Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.3.1. Виробництво деталей електронного устаткування: виробництво гібридних інтегральних мікросхем та мікроблоків, виробництво друкованих схем (плат)...полностью>>
'Доклад'
Губернатором области, Министерством сельского хозяйства РФ перед сельхозтоваропроизводителями области ставятся задачи по увеличению объемов производс...полностью>>
'Семинар'
При изучении проблем важно уяснить содержание и сущность понятия «политический режим». Важно понять, что политический режим является системой методов...полностью>>
'Автореферат'
на заседании Диссертационного совета Д. 002. 200. 01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук при Санкт-Петербургск...полностью>>

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Шкала оцінювання: вузу, національна та EСTS

Оцінка EСTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Залік

Екзаменаційна оцінка, оцінка з

диференційованого заліку

А

90–100

5

Відмінно

Зараховано

В

81–89

4

Дуже добре

С

71–80

Добре

D

61–70

3

Задовільно

E

51–60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше 2-х модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECST, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Комплексна програма курсу “Релігієзнавство” для студентів університету // Культурологія: навчально-методичний комплекс. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.64–75.

 2. Методичні вказівки до проведення контролю за самостійною роботою студентів з релігієзнавства. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 16 с.

 3. Навчальна програма і тези нормативного курсу “Українська та зарубіжна культура і релігієзнавство. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 67 с.

 4. Навчальна програма культурологічного спецкурсу “Християнство в Україні: історія і сучасність”. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 21 с.

 5. Навчальна програма культурологічного спецкурсу “Християнство в Україні: історія і сучасність” // Культурологія: навчально-методичний комплекс. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 461–475.

 6. Навчальна програма нормативного курсу “Релігієзнавство”. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 15 с.

 7. Навчальна програма спецкурсу “Філософія релігії” // Культурологія: навчально-методичний комплекс. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.435–460.

 8. Пітусь Л., Стеценко В. Виконання курсової роботи з культурологічно-релігієзнавчої проблематики: Навч.-метод. посібник для студентів університету. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 148 с.

 9. Пітусь Л. Стеценко В. Культурологічно-релігієзнавчий практикум : Навч.-метод. посібник для студентів університету. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 556 с. http://Lnu.edu.ua/faculty/Phil/praktukum.pdf

 10. Плани семінарських занять з культурологічного спецкурсу “Християнство в Україні: історія і сучасність”. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 18 с.

 11. Плани семінарських занять з релігієзнавства для студентів університету. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 11 с.

 12. Стеценко В. І. Українська та зарубіжна культура і релігієзнавство : Навч.-метод. посібник. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 199 с.

 13. Стеценко В. І. Християнство в історії української культури // Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Навч. вид. / За заг. ред. Яртися А. В. та ін. – Львів, 1994. – С.410–429.

 14. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи студентів: Навч. посібник для студентів університету: У 2-х ч. / Автор оригінальних та упорядник законспектованих текстів В.І.Стеценко. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Ч.1. – 308 с. – Електронний ресурс. Режим доступу: http: //lnu.edu.ua/faculty/Phil/PUBLIKACII-CULT/
  STECENKO/chytanka_stecenko1.doc

 15. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи студентів: Навч. посібник для студентів університету: У 2-х ч. / Автор оригінальних та упорядник законспектованих текстів В.І.Стеценко. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Ч.2. – 274 с. – Електронний ресурс. Режим доступу: http: //lnu.edu.ua/faculty/Phil/PUBLIKACII-CULT/
  STECENKO/chytanka_stecenko2.doc

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К.: Декор, 2004. – 528 с.

 2. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.М.Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.

 3. Біблійний атлас: Наочний посібник для цікавих до Біблії. – К.: Сетекс-ЛТД, 1994. – 119 с.

 4. Головащенко С.І. Біблієзнавство. Вступний курс: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – 496 с.

 5. Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.

 6. Історія релігії в Україні: Навч.посібник / За ред.А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К.: Знання, КОО, 1999. – 735 с.

 7. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник: У 3 кн. – К., 1994.

 8. Історія і теорія релігії та вільнодумства: Навч. посібник / За ред. М.М.Заковича. – К., 1996.

 9. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Наук. думка, 1999. – 252 с.

 10. Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. – М.: Изд. Дом “Nota Bene”, 1998. – 424 с.

 11. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Кондор, 2004. – 396 с.

 12. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебник. – Ростов н/Д: Фенікс; Харьков: Торсинг, 2004. – 512 с.

 13. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії: Курс лекцій. – К.:Фітосоціоцентр, 1999. – 204 с.

 14. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навч. посібник. – К.: АртЕК, 1999. – 504 с.

 15. Петрушенко В.Л., Петрушенко О.П., Скалецький М.П. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 420 с.

 16. Порублев Н.В. Культы и мировые религии. – М.: Благовестник, 1999. – 336 с.

 17. Психологія з викладом основ психології релігії / За ред. О.Ю.Максслона. – Львів: Свічадо, 1998.

 18. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А.Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 496 с.

 19. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2007. – 408 с.

 20. Релігієзнавство / За ред. М.Ф.Рибачука. – К.: Освіта, 1997. – 239 с.

 21. Релігія в сучасному світі: Матеріяли до курсу релігієзнавства / За ред. Г.Зімоня; з пол. перекл. Г.Теодорович. – Львів: Свічадо, 2007. – 504 с.

 22. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Підручник. – Вид. 2-е, доп. – Львів: Афіша, 2003. – 356 с.

 23. Юрій Н.Ф. Релігієзнавство. – К.: Декор, 2006. – 408 с.

 24. Яроцький П.Л. Релігієзнавство. – К.: Кондор, 2004. – 308 с.

 25. Яртись А. В., Васьків А. Ю. Релігієзнавство. – Львів, 2010.

Допоміжна

І. Загальна до теорії та історії релігії

 1. Аксенова М., Храмов Г. Религии мира. – М., 1996.

 2. Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мєшков В.М. Лекції з релігієзнавства. Полтава, 1995; К., 1996.

 3. Арестов В.М., Шудрик І.О. Нетрадиційні релігії: суть і спрямування. – К., 1990.

 4. Атлас библейской истории. – М., 1995.

 5. Библейская энциклопедия. – М., 1991.

 6. Біблійний атлас: Наочний посібник для цікавих до Біблії. – К., 1994.

 7. Біблія як пам’ятка світової культури. Методичні рекомендації на допомогу вчителю літератури народів світу. – Львів, 1993. – 56 с.

 8. Балта П., Боттеро Ж. та ін. Релігії світу. – К., 2005.

 9. Баркер А. Новые религиозные движения. – СПб., 1997.

 10. Бонтам П., Брутен К. та ін. Антична міфологія. – К., 2005.

 11. Боруцький С.Т. Держава. Церква. Людина. Державно-церковні та міжконфесійні відносини у дзеркалі сучасності. 1992–2002 рр. Львів, 2003.

 12. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

 13. Буддизм: Словарь. – М., 1992.

 14. Валько В. Первісне християнство. – Львів, 1997.

 15. Васильев Л.С. История религий Востока: Учеб. пос. – М., 1988.

 16. Васьків А.Ю. Історія Української греко-католицької церкви: Текст лекції. – Львів, 1999.

 17. Віллем Ж.-П. Європа та релігії. – К.: Дух і літера, 2006. – 331 с.

 18. Гараджа В.И. Соціологія религии: Учеб. пособие. – М., 1996.

 19. Геллей Г. Генрі. Біблійний довідник Геллея. – Торонто, 1985.

 20. Гергей Енс. История папства. – М., 1996.

 21. Головащенко С.І. Біблієзнавство. Вступний курс: Навч.посібник. – К., 2001.

 22. Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій. – К., 1999.

 23. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.

 24. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навч.посібник. – Тернопіль, 2000.

 25. Гуревич Л.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. – М., 1985.

 26. Дещиця М. Малий український церковно-історичний словник. – Львів, 1994.

 27. Донаш В., Лешан В. Загальне релігієзнавство: Навч. посіб. – Чернівці, 2005.

 28. Дохристиянські вірування / За ред. А.Колодного, Б.Лобовика, Л.Філіпович, П.Яроцького. – К., 1996.

 29. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. – М., 1998.

 30. Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. – М., 1990.

 31. Ерышев А.А. Религиоведение. – К., 1999.

 32. Закович М.М. Релігієзнавство: Навч. посіб. – К., 2000.

 33. Иллюстрированная история религий: В 2 т. – М., 1992.

 34. Иоанн (епископ Аксайский). История вселенских соборов. – М., 1995.

 35. Ислам. – М., 1988.

 36. Ислам: Энциклопедический словарь. – М., 1991.

 37. Історія і теорія релігії і вільнодумства. – К., 1998.

 38. История религий мира. Энциклопедия: В 2 т. – М., 1996.

 39. Історія релігії в Україні: Навч. посібник / За ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К., 1999.

 40. Історія християнської церкви на Україні (Релігієзнавчий довідковий нарис) / Відп. ред. О.С. Онищенко. – К., 1991.

 41. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. – К., 1994.

 42. Калінін Ю.А., Лубський В.І. Релігієзнавство: Курс лекцій. – К., 1996.

 43. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – 2-е вид. – К., 1997.

 44. Католицизм: Словарь. – М., 1991.

 45. Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. – М., 1998.

 46. Киселев Ю.А. Современная западня философия религии. – М., 1986.

 47. Климович Л.И. Книга о “Коране”, его происходжении и мифологии. – М., 1986.

 48. Классики мирового религиоведения. Антология / Сост. и общ.ред. А.Н.Красникова. – М., 1996.

 49. Ковальський Я.В. Папы и папство / Пер. с пол. – М.: Политиздат, 1931. – 236 с.

 50. Конфесійна карта Львівщини: інформаційно-статистичний довідник / Упор. довідника Боруцький С.Т., Петрів І.М., Помога Я.І. – Львів, 1997.

 51. Косідовський З. Біблійні оповіді. – К., 1985.

 52. Косідовський З. Оповіді євангелістів. – К., 1985.

 53. Костів К. Словник-довідник Біблійних осіб, племен і народів. – Торонто, 1982.

 54. Кочетов А.М. Буддизм. – М., 1983.

 55. Крывелев И.А. История религий: В 2 т. – М., 1988.

 56. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии: Учеб. пособ. – Минск, 1997.

 57. Кулик В.С. Введение в религиоведение. – Херсон, 1997.

 58. Лекции по религиеведению: Учеб. пособие для вузов / Под ред. И.Н.Яблокова. – М.,1998.

 59. Липинский В. Релігія і церква в історії України. – К., 1993.

 60. Лубський В.І. Історія релігій: Підручник. К., 2004.

 61. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія. – К., 1999.

 62. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії: Курс лекцій. – К., 1999.

 63. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник для студентів вузів. – К., 1997.

 64. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. К., 2003.

 65. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник длястудентів вузів. – К., 1997.

 66. Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – К., 1996.

 67. Малерб М. Религии человечества. – М., 1998.

 68. Маурітссон М. Католицьке віровчення. – К., 1998.

 69. Мень А. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: В 7 т. – М., 1991–1994.

 70. Мень А.В. Культура и духовное восхождение. – М., 1992.

 71. Мень О. Син людський. – Львів, 1994.

 72. Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. – М., 1995.

 73. Мистика. Религия. Вера. – М., 1998.

 74. Мистика. Религия. Наука. – М., 1996.

 75. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко). Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992.

 76. Митрополит Іларіон. Українська церква. Ідеологія української національної культури. – К., 1992.

 77. Митрохин Л.Н. Философия религии. – М., 1993.

 78. Мифы народов мира: В 2-х т. – М., 1980.

 79. Навчальна програма нормативного курсу “Релігієзнавство” / Уклали: А.В. Яртись, С.Т.Боруцький, В.І.Стеценко, А.М.Сімончик, А.Ю.Васьків. – Львів, 1999.

 80. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А.Тишков. – М., 1989.

 81. Огієнко І.І. Українська церква: У 2-х т. – К., 1993.

 82. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И.Н.Яблокова. – М., 1994.

 83. Павлов С.В. Географія релігій. – К., 1998.

 84. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій. – К., 1999.

 85. Панас К. Історія Української церкви. – Львів, 1992.

 86. Плани семінарських занять з релігієзнавства для студентів гуманітарних та природничих факультетів університету / Уклали: А.В.Яртись, А.Ю.Васьків, О.М.Мальчевський, Т.М.Ярошенко. – Львів, 1999.

 87. Пашук А. Українська церква і незалежність України: Монографія. – Львів, 2003.

 88. Полікарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматія. – М., 1997.

 89. Порублев Н. Культы и мировые религии. – М., 1994.

 90. Поснов М.И. История Христианской Церкви. – К., 1991.

 91. Православие: Словарь. – М., 1988.

 92. Протестантизм: Словарь. – М., 1990.

 93. Психологія з викладом основ психології релігії / За ред. О.Ю.Максслона. – Львів, 1998.

 94. Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

 95. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современность: Курс лекций. – М., 1999.

 96. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего християнства. – М., 1990.

 97. Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. Н.Г.Баканурського та ін. – К., 2004.

 98. Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред.С.А.Бублика. – К., 1998-2000.

 99. Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред.Н.Я.Горбача. – Львів, 2004–2005.

 100. Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000.

 101. Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. В.Л.Петрушенка і О.П.Пет­рушенко. – Львів, 2005.

 102. Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. М.Ф.Рибачука. – К., 1997.

 103. Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. А.М.Черній. – К., 2003.

 104. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія / За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996.

 105. Релігієзнавчий словник / За ред. А.М.Колодного, Б.О.Лобовика. – К., 1996.

 106. Религии древнего Востока. – М., 1995.

 107. Религии мира. Энциклопедия: В 6 т. – М., 1996.

 108. Ренан Э. Жизнь Иисуса. Апостолы. – Минск, 1991.

 109. Рибачук М.Ф. Релігієзнавство. – К., 1998.

 110. Рижкова С.А. Типологія релігій: Навч. посіб. – К., 1998.

 111. Рыбаков Б.А.Язычество древней Руси. – М., 1988.

 112. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981, 1987.

 113. Свенцицкая И.С. Раннее християнство: страницы истории. – М.: Политиздат, 1988. – 336 с.

 114. Семеній О., Томахів В., Чернецька Л., Юрчак Н. Релігієзнавство: Курс лекцій. – Тернопіль, 1999.

 115. Степовик Д.В. Релігії світу. – К., 1993.

 116. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997.

 117. Стеценко В.І. Культура в термінах від “а” до “я”. Культурологічна абетка: Навч. посіб. – Львів, 2006.

 118. Стеценко В.І. Навчальна програма і тези нормативного курсу “Українська та зарубіжна культура і релігієзнавство”. – Львів, 2005.

 119. Стеценко В.І. Українська та зарубіжна культура і релігієзнавство (плани семінарських занять та додаткові навчально-методичні матеріали до них з синтетичного нормативного курсу): Навч.-метод. посіб. – Львів, 2005.

 120. Стеценко В.І. Навчальна програма культурологічного спецкурсу “Християнство в Україні: історія і сучасність”. – Львів, 2003.

 121. Стеценко В.І. Плани семінарських занять з культурологічного спецкурсу “Християнство в Україні: історія і сучасність”. – Львів, 2003.

 122. Тальберг Н. История христианской Церкви. – М., 1991.

 123. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990.

 124. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

 125. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М., 1985.

 126. Угринович Д.М. Психология религии. – М., 1986.

 127. Феодорит, епископ Кирский. Церковная история. – М., 1993.

 128. Федорів Ю. Історія церкви в Україні. – Люблін, 1991.

 129. Фразер Дж. Золотая ветвь. – М., 1979.

 130. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Підручник. Львів, 2001, 2003.

 131. Хома І. Нарис історії Вселенської Церкви. – Рим; Львів, 1995.

 132. Християнство и культура сегодня. – М., 1991.

 133. Христианство: Энциклопедический словарь: В 3-х тт. – М., 1993–1995.

 134. Чубатий М. Українська Католицька Церква. – Рим, 1990; Львів, 1992.

 135. Шевченко В.М. Словник-довідник з релігії. К., 2004.

 136. Яблоков И.Н. Основы религиоведения: Учебник. – М., 1998.

 137. Яблоков И.Н. Основы теоретического религиоведения: Учеб.пос. – М., 1994.

 138. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учеб. пособие. Учеб.словарь-минимум по религиоведению. – М., 1998.

 139. Янг Джон. Христианство. – М., 1998.

 140. Яковлєв Е.С. Искусство и мирове религии. – М., 1991.

  Основні релігійні першоджерела

 141. Апокрифы ранних христиан. – М., 1989.

 142. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту (різні видання).

 143. Бхагават-гіта // Всесвіт. – 1981. – № 11; 1991. – № 4.

 144. Бхагавадгіта (Божественна пісня). – Париж; Львів; Цвікау, 1999.

 145. Велесова книга: [ритм. пер. укр. мовою, дослідження та рецензії Б.Яценка; рос. мовою – В. Яценка]. – К., 2004.

 146. Вупанішади. – Львів, 1999.

 147. Катехизис. – К., 1991, 1993.

 148. Коран. – К., 2002.

 149. Коран // Всесвіт. – 1990. – № 6.

 150. Новий Завіт з коментарем. – Львів, 1994.

 151. Силенко Л. Мага Віра. Рідна Українська Національна віра. Велике світло волі. Співвідношення віри, науки, філософії, історії. – К., 1997.

 152. Талмуд (різні видання).

 153. Трипітака (різні видання).

  Законодавчі акти України

 154. Конституція України. – К., 1996.

 155. Закон Верховної Ради України “Про свободу совісті та релігійні організації”, прийнятий у квітні 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25.

 156. Доповнення та зміни до Закону Верховної Ради України “Про свободу совісті та релігійні організації” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13.

 157. Про альтернативну (невійськову) службу // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15.

 158. Про освіту // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 21.

ІІ. До теми “Історія релігії в Україні”

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.М.Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.

 2. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

 3. Васьків А.Ю. Історія Української греко-католицької церкви: Текст лекції. – Львів, 1999.

 4. Власовський І.Ф. Нарис історії Української Православної Церкви: у 4-х т. – Нью-Йорк; Київ, 1990.

 5. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К., 1996.

 6. Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.

 7. Гринів О. Йосиф Сліпий як історик, філософ, педагог. – Львів, 1994.

 8. Ісиченко Ігор, архієпископ. Історія Христової Церкви в Україні: Конспект лекцій для студентів духовних шкіл. – Харків, 2000.

 9. Історія Православної Церкви в Україні. – К., 1997.

 10. Історія релігії в Україні: В 10 т. / Ред. кол.: А.Колодний та ін. – К., 1996–2001.

 11. Історія релігії в Україні: Навч. посібник / За ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К., 1999.

 12. Історія християнської церкви на Україні (Релігієзнавчий довідковий нарис) / Відп. ред. О.С. Онищенко. – К., 1991.

 13. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1999.

 14. Козачишин Н. М., Матюхіна О. А. “Східна політика” Ватикану. – Львів, 1989.

 15. о.Кость Панас. Історія Української Церкви. – Львів, 1992.

 16. Левицький Ю. Коротка історія Київської (Української) Церкви. – Львів, 1993.

 17. Липинський В. Релігія і Церква в історії України. – К., 1993.

 18. Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні : Курс лекцій. – К., 1996.

 19. Матеріали конференції, присвяченої життю та діяльності Андрея Шептицького. – Львів, 1990.

 20. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко). Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992.

 21. Моця О.Л., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

 22. Мудрий С. Нарис історії Церкви в Україні. – Львів, 1995.

 23. Никитенко І., Новосад М., Оксіюк Й. Православ’я на Україні. – К., 1985.

 24. Нічик В. Петро Могила в духовній історії України. – К., 1997.

 25. Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви: У 2 т. – К., 1993. – Т.1-2.

 26. Палінчак М. Правове регулювання державно-церковних відносин на Україні. – Ужгород,1995.

 27. Панас К. Історія Української церкви. – Львів, 1992.

 28. Паславський І. Між Сходом і Заходом. – Львів, 1993.

 29. Пашук А. І. Українська церква і незалежність України : Монографія. – Львів, 2003.

 30. Пашук А. Церква і незалежність України. – Львів, 1998.

 31. Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. – Полтава, 1997.

 32. Релігієзнавство / За ред. С. А. Бублика. – К., 2000.

 33. Релігієзнавство / За ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. – К., 2007.

 34. Релігієзнавство / За ред. М.Ф.Рибачука. – К., 1997.

 35. Релігія в духовному житті українського народу. – К., 1994.

 36. Рибачук М.Ф. Релігієзнавство. – К., 1998.

 37. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.,1993.

 38. Старовойт О. Стефан Зизаній. – Львів, 1996.

 39. Стахів М. Христова Церква в Україні 988-1596. – Львів, 1993, 1995.

 40. Тимошик М.С. Голгофа Івана Огієнка. – К., 1997.

 41. Тіменик З. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). – Львів, 1997.

 42. Українське відродження і національна церква. – К., 1990.

 43. Українська греко-католицька церква. – Львів, 1998.

 44. Українська церква між Сходом і Заходом. – К., 1996.

 45. Харьковщенко Є.А. Софійність Київського християнства. – К., 1997.

 46. Ходькова Л. П. Релігієзнавство. – Львів, 2003.

 47. Хома Іван. Нарис історії Вселенської Церкви. – Рим; Львів, 1995.

 48. Християнство в контексті історії і культури України. – К., 1997.

 49. Чубатий М. Історія християнства на Русі-Україні. – Рим; Нью-Йорк, 1965.

 50. Чубатий М. Українська Католицька Церква. – Рим, 1990; Львів, 1992.

 51. Свящ.д-р Юрій Федорів. Історія церкви в Україні. – Люблін, 1991.

 52. Юрій Н.Ф. Релігієзнавство. – К., 2006.

 53. Яроцький П.Л. Релігієзнавство. – К., 2004.

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Антична міфологія: Пер. з франц. / Е. Лаперт, К. Естен. – К.: Махаон-Україна, 2005. – 260 с.

 2. Атлас Библейской истории. – М.: Рос. Библ. Общество, 1995. – 64 с.

 3. Библейская энциклопедия. – М., 1991.

 4. Буддизм: Словарь. – М., 1992.

 5. Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії (Х – поч. ХVІІ ст.): Збірник документів і матеріалів. – К., 1989.

 6. Геллей Генрі Г. Біблійний довідник Геллея. – Торонто: Всесвітня христ. місія, 1985. – 856 с.

 7. Державно-церковні відносини на Україні. Матеріали до курсу лекцій. – Ужгород, 1997.

 8. Дещиця М. Малий український церковно-історичний словник. – Львів: Основа, 1994. – 153 с.

 9. Джерела канонічного права Православної Церкви. – Харків, 1997. – 112 с.

 10. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей / Пер. з фр.; під. кер. Б.Кассен. – К.: Дух і літера, 2009. – Т.1. – 576 с.

 11. Ислам. Краткий справочник. – М., 1986.

 12. Ислам: Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991. – 315 с.

 13. История религий мира: Энциклопедия: В 2 т. – М., 1996.

 14. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія / Авт. та упор. В.І.Лубський, В.М.Козленко, Т.Г.Горбаченко. – К.: Тандем, 1999. – 408 с.

 15. Історія української філософії: Хрестоматія / Упоряд. М.В.Кашуба. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 356 с.

 16. Історія християнської церкви на Україні (Релігієзнавчий довідковий нарис) / Відп. ред. О.С.Онищенко. – К.: Наук. Думка, 1991. – 104 с.

 17. Католицизм : Словарь. – М., 1991.

 18. Классики мирового религиоведения. Антология / Пер. с анг., нем., фр. Сост. и общ. ред. А.Н.Красникова. – М.: Канон+, 1996. – Т.1. – 496 с.

 19. Конфесійна карта Львівщини. Інформаційно-статистичний довідник /Упоряд. С.Т.Боруцький та ін. – Львів: Вид. АТ “Хартія”, 1997. – 98 с.

 20. Костів К. Словник-довідник Біблійних осіб, племен і народів. – Торонто, 1982.

 21. Мифы народов мира: В 2-х т. – М., 1980.

 22. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. – М.: БРЭ, 1999. – 928 с.

 23. Православие : Словарь. – М., 1988.

 24. Протестантизм : Словарь. – М., 1990.

 25. Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

 26. Религии мира. Энциклопедия: В 6 т. – М., 1996.

 27. Релігії світу: Пер. з франц. / П.Балта, Ж.Боттеро, К.Шадефо та ін. – К.: Махаон-Україна, 2005. – 260 с.

 28. Религия и общество: Хрестоматия. – М., 1996.

 29. Стеценко В.І. Культура в термінах від “а” до “я”. Культурологічна абетка: Навч. посіб. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 208 с.

 30. Туркало Я. Нарис історії Вселенських Соборів (325–787). – Нью-Гейвен; Брюссель, 1974. – 320 с.

 31. Християнство: Словарь / Под общ. ред. А.М.Митрохина и др. – М.: Республіка, 1994. – 559 с.

 32. Християнство: Энциклопедический словарь: В 3-х т. – М., 1993–1995.

 33. Шевченко В.М. Словник-довідник з релігії. – К., 2004.

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___”____________20_ р. № ___

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“___”_________________20__ р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (1)

  Документ
  Філософія релігії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: , 20 .
 2. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю «культурологія»., 20. с

  Документ
  дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (культурологія, історія культури,
 3. Робоча програма навчальної дисципліни моральна культура спілкування та етикет галузь знань 0201 культура

  Документ
  дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (культурологія, історія культури,
 4. Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність галузь знань 0201 культура

  Документ
  Християнство в Україні: історія і сучасність. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія»: , 20 .
 5. Програма навчальної дисципліни основи культурології галузь знань 0201 культура напряму підготовки 020101- культурологія для спеціальності «культурологія» філософського факультету, культурологічного відділення

  Документ
  дати характеристику предмету, структури, методології культурології, розкрити її міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (історія,

Другие похожие документы..