Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским ...полностью>>
'Документ'
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня в гости прикатился герой из сказки. Помогите мне отгадать, как его зовут, из какой он сказки? (По столу катится ко...полностью>>
'Рассказ'
Николай Бережных занимается одним из наиболее старинных в мире ремёсел – починкой обуви. Его киоск расположен в центре города, и народная тропа туда,...полностью>>
'Документ'
Шумят ели, журчит речка, стремясь к другой, кото­рая плавно несет свои воды, невозмутимая и спокойная, а где-то недалече — «гулкое лесное кукованье ...полностью>>

Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ»

(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

напряму підготовки «Туризм»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»). / Укл. Парфіненко А.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 46 с.

Укладач А.Ю. Парфіненко

Рецензенти:

професор кафедри туристичного бізнесу факультету туристичного бізнесу та міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор історичних наук Каплін О.Д.

професор кафедри філософії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор філософських наук Завєтний С.О.

Видання містить програму та робочу програму навчальної дисципліни, зокрема, тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями й темами, плани лекційних і практичних занять, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також відображає систему поточного та підсумкового контролю знань студентів.

Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 15 від 29 червня 2007 р.


Вступ

Як відомо, друга половина XX століття супроводжувалася неабияким зростанням туристських потоків, що обумовило бурхливий розвиток індустрії туризму та потребу в підготовці кваліфікованих кадрів для цієї галузі. Цілком закономірно, що на певному етапі розвитку туристської освіти виникла потреба в історичному усвідомленні процесів виникнення та розвитку такого багатогранного соціально-культурного явища, яким є туризм. І сьогодні історія туризму перетворилася на таку ж нормативну професійну навчальну дисципліну як, наприклад, історія техніки чи архітектури.

Як навчальна дисципліна історія туризму має загальноосвітнє та суто прикладне завдання. Останнє зумовлено фаховою специфікою менеджера готельного, курортного та туристського сервісу, що вимагає знання історії відкриття та туристського засвоєння територій, історії створення туристських фірм, спілок та товариств, досвіду попереднього керівництва туристською галуззю.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретико-практичних знань з історії туризму. Зокрема, засвоєння логіки історичного розвитку туризму та його історичних форм, вивчення досвіду організації і ефективності функціонування сфери туризму в Україні.

Предмет вивчення дисципліни складають передовсім соціально-економічні та політичні фактори, що впливали та визначали розвиток туризму. Водночас він включає вплив базових елементів розвитку туризму – географічні відкриття та рекреаційне освоєння регіонів, виникнення та розвиток інституту гостинності та транспортних засобів.

РОЗДІЛ I

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ ПНД

Видання офіційне

Освітньо-кваліфікаційний рівень(ні) підготовки бакалавр

Напрям(и) 0504 Туризм

Спеціальність(ості) 6.050400 Туризм

Статус дисципліни за освітньо-професійною програмою (ОПП) Нормативна

Загальна кількість кредитів/годин 2/72

Форма підсумкового контролю Залік

Стандарт чинний з дати затвердження.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства

© Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ)

© Парфіненко А.Ю.

Харків – ХНАМГ – 2007

Програма розроблена на основі:

ОКХ ГСВО МОНУ напряму підготовки бакалавра 0504 «Туризм», 2003 р.

ОПП ГСВО МОНУ підготовки бакалавра 0504 «Туризм», 2003 р.

СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0504 «Туризм» професійного спрямування 6.050400 «Туризм», 2007 р.

Розробник програми, лектор

канд. іст. наук., асистент А.Ю. Парфіненко

Програма ухвалена:

кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол №15 від 29 червня 2007 р.

1. Мета, предмет та місце дисципліни у структурно-логічній схемі

  1. Мета та завдання вивчення дисципліни:

Мета

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретико-практичних знань з історії туризму. Зокрема, засвоєння логіки історичного розвитку туризму та його історичних форм, вивчення досвіду організації і ефективності функціонування сфери туризму в Україні.

Завдання

Як навчальна дисципліна історія туризму має загальноосвітнє та суто прикладне завдання. Останнє зумовлено фаховою специфікою менеджера готельного, курортного та туристського сервісу, що вимагає знання історії відкриття та туристського засвоєння територій, історії створення туристських фірм, спілок та товариств, досвіду попереднього керівництва туристською галуззю.

  1. Предмет вивчення у дисципліні:

Предмет вивчення дисципліни складають передовсім соціально-економічні та політичні фактори, що впливали та визначали розвиток туризму. Водночас він включає вплив базових елементів розвитку туризму – географічні відкриття та рекреаційне освоєння регіонів, виникнення та розвиток інституту гостинності та транспортних засобів.

Згідно до СВО ХНАМГ варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0504 «Туризм»; професійного спрямування 6.050400 «Туризм».

1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

Вихідна;

передує вивченню дисциплін професійного блоку

Планування і організація туристських маршрутів

Організація туризму

Технологія туристської діяльності

Міжнародний туризм

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1. ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ

(2/72)

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ):

ЗМ 1.1. Передісторія і початок організованого періоду розвитку туризму

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

ЗМ 1.2. Становлення та розвиток туризму в СРСР і Україні

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

 2. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період

 3. Особливості розвитку туризму у 70 – 80-ті роки ХХ століття

 4. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Вміння та знання

Сфери діяльності

Соціально-виробнича

Функції діяльності у виробничій сфері

Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою; складати тести доповідей, виступів, статей

Виробнича

Організаційна

Використовувати оргтехніку, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію

Застосовувати сучасні комп’ютерні технології як інструментарій підготовки та руху документів

Володіти методами збирання та аналізу інформації

Забезпечувати високий рівень трудової діяльності

Соціально-виробнича

Підтримувати етику управлінської діяльності

Забезпечувати культуру процесів управління

Сприяти піднесенню кваліфікаційного рівня працівників

Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати до новаторських пропозицій

Створювати умови для підвищення культури підлеглих, для їхнього безперервного навчання

Контролювати дотримання правил підлеглими

Виробнича

Управлінська

4. Рекомендована основна навчальна література

(див. сторінку 41 – 44)

Анотація програми навчальної дисципліни

Мета:

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретико-практичних знань з історії туризму. Зокрема, засвоєння логіки історичного розвитку туризму та його історичних форм, вивчення досвіду організації і ефективності функціонування сфери туризму в Україні.

Предмет:

Предмет вивчення дисципліни складають передовсім соціально-економічні та політичні фактори, що впливали та визначали розвиток туризму. Водночас він включає вплив базових елементів розвитку туризму – географічні відкриття та рекреаційне освоєння регіонів, виникнення та розвиток інституту гостинності та транспортних засобів.

Модуль 1. Історія туризму. Змістовний модуль (ЗМ) 1.1. Передісторія і початок організованого періоду розвитку туризму. ЗМ 1.2. Становлення та розвиток туризму в СРСР і Україні.

Аннотация программы учебной дисциплины

Цель:

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы теоретико-практических знаний по истории туризма. В частности, усвоение логики исторического развития туризма и его исторических форм, изучение опыта организации и эффективности функционирования сферы туризма в Украине.

Предмет:

Предмет изучения дисциплины составляют, прежде всего, социально-экономические и политические факторы, которые влияли и определяли развитие туризма. Одновременно он включает влияние базовых элементов развития туризма – географическое открытие и рекреационное освоение регионов, возникновение и развитие института гостеприимства и транспортных средств.

Модуль 1. История туризма. Содержательный модуль (СМ) 1.1. Предыстория и начало организованного периода развития туризма. СМ 1.2. Становление и развитие туризма в СССР и Украине.

 Парфіненко А.Ю., ХНАМГ

РОЗДІЛ II

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ»

Структуру робочої програми навчальної дисципліни «Історія туризму» наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Структура навчальної дисципліни

Характеристика дисципліни:

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів у відповідності до ECTS – 2, у тому числі:

змістових модулів – 2;

самостійна робота;

індивідуальна робота.

Шифр та назва напряму:

0504 «Туризм».

Обов’язкова.

Рік підготовки: 1.

Семестр: 2.

Кількість годин:

усього – 72;

за змістовими модулями (ЗМ):

ЗМ 1. – 32 год.;

ЗМ 2. – 32 год.

Шифр та назва спеціальності 6.050400 «Туризм».

Лекції: кількість годин – 16.

Практичні: кількість годин – 16.

Самостійна робота:

кількість годин – 20.

Індивідуальна робота:

кількість годин – 20.

Кількість тижнів викладання дисципліни: 16.

Кількість годин на тиждень: 4,5.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Вид контролю: залік.

Під час навчання студенти отримують необхідні знання на лекційних та практичних заняттях. Значну увагу приділено самостійній та індивідуальній роботі студентів, що сприяє закріпленню набутих знань і формує навички творчо-пошукової та науково-дослідної роботи.

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів

Дисципліна «Історія туризму» є вихідною і передує вивченню дисциплін професійного блоку.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: до початку вивчення дисципліни студенти повинні мати загальні знання з історії, географії, економіки.

У результаті вивчення дисципліни студент має знати:

 • основні віхи географічного пізнання світу;

 • організаційні форми гостинності на різних етапах історичного розвитку людства;

 • історію розвитку транспортних засобів пересування;

 • причини та напрямки мандрівництва у часи античності, середньовіччя та новий час;

 • особливості розвитку туризму в СРСР та радянській Україні;

 • становлення туризму в незалежній Україні;

вміти:

 • збирати та аналізувати інформацію;

 • працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей;

 • аналізувати основні передумови та тенденції туристського засвоєння територій;

 • визначати та аналізувати основні фактори, що сприяли становленню та розвитку туризму;

 • досліджувати зміни у соціальному складі подорожуючих та організаційних формах туризму;

 • з’ясовувати принцові засади організації туризму та визначати їхню ефективність.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

При вивченні дисципліни «Історія туризму» студент має ознайомитися з програмою дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Історія туризму» складається з двох модулів, кожен з який об’єднує у собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота студента. Структуру залікового кредиту дисципліни наведено у табл. 2.

Таблиця 2 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні

заняття

Індивідуальна

робота

СРС

Модуль 1. Історія туризму

ЗМ 1.1. Передісторія і початок організованого періоду розвитку туризму

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

2

2

2,5

2,5

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

2

2

2,5

2,5

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

2

2

2,5

2,5

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

2

2

2,5

2,5

Разом годин за ЗМ 1.1.

8

8

10

10

ЗМ 1.2. Становлення та розвиток туризму в СРСР і радянської Україні

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

2

2

2,5

2,5

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період

2

2

2,5

2,5

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70 – 80-ті роки ХХ століття.

2

2

2,5

2,5

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

2

2

2,5

2,5

Разом годин за ЗМ 1.2.

8

8

10

10

Всього годин

16

16

20

20

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темамиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Курс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми

  Курс лекцій
  Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчальногозакладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”,протокол № 4 від 05.
 2. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Документ
  Програму обговорено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування від 03.09.2010 р., протокол № 12 та на засіданні методичної ради факультету економіки та менеджменту від 29.
 3. Видання містить тематичний план навчальної дисципліни, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також дидактичні матеріали, що використовуються в навчальному процесі.

  Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.
 4. Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування” розглянуто та схвалено на
 5. Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №14 від 28.08.2010р.

Другие похожие документы..