Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
На основании Закона Приморского края от 10 марта 2009 года N 387-КЗ «О противодействии коррупции в Приморском крае», постановления Администрации Прим...полностью>>
'Реферат'
Произошла ощутимая поляризация участников общественного труда, на собственников (работодателей, нанимателей, предпринимателей) и наёмных работников, ...полностью>>
'Документ'
Історія зарубіжної літератури ХХ століття : підруч. для студ. ф-ту «Референт-перекладач» / І. О. Помазан ; Нар. укр. акад., [каф. українознав.]. – Х....полностью>>
'Конкурс'
1.1. Положение о конкурсе учебно-методических комплексов разработано в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау...полностью>>

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент» Харків хнамг 2006

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Міжнародні економічні відносини

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент»

Харків – ХНАМГ – 2006

Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент». - Харків: ХНАМГ, 2006 – 61 с.

Укл.: Є. П. Данильченко,

І. А. Островський,

О. А. Шекшуєв

Рецензент: к. е. н., доц. О. А. Цимбалюк

Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол №9 від 14 квітня 2006 р.


Зміст

Стор.

Передмова...........................................................................................................

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу «Міжнародні економічні відносини”.........................................................................................

Тема 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку.

Типологія країн світу і роль окремих їх угрупувань у СГ і МЕВ.

Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку....

Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ.............................................

Тема 5. Середовище розвитку МЕВ................................................................

Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ.............................................

Тема 7. Міжнародний поділ праці як об’єктивна основа МЕВ....................

Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ.....................................................

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)........................................

Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні МЕВ.....................

Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво.................................................................................

Тема 12. Міжнародні науково–технічні відносини........................................

Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили (ММРС)...................................

Тема 14. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини...........................................................................................

Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу..............................................................................................

Тема 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин..........

Тема 17. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її регулювання..

Тема 18. МЕВ у сфері послуг...........................................................................

Тема 19. Міжнародні транспортні відносини................................................

Тема 20. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків...............................................................................................

Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ...........

Тести й типові задачі з дисципліни

“Міжнародні економічні відносини”...............................................................

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”..........................................

Теми контрольних робіт з дисципліни МЕВ для студентів–заочників........

Залікові питання з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”..........

Питання для проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни „Міжнародні економічні відносини”..........................................

Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних контрольних робіт (ККР) з курсу „Міжнародні економічні відносини”......

Список літератури..............................................................................................

Навчально-методичний план дисципліни “Міжнародні економічні відносини”..........................................................................................................

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

21

23

25

26

27

29

31

32

34

36

45

47

50

52

55

56

58

Передмова

Методичні матеріали до вивчення нормативної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» складені відповідно до місця та значення дисципліни за структурно–логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 – «Менеджмент». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом. Вивчається курс «Міжнародні економічні відносини» після опанування дисциплінами «Основи економічної теорії», «Макроекономіка» та «Мікроекономіка».

Основною метою викладання дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (МЕВ) є формування у майбутніх бакалаврів з напряму підготовки «Менеджмент» системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних відносин для фундаментальної освіти та практичної діяльності за фахом.

На досягнення зазначеної мети спрямовані такі завдання вивчення курсу студентами:

 • розуміти сутність міжнародних економічних відносин, їх значення та еволюцію, чинники і рівні розвитку, особливості дії законів і принципів;

 • засвоїти ключові поняття (термінологічний апарат), що застосовується в світовій господарській практиці;

 • знати форми МЕВ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

 • уміти творчо аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначити проблеми й тенденції їх розвитку;

 • використовувати одержані знання в умовах України і за кордоном, виходячи з цілей інтеграції нашої країни в сучасну систему світогосподарських зв’язків.

Система джерел МЕВ є однією з найбільш розгалужених серед інших теоретичних економічних дисциплін.

З огляду на різноманітність і з урахуванням ієрархічної підлеглості доцільно кваліфікувати їх таким чином:

 1. Конституція України (1996 р.) як основний закон.

 2. Законодавчі акти України:

 • закони України;

 • кодекси, статути, постанови та інші кодифіковані акти з міжнародних економічних відносин.

 1. Постанови Верховної Ради України.

 2. Укази та розпорядження Президента України.

 3. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

 4. Нормативні накази, інструкції та інші документи центральних органів виконавчої влади (міністерств, державних комітетів і відомств).

 5. Нормативні акти державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, що стосуються МЕВ.

 6. Міжурядові угоди України з іншими державами та міжнародно–правові акти, ратифіковані і визнані Україною.

Серед робіт вітчизняних авторів з курсу «Міжнародні економічні відносини» треба відзначити праці авторських колективів під керівництвом А.С. Філіпенка «Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин», «Світова економіка» та ін.[13,19].

З фундаментальних праць можна рекомендувати наступні навчальні посібники:

 1. В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко «Міжнародні економічні відносини» [11];

 2. О.С. Передерій «Міжнародні економічні відносини» [12];

 3. «Міжнародна економіка» за редакцією А.М. Поручник [16];

 4. «Міжнародні економічні відносини» за редакцією І.М. Школи [30];

 5. «Україна і світове господарство» за редакцією А.С. Філіпенка [22] та ін.

Актуальність проблем та динаміка міжнародних економічних відносин вимагають постійного реагування на всі зміни, що тут відбуваються, поглибленого й уважного вивчення їх причин і наслідків у режимі поточного часу. Тому до вивчення основної та додаткової літератури, з якою найважливішими є законодавчо–нормативні акти України, навчальні посібники та підручники, необхідно залучати поточні матеріали з проблематики курсу, включаючи таку інформацію, аналітичні дані, статистичні відомості до контрольних робіт, які готують студенти–заочники. Нові повідомлення з МЕВ містяться у таких відомих періодичних виданнях, як «Економіка України», «Голос України», «Урядовий кур’єр», «День», «Дзеркало тижня» та ін.

Вивчаючи курс МЕВ, студенти набувають навичок використовувати статистичні матеріали, іншу інформацію, що ілюструє закономірності розвитку світогосподарських зв’язків, процес входження України до міжнародної економіки, для формування власного світогляду та покращення фахових знань.

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу

«Міжнародні економічні відносини»

План лекції

 1. Предмет МЕВ і його структура.

 2. Основні тенденції та етапи розвитку світового господарства.

План семінару

 1. Місце предмету МЕВ серед інших економічних дисциплін, його структура і логіка вивчення.

 2. Сутність МЕВ, їх значення, об’єктивна основа і передумови розвитку.

 3. Рівні розвитку МЕВ: функціональні, економічні, територіальні, за суб’єктами діяльності.

Ключові поняття

Національна економічна система, міжнародні економічні відносини, рівні МЕВ, світове господарство, світовий ринок, середовище МЕВ, суб’єкти МЕВ, міжнародний поділ праці, спеціалізація та кооперація, міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна міграція робочої сили, міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини.

Теми рефератів

 1. Особливості розвитку МЕВ на сучасному етапі.

 2. Роль МЕВ у процесі інтеграції України в систему світогосподарських зв’язків.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Що являє собою предмет вивчення курсу МЕВ?

 2. Дайте визначення категорії «світове господарство».

 3. Які існують форми МЕВ і в чому виявляється їхня взаємодія?

 4. Як проявляється вплив політико–правового середовища на МЕВ?

Завдання для модульного контролю

 1. МЕВ, їх суб’єкти та взаємозв’язок основних форм.

 2. Національні економіки та особливості їхньої взаємодії за умов зростаючої глобалізації.

Тема 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку. Типологія країн світу і роль окремих їх угруповань у СГ і МЕВ

План семінару

 1. Головні тенденції формування СГ, рівні і цикли його розвитку.

 2. Соціально–економічний принцип систематизації країн світу.

 3. Країни, що розвиваються: поняття, загальні риси та місце у світовій економіці.

Ключові поняття

Світове господарство, міжнародне переміщення товарів і факторів виробництва, економіка відкритого типу, міжнародні форми виробництва на підприємствах, розташованих у декількох країнах, національна і міждержавна економічна політика, сприятливий інвестиційний клімат.

Теми рефератів

 1. Нерівномірність соціально–економічного розвитку країн світу та їх типологія.

 2. Проблеми інтеграції у світове господарство країн з перехідною економікою.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Розкрийте суть світового ринку та його структуру.

 2. Охарактеризуйте еволюцію світового ринку.

Завдання для модульного контролю

 1. Розкрийте сутність поняття світового господарства.

 2. Назвіть характерні риси та тенденції розвитку сучасного світового господарства.

Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку

План семінару

 1. МЕВ як елемент структури СГ.

 2. Форми МЕВ, їх взаємозв’язок.

 3. Місце України у системі МЕВ.

Ключові поняття

Фактори розвитку МЕВ у системі СГ, групи країн: промислово розвинуті, перехідні суспільства, країни, що розвиваються, суб’єкти МЕВ, світова ринкова економіка, новий міжнародний економічний порядок, глобальні і регіональні проблеми розвитку МЕВ.

Теми рефератів

 1. Новий міжнародний економічний порядок (НМЕП) як концепція перебудови МЕВ.

 2. МЕВ як необхідна умова розвитку і структурний елемент національних економік.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Назвіть основні причини виникнення МЕВ.

 2. Які основні характерні риси сучасних МЕВ?

Завдання для модульного контролю

 1. Назвіть найважливіші форми МЕВ.

 2. Яка роль МЕВ у вирішенні глобальних економічних проблем світового господарства?

Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ

План семінару

 1. Доколоніальний період розвитку МЕВ.

 2. МЕВ епохи Середньовіччя. Зовнішньоекономічні зв’язки Київської Русі та Гетьманської держави.

 3. МЕВ в умовах становлення індустріальної цивілізації.

 4. Світогосподарські зв’язки у найновіший період.

Ключові поняття

Міжобщинні господарські зв’язки, колоніальний період формування МЕВ, епоха Великих географічних відкриттів, індустріальна цивілізація, первісне нагромадження капіталу, монополістичний капіталізм, неоколоніалізм, єдність світового господарства.

Теми рефератів

 1. Епоха Великих географічних відкриттів та їх вплив на розвиток МЕВ.

 2. Сучасні проблеми розвитку МЕВ.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Назвіть особливості міжнародних торговельних зв’язків стародавнього світу.

 2. Якими були зовнішньоторговельні відносини при феодалізмі?

Завдання для модульного контролю

 1. Сучасні проблеми розвитку МЕВ.

 2. Фактори посилення економічної взаємозалежності країн.

Тема 5. Середовище розвитку МЕВ

План семінару

 1. Поняття середовища МЕВ, його структура і особливості.

 2. Природно–географічне середовище, основні його складові впливу на розвиток МЕВ.

 3. Економічне середовище формування МЕВ, стан ринкових відносин країн і особливості їх взаємовідносин.

 4. Політико–правове середовище МЕВ.

 5. Соціально–культурне середовище і його значення в розвитку МЕВ.

Ключові поняття

Середовища МЕВ: природно–географічне, економічне, політико–правове, соціально–культурне.

Теми рефератів

 1. Міжнародний тероризм як фактор формування політичного середовища у сфері МЕВ.

 2. Роль інформаційно-комунікаційних систем у розвитку МЕВ.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Назвіть економічні регулятори МЕВ.

 2. Вплив природно–географічного середовища на МЕВ.

Завдання для модульного контролю

 1. Особливості взаємодії політики і економіки в МЕВ.

 2. Правові регулятори МЕВ.

Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ

План семінару

 1. Особливості дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні.

 2. Головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ.

 3. Поняття та система принципів розвитку МЕВ.

Ключові поняття

Економічний закон, закон інтернаціоналізації господарського життя, закон вартості, закони міжнародної конкуренції, нерівномірності економічного розвитку, міжнародного поділу праці, економічної інтеграції.

Теми рефератів

 1. Інтернаціоналізація господарського життя як один з головних економічних законів розвитку СГ і МЕВ.

 2. Закони міжнародного поділу праці, міжнародної конкуренції, вартості, нерівномірності економічного розвитку та економічної інтеграції як головні економічні закони розвитку СГ і МЕВ.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Вплив поглиблення МПП на розвиток МЕВ.

 2. Залежність МЕВ від розвитку міжнародної економічної інтеграції.

Завдання для модульного контролю

 1. Принципи розвитку МЕВ.

 2. Економічні закони розвитку МЕВ.

Тема 7. Міжнародний поділ праці (МПП) як об’єктивна основа МЕВ

План лекції

 1. Суть та фактори розвитку МПП, його особливості у сучасних умовах.

 2. Міжнародні спеціалізація і кооперування виробництва як форми прояву МПП.

 3. Проблеми і передумови участі України у МПП.

План семінару

 1. МПП – вихідна основа розвитку СГ і МЕВ.

 2. Етапи розвитку МПП.

 3. Головні організаційно–економічні форми втілення МПП.

Ключові поняття

Міжнародний поділ праці, технологічна революція, вертикальний МПП, горизонтальний поділ праці, міжнародна економічна діяльність, міжнародні спеціалізація і кооперування, суб’єкти МЕВ.

Теми рефератів

 1. МПП як форма прояву суспільного поділу праці.

 2. Фактори поглиблення МПП.

 3. Вплив технологічної революції на МПП.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Розкрийте суть МПП.

 2. Назвіть фактори МПП.

 3. Особливості та тенденції МПП.

Завдання для модульного контролю

 1. Які є показники рівня міжнародної спеціалізації?

 2. Дайте класифікацію міжнародного кооперування виробництва.

 3. Охарактеризуйте проблеми участі України у МПП.

Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ

План семінару

 1. Соціально–економічні та політичні особливості розвитку МЕВ сучасного періоду: від конфронтації до співробітництва.

 2. Проблеми зовнішньої заборгованості в МЕВ.

 3. Лібералізація зовнішньої торгівлі – загальна проблема сучасних МЕВ.

 4. Розвиток транснаціонального бізнесу та необхідність контролю за діяльністю ТНК.

Ключові поняття

Глобальні і регіональні проблеми МЕВ, конфронтація і співробітництво, нові горизонти європейського співробітництва, суперечності нового міжнародного економічного порядку, діалог «Північ – Південь», лібералізація зовнішньої торгівлі.

Теми рефератів

 1. Глобальні і регіональні проблеми сучасності і загальні проблеми МЕВ.

 2. Суперечності нового міжнародного економічного порядку (НМЕП) та його еволюція.

 3. Ісламський фактор розвитку МЕВ.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Форми, структура і масштаби зовнішньої заборгованості.

 2. Проблеми розвитку міжсистемних та внутрішньосистемних діалогів.

Завдання для модульного контролю

 1. Перспективи європейського економічного співробітництва у XXI ст.

 2. Країни «третього світу» в системі МЕВ.

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)

План лекції

 1. Суть, передумови та етапи розвитку МЕІ.

 2. Сучасні інтеграційні угрупування країн.

 3. Міжнародні економічні організації системи ООН.

 4. Економічні наслідки інтеграції країн.

 5. Європейська економічна інтеграція України.

План семінару

 1. МЕІ – закономірність розвитку СГ і МЕВ.

 2. Світові інтеграційні процеси і Україна.

 3. Об’єктивні передумови, основні етапи розвитку Західноєвропейської економічної інтеграції.

 4. Північноамериканська економічна інтеграція.

 5. Проблеми розвитку економічної інтеграції в східноєвропейських країнах.

Ключові поняття

Вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція, Економічний союз, єдина аграрна політика, зона вільної торгівлі, зона преференційної торгівлі, митний союз, спільний ринок, чорноморське економічне співробітництво.

Теми рефератів

 1. Передумови і фактори розвитку МЕІ як якісно нового рівня МЕВ.

 2. Єдність економічної системи країн ЄС.

 3. Європейська валютна система.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. В чому суть та особливості МЕІ?

 2. Які необхідні передумови для МЕІ?

 3. Назвіть та дайте характеристику основних етапів МЕІ.

Завдання для модульного контролю

 1. Дайте характеристики сучасних інтеграційних угруповань країн.

 2. Членом яких економічних угруповань є Україна?

Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництву і регулюванні МЕВ

План лекції

 1. Багатоцільові міжнародні організації та альянси.

 2. Функціональні міжнародні організації та регіональні фінансові інститути.

 3. Здійснення міжнародної економічної політики через структуру ГАТТ/СОТ.

План семінару

 1. Поняття «Міжнародні економічні організації» (МЕО). Роль МЕО в системі МЕВ.

 2. Економічна діяльність ООН, її рівні.

 3. МЕО поза системою ООН.

 4. Міждержавні загальноекономічні і політичні організації країн, що розвиваються.

 5. Міжнародні галузеві організації.

 6. Україна і міжнародні економічні організації.

Ключові поняття

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР), Латиноамериканська економічна система (ЛАЄС), Спільний ринок Південного конусу (МЕРКОСУР), Митний і економічний союз Центральної Африки.

Теми рефератів

 1. Міжнародні економічні організації (МЕО) як прояв тенденції багатостороннього співробітництва.

 2. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): головні функції, принципи і методи діяльності.

 3. Сутність «Великої вісімки».

 4. Міждержавні об’єднання підприємств.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Участь країн у МЕО як одна з форм реалізації їх суверенітету.

 2. Сучасна система МЕО, їх класифікація.

Завдання для модульного контролю

 1. Роль МЕО в системі МЕВ.

 2. Система головних органів ООН.

Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і

виробниче співробітництво

План лекції

 1. Міжнародний рух капіталу та його форми.

 2. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) та їх роль у структурі закордонного інвестування.

 3. Україна на ринку міжнародних інвестицій.

План семінару

 1. Види іноземних інвестицій, їх масштаби. Поняття «інвестиційний клімат».

 2. Іноземні інвестиції в Україні.

 3. Головні форми виробничого співробітництва.

 4. ТНК – головні суб’єкти міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності.

 5. Спільні підприємства (СП). Вільні економічні зони (ВЕЗ).

 6. Передумови розвитку міжнародної підприємницької діяльності в Україні.

Ключові поняття

Вільна економічна зона, дочірня компанія, інвестиційна позиція, країна базування, міжнародний рух капіталу, портфельні інвестиції, приймаюча країна, прямий інвестор, прямі іноземні інвестиції, прямі зарубіжні інвестиції, спільне підприємство, транснаціональна корпорація, франчайзинг.

Теми рефератів

 1. Загальні передумови розвитку міжнародної інвестиційної та виробничої діяльності.

 2. Вивіз капіталу як фактор інтенсифікації міжнародної інвестиційної і виробничої діяльності.

 3. Організаційно–правові і економічні форми створення і функціонування СП.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Назвіть основні причини вивезення капіталу.

 2. Охарактеризуйте форми та методи вивезення капіталу.

 3. Поясніть значення вивезення капіталу для розвитку світового господарства.

Завдання для модульного контролю

 1. Дайте характеристику особливостей сучасного міжнародного руху капіталів.

 2. Вкажіть способи вирішення проблеми покращення іноземного інвестування в Україну.

 3. Розкрийте суть проблем іноземного інвестування в економіку України.

Тема 12. Міжнародні науково – технічні відносини (МНТВ)

План лекції

 1. Суть і сучасні особливості МНТВ.

 2. Міжнародна передача (трансфер) технологій та її регулювання.

План семінару

 1. Передумови науково–технічного співробітництва (НТС).

 2. Міжнародні науково–дослідницькі та досвідно–конструкторські розробки (НДДКР).

 3. Напрями НТС.

 4. Інтернаціоналізація НТС.

 5. Перспективи включення науково–технічного потенціалу України в міжнародні науково–технічні зв’язки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямком підготовки 0502 "Менеджмент"

  Методичні рекомендації
  Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямком підготовки 0502 “Менеджмент”.
 2. Програма І робоча програма навчальної дисципліни „курортологія" (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент") харків хнамг 2007

  Документ
  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 - «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»).
 3. Правила проведення комплексного державного екзамену (3)

  Документ
  Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації «бакалавр з менеджменту» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.
 4. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 5. О. С. Лапшин Рецензент: Н. Г. Морковська

  Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Системи технологій» (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» та 0502 «Менеджмент»).

Другие похожие документы..