Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Цель изучения дисциплины «Вычислительные машины, системы и сети» – научить студентов квалифицированно использовать вычислительные машины (ВМ) для реш...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы аудита» разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высше...полностью>>
'Программа спецкурса'
В условиях развития социального организма модернизационного характера необходимым элементом социальной, политической и экономической жизни социума ста...полностью>>
'Лекция'
Данный сборник включает в себя работу Мартина Хайдеггера «Положение об основании», а также неболь­шие тексты и фрагменты работ Мартина Хайдеггера в р...полностью>>

Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ»

(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

напряму підготовки «Туризм»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»). / Укл. Парфіненко А.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 46 с.

Укладач А.Ю. Парфіненко

Рецензенти:

професор кафедри туристичного бізнесу факультету туристичного бізнесу та міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор історичних наук Каплін О.Д.

професор кафедри філософії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор філософських наук Завєтний С.О.

Видання містить програму та робочу програму навчальної дисципліни, зокрема, тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями й темами, плани лекційних і практичних занять, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також відображає систему поточного та підсумкового контролю знань студентів.

Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 15 від 29 червня 2007 р.


Вступ

Як відомо, друга половина XX століття супроводжувалася неабияким зростанням туристських потоків, що обумовило бурхливий розвиток індустрії туризму та потребу в підготовці кваліфікованих кадрів для цієї галузі. Цілком закономірно, що на певному етапі розвитку туристської освіти виникла потреба в історичному усвідомленні процесів виникнення та розвитку такого багатогранного соціально-культурного явища, яким є туризм. І сьогодні історія туризму перетворилася на таку ж нормативну професійну навчальну дисципліну як, наприклад, історія техніки чи архітектури.

Як навчальна дисципліна історія туризму має загальноосвітнє та суто прикладне завдання. Останнє зумовлено фаховою специфікою менеджера готельного, курортного та туристського сервісу, що вимагає знання історії відкриття та туристського засвоєння територій, історії створення туристських фірм, спілок та товариств, досвіду попереднього керівництва туристською галуззю.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретико-практичних знань з історії туризму. Зокрема, засвоєння логіки історичного розвитку туризму та його історичних форм, вивчення досвіду організації і ефективності функціонування сфери туризму в Україні.

Предмет вивчення дисципліни складають передовсім соціально-економічні та політичні фактори, що впливали та визначали розвиток туризму. Водночас він включає вплив базових елементів розвитку туризму – географічні відкриття та рекреаційне освоєння регіонів, виникнення та розвиток інституту гостинності та транспортних засобів.

РОЗДІЛ I

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ ПНД

Видання офіційне

Освітньо-кваліфікаційний рівень(ні) підготовки бакалавр

Напрям(и) 0504 Туризм

Спеціальність(ості) 6.050400 Туризм

Статус дисципліни за освітньо-професійною програмою (ОПП) Нормативна

Загальна кількість кредитів/годин 2/72

Форма підсумкового контролю Залік

Стандарт чинний з дати затвердження.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства

© Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ)

© Парфіненко А.Ю.

Харків – ХНАМГ – 2007

Програма розроблена на основі:

ОКХ ГСВО МОНУ напряму підготовки бакалавра 0504 «Туризм», 2003 р.

ОПП ГСВО МОНУ підготовки бакалавра 0504 «Туризм», 2003 р.

СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0504 «Туризм» професійного спрямування 6.050400 «Туризм», 2007 р.

Розробник програми, лектор

канд. іст. наук., асистент А.Ю. Парфіненко

Програма ухвалена:

кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол №15 від 29 червня 2007 р.

1. Мета, предмет та місце дисципліни у структурно-логічній схемі

  1. Мета та завдання вивчення дисципліни:

Мета

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретико-практичних знань з історії туризму. Зокрема, засвоєння логіки історичного розвитку туризму та його історичних форм, вивчення досвіду організації і ефективності функціонування сфери туризму в Україні.

Завдання

Як навчальна дисципліна історія туризму має загальноосвітнє та суто прикладне завдання. Останнє зумовлено фаховою специфікою менеджера готельного, курортного та туристського сервісу, що вимагає знання історії відкриття та туристського засвоєння територій, історії створення туристських фірм, спілок та товариств, досвіду попереднього керівництва туристською галуззю.

  1. Предмет вивчення у дисципліні:

Предмет вивчення дисципліни складають передовсім соціально-економічні та політичні фактори, що впливали та визначали розвиток туризму. Водночас він включає вплив базових елементів розвитку туризму – географічні відкриття та рекреаційне освоєння регіонів, виникнення та розвиток інституту гостинності та транспортних засобів.

Згідно до СВО ХНАМГ варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0504 «Туризм»; професійного спрямування 6.050400 «Туризм».

1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

Вихідна;

передує вивченню дисциплін професійного блоку

Планування і організація туристських маршрутів

Організація туризму

Технологія туристської діяльності

Міжнародний туризм

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1. ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ

(2/72)

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ):

ЗМ 1.1. Передісторія і початок організованого періоду розвитку туризму

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

ЗМ 1.2. Становлення та розвиток туризму в СРСР і Україні

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

 2. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період

 3. Особливості розвитку туризму у 70 – 80-ті роки ХХ століття

 4. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Вміння та знання

Сфери діяльності

Соціально-виробнича

Функції діяльності у виробничій сфері

Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою; складати тести доповідей, виступів, статей

Виробнича

Організаційна

Використовувати оргтехніку, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію

Застосовувати сучасні комп’ютерні технології як інструментарій підготовки та руху документів

Володіти методами збирання та аналізу інформації

Забезпечувати високий рівень трудової діяльності

Соціально-виробнича

Підтримувати етику управлінської діяльності

Забезпечувати культуру процесів управління

Сприяти піднесенню кваліфікаційного рівня працівників

Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати до новаторських пропозицій

Створювати умови для підвищення культури підлеглих, для їхнього безперервного навчання

Контролювати дотримання правил підлеглими

Виробнича

Управлінська

4. Рекомендована основна навчальна література

(див. сторінку 41 – 44)

Анотація програми навчальної дисципліни

Мета:

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретико-практичних знань з історії туризму. Зокрема, засвоєння логіки історичного розвитку туризму та його історичних форм, вивчення досвіду організації і ефективності функціонування сфери туризму в Україні.

Предмет:

Предмет вивчення дисципліни складають передовсім соціально-економічні та політичні фактори, що впливали та визначали розвиток туризму. Водночас він включає вплив базових елементів розвитку туризму – географічні відкриття та рекреаційне освоєння регіонів, виникнення та розвиток інституту гостинності та транспортних засобів.

Модуль 1. Історія туризму. Змістовний модуль (ЗМ) 1.1. Передісторія і початок організованого періоду розвитку туризму. ЗМ 1.2. Становлення та розвиток туризму в СРСР і Україні.

Аннотация программы учебной дисциплины

Цель:

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы теоретико-практических знаний по истории туризма. В частности, усвоение логики исторического развития туризма и его исторических форм, изучение опыта организации и эффективности функционирования сферы туризма в Украине.

Предмет:

Предмет изучения дисциплины составляют, прежде всего, социально-экономические и политические факторы, которые влияли и определяли развитие туризма. Одновременно он включает влияние базовых элементов развития туризма – географическое открытие и рекреационное освоение регионов, возникновение и развитие института гостеприимства и транспортных средств.

Модуль 1. История туризма. Содержательный модуль (СМ) 1.1. Предыстория и начало организованного периода развития туризма. СМ 1.2. Становление и развитие туризма в СССР и Украине.

 Парфіненко А.Ю., ХНАМГ

РОЗДІЛ II

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ»

Структуру робочої програми навчальної дисципліни «Історія туризму» наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Структура навчальної дисципліни

Характеристика дисципліни:

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів у відповідності до ECTS – 2, у тому числі:

змістових модулів – 2;

самостійна робота;

індивідуальна робота.

Шифр та назва напряму:

0504 «Туризм».

Обов’язкова.

Рік підготовки: 1.

Семестр: 2.

Кількість годин:

усього – 72;

за змістовими модулями (ЗМ):

ЗМ 1. – 32 год.;

ЗМ 2. – 32 год.

Шифр та назва спеціальності 6.050400 «Туризм».

Лекції: кількість годин – 16.

Практичні: кількість годин – 16.

Самостійна робота:

кількість годин – 20.

Індивідуальна робота:

кількість годин – 20.

Кількість тижнів викладання дисципліни: 16.

Кількість годин на тиждень: 4,5.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Вид контролю: залік.

Під час навчання студенти отримують необхідні знання на лекційних та практичних заняттях. Значну увагу приділено самостійній та індивідуальній роботі студентів, що сприяє закріпленню набутих знань і формує навички творчо-пошукової та науково-дослідної роботи.

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів

Дисципліна «Історія туризму» є вихідною і передує вивченню дисциплін професійного блоку.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: до початку вивчення дисципліни студенти повинні мати загальні знання з історії, географії, економіки.

У результаті вивчення дисципліни студент має знати:

 • основні віхи географічного пізнання світу;

 • організаційні форми гостинності на різних етапах історичного розвитку людства;

 • історію розвитку транспортних засобів пересування;

 • причини та напрямки мандрівництва у часи античності, середньовіччя та новий час;

 • особливості розвитку туризму в СРСР та радянській Україні;

 • становлення туризму в незалежній Україні;

вміти:

 • збирати та аналізувати інформацію;

 • працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей;

 • аналізувати основні передумови та тенденції туристського засвоєння територій;

 • визначати та аналізувати основні фактори, що сприяли становленню та розвитку туризму;

 • досліджувати зміни у соціальному складі подорожуючих та організаційних формах туризму;

 • з’ясовувати принцові засади організації туризму та визначати їхню ефективність.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

При вивченні дисципліни «Історія туризму» студент має ознайомитися з програмою дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Історія туризму» складається з двох модулів, кожен з який об’єднує у собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота студента. Структуру залікового кредиту дисципліни наведено у табл. 2.

Таблиця 2 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні

заняття

Індивідуальна

робота

СРС

Модуль 1. Історія туризму

ЗМ 1.1. Передісторія і початок організованого періоду розвитку туризму

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

2

2

2,5

2,5

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

2

2

2,5

2,5

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

2

2

2,5

2,5

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

2

2

2,5

2,5

Разом годин за ЗМ 1.1.

8

8

10

10

ЗМ 1.2. Становлення та розвиток туризму в СРСР і радянської Україні

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

2

2

2,5

2,5

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період

2

2

2,5

2,5

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70 – 80-ті роки ХХ століття.

2

2

2,5

2,5

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

2

2

2,5

2,5

Разом годин за ЗМ 1.2.

8

8

10

10

Всього годин

16

16

20

20

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

  1. Поняття «мандрівництво», «туризм» та рекреація

Різниця між поняттями «мандрівництво», «туризм» та рекреація. Основні характеристики мандрівництва, туризму і рекреації. Ознаки, що відмежовують туризм од мандрівництва і рекреації. Визначення поняття туризм.

  1. Природа туризму та його витоки

Початок ери мандрівництва. Фактори, що сприяли пересуванню людей. Особливості мандрівництва. Зародження сучасного туризму, подорож Томаса Кука.

  1. Походження терміну «туризм»

Перші подорожі з метою туризму. Поява та розповсюдження терміну «туризм». Основні версії виникнення терміну «туризм».

  1. Історія туризму як навчальна дисципліна

Особливості навчальної та наукової дисципліни. Зв'язок «історії туризму» з іншими дисциплінами. Мета, предмет та завдання вивчення дисципліни.

  1. Проблеми курсу

Огляд основних пояснювальних схем історичного розвитку туризму. Дискусія навколо витоків туризму та дати сучасного етапу у розвитку туризму.

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

  1. Форми рекреації та подорожування у часи Античності

Загальна характеристика Античності. Основні мотиви подорожувань. Рекреаційні потреби Античності. Шляхи та засоби пересування. Античні форми гостинності.

2.2. Подорожування та рекреація у Середньовіччі

Загальна характеристика Середньовіччя. Основні мотиви подорожей та рекреаційні потреби. Характеристика шляхів сполучення та засобів пересування. Середньовічні форми розміщення.

2.3. Епоха Відродження та її вплив на розвиток рекреаційної сфери та подорожувань

Відродження та його характерні риси. Значення Великих географічних відкриттів та їхній вплив на зміну «картини світу». Зміни в мотивах подорожей та рекреаційних потребах. Розвиток подорожувань, характеристика основних маршрутів.

2.4. Передумови та початок комерційного періоду розвитку туризму (XVIIIпочаток XIX століть)

Відмінності подорожувань минулих років. Поява ринку туристських послуг. Технічний стрибок та його вплив на формування туризму у самостійну галузь. Зміни в мотивах подорожей. Характеристика засобів розміщення. Розвиток туризму в окремих країнах (Англія, США, Росія).

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

3.1. Образи України в творах іноземних мандрівників

Україна в зображенні античних мандрівників (Геродот, Гіппократ, Птоломей та ін.). Київська Русь (арабські та візантійські джерела). Згадки європейських мандрівників про Україну XV – XVI століть. Україна у творах іноземних мандрівників XVII – XVIII століть.

3.2. Внесок українців у географічні дослідження світу

Подорожі українців за часів Київської Русі та у козацьку добу. Участь українців у географічних дослідженнях світу (Василь Григорович-Барський, Вацлав Ржевуський, Юрій Федорович Лисянський, Микола Миколайович Пржевальський, Микола Миколайович Миклухо-Маклай).

3.3. Зародження та розвиток гостинності в Україні

Гостинність за часів Київської Русі (постоялі двори («ями»)). Гостинність в Україні у XV – XVII столітті (гостинний двір, корчма). Засоби розміщення у XVIII столітті (поштові двори та станції).

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

4.1. Виникнення в Україні перших туристських організацій

Кримський гірський клуб. Перші спеціалізовані журнали «Екскурсійний вісник», «Шкільні екскурсії і шкільний музей», «Російський екскурсант». Російське товариство туристів, Російське гірське товариство.

4.2. Туристське освоєння Криму

Входження Криму до складу Російської імперії, політика уряду щодо засвоєння Криму. Рекреаційний потенціал Криму та розвиток інфраструктури. Особливості розвитку південноузбережних міст Криму. Діяльність Кримсько-Кавказького гірського клубу.

4.3. Просвітницько-екскурсійний рух на західноукраїнських землях

Особливості розвитку західноукраїнських земель. Екскурсійно-просвітницька діяльність Івана Вагилевича, Якова Головацького, Івана Нечуй-Левицького, Омеляна Партицького, Миколи та Корнила Устияновичей, Івана Франка. Виникнення товариств «Січ» і «Пласт».

ЗМ. 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В СРСР І УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

5.1. Створення та особливості радянської системи керівництва туризмом

Основні засади політики радянської влади в галузі туризму. Створення та діяльність акціонерного товариства «Радянський турист». Всесоюзне товариство пролетарського туризму. Розвиток масового самодіяльного туризму. Організація товариства «Інтурист». Туристсько-екскурсійне управління.

5.2. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух в Україні у

1920-х – на початку 1930-х років

Українізація та її вплив на розвиток туристсько-екскурсійного і краєзнавчого руху. Організаційна структура керівництва екскурсійною справою. Харків – центр краєзнавчого руху.

5.3. Туристсько-краєзнавча діяльність товариств «Плай» і «Чорногора» на західноукраїнських землях

Заснування товариства «Плай», основні напрями та форми роботи. Видання журналу «Туристика та краєзнавство». Просвітницько-краєзнавча та екскурсійна діяльність І. Крип'якевича, В. Старосольського, Б. Януша, Ю. Полянського. Створення товариства «Чорногора», основні завдання та форми роботи.

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

6.1. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 40-х – на початку 50-х років XX століття

Основні напрямки роботи радянської влади по відновленню туристсько-екскурсійної справи. Розвиток внутрішнього туризму і діяльність профспілок. Відновлення міжнародного туризму.

6.2. Система організації і управління туризмом у 50-60-х роках XX століття

Вплив «хрущовської відлиги» на розвиток міжнародного туризму в СРСР. Створення Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник». Формування монопольних туристських структур в СРСР. Посилення централізації і адміністрування в управлінні туристсько-екскурсійною справою.

6.3. Початок «рекреаційного буму»

Основні фактори стрімкого розвитку туризму. Світоглядні зміни в суспільстві та диференціація рекреаційних потреб. Поняття «образ», «стиль» та «якість» життя. Диверсифікація рекреаційної сфери та туризму. Соціальний склад рекреантів.

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

7.1. Розвиток міжнародного туризму

Основні фактори розвитку міжнародного туризму. Особливості розвитку міжнародного туризму в СРСР. Зміст та форми роботи ВАТ «Інтурист». Розвиток матеріально-технічної бази «Інтуристу».

7.2. Масовий туристський рух в Україні

Соціалізація трудового законодавства. Розвиток сфери обслуговування. Зміни у світоглядних уявленнях населення. Зміцнення матеріально-технічної бази туризму. Розвиток самодіяльного туризму.

7.3. Розвиток молодіжного туризму

Ідеологічна складова розвитку молодіжного туризму. Діяльність БММТ «Супутник». Експедиція «Моя Батьківщина – СРСР» – стрижень молодіжного туризму. Види молодіжного туризму. Міжнародний молодіжний туристський обмін: основні організаційні форми.

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

8.1. Нормативно-правові засади туристської діяльності в Україні

Закон України «Про туризм» 1995 р. Основні напрями державної політики в галузі туризму. Зміни до закону України «Про туризм» 2004 р. Програму розвитку туризму в Україні до 2005 р. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки.

8.2.Сучасний стан розвитку туризму в Україні

Система державного регулювання туризму в Україні. Участь України у Всесвітній туристській організації. Туризм в економіці України. Матеріальна база туризму. Основні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні.

  1. Образи України як туристської країни

Місце України на світовому ринку рекреаційних послуг. Інтерес до України як до об’єкту туризму. Український туризм в оцінках вітчизняної та іноземної періодики.

4. Плани лекцій

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

  1. Поняття «мандрівництво», «туризм» та рекреація.

  2. Походження терміну туризм.

  3. Природа туризму та його витоки.

  4. Історія туризму як навчальна дисципліна.

  5. Основні проблеми курсу.

Література: основна [7]; додаткова [20, 21].

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

  1. Форми рекреації та подорожування у часи Античності.

  2. Подорожування та рекреація у Середньовіччі.

  3. Епоха Відродження та її вплив на розвиток рекреаційної сфери та подорожувань.

  4. Передумови та початок комерційного періоду розвитку туризму (XVIII – початок XIX століть).

Література: основна [8, 9, 16, 19]; додаткова [22].

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

  1. Образи України в творах іноземних мандрівників.

  2. Внесок українців у географічні дослідження світу.

  3. Зародження та розвиток гостинності в Україні.

Література: основна [18]; додаткова [21, 35].

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

  1. Виникнення в Україні перших туристських організацій.

  2. Туристське освоєння Криму.

  3. Просвітницько-екскурсійний рух на західноукраїнських землях.

Література: основна [7, 18]; додаткова [23].

ЗМ 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В

СРСР І УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

  1. Створення та особливості радянської системи керівництва туризмом.

  2. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух в Україні у 1920-х – на початку 1930-х років.

  3. Туристсько-краєзнавча діяльність товариств «Плай» і «Чорногора» на західноукраїнських землях.

Література: основна [7, 8, 16, 18]; додаткова [23].

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

  1. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 40-х – на початку 50-х років XX століття.

  2. Система організації і управління туризмом у 50-60-х роках XX століття.

  3. Початок «рекреаційного буму».

Література: основна [7, 8, 10, 15, 16, 18]; додаткова [23].

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

  1. Розвиток міжнародного туризму.

  2. Масовий туристський рух в Україні.

  3. Розвиток молодіжного туризму.

Література: основна [7, 8, 10, 12, 15, 16, 18]; додаткова [23, 26, 30].

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

  1. Нормативно-правові засади туристської діяльності в Україні.

  2. Сучасний стан розвитку туризму в Україні.

  3. Образи України як туристської країни.

Література: основна [18]; додаткова [27, 28, 37, 38].

5. Плани семінарських (практичних) занять

Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих під час лекцій і в процесі самостійного вивчення матеріалу.

Під час проведення семінарського заняття навколо заздалегідь сформульованих тем, на які студенти готують тези виступів, створюється дискусія в ході якої розв’язуються проблемні питання.

Практичне заняття – форма навчального процесу, спрямована на формування вмінь та навичок виконання певних видів завдань, а саме аналізу соціально-економічних, політичних, культурних та інших процесів та явищ, що впливали та визначали розвиток туризму.

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих групах вирішують запропоновані завдання різного рівня складності. Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу та успішності вирішення завдання викладачем проводиться перевірка роботи, що виконали студенти, виставляється оцінка та підбиваються підсумки. План проведення практичних занять наведено у табл. 3.

Таблиця 3 – План проведення практичних (семінарських) занять

Назва теми

Перелік питань для семінарської роботи

Кількість

Годин

Література

1

2

3

4

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

1. Відмінності між поняттями «мандрівництво», «туризм» та рекреація.

2. Охарактеризуйте основні фактори, що впливали на подорожування і туризм.

3. Предмет вивчення дисципліни «Історія туризму». Основні проблеми курсу.

2

Основна: [7].

Додаткова: [20, 21].

Продовження табл. 3

1

2

3

4

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

1. Рекреаційні потреби та подорожування в Античний період.

2. Характеристика подорожей і рекреація у часи Середньовіччя.

4. Подорожування в епоху Відродження: соціально-економічні, географічні та світоглядні фактори.

5. Розвиток «туризму» у Новий час у Європі та Російській імперії..

2

Основна: [8, 9, 16, 18].

Додаткова: [22].

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

1. Подорожування у Київській Русі.

2. Подорожі у Козацьку добу: соціальний склад, мотиви та маршрути подорожуючих.

3. Українські мандрівники XVIII – XIX століть та їхній внесок у географічні дослідження світу.

2

Основна: [18].

Додаткова: [31, 35].

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

1. Перші туристські організації в Україні.

2. Формування Криму як туристського регіону.

3. Просвітницько-краєзнавчий рух на західноукраїнських землях.

2

Основна: [7, 18].

Додаткова: [23].

ЗМ 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В

СРСР І РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

1. Охарактеризуйте цілі та завдання туризму у 1920-х – 1930-х роках.

2. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму в СРСР.

3. Система організації і управління туризмом.

2

Основна: [7, 8, 16, 18].

Додаткова: [23].

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

1. Повоєнне відновлення матеріально-технічної бази туризму.

2. Система організації туризму.

3. Основні туристські структури в СРСР та радянській Україні.

2

Основна:

[7, 8, 10, 15, 16, 18].

Додаткова: [23].

Продовження табл. 3

1

2

3

4

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

1.Основні чинники розвитку туризму.

2. Діяльність ВАТ «Інтурист».

3. Особливості розвитку самодіяльного туризму.

2

Основна: [7, 8, 10, 12, 15, 16, 18].

Додаткова: [23, 26, 30].

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

1. Система організації і управління туризмом в незалежній Україні.

2. Основні напрямки державної політики України в галузі туризму .

2

Основна: [18].

Додаткова: [27, 28, 37, 38].

Разом годин

16

6. Самостійна робота студентів

Для якнайповнішого засвоєння матеріалу курсу «Історія туризму» окрім аудиторних занять (лекційних, практичних (семінарських)) значну увагу приділено самостійній роботі студенів. Зокрема, до форм самостійної роботи віднесено:

 1. Вивчення додаткової літератури.

 2. Робота з нормативно-правовими документами, що відображають процес розвитку туризму.

 3. Підготовка до практичних (семінарських) занять.

 4. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.

 5. Самостійне опрацювання певних питань (перелік наводиться нижче).

Питання для самостійного опрацювання

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

 1. Походження терміну «туризм».

 2. Термінологічна дискусія «туристський» чи «туристичний».

Література: основна [7]; додаткова [20, 21].

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

 1. Специфіка рекреації та подорожувань на стародавньому Сході.

 2. Арабські подорожування середньовіччя.

 3. Подорожування під час монголо-татарської навали.

 4. Особливості подорожей та рекреацій у Київській Русі.

Література: основна [8, 9, 16, 19]; додаткова [22].

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

 1. Найвідоміші мандрівники - іноземці, які подорожували Україною протягом ІХ – ХІХ століть.

 2. Зародження готельної справи в Україні.

Література: основна [18]; додаткова [31, 35].

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

 1. Дослідницькі експедиції XVIII – XIX століть.

 2. Діяльність Кримсько-Кавказького гірського клубу.

Література: основна [7, 18]; додаткова [23].

ЗМ 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В

СРСР І УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

 1. Формування основних туристських центрів у першій половині XX століття.

 2. Науково-дослідні експедиції в радянській Росії у 1920-х – 1930-х роках.

 3. Зміст та значення туристської роботи під час Великої вітчизняної війни.

Література: основна [7, 8, 16, 18]; додаткова [23].

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

 1. Характеристика основних напрямків розвитку туризму у другій половині XX століття.

 2. Основні напрямки розвитку туризму в СРСР та Україні.

Література: основна [7, 8, 10, 15, 16, 18]; додаткова [23].

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

 1. Розвиток армійського туризму в СРСР.

 2. Шкільний туристсько-краєзнавчий рух.

 3. Система підготовки професійних кадрів з туризму в СРСР.

Література: основна [7, 8, 10, 12, 15, 16, 18]; додаткова [23, 26, 30].

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

1. Сучасний стан розвитку туризму в Україні:

 • Соціальний туризм;

 • Молодіжний та дитячий туризм;

 • Сільський (зелений) туризм;

 • Оздоровчо-спортивний туризм;

 • Екскурсійна діяльність.

 1. Гарантування захисту та прав безпеки туристів в Україні.

 2. Підготовка кадрів для туристської галузі в Україні.

Література: основна [18]; додаткова [27, 28, 37, 38].

7. Індивідуальна робота

Індивідуальна навчальна робота покликана сформувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та поглиблене вивчення теоретичних і практичних проблем дисципліни «Історія туризму» з метою підвищення якості професійної підготовки.

До форм індивідуальної навчальної роботи віднесено:

  1. укладання глосарію із загальних понять курсу «Історія туризму».

Для виконання завдання 1 необхідно:

 • використовуючи довідкову літературу [21, 41, 42, 43, 46] та інші інформаційні джерела з’ясувати значення запропонованих нижче термінів та записати значення кожного терміну до робочого зошиту з дисципліни «Історія туризму»;

 • розібратися у сутності кожної запропонованої категорії;

 • підготуватися до дискусії в аудиторії щодо розуміння вивченого матеріалу;

 • у випадку наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому;

 • за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання до зошиту, а під час дискусії в аудиторії за визначеними темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися з викладачем.

Терміни, що мають бути вивчені самостійно:

 1. Абсолютизм.

 2. Авантюризм.

 3. Агломерація туристська.

 4. Акваторія.

 5. Античність.

 6. Архетип.

 7. Бальнеологічний курорт.

 8. Бароко.

 9. Відродження.

 10. Гедонізм.

 11. Гендер.

 12. Ґенеза.

 13. Геополітика.

 14. Глобалізація.

 15. Гостинність.

 16. Гуманізм.

 17. Екскурсант.

 18. Індустріальне суспільство.

 19. Мегаполіс.

 20. Ментальність.

 21. Місіонер.

 22. Науково-технічна революція.

 23. Образ життя.

 24. Паломництво.

 25. Постіндустріальне суспільство.

 26. Прагматизм.

 27. Промислова революція.

 28. Резиденція.

 29. Рекреаційна територія.

 30. Рекреація.

 31. Ресурси природні.

 32. Ресурси туристські.

 33. Ретроспекція.

 34. Рококо.

 35. Туризм соціальний.

 36. Туризм.

 37. Туристичний, туристський.

 38. Туристський район.

 39. Туристсько-рекреаційні ресурси.

 40. Утилітаризм.

  1. Написання реферату з дисципліни «Історія туризму»

Реферат передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з курсу, розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами, вміння презентувати результати роботи.

Реферат виконується самостійно. На початку семестру кожен студент отримує тему реферату, що відповідає проблематиці практичних занять та лекційного курсу. Студент має право самостійно обрати тему реферату заздалегідь узгодивши її з викладачем. Під час проведення практичних занять студент повинен презентувати результати своє роботи у режимі PowerPoint з використанням мультімедійного обладнання. Оцінка за реферат враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Під час написання реферату студент повинен опрацювати не менше п’яти джерел з відповідними посиланнями на них у тексті роботи. Текст роботи має містити реферативне викладення матеріалу з приводу визначеної теми.

Реферат складається з титульної сторінки; змісту; вступу; основної частини; висновків; списку використаної літератури; додатків (за необхідності).

Вступ має розкривати актуальність обраної теми, її проблематику та мету завдання.

Основна частина має містити реферативне викладення матеріалу теми.

У висновку потрібно викласти міркування стосовно досягнення мети роботи.

У друкованому варіанті обсяг роботи повинен становити 7 – 10 стор. Орієнтовна кількість сторінок у структурі реферату становить: вступ – 1 стор.; основна частина 5 – 8 стор.; висновок – 1 стор.; список використаної літератури – 1 стор.

Тематика рефератів з курсу «Історія туризму» з розподілом по темам змістових модулів

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

 1. Природа туризму та його витоки.

Літератур: [20, 9].

 1. Туризм як соціально-культурний феномен.

Література: [37, 38].

 1. Туристська освіта в Україні.

Література: [18, 38, 39].

 1. Проблема виникнення туризму.

Література: [9, 18].

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

 1. Особливості подорожувань у часи античності.

Література: [8, 9, 16, 19].

 1. Великі географічні відкриття та їхній вплив на зміну «картини світу» та розвиток подорожувань.

Література: [22, 25].

 1. Христофор Колумб та його час.

Література: [22, 25].

 1. Навколосвітня подорож Васка да Гами та її значення для розвитку подорожувань.

Література: [22, 25].

 1. Система гостинності за часів середньовіччя.

Література: [34, 35].

 1. Томас Кук як основоположник сучасного туризму.

Література: [21].

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

 1. Київська Русь у згадках іноземних мандрівників.

Література: [18, 31].

 1. Життєвий шлях та науковий доробок Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая.

Література: [25].

 1. Особливості розвитку готельної справи у м. Києві у XIX столітті.

Література: [18, 35].

 1. Готельна справа у Харкові наприкінці XIX століття: основні тенденції розвитку.

Література: [18].

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

 1. Діяльність Кримсько-Кавказького гірського клубу.

Література: [18, 16].

 1. Просвітницько-краєзнавча діяльність Івана Франка.

Література: [18].

ЗМ 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В

СРСР І РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

 1. Становлення радянської системи організації відпочинку та дозвілля.

Література: [7, 8, ].

 1. Туристсько-краєзнавчий рух в Україні у 20-х – на початку 30-х років.

Література: [7, 18].

 1. Створення та діяльність перших туристсько-екскурсійних організацій в СРСР («Товариство пролетарського туризму», «Радянський турист», «Товариство пролетарського туризму та екскурсій»).

Література: [7, 8, 14, 16].

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

 1. Створення та діяльність БММТ «Супутник».

Література: [12].

 1. Іноземний туризм в СРСР наприкінці 50-х – протягом 60-х років.

Література: [7, 18, 14, 16].

 1. Загальносвітові тенденції у розвитку туризму у другій половині XX століття.

Література: [21].

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

 1. Соціальний туризм в Україні у 70-80-х роках.

Література: [7, 13].

 1. Форми організації молодіжного туризму в Україні 1970-1980-х років.

Література: [12, 13].

 1. Міжнародний молодіжний туристський обмін в СРСР та радянській Україні.

Література: [7, 18, 26].

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

 1. Нормативно-правова база розвитку туризму в Україні.

Література: [27, 39].

 1. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному етапі.

Література: [37, 38, 39].

8. Контрольні запитання для самодіагностики

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

 1. Звідки походять терміни «туризм» та «туристський»?

 2. Що вивчає «Історія туризму» як навчальна дисципліна?

 3. У чому полягають основні проблеми курсу «Історія туризму»?

 4. Розкрийте відмінності між поняттями «мандрівництво», «туризм» та рекреації.

 5. Розкажіть про витоки туризму.

Література: основна [7]; додаткова [20, 21].

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективній аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

 1. Охарактеризуйте особливості розвитку «туризму» у часи Античності.

 2. Які мотиви спонукали до подорожей у Середньовічний період?

 3. Розкрийте найхарактерніші риси подорожувань у епоху Відродження.

 4. У чому полягають особливості розвитку «туризму» у XVIII – на початку XIX століть?

Література: основна [8, 9, 16, 19]; додаткова [22].

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

 1. Які історичні джерела містять перші відомості про «Руську землю»?

 2. Що Вам відомо про перші типи помешкань для подорожніх?

 3. Назвіть найбільш відомих мандрівників-іноземців, що подорожували Україною в різні часи.

 4. Охарактеризуйте передумови виникнення мандрівництва в Україні.

 5. Розкажіть про внесок українців у світову історію подорожей.

Література: основна [18]; додаткова [31, 35].

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

 1. Які чинники сприяли розвитку готельної справи в другій половині XIX – на початку XX ст.?

 2. Яке місце посідає І.Я. Франко в історії вітчизняного туризму?

 3. Розкажіть про туристсько-краєзнавчу діяльність товариств «Плай» і «Чорногора» на західноукраїнських землях.

 4. З яких причин у другій половині XIX ст. Крим став привабливим курортним регіоном?

 5. Назвіть організаторів туристсько-екскурсійних заходів у Галичині і на Волині.

 6. Розкажіть про туристсько-екскурсійну діяльність товариств «Січ» і «Пласт» в Західній Україні.

 7. Назвіть перші туристські організації в Російській імперії.

 8. Охарактеризуйте передумови зародження туристсько-екскурсійного руху на західноукраїнських землях.

 9. Розкажіть про діяльність Кримсько-Кавказького гірського клубу.

Література: основна [7, 18]; додаткова [23].

ЗМ 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В

СРСР І УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

 1. Як позначилась політика «українізації» на розвитку туристсько-екскурсійної справи?

 2. Що Вам відомо про розвиток матеріально-технічної бази туризму у міжвоєнний період?

 3. Розкрийте особливості управління туризмом у міжвоєнний період.

 4. Коли і з якою метою керівництво туристичною справою в СРСР було передано профспілкам?

 5. Охарактеризуйте розвиток туристсько-екскурсійної справи і краєзнавчого руху в Радянській Україні протягом 1923-1933 років.

Література: основна [7, 8, 16, 18]; додаткова [23].

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

 1. Які три монопольні туристські структури склалися в Україні у повоєнний час? Охарактеризуйте їхню діяльність.

 2. Розкажіть про відновлення туристсько-екскурсійної діяльності в повоєнний період.

 3. Охарактеризуйте особливості системи організації і управління туризмом у 1950-1960-х роках.

Література: основна [7, 8, 10, 15, 16, 18]; додаткова [23].

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

 1. Які чинники сприяли піднесенню туризму в 70 – 80-ті роки?

 2. Що таке самодіяльний туризм? Як він розвивався протягом 70-80-х років?

 3. Розкажіть про діяльність «Інтурист» у 70-80-х роках.

 4. Що таке міжнародний молодіжний обмін? В яких основних формах він здійснювався?

 5. Що Вам відомо про діяльність Української республіканської ради з туризму і екскурсій?

 6. Розкажіть про розвиток матеріально-технічної бази туризму у 70-80-ті роки.

Література: основна [7, 8, 10, 12, 15, 16, 18]; додаткова [23, 26, 30].

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

 1. Розкажіть про сучасний стан розвитку туризму в Україні.

 2. Охарактеризуйте правові засади туристської галузі в Україні.

Література: основна [18]; додаткова [27, 28, 37, 38].

9. Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-консультативної у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль знань студентів тощо.

Індивідуально-консультативна робота з теоретичної частини дисципліни проводиться у вигляді:

1) індивідуальних консультацій (запитання – відповідь щодо проблемних теоретичних питань, що вивчає дисципліна);

2) групових консультацій (розгляд типових прикладів розв’язання тих чи інших завдань, пояснення питань, що викликають нерозуміння студентів).

Індивідуально-консультативна робота з практичної частини дисципліни проводиться у вигляді:

 1. індивідуальних консультацій (розгляд практичних завдань з приводу яких виникли запитання у студентів);

 2. групових консультацій (пояснення специфіки виконання практичних завдань, які потребують колективного обговорення).

Індивідуально-консультативна робота для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу проводиться у вигляді:

 1. індивідуального захисту самостійних та індивідуальних завдань;

 2. підготовки рефератів для виступу на науковому семінарі;

 3. підготовки рефератів для виступу на науковій конференції.

10. Методики активізації процесу навчання

Під час викладання дисципліни «Історія туризму» з метою активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії тощо.

Розподіл форм та методів активізації навчального процесу за темами навчальної дисципліни наведено у табл. 4.

Таблиця 4 – Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни

Тема

Практичне застосування навчальних технологій

1

2

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

Проблемна лекція.

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

Лекція з використанням мультімедійного обладнання.

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

Лекція з використанням мультімедійного обладнання.

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

Проблемна лекція.

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

Семінар-дискусія.

11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися у наступних формах:

1) оцінювання роботи студенів під час практичних (семінарських) занять;

2) проведення проміжного тестового контролю;

3) проведення модульного контролю;

4) проведення підсумкового письмового заліку.

Оцінка зі змістовного модулю складається з поточної оцінки, яку студент отримує під час практичних (семінарських) занять, оцінки за проміжний тестовий контроль та оцінки за індивідуальну роботу.

Загальна оцінка з дисципліни (модулю) визначається як сукупність балів, що студент отримує за змістовні модулі та модульний контроль.

Порядок поточного оцінювання знань студентів

Поточне оцінювання здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовки студентів до встановлених завдань. Зокрема, поточному контролю підлягають:

1) активність та результативність роботи студента протягом семестру у вивченні програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;

2) виконання індивідуального завдання;

3) виконання проміжного тестового завдання зі змістовного модулю.

Контроль систематичності виконання самостійної роботи та активності на практичних (семінарських) заняттях.

Оцінювання здійснюється за наступними критеріями:

1) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;

2) ознайомлення з основною та додатковою літературою;

3) логіка, стиль виклад матеріалу в письмових роботах та усному виступі, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки;

4) якість, самостійність та своєчасність виконання необхідних завдань.

Проміжний тестовий контроль зі змістовних модулів

Проміжний тестовий контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення тестування з основних навчальних елементів змістовних модулів. Тестування проводиться на останньому практичному занятті з кожного змістовного модулю. Загальна тривалість тестів з модулю 1 «Історія туризму» 1 година (по 0, 5 години на виконання одного тесту з одного змістовного модулю). Проміжне тестування з кожного змістовного модулю складається з 20 тестів. Вірна відповідь на кожен з тестів дорівнює 0,5 балу.

Таблиця 5 – Шкала перерахунку оцінок результатів проміжного тестування зі змістових модулів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

Кількість набраних балів

ВІДМІННО

Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками

А

9 – 10

ДОБРЕ

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

В

8 – 9

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

7 – 8

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

D

6 – 7

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

5 – 6

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

2,5 – 5

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

0 – 2,5

Модульний контроль знань студентів

Модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: теоретичне завдання (2 питання) та практичне завдання (1 питання). Модульний контроль проводиться у письмовій формі після того як розглянуто увесь теоретичний матеріал та виконані практичні (семінарські) завдання в межах кожного з двох модулів.

На модульний контроль відведено 40 відсотків балів, що корелюється із загальною кількістю балів від поточного контролю змістовних модулів (60 балів, див. табл. 7.) та становить у сумі 100 балів.

Зразок завдання до модульного контролю

Харківська національна академія міського господарства

Факультет менеджменту

Кафедра туризму і готельного господарства

Модульний контроль з дисципліни «Історія туризму»

Варіант 1.

Теоретичні питання

1. Що вивчає «Історія туризму» як навчальна дисципліна?

2. Розкрийте основні фактори, що сприяли подорожуванню у Новий час.

Практичне завдання

Як Ви розумієте вислів одного із засновників радянського туризму В. П. Антонова-Саратовського, де йшлося про те, що «радянський туризм є складовою частиною культурної роботи, є глибоко політичним явищем – це нова форма класової боротьби і водночас – соціалістичного будівництва».

Виконання завдань модульного контролю оцінюється наступним чином:

Таблиця 6 – Оцінювання виконання завдань модульного контролю

№ з/п

Завдання модульного контролю

Розподіл балів, %

1

Теоретичне питання 1

10

2

Теоретичне питання 2

10

3

Практичне завдання

20

4

Усього

40

Проведення підсумкового письмового заліку

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Загальна тривалість заліку 1 година. До складання заліку допускаються студенти, які мають задовільну кількість балів зі складених тестів з основних навчальних елементів змістовних модулів, складання глосарію, написання та захисту модульної контрольної роботи.

Таблиця 7 – Розподіл балів з поточного та підсумкового контролю за модулем 1

Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 1.1. Передісторія і початок організованого періоду розвитку туризму

Участь у роботі практичних (семінарських) занять

10

Проміжний тестовий контроль

10

Індивідуальне завдання

10

Всього за змістовий модуль 1.1.

30

ЗМ 1.2. Становлення та розвиток туризму в СРСР і радянській Україні

Участь у роботі практичних (семінарських) занять

10

Проміжний тестовий контроль

10

Індивідуальне завдання

10

Всього за змістовий модуль 1.2.

30

Контроль з модулю 1.

Підсумковий контроль

40

Всього за Модулем 1

100

Таблиця 8 Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

Процент студентів, які зазвичай успішно досягають відповідної оцінки

Визначення

За

національною

системою

Кількість набраних

балів

A

10

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

90 – 100

B

25

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4

82 – 89

C

30

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

75 – 81

D

25

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

69 – 74

E

10

Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії

75 – 81

FX

-

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як перескласти

2

69 – 74

Список рекомендованої літератури

Нормативно-правові акти

 1. Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки // Офіційний вісник України. – 2002. – №18. – С. 144 – 154.

 2. Закон України «Про курорти» // Відомості Верховної Ради. – 2000. – №50. –С. 435.

 3. Закон України «Про туризм» від 19.09.95№324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241. – С. 705 – 717.

 4. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Зб. нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

 5. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10. 08. 1999. № 973/99 // Урядовий кур’єр. – 1999. – 29 вересня .

 6. Туристична діяльність в Україні: нормативно-правове регулювання / Роїна О.М. (2-е вид., змін та доп.). – К.: КНТ, 2006. – 464 с.

Основна

 1. Абрамов В.В., Тонкошкур М.В. История туризма. – Х.: ХНАГХ, 2005. – 312 с.

 2. Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства. – М. Фаир-Пресс, 2004. – 303 с.

 3. Воронкова Л.П. История туризма: Уч. пособие. – Воронеж: НПО «Модек», 2001. – 304 с.

 4. Грицкевич В.П. История туризма в древности. – М.-Спб.: Герда, 2005. – 326 с.

 5. Дворниченко В.В. Развитие туризма в СССР (1917 - 1983). – М.: ЦРИБ Турист, 1985. – 86 с.

 6. Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. – Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1988. – 191 с.

 7. Квартальнов В.А., Федорченко В.К. Орбиты «Спутника»: Из истории молодежного туризма. – К.: Молодь, 1987. – 152 с.

 8. Квартальнов В., Федорченко В. Туризма социальный: История и современность. – К.: Вища школа, 1989. – 342 с.

 9. Крючков А.А. История международного и отечественного туризма. – М.: НОУ ЛУЧ, 1999. – 102 с.

 10. Логинов Л.М., Рухлов Ю.В. История развития туристско-екскурсионного дела. – М.: ЦСТЭ-ЦРИБ «Турист», 1989. – 77 с.

 11. Соколова М. В. История туризма: Учеб. пособие. – М.: Мастерство, 2002. – 352 с.

 12. Усыкин Г.С. Очерки истории российского туризма. – М.-СПб: Герда, 2000. – 219 с.

 13. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – К, Вища шк.,2002. – 195 с.

 14. Шаповал Г.Ф. История туризма: Учеб. пособие. Минск: Экоперспектива, 1999. – 303 с.

Додаткова

 1. Большой глоссарий терминов международного туризма. – 3.изд., доп. и перераб. – СПб.; М.: Невский Фонд; Издательский дом Герда, 2006. – 936 с.

 2. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – Издание 8-е, перераб. и доп. – СПб.: Невский фонд, 2006. – 443 с.

 3. Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба. – М.: Мысль, 1989. – 253 с.

 4. З історії вітчизняного туризму: Зб. наук. ст. – К.: ФПУ, Ін-т туризму, 1997. – 280 с.

 5. Левковська Л., Чабан Р., Мінін Г. Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні // Економіка України. – 2003. - №6. – С. 31 – 36.

 6. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5 т. – 3-е изд. – М., 1982 – 1986. – 222 с.

 7. Міжнародний молодіжний туризм в Україні (70–80-ті роки ХХ ст.) – К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. – 58 с.

 8. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Зб. нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В. К. Федорченка. – К.: Юінком-Інтер, 2002. – 350 с.

 9. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10. 08. 1999. № 973/99 // Уряд. кур’єр. – 1999. – 29 вересня.

 10. Сокол Т.Г. Характеристика структури туристичної галузі СРСР в 70–80-х рр. ХХ ст. // Туристично-краєзнавчі дослідження. – Вип. 1: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Туризм в Україні: економіка та культура»: У 2-х ч. – К., 1998. – Ч. 2. – С. 230–250.

 11. Толочко П. П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – 350 с.

 12. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 367 с.

 13. Туристична експедиція радянської молоді «Моя Батьківщина – СРСР» та діяльність українського бюро «Супутник» по її проведенню (1972-1987 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Зб. наук. праць. – Вип. Спеціальний. – К.: Ін-т історії України, УАІН, Національний аграрний ун-т, 2002. – С. 237–249.

 14. Уокер Джон Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие. – М.: Юнити-Дана, 2002. – 607 с.

 15. Федорченко В. К. Гостиничный и ресторанный бизнес: история и перспектива // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2001. - №1. – С. 16 – 19; №2. – С. 29 – 34; №3. – С. 16 – 21.

 16. Федорченко В.К., Мінін І.М. Туристський словник-довідник: Навч. посібник. – К.: Дніпро, 2000. – 160 с.

 17. Федорченко В.К. Туризм на пороге XXI века // Гостиничный бизнес. – 2000. - №1. – С. 6 – 11.

 18. Цибух В. Туризм в Україні: проблеми та перспективи // Економіст. – 2000. - №6. – С. 34 – 35.

Ресурси мережі Internet

 1. – Сайт державної туристичної адміністрації.

 2. – Сайт з інформацією про розвиток світового туризму.

 3. – «Мир энциклопедий» – російськомовні енциклопедичні видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники).

 4. – Сайтотека енциклопедичної літератури.

 5. – Енциклопедичний словник «Всемирная история».

 6. – Сайтотека з Всесвітньої історії.

 7. – Каталог сайтів «Всемирная история».

 8. – Туристський термінологічний словник (Зорін І.В., Квартальнов В.А.).

Зміст

Вступ.......................................................................................................

Розділ I. Програма навчальної дисципліни........................................

 1. Мета, предмет та місце дисципліни...............................................

 2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни......................................

 3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги.....................................................

 4. Рекомендована основна навчальна література..............................

Розділ II. Робоча програма навчальної дисципліни..........................

  1. Кваліфікаційні вимоги до студентів……………………...............

  2. Тематичний план навчальної дисципліни………………….........

  3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами……..........

  4. Плани лекцій………………………………………………….........

 1. Плани семінарських (практичних) занять…................................

 2. Самостійна робота студентів…………………………………….

 3. Індивідуальна робота……………………………………………..

 4. Контрольні запитання для самодіагностики……………...........

 5. Індивідуально-консультативна робота………………………….

 6. Методики активізації процесу навчання………………………..

 7. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів…………………………………………………………..

Список рекомендованої літератури......…………………………......

Стор.

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

18

21

23

26

32

35

36

37

42

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»).

Укладач: Анатолій Юрійович Парфіненко

Редактор: М.З.Аляб’єв

План 2007 (додатково)

Підп. до друку 4.10.2007 Формат 60×84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. – друк. арк. 2,0 Обл. – вид. арк. 2,5

Тираж 150 прим. Зам. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми

  Курс лекцій
  Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчальногозакладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”,протокол № 4 від 05.
 2. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Документ
  Програму обговорено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування від 03.09.2010 р., протокол № 12 та на засіданні методичної ради факультету економіки та менеджменту від 29.
 3. Видання містить тематичний план навчальної дисципліни, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також дидактичні матеріали, що використовуються в навчальному процесі.

  Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.
 4. Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування” розглянуто та схвалено на
 5. Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №14 від 28.08.2010р.

Другие похожие документы..