Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Проект разработан с учетом современных норм и требований к проектированию и эксплуатации зданий и сооружений, с использованием новейших технологий и ...полностью>>
'Документ'
Приглашаем Вас принять участие в Международной очно-заочной научно-практической конференции «Новые возможности общения: достижения лингвистики, перев...полностью>>
'Документ'
Європейський університет, під час літніх канікул, також плідно працював над підготовкою та проведенням ряду заходів, присвячених 20-тій річниці незал...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
19.Основные направления в государственной молодежной политики (концепция, этапы реализации, перспективы обеспечения устойчивого положения данной социа...полностью>>

Kİtabxana-biBLİoqrafiya təSNİfati (Kütləvi kitabxanalar üçün qısaldılmış variantı). Bakı, 2007. s

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Bakı 2007

Elmi redaktor və elmi məsləhətçi:

Sevda Məmmədəliyeva

Tərtibçilər:

Lətifə Məmmədova, Samir Abbasov

Texniki redaktor

Əfsun Əhmədov

Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər:

Günay Həsənova, Səadət Şəfiyeva

Rəyçilər:

Mayıl Əhmədov, Rasim Kazımov

Kompüter dizaynı:

Xalidə Həsənova

KİTABXANA-BİBLİOQRAFİYA TƏSNİFATI (Kütləvi kitabxanalar üçün qısaldılmış variantı).-Bakı, 2007. --- s.

Sözügedən vəsaitin tərtib olunmasında və tərcüməsində
Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi və C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının kollektivi fəal iştirak etmişlər.

© 2007 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Azərbaycanda kitabxanaların

fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZİDENTİNİN

SƏRƏNCAMI

Azərbaycan kitabxanaları Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Xalqımızın yarat­dığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb sax­lan­ma­sında, bəşər mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi potensialının artırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz rol oynayır.

Ölkəmiz qədim dövrlərdən başlayaraq, öz yüksək kitab mədəniyyəti ilə seçilmiş və zəngin kitabxanaları ilə tanınmışdır. Azərbaycanın müxtəlif kitabxanalarında sax­lanı­lan və xalqımızın ədəbi-estetik, elmi-mədəni fıkir dünyasını əks etdirən çox sayda əlyazma XIX əsrin əvvəllərindən regionda cərəyan edən hadisələr nəticəsində ölkə xaricinə apanlmış və bu gün də dünya kitabxanalarında Şərq fondları-nın əsasını təş­kil edərək mühafizə olunur.

XIX əsrdə Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının güclənməsi, neft sənayesinin gö­rün­məmiş yüksəlişi və ictimai-siyasi həyatda baş verən dəyişikliklər ölkəmizin elm-mədəniyyət mərkəzi kimi tanınan şəhərlərində kitabxanalar şəbəkəsinin yaradıl­ması və genişlən­diril­mə­sinə gətirib çıxarmışdır.

XX əsrdə milli kitabxana mədəniyyəti tarixinin yaddaqalan hadisələri baş vermiş və respublikanın ən böyük kitab xəzinələri yaradılmış, bütün bölgələri əhatə edən geniş kitabxanalar şəbəkəsi qurulmuş və mərkəzləşdirilmiş, kitabxanaların mad­di-texniki bazası möhkəmləndirilmiş və Kitab palatası təşkil edilmişdir.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində erməni silahlı dəstə­ləri işğala məruz qoyduqları ərazilərimizdə vandalizm aktı törətmiş, illərlə fondlarında 4 mil­yondan artıq kitabın mühafizə olunduğu 1000-ə yaxın kitabxananı və kitabxana filial­larını birləşdirən mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərini bütün­lüklə dağıtmışlar.

Bu gün geniş kitabxana-informasiya şəbəkəsinə malik Azərbaycanda 12 mindən çox müxtəlif tipli kitabxana mövcuddur. 1996-cı ildə Azərbaycan hökuməti "Azər­bay­can Res­pub­likasında kitabxana işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında" qərar qəbul etmişdir. 1999-cu ildə "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Res­publikasının Qanunu qüvvəyə minmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 2004-cü il 12 yanvar və "2005-2006-cı illərdə Azər­baycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" 2004-cü il 27 dekabr tarixli sərəncamlarına əsasən, son üç il ərzində ümumi sayı doqquz milyona yaxın ədəbiyyat nəşr olunmuş və ölkə kitab­xa­nalarına hədiyyə edilmişdir. Yeni nəşrlər kitabxana fondlarını və onlardan istifadə im­kan­larını xeyli genişləndirməklə yanaşı, həmin kitabiarın yerləşdirilməsi baxımın­dan çətinliklər yaratmışdır.

Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya təminatının həyata keçirilməsində ölkə kitabxanalarının tutduğu mühüm yer mədəniyyətin bu sahəsində informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq, müasir texnologiyaların tətbiqini zəruri edir.

Kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasının ölkəmizin ictimai-mənəvi həyatının daha da canlanmasına təsiri baxımından böyük əhəmiyyətini və Azər­bay­canın informasiya cəmiyyətinə doğru əhatəli inkişaf perspektivlərini nəzərə alaraq, elmi-mədəni sərvətlərdən hərtərəfli istifadə imkanlarının genişləndirilməsi və eləcə də Azərbaycan kitabxanalarının dünya informasiya məkanına daxil olmasının təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Res­publikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birlikdə:

1.1. Azərbaycan Milli Kitabxanasının modernləşdirilməsi, müasir informasiya texnolo­gi­ya­ları ilə təmin edilməsi və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı təd­bir­lər planı hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezi­dentinə təqdim etsin;

1.2. yerli icra hakimiyyəti orqanlarının təkliflərini nəzərə alaraq, Azərbaycanın re­gion­­­larında fəaliyyət göstərən kitabxanaların təmirinə, maddi-texniki bazasının möhkəm­lən­dirilməsinə və müasir informasiya daşıyıcılarına ehtiyacının ödənilməsinə dair xüsusi tədbirlər planını hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respublika­sının Prezidentinə təqdim etsin;

1.3. ölkənin iri kitabxanalarının elektron kataloqu və elektron kitabxanasının müasir standartlar səviyyəsinə qaldırılması və onun bazasında "Azərbaycan ədəbiy­ya­tı­nın virtual kitabxanası”nın oxucuların tam istifadəsinə verilməsini təmin etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi müvafiq qu­rum­larla birlikdə "Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nı hazırlayıb üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi məktəb kitabxanalarının mad­di-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə və müasir informasiya texnologi­ya­ları ilə təchizatına dair tədbirlər planını hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respub­lika­sının Prezidentinə təqdim etsin.

4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası "Akademiya şəhərciyi"nin ərazi­sin­də Azər­bay­can Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Kitabxanası üçün yeni binanın tikilməsi ilə bağlı tək­lif­lə­rini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezi­den­tinə təqdim etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn mə­sə­lələri həll etsin.

6. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 aprel 2007-ci il

ТЯСНИФАТЫН ЯСАС БЮЛЭЦЛЯРИ

1.

Цмуми елми вя фянлярарасы биликляр.

2.

Тябият елмляри.

3.

Техника. Техника елмляри.

4.

Кянд вя мешя тясяррцфаты. Кянд вя мешя тясяррцфаты елмляри.

5.

Сящиййя.Тибб елмляри.

6/8.

İcтимаи вя щуманитар елмляр.

9.

Универсал мязмунлу ядябиййат.

ТЯБИЯТ ЕЛМЛЯРИ

Ясас бюлэцляр.

2

Təbiət elmləri

20

Тябият елмляри бцтювлцкдя

22

Физика-рийазиййат елмляри

24

Кимйа елмляри

26

Йер щаггында елмляр (эеодезийа, эеофизика, эеолоэийа вя cоьрафийа елмляри)

28

Биолоэийа елмляри

20

Тябият елмляри бцтювлцкдя

20.г

Тябият елмляри тарихи бцтювлцкдя

20.1

Инсан вя ятраф мцщит. Инсан еколоэийасы. Еколоэийа бцтювлцкдя

22

Физика-рийазиййат елмляри

20.1

Рийазиййат

22.14

Cябр

22.15

Щяндяся. Тополоэийа

22.16

Рийази анализ. Функсионал анализ

22. 17

Ещтимал нязяриййяси. Рийази статистика. Diskret analiz

22.18

Рийази кибернетика

22.19

Рийази щесаблама

22.2

Механика

22.3

Физика

22.3г

Физика тарихи

22.31

Нязяри физика

22.32

Акустика

22.33

Електрик вя магнитизм

22.34

Оптика

22.36

Молекулйар физика

22.37

Бярк cисимлярин физикасы. Кристаллографийа

22.38

Нцвя физикасы вя елементар щиссяcикляр

22.6

Астрономийа

24

Кимйа елмляри

24г

Кимйа тарихи

24.1

Цмуми вя гейри цзви кимйа

24.2

Цзви кимйа

24.4

Аналитик кимйа

24.5

Физики кимйа. Кимйяви физика

24.6

Коллоидал кимйа (fiziki-kimyəvi parçalanmış sistemlər)

24.7

Йцксякмолекуlyar бирляшмялярin кимйасы (полимерляр)

26

Йер щаггында елмляр (эеодезийа, эеофизика, эеолоэийа вя cоьрафийа елмляри)

26.0

Йер haqqında elmlər бцтювлцкдя

26.1

Эеодезийа елмляри. Картографийа

26.2

Эеофизикi елмляри

26.21

Йерaltı sərvətlər физикасы

26.22

Щидролоэийа

26.221

Океанолоэийа

26.222

Гурunun щидролоэийасы

26.23

Метеоролоэийа

26.3

Эеолоэi елмляр

26.30

Эеокимйа

26.31

Минеоролоэийа. Петрографийа (петролоэийа)

26.324

Тектоника

26.33

Tарихи gеолоэийа

26.34

Файдалы газынтылар эеолоэийасы

26.341

Метал файдалы газынтылар

26.342

Гейри метал файдалы газынтылары

26.343

Йанар файдалы газынтылар (каустобилитляр). Битумлар

26.343.1

Нефт

26.35

Щидроэеолоэийа

26.36

Эеокриолоэийа (buzlaşmanı tədqiq edən elm)

26.38

Дяниз эеолоэийасы

26.8

Cоьрафи елмляр

26.8 г

Эоьрафийа вя cоьрафи кяшфляр tarixi. Cоьрафийашцнас вя səyyahların тярcцмейи – щаллары

26.82

Физики cоьрафийа

26.823

Эеоморфолоэийа

26.89

Юлкяшцнаслыг. Дийаршцнаслыг

28

Биолоэийа елмляри

28г

Биолоэийа елмляри тарихи бцтювлцкдя

28с

Биолоjи ахтарышларын техникасы вя тяшкили

28.0

Цмуми биолоэийа

28.01

Həyat və onun əmələ gəlməsi

28.02

Üzvi aləmin inkişafı (филоэенез). Təkamül biologiyası

28.03

Oрганизмин фярди инкишафы (Онтоноэез). İnkişaf biologiyası

28.04

Цмуми эенетика

28.05

Цмуми систолоэийа

28.06

Цмуми морфолоэийа. Цмуми hистолоэийа

28.07

Физики-кимйяви биолоэийа. Цмуми биофизика, биокимйа вя физиолоэийа Иммунолоэийа

28.071

Цмуми биофизика

28.072

Цмуми биокимйа

28.073

Цмуми физиолоэийа

28.074

Иммунолоэийа

28.08

Еколоэийа, паразитолоэийа вя bioloji coğrafiya. Тятбиги биолоэийа

28.080.1

Факториал еколоэийа

28.082

Щидробиолоэийа

28.08

Паразитолоэийа

28.087

Тятбиги биолоэийа

28.088

Cанлы алямин мцдафияси

28.1

Палеонтолоэийа

28.3

Вирусолоэийа

28.4

Микробиолоэийа

28.5

Ботаника

28.57

Биткилярин биофизикасы, биокимйасы, физиолоэийасы вя иммунолоэийасы

28.59

Биткилярин систематикасы

28.6

Зоолоэийа

28.62

Щейванларын тюрямяси вя тякамцлц (филоэенез). Щейванларын биолоjи inkişafı

28.63

Щейванларын фярди инкишафы (онтоэенез). Щейванларын инкишафынын биолоэийасы

28.64

Щейванларын эенетикасы

28.66

Щейванларын морфолоэийасы, анатомийасы вя hистолоэийасы

28.67

Щейванларын биоfizikası, biokimyası вя иммунолоэийасы

28.68

Щейванларын еколоэийасы вя cоьрафийасы

28.688

Щейванларын мцщафизяси

28.69

Щейванларын систематикасы

28.7

Инсанын anatomiyası. Антрополоэийа

28.70

Инсанын биолоgiyası

28.703

Инсанын инкишафının biologiyası

28.704

Инсанын эенетикасы (антропоэенетика)

28.705

Инсанын ситолоэийасы

28.706

Инсанын анатомийаsı вя щистолоэийасы

28.707

Инсанын биофизикасы, биокимйасы, физиолоэийасы вя иммунолоэийасы

28.708

Инсанын биоеколоэийасы

28.71

Антрополоэийа

3

Техника. Техники елмляр

30

Техника вя техники елмляр бцтювлцкдя

30г

Техника тарихи

30лб

Техники музейляр вя сярэиляр

30н

Тящлцкясизлик техникасы

30.1

Цмумтехники интизам

30.10

Метролоэийа. Юлчц техникасы

30.11

Рясмхятт

30.12

Техники механика

30.13

Техники физика

30.16

Техники биолоэийа

30.17

Ергономика

30.18

Техники естетика. Сянaйе инcясяняти

30.2

Лайищяляшдирмя

30.3

Хаммал. Материаллар. Материалшцнаслыг

30.4

Конструксийалар

30.6

Цмуми технолоэийа. Сянайе истещсалынын ясаслары

30.61

Айры-айры технолоъи просесляр

30.8

Монтаj, истисмар, сянайе аваданлыгларынын вя машынларын тямири

30.9

Сянайе аваданлыгларынын вя машынларын йенидянгурулмасы вя мцасирляшдирилмяси

31

Енерэетика

31.2

Електроенерэетика. Електротехника

31.23

Електротехники материаллар вя мямулатлар

31.24

Йцксяк эярэинлик техникасы

31.25

Електрик енерjисинин мянбяляри

31.26

Електрик машынлары, апаратлары, електрик аваданлыглары. Електрик машынлары вя апаратгайырма

31.27

Електрик (енерэетика) системляри

31.29

Електрик енеръисинин истифадя едилмяси

31.3

Истилик енерjiсы. Истилик техникасы

31.31

Истилик техникасынын нязяри ясаслары

31.35

Енерэетика йанаcаьы

31.36

Истилик машынлары вя апаратлары. Истилик енерjи машынгайырмасы

31.37

Истилик електрик стансийалары

31.38

Теплофикасийа. Истилик тяcщизаты

31.39

Сянайе истилик техникасы вя сойудуcу техника

31.4

Нцвя енерjиси (атом енерjиси)

31.5

Щидроенерэетика

31.6

Енерэетиканын диэяр сащяляри

31.7

Сыхлашдырылмыш вя сейрякляшдирилмиш газларын техникасы

32

Радиоелектроника

32.81

Кибернетика

32.84

Цмуми радиотехника

32.845

Ютцрцcцляр. Ютцрцcц хяттляр (фидерляр)

32.846

Эцcляндириcи гурьулар (эцcляндириcиляр)

32.85

Електроника

32.86

Квант електроникасы

32.87

Електроакустика

32.88

Електрик рабитяси

32.881

Телеграф рабитяси

32.882

Телефон рабитяси

32.884

Радио ялагя вя йайым

32.885

Електрик сигнализасийа

32.94

Телевизийа

32.95

Радиолокасийа

32.96

Автоматика вя телемеханика

32.97

Щесаблама техникасы

32.973

Компцтерляр (Електрон - щесаблама машынлары)

32.973.202

Компцтер системляри вя şəbəkələri

32.973.202-018.2

Компцтер şəbəkələrinin програм тяминаты

32.973.26- 018.2

Програм təminatı

32.98

Оргтехника

32.99

Радиоелектрониканын диэяр сащяляри

33

Mядян иши

33.12

Маркшейдер иши. Mədən щяндясяси

33.13

Газма. Газма-партлайыş ишi

33.131

Quyuların qazılması

33.2

Бярк файдалы газынты йатагларынын мцхтялиф ишлянмя цсуллары

33.3

Faydalı qazıntı yataqlarının mühüm səhələrinin işlənməsi

33.34

Бярк гейри метал файдалы газынты йатагларынын ишлянмяси

33.36

Нефт вя газ йатагларынын ишлянмяси

34

Металларын технолоэийасы. Машынгайырма. Cищазгайырма

34.2

Металшцнаслыг

34.3

Металлурэийа

34.4

Цмуми машынгайырма. Машыншцнаслыг

34.5

Машынгайырманын цмуми технолоэийасы. Металларын ишлянмяси

34.6

Мцхтялиф машынгайырма вя метал емалетмя просесляри вя истещсалы

34.64

Гайнаг, кясмя, лещимлямя, йапышдырма

34.7

İstehsal avadanlıqlarının texnoloji dəzgahların sahəvi təyinatı

34.8

Метал мямулаты истещсалы

34.9

Cищазгайырма

35

Кимйа технолоэийасы. Кимйа sənayesi

35.102

Кимйа мяишятдя

35.11

Кимйа apparatlarının технолоэийалаrı və ясас просесляр

35.20

Гейри-цзви маддялярин технолоэийасы бцтювлцкдя. Ясас кимйяви мящсулларын технолоэийасы

35.32

Эцбряляр

35.33

Пестисидляр

35.35

Електрокимйяви истещсал

35.36

Радиокимйяви истещсал

35.41

Селикат истещсалы

35.46

Cилалайыcы материаллар вя мямулатлар

35.50

Цзви маддялярин технолоэийасы бцтювлцкдя

35.51

Истилик технолоэийасы

35.513

Йанаcаьын газификасийасы. Эенератор вя йанар газларын истещсалы

35.514

Нефт вя нефт газларынын йенидян ишлянмяси. Нефт мящсулларынын истещсалы

35.61

Ясас цзви birləşmələr (ağır üzvi birləşmələr)

35.62

Ара мящсуллар (йарыммящсуллар) вя бойалар. Анелин бойа истещсалы

35.63

Щярби – кимйа истещсалы

35.66

Дярман bitkiləri вя препаратлары. Яcзачылыг истещсалы

35.68

Ятирли маддяляр вя ятриййат – косметик васитяляр

35.71

Йцксяк молекуллу бирляшмяляр вя пластмаслар

35.72

Каучук вя резин

35.73

Кимйяви лифляр

35.74

Lak-boyalı materiallar və lak boyalı üzlüklər

35.75

Йапышганлар, ъелатинляр вя йапышдырманын технолоэийасы

35.76

Мешя-кимйа istehsalı

35.77

Селлиоз-каьыз истещсалы

35.78

Пий вя йаь. Сабун вя йуйуcу məhsullaр. Мумлар

36

Ярзаг истещсалы

36.83

Чюрякбиширмя истещсалы (Чюрякбиширмя)

36.84

Гянд истещсалы

36.86

Ширниййат истещсалы

36.87

Гыcгырма истещсалы

36.88

Алкаголсуз ичкилярин истещсалы

36.91

Мейвя вя тярявязлярин ишлянмяси

36.92

Ят вя ят мящсулларынын истещсалы

36.93

Гуш мящсулларынын истещсалы

36.94

Балыг вя балыг мящсулларынын истещсалы

36.95

Сцд вя сцд мящсулларынын истещсалы

36.96

Консерв истещсалы

36.97

Гида консентратларынын истещсалы

36.98

Дадлы мящсулларын истещсалы

36.99

Иcтимаи иашя. Кулинарийа

37

Аьаc технолоэийасы. Йцнэцл сянайе истещсалы. Полиграфийа истещсалы. Фотокинотехника

37.1

Аьаc технолоэийасы

37.2

Йцнэцл сянайе истещсалы

37.8

Полиграфийа sənayesi

37.9

37.94

37.95

Фотокинотехника

Фотографийа

Кинотехника

38

Иншаат. Tikinti

38.1

Иншаатын нязяри ясаслары

38.2

Тикинтидя тядгигат вя лайищяляшдирмя

38.3

Тикинти материаллары вя мямулатлары

38.4

Xüsusi binalar

38.5

Тикинти конструксийалары

38.6

Тикинти materiallarının технолоэийасы

38.7

Тикинтинин мцхтялиф нювляри

38.9

Йашайыш йерляринин абадлашдырылмасы

38.96

Йаньындан мцщафизя

39

Няглиййат

39.1

Няглиййатын цмуми мясяляляри

39.2

Дямирйолу няглиййаты

39.3

Автомабил йол няглиййаты

39.33

Автомобилляр. Автомобил тикинтиси.

39.4

Су няглиййаты

39.5

Щава няглиййаты

39.6

Планетлярарасы ялагяляр (планетлярарасы учушлар)

39.8

Шящяр няглиййаты

39.9

Сянайе няглиййаты

4

Кянд вя мешя тясяррцфаты. Кянд вя мешя тясяррцфаты елмляри

Кянд тясяррцфаты вя агрокимйанын тарихи

40

Кянд тясяррцфатынын тябии – елми вя техники ясаслары

40.0

Кянд тясяррцфатынын биолоэийасы (агробиолоэийа)

40.1

Агрофизика

40.2

Агрометеролоэийа вя агроклиматолоэийа

40.3

Торпагшцнаслыг

40.4

Агрокимйа

40.5

Кянд тясяррцфаты микробиолоэийасы

40.6

Кянд тясяррцфаты мелиорасийасы

40.7

Кянд тясяррцфатынын механикляшдирилмяси вя електрикляшдирилмяси. Кянд тясяррцфатында авиасийа

40.8

Кянд тясяррцфаты тикинтиляри

41

Цмуми биткичилик

41.2

Биткичилийин биолоjи ясаслары

41.3

Селексийа, тохумчулуг, чешид. Иглимляшдирмя

41.4

Якинчилик. Агротехника

41.8

Xalq тясяррцфатында истифадя olunan yabanılar. Битки resursлары. Битки хаммаллары

41.9

Мцхтялиф тябии yaxud сцни шяраитдя биткичилийин хцсусиййятляри. Bitkiçiliyin coğrafiyası və bitkiçiliyin təbii zonalaşdırılması

42

Хцсуси биткичилик

42.1

Тарлачылыг

42.2

Йем истещсалы. Йем биткиляри

42.3

Баьчылыг вя тярявязчилик

42.37

Декоратив баьчылыг вя йашыллашдырма

42.8

Субтропик вя тропик биткиляр

43

Мешя тясяррцфаты. Мешя тясяррцфаты елмляри

43.4

Мешячилик

43.9

Мешя щазырлыьы (мешя истисмары)

44

Биткилярин мцщафизяси

45

Цмуми щейвандарлыг

46

Хцсуси щейвандарлыг

46.0

Малдарлыг. Ири гарамал

46.1

Атчылыг. Ulaqçılıq вя гатырчылыг

46.5

Донузчулуг

46.7

Хырда щейвандарлыг

46.8

Гушчулуг

46.9

Арычылыг. Ипякчилик. Кошенил. Тозландырыcы – ешшякарылары

47

Овчулуг тясяррцфаты. Балыг тясяррцфаты

48

Байтарлыг

5

Сящиййя. Тибб елмляри

5 г

Тибб вя сящиййянин тарихи

51

Иcтимаи эиэийена вя сящиййянин тяшкили. Эиэийена. Епидемиолоэийа.

51.2

Эиэийена

51.9

Епидемиолоэийа

52

Цмуми патолоэийа. Тибб вирусолоэийа, микробиолоэийа вя паразитолоэийа. Формоколоэийа. Формасийа. Токсиколоэийа

52.5

Ümumi patologiya

52.6

Tibbi virusologiya. Mikrobiologiya və parazitologiya

52.8

Farmakologiya, Farmasiya, Toksikologiya

53

Kliniki təbabət бцтювлцкдя

53.4

Цмуми диагностика

53.5

Цмуми терапийа

53.6

Тибби рентэенолоэийа вя радиолоэийа

54.1

Дахили хястяликляр

54.5

Cярращлыг

54.54

Оператив cярращлыг. Топографик анатомийа

54.57

Айры-айры сащя, систем вя органларын cярращлыьы

54.58

Травмотолоэийа вя ортопедийа

55.1

Йолухуcу вя паразит хястяликляр

55.4

Фтизолоэийа

55.5

Ревмотолоэийа

55.6

Онколоэийа

55.8

Венеролоэийа. Дермотолоэийа

56.1

Нервопотолоэийа. Нейроcярращлыг. Психатрийа

56.6

Стомотолоэийа

56.7

Офтолмолоэийа

56.8

Оториноларинголоэийа

56.9

Уролоэийа

57.0

Тибби сексолоэийа

57.1

Эинеколоэийа

57.3

Ушаг хястяликляри

58

Тиббин тятбиги сащяляри

60

Иcтимаи елмляр бцтювлцкдя

60.5

60.54

Сосиолоэийа

Sosial qruplar

60.6

Статистика

60.7

Демографийа

63

Тарих. Тарих елмляри

63.3

Тарих

63.3 (0)

Цмумдцнйа тарихи

63.3(0)2

Ибтидаи иcма cямиййяти

63.3 (0)3

Гядим дцнйа

63.3 (0)31

Гядим Шярг

63.3 (0)32

Антик дювр

63.3 (0)4

Орта ясрляр (В яср.-1640-cы ил)

63.3 (0)5

Йени тарих (1640-1918)

63.3 (0)6

Ян йени тарих(1918-)

63.3 (0)61

1918-1939-cу илляр дюврц

63.3 (0) 62

Икинcи дцнйа мцщарибяси дюврц (1939-1945)

63.3 (0) 63

1945-80-cы иллярин сону дюврц. ХХ яср

63.3 (0) 64

80-cы иллярдян сонракы дювр

63.3 (0= ......)

Мцхтялиф юлкялярдя йашайан айры-айры халгларын тарихи

63.3(2)

Русийа вя ССРИ тарихи

63.3(2) л6

Тарихи музейляр. Тарихи щейкялляр вя тарихи йерляр. Тарихи щейкяллярин мцщафизяси

63.3(2) 2

Ибтидаи иcма гурулушу.

63.3(2) 4

Феодализм дюврц (ЫВ – 1861-cи ил)

63.3(2) 5

Капитализм дюврц (1861-1917)

63.3(2) 522

Ы рус ингилабы дюврц (1905-1907)

63.3(2) 524

Ы дцнйа мцщарибяси дюврц. Русийада Феврал буръуа демократик ингилабы (1914 – феврал 1917-cи ил)

63.3(2) 6

Ян йени тарих. ССРИ тарихи (1917-)

63.3(2) 6-2

Сосиал економик иcма. Тясяррцфат тарихи

63.3(2)6-28

Синифляр. Сосиал груплар. Ящалинин тябягяляри

63.3(2) 6-3

Сийаси гурулуш

63.3(2)6-36

Милли мцнасибятляр. Дювлятин милли сийасяти.

63.3(2) 6-4

Сийаси мцбаризя. Сийаси репресийалар

63.3(2) 6-6

Хариcи сийасят

63.3(2) 6-8

Дювлят вя иcтимаи – сийаси хадимляр

63.3(2)61

Октйабр ингилабындан ЫЫ дцнйа мцщарибясинядяк олан дювр (1917-1939)

63.3(2)611

Феврал буръуа демократик ингилабындан Октйабр ингилабынадяк олан дювр. Совет щакимиййятинин гурулмасы (март 1917-1918)

63.3(2)612

Вятяндаш мцщарибяси дюврц. Вятяндаш мцщарибясиня хариcи щярби гцввялярин мцдахиляси (1918-1921)

63.3(2)612.8

Вятяндаш мцщарибясинин иштиракчылары

63.3(2)613

Халг тясяррцфатынын йенидянгурма дюврц. ССРИ-дя тящсил (1921-1925).

63.3(2)614

1926-1929-cу илляри ящатя едян дювр

63.3(2)615

1930-1939-cу илляри ящатя едян дювр

63.3(2)615-4

Сийаси репрессийалар

63.3(2)62

ЫЫ дцнйа мцщарибяси вя бюйцк вятян мцщарибяси дюврц (1939-1945)

63.3(2)622

Бюйцк вятян мцщарибяси дюврц (1941-1945)

63.3(2)622-2

Халг тясяррцфатынын щярби гурулуша уйьун йенидянгурулмасы

63.3(2)622.5

Партизан щярякаты. Совет вятяндашларынын мцгавимят щярякатында иштиракы

63.3(2)622.72

Гящряман шящярляр

63.3(2)622.78

Бюйцк вятян мцщарибясинин гящряманлары вя иштиракчылары. Хатирялярин ябядиляшдирилмяси

63.3(2)63

ЫЫ дцнйа мцщарибясиндя ССРИ–нин сцгутунадяк олан дювр (1945- декабр 1991-cи ил)

63.3(2)64

1991-cи илин декабрындан башланан дювр

63.3(2)64-36

Дахили мцнасибятляр. Дахили сийасят

63.3(4)

Авропа тарихи

63.3 (5)

Асийа тарихи

63.3(6)

Африка тарихи

63.3(7)

Америка тарихи

63.3(8)

Австралийанын тарихи

63.4

Археолоэийа

63.5

Етнографийа (Етнолоэийа, халгшцнаслыг)

63.5(2)

Русийа халглары. ССРИ халглары

63.5 (3)

Хариcи юлкялярин халглары

65

Игтисадиййат. Игтисадиyyat елмлярi

65.01

Цмуми игтисади нязяриййя.

65.011.3

İctimai Истещсалın ясас нювляри. Базар игтисадиййатынын ясас нязяриййяси

65.012

Микроигтисадиййат . Макроигтисадиййат

65.013

Игтисади инкишафын мярщяляляри (сосиал-игтисади систем)

65.012.2

Макроигтисадиййат

65.02

Игтисади mülahizələr(fikirlər) тарихи

65.04

Игтисади cоьрафийа

65.05

Игтисадиййатын идаряолунмасы. Игтисади статистика. Учот. Игтисади анализ

65.051

Игтисади идаряетмя.

65.050.2

Идаряетмянин тяшкили

65.051

Игтисади статистика

65.052

Учот

65.053

Игтисади анализ

65.23

Планлашдырма. Игтисади прогнозлашдырма

65.24

Игтисади ямяк

65.247

Ямяйин мцщафизяси

65.26

Малиййя. Кредит. Пул münasibətləri

65.27

Сыьорта. Сийаси сыьорта. Сосиал тяминат. Сосиал кюмяк

65.278

Хейриййячилик(филантропийа), месенатчылыг, щамилик

65.28

Ятраф мцщитин игтисади мцщафизяси. Тябиятдян истифадянин игтисадиййаты

65.29

Идаря игтисадиййаты (Фирмалар)

65.30

Игтисади сянайе

65.301

Игтисади сянайе идаряляри. Игтисади истещсал бирликляри

65.304.12

Металлурэийа сянайесинин игтисадиййаты

65.304.13

Игтисади йанаcаг сянайеси

65.304.14

Игтисади електрик вя йанаcаг енерjисинин истещсалы

65.304.17

Игтисади кимйяви сянайе

65.31

Тикинти игтисадиййаты

65.315

Тикинти сащяляринин игтисадиййаты

65.32

Агросянайе комплексляринин игтисадиййаты. Кянд тясяррцфаты игтисадиййаты

65.34

Мешя тясяррцфаты игтисадиййаты. Игтисади мешя истисмары

65.35

Игтисади балыг тясяррцфаты. Игтисади балыг сянайеси

65.37

Игтисади няглиййат

65.38

Игтисади ялагяляр

65.39

Игтисади информатика

65.40

Малиййя-техники тяминат

65.42

Игтисади тиcарят

65.428

Игтисади хариcи тиcарят. Хариcи тиcарят мцнасибятляри

65.43

Мещманхана тиcаряти игтисадиййаты. Игтисади туризм

65.44

Мянзил коммунал тясяррцфатынын игтисадиййаты.Ящалийя иашя хидмятинин игтисадиййаты

65.45

Су тясяррцфаты игтисадиййаты

65.49

Гейри тясяррцфат игтисадиййаты (сосиал-мядяни)

65.5

Дцнйа игтисадиййаты

65.6

Инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййаты

65.7

Инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисадиййаты

65.8

Сосиалист юлкяляринин игтисадиййаты

65.9

Айры-айры юлкялярин игтисадиййаты

65.9(2)

ССРИ игтисадиййаты

65.9(2)-97

Игтисади кризис. Игтисади дурьунлуг

65.9(2)07

Иcаря.Иcаря мцнасибятляри

65.9(2)08

ССРИ-дя коопирасийа

65.9(2)09

Шяхси сащибкарлыг

65.9(2)8

ССРИ-нин хариcи игтисади мцнасибятляри

65.9(2...)

ССРИ регионларынын игтисадиййаты

65.9(5Азе)-56

Инвестисийа капиталы

65.9(4/8)

Айры –айры хариcи юлкялярин игтисадиййаты

65.9(9)

Дцнйа океанынын игтисадиййаты

66

Сийасят. Сийаси елмляр

66.0

Сийаси нязяриййя. Политолоэийа

66.1(0)

Сийаси тяфяккцрцн цмуми тарихи

66.1(2)

Русийа сийаси тяфяккцрцнцн тарихи

66.1(2)5

Русийа сийаси тяфяккцрцнцн тарихи ХЫХ ясрин ЫЫ йарысындан 1917-cи иля дяк

66.1(2)6

Йени тарих дюврцндя (1918-cи ил) Русийанын сийаси фикир тарихи

66.2

Сийасят вя мцасир сийаси вязиййят

66.2(0)

Дцнйа сийасяти вя мцасир сийаси вязиййят

66.2(0)6

Инкишаф етмиш юлкялярин сийасяти вя мцасир вязиййяти

66.2(0)7

Инкишаф етмякдя олан юлкялярин сийасяти вя мцасир вязиййяти

66.2(0)8

Сосиалист юлкяляринин сийасяти вя мцасир вязиййяти

66.2(4/8)

Айры-айры хариcи юлкялярин сийасяти вя мцасир вязиййяти

66.3

Дахили сийасят. Дахили вязиййят

66.3(0)

Дахили вязиййят. Дахили сийасят бцтювлцкдя

66.3(0)6

Инкишаф етмиш юлкялярин дахили вязиййяти вя сийасяти

66.3(0)7

Инкишаф етмякдя олан юлкялярин дахили вязиййяти вя сийасяти

66.3(0)8

Сосиалист юлкяляринин дахили вязиййяти вя сийасяти

66.3(2 Рос)

Русийа федерасийасынын дахили вязиййяти вя сийасяти

66.3(2 Рос)3

Сосиал - сийаси проблемляр

66.3(2 Рос)6

Сийаси мцнасибятляр. Cямиййятин иcтимаи-сийаси щяйаты

66.3(2 Рос)67

Сийаси байрамлар, сийаси щадисялярин илдюнцмляри, башга сийаси компанийалар

66.3(2 Рос)68

Сечки компанийалары

66.3(4/8)

Айры-айры хариcи юлкялярин дахили вя сийаси вязиййяти

66.4

Бейнялхалг ялагяляр. Хариcи сийасят. Дипломатийа

66.4(0)

Бейнялхалг ялагяляр вя хариcи сийасят бцтювлцкдя

66.4(4/8)

Айры - айры юлкялярин вя реэионларын хариcи сийасяти вя бейнялхалг ялагяляр

66.49

Дипломатийа

66.5

Милли ялагяляр. Милли мцнасибятляр

66.5(4/8)

Айры – айры юлкялярин вя реэионларын милли сийасяти вя мцнасибятляри

66.6

Сийаси партийалар

66.61(0)

Бейнялхалг коммунист щярякаты. Бейнялхалг коммунист тяшкилаты

66.6(2)

ССРИ-нин коммунист партийалары (1883-1991)

66.68

Диэяр сийаси партийалар

66.7

Иcтимаи - сийаси тяшкилатлар, щярякатлар, бирликляр

66.72

Фящля щярякаты. Щямкарлар иттифагы щярякаты, щямкарлар иттифаглары

66.72(2)

ССРИ-нин щямкарлар иттифагы

66.74

Гадын щярякатлары вя тяшкилатлары

66.74(4/8)

Айры – айры хариcи юлкялярдя гадын щярякатлары вя тяшкилатлары

66.75

Эянcляр щярякаты вя тяшкилатлары

66.76

Ямякчилярин щярякаты вя тяшкилати бирлийи

66.77

Дцнйанын горунмасы щярякаты вя тяшкилаты

66.77(4/8)

Айры-айры хариcи юлкялярдя дцнйанын горунмасы щярякаты вя тяшкилаты

66.79

Диэяр иcтимаи – сийаси тяшкилатлар, щярякатлар, бирликляр

66.79(4/8)

Хариcи юлкялярин диэяр иcтимаи-сийаси тяшкилатлары

67

Щцгуг.Hüquq elmləri

67.0

Цмуми щцгуг нязяриййяси

67.3

Щцгуг тарихи

67.400

Конститусийа (дювлят) щцгугу

67.400.1

Конститусийалар

67.400.5

Сечки щцгугу. Сечки системляри. Референдум

67.400.6

Дювлят seçki orqanları

67.400.7

Шяхсиййятин щцгуги статусу

67.401

İnzibati щцгуг

67.401.212

Дювлят təhlükəsizlik idarələri (orqanlar)

67.401.213

Daxili işlər orqanları

67.402

Малиййя щцгугу

67.404

Vətəndaş вя тиcарят щцгугу. Аиля щцгугу

67.404.1

Мцлкиййят щцгугу

67.404.2

Интизам щцгугу

67.404.3

Йарадыcы щцгуг мцнасибятляри

67.404.4

Аиля щцгугу

67.404.5

Вярясялик щцгугу

67.405

Ямяк вя сосиал тяминат щцгугу

67.406

Кооператив щцгуг

67.407

Торпаг (аграр) щцгугу. Даь щцгугу. Мешя щцгугу. Су щцгугу

67.408

Cинайят щцгугу

67.409

Ислащедиcи – ямяк щцгугу (пенитенсиарийа)

67.410

Просессуал - мцлки щцгуг (мцлки просес)

67.411

Cинайят – просессуал щцгуг (cинайятhüququ)

67.412.1

Бейнялхалг иcтимаи щцгуг

67.412.2

Бейнялхалг xüsusi щцгуг

67.5

Щцгугла ялагяли елм сащяляри

67.51

Криминолоэийа

67.52

Криминалистика

67.7

Ядлиййя органлары

67.71

Мящкямя системи

67.72

Прокурorluq

67.73

İstintaq органлары

67.75

Вякиллик

68

Щярби иш. Hərbi elm

68.4

Силащлы Гцввяляр бцтювлцкдя

68.49(2)

ССРИ-нин Силащлы Гцввяляри

68.49(2Поc)23

Силащлы Гцввялярин комплектляшдирилмяси. Щярби хидмят

68.(2Поc)3

Силащлы Гцввялярдя тялим вя тярбийя

68.49(4/8)

Xarici ölkələrin hərbi işi

68.51

Гуру гошунлары.

68.52

Щярби – щава гцввяляри (ЩЩГ). Щярби - щава гцввяляринин техникасы вя силащланмасы

68.54

Щярби – дяниз гцввяляри (ЩДГ). Щярби - дяниз гцввяляринин техникасы вя силащланмасы

68.55

Щава щцcумундан мцдафия гошунлары (ЩЩМГ). ЩЩМГ-нин силащланмасы вя техникасы

68.57

Ракет гошунлары. Ракет гошунларынын силащланмасы вя техникасы

68.6

Щярби – космик гцввяляр. Щярби – космик техника

68.7

Арха cябщянин силащлы гцввяляри

68.8

Щярби техника

68.9

Фювгяладя щаллар хидмяти

70

Мядяниййят. Елм. Маариф

71

71.0

71.04

Мядяниййят. Kulturologiya

Mədəniyyət nəzəriyyəsi

Mədəniyyətin strukturası, morfologiyası

71.4(2)

Русийаnın və SSRİ-nin elmi təşkilatları

72

Елм. Елмшцнаслыг

72.3

72.4

Елм тарихи

Elm təşkilatları

72.4(2)

Русийаnın elm təşkilatları

72.4(3)

Хариcи юлкялярдя елм тяшкилatları

73

Елми – информасийа фяалиййяти

74

Təhsil. Педагоjи елмляр

74.00

Цмуми педагоэика

74.03(0)

Педагоjи тяфяккцрцн вя маарифин цмуми тарихи

74.03(2)

Русийада вя ССРИ-дя маариф вя педагоjи фикирляр тарихи

74.03(3)

Хариcи юлкялярin təhsil və pedaqoji fikir tarixi

74.04

Təhsilin тяшкили

74.04(2)

Русийада вя ССРИ-дя маарифин тяшкили

74.04(3)

Хариcи юлкялярдя маарифин тяшкили

74.1

Мяктябягядяр тярбийя. Мяктябягядяр педагоэика

74.2

Цмумтящсил мяктяби. Pedaqoji məktəblər

74.200

Тярбийянин нязяриййяси вя методикасы

74.200.5

Мяктяблилярин тярбийяси

74.200.50

Елми – щуманитар дцнйаэюрцшцн формалашмасы

74.200.51

Мяняви тярбийя

74.200.52

Ямяк тярбийяси вя пешя йюнцмц

74.200.53

Игтисади тярбийя

74.200.54

Естетик тярбийя

74.200.55

Физики тярбийя

74.200.56

Cинси тярбийя. Аиляйя щазырлыг

74.200.58

Тядрисдянкянар (sinifdənkənar вя мяктябдянкянар) тярбийя иши

74.202

Дидактика (тядрис, нязяриййя və методикаnın öyrədilməsi)

74.204

Мяктябшцнаслыг

74.205

Məktəbin ailə və məktəblə əlaqəsi

74.24

Цмумтящсил мяктябляринин тяшкили

74.26

Цмумтящсил мяктябляриндя тядрис фянляринин тядриси методикасы

74.27

Ушаг щярякатлары вя тяшкилатлары

74.3

Хцсуси мяктябляр. Деффектолоэийа

74.4

Бюйцклярин тящсили. Бюйцклярин педагоэикасы

74.5

Пешя вя хцсуси тящсил

74.58

Али тящсил. Али мяктяб педагоэикасы

74.9

Аиля тящсили вя тярбийяси

75

Бядян тярбийяси вя идман

75.0

Физики тярбийянин тибби – биолоjи ясаслары

75.4

Идман вя бядян тярбийясинин тяшкили

75.4(2)

Русийа вя ССРИ-дя идман вя бядян тярбийясинин тяшкили

75.5

Ойунлар. Идман ойунлары

75.6

Эимнастика

75.7

Идман

75.8

Туризм. Алпинизм

76

Кцтляви информасийа васитяляри. Китаб иши

76.0

Кцтляви информасийа васитяляриndə reklam (КИВ)

76.01

Jурналистика

76.02

Дюври няшрляр

76.03

Радио. Телевизийа

76.1

76.10

Китаб иши. Китабшцнаслыг

Ümumi kitabşünaslıq

76.17

Няшриййат иши

76.18

Китаб тиcаряти (библиополистика)

77

Асудя вахтларда сосиал – мядяни фяалиййят

77.04

Асудя вахтларда сосиал – мядяни фяалиййятин тяшкили

77.2

Клуб иши

77.4

Парк (bağ) иши

77.7

Шяхси фяалиййят йарадыcылыьы

78

Китабхана иши. Китабханашцнаслыг

Библиографийашцнаслыг. Библиографийа

78.3

Китабхана иши. Китабханашцнаслыг

78.30

Китабхана ишинин нязяриййяси

78.34 (2)

Русийа вя ССРИ-дя китабхана ишинин тяшкили

78.36

Китаб фондлары вя онларын тяшкили

78.37

Каталоглашдырма. Китабхана каталоглары

78.5

Библиографийа. Библиографийашцнаслыг

79

Тябият,тарихи və мядяниййят абидяляриnin мцщафизяси. Музей иши. Архив иши

79.0

Тябият абидяляринин тарихи, мядяниййяти, мцщафизяси

79.1

Музей иши. Музейшцнаслыг

79.3

Архив иши. Архившцнаслыг

80

Filologiya elmləri bütövlükdə

81

Дилчилик

81.2

Tətbiqi дилчилик. Дцнйа дилляри

81.2Рус

Рус дили

81.2 Англ.

Инэилис дили

81.8

Сцни (бейнялхалг кюмякчи) дилляр

82

Фолклор. Фолклорчулуг

82.3(0)

Dünya folkloru

82.3(2)

Русийа вя ССРИ-дя фолклор

82.3(3)

Хариcи юлкялярин фолклору

83

Ядябиййатшцнаслыг

83.3(0)3

83.3(0)

Гядим дцнйа ядябиййаты

Dünya ədəbiyyatı

83.3(0)9

Дил яламятляриня эюря бирляшмиш ядябиййат

83.3(2)

Русийа вя ССРИ-дя ядябиййат

83.3 (2Поc=Пйc)6

ХХ ясрдя Рус ядябиййаты (1917- )

83.3(2Поc=А/Я)

Русийанын айры-айры халгларынын ядябиййаты

83.3(3)

Хариcи юлкяляр ядябиййаты бцтювлцкдя

83.3(4)

Авропа ядябиййаты

83.3(5)

Асийа ядябиййаты

83.3(6)

Африка ядябиййаты

83.3(7)

Америка ядябиййаты

83.3(70)

Латын Америкасы ядябиййаты

83.3(8)

Австралийа вя Океанийа dövlətləri ядябиййаты

83.7

Натиглик sənəti

83.8

Ушаг ядябиййаты

84

Бядии ядябиййат (ясярляр)

-44

Романлар. Повестляр. Щекайяляр

-7

Сатира вя йуморун jанр вя формалары

84(0)

Дцнйа ядябиййаты (ясярляри)

84(0)3

Гядим дцнйа ядябиййаты ясярляри

84(0)9

Дил яламятляриня эюря бирляшмиш ядябиййат

84(2)

Русийа вя ССРИ ядябиййаты ясярляри

84(4/8)

Хариcи юлкяляр ядябиййаты ясярляри

84(4)

Авропа ядябиййаты (ясярляри)

84(5)

Асийа ядябиййаты (ясярляри)

84(6)

Африка ядябиййаты (ясярляри)

84(7)

Америка ядябиййаты (ясярляри)

84(70)

Латын Америкасы ядябиййаты (ясярляри)

84(8)

Австралийа вя Океанийа ядябиййаты (ясярляри)

85

Инcясянят. Sənətşünaslıq

85.1

Тясвири инcясянят вя мемарлыг

85.101

Мядяниййят абидяляринин мцщафизяси. Бядии музейляр, коллексийалар вя топлулар

85.103(2)

Русийа вя ССРИ-дя тясвири инcясянят

85.11

Архитектура

85.118

Шящярsalma

85.12

Тятбиги – декоратив инcясянят

85.13

Щейкялтярашлыг

85.14

Ряссамлыг

85.15

Графика

85.16

Бядии фотографийа

85.3

Мусиги вя бахымлы инcясянят

85.31

Мусиги

85.314

Вокал мусиги

85.315

Инструментал мусиги

85.315.3

Мусиги алятляри. Алятшцнаслыг

85.32

Рягс (хореографийа)

85.33

Театр

85.334

Драм театры

85.335

Мусигили театр

85.335.41

Опера театры

85.335.42

Балет театры

85.336

Понтомима театры

85.337

Кукла театры

85.338

Ушаглар цчцн театр

85.35

Сирк

85.36

Естрада

85.37

Кино инcясяняти

85.7

Бядии юзфяалиййят

86

Дин. Мистика. Азад дцшцнcя

86.2

Диншцнаслыг

86.3

Айры-айры динляр

86.38

Ислам (мцсялман dini)

87

Фялсяфя

87.3(0)

Цмумдцнйа фялсяфя тарихи

87.3(2)

Русийа вя ССРИ-дя фялсяфя

87.3(2)6

Мцасир дюврдя Русийа вя ССРИ-дя фялсяфя

87.4

Мянтиг

87.6

Сосиал фялсяфя

8.77

Етика

87.8

Естетика

88

Психолоэийа

88.1

Psixologiyanın tarixi

88.2

Psixologiyanın inkişafı

88.3

Ümumi psixologiya

88.37

Şəxsiyyətin psixologiyası

88.5

Сосиал психолоэийа

88.6

Психиканын вязиййяти вя мейдана эялмяси

88.8

Ушаг психолоэийасы

9.

Umumi xarakterli ədəbiyyat

91

Библиографик вясаитляр

91.9

Sahəvi biblioqrafik vəsaitlər

92

Мялумат няшрляри

94

Серийалар. Топлулар

94.3

Müxtəlif мцяллифлярин ясярляринин топлусу

94.8

Ситат, дцшцнcя, афоризмляр топлусу

95

JурналларСкачать документ

Похожие документы:

 1. Rbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ

  Документ
  Üzeyir Hacıbəyli: Biblioqrafiya /Tərtib edənlər: R.Orucəliyeva, H.Haşımova və başq.; Elmi red. və ön sözün müəl.: Z. Səfərova; İxt. red. və burax. məsul: K.
 2. Бронзовая сказка

  Сказка
 3. C i T Á c I e p u b L i K O V A N Ý c h p r á C

  Документ
  ADCA KAČMARČÍK, Jozef - PRIBULOVÁ, Zuzana - SAMUELY, Peter - MARCENAT, C. - KLEIN, T. - JANG, D.J. - LEE, H.G. - LEE, H.S. - LEE, S.I. AC Microcalorimetry of Superconducting MgCNi3 Single Crystals.

Другие похожие документы..