Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Целью данной дисциплины является изучение устройства водопровода и канализации как части инженерного оборудования и сетей зданий и сооружений в сфере...полностью>>
'Документ'
Метою профільного навчання за спеціалізацією „Конструювання та моделювання швейних виробів» є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з к...полностью>>
'Методические рекомендации'
Методические рекомендации к выполнению курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций (для студентов факультета лингвистики и словесности). Рос...полностью>>
'Документ'
C 12 по 16 октября 2009 года в павильонах Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» c успехом прошла 14-я международная выставка «Оборудование...полностью>>

Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

 1. Характеристика основних напрямків розвитку туризму у другій половині XX століття.

 2. Основні напрямки розвитку туризму в СРСР та Україні.

Література: основна [7, 8, 10, 15, 16, 18]; додаткова [23].

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

 1. Розвиток армійського туризму в СРСР.

 2. Шкільний туристсько-краєзнавчий рух.

 3. Система підготовки професійних кадрів з туризму в СРСР.

Література: основна [7, 8, 10, 12, 15, 16, 18]; додаткова [23, 26, 30].

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

1. Сучасний стан розвитку туризму в Україні:

 • Соціальний туризм;

 • Молодіжний та дитячий туризм;

 • Сільський (зелений) туризм;

 • Оздоровчо-спортивний туризм;

 • Екскурсійна діяльність.

 1. Гарантування захисту та прав безпеки туристів в Україні.

 2. Підготовка кадрів для туристської галузі в Україні.

Література: основна [18]; додаткова [27, 28, 37, 38].

7. Індивідуальна робота

Індивідуальна навчальна робота покликана сформувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та поглиблене вивчення теоретичних і практичних проблем дисципліни «Історія туризму» з метою підвищення якості професійної підготовки.

До форм індивідуальної навчальної роботи віднесено:

  1. укладання глосарію із загальних понять курсу «Історія туризму».

Для виконання завдання 1 необхідно:

 • використовуючи довідкову літературу [21, 41, 42, 43, 46] та інші інформаційні джерела з’ясувати значення запропонованих нижче термінів та записати значення кожного терміну до робочого зошиту з дисципліни «Історія туризму»;

 • розібратися у сутності кожної запропонованої категорії;

 • підготуватися до дискусії в аудиторії щодо розуміння вивченого матеріалу;

 • у випадку наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому;

 • за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання до зошиту, а під час дискусії в аудиторії за визначеними темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися з викладачем.

Терміни, що мають бути вивчені самостійно:

 1. Абсолютизм.

 2. Авантюризм.

 3. Агломерація туристська.

 4. Акваторія.

 5. Античність.

 6. Архетип.

 7. Бальнеологічний курорт.

 8. Бароко.

 9. Відродження.

 10. Гедонізм.

 11. Гендер.

 12. Ґенеза.

 13. Геополітика.

 14. Глобалізація.

 15. Гостинність.

 16. Гуманізм.

 17. Екскурсант.

 18. Індустріальне суспільство.

 19. Мегаполіс.

 20. Ментальність.

 21. Місіонер.

 22. Науково-технічна революція.

 23. Образ життя.

 24. Паломництво.

 25. Постіндустріальне суспільство.

 26. Прагматизм.

 27. Промислова революція.

 28. Резиденція.

 29. Рекреаційна територія.

 30. Рекреація.

 31. Ресурси природні.

 32. Ресурси туристські.

 33. Ретроспекція.

 34. Рококо.

 35. Туризм соціальний.

 36. Туризм.

 37. Туристичний, туристський.

 38. Туристський район.

 39. Туристсько-рекреаційні ресурси.

 40. Утилітаризм.

  1. Написання реферату з дисципліни «Історія туризму»

Реферат передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з курсу, розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами, вміння презентувати результати роботи.

Реферат виконується самостійно. На початку семестру кожен студент отримує тему реферату, що відповідає проблематиці практичних занять та лекційного курсу. Студент має право самостійно обрати тему реферату заздалегідь узгодивши її з викладачем. Під час проведення практичних занять студент повинен презентувати результати своє роботи у режимі PowerPoint з використанням мультімедійного обладнання. Оцінка за реферат враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Під час написання реферату студент повинен опрацювати не менше п’яти джерел з відповідними посиланнями на них у тексті роботи. Текст роботи має містити реферативне викладення матеріалу з приводу визначеної теми.

Реферат складається з титульної сторінки; змісту; вступу; основної частини; висновків; списку використаної літератури; додатків (за необхідності).

Вступ має розкривати актуальність обраної теми, її проблематику та мету завдання.

Основна частина має містити реферативне викладення матеріалу теми.

У висновку потрібно викласти міркування стосовно досягнення мети роботи.

У друкованому варіанті обсяг роботи повинен становити 7 – 10 стор. Орієнтовна кількість сторінок у структурі реферату становить: вступ – 1 стор.; основна частина 5 – 8 стор.; висновок – 1 стор.; список використаної літератури – 1 стор.

Тематика рефератів з курсу «Історія туризму» з розподілом по темам змістових модулів

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

 1. Природа туризму та його витоки.

Літератур: [20, 9].

 1. Туризм як соціально-культурний феномен.

Література: [37, 38].

 1. Туристська освіта в Україні.

Література: [18, 38, 39].

 1. Проблема виникнення туризму.

Література: [9, 18].

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

 1. Особливості подорожувань у часи античності.

Література: [8, 9, 16, 19].

 1. Великі географічні відкриття та їхній вплив на зміну «картини світу» та розвиток подорожувань.

Література: [22, 25].

 1. Христофор Колумб та його час.

Література: [22, 25].

 1. Навколосвітня подорож Васка да Гами та її значення для розвитку подорожувань.

Література: [22, 25].

 1. Система гостинності за часів середньовіччя.

Література: [34, 35].

 1. Томас Кук як основоположник сучасного туризму.

Література: [21].

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

 1. Київська Русь у згадках іноземних мандрівників.

Література: [18, 31].

 1. Життєвий шлях та науковий доробок Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая.

Література: [25].

 1. Особливості розвитку готельної справи у м. Києві у XIX столітті.

Література: [18, 35].

 1. Готельна справа у Харкові наприкінці XIX століття: основні тенденції розвитку.

Література: [18].

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

 1. Діяльність Кримсько-Кавказького гірського клубу.

Література: [18, 16].

 1. Просвітницько-краєзнавча діяльність Івана Франка.

Література: [18].

ЗМ 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В

СРСР І РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

 1. Становлення радянської системи організації відпочинку та дозвілля.

Література: [7, 8, ].

 1. Туристсько-краєзнавчий рух в Україні у 20-х – на початку 30-х років.

Література: [7, 18].

 1. Створення та діяльність перших туристсько-екскурсійних організацій в СРСР («Товариство пролетарського туризму», «Радянський турист», «Товариство пролетарського туризму та екскурсій»).

Література: [7, 8, 14, 16].

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

 1. Створення та діяльність БММТ «Супутник».

Література: [12].

 1. Іноземний туризм в СРСР наприкінці 50-х – протягом 60-х років.

Література: [7, 18, 14, 16].

 1. Загальносвітові тенденції у розвитку туризму у другій половині XX століття.

Література: [21].

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

 1. Соціальний туризм в Україні у 70-80-х роках.

Література: [7, 13].

 1. Форми організації молодіжного туризму в Україні 1970-1980-х років.

Література: [12, 13].

 1. Міжнародний молодіжний туристський обмін в СРСР та радянській Україні.

Література: [7, 18, 26].

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

 1. Нормативно-правова база розвитку туризму в Україні.

Література: [27, 39].

 1. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному етапі.

Література: [37, 38, 39].

8. Контрольні запитання для самодіагностики

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

 1. Звідки походять терміни «туризм» та «туристський»?

 2. Що вивчає «Історія туризму» як навчальна дисципліна?

 3. У чому полягають основні проблеми курсу «Історія туризму»?

 4. Розкрийте відмінності між поняттями «мандрівництво», «туризм» та рекреації.

 5. Розкажіть про витоки туризму.

Література: основна [7]; додаткова [20, 21].

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективній аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

 1. Охарактеризуйте особливості розвитку «туризму» у часи Античності.

 2. Які мотиви спонукали до подорожей у Середньовічний період?

 3. Розкрийте найхарактерніші риси подорожувань у епоху Відродження.

 4. У чому полягають особливості розвитку «туризму» у XVIII – на початку XIX століть?

Література: основна [8, 9, 16, 19]; додаткова [22].

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

 1. Які історичні джерела містять перші відомості про «Руську землю»?

 2. Що Вам відомо про перші типи помешкань для подорожніх?

 3. Назвіть найбільш відомих мандрівників-іноземців, що подорожували Україною в різні часи.

 4. Охарактеризуйте передумови виникнення мандрівництва в Україні.

 5. Розкажіть про внесок українців у світову історію подорожей.

Література: основна [18]; додаткова [31, 35].

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

 1. Які чинники сприяли розвитку готельної справи в другій половині XIX – на початку XX ст.?

 2. Яке місце посідає І.Я. Франко в історії вітчизняного туризму?

 3. Розкажіть про туристсько-краєзнавчу діяльність товариств «Плай» і «Чорногора» на західноукраїнських землях.

 4. З яких причин у другій половині XIX ст. Крим став привабливим курортним регіоном?

 5. Назвіть організаторів туристсько-екскурсійних заходів у Галичині і на Волині.

 6. Розкажіть про туристсько-екскурсійну діяльність товариств «Січ» і «Пласт» в Західній Україні.

 7. Назвіть перші туристські організації в Російській імперії.

 8. Охарактеризуйте передумови зародження туристсько-екскурсійного руху на західноукраїнських землях.

 9. Розкажіть про діяльність Кримсько-Кавказького гірського клубу.

Література: основна [7, 18]; додаткова [23].

ЗМ 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В

СРСР І УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

 1. Як позначилась політика «українізації» на розвитку туристсько-екскурсійної справи?

 2. Що Вам відомо про розвиток матеріально-технічної бази туризму у міжвоєнний період?

 3. Розкрийте особливості управління туризмом у міжвоєнний період.

 4. Коли і з якою метою керівництво туристичною справою в СРСР було передано профспілкам?

 5. Охарактеризуйте розвиток туристсько-екскурсійної справи і краєзнавчого руху в Радянській Україні протягом 1923-1933 років.

Література: основна [7, 8, 16, 18]; додаткова [23].

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

 1. Які три монопольні туристські структури склалися в Україні у повоєнний час? Охарактеризуйте їхню діяльність.

 2. Розкажіть про відновлення туристсько-екскурсійної діяльності в повоєнний період.

 3. Охарактеризуйте особливості системи організації і управління туризмом у 1950-1960-х роках.

Література: основна [7, 8, 10, 15, 16, 18]; додаткова [23].

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

 1. Які чинники сприяли піднесенню туризму в 70 – 80-ті роки?

 2. Що таке самодіяльний туризм? Як він розвивався протягом 70-80-х років?

 3. Розкажіть про діяльність «Інтурист» у 70-80-х роках.

 4. Що таке міжнародний молодіжний обмін? В яких основних формах він здійснювався?

 5. Що Вам відомо про діяльність Української республіканської ради з туризму і екскурсій?

 6. Розкажіть про розвиток матеріально-технічної бази туризму у 70-80-ті роки.

Література: основна [7, 8, 10, 12, 15, 16, 18]; додаткова [23, 26, 30].

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

 1. Розкажіть про сучасний стан розвитку туризму в Україні.

 2. Охарактеризуйте правові засади туристської галузі в Україні.

Література: основна [18]; додаткова [27, 28, 37, 38].

9. Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-консультативної у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль знань студентів тощо.

Індивідуально-консультативна робота з теоретичної частини дисципліни проводиться у вигляді:

1) індивідуальних консультацій (запитання – відповідь щодо проблемних теоретичних питань, що вивчає дисципліна);

2) групових консультацій (розгляд типових прикладів розв’язання тих чи інших завдань, пояснення питань, що викликають нерозуміння студентів).

Індивідуально-консультативна робота з практичної частини дисципліни проводиться у вигляді:

 1. індивідуальних консультацій (розгляд практичних завдань з приводу яких виникли запитання у студентів);

 2. групових консультацій (пояснення специфіки виконання практичних завдань, які потребують колективного обговорення).

Індивідуально-консультативна робота для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу проводиться у вигляді:

 1. індивідуального захисту самостійних та індивідуальних завдань;

 2. підготовки рефератів для виступу на науковому семінарі;

 3. підготовки рефератів для виступу на науковій конференції.

10. Методики активізації процесу навчання

Під час викладання дисципліни «Історія туризму» з метою активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії тощо.

Розподіл форм та методів активізації навчального процесу за темами навчальної дисципліни наведено у табл. 4.

Таблиця 4 – Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни

Тема

Практичне застосування навчальних технологій

1

2

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

Проблемна лекція.

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

Лекція з використанням мультімедійного обладнання.

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

Лекція з використанням мультімедійного обладнання.

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

Проблемна лекція.

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

Семінар-дискусія.

11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися у наступних формах:

1) оцінювання роботи студенів під час практичних (семінарських) занять;

2) проведення проміжного тестового контролю;

3) проведення модульного контролю;

4) проведення підсумкового письмового заліку.

Оцінка зі змістовного модулю складається з поточної оцінки, яку студент отримує під час практичних (семінарських) занять, оцінки за проміжний тестовий контроль та оцінки за індивідуальну роботу.

Загальна оцінка з дисципліни (модулю) визначається як сукупність балів, що студент отримує за змістовні модулі та модульний контроль.

Порядок поточного оцінювання знань студентів

Поточне оцінювання здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовки студентів до встановлених завдань. Зокрема, поточному контролю підлягають:

1) активність та результативність роботи студента протягом семестру у вивченні програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;

2) виконання індивідуального завдання;

3) виконання проміжного тестового завдання зі змістовного модулю.

Контроль систематичності виконання самостійної роботи та активності на практичних (семінарських) заняттях.

Оцінювання здійснюється за наступними критеріями:

1) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;

2) ознайомлення з основною та додатковою літературою;

3) логіка, стиль виклад матеріалу в письмових роботах та усному виступі, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки;

4) якість, самостійність та своєчасність виконання необхідних завдань.

Проміжний тестовий контроль зі змістовних модулів

Проміжний тестовий контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення тестування з основних навчальних елементів змістовних модулів. Тестування проводиться на останньому практичному занятті з кожного змістовного модулю. Загальна тривалість тестів з модулю 1 «Історія туризму» 1 година (по 0, 5 години на виконання одного тесту з одного змістовного модулю). Проміжне тестування з кожного змістовного модулю складається з 20 тестів. Вірна відповідь на кожен з тестів дорівнює 0,5 балу.

Таблиця 5 – Шкала перерахунку оцінок результатів проміжного тестування зі змістових модулів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

Кількість набраних балів

ВІДМІННО

Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками

А

9 – 10

ДОБРЕ

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

В

8 – 9

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

7 – 8

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

D

6 – 7

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

5 – 6

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

2,5 – 5

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

0 – 2,5

Модульний контроль знань студентів

Модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: теоретичне завдання (2 питання) та практичне завдання (1 питання). Модульний контроль проводиться у письмовій формі після того як розглянуто увесь теоретичний матеріал та виконані практичні (семінарські) завдання в межах кожного з двох модулів.

На модульний контроль відведено 40 відсотків балів, що корелюється із загальною кількістю балів від поточного контролю змістовних модулів (60 балів, див. табл. 7.) та становить у сумі 100 балів.

Зразок завдання до модульного контролю

Харківська національна академія міського господарства

Факультет менеджменту

Кафедра туризму і готельного господарства

Модульний контроль з дисципліни «Історія туризму»

Варіант 1.

Теоретичні питання

1. Що вивчає «Історія туризму» як навчальна дисципліна?

2. Розкрийте основні фактори, що сприяли подорожуванню у Новий час.

Практичне завдання

Як Ви розумієте вислів одного із засновників радянського туризму В. П. Антонова-Саратовського, де йшлося про те, що «радянський туризм є складовою частиною культурної роботи, є глибоко політичним явищем – це нова форма класової боротьби і водночас – соціалістичного будівництва».

Виконання завдань модульного контролю оцінюється наступним чином:

Таблиця 6 – Оцінювання виконання завдань модульного контролю

№ з/п

Завдання модульного контролю

Розподіл балів, %

1

Теоретичне питання 1

10

2

Теоретичне питання 2

10

3

Практичне завдання

20

4

Усього

40

Проведення підсумкового письмового заліку

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Загальна тривалість заліку 1 година. До складання заліку допускаються студенти, які мають задовільну кількість балів зі складених тестів з основних навчальних елементів змістовних модулів, складання глосарію, написання та захисту модульної контрольної роботи.

Таблиця 7 – Розподіл балів з поточного та підсумкового контролю за модулем 1

Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 1.1. Передісторія і початок організованого періоду розвитку туризму

Участь у роботі практичних (семінарських) занять

10

Проміжний тестовий контроль

10

Індивідуальне завдання

10

Всього за змістовий модуль 1.1.

30

ЗМ 1.2. Становлення та розвиток туризму в СРСР і радянській Україні

Участь у роботі практичних (семінарських) занять

10

Проміжний тестовий контроль

10

Індивідуальне завдання

10

Всього за змістовий модуль 1.2.

30

Контроль з модулю 1.

Підсумковий контроль

40

Всього за Модулем 1

100

Таблиця 8 Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

Процент студентів, які зазвичай успішно досягають відповідної оцінки

Визначення

За

національною

системою

Кількість набраних

балів

A

10

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

90 – 100

B

25

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4

82 – 89

C

30

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

75 – 81

D

25

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

69 – 74

E

10

Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії

75 – 81

FX

-

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як перескласти

2

69 – 74

Список рекомендованої літератури

Нормативно-правові акти

 1. Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки // Офіційний вісник України. – 2002. – №18. – С. 144 – 154.

 2. Закон України «Про курорти» // Відомості Верховної Ради. – 2000. – №50. –С. 435.

 3. Закон України «Про туризм» від 19.09.95№324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241. – С. 705 – 717.

 4. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Зб. нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

 5. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10. 08. 1999. № 973/99 // Урядовий кур’єр. – 1999. – 29 вересня .

 6. Туристична діяльність в Україні: нормативно-правове регулювання / Роїна О.М. (2-е вид., змін та доп.). – К.: КНТ, 2006. – 464 с.

Основна

 1. Абрамов В.В., Тонкошкур М.В. История туризма. – Х.: ХНАГХ, 2005. – 312 с.

 2. Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства. – М. Фаир-Пресс, 2004. – 303 с.

 3. Воронкова Л.П. История туризма: Уч. пособие. – Воронеж: НПО «Модек», 2001. – 304 с.

 4. Грицкевич В.П. История туризма в древности. – М.-Спб.: Герда, 2005. – 326 с.

 5. Дворниченко В.В. Развитие туризма в СССР (1917 - 1983). – М.: ЦРИБ Турист, 1985. – 86 с.

 6. Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. – Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1988. – 191 с.

 7. Квартальнов В.А., Федорченко В.К. Орбиты «Спутника»: Из истории молодежного туризма. – К.: Молодь, 1987. – 152 с.

 8. Квартальнов В., Федорченко В. Туризма социальный: История и современность. – К.: Вища школа, 1989. – 342 с.

 9. Крючков А.А. История международного и отечественного туризма. – М.: НОУ ЛУЧ, 1999. – 102 с.

 10. Логинов Л.М., Рухлов Ю.В. История развития туристско-екскурсионного дела. – М.: ЦСТЭ-ЦРИБ «Турист», 1989. – 77 с.

 11. Соколова М. В. История туризма: Учеб. пособие. – М.: Мастерство, 2002. – 352 с.

 12. Усыкин Г.С. Очерки истории российского туризма. – М.-СПб: Герда, 2000. – 219 с.

 13. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – К, Вища шк.,2002. – 195 с.

 14. Шаповал Г.Ф. История туризма: Учеб. пособие. Минск: Экоперспектива, 1999. – 303 с.

Додаткова

 1. Большой глоссарий терминов международного туризма. – 3.изд., доп. и перераб. – СПб.; М.: Невский Фонд; Издательский дом Герда, 2006. – 936 с.

 2. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – Издание 8-е, перераб. и доп. – СПб.: Невский фонд, 2006. – 443 с.

 3. Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба. – М.: Мысль, 1989. – 253 с.

 4. З історії вітчизняного туризму: Зб. наук. ст. – К.: ФПУ, Ін-т туризму, 1997. – 280 с.

 5. Левковська Л., Чабан Р., Мінін Г. Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні // Економіка України. – 2003. - №6. – С. 31 – 36.

 6. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5 т. – 3-е изд. – М., 1982 – 1986. – 222 с.

 7. Міжнародний молодіжний туризм в Україні (70–80-ті роки ХХ ст.) – К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. – 58 с.

 8. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Зб. нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В. К. Федорченка. – К.: Юінком-Інтер, 2002. – 350 с.

 9. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10. 08. 1999. № 973/99 // Уряд. кур’єр. – 1999. – 29 вересня.

 10. Сокол Т.Г. Характеристика структури туристичної галузі СРСР в 70–80-х рр. ХХ ст. // Туристично-краєзнавчі дослідження. – Вип. 1: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Туризм в Україні: економіка та культура»: У 2-х ч. – К., 1998. – Ч. 2. – С. 230–250.

 11. Толочко П. П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – 350 с.

 12. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 367 с.

 13. Туристична експедиція радянської молоді «Моя Батьківщина – СРСР» та діяльність українського бюро «Супутник» по її проведенню (1972-1987 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Зб. наук. праць. – Вип. Спеціальний. – К.: Ін-т історії України, УАІН, Національний аграрний ун-т, 2002. – С. 237–249.

 14. Уокер Джон Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие. – М.: Юнити-Дана, 2002. – 607 с.

 15. Федорченко В. К. Гостиничный и ресторанный бизнес: история и перспектива // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2001. - №1. – С. 16 – 19; №2. – С. 29 – 34; №3. – С. 16 – 21.

 16. Федорченко В.К., Мінін І.М. Туристський словник-довідник: Навч. посібник. – К.: Дніпро, 2000. – 160 с.

 17. Федорченко В.К. Туризм на пороге XXI века // Гостиничный бизнес. – 2000. - №1. – С. 6 – 11.

 18. Цибух В. Туризм в Україні: проблеми та перспективи // Економіст. – 2000. - №6. – С. 34 – 35.

Ресурси мережі Internet

 1. – Сайт державної туристичної адміністрації.

 2. – Сайт з інформацією про розвиток світового туризму.

 3. – «Мир энциклопедий» – російськомовні енциклопедичні видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники).

 4. – Сайтотека енциклопедичної літератури.

 5. – Енциклопедичний словник «Всемирная история».

 6. – Сайтотека з Всесвітньої історії.

 7. – Каталог сайтів «Всемирная история».

 8. – Туристський термінологічний словник (Зорін І.В., Квартальнов В.А.).

Зміст

Вступ.......................................................................................................

Розділ I. Програма навчальної дисципліни........................................

 1. Мета, предмет та місце дисципліни...............................................

 2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни......................................

 3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги.....................................................

 4. Рекомендована основна навчальна література..............................

Розділ II. Робоча програма навчальної дисципліни..........................

  1. Кваліфікаційні вимоги до студентів……………………...............

  2. Тематичний план навчальної дисципліни………………….........

  3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами……..........

  4. Плани лекцій………………………………………………….........

 1. Плани семінарських (практичних) занять…................................

 2. Самостійна робота студентів…………………………………….

 3. Індивідуальна робота……………………………………………..

 4. Контрольні запитання для самодіагностики……………...........

 5. Індивідуально-консультативна робота………………………….

 6. Методики активізації процесу навчання………………………..

 7. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів…………………………………………………………..

Список рекомендованої літератури......…………………………......

Стор.

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

18

21

23

26

32

35

36

37

42

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»).

Укладач: Анатолій Юрійович Парфіненко

Редактор: М.З.Аляб’єв

План 2007 (додатково)

Підп. до друку 4.10.2007 Формат 60×84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. – друк. арк. 2,0 Обл. – вид. арк. 2,5

Тираж 150 прим. Зам. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГСкачать документ

Похожие документы:

 1. Курс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми

  Курс лекцій
  Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчальногозакладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”,протокол № 4 від 05.
 2. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Документ
  Програму обговорено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування від 03.09.2010 р., протокол № 12 та на засіданні методичної ради факультету економіки та менеджменту від 29.
 3. Видання містить тематичний план навчальної дисципліни, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також дидактичні матеріали, що використовуються в навчальному процесі.

  Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.
 4. Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування” розглянуто та схвалено на
 5. Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №14 від 28.08.2010р.

Другие похожие документы..