Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
   Сосай Масутатсу (Мас) Ояма родился 27 июля 1923 года в деревне, не далекой от города Гунсана в Южной Корее. Будучи еще совсем молодым, он был посл...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа по курсу «Маркетинг персонала» составлена на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессиональног...полностью>>
'Документ'
Автори: професор Голосніченко І.П. - гл.1(за винятком #3) ГЛ. 2; #1. 2. З, гл. 6; гл. 7. гл.8; гл.9; #1.2 глЛІ; кандидат юридичних 'наук Шакун В.І. -...полностью>>
'Документ'
Аналіз регуляторного впливу до проекту ставок єдиного податку з фізичних осіб підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної рег...полностью>>

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

хрестоматій, монографій) до планів семінарських занять

з нормативного курсу “релігієзнавство”

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. А. М. Колодного. – К., 2000.

 2. Аксенова М., Храмов Г. Религии мира. – М., 1996.

 3. Аляєв Г. Є., Горбань О. В., Мєшков В. М. Лекції з релігієзнавства. – К., 1996.

 4. Антична міфологія: Пер. з франц. / Е. Лаперт, К. Естен; Худож. П. Бон­там, К. Брутен, П.-М. Вала та ін. – К., 2005.

 5. Апокрифы ранних христиан: исследование, тексты, комментарии. – М., 1989.

 6. Арєстов В. М., Шудрик І. О. Нетрадиційні релігії: Суть і спрямування. – К., 1990.

 7. Арсеньев В. Р. Звери. Люди. Боги. – М., 1991.

 8. Атлас библейской истории. – М., 1995.

 9. Бабій М. Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994.

 10. Базілевич А. Введення у твори Митрополита А. Шептицького. – Львів, 1993.

 11. Барт Р. Мифология. – М., 1996.

 12. Беленький М. С. О мифологии и философии Библии. – М., 1977.

 13. Біблія (різних видань)

 14. Библейская энциклопедия. – М., 1991.

 15. Біблійний атлас. – К., 1994.

 16. Бидерман Г. Энциклопедия символов. – М., 1996.

 17. Бондаренко В., Єленський В., Журавський В. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації. – К., 1996.

 18. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

 19. Буддизм: Словарь / Под общ. ред. Жуковской Н. Л. и др. – М., 1992.

 20. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992.

 21. Бхагавадгіта (Божественна пісня). – Париж; Львів; Цвікау, 1999.

 22. Вайнтруб І. В. Священні лики цивілізацій. – К., 2001.

 23. Васильев Л. С. История религий Востока: Учеб. пособие. – М., 1988.

 24. Васьків А. Ю. Історія Української греко-католицької церкви: Текст лекції. – Львів, 1999.

 25. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994.

 26. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Религиоведение: Хрестоматия. – М., 2000.

 27. Велесова книга: ритм. пер. укр. мовою, дослідження та рецензії Б. Яцен­ка; рос. мовою – В.Яценка. – К., 2004.

 28. Вупанішади. – Львів, 1999.

 29. Гегель. Философия религии: В 2 т. – М., 1977.

 30. Геллей Г. Генрі. Біблійний довідник Геллея. – Торонто, 1985.

 31. Гнатюк В. Нарис української міфології. – Львів, 2000.

 32. Головащенко С. І. Біблієзнавство. Вступний курс: Навч. посіб. – К., 2001.

 33. Головащенко С. І. Історія християнства: Курс лекцій. – К., 1999.

 34. Горський В. С. Святі Київської Русі. – К., 1993.

 35. Гольбах П. Кишенькове богослов’я. – К., 1980.

 36. Григорьева Г. П. Дао и Логос. – М., 1992.

 37. Грушевський М. З. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.

 38. Гудима А. М. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Тернопіль, 2000.

 39. Дао-Дэ цзин, Ле-цзы, Гуань-цзы: Даосские каноны. – М., 2002.

 40. Дарманський П. Ф. Земні джерела “Святого Письма”. – К., 1985.

 41. Дещиця М. Малий український церковно-історичний словник. – Львів, 1994.

 42. Джемс В. Многообразие религиозного опыта. – СПб., 1992, 1993.

 43. Джерела канонічного права Православної Церкви. – Харків, 1997.

 44. Ермеев Д. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.

 45. Ерышев А. А. Религиоведение: Учеб. пособ. – К., 1999.

 46. Жукалюк М., Степовик Д. Краткая история переводов Библии на украинский язык. – К., 2003.

 47. Закович М. М. Релігієзнавство. – К., 2000.

 48. Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження . – Дрогобич, 1990.

 49. Ісаєвич Я. Д. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

 50. Ислам: Энциклопедический словарь. – М., 1991.

 51. Історія і теорія релігії та вільнодумства. – К., 1995.

 52. История религии. – М., 1991.

 53. История религий мира. Энциклопедия в 2-х т. – М., 1996.

 54. Історія релігії в Україні: Навч. посіб. / За ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К., 1999.

 55. Історія релігії в Україні: В 10 т. / Ред. кол. А.Колодний та ін. – К., 1996-1998.

 56. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія / Автор та упор. В. І. Лубський, В. М. Козленко, Т. Г. Горбаченко. – К., 1999.

 57. Історія християнської церкви на Україні (Релігієзнавчий довідковий нарис). – К., 1991.

 58. Калінін Ю. А., Лубський В. І., Гудима А. М. Історія і теорія релігії та атеїзму: Курс лекцій: У 2-х ч. – К., 1991.

 59. Калінін Ю. А.,Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1994-1999.

 60. Католицизм: Словарь. – М., 1991.

 61. Кашуба М., Мірчук І. Гавриїл Костельник: філософські погляди. – Дрогобич, 2002.

 62. Кимелев Ю. А. Философия религии: Систематический очерк. – М., 1998.

 63. Кин Майкл. Религии мира. – Харьков, 2005.

 64. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство. – К., 2004.

 65. Классики мирового религиоведения. Антология / Сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. – М., 1996.

 66. Ковальский Я. В. Папы и папство / Пер. с пол. – М., 1991.

 67. Козик П. З. Раннее христианство: вымыслы и действительность. – К., 1987.

 68. Колодний А. М. Релігія в духовному житті українського народу. – К., 1994.

 69. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К., 1997.

 70. Конфесійна карта Львівщини: інформаційно-статистичний довідник / Упор. довідника Боруцький С. Т. та ін. – Львів, 1997.

 71. Коран. – К., 2002.

 72. Косідовський З. Біблійні оповіді. – К., 1985.

 73. Косідовський З. Оповіді євангелістів. – К., 1985.

 74. Костів К. Словник-довідник Біблійних осіб, племен і народів. – Торонто, 1982.

 75. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. –К., 1994.

 76. Крывелев И. А. Библия: историко-критический анализ. – М., 1982.

 77. Крывелев И. А. История религий: В 2-х т. – М., 1988.

 78. Кудрявцев В. В. Лекции по истории религии. – Минск, 1997.

 79. Леві-Брюль Л. Первісне мислення. – К., 2000.

 80. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. – М., 1996.

 81. Левицький Ю. Коротка історія Київської (Української) церкви. – Львів, 1993.

 82. Липинський В. Релігія і церква в історії України. – К., 1993.

 83. Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. – М., 1957.

 84. Лубський В. І., Козленко В. М., Горбаченко Т. П. Соціологія релігії: Курс лекцій. – К., 1999.

 85. Лубський В. І. Релігієзнавство. – К., 1997.

 86. Лубський В .І., Лубська М.В. Історія релігій. – К., 2003, 2004.

 87. Лубський В. І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2002, 2003, 2004, 2005.

 88. Любащенко В. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – Львів, 1995.

 89. Майоров Г. Г. Этика христианства. – М., 1987.

 90. Малерб М. Религии человечества. – М.; СПб, 1997.

 91. Мень А. Дионис, Логос, Судьба. – М., 2002.

 92. Мень А. Истоки религии. – М., 2001.

 93. Мень А. История религии: В 7 т. – М., 1991-1994.

 94. Мень А. Магизм и единобожие. – М., 2001.

 95. Мень А. Мир Библии. – М., 1992.

 96. Мень А. У врат молчания. – М., 2002.

 97. Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. – М., 1995.

 98. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992.

 99. Митрополит Іларіон. Українська Церква. Ідеологія української національної культури. – К., 1992.

 100. Мифологический словарь. – М., 1985.

 101. Мифы народов мира: В 2-х т. – М., 1991.

 102. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А.Токарев. – М., 1992.

 103. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С. А. Токарев. – М., 1998.

 104. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

 105. Мумонкан. Застава без ворот. 48 классических коанов дзен. – СПб., 2000.

 106. Мюллер М. Введение в науку о религии // Классики мирового религиоведения. – М., 1996.

 107. Нагаєвський І. Християнська наука. – Рим, 1991.

 108. Немировский А. П. Мифы древней Эллады. – М., 1992.

 109. Немировский А. П. Мифы и легенды Древнего Востока. – М., 1994.

 110. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 1992.

 111. Никитенко І., Новосад М., Оксіюк Й. Православ’я на Україні. – К., 1985.

 112. Ницше Ф., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.-П. Сумерки богов. – М., 1990.

 113. Нічик В. М. Петро Могила в духовній культурі України. – К., 1997.

 114. Новий Завіт з коментарем. – Львів, 1994.

 115. Обряды и верования древнего населения Украины. Сб. науч. тр. / Отв. ред. В.М.Зубарь. – К., 1990.

 116. Огієнко І. І. Українська церква: У 2-х т. – К., 1993.

 117. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И. Н. Яблокова. – М., 1994.

 118. Павлов С. В. Географія релігій. – К., 1998.

 119. Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій: Навч. посіб. – К., 1999.

 120. Панас К. Історія Української Церкви. – Львів, 1992.

 121. Пашук А. Українська церква і незалежність України: Монографія. – Львів, 2003.

 122. Переломов Л. С. Слово Конфуция. – М., 1992.

 123. Плачинда С. Словник давньо-української міфології. – К., 1993.

 124. Порозовская Б. Д. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. Биографические очерки. – М., 1993.

 125. Порублев Н. В. Культы и мировые религии. – М., 1994.

 126. Православие: Словарь. – М., 1988.

 127. Привалов К. Секты: досье страха. – М., 1987.

 128. Про свободу совісті, релігії і переконань. – К., 1996.

 129. Протестантизм: Словарь. – М., 1990.

 130. Радугин А. А. Введение в религиоведение. – М., 1996.

 131. Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современность. – М., 1999.

 132. Ревуненкова Н. Ф. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. – М., 1988.

 133. Релігієзнавство / Н. Г. Баканурський та ін. – К., 2004.

 134. Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. С. А. Бублика. – К., 1998-2000.

 135. Релігієзнавство / За ред. Н. Я. Горбача. – Львів, 2004, 2005.

 136. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В. І. Лубського, В. І. Теремка. – К., 2000-2005.

 137. Релігієзнавство / За ред. В. Л. Петрушенка, О. П. Петрушенко. – Львів, 2005.

 138. Релігієзнавство / За ред. М. Ф. Рибачука. – К., 1997.

 139. Релігієзнавство / За ред. А. М. Черній. – К., 2003.

 140. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія / За ред. А. Колодного і Б. Лобовика. – К., 1996.

 141. Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б. Лобовика. – К., 1996.

 142. Религии мира. Справочное издание “Белфакса”. – М., 1996.

 143. Религии мира. Энциклопедия: В 6 т. – М., 1996.

 144. Релігії світу: Пер. с франц. / П. Балта, Ж. Боттеро, К. Шадефо та ін.; Худож. Е. Богаєр, П. Бонтам, Ф. Клеман. – К., 2005.

 145. Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. – К., 1998.

 146. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. – К., 1999.

 147. Религиоведение: Хрестоматия. – М., 2000.

 148. Религия, история и современность: Учеб. для вузов. – М., 1998.

 149. Ренан Э. Жизнь Иисуса. Апостолы / Пер. с франц. – Минск, 1991.

 150. Рибачук М. Ф. Релігієзнавство. – К., 1998.

 151. Розанов В .В. Религия. Философия. Культура. – М., 1992.

 152. Рок П. В. Мифы Древнего Египта. – СПб., 1993.

 153. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. – М., 1988.

 154. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М., 1994.

 155. Свенцицкая И. С. Раннее християнство: страницы истории. – М., 1988.

 156. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К., 1996.

 157. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. – К., 1996.

 158. Семака Є. Біблійна історія Старого Завіту. Білоусенко О. Земне життя Господа Ісуса Христа. – К., 1992.

 159. Семеній О., Томахів В., Чернецька Л., Юрчак Н. Релігієзнавство: Курс лекцій. – Тернопіль, 1999.

 160. Силенко Л. Святе вчення. Силенкова віра в Дажбога (“Мага Віра”). – К., 1995.

 161. Сінькевич О.Б., Яртись А.В. Біблія як пам’ятка світової культури: Методичні рекомендації. – Львів, 1993.

 162. Словник античної міфології. – К., 1985, 1989.

 163. Соколова З.П. Животные в религиях. – СПб., 1998.

 164. Стахів М. Христова церква в Україні 988-1596. – Львів, 1993, 1995.

 165. Степовик Д. А. Релігії світу. – К., 1993.

 166. Степовик Д.А. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997.

 167. Стеценко В. І. Культура в термінах від “а” до “я”. Культурологічна абетка: Навч. посіб. – Львів, 2006.

 168. Стеценко В. І. Українська та зарубіжна культура і релігієзнавство. Навч.-метод. посіб. – Львів, 2005.

 169. Стеценко В. І. Українська та зарубіжна культура і релігієзнавство. Навч. програма і тези нормативного курсу. – Львів, 2005.

 170. Стеценко В. І. Християнство в історії української культури // Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Львів, 1994.

 171. Сто найвідоміших образів української міфології / За ред. О.Таланчук. – К., 2002.

 172. Сулима В. Біблія і українська література. – К., 1998.

 173. Таксіль Лео. Забавна Біблія. – К., 1977.

 174. Тейлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.

 175. Тереля Й. Чорне і біле. – Торонто, 1993.

 176. Токарев С. А. Ранние формы религии. – М., 1990.

 177. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

 178. Торчинок Е. Даосизм: Опыт историко-религиеведческого писания. – СПб., 1993.

 179. Угринович Д. М. Введение в религиоведение. – М., 1985.

 180. Угринович Д. М. Психология религии. – М., 1986.

 181. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посіб. / За ред. Черепанової С. О. – Львів, 1994.

 182. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор. А. П. Поно­марьов, Т.В.Косміна, О.О.Боряк. – К., 1991.

 183. Уотс Алан. Миф и ритуал в христианстве. – К., 2003.

 184. Федорів Ю. Історія церкви на Україні. – Люблін, 1991.

 185. Феодорит, еп. кирский. Церковная история / Пер. с греч. – М., 1993.

 186. Филипович Л. Етнологія релігії. – К., 2000.

 187. Фрезер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. – М., 1980, 1986, 1996.

 188. Фрейд З. Психоанализ. Религия. культура. – М., 1992.

 189. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989.

 190. Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. – СПб., 1997.

 191. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

 192. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

 193. Ходькова Л. П. Релігієзнавство: Підручник. – Львів, 2001,2003.

 194. Христианство. Словарь / Под общ. ред. А.М.Митрохина и др. – М., 1994.

 195. Христианство. Энциклопедический словарь: В 3 т. – М., 1993-1995.

 196. Християнська етика: Методичний посібник. – Львів, 1998.

 197. Християнські церкви: особливості віровчення і культу. – Львів, 1989.

 198. Чорненький Я. Я. Релігієзнавство. – К., 2004.

 199. Чубатий Д. М. Українська Католицька Церква. – Рим, 1990; Львів, 1992.

 200. Шевченко В. М. Словник-довідник з релігії. – К., 2004.

 201. Шеллинг Ф. Введение в философию мифологии // Шеллинг Ф. Соч.: В 2-х т. – М., 1989. – Т. 2.

 202. Шептицький А. Твори (Аскетично-моральні). – Львів, 1996.

 203. Шептицький А. Твори (Морально-пасторальні). – Львів, 1994.

 204. Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 1995.

 205. Элиаде М. Священное и людское. – М., 1987.

 206. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. – М., 1997.

 207. Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991.

 208. Юнг К. Г. Психология бессознательного. – М., 1994.

 209. Яблоков И. Н. Основы религиоведения. – М., 1998.

 210. Яблоков И. Н. Религиоведение: Учеб. пособ. Учеб. словарь-минимум по религиоведению. – М., 1998.

 211. Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. – М., 1977.

 212. Янг Дж. Христианство. – М., 1998.

 213. Яроцький П. Л. Релігієзнавство. – К., 2004.

  С п и с о к

  основної літератури (підручників, навчальних посібників,

  довідникових та монографічних видань загального характеру)

  для підготовки до написання рефератів, есе, контрольних

  та курсових робіт з курсу “Релігієзнавство”

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. А.М.Колодного. – К., 2000.

 2. Аксенова М., Храмов Г. Религии мира. – М., 1996.

 3. Арсеньев В.Р. Звери. Люди. Боги. – М., 1991.

 4. Аляєв Г.Є, Горбань О.В., Мєшков В.М. Лекції з релігієзнавства. – К., 1996.

 5. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994.

 6. Барт Р. Мифология. – М., 1996.

 7. Біблія (різних видань).

 8. Бидерман Г. Энциклопедия символов. – М., 1996.

 9. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992.

 10. Бхагавадгіта (Божественна пісня). – Париж; Львів; Цвікау, 1999.

 11. Вайнтруб І.В. Священні лики цивілізацій. – К., 2001.

 12. Васильев Л.С. История религий Востока: Учеб.пособие. – М., 1988.

 13. Вупанішади. – Львів, 1999.

 14. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994.

 15. Гегель. Философия религии: В двух томах. – М., 1977.

 16. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навч.посібник. – Тернопіль, 2000.

 17. Дещиця М. Малий український церковно-історичний словник. – Львів, 1994.

 18. Джемс В. Многообразие религиозного опыта. – СПб., 1992, 1993.

 19. Дао-Дэ цзин, Ле-цзы, Гуань-цзы: Даосские каноны. – М., 2002.

 20. Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен. – К., 1974.

 21. Ерышев А.А. Религиоведение: Учеб.пособие. – К., 1999.

 22. Захара І.С. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

 23. Історія і теорія релігії та вільнодумства. – К., 1995.

 24. История религии. – М., 1991.

 25. Історія релігії в Україні: В 10 т. /Ред. кол. А.Колодний та ін. – К., 1996-1998.

 26. Історія релігії в Україні: Навч.посібник /За ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К., 1999.

 27. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія /Авт. та упор. В.І.Лубський, В.М.Козленко, Т.Г.Горбаченко. – К., 1999.

 28. Калінін Ю.А., Лубський В.І., Гудима А.М. Історія і теорія релігії та атеїзму. Курс лекцій: У 2-х ч. – К., 1991.

 29. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1994-1999.

 30. Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. – М., 1998.

 31. Классики мирового религиоведения. Антология /Сост. и общ.ред. А.Н.Красникова. – М., 1996.

 32. Колодний А.М. Релігія в духовному житті українського народу. – К., 1994.

 33. Колодний А.М., Филипович Л.О. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. – Львів, 1996.

 34. Конфесійна карта Львівщини: інформаційно-статистичний довідник / Упор. довідника Боруцький С.Т., Петрів І.М., Помога Я.І. – Львів, 1997.

 35. Коран. – К., 2002; М., 1985.

 36. Крывелев И.А. История религий: В 2-х т. – М., 1988.

 37. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии. – Минск, 1997.

 38. Леві-Брюль Л. Первісне мислення. – К., 2000.

 39. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. – М., 1996.

 40. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983, 1985.

 41. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.

 42. Лекции по религиоведению: Учеб.пособие для вузов /Под ред. И.Н.Яблокова. – М., 1998.

 43. Липинський В. Релігія і церква в історії України. – К., 1993.

 44. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

 45. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії: Курс лекцій. – К., 1999.

 46. Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997.

 47. Малерб Мишель. Религии человечества: миф, религия, культура. - М.; СПб, 1997.

 48. Мень А. История религии: В 7 т. – М., 1991-1994.

 49. Мифологический словарь. – М., 1985.

 50. Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х т. /Гл.ред. С.А.Токарев. – М., 1992.

 51. Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. /Под ред.С.А.Токарева. – М., 1998.

 52. Мюллер М. Введение в науку о религии //Классики мирового религиоведения. – М., 1996.

 53. Основы религиоведения: Учебник /Под ред. И.Н.Яблокова. – М., 1994.

 54. Павлов С.В. Географія релігій: Навч.посіб. – К., 1998.

 55. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навч.посіб. – К., 1999.

 56. Пашук А. Українська церква і незалежність України. – Львів, 2003.

 57. Плачинда С. Словник давньо-української міфології. – К., 1993.

 58. Порублев Н.В. Культы и мировые религии. – М., 1994.

 59. Про свободу совісті, релігії і переконань. – К., 1996.

 60. Пятигорский А.М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. – М., 1996.

 61. Радугин А.А. Введение в религиоведение. – М., 1996.

 62. Радугин А.А. Ввелдение в религиоведение: теория, история и современность. – М., 1999.

 63. Релігієзнавство: Підручник /За ред. С.А.Бублика. – К., 1998-2000.

 64. Релігієзнавство: Підручник /За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000.

 65. Релігієзнавство /За ред. М.Ф.Рибачука. – К., 1997.

 66. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія /За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996.

 67. Релігієзнавчий словник /За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996.

 68. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. – К., 1999.

 69. Религиоведение: Хрестоматия. – М., 2000.

 70. Религия, история и современность: Учеб. для вузов. – М., 1998.

 71. Рибачук М.Ф. Релігієзнавство. – К., 1998.

 72. Розанов В.В. Религия и культура. – М., 1990.

 73. Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. – М., 1992.

 74. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К., 1996.

 75. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. – К., 1996.

 76. Семеній О., Томахів В., Чернецька Л., Юрчак Н. Релігієзнавство: Курс лекцій. – Тернопіль, 1999.

 77. Словник іншомовних слів /За ред. О.С.Мельничука. – К., 1985.

 78. Степовик Д.А. Релігії світу. – К., 1993.

 79. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997.

 80. Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.

 81. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987, 1991.

 82. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990.

 83. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

 84. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М., 1985.

 85. Угринович Д.М. Искусство и религия. – М., 1982.

 86. Угринович Д.М. Психология религии. – М., 1986.

 87. Українська культура: історія і сучасність: Навч.посібник /За ред. Черепанової С.О. – Львів, 1994.

 88. Українці: народні вірування, повір”я, демонологія. – К., 199І.

 89. Уотс Алан. Миф и ритуал в христианстве. – К., 2003.

 90. Философия. Религия. Культура. – М., 1992.

 91. Франк Л.В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

 92. Фрезер Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. – М., 1980, 1986.

 93. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989.

 94. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992.

 95. Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. – СПб., 1997.

 96. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

 97. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

 98. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Підручник. – Львів, 200І, 2003.

 99. Хюбнер К. Истина мифа. – М., 1996.

 100. Шеллинг Ф. Введение в философию мифологии //Шеллинг Ф. Соч.: В 2-х т. – М., 1989. – Т.2.

 101. Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 1995.

 102. Элиаде М. Священное и людское. – М., 1987.

 103. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. – М., 1997.

 104. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

 105. Юнг К.Г. Психология бессознательного. – М., 1994.

 106. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учеб.пособие. Учеб.словарь-минимум по религиоведению. – М., 1998.

 107. Яблоков И.Н. Основы религиоведения. – М., 1998.

 108. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985.

 109. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.

4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Студенти, які впродовж семестру брали активну участь у навчальному процесі та за передбачені планом види роботи одержали 25–50 балів, допускаються до заліку, іспиту.

Студенти, які набрали меншу кількість балів, до заліку, іспиту не допускаються й у встановлений ректоратом університету термін складають залік, іспит за талоном.

Залік з курсу “Релігієзнавство” проводиться у форму зарахування набраних впродовж семестру балів (у випадку суми набраних балів меншої за 51 – у формі усної відповіді на контрольні запитання з даного курсу або у формі розв’язання тестового завдання, що передбачає відповідь на 25 запитань).

Іспит з курсу “Релігієзнавство” проводиться у формі усної (письмової) відповіді на екзаменаційний білет або у формі розв’язання тестового завдання, що передбачає відповідь на 25 запитань.

5. засоби діагностики успішності навчання

Система оцінювання знань студентів з курсу “Релігієзнавство” складається з біжучої та підсумкової форм контролю.

Біжучий контроль застосовується до таких форм роботи студентів:

1. Участь у семінарських заняттях

Виступ на семінарському занятті оцінюється викладачем на основі таких критеріїв:

 • відповідність винесеному на обговорення питанню;

 • чіткий та логічний виклад матеріалу, який демонструє знання основної та додаткової літератури;

 • наявність власної позиції в розумінні обговорюваної проблеми та вміння її обґрунтувати.

Виступ оцінюється за 5-бальною шкалою.

Рецензування виступу. Критерієм оцінки цієї форми роботи є вміння критично оцінювати виступ та коректно й аргументовано висловлювати власні погляди. Цей вид роботи оцінюється в 3 бали.

Доповнення до виступу. У 2 бали оцінюється доповнення до виступу, яке демонструє знання студентом винесеної на обговорення проблеми, його здатність побачити неповноту виступу або суперечливість у ньому, відкрити нові аспекти теми. Коротке доповнення оцінюється в 1 бал.

Загальна кількість балів за участь у семінарських заняттях повинна бути не меншою за 25.

При виведенні загальної кількості балів за участь у семінарських заняттях враховується також їх відвідування: присутність на кожному занятті оцінюється в 1 бал.

2. Підготовка рефератів (есеїв)

До плану кожного семінарського заняття додаються рекомендовані теми рефератів та есеїв, які студенти обирають за власним бажанням. Реферат, який подається у друкованому вигляді на листах формату А4 обсягом 10–15 сторінок, повинен відповідати таким вимогам:

 • мати чіткий план викладу;

 • сформульовані автором положення повинні належним чином аргументуватись та завершуватись висновками;

 • автор реферату повинен продемонструвати вміння пов’язати теоретичні проблеми з реальністю суспільного (культурного, релігійного) життя;

 • в рефераті повинен наводитися список використаних джерел та літератури.

Есей пишеться студентом у довільній формі. Головною вимогою до нього є самостійний, творчий виклад обраної теми.

Реферат (есей) оцінюється за 5-бальною шкалою. Реферати (есеї), які є передруком текстів з Інтернету або підручників чи наукових видань, не зараховуються.

3. Контрольна робота

Аудиторна контрольна робота проводиться з метою перевірки засвоєння знань за модулями курсу на 9-му та 18-му тижні 2-го та 3-го семестру. Контрольна робота включає 4 варіанти, кожний з яких вимагає відповіді на 2 питання.

Відповіді на питання повинні бути стислими, конкретними і разом з тим ґрунтовними. Робота оцінюється за 10-бальною шкалою.

5 балів виставляється за роботу, в якій дано правильну відповідь на одне з поставлених питань.

8 балів одержують роботи, які містять відповідь на обидва питання, проте ця відповідь ґрунтується лише на матеріалах підручника та конспекті лекцій.

10 балами оцінюються роботи, які демонструють глибоке знання та розуміння порушеного питання, вміння проілюструвати теоретичні положення прикладами з релігієзнавчих праць, художніх творів, власними спостереженнями за релігійним життям.

Не оцінюються роботи, які списані з підручників або конспектів, роботи, які містять неправильну відповідь або відповідь та інші (не поставлені у ній) запитання.

Тематика контрольних робіт:

Контроль робота 1

Варіант 1

1. Богослов’я (теологія) як релігійно-конфесійне вчення про релігію.

2. Релігієзнавство як світська наука про релігію, важлива галузь філософського знання.

Варіант 2

1. Предмет та структура релігієзнавства.

2. Поняття релігії. Плюралізм поглядів на сутність релігії в сучасному релігієзнавстві.

Варіант 3

1. Богословське та світське (наукове, філософське) розуміння сутності, змісту та джерел походження релігії. .

2. Релігія як особливий духовний феномен, форма суспільної та індивідуальної свідомості.

Варіант 4

1. Релігія як складне соціально-історичне явище.

2. Типи та історичні форми релігії.

Контрольна робота 2

Варіант 1

1. Виникнення та еволюція первісної релігії.

2. Родоплемінні культи та їхні особливості.

Варіант 2

1. Етнічно-національні та національно-державні релігії, їх класифікація та характерні риси.

2. Сучасні національно-державні релігії, особливості їх віровчення, культу та церковної організації.

Варіант 3

1. Загальна характеристика світових релігій, їхні суттєві ознаки, історія виникнення та географія їхнього поширення.

2. Буддизм як світова релігія: особливості віровчення, культу, основні ідейні напрями та різновиди.

Варіант 4

1. Іслам як світова релігія: особливості віровчення, культу, церковної організації, основні напрями.

2. Релігійний модернізм: сучасні новітні релігійні культи та позаконфесійні віровчення.

Контрольна робота 3

Варіант 1

1. Історія написання Біблії.

2. Структура і зміст Старого Заповіту.

Варіант 2

1. Структура і зміст Нового Заповіту.

2. Біблія як історичне джерело.

Варіант 3

1. Початкова еволюція християнства: первісне, раннє та церковне християнство.

2. Католицизм: особливості віровчення, культу та церковної орагнізації.

Варіант 4

1. Православ’я: особливості віровчення, культу та церковної організації.

2. Протестантизм: особливості віровчення, культу та конфесійної організації.

Контрольна робота 4

Варіант1

1. Слов’янська місія Кирила та Мефодія. Аскольдове хрещення полян.

2. Володимирове хрещення Русі.

Варіант 2

1. Церковна організація Київської Русі у Х–ХІІ ст.

2. Берестейська церковна унія 1596 р.

Варіант 3

1. Еволюція Української Церкви у ХІІІ–XV ст.

2.Ужгородська церковна унія 1646 р.

Варіант 4

1. Українське православ’я Козацької доби.

2. Андрей Шептицький та історія УГКЦ в першій половині ХХ ст.

6. Підсумкова форма контрою

Підсумковою формою контролю з курсу “Релігієзнавство” у другому семестрі є залік у формі зарахування набраних впродовж семестру балів або усної відповіді на контрольні запитання чи письмового тестування. Підсумковою формою контролю у третьому семестрі є іспит. Іспит проводиться у формі усної (письмової) відповіді на екзаменаційний білет або у формі тестового завдання, що містить 25 питань, кожне з яких оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів за тестове завдання – 50. Екзаменаційні білети та тестові завдання складаються на основі контрольних питань до курсу.

Контрольні питання до курсу

  1. Поняття релігії. Богословське (церковне) та світське розуміння її суті, змісту, структури та джерел походження: богословські, філософські та наукові концепції релігії.

  2. Богослов’я (теологія) як релігійно-конфесійне вчення про Бога, конфесійна (богословсько-теологічна) форма релігієзнавства.

  3. Релігієзнавство як світська наука про релігію.

  4. Об’єкт, предмет та структура релігієзнавства.

  5.Релігія як складне соціально-історичне явище. Соціальні та історичні детермінанти релігії.

  6.Релігія як особливий духовний феномен, форма суспільної та індивідуальної свідомості. Гносеологічні та психологічні “корені” релігії.

  7.Релігія як галузь духовної культури людства. Атрибути, феномени та модуси релігії.

  8.Структура та зміст релігії. Релігійні артефакти.

  9. Релігійна свідомість та її рівні: релігійна психологія та релігійна ідеологія. Ідеаційна основа релігії та її конфесійний плюралізм.

  10.Основні типи та історичні форми релігії.

  11.Основні типи релігійних організацій (інституцій).

  12.Соціальні функції релігії та релігійних організацій (інституцій).

  13.Виникнення релігії: початки релігійного осмислення світу. Первісна релігія (первісні форми релігії).

  14.Еволюція релігії первісного суспільства: ранні форми релігії, родоплемінні культи, племінні релігії.

  15.Язичництво, його характерні риси, особливості прояву та основні різновиди.

  16.Ранні та пізні етнічні релігії: характерні риси та особливості, конфесійні вияви.

  17.Міфологія та релігія Стародавнього Сходу (Шумеру, Вавилону, Єгипту, Фінікії, Палестини, Ассірії, Урарту, Ірану, Індії, Китаю).

  18.Міфологія та релігія античного світу (Стародавньої Греції, Стародавнього Риму).

  19.Сучасні національно-державні релігії: іудаїзм, зороастризм, мандеїзм, індуїзм, джайнізм, сикхізм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм.

  20.Світові релігії. Буддизм, християнство та іслам: історія виникнення, географічне поширення.

  21.Буддизм: особливості віровчення та культу, ідейні напрямки та основні різновидності.

  22.Іслам: особливості віровчення, культу та церковної організації.

  23.Релігійний модернізм. Сучасні нетрадиційні релігійні культи. НРТ.

  24. Соціально-історичні передумови виникнення християнства.

  25.Ідейні джерела християнства: іудаїзм, східні культи, вульгаризована пізньоантична філософія.

  26.Біблія як видатна пам’ятка світової культури, основа хрис­тиянського віровчення, Святе Письмо християн: історія, структура, зміст.

  27.Виникнення християнства.

  28.Канонічна та апокрифічна християнська література про Ісуса Христа.

  29.Історичні джерела (іудейські, римські) про Ісуса Христа та християн.

  30.Історична наука та релігієзнавство про особу Ісуса Христа: міфологічна та історична школи.

  31.Богословська традиція про виникнення Христової Церкви.

  32.Початкова еволюція християнства у І-VІІІ ст. (первісне, раннє та церковне християнство).

  33.Формування віровчення, культу та церковної організації християнства у І-VІІІ ст.

  34.Загальнохристиянські Вселенські собори (ІV-VІІІ ст.).

  35.Християнство в Римській імперії: від переслідувань і гонінь до державної релігії.

  36.Християнський Символ віри: історія складання, основні догмати.

  37.Система християнської обрядовості: основні форми богослужіння, обряди (таїнства) та ритуали, культи поклоніння, церковна атрибутика.

  38.Свята у системі християнського культу.

  39.Секти, єресі та схизми (розколи) в історії первісного, раннього та церковного християнства.

  40.Несторіанство та Несторіанська церква.

  41.Перший церковний розкол у християнстві V ст.: монофізитство, нехалкідонські, древні східні церкви.

  42.Другий церковний розкол у християнстві ХІ ст. на католицизм і православ’я: причини та наслідки.

  43.Католицизм: особливості віровчення, культу та церковної організації.

  44.Ватикан: історія і сучасність.

  45.Римські папи та інститут папства.

  46.Секти та єресі у католицизмі (ХІ-ХІV ст.).

  47.Чернечі ордени католицизму: історія і сучасність.

  48.Православ’я: особливості віровчення, культу та церковної організації.

  49.Православні церкви світу: історія і сучасність.

  50.Історія і сучасне становище РПЦ.

  51.Старообрядництво (розкольники, старовіри): історія, особливості віровчення та обрядовості, основні напрями, толки та злагоди.

  52.Православне сектантство (старе і нове): історія і сучасність.

  53.Церковні унії та уніатські церкви світу.

  54.Єретичні вчення та рухи ХІV-ХV ст. у католицизмі як ідейні попередники Церковної Реформації та протестантизму.

  55.Церковна Реформація ХVІ ст., третій розкол у християнстві і виникнення протестантизму.

  56.Протестантизм: особливості віровчення, культу та церковної організації.

  57.Історичні форми протестантизму: ранній, пізній та неопротестантизм.

  58.Дохристиянські язичницькі вірування праукраїнських племен.

  59.Народно-християнські свята і обряди українців як прояв “двовір’я”: поєднання язичницьких звичаїв з християнською традицією.

  60.Історія поширення християнства в Україні (І-Х ст.).

  61.Поширення християнства в Україні за апостольських часів (ап.Андрій Первозванний, св.Климент Римський).

  62.Слов’янська місія Кирила і Мефодія та її наслідки.

  63.Аскольдове хрещення полян 860 р. Руська єпархія.

  64. Княгиня Ольга – перша християнка Київської Русі.

  65. Володимир Великий і хрещення Київської Русі.

  66.Християнська Церква Київської Русі у Х-ХІІ ст.

  67. Спроби запровадження церковної унії в Галицько-Волинському князівстві у ХІІІ ст.

  68. Еволюція Української Церкви у ХІІІ-ХV ст. Київська, Галицька, Литовська та Московська митрополії.

  69. Інвазія католицизму в Україні та міжконфесійна боротьба у ХІУ-ХVІ ст.

  70. Реформація та ранній протестантизм в Україні у ХVІ-ХVІІ ст.

  71. Єзуїти, католицька контрреформація, посилення експансії католицизму та підготовка запровадження церковної унії в Україні у 60-90-х рр. ХVІ ст.

  72. Берестейська церковна унія 1596 р.

  73. Ужгородська церковна унія 1646 р.

  74. Запровадження уніатства та міжконфесійна боротьба на Правобережній Україні, в Галичині та Закарпатті у ХVІІ-ХІХ ст.

  75. Українське православ’я Козацької доби та його видатні діячі (Йов Борецький, Петро Могила).

  76. Синодальний період історії українського православ’я (ХVІІІ-ХІХ ст.).

  77. Ранній та пізній протестантизм в Україні у ХVІІІ-ХІХ ст.

  78. Початок автокефального руху в українському православ’ї. Утворення УАПЦ.

  79. Історія православ’я в Україні у ХХ ст.: від екзархату до автономії та автокефалії.

  80. Історія УГКЦ в першій половині ХХ ст. Андрей Шептицький – видатний церковний діяч України.

  81. Історія УГКЦ в др. пол.ХХ ст.: від Львівського собору 1946 та “катакомбної церкви” до офіційного відновлення у 1989 р.

  82. Ранній та пізній протестантизм в Україні у ХХ ст. Сучасний неопротестантизм та його конфесії.

  83. Сучасне становище конфесій українського православ’я (УПЦ-КП, УПЦ-МП, УАПЦ). Проблема міжконфесійних стосунків.

  84. Сучасне становище УГКЦ в Україні та українських церков у діаспорі.

  85. Сучасний католицизм (РКЦ) в Україні.

  86. Нетрадиційна релігійність в Україні (іудаїзм, іслам, релігійний модернізм, неохристиянство та неоязичництво): історія і сучасність.

  87. Конфесії релігійного модернізму в Україні.

  88. Історія виникнення понять “віротерпимість”, “свобода віроспо­відання” та “свобода совісті”. Їх реалізація у законодавстві зарубіжних країн.

  89. Сучасне законодавство України “Про свободу совісті і релігійні організації”.

90. Богословське та наукове пояснення походження релігії (теорії виникнення релігії).

Тести (тестові завдання) для письмового опитування та коди (“ключі”) вірних відповідей до них додаються окремо.

Автор ______________________________ Стеценко В.І.

Підпис (прізвище та ініціали)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (1)

  Документ
  Філософія релігії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: , 20 .
 2. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю «культурологія»., 20. с

  Документ
  дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (культурологія, історія культури,
 3. Робоча програма навчальної дисципліни моральна культура спілкування та етикет галузь знань 0201 культура

  Документ
  дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (культурологія, історія культури,
 4. Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність галузь знань 0201 культура

  Документ
  Християнство в Україні: історія і сучасність. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія»: , 20 .
 5. Програма навчальної дисципліни основи культурології галузь знань 0201 культура напряму підготовки 020101- культурологія для спеціальності «культурологія» філософського факультету, культурологічного відділення

  Документ
  дати характеристику предмету, структури, методології культурології, розкрити її міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (історія,

Другие похожие документы..