якій будуть знаходитися необхідні реквізити.

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Каса”, в ній гілки “Надходження” та “Видатки”.

До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли форм таких документів:

 • прибутковий касовий ордер (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • видатковий касовий ордер (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Журнал реєстації касових ордерів (використати механізм фактів);

 • Касова книга (форма-історія);

 • Журнал ордер №1 та відомість (звітна форма).

Варіант 9

Автоматизація обліку коштів на рахунках в банках

1.Створити рахунок 31 у вигляді бази даних, в якій будуть знаходитися необхідні реквізити.

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Розрахунковий рахунок”, в ній гілки “Надходження” та “Видатки”.

До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли форм таких документів:

 • Об’ява на внесення готівки (звітна форма);

 • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Виписка банку (використати механізм фактів);

 • Прибутковий касовий ордер (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Журнал-ордер № 2 та відомість (форма-історія).

Варіант 10

Автоматизація обліку розрахунків з покупцями і замовниками

 1. Створити до рахунку 36 довідник у вигляді бази даних, куди занести необхідні реквізити.

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Розрахунки з покупцями та замовниками”, в ній гілки “Продаж” та “Оплата”.

До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

 1. Створити файли форм таких документів:

 • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Рахунок-фактура (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Довідка про заборгованість за списком покупців і замовників (повинна містити інформацію про дату виникнення заборгованості, номер рахунку-фактури, її розмір, факти перерахування коштів : дата, номер платіжних документів, сума) (використати механізм фактів);

 • Відомість №11.8 с_г. аналітичного обліку по рахунку №36 (використати звітну форму)

 • Журнал-ордер № 11 (форма-історія);

Варіант 11

Автоматизація обліку розрахунків з підзвітними особами

1.Створити до субрахунку 372 довідник у вигляді бази даних, куди занести необхідні реквізити.

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Розрахунки з підзвітними особами”, в ній гілки “Видача авнсу” та “Повернення авансу”.

До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли форм таких документів:

 • Видатковий касовий ордер (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Авансовий звіт (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Прибутковий касовий ордер (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Довідка про використання авансових коштів (дата видачі коштів, кому, підстава, сума виданих та використаних коштів, дата повернення невикористаних коштів, їх сума) (використати механізм фактів)

 • Журнал-ордер №8 та відомість аналітичного обліку (форма-історія);

Варіант 12

Автоматизація обліку кредитних операцій

1.Створити до рахунків 50 і 60 довідник у вигляді бази даних, куди занести необхідні реквізити банків.Аналітику створити по кожному кредиту у вигляді окремих субрахунків.

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Кредитні операції”. В ній гілки “Короткотермінові кредити”, “Довгострокові кредити”.

До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли форм таких документів:

 • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Журнал-ордер № 4 по рахунку №50 та відомість аналітичного обліку (форма-історія);

 • Журнал-ордер № 4 по рахунку №60 та відомість аналітичного обліку (форма-історія);

 • Довідник банків, який здійснює пошук реквізитів банків за назвою та МФО банку (звітна форма);

 • Довідка про заборгованість по одержаних кредитах (вид та розмір одержаного кредиту, термін повернення, розмір та умови сплати відсотків, забезпечення кредиту ) з використанням механізму фактів.

Варіант 13

Автоматизація обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками

1.Створити до рахунку 63 довідник у вигляді бази даних, куди занести необхідні реквізити постачальників та підрядниками.

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, в ній гілки “Купівля” та “Оплата”.

До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли форм таких документів:

 • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Акт приймання вантажів (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • журнал ордер №6 (використати форму-історію);

 • Довідник постачальників, який здійснює пошук реквізитів постачальників за назвою (звітна форма);

 • Реєстр №6.1. с.-г. операцій по розрахунках з постачальниками (використати механізм фактів);

Варіант 14

Автоматизація обліку розрахунків за податками і платежами

1.Створити до рахунку 64 довідник у вигляді бази даних, куди занести по видах податків ставки податків,строки сплати і т.д. .

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Розрахунки за податками і платежами ”, в ній гілки “Нарахування” та “Оплата”.

До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли-форм таких документів:

 • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Податкова накладна (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Відомість №8а с.-г. (звітна форма);

 • журнал ордер №8 (використати форму-історію);

 • Довідка про заборгованість (нараховано: вид податку, дата, ставка, строк сплати, розмір; сплачено: по видах податків- дата, сума, № платіжного документу) (використати механізм фактів).

Варіант 15

Автоматизація обліку розрахунків з органами соціального страхування

1.Створити рахунок 65 та зовнішню базу даних "Відділ кадрів", в якій вказати всі необхідні дані про працівників.

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Розрахунки зорганами страхування ”, в ній гілки “Нарахування” та “Оплата”.

До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

2.Створити файли форм таких документів:

 • Розрахунково-платіжна відомість (звітна форма)

 • Розрахунок розміру допомоги з тимчасової непрацездатності (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Платіжне доручення (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Довідка про нарахування і перерахування страхових внесків(по видах страхових платежів:

 • -нарахування: дата, сума; -оплата: дата, № платіжного документу,сума, )(використати механізм фактів).

 • Звіт про нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування(фонд зарплати, суми по нарахуванню і утриманню, суми сплачених платежів) (звітна форма)

Варіант 16

Автоматизація обліку розрахунків з оплати праці

 1. Створити рахунок 66 у вигляді бази даних працівників підприємства, видів робіт, розцінок за одиницю виконаних робіт ; видів нарахувань і утримань із заробітної плати.

Створити позабалансові рахунки-лічильники первинних документів, наведених в п. 2.

В дереві операцій створити гілку “Розрахунки з оплати праці ”, в ній гілки “Нарахування” та “Виплата”.

До кожної гілки створити відповідні проводки.Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

 1. Створити файли відповідних форм первинних документів :

 • Шляховий лист трактора (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Розрахунок нарахування праці працівникам тваринництва (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Наряд на відрядну роботу (для бригади) (первинний документ, що створюється атоматично після створення відповідних операцій.);

 • Розрахунково-платіжна відомість (звітна форма);

 • Розрахунковий листок (використати механізм фактів).

Варіант 17

Автоматизація обліку фінансових результатів.

1.Створити рахунки 90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 98 “Податки на прибуток”, 701 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід” у вигляді довідників за окремими видами отримуваних доходів та понесених витрат звітного періоду.

На екстрапараметри занести всю необхідну інформацію (фактичну собівартість, ціну, обсяги реалізованої продукції і т.д.). В дереві операцій створити необхідні проводки щодо відображення доходів і витрат від основних видів діяльності : операційної, фінансової, інвестиційної..Розробити відповідні файли-коефіцієнти.

Усю інформацію відобразити в створених регістрах :

 • Журналі-ордері № 15

 • Журналі – ордері № 11

 • Головній книзі

За результатами узагальнення первинної інформації у регістрах синтетичного обліку сформувати Звіт про фінансові результати.

Варіант 18

Автоматизація процесу формування звітності.

 1. На початок звітного періоду на основі довільних даних з переліку активів, зобов’язань і капіталу сформувати вступний (початковий) Баланс.

 2. Скласти довільні господарські операції за звітний період (не менше 15 за різними видами операцій : оприбуткування та видача коштів з каси та поточного рахунку, оприбуткування необоротних та оборотних активів, розрахункові операції, формування витрат виробництва). На основі операцій, зареєстрованих у Журналі реєстрації, скласти Вихідний (кінцевий) Баланс

 3. Використавши довільні значення виручки, інших доходів і витрат за основними видами діяльності, сформувати наступні форми звітності:

 • Звіт про фінансові результати;

 • Звіт про зміни у власному капіталі.

Список рекомендованої літератури

 1. Автоматизовані системи обробки економічної інформації/ За ред. Г.В. Лавінського.-К.:Вища школа, 1995.-287с.

 2. Автоматизированные информационные технологии в экономике/Под ред. проф. Г.А. Титаренко.-М.: Компьтер, ЮНИТИ, 1998.-400с.

 3. Автоматизированные информационные технологии в экономике/Под ред. И.Т.Трубилина.-М.:Финансы и статистика, 2000.-416с.

 4. Автоматизация управления предприятием/В.В. Баранов и др..-М.: ИНФРА-М, 2000.-239с.

 5. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем.-К.:КНЕУ, 1998.-140с.

 6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.-Житомир: ПП «Рута», 2002,-544с.

 7. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті.-Тернопіль:Карт-Бланш, 2001.- 354с.

 8. Гордієнко І.В. Інформаційні системи в менеджменті.- К.:КНЕУ, 1999.-128с.

 9. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах.- К.:КНЕУ, 2001.-400с.Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп’ютеризованих систем управління та автоматики/ Вінниця:ВДТУ, 1997.-208с.

 10. Экономическая информатика/Под ред. Комюховского и Д.Н. Колесова.-СПб:Питер, 200.-560с.

 11. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи.-К.: КНЕУ, 2000.-230с.

 12. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту.-К.:А.С.К., 1998.-768с.

 13. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета.-Спб:Питер, 2001.-688с.

 14. Інформаційні системи і технології в економіці/За ред. В.С. Пономаренка.-К.:Видавничий центр “Академія”, 2002.-544с.

 15. Информационные системы бухгалтерского учета/Под ред. В.И. Подольского.- М.:Аудит, ЮНИТИ, 1998.-319с.

 16. Информационные системы в экономике/Под ред. проф. В.В. Дика.-М.:Финансы и статистика, 1996.-272с.

 17. Кропивко М.Ф. Інформатизація в управлінні агропромисловим виробництвом.-К.:ІАЕ УААН, 1997.-252с.

 18. Кропивко М.Ф., Коваленко Ю.С. і ін. Комп’ютерні технології в управлінні сільськогосподарським підприємством.-К.:ІАЕ УААН, 1996.-168с.

 19. Методичний посібник для вивчення бухгалтерського програмного пакету “Фінанси без проблем” (версія для одного користувача) з дисципліни “Інформаційні системи в менеджменті” для студ. спеціальності 70.91.901, 70.50.106 денної та заочної форми навчання./Укладач Є.А. Паламарчук,.- Вінниця:ВДАУ, 1999. -42с.

 20. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу.-К.:КНЕУ, 1999.-328с.

 21. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації.-К.:КНЕУ, 1998.-200с.

 22. Ситник В,Ф. та ін. Основи інформаційних систем/За ред. В.Ф.Ситника.-К.:КНЕУ. 2001.-420с.

 23. Тесленко Г.С. Інформаційні системи в аграрному менеджменті.-К.:КНЕУ, 1999.-2

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. С. Юрчук философия права курс лекций

  Курс лекций
  В курсе лекций по «Философии права» рассматриваются основные проблемы учебной дисциплины: содержание, назначение и историческое развитие философии права, а также ее разделы: философско-правовая онтология, философско-правовая аксиология,
 2. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. Рекомендовано Вченою радою інституту адвокатури при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка протокол №1 від 22 січня 1999 р

  Документ
  Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посіб. — 2-е вид., допов. — К: Юрінком Інтер, 2 . - 256 с. - Бібліогр.: с. 242-250. І5ВК 966-7302-76-8
 4. Рабочая программа Челябинск Издательский центр юургу 2010 ббк ю3(0 я7 Б484

  Рабочая программа
  Программа содержит темы курса философии, преподаваемого в филиале ЮУрГУ в г. Снежинске. В программе рассматриваются ключевые философские понятия, приводятся списки литературы для изучения тем курса философии, предлагаются вопросы
 5. Методичні вказівки (14)

  Диплом
  до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри «Автоматики та управління у технічних системах»

Другие похожие документы..