Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Переводчики: канд. экон. наук Ю.Е.Благов, канд. экон. наук Д.Л.Волков, канд. экон. наук В.С.Катькало, канд. экон. наук Т.Н.Клемина, В.В.Минаков, Е.В....полностью>>
'Решение'
Заслушав и обсудив доклады участников Консультативного совета по работе с участниками ВЭД при Нижегородской таможне (далее – Консультативный совет) о...полностью>>
'Документ'
The author of this article analyzes levels of interethnic tolerance among Ukraine's youth within the dynamics of the last 15 years. A comparative ana...полностью>>
'Документ'
15 января 2012 года исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Ганькевича – выдающегося организатора судостроительного производства ХХ в...полностью>>

Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

  1. Поняття «мандрівництво», «туризм» та рекреація

Різниця між поняттями «мандрівництво», «туризм» та рекреація. Основні характеристики мандрівництва, туризму і рекреації. Ознаки, що відмежовують туризм од мандрівництва і рекреації. Визначення поняття туризм.

  1. Природа туризму та його витоки

Початок ери мандрівництва. Фактори, що сприяли пересуванню людей. Особливості мандрівництва. Зародження сучасного туризму, подорож Томаса Кука.

  1. Походження терміну «туризм»

Перші подорожі з метою туризму. Поява та розповсюдження терміну «туризм». Основні версії виникнення терміну «туризм».

  1. Історія туризму як навчальна дисципліна

Особливості навчальної та наукової дисципліни. Зв'язок «історії туризму» з іншими дисциплінами. Мета, предмет та завдання вивчення дисципліни.

  1. Проблеми курсу

Огляд основних пояснювальних схем історичного розвитку туризму. Дискусія навколо витоків туризму та дати сучасного етапу у розвитку туризму.

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

  1. Форми рекреації та подорожування у часи Античності

Загальна характеристика Античності. Основні мотиви подорожувань. Рекреаційні потреби Античності. Шляхи та засоби пересування. Античні форми гостинності.

2.2. Подорожування та рекреація у Середньовіччі

Загальна характеристика Середньовіччя. Основні мотиви подорожей та рекреаційні потреби. Характеристика шляхів сполучення та засобів пересування. Середньовічні форми розміщення.

2.3. Епоха Відродження та її вплив на розвиток рекреаційної сфери та подорожувань

Відродження та його характерні риси. Значення Великих географічних відкриттів та їхній вплив на зміну «картини світу». Зміни в мотивах подорожей та рекреаційних потребах. Розвиток подорожувань, характеристика основних маршрутів.

2.4. Передумови та початок комерційного періоду розвитку туризму (XVIIIпочаток XIX століть)

Відмінності подорожувань минулих років. Поява ринку туристських послуг. Технічний стрибок та його вплив на формування туризму у самостійну галузь. Зміни в мотивах подорожей. Характеристика засобів розміщення. Розвиток туризму в окремих країнах (Англія, США, Росія).

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

3.1. Образи України в творах іноземних мандрівників

Україна в зображенні античних мандрівників (Геродот, Гіппократ, Птоломей та ін.). Київська Русь (арабські та візантійські джерела). Згадки європейських мандрівників про Україну XV – XVI століть. Україна у творах іноземних мандрівників XVII – XVIII століть.

3.2. Внесок українців у географічні дослідження світу

Подорожі українців за часів Київської Русі та у козацьку добу. Участь українців у географічних дослідженнях світу (Василь Григорович-Барський, Вацлав Ржевуський, Юрій Федорович Лисянський, Микола Миколайович Пржевальський, Микола Миколайович Миклухо-Маклай).

3.3. Зародження та розвиток гостинності в Україні

Гостинність за часів Київської Русі (постоялі двори («ями»)). Гостинність в Україні у XV – XVII столітті (гостинний двір, корчма). Засоби розміщення у XVIII столітті (поштові двори та станції).

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

4.1. Виникнення в Україні перших туристських організацій

Кримський гірський клуб. Перші спеціалізовані журнали «Екскурсійний вісник», «Шкільні екскурсії і шкільний музей», «Російський екскурсант». Російське товариство туристів, Російське гірське товариство.

4.2. Туристське освоєння Криму

Входження Криму до складу Російської імперії, політика уряду щодо засвоєння Криму. Рекреаційний потенціал Криму та розвиток інфраструктури. Особливості розвитку південноузбережних міст Криму. Діяльність Кримсько-Кавказького гірського клубу.

4.3. Просвітницько-екскурсійний рух на західноукраїнських землях

Особливості розвитку західноукраїнських земель. Екскурсійно-просвітницька діяльність Івана Вагилевича, Якова Головацького, Івана Нечуй-Левицького, Омеляна Партицького, Миколи та Корнила Устияновичей, Івана Франка. Виникнення товариств «Січ» і «Пласт».

ЗМ. 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В СРСР І УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

5.1. Створення та особливості радянської системи керівництва туризмом

Основні засади політики радянської влади в галузі туризму. Створення та діяльність акціонерного товариства «Радянський турист». Всесоюзне товариство пролетарського туризму. Розвиток масового самодіяльного туризму. Організація товариства «Інтурист». Туристсько-екскурсійне управління.

5.2. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух в Україні у

1920-х – на початку 1930-х років

Українізація та її вплив на розвиток туристсько-екскурсійного і краєзнавчого руху. Організаційна структура керівництва екскурсійною справою. Харків – центр краєзнавчого руху.

5.3. Туристсько-краєзнавча діяльність товариств «Плай» і «Чорногора» на західноукраїнських землях

Заснування товариства «Плай», основні напрями та форми роботи. Видання журналу «Туристика та краєзнавство». Просвітницько-краєзнавча та екскурсійна діяльність І. Крип'якевича, В. Старосольського, Б. Януша, Ю. Полянського. Створення товариства «Чорногора», основні завдання та форми роботи.

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

6.1. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 40-х – на початку 50-х років XX століття

Основні напрямки роботи радянської влади по відновленню туристсько-екскурсійної справи. Розвиток внутрішнього туризму і діяльність профспілок. Відновлення міжнародного туризму.

6.2. Система організації і управління туризмом у 50-60-х роках XX століття

Вплив «хрущовської відлиги» на розвиток міжнародного туризму в СРСР. Створення Бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник». Формування монопольних туристських структур в СРСР. Посилення централізації і адміністрування в управлінні туристсько-екскурсійною справою.

6.3. Початок «рекреаційного буму»

Основні фактори стрімкого розвитку туризму. Світоглядні зміни в суспільстві та диференціація рекреаційних потреб. Поняття «образ», «стиль» та «якість» життя. Диверсифікація рекреаційної сфери та туризму. Соціальний склад рекреантів.

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

7.1. Розвиток міжнародного туризму

Основні фактори розвитку міжнародного туризму. Особливості розвитку міжнародного туризму в СРСР. Зміст та форми роботи ВАТ «Інтурист». Розвиток матеріально-технічної бази «Інтуристу».

7.2. Масовий туристський рух в Україні

Соціалізація трудового законодавства. Розвиток сфери обслуговування. Зміни у світоглядних уявленнях населення. Зміцнення матеріально-технічної бази туризму. Розвиток самодіяльного туризму.

7.3. Розвиток молодіжного туризму

Ідеологічна складова розвитку молодіжного туризму. Діяльність БММТ «Супутник». Експедиція «Моя Батьківщина – СРСР» – стрижень молодіжного туризму. Види молодіжного туризму. Міжнародний молодіжний туристський обмін: основні організаційні форми.

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

8.1. Нормативно-правові засади туристської діяльності в Україні

Закон України «Про туризм» 1995 р. Основні напрями державної політики в галузі туризму. Зміни до закону України «Про туризм» 2004 р. Програму розвитку туризму в Україні до 2005 р. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки.

8.2.Сучасний стан розвитку туризму в Україні

Система державного регулювання туризму в Україні. Участь України у Всесвітній туристській організації. Туризм в економіці України. Матеріальна база туризму. Основні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні.

  1. Образи України як туристської країни

Місце України на світовому ринку рекреаційних послуг. Інтерес до України як до об’єкту туризму. Український туризм в оцінках вітчизняної та іноземної періодики.

4. Плани лекцій

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

  1. Поняття «мандрівництво», «туризм» та рекреація.

  2. Походження терміну туризм.

  3. Природа туризму та його витоки.

  4. Історія туризму як навчальна дисципліна.

  5. Основні проблеми курсу.

Література: основна [7]; додаткова [20, 21].

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

  1. Форми рекреації та подорожування у часи Античності.

  2. Подорожування та рекреація у Середньовіччі.

  3. Епоха Відродження та її вплив на розвиток рекреаційної сфери та подорожувань.

  4. Передумови та початок комерційного періоду розвитку туризму (XVIII – початок XIX століть).

Література: основна [8, 9, 16, 19]; додаткова [22].

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

  1. Образи України в творах іноземних мандрівників.

  2. Внесок українців у географічні дослідження світу.

  3. Зародження та розвиток гостинності в Україні.

Література: основна [18]; додаткова [21, 35].

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

  1. Виникнення в Україні перших туристських організацій.

  2. Туристське освоєння Криму.

  3. Просвітницько-екскурсійний рух на західноукраїнських землях.

Література: основна [7, 18]; додаткова [23].

ЗМ 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В

СРСР І УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

  1. Створення та особливості радянської системи керівництва туризмом.

  2. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух в Україні у 1920-х – на початку 1930-х років.

  3. Туристсько-краєзнавча діяльність товариств «Плай» і «Чорногора» на західноукраїнських землях.

Література: основна [7, 8, 16, 18]; додаткова [23].

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

  1. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 40-х – на початку 50-х років XX століття.

  2. Система організації і управління туризмом у 50-60-х роках XX століття.

  3. Початок «рекреаційного буму».

Література: основна [7, 8, 10, 15, 16, 18]; додаткова [23].

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

  1. Розвиток міжнародного туризму.

  2. Масовий туристський рух в Україні.

  3. Розвиток молодіжного туризму.

Література: основна [7, 8, 10, 12, 15, 16, 18]; додаткова [23, 26, 30].

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

  1. Нормативно-правові засади туристської діяльності в Україні.

  2. Сучасний стан розвитку туризму в Україні.

  3. Образи України як туристської країни.

Література: основна [18]; додаткова [27, 28, 37, 38].

5. Плани семінарських (практичних) занять

Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих під час лекцій і в процесі самостійного вивчення матеріалу.

Під час проведення семінарського заняття навколо заздалегідь сформульованих тем, на які студенти готують тези виступів, створюється дискусія в ході якої розв’язуються проблемні питання.

Практичне заняття – форма навчального процесу, спрямована на формування вмінь та навичок виконання певних видів завдань, а саме аналізу соціально-економічних, політичних, культурних та інших процесів та явищ, що впливали та визначали розвиток туризму.

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих групах вирішують запропоновані завдання різного рівня складності. Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу та успішності вирішення завдання викладачем проводиться перевірка роботи, що виконали студенти, виставляється оцінка та підбиваються підсумки. План проведення практичних занять наведено у табл. 3.

Таблиця 3 – План проведення практичних (семінарських) занять

Назва теми

Перелік питань для семінарської роботи

Кількість

Годин

Література

1

2

3

4

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

1. Відмінності між поняттями «мандрівництво», «туризм» та рекреація.

2. Охарактеризуйте основні фактори, що впливали на подорожування і туризм.

3. Предмет вивчення дисципліни «Історія туризму». Основні проблеми курсу.

2

Основна: [7].

Додаткова: [20, 21].

Продовження табл. 3

1

2

3

4

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

1. Рекреаційні потреби та подорожування в Античний період.

2. Характеристика подорожей і рекреація у часи Середньовіччя.

4. Подорожування в епоху Відродження: соціально-економічні, географічні та світоглядні фактори.

5. Розвиток «туризму» у Новий час у Європі та Російській імперії..

2

Основна: [8, 9, 16, 18].

Додаткова: [22].

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

1. Подорожування у Київській Русі.

2. Подорожі у Козацьку добу: соціальний склад, мотиви та маршрути подорожуючих.

3. Українські мандрівники XVIII – XIX століть та їхній внесок у географічні дослідження світу.

2

Основна: [18].

Додаткова: [31, 35].

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

1. Перші туристські організації в Україні.

2. Формування Криму як туристського регіону.

3. Просвітницько-краєзнавчий рух на західноукраїнських землях.

2

Основна: [7, 18].

Додаткова: [23].

ЗМ 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В

СРСР І РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

1. Охарактеризуйте цілі та завдання туризму у 1920-х – 1930-х роках.

2. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму в СРСР.

3. Система організації і управління туризмом.

2

Основна: [7, 8, 16, 18].

Додаткова: [23].

Тема 6. Основні напрямки розвитку туризму в Україні у повоєнний період. Початок «рекреаційного буму»

1. Повоєнне відновлення матеріально-технічної бази туризму.

2. Система організації туризму.

3. Основні туристські структури в СРСР та радянській Україні.

2

Основна:

[7, 8, 10, 15, 16, 18].

Додаткова: [23].

Продовження табл. 3

1

2

3

4

Тема 7. Особливості розвитку туризму у 70-80-ті роки ХХ століття

1.Основні чинники розвитку туризму.

2. Діяльність ВАТ «Інтурист».

3. Особливості розвитку самодіяльного туризму.

2

Основна: [7, 8, 10, 12, 15, 16, 18].

Додаткова: [23, 26, 30].

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної сфери України за роки незалежності

1. Система організації і управління туризмом в незалежній Україні.

2. Основні напрямки державної політики України в галузі туризму .

2

Основна: [18].

Додаткова: [27, 28, 37, 38].

Разом годин

16

6. Самостійна робота студентів

Для якнайповнішого засвоєння матеріалу курсу «Історія туризму» окрім аудиторних занять (лекційних, практичних (семінарських)) значну увагу приділено самостійній роботі студенів. Зокрема, до форм самостійної роботи віднесено:

 1. Вивчення додаткової літератури.

 2. Робота з нормативно-правовими документами, що відображають процес розвитку туризму.

 3. Підготовка до практичних (семінарських) занять.

 4. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.

 5. Самостійне опрацювання певних питань (перелік наводиться нижче).

Питання для самостійного опрацювання

ЗМ 1.1. ПЕРЕДІСТОРІЯ І ПОЧАТОК ОРГАНІЗОВАНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Тема 1. Вступ до курсу «Історія туризму»

 1. Походження терміну «туризм».

 2. Термінологічна дискусія «туристський» чи «туристичний».

Література: основна [7]; додаткова [20, 21].

Тема 2. Рекреація як соціокультурний феномен: ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини ХІХ століття)

 1. Специфіка рекреації та подорожувань на стародавньому Сході.

 2. Арабські подорожування середньовіччя.

 3. Подорожування під час монголо-татарської навали.

 4. Особливості подорожей та рекреацій у Київській Русі.

Література: основна [8, 9, 16, 19]; додаткова [22].

Тема 3. Мандрівництво та гостинність в Україні (ІХ – початок ХІХ століть)

 1. Найвідоміші мандрівники - іноземці, які подорожували Україною протягом ІХ – ХІХ століть.

 2. Зародження готельної справи в Україні.

Література: основна [18]; додаткова [31, 35].

Тема 4. Зародження організованого туризму на території України (середина ХІХ – початок ХХ століть)

 1. Дослідницькі експедиції XVIII – XIX століть.

 2. Діяльність Кримсько-Кавказького гірського клубу.

Література: основна [7, 18]; додаткова [23].

ЗМ 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В

СРСР І УКРАЇНІ

Тема 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х роках ХХ століття

 1. Формування основних туристських центрів у першій половині XX століття.

 2. Науково-дослідні експедиції в радянській Росії у 1920-х – 1930-х роках.

 3. Зміст та значення туристської роботи під час Великої вітчизняної війни.

Література: основна [7, 8, 16, 18]; додаткова [23].Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми

  Курс лекцій
  Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчальногозакладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”,протокол № 4 від 05.
 2. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Документ
  Програму обговорено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування від 03.09.2010 р., протокол № 12 та на засіданні методичної ради факультету економіки та менеджменту від 29.
 3. Видання містить тематичний план навчальної дисципліни, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також дидактичні матеріали, що використовуються в навчальному процесі.

  Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.
 4. Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування” розглянуто та схвалено на
 5. Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №14 від 28.08.2010р.

Другие похожие документы..