Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
В системе языковых средств слово играет важнейшую роль. Русские писатели, восхищаясь красотой, силой, богатством русского языка, прежде всего отмечал...полностью>>
'Документ'
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные...полностью>>
'Документ'
В январском выпуске Московского Психологического Журнала мы продолжаем публикацию избранных глав книги Тамберг Ю.Г. "Развитие творческого мышлени...полностью>>
'Конкурс'
Управление федеральной почтовой связи Новосибирской области – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», именуемое в...полностью>>

Н. П. Юрчук Рецензенти: Підгурський О.І., к т. н., професор кафедри інформаційних систем І технологій Вінницького інституту регіональної економіки та управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МЕТА РОБОТИ: Навчитись створювати звiтнi форми, що використовували б в своїй роботi механізм фактів.

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити оператори ERASE, SORT BUFFER, SELECT.

 2. Створити звiтнi форми та провести з ними дослідження, що використовували б у своїй роботi механізм фактів.

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Тексти створених звітних форм, , що використовують у своїй роботi механізм фактів.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.Використовуючи теоретичний матеріал та програму-тестер з попередньої лабораторної роботи, провести досліди з опера­торами ERASE, SORT BUFFER, SELECT. Тексти програм та висновки занотуйте в звіт. До цього додайте у вашу програму оператор SELECT, а потім відсортуйте факти в буфері оператором SORT BUFFER по назві товару, по сумі, по назві покупця. Форма має запитувати про варіанти сортування.

2. Розробіть звітну форму згідно зі своїм варіантом, використовуючи механізм фактів. Навести текст програми та результати її виконання.

Варіанти завдань.

 1. Касова книга (№ документу, від кого отримано чи кому видано, № кореспондуючого рахунку, сума надходження чи видачі) .

 2. Журнал реєстрації посвідчень про відрядження (П.І.Б., посада , місце відрядження, дата і № посвідчення, дата вибуття, дата прибуття).

 3. Журнал реєстрації довіренностей (№ довіренності, дата видачі, строк дії довіреності, П.І.Б. та посада того, кому видана довіреність, найменування постачальника, № і дата контракту).

 4. Книга складського обліку ( назва матеріалу, дата, № документу, від кого одержано чи кому відпущено, прихід, розхід, залишок).

 5. Відомість руху зерна (дата, залишок на початок дня, надійшло: № документа, вага, залишок на кінець).

 6. Відомість руху молока (дата, надійшло, П.І.Б., вага, витрачено, вага, залишок на кінець).

 7. Звіт про рух тварин (група тварин, залишок на початок: голів і вага, приплід: голів і вага, переведено з групи в групу: голів і вага, куплено: голів і вага, приріст : вага, всього: голів і вага, продано: голів і вага).

 8. Реєстр операцій по розрахунках з постачальниками та підрядниками (№ документу, дата, назва постачальника, надійшло: вартість без ПДВ, ПДВ, всього, кореспондуючий рахунок, оплачено: №та дата документу, сума).

 9. Журнал руху основних засобів (залишок на початок; надходження: дата, кількість, ціна, сума, від кого; вибуло: дата, кількість, ціна, сума, причина вибуття; залишок на кінець).

 10. Обліковий лист праці та виконаних робіт (дата, П.І.Б., посада, годин відроблено, об’єм виконаних робіт, оплата).

 11. Розрахунково-платіжна відомість.

 12. Реєстр документів по реалізації продукції за готівку (дата, № документу, П.І.Б кому, кількість, вартість, кореспондуючий рахунок).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

 1. Призачення оператора ERASE.

 2. Де в програмі може використовуватись оператор ERASE? Чому?

 3. Як працює оператор SORT BUFFER? Пояснити на власних прикладах.

 4. Як працює оператор SELECT? Пояснити на власних прикладах.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 10

Тема : Порівняльна характеристика бухгалтерських програм “Бухгалтерія 1С” та “Фінанси без проблем”.

Завдання :

1. Для проведення порівняльної характеристики програм, провести бухгалтерські операції в програмі “Фінанси без проблем” згідно до завдання, що імітує дії, які виконані в попередньому циклі цього лабораторного практикуму на програмі "Бухгалтерія 1С" (лаб. роботи №1-7).

2. Виконати порівняльну характеристику програм за запитаннями, що наведені в завданні до лабораторної роботи.

Хід виконання роботи :

Підготовка до роботи

Створити у власному розділі каталог FІN. Скопіювати з диску Z:\FІN\LR8\ наступні файли :

PLATEZKA.RPT

PR-ORD.RPT

RA-ORD.RPT

8S90.RPT

8S6.RPT

2V0.RPT .. 2V3.RPT

FІN.FLG

FІN.LBL

FІN.OPT

FІRST.RPT

ACNT.A3P

L

L

TAXR.RPT

Запустити з робочого столу Wіndows програму “Фінанси без проблем” або перейти в DOS і запустити її DOS-версію. Перейти в режим файлів форм (Alt_F4) та відредагувати в файлі FІRST.RPT глобальні змінні, що стосуються реквізитів підприємства МП "Світанок".

Засновники та внесення статутного капіталу

Встановити звітний період календаря з 1 січня по 31 грудня.

В дереві операцій створити гілку “Каса ”-“Прибуток”-“Надходження в статутний фонд” з відповідними проводками. Якщо рахунки, що будуть працювати в цих проводках будуть мати субрахунки, то не забудьте вказати перед їх позначенням символ @.

Перейти в журнал операцій та створити записи, що мають відповідати внесенню статутного фонду засновниками : з 1 вересня було відкрито МП “Світанок”, статутний капітал склав 90000 грн. З цієї суми 6000 вніс Петренко, 5000 - Конущак, 60000 - банк “Україна”, 19000 - МП “Арістон”. Фізичні та юридичні особи-засновники можна вносити або заздалегідь безпосередньо в план рахунків, або (це зручніше) безпосередньо в процесі внесення операцій, коли з`являється список субрахунків рахунку із засновниками. Ввести як коментар до кожної операції такий зміст: “Внесено статутний капітал”.

Створити гілку “Розрахунковий рахунок”-“Прибуток”-“від засновників”. Внести в журнал операцій операції які відтворюють оплату статутного капіталу 60000 грн. банком “Україна”, 19000 - МП “Арістон”

Сформувати оборотний баланс підприємства за допомогою меню “Обороти” або ALT_F3. Переглянути отримані обороти та перевірити, чи співпадають суми активу і пасиву. Визначити величину дебіторської заборгованості, спостереження занести у звіт.

Встановити вказівник на рахунок "каса" та переглянути кореспонденції (клавіша F6). Потім переглянути кореспонденції по субрахунках (клавіша F9). Вийти з режиму перегляду кореспонденцій та виконати аналіз, послідовно натискаючи клавішу “Enter” (вказівник має знаходитись на цьому рядку). В кінцевому випадку ви маєте побачити список операцій із журналу операцій, що створили ці проводки. Результати занотувати у звіт.

Перейдіть в головне меню в режим “Опції” та увімкніть опцію “Аналіз з операціями”. Повторіть дослідження п.7 та порівняйте результати.

Перейдіть в режим звітних форм (ALT_F4) та запустіть форму балансу підприємства. Дослідіть, як в ньому відобразились внесені операції. Висновки занесіть в звіт.

Для ведення бухгалтерського обліку важливим є стан рахунків за певний період часу. Встановіть на календарі період часу, що не відповідає зробленим записам в журналі операцій. Визначить, як змінився оборотний баланс та звітна форма “Баланс підприємства”. Занотуйте спостереження в звіт.

Ведення обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

Підприємство “Світанок” отримало передоплату від МП “Ранет” за майбутню поставку готової продукції у відповідності з угодою №3 від 11.09.98. в сумі 2400 гривень, включаючи ПДВ. Оплата підтверджується випискою з банківського рахунку №6547 від 22.09.98. Підприємство “Світанок” на підставі угоди 2 № від 18.09.98 здійснює передоплату МП “Ранет” за майбутню поставку фруктів, що відбудеться в жовтні, на суму 8000 грн, включаючи ПДВ. Для цього 23.09.98 виписано платіжне доручення №1 і відправлено в банк. 25.01.98. банком переведено кошти на рахунок отримувача , що підтверджується випискою №57775 з банківського рахунку підприємства.

Занести у звіт всі проводки, які необхідно створити по описаним операціям. Внести в дерево операцій настройки, що відповідають такій схемі

Розрахунковий рахунок

надходження

за товари"

311 @63 5/6

644 @63 1/6

де 644 - податковий кредит.

Внести в дерево операцій настройки, що відповідають такій схемі

Розрахунковий рахунок

оплата

за товари

@63 311 5/6

@63 644 1/6

create document PLATEZKA @63

де 641 - розрахунки по ПДВ з продаж, а 644 - податковий кредит.

Створити записи в журналі операцій, згідно з яким відбувається надходження грошей від МП "Ранет" та про перерахування коштів підприємства “Світанок” за фрукти. В коментарі до операції записати “Передоплата за поставку фруктів на підставі угоди №2 від 18.09.98”. Створити в кінці цієї операції документ "Платіжне доручення".

24.09.98. підприємство “Світанок” по чеку №23134 зняло з розрахункового рахунку на господарські потреби і на відрядження 1100грн. Надходження коштів відображено в касовому ордері № 1. В цей же день з каси видано під звіт співробітникам : Яценко - 120 грн на закупку інвентарю, Іванчуку - 250 грн на закупку тари, Карпенку - 640 грн в рахунок майбутніх видатків на відрядження по розхідному касовому ордеру відповідно №№ 1,2,3.

Записати у звіт кореспонденцію рахунків по описаним операціям.

Створити в дереві операцій гілки такого виду

Каса

видача

під звіт

@372 301

Create document Ra-Ord @372

та

Розрахунковий рахунок

оплата

передано в касу

301 311

@66 @66 (0)

Create document Pr-Ord. @66

Створити записи в журналі операції до цього завдання. Створити прибутковий та видатковий касові ордери по перерахованим операціям

27.09.98 і 28.09.98. оприбутковані матеріал, що надійшли від підзвітних осіб і від: Яценка мастильне масло 4л. на суму 90 грн. згідно з прибутковим ордером №1 від 27.09.98; від Іванчука ящики 50 шт на суму 150 грн, згідно з прибутковим ордером №2 від 28.09.98; від Карпенка банки на 3л. 80 шт. на суму 80 грн. згідно з прибутковим ордером №3 від 28.09.98.

Занести у звіт всі проводки по описаним в п.4 операціям. Створити гілку в дереві операцій такого змісту :

Матеріали

надходження

від підзвітних осіб

?N по докум.

?Q шт.

@20 @ 372 5/6

@372 644 1/6

@20 =1 ($/Q*5/6)

@20 =2 [vl [N1 @372]]

@20 =3 (N)

Виконати в журналі операцій записи по оприбуткуванню матеріалів.

Провести аналіз інформації по розрахункам з дебіторами і кредиторами в розрізі синтетичного та аналітичного обліку за допомогою інструменту оборотного балансу по рахунках 20, 64, 372 та шляхом запуску звітної форми "Надходження матеріалів" (файл 8S9.RPT).

Аналогічно проаналізувати розрахунки з МП “Ранет” та рух грошей по розрахунковому рахунку. Висновки занести у звіт.

Облік основних засобів

Засновниками передано у власність підприємства основні засоби, відповідно даним, наведеним в таблиці.

Засновники

Основні засоби

інв.№

Вартість

Норма амор­ти­за­ції

Документ

Банк Україна

Автомобіль вантажний

09

13000

14.3

акт № 1 від 13.09.98

Петренко

Автоклав

03

3400

10

акт №2 від 15.09.98

Петренко

Автоклав

04

3400

10

акт №3 від 18.09.98

МП ”Арістон”

Холодильне обладнання

05

4000

10

акт №4 від 19.09.98

Конущак

Закатувальна машина

08

1500

10

акт №5 від 20.09.98

Конущак

Закатувальна машина

07

1500

10

акт №6 від 20.09.98

Створити в дереві операцій наступну гілку

Основні засоби

прибуток

від засновників

?N шт.

@10 @75

@10 =1 ($/N)

@10 =2 [VL [N1 @75]]

@10 =3 (N)

Внести в журнал операцій записи, що будуть відповідати завданню з таблиці.

Створити в дереві операцій гілку для автоматичного розрахунок амортизації ОЗ.

Основні засоби

нарахування зносу

?N процент

@13 @10 (([ed @10] – [ek@13])*N/100)

Внести в журнал операцій записи по нарахуванню амортизації основних засобів та провести дослідження роботи цих проводок безпосередньо із журналу операцій (F6) та по оборотному балансу.

Операції по оприбуткуванню матеріальних цінностей

Створити гілку в дереві операцій такого змісту :

Матеріали

надходження

від постачальників

?N по докум.

?Q шт.

?Р ціна

@20 @36 (5/6*P*Q)

644 @36 (1/6*P*Q)

@20 =1 (P*5/6)

@20 =2 [VL [N1 @36]]

@20 =3 (N)

Виконати проводки в журналі операцій згідно наступного завдання :

Відтворити бухгалтерські розрахунки по оприбуткуванню матеріалів від МП ”Ранет” по попередній оплаті на суму 8000 грн.( “Напівфабрикати для соків” по ціні 40 грн. за 1 мішок - всього 1000 мішків, “Яблука” по ціні 80 коп. за 1 кг. всього 500 кг). 1кг груш від МП ”Ранет” по попередній поставці на суму 900 грн(“Груші” по ціні 90 коп. за 1кг.-всього 1000 кг).

Проаналізувати отримані результати за допомогою відомості “Залишки матеріалів” (файл 8S6.RPT), “Надходження матеріалів” (файл 8S9.RPT), а також по оборотному балансу (рахунки 60, 68, 05) та безпосередньо із журналу операцій по клавіші F6.

Операції по нарахуванню заробітної плати

За допомогою блокового редактора дерева операцій (Alt_F10) "Приклеїти" до стовбура дерева гілки із скопійованих файлів L та L, що будуть відповідати касовим операціям та операціям по нарахуванню заробітної плати.

Встановити на календарі звітний період з 1 по 30 листопада.

Перейти в журнал операцій та виконати підготовчу операцію "Каса"-"видаток"-"підготовка до видачі авансу". Потім нарахувати працівникам видачу авансу, використовуючи гілки "Каса"-"видаток"-"видача авансу". Створити видаткові касові ордери, що прикріплені до цієї гілки. Перейти в оборотний баланс та дослідити проводки і обороти рахунків 70 та 50. Перевірити роботу форм 2V0.RPT, 2V1.RPT, 2V2.RPT, 2V3.RPT. Занотувати в звіт результати.

Перейти в журнал операцій та виконати підготовчу операцію "Зарплата"-"підготовка до розрах.", а потім нарахувати працівникам зарплату, використовуючи гілки " Зарплата "-"штатним" - "працівникам". Дослідити проводки щодо зарплати як з журналу операцій, так і в оборотному балансі. Дослідити гілки дерева операцій, що відповідають за нарахування податків, а також файли-коефіціенти TAXR.RPT та TAXR_L.RPT.

Знову перевірити роботу форм 2V0.RPT, 2V1.RPT, 2V2.RPT, 2V3.RPT. Занотувати в звіт результати.

Оцінки і висновки

На підставі проведених досліджень, відповісти на наступні запитання у вигляді таблиці наступного вигляду та підрахувати загальну суму балів (враховуючі знаки!), що одержує та чи інша програма за Вашими дослідженнями. В дужках вказана максимальна оцінка, або формула для її обрахунку. Окрім того, можна також вказати і власні думки, що стосуються теми лабораторної роботи.

Номер запитання

"Бухгалтерія 1С" (бали)

"Фінанси без проблем" (бали)

1.

Загалом

 1. Комфортність роботи з програмою (емоційно). (3)

 2. Раціональність інтерфейсу користувача (сухо та професійно). (3)

 3. Збитковість інтерфейсу користувача (сухо та професійно). (-3)

 4. Hаочність інтерфейсу користувача. (3)

 5. Hаявність достатньої кількості супроводжуючих підказок, що оточують ті чи інші режими роботи програм. (3)

 6. Якість гіпертекстових підказок (що викликаються клавішею F1). (3)

 7. Можливість зміни розкладки розташування клавіш на клавіатурі. (2)

 8. Наявність багатомовних версій програм. (3)

 9. Наочність плану рахунків. (3)

 10. Можливість побудови багаторівневої аналітики. (4)

 11. Зручність методів занесення операцій в журнал операцій. (5)

 12. Порівняти оперативність занесення операцій в журнал операцій. (5)

 13. Hаочність ("читабельність") представлення операцій в журналі операцій (в тому числі врахувати і збитковість журналу). (3)

 14. Представлення проводок в журналі операцій. (3)

 15. Методи розділення (селекції, фільтрації) записів в журналі операцій. (3)

 16. Можливість роботи з багаторядковими документами (порівняти характеристики для одно- та багатокористувацьких версій). (4)

 17. Можливість роботи "від документу" із записом проводок в журнал операцій. (3)

 18. Раціональність представлення операцій в журналі операцій, що створені в результаті роботи з багаторядковими документами. (Можливість бачити один запис, що виповідає групі проводок) (3)

 19. Захищеність від помилок при занесенні операцій. (5)

 20. Захищеність від помилок при корегуванні настройок програми (типових операцій, звітних форм, документів ). (5)

 21. Можливість роботи при наявності синтаксичних помилок в настройках або в проводках. (5)

 22. Можливість подальшої роботи при наявності бухгалтерських помилок типу від`ємного залишку на активних рахунках. (3)

 23. Можливість створення звітних форм про динаміку проводок або подій, що розгорнути за часом (типу довідок про рух грошей по розрахунковому рахунку, довідки про одержану по місяцях заробітну плату тощо). (3)

 24. Можливість та оперативність аналізу рахунків (карточки рахунків, оборотів, кореспонденцій, оборотах по складових, по джерелах оборотів). (5)

 25. Оперативність встановлення звітного періоду. (2)

 26. Його вплив на роботу звітних форм програм. (5)

 27. Оперативність аналізу рахунків (карточки рахунків, оборотів, кореспонденцій, оборотах по складових, по джерелах оборотів ). (5)

 28. Можливість та принципи ведення валютного обліку. (3)

 29. Можливість та принципи ведення кількісного обліку. (3)

 30. Зручність зберігання констант, валют субконто та принципи ведення об`єктного обліку. (3)

 31. Доступність настройки типових операцій користувачеві (4).

 32. Встановлення звітного періоду та його вплив на роботу програми в цілому. (3)

 33. Оперативність пересування (переключення) між журналом операцій та "оборотною відомістю". (4)

 34. Оперативність пересування (переключення) між журналом операцій та звітною формою. (3)

 35. Оперативність пересування (переключення) між журналом операцій та звітною формою, що прикріплена до даної операції. (3)

 36. Оперативність одержання інформації про проводки операції. (3)

 37. Оперативність пересування (переключення) між "оборотною" та її кореспонденціями (3)

 38. Оперативність пересування (переключення) між кореспонденціями по рахунках в оборотній відомості та кореспонденціями по субрахунках. (3)Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. С. Юрчук философия права курс лекций

  Курс лекций
  В курсе лекций по «Философии права» рассматриваются основные проблемы учебной дисциплины: содержание, назначение и историческое развитие философии права, а также ее разделы: философско-правовая онтология, философско-правовая аксиология,
 2. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. Рекомендовано Вченою радою інституту адвокатури при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка протокол №1 від 22 січня 1999 р

  Документ
  Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посіб. — 2-е вид., допов. — К: Юрінком Інтер, 2 . - 256 с. - Бібліогр.: с. 242-250. І5ВК 966-7302-76-8
 4. Рабочая программа Челябинск Издательский центр юургу 2010 ббк ю3(0 я7 Б484

  Рабочая программа
  Программа содержит темы курса философии, преподаваемого в филиале ЮУрГУ в г. Снежинске. В программе рассматриваются ключевые философские понятия, приводятся списки литературы для изучения тем курса философии, предлагаются вопросы
 5. Методичні вказівки (14)

  Диплом
  до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри «Автоматики та управління у технічних системах»

Другие похожие документы..