Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Американский русофоб, сенатор-международник Ричард Лугар выступил на энергетическом саммите в Уэст-Лафайете в Индиане с обвинениями России в использов...полностью>>
'Программа'
За 2009-2010 учебный год педагоги и воспитанники РДДТ добились высоких результатов, участвуя в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня. В ...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Работа выполнена на кафедре документоведения и документационного обеспечения управления ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ул...полностью>>
'Программа курса'
Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. Принцип суперпозиции. Интегральная форма уравнений электростатики. Теорема Гаусса и теорема о ...полностью>>

1. Галузь застосування

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

6. Вимоги, що забезпечують захист учня від шуму та вібрації

6.1. Шум, що створюється роботою ПК в класах, умовно можливо віднести до постійного.

6.2. Параметрами постійного шуму, що підлягають нормуванню, є рівні звукового тиску 8 дБ в октавних смугах частот з середньогеометричними частотами 16, 31,563, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, рівні звуку 8 дБА.

Допустимі значення октавних рівнів звукового тиску, рівнів звуку на робочих місцях в приміщеннях кабінетів комп’ютерної техніки слід приймати згідно таблиці 3.

Таблиця 3

-------------------------------------------------------------------

|Призначення|Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах |Рівні|

|приміщення | частот з середньогеометричними частотами, Гц |звуку|

| та умови |-----------------------------------------------| дБА |

| |16 |31,5| 63 |125 |250 |500|1000|2000|4000|8000| |

|-----------+---+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-----|

|1. Учбові | - | - | 63 | 52 | 45 |39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |

|кабінети | | | | | | | | | | | |

|(без | | | | | | | | | | | |

|роботи ПК) | | | | | | | | | | | |

|-----------+---+----+----+----+----+---+----+----+----+----+-----|

|2. Учбові |85 | 75 | 67 | 57 | 49 |44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

|кабінети | | | | | | | | | | | |

|при роботі | | | | | | | | | | | |

|ПК | | | | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------

Класи комп’ютерної техніки рекомендується обладнувати ПЕОМ, корегований рівень звукової потужності яких не перевищує 45 дБА.

6.3. Вібрація на робочих місцях, що створюється ПЕОМ, не повинна бути вище значень, які представлені в таблиці 4.

Таблиця 4

Гранично допустимі рівні вібрації на робочому місці, дБ

------------------------------------------------------------------

| Нормований | Середньогеометричні частоти |Коректовані|

| параметр | октавних смуг, Гц | та |

| | |еквіва- |

| | |лентні |

| | |коректовані|

| |-----------------------------------|рівні, |

| | 2 | 4 | 8 | 16 |31,5 | 63 |в дБ W |

|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------|

|Віброшвидкість | 79 | 73 | 67 | 67 | 67 | 67 | 72 |

|----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------|

|Віброприскорення| 25 | 25 | 25 | 31 | 37 | 43 | 30 |

------------------------------------------------------------------

7. Вимоги до візуальних ергономічних параметрів і конструкції персональних комп’ютерів*

--------------

* Терміни і означення цього розділу приведені в Додатку 3.

7.1. Візуальні ергономічні параметри відеомоніторів повинні задовольняти вимогам даних ДСанПіН при проектній відстані спостереження від 400 до 800 мм та при зовнішній освітленості екрана до 250 Лк.

7.2. Розміри поля зображення (В — вертикаль, Н — горизонталь)

вибираються з ергономічних міркувань та умов застосування відеомоніторів. При цьому круговий розмір поля зображення по кожній осі координат не повинен перебільшувати 60 град.

7.3. Ширина горизонтальної (л.г.) та вертикальної (л.в.)

лінії або розміри (ширина, dц.г, та висота, dц.в) променевої цятки залежно від адресованості та значень растрових одиниць по вертикалі (Sa.в) та по горизонталі (Sa.г) повинні відповідати співвідношенням табл. 5 та 6.

Примітка. Растрові одиниці по кожній осі координат (Sa.г, Sa.в) пов’язані із розмірами поля зображення (B, H) та

адресованностями (Ав, Аг) наступним чином: Sa.г = B/Aг;

Sa.в. = H/Aв.

Таблиця 5

------------------------------------------------------------------

| Адресованість поля | Співвідношення між шириною |

| зображення, по горизонталі |вертикальної лінії (або променевої |

| позицій | цятки) та растровою одиницею по |

| | горизонталі |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Менше 321 |0,5 х Sa.г <Вл.в <1,2 х Sa.г |

| |-----------------------------------|

| |0,5 х Sa.г <dц.г <1,2 х Sa.г |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Від 321 до 719 включно |Для одноколірних дисплеїв: |

| |-----------------------------------|

| |0,75 х Sa.г <Bл.в <1,5 х Sa.г |

| |-----------------------------------|

| |0,75 х Sa.г <dц.г <1,5 х Sa.г |

| |-----------------------------------|

| |Для багатоколірних дисплеїв: |

| |-----------------------------------|

| |0,75 х Sa.г <Bл.в <1,8 х Sa.г |

| |-----------------------------------|

| |0,75 х Sa.г <dц.г <1,8 х Sa.г |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Від 720 до 1024 |1,3 х Sa.г <Bл.в <2 х Sa.г |

| |-----------------------------------|

| |1,3 х Sa.г <dц.г <2 х Sa.г |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 6

------------------------------------------------------------------

| Адресованість поля | Співвідношення між шириною |

| зображення по вертикалі, | горизонтальної лінії (або висотою |

| позицій | променевої цятки) та растровою |

| | одиницею по вертикалі |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Менше 351 |0,5 х Sa.в <Вл.г <1,2 х Sa.в |

| |-----------------------------------|

| |0,5 х Sa.в <dц.в <1,2 х Sa.в |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Від 351 до 479 включно |Для одноколірних дисплеїв: |

| |-----------------------------------|

| |0,75 х Sa.в <Bл.г <1,5 х Sa.в |

| |-----------------------------------|

| |0,75 х Sa.в <dц.в <1,5 х Sa.в |

| |-----------------------------------|

| |Для багатоколірних дисплеїв: |

| |-----------------------------------|

| |0,75 х Sa.в <Bл.г <1,8 х Sa.в |

| |-----------------------------------|

| |0,75 х Sa.в <dц.а <1,8 х Sa.в |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Від 480 до 768 |1,3 х Sa.в <Bл.г <2 х Sa.в |

| |-----------------------------------|

| |1,3 х Sa.в <dц.в <2 х Sa.в |

------------------------------------------------------------------

7.4. Значення максимальної яскравості поля зображення та максимального контрасту яскравості в залежності від коефіцієнту дифузного відбиття екрана повинні відповідати табл. 7.

Таблиця 7

------------------------------------------------------------------

| Коефіцієнт | Максимальна | Максимальний контраст |

|дифузного відбиття | яскравість поля |яскравості (контрастне |

| екрана, відн. од. |зображення, Кд/кв. м|відношення), відн. од. |

| | не менше | не менше |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

| 0,12 і менше | 35 | 3,7 |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

| 0,15 | 42 | 3,5 |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

| 0,20 | 50 | 3,2 |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

| 0,25 | 50 | 3,1 |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

| 0,30 | 75 | 3,0 |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

| 0,35 | 85 | 3,0 |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

| 0,40 | 95 | 3,0 |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

| 0,45 | 110 | 3,0 |

|-------------------+--------------------+-----------------------|

| 0,50 | 120 | 3,0 |

------------------------------------------------------------------

7.5. Повинна бути забезпечена можливість регулювання користувачем яскравості поля зображення від максимальної (п. 7.4) до значення, яке складає не більше половини від значення максимальної яскравості.

7.6. Нерівномірність яскравості поля зображення не повинна перебільшувати 1,7.

7.7. Частота регенерації зображень повинна бути такою, щоб мерехтіння не сприймали 90 % користувачів при позитивному контрасті зображення.

7.8. Амплітуда дрижання зображення не повинна перебільшувати 0,1 мм по кожній осі координат.

7.9. В багатоколірних відеомоніторах незведення променів повинно бути не більшим 0,5 мм у центральному колі і діаметром, який дорівнює висоті поля зображення, та не більшим 0,7 мм в решті частин поля зображення.

7.10. Допустимі і рекомендовані розміри прописних літер повинні відповідати значенням, які приведені в табл. 8.

Таблиця 8

------------------------------------------------------------------

| Вік (клас) учня - | Кутовий розмір (висота) прописних літер, |

| користувача | цифр, кутових хвилин |

| відеомонітора |-------------------------------------------|

| | граничний (не менше) | рекомендований |

|--------------------+----------------------+--------------------|

|6-7 років (1 клас) | 45 | 50-70 |

|--------------------+----------------------+--------------------|

|7-8 років (2 клас) | 35 | 40-60 |

|--------------------+----------------------+--------------------|

|8-10 років (3-4 | 28 | 30-40 |

|класи) | | |

|--------------------+----------------------+--------------------|

|11-15 років (5-7 | 22 | 25-32 |

|класи) | | |

|--------------------+----------------------+--------------------|

|16-18 років і старше| 16 | 22-30 |

|(8-10 класи, | | |

|студенти) | | |

------------------------------------------------------------------

Рекомендується використовувати відеомонітори, конструкція яких допускає в умовах експлуатації зміну розмірів відображення знаків в границях значень, наведених табл. 8.

7.11. Конструкція настільних відеомоніторів (не вмонтованих в іншу апаратуру) повинна забезпечувати можливість повороту їх корпусу відносно вертикальної осі на кут, не менший +30 градусів та зміну кута нахилу екрана відеомонітора відносної вертикальної площини в інтервалі від -5 градусів (вперед) до +15 градусів (назад), не менше.

8. Вимоги до обладнання та організації робочого місця

8.1. При конструюванні ПК га організації робочого місця учня, обладнаного відеомонітором, слід забезпечити відповідність конструкції елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням характеру виконуваної діяльності комплексності технічних засобів, форм організації праці, морфофункціональних та росто-вікових особливостей дітей та підлітків.

8.2. Основним обладнанням робочого місця з ПК є відеомонітор, клавіатура, робочий стіл, стілець (крісло), допоміжним — пюпітр, підставка для ніг та ін.

8.3. Екран відеомонітора ПК в залежності від висоти символів рекомендовано розміщувати на відстані 400-800 мм від очей користувача.

Для забезпечення точного та швидкого читання інформації в зоні найкращого бачення площина екрану відеомонітору повинна бути перпендикулярною нормальній лінії зору. При цьому повинна бути передбачена можливість переміщення відеомонітору навколо

вертикальної осі в межах +-30 град. (справа наліво) та нахилу

вперед до 85 град. і назад до 105 град. з фіксацією в цьому

положенні.

8.4. Клавіатура повинна бути зручною для виконання роботи двома руками, конструктивно відокремлена від монітору для забезпечення можливості її оптимального розташування та прийняття раціональної робочої пози.

Висота клавіатури на рівні середнього ряду не повинна перевищувати 30 мм. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100-300 мм від краю, який повернутий до користувача. Кут нахилу до панелі клавіатури має знаходитись в межах від 5 град. до 15 град.

8.5. Конструкція робочого столу повинна забезпечувати можливість оптимального розташування на робочій поверхні обладнання, при цьому треба враховувати його кількість та конструктивні особливості (розмір монітору, клавіатури, пюпітру та ін.) та характеру роботи, що виконується.

8.5.1. В процесі занять учнів з ПК слід застосовувати спеціальні столи для ПК, які складаються з двох горизонтальних поверхонь: одна розмірами 700 х 800 (600) мм — для клавіатури і посібників (тобто стіл), а друга — розмірами 800 х 350 — підставка для відеомонітора. Обидві поверхні повинні регулюватись по висоті в межах 460-760 мм. При відсутності спеціальних меблів допускається застосовувати типові учнівські столи, які призначені для шести ростових груп: N 1 — 1000-1150 мм, N 2 — 1151-1300 мм, N 3 — 1301-1450 мм, N 4 — 1451-1600 мм, N 5 — 1601-1750 мм, N 6 — більше 750 мм з висотою столешниць відповідно 460 мм, 520 мм, 580 мм, 640 мм, 700 мм, 760 мм.

8.5.2. Ширина і глибина робочої поверхні столу повинна забезпечувати можливість виконання трудових операцій в межах зони досяжності моторного поля.

Кращими модульними розмірами столу, на основі яких розраховуються конструктивні розміри, слід вважати ширину 600, 800, 1000, 1200 та 1400 мм, глибину — 800 та 600 мм при висоті столу 725 мм (при умові, що висота не регулюється).

Столи, які розраховані на одного учня для роботи школярів з ПК повинні мати ширину не менше 700 мм, глибину — 600-8000 мм.

8.6. Конструкція робочого стільця (крісла) повинна забезпечувати підтримку раціональної пози при виконанні основних виробничих операцій, створювати умови для зміни пози з метою зниження статичного напруження м’язів шийно-плечової області і спини та попередження втоми.

8.6.1. Для занять школярів слід використовувати стільці, які мають поверхню сидіння 260 мм, 300 мм, 340 мм, 380 мм, 420 мм, 460 мм, відповідно ростовим групам, вказаним в п. 8.5.1, або використовувати стілець, в якому висота поверхні сидіння регулюється в межах 260-460 мм.

8.6.2. Ширина сидіння стільця для занять школярів з ПК повинна бути 250 мм, 290 мм, 320 мм, 340 мм і 360 мм; глибина — 260 мм, 290 мм, 330 мм, 360 мм, 380 мм і 400 мм, відповідно ростовим групам, які вказані в п. 8.5.1. Поверхня сидіння повинна бути плоскою, передній край закруглений. Доцільно передбачити можливість зміни кута нахилу поверхні від 15 град. наперед і до 5 град. назад.

8.6.3. Опорна поверхня стінки стільця повинна мати висоту

300 +-20 мм, ширину - не менше 380 мм та радіус кривизни

горизонтальної поверхні - 400 мм. Кут нахилу стінки в вертикальній

площині повинен регулюватись в межах 0 +-30 градусів від

вертикального положення. Відстань спинки від переднього краю

сидіння повинна регулюватись в межах 260-400 мм.

9. Вимоги до організацій режиму праці учнів на персональних комп’ютерах

9.1. До занять з ПК учні повинні бути допущені після інструктажу з техніки безпеки.

9.2. Раціональний режим учбових занять учнів передбачає додержання регламентованої тривалості безперервної роботи з ПК, регламентованих перерв і їх активне проведення. Сигнали про початок перерви слід подавати на екрані ВДМ. Робота з ПК повинна проводитися в індивідуальному режимі.

9.2.1. Безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:

- для учнів X — XI класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять — 20 хвилин;

- для учнів VIII — IX класів — 20 — 25 хвилин;

- для учнів VI — VII класів — до 20 хвилин;

- для учнів II — V класів — 15 хвилин.

9.2.2. Для навчання дітей 6 років роботі з ПК безперервні заняття в індивідуальному ритмі не повинні бути більше 10 хвилин.

9.2.3. Після безперервної роботи за екраном ВМ повинні проводити протягом 1,5-2 хвилини вправи для профілактики зорової втоми; через 45 хвилин роботи з використанням комп’ютерів — фізичні вправи для профілактики загального втомлення.

9.2.4. Безперервна робота з ПК учнів X — XI класів при спарених уроках не повинна бути більше на першому уроці 25-30 хвилин; на другому — 15-20 хвилин.

9.2.5. Для учнів X — XI класів дозволяється варіант організації занять по основах інформатики і обчислювальної техніки, при якому передбачається одна академічна година — теоретичних занять, друга година — практичних занять. Практичні заняття містять:

- безперервну роботу з екраном ПК — 25-30 хвилин;

- виконання комплексу вправ для профілактики зорового і статичного втомлення — 5 хвилин;

- продовження роботи з комп’ютером до кінця занять — 15-10 хвилин.

9.4. При виробничому навчанні учнів старших класів програмуванню з використанням ПК в учбово-виробничому комбінаті 50 % часу слід відводити теоретичним заняттям, 50 % часу — практичним. Безперервна тривалість роботи школярів з ВМ під час занять повинна відповідати п. 9.3.1.

9.4.1. При проведенні занять з учнями старших класів дозволяється до застосування апаратних засобів віртуальної реальності, що мають дозвіл органів Державної санепідслужби на використання їх в навчально-виховному процесі.

9.4.2. При проведенні виробничої практики учнів необхідно через кожні 20-25 хвилин роботи з ПК проводити вправи для профілактики зорового втомлення, через 45 хвилин роботи на перерві — вправи для профілактики загального втомлення.

9.5. Заняття в гуртках програмування з використанням ПК проводити не раніше ніж через годину після закінчення учбових занять в школі. Цей час відводиться для обіду та відпочинку учнів.

9.5.1. Заняття в гуртках програмування проводяться не більш 2-х разів на тиждень, тривалість яких для учнів 7-10 років не повинна бути більше 45 хвилин; 11-13 років — не більше 60 хвилин. Робота учнів з ПК повинна проводитись в індивідуальному ритмі.

9.5.2. Для профілактики втомлення школярів в середині занять необхідно проводити перерву тривалістю не менше 10 хвилин, під час якої організовувати фізичні вправи, в тому числі гімнастику для очей і рухові ігри.

9.5.3. Комп’ютерні ігри з нав’язаним ритмом роботи швидше викликають втому, в порівнянні з програмуванням, і повинні проводитись в гуртках не частіше 1-2 разів на тиждень тривалістю до 10 хвилин для дітей молодшого шкільного віку і до 15 хвилин для дітей середнього і старшого шкільного віку.

9.6. В період шкільних канікул організуються заняття в школах “Юних програмістів” тривалістю від 2-х до 4-х тижнів. Санітарно-гігієнічні умови і організація режиму дня в школах “Юних програмістів” повинні відповідати нормативам для дитячих позашкільних закладів.

9.6.1. Заняття з ПК в школах “Юних натуралістів” допустимо не частіше 6 разів в тиждень, 7-й день відводиться для повного відпочинку, з виключенням роботи за екраном ВМ.

9.6.2. Загальна тривалість роботи з ПК під час канікул повинна бути обмежена на протязі дня:

- для школярів 8-10 років — 1 заняття 45 хвилин;

- для школярів 11-13 років — 2 заняття по 45 хвилин;

- для школярів 14-16 років — 3 заняття по 45 хвилин.

9.6.3. Регламентовані перерви для відпочинку під час канікул слід проводити на протязі 5 хвилин через кожні 20 хвилин роботи і на протязі 10-15 хвилин через кожні 45 хвилин роботи. Перерви слід проводити на відкритому повітрі з включенням рухових і фізкультурно-спортивних ігор.

9.6.4. Заняття з ПК в школах “Юних програмістів” для учнів 10 років слід проводити в ранкові години, для учнів 11-13 років — одне заняття проводити в першій половині дня і одне — в другій, для учнів 14-16 років два заняття проводити в першій половині дня 1 і одне — в другій.

9.6.5. В школах “Юних програмістів” комп’ютерні ігри слід проводити не більше одного разу в день з тривалістю не більше 10 хвилин для дітей молодшого шкільного віку і 20 хвилин для дітей середнього і старшого шкільного віку. Не рекомендується проводити комп’ютерні ігри перед сном дітей.

9.7. Показання до занять з ПК і режиму роботи дітям шкільного віку з аномаліями рефракції повинні встановлюватись офтальмологом.

9.8. Заняття з ПК повинні проводитись лише в присутності педагога. Педагог, який має вищу педагогічну освіту і який пройшов інструктаж по техніці безпеки, при роботі з ПК несе відповідальність за безпеку дітей.

Додаток 1

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ кабінету комп’ютерної техніки

1. Паспортна частина.

Школа N _________________________________________________________

Адреса: м _________________ вул. _______________________________

Будинок N _________________ район ______________________________

Побудована: по типовому проекту - 1, в пристосованій будові - 2__

Розташована: в середині кварталу - 1, біля дороги - 2 ___________

Рік побудови ____________________________________________________

Кількість поверхів ______________________________________________

2. Санітарно-гігієнічні умови приміщення.

Кабінет комп'ютерної техніки: глибина (ширина) ________ м,

довжина __________ м, висота _____________ м,

площа _____________ кв. м, кубатура _____________, поверх

____________ м, орієнтація вікон: північ - 1, південь - 2,

схід - 3, захід - 4, південно-західна - 5, північно-західна - 6,

південно-східна - 7, північно-східна - 8 ____________.

Фарбування стін _________________________________________________

Фарбування дошки ________________________________________________

Матеріали для оздоблення стін: олійна фарба - 1, крейда чи

вапно - 2, дерев'яні панелі - 3, синтетичні матеріали - 4

_________________________________________________________________

3 _______________________________________________________________

Підлога покрита: фарбою - 1, мастикою - 2 _______________________

Наявність штор на вікнах: так - 1, ні - 2 _______________________

Колір штор: світлі тони - 1, темні тони - 2 _____________________

Вентиляція: природна - 1, штучна - 2, змішана - 3 _______________

Примусова: так - 1, ні - 2 ______________________________________

Тип примусової вент. ____________________________________________

Приток через: фіранки - 1, фрамуги - 2, канали - 3 ______________

Кількість каналів ___________________________________________ шт.

Площа каналів _____________________________________________ кв. м

Швидкість повітря у витяжному каналі (показн. анемометра)

Початкові значення ______________________________________________

Кінцеві значення ________________________________________________

Температура повітря:

точка N 1 (висота 0,2 м _________________)

вн. кут.

(висота 1,5 м _________________)

точка N 2 (висота 0,2 м _________________)

середина

(висота 1,5 м _________________)

точка N 3 (висота 0,2 м _________________)

зовн. кут. (висота 1,5 м _________________)

Показання вологого термометра:

точка N 1 (висота 0,2 м _________________)

вн. кут.

(висота 1,5 м _________________)

точка N 2 (висота 0,2 м _________________)

середина

(висота 1,5 м _________________)

точка N 3 (висота 0,2 м _________________)

зовн. кут. (висота 1,5 м _________________)

Відносна вологість повітря:

точка N 1 (Н - 0,2 м -_____ Н - 1,5 м____)

вн. кут.

точка N 2 (Н -0,2 м__ Н - 1,5 м__середина)

точка N 3 (Н -0,2 м__ Н - 1,5 м__ зов.кут).

Освітлення: природне - 1, штучне - 2, змішане - 3 _______________

Загальна площа світлоносних поверхонь ____________________ кв. м

КПО % ___________________________________________________________

Світ. коефіцієнт ________________________________________________

Штучне освітлення _______________________________________________

Типи світильників _______________________________________________

Лампи люмінесцентні - 1, лампи розжарювання - 2 _________________

Загальне освітлення: рівномірн. - 1, локал. - 2, комб. - 3 ______

Питома потужність світильників _________________________ ВТ/м кв.

Розміщення світильників відносно екрану _________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Висота підвісу світильників _____________________________________

Освітлення місць на робочих місцях:

N 1 _____________ N 2 _____________ N 3 _____________

N 4 _____________ N 5 _____________ N 6 _____________

N 7 _____________ N 8 _____________ N 9 _____________

N 10 ____________ N 11 ____________ N 12 ____________

Освітлення на вулиці____________________ LX

Освітлення штучн. на роб. місцях: під час роботи - 1,

коли відсутні учні - 2:

N 1 _____________ N 2 _____________ N 3 _____________

N 4 _____________ N 5 _____________ N 6 _____________

N 7 _____________ N 8 _____________ N 9 _____________

N 10 ____________ N 11 ____________ N 12 ____________

Рівень шуму в ДБ_______________________

3. Організація робочих місць.

Кількість комп'ютерів _______________________________________ шт.

Тип ЕВМ _________________________________________________________

Тип відеомонітора _______________________________________________

Кількість робочих місць _________________________________________

Розміщення ПК: периметральне чи інший варіант

Працюють: індивідуально - 1, вдвох - 2, більше - 3 ______________

Стіл, висота ______ м, ширина __________ м, довжина __________ м

Стільці: висота ____________ м, ширина сидіння ________________ м

Висота спинки від підлоги ___________ м, кут нахилу спинки ______

Можливість регулювання висоти сидіння: так - 1, ні - 2 __________

Можливість регулювання відстані сидіння від столу: так - 1,

ні - 2 _______

Відстань очей до екрану ______________________________________ см

Кут зору __________________________________________________ град.

Клавіатура розміщена окремо - так - 1, ні - 2 ___________________

4. Режим роботи кабінету.

Які класи навчаються ____________________________________________

Кількість учнів, які одночасно навчаються в кабінеті ____________

Втому числі теоретичною частиною ________________________________

Скільки часу учні навчаються за відеомонітором:

протягом уроку __________________________ хв.

протягом дня ____________________________ хв.

протягом тижня __________________________ хв.

Скільки часу учні проводять в кабінеті комп'ютерної техніки:

протягом дня ____________________________ хв.

протягом тижня __________________________ хв.

Наявність факультативів в кабінеті комп'ютерної техніки.

Які класи:

початкові - 1, середні - 2, старші - 3 __________________________

протягом якого часу, в годинах __________________________________

Обстеження проведене:

Дата і час обстеження,

підпис, посада

Додаток 2

ПЕРЕЛІК приладів, рекомендованих для вимірювання фізичних чинників (параметрів)

-----------------------------------------------------------------------------------

| N |Найменування,|Призначення |Робочий |Параметр, що | Межі | Похибка |

|п/п| тип приладу | |діапазон| підлягає |вимірювання | |

| | | | частот |вимірюванню | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 1 |Вимірювальний|Широкосмужне |За Е: |Напруженість |2 - 40 кВ/м |20 % |

| |прилад |вимірювання |50 Гц | |2 -2500 В/м | |

| |напруженості |електричних і |60 кГц -| | | |

| |ближнього |магнітних |350 Мгц | | | |

| |поля NFM-1 |високочастотних |--------+-------------+------------| |

| |(ФРН) |полів на робочих|За Н: |Напруженість |1 - 10 А/м | |

| | |місцях і |100 кГц | | | |

| | |розподілу поля | - | | | |

| | |передавальних |10 МГц | | | |

| | |антен у ближній | | | | |

| | |зоні. | | | | |

| | |Вимірювання | | | | |

| | |електричного | | | | |

| | |поля | | | | |

| | |промислової | | | | |

| | |частоти 50 Гц | | | | |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 2 |Вимірювач |Вимірювання |За Е: |Напруженість |1 - 1000 В/м|3,0 дБ |

| |напруженості |середньоквад- |10 кГц -| |(П3-16) | |

| |поля П3-15, |ратичного |300 МГц | |1 - 3000 В/м| |

| |-16, -17, |значення | | |(П3-15, 17) | |

| |-21 (Росія) |напруженості | | | | |

| | |електричної |--------| |------------| |

| | |і магнітної |За Н: | |0,5 - 16 А/м| |

| | |складових |10 кГц -| |(П3-16) | |

| | |неперервних та |30 МГц | |0,5 - | |

| | |імпульсивних | | |500 А/м | |

| | |ЕМП у | | |(ПЗ-15, 17) | |

| | |ближній зоні | | | | |

| | |потужних джерел | | | | |

| | |випромінювання | | | | |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 3 |Вимірювач |Вимірювач |5 Гц - |Густина |200 - |+-(0,1 N +|

| |магнітної |середньоквад- |2 кГц |магнітної |5000 нТл |+ 30) нТл |

| |індукції |ратичного | |індукції | | |

| |ВМП-04 |значення |--------+-------------+------------+----------|

| |(Росія) |магнітної |2 кГц - |Густина |10 - |+-(0,1 N +|

| | |індукції в |400 кГц |магнітної |1000 нТл |+ 1,5) нТл|

| | |ближній зоні | |індукції | | |

| | |випромінювання | | | | |

| | |електричних | | | | |

| | |джерел | | | | |

| | |відеовідобра- | | | | |

| | |ження | | | | |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 4 |Вимірювач |Вимірювач |5 Гц - |Напруженість |10 - |+-(0,1 N +|

| |напруженості |середньоквад- |2 кГц |електричного |1000 В/м |+ 1,5) В/м|

| |змінного |ратичного | |поля | | |

| |електричного |значення | | | | |

| |поля ВЕП-04 |напруженості |--------+-------------+------------+----------|

| | |електричного |2 кГц - |Напруженість |1 - 100 В/м |+-(0,1 N +|

| | |поля у |400 кГц |електричного | |+ 1,0) В/м|

| | |ближній зоні | |поля | | |

| | |випромінювання | | | | |

| | |електричних | | | | |

| | |джерел | | | | |

| | |відеовідобра- | | | | |

| | |ження | | | | |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 5 |ИЭЗ-П з-д |Вимірювання | |Напруженість |40 - |+-5 % |

| |"Микроприбор"|напруженості | |статичного |5000 В/см | |

| | (Молдова) |статичного | |електричного |------------+----------|

| | |електричного | |поля поблизу |(0,2 - |+-5 % |

| | |поля поблизу | |заряджених |- 1,0) х | |

| | |заряджених | |поверхонь; | -5 | |

| | |поверхонь: | |поверхнева |x 10 | |

| | |поверхневої | |щільність | | |

| | |щільності | |електричних | | |

| | |електричних | |зарядів; | | |

| | |зарядів; | |знак заряду | | |

| | |визначення | | | | |

| | |знаку заряду | | | | |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 6 |Аспіраційний |Вимірювання та | |Концентрація |Діапазон | |

| |лічильник |безперервне | |позитивних і |вимірювань | |

| |аероіонів |реєстрування | |негативних |значень | |

| |типу UT 8401 |умовної | |аероіонів та |позитивної | |

| |Тартуського |концентрації | |електрично |та негатив- | |

| |університету |позитивних і | |заряджених |ної умовної | |

| |(Естонія) |негативних | |неактивних |концентрації| |

| | |аероіонів та | |аерозолів |аероіонів | |

| | |електрично | | |та електро- | |

| | |заряджених | | |аерозолів з | |

| | |неактивних | | |електричною | |

| | |аерозолів | | |рухливістю | |

| | | | | |К 3,2 х | |

| | | | | | 0 | |

| | | | | | -8 | |

| | | | | |x 10 кв. м x| |

| | | | | | -1 -1 | |

| | | | | |x c x B | |

| | | | | |(3,2 x | |

| | | | | | -4 | |

| | | | | |x 10 кв. см| |

| | | | | | -1 -1 | |

| | | | | |с x B ) | |

| | | | | |від | |

| | | | | | -3 | |

| | | | | |0,5 нКлдм | |

| | | | | | 3 -3| |

| | | | | |до 10 мкКм | |

| | | | | | 3 | |

| | | | | |(3,2 x 10 | |

| | | | | | 6| |

| | | | | |до 6,4 x 10 | |

| | | | | | +3| |

| | | | | |ел. зарю/см)| |

| | | | | | | |

| | | | | |Діапазон | |

| | | | | |вимірювань | |

| | | | | |значень | |

| | | | | |позитивної | |

| | | | | |та | |

| | | | | |негативної | |

| | | | | |умовної | |

| | | | | |концентрації| |

| | | | | |аероіонів з | |

| | | | | |електричною | |

| | | | | |граничною | |

| | | | | |рухливістю | |

| | | | | | -7 | |

| | | | | |К 10 кв.м x| |

| | | | | | 0 | |

| | | | | | -1 -1 | |

| | | | | |x c B | |

| | | | | | -3 | |

| | | | | |(10 кв.см x| |

| | | | | | -1 -1 | |

| | | | | |x c x B ) | |

| | | | | |від | |

| | | | | | -3 | |

| | | | | |0,16 нкл.м | |

| | | | | | -3 | |

| | | | | |(10 до 2 x| |

| | | | | | 8 | |

| | | | | |x 10 ел.зар.| |

| | | | | | -3 | |

| | | | | |см ) | |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 7 |Аспіраційний | | | | | |

| |лічильник | | | | | |

| |аероіонів | | | | | |

| |типу АСИ-1 | | | | | |

| |Мінського ВО | | | | | |

| |(Білорусь) | | | | | |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 8 |УФ-радіометр |Вимірювання | |Інтенсивність|Діапазон |Відносна |

| | тип УФР-21 |інтенсивності | |(енергетична |вимірювання,|похибка |

| |(Україна) |(енергетична | |освітленість)|нм, |+- 10 % |

| | |освітленість), | |Вт/кв. м |УФ-"А" | |

| | |Вт/кв. м | | |320 - 400 | |

| | | | | |УФ-"В" | |

| | | | | |280 - 320 | |

| | | | | |УФ-"С" | |

| | | | | |220 - 280 | |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

| 9 |Люксметр |Вимірювання | |Освітленість |5 - |10 % |

| |"Кварц-21" |освітленості | |площин, лк |100,000 лк | |

| |ВО "Кварц" |площин | | | | |

| |(Росія) | | | | | |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

|10 |Фотометр |Вимірювання | |Освітленість |5 - |10 % |

| |1105 фірми |освітленості | |площин, лк |100,000 лк | |

| |"Брюль і |площин | | | | |

| |Кієр" (Данія)| | | | | |

|---+-------------+----------------+--------+-------------+------------+----------|

|11 |Шумомір |Вимірювання | |Рівні звуку, |20 - |+-5 дБ(А) |

| |ВШВ-003М |рівнів звуку, | |звукового |140 дБ(А) | |

| |(Україна) та |звукового | |тиску в | | |

| |інші |тиску в | |октавних | | |

| |вітчизняні та|октавних смугах,| |смугах, рівні| | |

| |закордонні |рівнів | |віброшвид- | | |

| |аналогічні за|віброшвидкості. | |кості, | | |

| |призначенням |віброприскорення| |віброприс- | | |

| |прилади |та віброзміщення| |корення та | | |

| | | | |віброзміщення| | |

-----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

ТЕРМІНИ І ОЗНАЧЕННЯ до розділу 7

(за ДСТУ 2574-84)

------------------------------------------------------------------

|(ВІЗУАЛЬНИЙ) |Пристрій або комплекс, призначення для |

| ВІДЕОМОНІТОР |автоматичного подання даних у вигляді |

| |зручної для зорового сприйняття |

| |інформації, що зберігається, визначений |

| |системою автоматизованого оброблення |

| |інформації проміжок часу і оперативно |

| |змінюється за командами або сигналами |

| |цієї системи. |

| | Примітка. |

| |Візуальний дисплей може бути |

| |конструктивно закінченим вибором чи |

| |функціональною частиною будь-якого |

| |обладнання |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ПРОЕКТНА ВІДСТАНЬ |Встановлена виготовником або розробником|

|СПОСТЕРЕЖЕННЯ |дисплея відстань чи інтервал відстаней |

| |фронтального спостереження |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ПРОЕКЦІЙНИЙ |Візуальний дисплей, в якому |

|ВІДЕОМОНІТОР |відеозображення створюється шляхом |

| |оптичної проекції |

|-----------------------+----------------------------------------|

|АДРЕСОВАНІСТЬ |Найбільша кількість адресованих позицій |

|(ВІДЕОМОНІТОР) |поля відеозображення по кожній осі |

| |координат |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ПОЛЕ (ВІДЕО) ЗОБРАЖЕННЯ|Частина поля відображення, призначена |

| |для розміщення відеозображень |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ШИРИНА ЛІНІЇ |Відстань між краями лінії |

| | Примітка. |

| |Якщо лінія не має різких меж, то краї |

| |встановлюють на певному рівні профіля |

| |яскравості |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ПРОМЕНЕВА ЦЯТКА (у |Піксель або частина пікселя (у |

|відеомоніторах з |багатокольорових дисплеях), що |

|адресацією променя) |активовані одним променем |

|-----------------------+----------------------------------------|

|РОЗМІРИ ПРОМЕНЕВОЇ |Відстані між краями цятки по її ширині |

|ЦЯТКИ |та по висоті |

| | Примітка. |

| |Якщо променева цятка не має різких меж, |

| |то краї встановлюють на певному рівні |

| |профіля яскравості на його межах |

|-----------------------+----------------------------------------|

|РАСТРОВА ОДИНИЦЯ (ПОЛЯ | Відстань по кожній осі координат між |

|ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ) | сусідніми адресованими позиціями поля |

| | відеозображення |

| | Примітка. |

| | Растрова одиниця дорівнює відношенню |

| | розміру поля відеозображення до |

| | адресованості вздовж відповідної |

| | координати |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ОДНОКОЛІРНИЙ |Візуальний дисплей, в якому активовані |

|ВІДЕОМОНІТОР |частини поля відеозображення мають один |

| |набір (пару) координат колірності |

|-----------------------+----------------------------------------|

|БАГАТОКОЛІРНИЙ |Візуальний дисплей, в якому активовані |

|ВІДЕОМОНІТОР |частини поля відображення мають два і |

| |більше набори (пари) координат |

| |колірності |

|-----------------------+----------------------------------------|

|МАКСИМАЛЬНА ЯСКРАВІСТЬ |Найбільша яскравість поля |

|ПОЛЯ (ВІДЕО) ЗОБРАЖЕННЯ|відеозображення, за якою забезпечується |

| |виконання певних вимог до ширини лінії |

| |чи розмірів променевої крапки та (при |

| |необхідності) до інших характеристик |

| |візуальних дисплеїв |

|-----------------------+----------------------------------------|

|МАКСИМАЛЬНИЙ КОНТРАСТ |Контраст яскравості між найтемнішою і |

|(ЯСКРАВОСТІ) |найсвітлішою частинами поля |

| |відеозображення |

|-----------------------+----------------------------------------|

|РЕГЕНЕРАЦІЯ |Періодичне відтворення відеозображення з|

|(ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ) |метою його підтримування |

|-----------------------+----------------------------------------|

|НЕРІВНОМІРНІСТЬ |Відношення яскравостей найсвітлішої та |

|ЯСКРАВОСТІ ПОЛЯ (ВІДЕО)|найтемнішої ділянок поля |

|ЗОБРАЖЕННЯ |відеозображення, які за задумом повинні |

| |бути рівнояскравими |

|-----------------------+----------------------------------------|

|ДРИЖАННЯ |Ненавмисне періодичне змінювання |

|(ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ) |положення відеозображення і його частин,|

| |що сприймається зором |

|-----------------------+----------------------------------------|

|НЕЗВЕДЕННЯ ПРОМЕНІВ (у |Похибка суміщення на екрані променів, що|

|відеомоніторах зі |відповідають первинним кольорам |

|зміщенням кольорів) | |

------------------------------------------------------------------

--------------

* Взята у круглі дужки частина терміна може бути вилучена при його використанні у випадках, коли вживання короткої форми не заважає однозначному тлумаченню терміна.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

------------------------------------------------------------------

| N | Позначення | Назва | Ким, коли |

|п/п| нормативного | | затверджений, |

| | акта | | реєстраційні |

| | | | відомості |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 1 | | Закон України "Про | |

| | | забезпечення санітарного| |

| | | та епідемічного | |

| | | благополуччя населення" | |

| | | ( 4004-12 ) | |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 2 |ДБН В.2.2-3-97 | Будинки і споруди |Затверджені |

| | | навчальних закладів |наказом |

| | | 1996 р. |Держкоммістобуду- |

| | | |вання України від |

| | | |27.06.96 р., N 117|

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 3 |ДСТУ Б | Будинки і споруди. |Держкоммістобуду- |

| |В.2.2-6-97 | Методи вимірювання |вання України, |

| | | освітленості |15.09.97 р., наказ|

| | | |N 157 |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 4 |СНиП II-4-79 | Естественное и |Государственным |

| | | искусственное освещение |комитетом СССР по |

| | | |делам |

| | | |строительства, |

| | | |27.07.79 г., |

| | | |постановление |

| | | |N 100 |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 5 |СН 1757-77 | Санитарно-гигиенические |МЗ СССР, |

| | | норми допустимой |10.10.77 г. |

| | | напряженности | |

| | | злектрического поля | |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 6 |ДСакПіН | Державні санітарні норми|Затверджено |

| |N 239-96 | і правила захисту |наказом МОЗ |

| | | населення від впливу |України від |

| | | електромагнітних |01.08.96 р. N 239 |

| | | випромінювань |( z0488-96 ) |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 7 |ГОСТ | Электрические поля. |Госстандартом СССР|

| |12.1.045-84 | Допустимые уровни на | |

| | | рабочих местах и | |

| | | требования к проведению | |

| | | контроля | |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 8 |ГОСТ | Электромагнитные поля |Госстандартом |

| |12.1.006-84 | радиочастот. Допустимые |СССР, 29.11.84 г. |

| | | уровни на рабочих местах| |

| | | и требования к | |

| | | проведению контроля | |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

| 9 |СН 2152-80 | Санитарно-гигиенические |МЗ СССР, |

| | | нормы допустимых уровней|12.08.80 г. |

| | | ионизации воздуха | |

| | | производственных и | |

| | | общественных зданий | |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

|10 |СН 4557-88 | Санитарные нормы |МЗ СССР, |

| | | ультрафиолетового |23.02.88 г. |

| | | излучения в | |

| | | производственных | |

| | | помещениях | |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

|11 |СН 3077-84 | Санитарные нормы |МЗ СССР, |

| | | допустимого шума в |03.08.84 г. |

| | | помещениях жилых и | |

| | | общественных зданий и на| |

| | | территории жилой | |

| | | застройки | |

|---+---------------+-------------------------+------------------|

|12 |ГОСТ | Шум. Допустимые уровни в|Госстандартом СССР|

| |12.1.036-81 | жилых и общественных | |

| | | зданиях | |

------------------------------------------------------------------Скачать документ

Похожие документы:

 1. Галузь застосування: у системі професійно-технічної освіти при вивченні предмету «Основи економічних теорій»

  Документ
  Коротка анотація: Застосування додаткових засобів для викладання економічних дисциплін (комп’ютерного класу, комп’ютерної мережі, засобів мультимедійного проектування).
 2. Галузь застосування: загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади

  Документ
  Мета проекту: Спрямування роботи викладачів на розумовий розвиток учнів, формування їх творчих здібностей, здатності знаходити шляхи для розв’язання поставлених завдань у своїй майбутній діяльності.
 3. Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння галузь застосування

  Документ
  1.1. Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння (далі - Правила) поширюються на проектування, монтаж та експлуатацію автоматичних установок аерозольного пожежогасіння з використанням
 4. І призначення та галузь застосування

  Закон
  1.1. Методика розрахунку збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (надалі – Методика), розроблена відповідно до статей 41, 68 Закону України "Про охорону
 5. Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини Галузь застосування

  Закон
  Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини (далі - Правила) поширюються на лабораторії ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування і форми власності, науково-дослідні інститути ветеринарної медицини, науково-дослідні

Другие похожие документы..