Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
МОСКВА, 11 октября - РИА "Новости". Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Геннадий Кулик констатирует быстрое становление земе...полностью>>
'Статья'
К. Альбрехту. 188 , ноябрь 10 *. Н. К. Шлезингеру. 188 , декабрь 1 7*. Н. К. Шлезингеру. 188 8*. К. К. Альбрехту. 1887, май 1 9*. И. Н. Львов...полностью>>
'Решение'
В современных условиях мирового социально-экономического развития, особенно важной областью стала организация информационного обеспечения системы упр...полностью>>
'Автореферат'
Робота виконана на кафедрі соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство осві...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Черкаська обласна державна адміністрація

ЧЕРКАСЬКИЙ обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

__________________Г. А. Качура

“_____” грудня 2009 року

Професійна програма

підвищення кваліфікації державних службовців
V-VII категорій

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник начальника Головного управління державної служби України

_________________В. Д. Ткач

«____» ___________________

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови - керівник апарату Черкаської обласної державної адміністрації

______________М. Г. Бондар

«____» ___________________

ПОГОДЖЕНО

Директор Інституту інноваційних технологій
та змісту освіти Міністерства освіти і науки України

________________О. А. Удод

«____» ___________________

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України

____________Я. Я. Болюбаш

«____» ___________________

Черкаси – 2009

Схвалено навчально-методичною радою Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Протокол № 4 від 15 грудня 2009 року.

Укладачі програми:

Качура Г. А. - директор Центру (керівник групи);

Бондаренко Т. Г. - кандидат філологічних наук, завідувач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького;

Гаман П. І. - перший заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації, доктор наук з державного управління;

Гресь В. А. - голова Черкаської обласної ради;

Дендемарченко Г. Г. - начальник Управління державної служби Головдержслужби України в Черкаській області;

Кононенко Ю. С. - кандидат юридичних наук директор інституту економіки
і права Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького,

Курч С. В. - начальник відділу кадрової роботи апарату Черкаської обласної державної адміністрації;

Нікітенко С. І. – начальник інформаційно-аналітичного відділу Центру;

Петкова Л. О. - доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародної економіки та державного управління Черкаського державного технологічного університету;

Ткаченко Н. О. – начальник навчально-організаційного відділу Центру;

Чабан А. Ю. - доктор історичних наук, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації;

Шарий В. І. - кандидат наук з державного управління; доцент кафедри політичних наук, культурології і державного управління Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького;

Шевченко О. В. - начальник навчально-методичного відділу Центру.

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації державних службовців

V - VII категорій

 1. Загальні відомості

Для вирішення завдань професіоналізації державних службовців, запровадження якісно нового підходу до формування змісту та технологій навчання, зокрема з урахуванням практичних навичок у галузі конституційного та адміністративного права, законодавства з питань державної служби, антикорупційного законодавства, нормативних документів з питань кадрової політики; практики управління економічними та соціальними процесами; ділового адміністрування та фінансового менеджменту, соціальної психології; сучасної адміністративної діяльності, управління колективами та форм контролю за виконання управлінських рішень стали Програма кадрового забезпечення державної служби, Стратегія реформування системи державної служби, Комплексна програма підготовки державних службовців. Вони визначають необхідність розробки професійних програм підвищення кваліфікації, державні вимоги до рівня підготовки державних службовців, а також їх місце у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ і організацій.

Представлена професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій (далі ПППК) є документом, який визначає зміст і структуру навчального плану підвищення кваліфікації, зміст і обсяги навчальних модулів його нормативної частини на основі визначених завдань і функцій державних службовців.

Програма призначена для навчання державних службовців:

 • уперше прийнятих на державну службу, протягом першого року роботи;

 • зарахованих до кадрового резерву (з посади виконавця на посаду керівника V-VII категорій або на посаду вищої (I-IV категорії);

 • за підсумками чергової атестації, яка проводиться не рідше одного разу на три роки і є обов'язковою для кожного державного службовця.

Відповідно до вимог Положення про систему підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації державних службовців, рекомендацій Науково методичної ради при Головному управлінні державної служби України (протокол №1 від 4 квітня 2003 року) професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців побудована за модульним принципом. Вона містить три складові (загальну, функціональну і галузеву), кожна з яких, в свою чергу, має дві частини:

 • нормативну, обов'язкову для вивчення всіма слухачами у всіх навчальних закладах;

 • варіативну (вибіркову), перелік навчальних модулів якої складається
  з навчальних модулів, що обираються обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та слухачами самостійно, виходячи з конкретних потреб у навчанні.

Програма складена з урахуванням Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки, Указу Президента України від 15 вересня 2005 року № 2363
„Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, «Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки» та інших нормативно-правових документів.

Зміст загальної складової випливає із Закону України "Про державну службу", Положення та вимог до державних службовців, визначених науково-методичною радою при Головному управлінні державної служби України. Насамперед це:

 • високий рівень загальнокультурної освіченості, громадської свідомості
  та відповідальності, патріотизму;

 • задоволення вимог щодо етики поведінки державних службовців
  (ст.5 Закону "Про державну службу"):

 • сумлінне виконання обов'язків (самодисципліна) ;

 • шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників;

 • збереження інтересів державної служби та репутації державного службовця;

 • збереження національних інтересів України;

 • невикористання службового становища у власних інтересах та недопущення корупційних дій;

 • об'єктивність і неупередженість до юридичних та фізичних осіб;

 • недопущення проявів бюрократизму, відомчості; місництва;

 • оволодіння знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук; вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію.

Мета навчання державних службовців за ПППК полягає в тому, щоб:

 • надати і оновити знання та вдосконалити і розвинути вміння, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі;

 • привести фахову підготовку у відповідність сучасним вимогам до професійної кваліфікації державного службовця, підняти рівень базових знань та вмінь до рівня магістрів державної служби;

 • сформувати у державних службовців мотивацію потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

Термін навчання за професійною програмою складає 216 годин.

За одиницю планування навчального процесу в програмі прийнято 1 кредит, який дорівнює 54 академічним годинам загального часу навчання (аудиторна + самостійна робота).

Особам, які успішно пройшли атестацію за професійною програмою, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого державного зразка.

Структура професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій із зазначенням співвідношення її складових, а в межах кожної складової – частин.

ЗАГАЛЬНА

СКЛАДОВА

34 % загального

навчального часу

ФУНКЦІОНАЛЬНА

СКЛАДОВА*

33 % загального

навчального часу

ГАЛУЗЕВА

СКЛАДОВА

33 % загального

навчального часу

83,3 % нормативних дисциплін

16,7 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

25 % нормативних дисциплін

75 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

100 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

РАЗОМ 50 % нормативних дисциплін

50 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

За основу визначення переліку і змісту навчальних модулів програми нормативної частини ПППК були взяті розроблені Мінпраці України
і Головдержслужбою професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців, а також: Закони України: “ Про державну службу”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”.

Професійна програма передбачає:

- за загальною складовою - 72 години

- за функціональною складовою - 72 години ( для керівників )

- за функціональною складовою - 72 години ( для виконавців)

- за галузевою складовою - 72 години

Всього - 216 годин

Кількість годин, відведених на вивчення окремих модулів, послідовність вивчення тем у разі необхідності або за бажанням слухачів можуть змінюватися за умови виконання програми у повному обсязі.

При посиланні на нормативно-правові акти, рекомендовані до модулів програми, доцільно звертатися до Інтернет-ресурсів:

Президент України - Режим доступу: http://www.president.gov.ua

Верховна Рада - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

Урядовий портал - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

Головне управління державної служби України - Режим доступу: http:// www.guds.gov.ua.

Управління державної служби Головдержслужби України у Волинській області - Режим доступу: http:// www.guds.gov.ua/sub/volynska

Національна академія державного управління при Президентові України - Режим доступу: http://www.academy.gov.ua

II. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

професійної програми підвищення кваліфікації
державних службовців V-VII категорій

з/п

Назва модулю

Навчальна робота

(аудиторна+самостійна)

Вид підсумкового контролю

Кредити

Години

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС)

1,33

72

комплексне тестування

Нормативна частина (3Н)

1,00

54

ЗН-1

Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

0,11

6

ЗН-2

Територіальна організація влади в Україні

0,11

6

ЗН-3

Основи системного підходу
до розгляду складних соціально-економічних систем

0,11

6

ЗН-4

Державне управління і державна служба

0,22

12

ЗН-5

Правове забезпечення державного управління і державної служби

0,22

12

ЗН-6

Державне регулювання економіки

0,11

6

ЗН-7

Політологія.

Гуманітарна та соціальна політика в Україні

0,11

6

*Варіативна частина (3В)

0,33

18

ЗВ-1

Історія державної служби України

0,11

6

ЗВ-2

Запобігання та протидія корупції в сфері державної служби

0,11

6

ЗВ-3

Гендерна політика в Україні

0,11

6

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)

1,33

72

комплексне тестування

Нормативна частина (ФН)

0,66

36

ФН-1-1

Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників)

0,33

18

ФН-1-2

Організація діяльності державного службовця

(для виконавців)

0,33

18

з/п

Назва модулю

Навчальна робота

(аудиторна+самостійна)

Вид підсумкового контролю

кредити

години

комплексне тестування

*Варіативна частина (ФВ)

1,00

54

ФВ- 1

Морально-етичні засади державного управління та державної служби

0,11

6

ФВ - 2

Контроль, виконавська дисципліна та відповідальність у державному управлінні

0,11

6

ФВ - 3

Культура ділового спілкування

0,11

6

ФВ - 4

Сучасні інформаційні комп’ютерні технології в системі державної служби

0,11

6

ФВ - 5

Сучасне українське ділове мовлення

0,11

6

ФВ - 6

Психологічні основи управлінського впливу

0,11

6

ФВ - 7

Системи управління якістю

0,11

6

ФВ - 8

Психологічні основи прийняття управлінських рішень

0,11

6

ФВ - 9

Стиль та імідж ділової людини

0,11

6

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

1,33

72

випускна робота

*Варіативна частина (ГВ)

ГВ-1

Система охорони дитинства в Україні

0,11

6

ГВ-2

Правові засади надання соціальних послуг

0,11

6

ГВ-3

Звернення громадян як спосіб забезпечення законності державного управління

0,11

6

ГВ-4

Безпека в надзвичайних ситуаціях

0,11

6

ГВ-5

Архівна справа органу виконавчої влади

0,11

6

ГВ-6

Організація та забезпечення режиму секретності в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

0,11

6

ГВ-7

Регіональна економічна політика на сучасному етапі

0,11

6

з/п

Назва модулю

Навчальна робота

(аудиторна+самостійна)

Вид підсумкового контролю

кредити

години

комплексне тестування

ГВ-8

Фінансова політика держави на сучасному етапі

0,11

6

ГВ-9

Ділова англійська мова

0,11

6

ГВ-10

Європейська та євроатлантична інтеграція України

0,11

6

Підготовка та захист випускної роботи

0,28

12

Всього за програмою

4,0

216

Нормативна частина

2,0

108

Варіативна частина

2,0

108Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
 4. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.

Другие похожие документы..