Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Методика изобразительного искусства как одна из педагогических дисциплин. Ее объект, предмет, задачи и методы преподавания. Методологические основы, ...полностью>>
'Статья'
от 27 мая 2008 года № 8-П «по делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса РФ в связи с жалобой гражданки М...полностью>>
'Рабочая программа'
Вопросы анализа предметно-методологической характеристики учебного курса «Проблемы теории государства и права» 4 – Семинар 1....полностью>>
'Документ'
Империалистік дәуірде жеке елдердің біркелкі дамымауының нәтижесінде бірінші дүниежүзілік соғыс болды. ХХ ғасырдың басында халықаралық жағдай күрт ши...полностью>>

Н. П. Юрчук Рецензенти: Підгурський О.І., к т. н., професор кафедри інформаційних систем І технологій Вінницького інституту регіональної економіки та управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 3

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ФУНКЦІЙ ПРОГРАМИ ФБП ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З НАСТРОЙКАМИ КАЛЕНДАРЯ ПРОГРАМИ

МЕТА РОБОТИ: Ознайомлення з основними операторами та функцiями мови форм, їх взаємодія з календарем програми, використання калькулятора програми

ЗАВДАННЯ.

 1. Вивчити основнi оператори та функцiї мови форм.

 2. Навчитись створювати та редагувати файли форм.

 3. Навчитись користуватись калькулятором програми.

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Вiдповiдi на всi питання завдань до лабораторної роботи, а також детальний опис дiй для виконання тiєї чи iншої операцiї.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Зайдіть в каталог FIN1 та запустіть "Фiнанси без проблем".

 2. Встановіть звітний період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2004р.

 3. За допомогою кл. F1 перегляньте роздiли допомоги "Мова форм" та "Функцiї мови форм".

 4. Створемо звітну форму «Довідка по зарплаті». Для цього перейдіть у роздiл меню "Файли форм" та створіть нову форму за допомогою клавіші F7, нaзвемо її Dov_Zp. За допомогою кл.F4 активізуємо режим редагування документу. Для малювання рамок ввімкніть редактор рамок (F9) на намалюйте вiдповiдну таблицю для виведення результатiв.

* Довідка по зарплаті

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^і1

d=[dt dc,mc] поточна дата

Довідка по зарплаті

на ^^^^^^^^^^^^^^^^^d ^^^^^yc

Таб№

П.І.Б.

Залишок на початок

Нарахо-вано

Утримано

Всього утри-мано

Аванс

Залишок на кінець

Прибуткового податку

Пенсі-ний фонд

Соціальн. Страхув.

Фонд по безробіт.

z=0; z1=0 обнулимо змінні

e1=0; r1=0; t1=0; y1=0; u1=0; і1=0; o1=0; p1=0

#66 відкриємо цикл по рахунку 66

q=[n1 #] виведемо позначення відповідного субрахунку

w=[n2 #] виведемо найменування відповідного субрахунку e=[ba #,1] виведемо залишок на початок періоду відповідного субрахунку r=[op 23,#] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 24 і 66 за звiтний пеpiод t=[op #,641-2] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 66 і 641-2 за звiтний пеpiод y=[op #,651] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 66 і 651 за звiтний пеpiод u=[op #,652] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 66 і 652 за звiтний пеpiод

і=[op #,653] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 66 і 653 за звiтний пеpiод z=z+t+y+u+і знайдемо суму утримань o=[op #,30] виведемо суму пpоводок мiж рахунками 66 і 30 за звiтний пеpiод p=[ea #] виведемо залишок на кінець звітного періоду відповідного субрахунку e1=e1+e; r1=r1+r;

t1=t1+t; y1=y1+y;

u1=u1+u; і1=і1+і;

z1=z1+z; o1=o1+o; p1=p1+p │^^q│^^^^^^^^w│^^^^e^^│^^^^r^^│^^^^t^^│^^^^y^^│^^^^u^^│^^^^і^^│^^^^z^^│^^^^o^^ │ ^^^^p^^│

# закриваємо цикл

│Всього │^^^e1^^│^^^r1^^│^^^t1^^│^^^y1^^│^^^u1^^│^^^і1^^│^^^z1^^│^^^^o1^^│^^^^p1^^│

 1. Збережіть документ та вийдіть з режиму редагування документу. За допомогою клавіші Enter виконайте документ. Перегляньте результати.

 2. Перейдіть в режим «Обороти рахунків»(Alt_F3) та перегляньте обороти та залишки по рахунку 66. За допомогою калькулятора перегляньте обороти та залишки по рахунку 66. Для цього викличте калькулятор (F3) та вкажіть функцію, наприклад [EA 661], та натисніть кл.Enter. Занотуйте висновки.

 3. Встановіть звітний період з 1квітня по 31 грудня 2004р За допомогою калькулятора знову перегляньте обороти та залишки по рахунку 66. Занотуйте висновки.

 4. Встановіть звітний період з 1січня по 31 січня 2004р. За допомогою калькулятора знову перегляньте обороти та залишки по рахунку 66. Виконайте документ «Довідка по зарплаті». Результати досліджень занесіть у звіт.

 5. Підрахуйте факторіал числа (згідно варіанту), використовуючи цикл FOR.... (для парних варіантів) та цикл WHILE...DO (непарних варіантів).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Що таке оператори в ФБП?

 2. Яким чином класифікується абревіатура функцій? Навести приклади.

 3. Які існують функції для одержання початкових і кінцевих залишків? Навести приклади.

 4. Який результат і чому дадуть функції [ВА 66], [ВD 66], [BK 66], якщо ми маємо кредитовий залишок 1000грн.?

 5. Які існують функції для одержання оборотів та сум проводок між рахунками? Навести приклади.

 6. Яким чином можна використати калькулятор для контролю оборотів, сум проводок між рахунками та кінцевих залишків? Навести приклад.

 7. Які оператори циклів ви знаєте? Вкажіть особливості їх використання в ФБП. Наведіть приклади їх використання.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 4

ТЕМА : Дослідження операторів створення звітних форм та інших функцій ФБП

МЕТА РОБОТИ: Вивчити оператори та методи створення звiтних форм.

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити функції введення інформації.

 2. Вивчення функцій розгалуження.

 3. Вивчити інші функції програмного пакету ФБП.

 4. Розробити власну звітну форму

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Розроблена програма згідно з завданням.

 3. Тексти програм з детальними коментарями до всiх рядкiв.

 4. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Запустіть програму “Фінанси без проблем”.

 2. Створимо звітні форми в яких будуть використовуватися функції розгалуження, функції введення інформації та інші функції:

* Функції розгалуження

x=[іy 'Хочете почути звук?']

! x=0

stop

!

*

y=[іm 'Оберіть висоту звуку','Низький','Середній','Високий']

*

іf y=1

[hz 1000,2000]; stop

endіf

*

іf y=2

[hz 3000,2000]; stop

else

[hz 1000,2000]; stop

endіf

*

*функції введення інформації

X=[IS 'Введіть назву товару', ' ',12]

*

?Q Введіть кількість товару, шт

*

W=[IR 'Введіть ціну товару, грн', '0.00', 2]

*

z=q*w Сума

S=[WN Z,грн.]

S=S+''+[ІNTSN [CE Z]]+'коп.'

Товар

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^X

Кількість

Ціна

^^^^^^^^^^^^^^^Q

^^^^^^^^W^^

Сума

^^^^^^^^^^^Z^^

Сума прописом

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^s^^

 1. Запустіть на виконання форми. Занотуйте висновки.

 2. Використовуючи вивчені вами функції розробіть власну програму звітної форми згідно варіанту. Текст програми та висновки занотуйте в звіт.

Варiанти завдань

 1. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв матерiалiв на пiдприємствi на початок i кiнець звiтного перiоду.

 2. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв товарiв на пiдприємствi на початок i кiнець звiтного перiоду.

 3. Створити звiтну форму для оцiнки заборгованостi по нарахованiй, але не сплаченiй зарплаті.

 4. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв та зносу основних засобiв на пiдприємствi на початок i кiнець звiтного перiоду.

 5. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв коштів на банківських рахунках на початок i кiнець звiтного перiоду.

 6. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв запасів на початок i кiнець звiтного перiоду.

 7. Створити звiтну форму для оцiнки залишкiв готової продукції на початок i кiнець звiтного перiоду.

 8. Створити звiтну форму для оцiнки дебіторської заборгованості по розрахункам з підзвітними особами на початок і кінець звітного періоду.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Якi основнi правила написання програм звiтних форм в ФБП ?

 2. Як працюють функцiї звiтних форм? Навести приклади або пояснення.

 3. Що вiдбувається, якщо звiтний перiод не збігається з перiодом записiв в журналi операцiй?

 4. Як створюються нові форми?

 5. Яким чином можна малювати таблиці?

 6. На які групи поділені функції мови форм?

 7. Які функції мови форм Ви використовували для створення звітної форми згідно з Вашим варіантом та як вони працюють?

 8. Як утворюються грошовi записи типу 678-18 грн. та iнші?

 9. Які Ви знаєте функції введення інформації та як вони працюють? Наведіть приклади.

 10. Які Ви знаєте інші функції? Наведіть приклади.

 11. Які ви знаєте функції розгалуження? Наведіть приклади їх використання.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 5

ТЕМА: Дослідження роботи параметрів та екстрапараметрів

МЕТА РОБОТИ: Створення псевдопроводок, що використовують параметри та екстра-парамет­ри рахункiв, та використання їх для формування звiтних документiв

ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити основнi оператори та функції, що працюють iз параметрами рахункiв.

 2. Вивчити основнi оператори, що працюють iз екстра-параметрами рахункiв.

 3. Створити гiлки в деревi операцiй, в яких використовуються екстра-параметри для запам`ятовування певних величин.

 4. Створити звiтнi форми, що використовували б в своїй роботi екстра-параметри рахункiв.

ВМIСТ ЗВIТУ

 1. Тема, мета роботи та завдання.

 2. Тексти створених програм і звітних форм з результатами їх виконання.

 3. Висновки по роботі.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. В деревi операцiй створiть наступнi гiлки:

└──Надходження товару

└──?Q кількість

└──?K ціна

▒ @28 @63 (Q*K)

▒ @28 =1 (Q)

▒ @28 =2 (K)

 1. Додайте в план необхідні рахунки(3 найменування товарів та 3 постачальника). Створіть 3 операції по надходженню кожного з товарів від різних постачальників з- різними датами, після кожної операції за допомогою калькулятора перевірте залишок по параметрах рахунку 28. Занотуйте висновки.

 2. В деревi операцiй створiть наступнi гiлки:

├─ Плат. док.

│ ├─ 1-Реквізити покупців

│ │ └─ ? NS ном свід.: номер свідоцтва

│ │ └─ ? PN п\н : податк. номер

│ │ └─ ? MM телефон: номер телефону

│ │ └─ ? AS адреса: адреса клієнта

│ │ ▓ @36 @36 [set @36, 1, NS] │ │ ▓ @36 @36 [set @36, 2, PN]

│ │ ▓ @36 @36 [set @36, 3, AS]

│ │ ▓ @36 @36 [set @36, 4, MM]

│ └─ Податкова накладна

│ ▓ @36 @36 [plus Z-PN, 6, 1] збільшимо лічильник накладних

│ ▓ create documentPN @36 аргумент – субрах .36

 1. Додайте в план рахункiв недостаючi рахунки i субрахунки (до рахунку Z треба додати субрахунок Z-PN – лічильник податкових накладних) з дерева операцiй.

 2. Виконайте записи в журналi операцiй, що вiдповiдають гiлцi "Плат. док.- 1-Реквiзити банку покупцiв". Попередньо створіть декілька субрахунків 36 рахунку. Наприклад:, 36-01 – МП “Надія”, 36-02 – фірма “Віра” і таке інше. У 5, 6, 7, 8, 9-й екстрапараметри встановіть відповідно код ЗКПО, назву банку, місце розташування банку, МФО банку та розрахунковий рахунок.

 3. Включiть в режимi "Опцiї" режим "Зберiгати первиннi".

 4. В режимі “Звітні форми” розробіть звітну форму “Податкова накладна”. Файл з текстом програми повинен мати назву PN. Зразок документу наведено в додатку.

 5. Зробiть записи в журнал операцiй, що мають створити податкову накладну (гiлка "Плат. док.- Податкова накладна"). Дослiдiть, як вона працює, i зробiть вiдповiднi записи про особливостi її роботи в звiт.

 6. Станьте на запис в журналi операцiй, за допомогою якого був створений документ. Яка позначка з`явилась бiля нього? Натиснiть Клавiшу F4 та дослiдiть меню, яке з`явилось при цьому. Висновки занотуйте в звiт.

 7. Створіть наступні гілки в дереві операцій:.

├─ 2-Реквізити покупців

│ └─ ? NS ном свід.: номер свідоцтва

│ └─ ? PN п\н : податк. номер

│ └─ ? MM телефон: номер телефону

│ └─ ? AS адреса: адреса клієнта

│ ▓ @36 @36 SETPARAM

Створiть файл-коефiцiєнт SETPARAM.RPT та занесiть в нього записи, що вiдповiдають встановленню екстра-параметрiв рахунку @36 за схемою п.1.

[set @36, 1, NS]

[set @36, 2, PN]

[set @36, 3, AS]

[set @36, 4, MM]

$=0

 1. Проведiть дослiдження, аналогiчнi п.п.3,5 та зробiть письмовi висновки, занотувавши їх в звiт.

 2. Користуючись лекційним матеріалом та теоретичними відомостями, самостійно створіть звітну форму, яка надавала б довідку про реквізити всіх покупців (використати оператори роботи з екстра-параметрами та операторами рахунків).

 3. Розробіть звітну форму згідно зі своїм варіантом. При цьму врахуйте, що частина даних знаходиться на параметрах, а частина на екстра-параметрах. Навести текст програми та результати її виконання.

Варiанти завдань

 1. Розробити звітну форму для отримання довідки про назву та реквізити одного покупця за номером свідоцтва.

 2. 1. Розробити звітну форму для отримання довідки про назву та реквізити одного покупця за номером телефону.

 3. Розробити програму пошуку назви покупця та його реквізитів за розрахунковим рахунком. Результати навести у вигляді звітної форми.

 4. Розробити програму пошуку назви покупця та його реквізитів за кодом ЗКПО. Результати навести у вигляді звітної форми.

 5. Розробити програму пошуку реквізитів покупця за його назвою . Результати навести у вигляді звітної форми.

 6. Розробити програму пошуку назви покупця та його реквізитів за податковим номером. Результати навести у вигляді звітної форми.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

 1. Що таке параметри равхунків?

 2. Які типи даних можна зберігати на параметрах?

 3. Які визнаєте способи надання параметрам значень?

 4. Які функції працюють з параметрами? Наведіть приклади.

 5. Що таке екстра-параметри субрахунків та чим вони вiдрiзняються вiд звичайних його параметрiв ? Скiльки iснує екстра-парамерiв ?

 6. Якими типами даних можуть оперувати екстра-параметри та звичайнi парамери?

 7. Якi оператори працюють з екстра-параметрами та якi правила їх застосування ?

 8. Чи можна користуватись екстра-параметрами в файлах-коефiцiентах ?

 9. Чи може один і той же параметр (або екстра-параметр) набувати декількох значень протягом звітного періоду і чому? Наведіть приклади.

 10. Яким чином працюють всi проекти, що Ви дослiдили в данiй лабораторнiй роботi? Пояснiть їх роботу як ваємодiю дерева операцiй, журналу операцiй та програм звiтних форм.

Додаток

* модель податкової накладної

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА N__

____________________________

(число, місяць, рік)

Продавець:___________________________________________ (з FIRST.RPT)

(назва продавця)

№ свідоцтва: ___________________________ (з FIRST.RPT)

Податковий №: _________________________ (з FIRST.RPT)

Юридична адреса: ________________________ (з FIRST.RPT)

(Реквізити покупця взяти із позначень та екстрапараметрів субрахунку)

Покупець: ____________________________________________

(назва покупця)

№ свідоцтва: _______________________

Податковий №: _____________________

Юридична адреса: _____________________________________

(дані взяти з параметрів рахунку)

Номенклатура товару

Назва товару

Сума, грн

В тому числі ПДВ, грн

Директор ______________________ (з FIRST.RPT)

Головний бухгалтер ______________________ (з FIRST.RPT)Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. С. Юрчук философия права курс лекций

  Курс лекций
  В курсе лекций по «Философии права» рассматриваются основные проблемы учебной дисциплины: содержание, назначение и историческое развитие философии права, а также ее разделы: философско-правовая онтология, философско-правовая аксиология,
 2. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. Рекомендовано Вченою радою інституту адвокатури при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка протокол №1 від 22 січня 1999 р

  Документ
  Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посіб. — 2-е вид., допов. — К: Юрінком Інтер, 2 . - 256 с. - Бібліогр.: с. 242-250. І5ВК 966-7302-76-8
 4. Рабочая программа Челябинск Издательский центр юургу 2010 ббк ю3(0 я7 Б484

  Рабочая программа
  Программа содержит темы курса философии, преподаваемого в филиале ЮУрГУ в г. Снежинске. В программе рассматриваются ключевые философские понятия, приводятся списки литературы для изучения тем курса философии, предлагаются вопросы
 5. Методичні вказівки (14)

  Диплом
  до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри «Автоматики та управління у технічних системах»

Другие похожие документы..