Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
М.В.Ломоносов родился в Архангельской губернии, в крестьянской семье. С детства он вместе с отцом ходил в море на ловлю рыбы. Мальчик рано научился ч...полностью>>
'Документ'
Для реализации поручения Председателя Правительства РФ В.В. Путина по модернизации системы общего образования в целях увеличения заработной платы учи...полностью>>
'Документ'
Грандиозная финальная мистерия «Фауста» заслонила для читателей и интерпретаторов тот очевидный факт – недвусмысленно сформулированный в замечаниях Г...полностью>>
'Конкурс'
В сентябре-октябре 2006 года в Оренбургской области под эгидой министерства образования и Регионального центра развития образования было организовано...полностью>>

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямом підготовки 050101 «Комп`ютерні науки»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор___________С.В.Іванов

«27» травня 2011 р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР

«бакалавр» за напрямом підготовки 6.050101 «Комп`ютерні науки»

Схвалено на засіданні кафедри інформаційних систем

Протокол № __від «__»_________2011р.

Завідувач кафедри _______В.В.Самсонов

Схвалено Вченою радою факультету

Автоматизації і комп`ютерних систем

Протокол № __від «__»________2011р.

Голова Вченої ради факультету,

декан ___________Л.Ю.Маноха

2011

ПРОГРАМА

вступних випробувань для отримання ОКР бакалавра

за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки»

Основи програмування та алгоритмічні мови

Алгоритм як центральне поняття програмування. Типові алгоритмічні конструкції. Поняття алгоритму. Способи зображення, властивості алгоритмів. Розроблення алгоритмів методом покрокового уточнення, вибір, повторювання, доведення коректності алгоритму.

Алгоритмічні мови. Інструментальне програмне забезпечення. Класифікація мов програмування, їх огляд та загальна характеристика. Редагування, трансляція, компоновка, відлагоджування програм. Інтегрована система програмування Turbo Pascal.

Структура Паскаль-програми. Заголовок та розділи програми. Основні елементи даних: константи, змінні, вирази.

Типи даних. Призначення та використання типів даних. Класифікація типів даних, оголошення їх в програмі. Прості типи даних

Оператори Паскаля. Призначення та використання операторів. Оператори присвоєння та введення-виведення даних. Управління курсором при введенні та виведенні даних.

Алгоритми розгалуженої структури та їх реалізація. Оператори вибору та умови.

Алгоритми цклічної структури та їх реалізація. Оператори циклу з параметром, передумовою та післяумовою.

Структуровані типи даних. Масиви. Оголошення та використання структурованих даних типу масив. Розмір та розмірність масиву.

Алгоритми роботи з числовими масивами. Пошук, заміна та перестановка елементів, визначення екстремальних значень та упорядкування масивів

Рядки та символи. Оголошення та використання рядків та символьних масивів. Алгоритми роботи з рядками та символами. Стандартні процедури та функції для роботи з символними даними.

Записи. Оголошення та використання структурованих не-однорідних даних типу запис. Оголошення полів запису. Записи з варіантами. Оператор приєднання.

Організація підпрограм. Формальні та фактичні параметри. Механізми передачі параметрів-значень, параметрів-змінних та параметрів-констант.

Процедури та функції. Розроблення й використання процедур та функцій. Використання відкритих параметрів–масивів та нетипованих параметрів. Побічні ефекти при розробленні підпрограм.

Рекурсивні підпрограми. Рекурсивні алгоритми та особливості їх використання.

Організація введення та виведення даних. Засоби створення та оброблення файлів. Відкриття та закриття файлів. Методи доступу до файлів. Типовані, нетиповані та текстові файли.

Множини. Оголошення та використання множин. Операції над множинами.

Динамічні структури даних. Принципи використання динамічної пам’яті. Вказівники. Зв’язані та незв’язані динамічні дані.

Зв’язані лінійні структури даних. Алгоритми роботи зі списками, чергами, стеками.

Графічний режим роботи. Ініціалізація графічного режиму. Вибір графічних драйверів та режимів. Використання стандартних процедур та функцій для побудови графічних зображень. Створення ефекту руху зображення в графічному режимі. Засоби звукогенерації.

Елементи технології програмування. Огляд та загальна характеристика методологій розроблення програм. Створення та використання бібліотеки модулів.

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Інформація і її класифікація. Інформаційні технології. Програмне забезпечення ЕОМ. Класифікація програмного забезпечення. Базове та прикладне про­грамне забезпечення. Операційні системи, їх місце та роль у програмному забезпе­ченні комп’ютерів. Класифікація операційних систем. Операційні системи MS DOS, WINDOWS. Операційні оболонки (Norton Commander, Volcov Commander) та текстові редактори, їх призначення. Можливості щодо оформлення економічних текстів. Текстовий редактор Microsoft Word. Видавничі можливості Microsoft Word. Електронні таблиці Microsoft Excel. Створення та обробка елект­ронних таблиць. Застосування діаграм для аналізу даних. Системи управління базами даних, їх призначення. Властивості систем управління базами даних (СУБД) та технологія їх використання. Класифікація сучасних СУБД. Алгоритмізація та програмування задач типових структур. Класифі­кації задач та характеристика їх компонент. Правила побудови схем алгоритмів. Алго­ритмізація і програмування обчислень лінійної, розгалуженої, циклічної структур. Види циклічних структур. Масиви. Універсальна система економіко - математичних розрахунків MathCAD PLUS 7.0 PRO. Оптимізація обчислень і програмування. Параме­трична тривимірна графіка. Програми стиснення інформації. Антивірусні програми. Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа Internet.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник, 5-е видання. – Л.: Деол, 2002. – 224 с.

 2. Информатика. Базовый курс/ С.В. Симонович и др. – СПб.: Издательство Питер, 1999. – 640 с.

 3. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – 7-е изд. перер. и дополн. –М.: Инфа, 1997. -640 с.

 4. Куперштейн В.И. MS Office и Project в управлении и делопроизводстве. – Спб.: 2001, - 400с.

 5. Стогний А.А.,Ананьевский С.А.,Барсук Я.К. Программное обеспечение персональних ЭВМ

 6. Глушков В М и др. Алгебра. Языки. Программирование -Киев Наукова думка 1986-328с

 7. Гурський Д.А. Вычисления в Mathcad. Минск, ООО «Новое знание», 2003, -814 с.

 8. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем / Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1998. – 140 с.

 9. Братко Й. Программирование на языке искусственного интеллекта ПРОЛОГ.

Перелік питань для проведення вступного випробування

з фахових дисциплін для категорій вступників згідно Правил прийому до НУХТ у 2011 році, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.050101 ”Комп`ютерні науки”

 1. Призначення комп’ютера. Апаратне забезпечення комп’ютера.

 2. Прикладне програмне забезпечення комп’ютера.

 3. Системне програмне забезпечення комп’ютера, його склад та функції.

 4. Поняття файлу і папки. Присвоєння імен файлам і папкам. Повні та групові імена файлів. Приклад.

 5. Пошук файлів та папок на диску за іменем, типом, датою, фрагментом тексту. Приклад.

 6. Виконання дій над файлами та папками (створення, переіменування, копіювання, переміщення, знищення, збереження, друкування) з допомогою операційної системи Windows. Приклад.

 7. Призначення програми Word. Форматування символів, абзаців та сторінок документу за допомогою програми Word. Приклад.

 8. Створення малюнків та елементів WordArt за допомогою програми Word. Приклад.

 9. Створення колонтитулів, закладок, елементів автотексту за допомогою програми Word. Приклад.

 10. Робота з таблицями та діаграмами за допомогою програми Word. Приклад.

 11. Виконання обчислень у таблицях, створених у Word. Введення формул у таблицю. Приклад.

 12. Створення власного стилю та короткого змісту за допомогою програми Word. Приклад.

 13. Призначення і функції програми Excel. Поняття клітини, області, робочої сторінки, робочої книжки.

 14. Додання рядків, стовпчиків, клітин, областей електронної таблиці та їх вилучення. Приклад.

 15. Виконання обчислень, використання абсолютних та відносних посилань у електронних таблицях. Приклад.

 16. Використання вбудованих функцій Excel. Приклад.

 17. Виконання копіювання та автозаповнення за допомогою програми Excel. Приклад.

 18. Побудова діаграм і графіків за допомогою програми Excel. Приклад.

 19. Сортування, фільтрація даних у таблицях Excel. Приклад.

 20. Обчислення підсумків за допомогою програми Excel. Приклад.

 21. Робота з кількома таблицями Excel. Приклад.

 22. Консолідація даних у Excel. Приклад.

 23. Створення зведених таблиць у Excel. Приклад.

 24. Збереження робочої книжки Excel на диску. Друкування робочої сторінки. Перегляд змісту сторінки перед друкуванням. Приклад.

 25. Призначення і функції програми Mathcad. Вікна програми.

 26. Виконання символьних перетворень за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 27. Розв’язок рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 28. Табулювання функцій і побудова графіків за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 29. Обчислення похідних, інтегралів, сум, добутків, границь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 30. Робота з матрицями за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 31. Розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

 32. Призначення програми PowerPoint.Способи створення слайдів. Приклад.

 33. Застосування оформлення і анімації слайдів у програмі PowerPoint. Приклад.

 34. Робота над слайдами в режимі сортувальника у програмі PowerPoint. Приклад.

 35. Створення підсумкового слайду у презентації. Приклад.

 36. Демонстрація презентації. Приклад.

 37. Способи передачі інформації між програмами-додатками Windows. Приклад.

 38. Копіювання інформації з однієї програми у іншу. Характеристика початкового файла та файла-копії. Приклад.

 39. Впровадження інформації з однієї програми у іншу. Характеристика початкового файла та впровадженого. Приклад.

40.Передача інформації з однієї програми у іншу шляхом зв’язування. Характеристика початкового файла та зв’язаного. Приклад.

41.Структура Паскаль-програми. Призначення розділів.

42.Поняття та класифікація типів даних.

43.Константи. Види та типи даних констант.

44.Оголошення та використання змінних в Паскаль-програмі.

45.Прості типи даних.

46.Дійсні типи даних.

47.Цілі типи даних.

48.Логічні типи даних.

49.Символьні типи даних.

50.Структуровані типи даних.

51.Тип даних ARRAY.

52.Тип даних STRING.

53..Записи. Тип даних RECORD.

54.Алгоритм. Властивості алгоритму.

55.Алгоритм. Типові структури алгоритмів.

56.Реалізація алгоритмів розгалуженої структури мовою Турбо-Паскаль.

57.Алгоритми циклічної структури. Цикл з параметром.

58.Алгоритми циклічної структури. Цикл з передумовою.

59.Алгоритми циклічної структури. Цикл з післяумовою.

60.Введення та виведення даних. Управління курсором.

61.Алгоритм пошуку екстремальних значень в одновимірному числовому масиві.

62.Алгоритм пошуку екстремальних значень у двовимірному числовому масиві.

63.Алгоритм сортування одновимірного числового масиву.

64.Призначення та використання підпрограм.

65.Порівняльна характеристика функцій та процедур.

66.Формальні та фактичні параметри.

67.Розроблення та використання функцій.

68.Розроблення та використання процедур.

69.Порядок створення та використання файлів даних.

70.Класифікація файлів даних та особливості їх використання.

71.Відкриття та закриття файлів, підготовка їх до роботи.

72.Методи доступу до файлів та особливості їх застосування.

73.Використання послідовного методу доступу при роботі з файлами.

74.Використання прямого методу доступу при роботі з файлами.

75.Створення та обробка типованих файлів.

76.Створення та обробка текстових файлів.

77.Множини. Тип даних SET.

78.Призначення та використання динамічних структур даних.

79.Мніціалізація графічного режиму та його основні можливості.

80.Призначення та використання модулів у програмах користувача.

Перелік питань для проведення вступного випробування у формі співбесіди з фахових дисциплін для категорій вступників згідно п.п. 8.1, 17.17 Правил прийому до НУХТ у 2011 році, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.050101 ”Комп`ютерні науки”

1.Призначення комп’ютера. Апаратне забезпечення комп’ютера.

2.Прикладне програмне забезпечення комп’ютера.

3.Системне програмне забезпечення комп’ютера, його склад та функції.

4.Поняття файлу і папки. Присвоєння імен файлам і папкам. Повні та групові імена файлів. Приклад.

5.Пошук файлів та папок на диску за іменем, типом, датою, фрагментом тексту. Приклад.

6.Виконання дій над файлами та папками (створення, переіменування, копіювання, переміщення, знищення, збереження, друкування) з допомогою операційної системи Windows. Приклад.

7.Призначення програми Word. Форматування символів, абзаців та сторінок документу за допомогою програми Word. Приклад.

8.Створення малюнків та елементів WordArt за допомогою програми Word. Приклад.

9.Створення колонтитулів, закладок, елементів автотексту за допомогою програми Word. Приклад.

10.Робота з таблицями та діаграмами за допомогою програми Word. Приклад.

11.Виконання обчислень у таблицях, створених у Word. Введення формул у таблицю. Приклад.

12.Створення власного стилю та короткого змісту за допомогою програми Word. Приклад.

13.Призначення і функції програми Excel. Поняття клітини, області, робочої сторінки, робочої книжки.

14.Додання рядків, стовпчиків, клітин, областей електронної таблиці та їх вилучення. Приклад.

15.Виконання обчислень, використання абсолютних та відносних посилань у електронних таблицях. Приклад.

16.Використання вбудованих функцій Excel. Приклад.

17.Виконання копіювання та автозаповнення за допомогою програми Excel. Приклад.

18.Побудова діаграм і графіків за допомогою програми Excel. Приклад.

19.Сортування, фільтрація даних у таблицях Excel. Приклад.

20.Обчислення підсумків за допомогою програми Excel. Приклад.

21.Робота з кількома таблицями Excel. Приклад.

22.Консолідація даних у Excel. Приклад.

23.Створення зведених таблиць у Excel. Приклад.

24.Збереження робочої книжки Excel на диску. Друкування робочої сторінки. Перегляд змісту сторінки перед друкуванням. Приклад.

25.Призначення і функції програми Mathcad. Вікна програми.

26.Виконання символьних перетворень за допомогою програми Mathcad. Приклад.

27.Розв’язок рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

28.Табулювання функцій і побудова графіків за допомогою програми Mathcad. Приклад.

29.Обчислення похідних, інтегралів, сум, добутків, границь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

30.Робота з матрицями за допомогою програми Mathcad. Приклад.

31.Розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.

32.Призначення програми PowerPoint.Способи створення слайдів. Приклад.

33.Застосування оформлення і анімації слайдів у програмі PowerPoint. Приклад.

34.Робота над слайдами в режимі сортувальника у програмі PowerPoint. Приклад.

35.Створення підсумкового слайду у презентації. Приклад.

36.Демонстрація презентації. Приклад.

37.Способи передачі інформації між програмами-додатками Windows. Приклад.

38.Копіювання інформації з однієї програми у іншу. Характеристика початкового файла та файла-копії. Приклад.

39.Впровадження інформації з однієї програми у іншу. Характеристика початкового файла та впровадженого. Приклад.

40.Передача інформації з однієї програми у іншу шляхом зв’язування. Характеристика початкового файла та зв’язаного. Приклад.

41.Структура Паскаль-програми. Призначення розділів.

42.Поняття та класифікація типів даних.

43.Константи. Види та типи даних констант.

44.Оголошення та використання змінних в Паскаль-програмі.

45.Прості типи даних.

46.Дійсні типи даних.

47.Цілі типи даних.

48.Логічні типи даних.

49.Символьні типи даних.

50.Структуровані типи даних.

51.Тип даних ARRAY.

52.Тип даних STRING.

53..Записи. Тип даних RECORD.

54.Алгоритм. Властивості алгоритму.

55.Алгоритм. Типові структури алгоритмів.

56.Реалізація алгоритмів розгалуженої структури мовою Турбо-Паскаль.

57.Алгоритми циклічної структури. Цикл з параметром.

58.Алгоритми циклічної структури. Цикл з передумовою.

59.Алгоритми циклічної структури. Цикл з післяумовою.

60.Введення та виведення даних. Управління курсором.

61.Алгоритм пошуку екстремальних значень в одновимірному числовому масиві.

62.Алгоритм пошуку екстремальних значень у двовимірному числовому масиві.

63.Алгоритм сортування одновимірного числового масиву.

64.Призначення та використання підпрограм.

65.Порівняльна характеристика функцій та процедур.

66.Формальні та фактичні параметри.

67.Розроблення та використання функцій.

68.Розроблення та використання процедур.

69.Порядок створення та використання файлів даних.

70.Класифікація файлів даних та особливості їх використання.

71.Відкриття та закриття файлів, підготовка їх до роботи.

72.Методи доступу до файлів та особливості їх застосування.

73.Використання послідовного методу доступу при роботі з файлами.

74.Використання прямого методу доступу при роботі з файлами.

75.Створення та обробка типованих файлів.

76.Створення та обробка текстових файлів.

77.Множини. Тип даних SET.

78.Призначення та використання динамічних структур даних.

79.Мніціалізація графічного режиму та його основні можливості.

80.Призначення та використання модулів у програмах користувача.

Критерії оцінювання знань вступників на вступному випробуванні

з фахових дисциплін для категорій вступників згідно Правил прийому до НУХТ у 2011 році, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.050101 ”Комп`ютерні науки”

 1. Оцінка 90-100 балів ставиться за тверді знання всіх розділів. При цьому студент грамотно і повно відповідає на питання, володіє основними навиками роботи з комп`ютером, має тверді знання з усіх розділів програми.

 1. Оцінка 75-89 балів ставиться за тверді знання всіх розділів програми. У відповідях можуть мати місце несуттєві неточності. Алгоритми і програми розв’язування типових задач складаються студентом правильно.

 1. Оцінка 60-74 бали ставиться за знання основних розділів програми: апаратне і програмне забезпечення комп`ютера, виконання дій над файлами і папками, уміння використовувати спеціальні програми Excel і Mathcad, а а також володіння основними навиками роботи з Паскаль-програмою. У відповідях присутні помилки, які студент у змозі виправити за допомогою викладача.

 1. Оцінка 26-59 балів ставиться за незнання багатьох розділів програми, невміння використати основні засоби Microsoft Office, незнання принципів роботи з Паскаль-програмою.

 1. Оцінка 0-24 бали ставиться за незнання основних розділів програми і відсутність вміння складати елементарні програми і алгоритми.

Голова фахової атестаційної комісії, проф. В.В.Самсонов

Критерії оцінювання знань вступників на вступному випробуванні

у формі співбесіди з фахових дисциплін для категорій вступників згідно п.п. 8.1, 17.17 Правил прийому до НУХТ у 2011 році, які вступають до НУХТ для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за напрямом 6.050101 ”Комп`ютерні науки”

1.“Високий рівень” ставиться за тверді знання всіх розділів. При цьому студент грамотно і повно відповідає на питання, володіє основними навиками роботи з комп`ютером, має тверді знання з усіх розділів програми.

2.“Достатній рівень” ставиться за тверді знання всіх розділів курсу. У відповідях можуть мати місце несуттєві неточності. Алгоритми і програми розв’язування типових задач складаються студентом правильно.

3.“Недостатній рівень” ставиться за знання основних розділів курсу: апаратне і програмне забезпечення комп`ютера, виконання дій над файлами і папками, уміння використовувати спеціальні програми Excel і Mathcad, а а також володіння основними навиками роботи з Паскаль-програмою. У відповідях присутні помилки, які студент у змозі виправити за допомогою викладача.

Голова фахової атестаційної комісії, проф. В.В.СамсоновСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр магістр на основі окр бакалавра/спеціаліста за спеціальністю 05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» Схвалено на засіданні кафедри

  Документ
  фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР магістр на основі ОКР бакалавра/спеціаліста за спеціальністю 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»
 2. Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет

  Документ
  1. До Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ) приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний)
 3. Докористування України (далі нубіп україни) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України серії аг № 582089 від 17

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АГ № 582089 від 17.
 4. Правила прийому до Одеської державної академії холоду у 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Одеській державній академії холоду (ОДАХ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АГ № 508040 від 04.
 5. 4 підсумки вступної кампанії 2011 р

  Документ
  Діяльність університету спрямована на виконання програми «Освіта – 21 вік», відповідних рішень колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, реалізацію

Другие похожие документы..