Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Программа учебной дисциплины «Уголовный процесс» предназначена для реализации государственных требований к уровню подготовки выпускников по специальн...полностью>>
'Реферат'
"Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую н...полностью>>
'Документ'
Орфографічна комісія Академії наук України розробила третє видання “Українського правопису”. Обмеженим накладом (50 тисяч примірників) “Український п...полностью>>
'Документ'
В 1830 году Пушкин женится на Наталье Гончаровой и, по сути, начинает новую жизнь. Он не только все меньше времени уделяет поэзии, соответственно все...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

34. Чи підлягають нормативно – правові акти місцевих державних адміністрацій державній реєстрації у відповідних органах юстиції ?

так;

ні.

35. Типові регламенти місцевих державних адміністрацій затверджуються :

 1. головою місцевої державної адміністрації;

 2. головою місцевої державної адміністрації вищого рівня;

 3. Кабінетом Міністрів України.

36. Регламент роботи місцевої державної адміністрації затверджується :

 1. головою місцевої державної адміністрації;

 2. головою місцевої державної адміністрації вищого рівня;

 3. Кабінетом Міністрів України.

36. Організаційно – процедурні питання внутрішньої діяльності місцевих державних адміністрацій регулюються:

 1. типовими регламентами;

 2. регламентами, що затверджуються головами відповідних місцевих державних адміністрацій;

 3. регламентами, що затверджуються колегією відповідних місцевих державних адміністрацій.

37. Граничну чисельність працівників апарату місцевої державної адміністрації визначає:

 1. Президент України;

 2. кабінет міністрів України;

 3. голова відповідної місцевої державної адміністрації.

38. Створення та діяльність організаційних структур політичних партій допускається:

 1. в органах виконавчої влади;

 2. в органах судової влади;

 3. в виконавчих органах місцевого самоврядування;

 4. в навчальних закладах;

 5. жодна з відповідей не є вірною.

39. Чи припиняються повноваження голови місцевої державної адміністрації в разі порушення вимог несумісності ?

 1. так;

 2. ні.

40. Чи може бути призначена на посаду голови місцевої державної адміністрації особа, яка не являється громадянином України.

 1. так;

 2. ні.

41. Чи може голова місцевої державної адміністрації мати інший представницький мандат?

 1. так;

 2. ні.

42. Чи надано Законом України „Про місцеві державні адміністрації” право голові відповідної адміністрації скасовувати власні розпорядження?

 1. так;

 2. ні.

43. Що включає система державного управління?

 1. суб’єкти управління (органи виконавчої влади);

 2. об’єкти управління(сфери та галузі суспільного життя);

 3. с) управлінська діяльність (процес, відносини між суб’єктами і об’єктами );

 4. все разом в сукупності.

44. Що включає система органів місцевого самоврядування?

 1. територіальну громаду;

 2. сільську, селищну, міську раду;

 3. сільського, селищного, міського голову;

 4. виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

 5. районні та обласні ради;

 6. органи самоорганізації населення;

 7. все разом.

45. Адміністративно-територіальна одиниця:

 1. область;

 2. район;

 3. місто, район у місті;

 4. село, селище;

 5. все разом.

46. Державними службовцями є:

 1. особи, які займають посади в державних органах та їх апараті;

 2. особи, що працюють на умовах трудового договору на державних підприємствах, установах та організаціях;

 3. особи, що мають вищу освіту та відповідний стаж роботи в органах державного управління.

47. На посадових осіб покладається:

 1. здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;

 2. забезпечення розвитку економіки України;

 3. правове забезпечення органів державного управління.

48. Хто може бути державним службовцем?

 1. будь-яка фізична особа;

 2. громадянин України;

 3. іноземець.

49. Де визначені основні права та обов’язки державних службовців:

 1. у Конституції України;

 2. у Законі України «Про державну службу»;

 3. в посадових інструкціях.

50. Державна служба в Україні – це:

робота на контрактних засадах;

професійна діяльність осіб;

робота за сумісництвом.

51. Чи приймають присягу державні службовці при переведенні на іншу посаду в державному органі:

 1. так;

 2. ні.

52. Граничний вік перебування на державній службі становить:

60 років для чоловіків і 55 років для жінок;

50 років для чоловіків і жінок;

обидва твердження хибні.

53. Які з заходів дисциплінарного впливу не можуть бути застосовані до державних службовців:

 1. попередження про неповну службову відповідність;

 2. переведення на нижчу посаду;

 3. затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

54. Яким органом визначається державна політика у сфері державної служби?

 1. Президентом України;

 2. Верховною Радою України;

 3. Кабінетом Міністрів України.

55. Головне управління державної служби України утворюється:

 1. при Кабінеті Міністрів України;

 2. при Президентові України;

 3. це центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом.

56. Який орган створюється в галузі державної служби з метою визначення шляхів, засобів і форм реалізації основних напрямів державної політики у сфері державної служби?

 1. Головне управління державної служби України;

 2. Всеукраїнська спілка державних службовців;

 3. Координаційна рада з питань державної служби в державних органах.

57. Які категорії державних службовців повинні надавати відомості про належні їм та їхнім сім’ям нерухоме та цінне нерухоме майно, вклади в банках, цінні папери?

 1. I-II;

 2. II-III;

 3. V-VII.

58. Які з заходів дисциплінарного впливу не можуть бути застосовані до державних службовців?

 1. попередження про неповну службову відповідність;

 2. переведення на нижчу посаду;

 3. затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

59. Прийняття на державну службу здійснюється на:

 1. конкурсній основі;

 2. контрактній основі;

 3. в загальному порядку.

60. Який термін випробування може встановлюватися при прийнятті на державну службу?

 1. до 2-х місяців;

 2. до 6-ти місяців;

 3. до 12-ти місяців.

61. Державні службовці після закінчення граничного терміну перебування на державній службі можуть бути залишені:

 1. на посадах начальників і заступників;

 2. консультантів і радників;

 3. обидва твердження вірні.

62. Законом України “Про державну службу” встановлено категорій:

 1. п’ять;

 2. сім;

 3. тринадцять.

63. Законом України “Про державну службу” встановлено рангів:

 1. десять;

 2. п’ятнадцать;

 3. сім.

64. Ранги державних службовців, які відповідають посадам III-VII категорії, присвоюються:

 1. Президентом України;

 2. керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець;

 3. правильної відповіді тут немає.

65. Для присвоєння чергового рангу державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді:

 1. 2 роки;

 2. 3 роки;

 3. 1 рік.

66. Який стаж державної служби потрібний для надання додаткової відпустки тривалістю 15 днів ?

 1. 7 років.

 2. 10 років.

 3. 12 років.

 4. 15 років.

 5. 20 років.

67. Чи зараховується до стажу державної служби час виконання цих обов’язків народним депутатом України, які до обрання перебували на державній службі?

 1. так;

 2. ні.

68. Чи припиняється державна служба на загальних підставах, визначених Кодексом законів про працю України?

 1. так;

 2. ні.

69. Чи існують специфічні підстави припинення державної служби?

 1. так;

 2. ні.

70. Чи являється зміна керівників або складу державних органів підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників?

 1. так;

 2. ні, крім державних службовців патронатної служби;

 3. ні.

71. Що таке відставка?

 1. припинення державної служби будь-яким державним службовцем у випадках, визначених законом;

 2. припинення державної служби державним службовцем, який займає посаду I-ої або II-ої категорій, за його письмовою заявою;

 3. принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи.

72. Умови оплати праці державних службовців визначаються:

 1. керівником державного органу, в якому працює державний службовець;

 2. Президентом України;

 3. Кабінетом Міністрів України.

73. Для одержання пенсії державного службовця особа необхідно стаж державної служби:

 1. не менше 8 років;

 2. не менше 10 років;

 3. не більше 15 років.

74. Боротьбу з корупцією ведуть, згідно зі ст.4 Закону "Про боротьбу з корупцією", нижче зазначені органи за виключенням:

 1. Служби безпеки України (СБУ)

 2. Прокуратури України.

 3. Міністерства внутрішніх справ України. (МВС)

 4. Контрольно-ревізійного управління України.

 5. Державної податкової міліції України.

75. Державний службовець, звільнений з державної служби у зв’язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або виконанням корупційного діяння:

 1. позбавляється права на одержання пенсії державного службовця;

 2. має право на пенсію на загальних підставах;

 3. обидва твердження вірні.

76. Суб’єкти корупційних дій це:

 1. працівники органів державної влади та місцевого самоврядування;

 2. державні службовці, народні депутати України, посадові особи місцевого самоврядування.

77. Чи поширюються спеціальні обмеження щодо заборони займатися підприємництвом і входити до складу правління бізнесових структур на депутатів сільських, селищних, міських, обласних рад, які здійснюють повноваження, не пов’язані з виробничою діяльністю?

 1. так;

 2. ні.

78. Макроекономіка – це наука, яка вивчає:

 1. економічні процеси. які проходять на рівні підприємств, фірм, організацій;

 2. поведінку економічної системи (народного господарства) в цілому;

 3. розвиток регіону.

79. Організація, підприємство – це:

 1. група людей;

 2. формалізоване об’єднання людей, що має спільну діяльність;

 3. група людей, діяльність яких усвідомлено координується для досягнення загальної цілі або цілей.

80. Процес управління – це:

 1. процес впливу;

 2. процес дії і впливу;

 3. дія на об’єкт з метою зміни його стану або форми.

81. Що таке менеджмент?

 1. цілеспрямовані дії на об’єкт для зміни його стану і форми;

 2. вплив на колектив або окремих виконавців для забезпечення виконання цілей, які стоять перед організацією;

 3. це мистецтво управління людьми.

82. Менеджмент – це:

 1. процес управління;

 2. процес дії з метою організації;

 3. процес планування, організації, контролю і мотивації.

83. Що таке ефективність управлінської роботи?

 1. результативність роботи;

 2. міра досягнення проголошених цілей і поставлених завдань;

 3. співвідношення досягнутого результату до понесених затрат;

 4. кожна відповідь є вірною.

84. Основні етапи управлінської діяльності?

 1. планування і організація справи, координація роботи;

 2. робота з кадрами, здійснення керівництва;

 3. контроль і звітність;

 4. все разом в такій послідовності.

85. Який стиль управління характеризується мінімальною участю керівника в управлінні?

 1. ліберальний;

 2. автократичний;

 3. демократичний.

86. Як називається процес зосередження владних повноважень на одному рівні управління?

 1. централізація;

 1. бюрократизація;

 2. узурпація.

87. Що таке комунікація в менеджменті?

 1. взаємодія між керуючою і керованою підсистемами;

 2. процес обміну інформацією між людьми;

 3. процес спілкування, що носить цілеспрямований і інформаційний характер.

88. Стратегія – це:

 1. план діяльності організації;

 2. характер досягнення мети;

 3. загальна концепція того, як досягаються цілі організації, вирішуються проблеми і розподіляються необхідні для цього ресурси.

89. Планування – це:

 1. визначення орієнтиру;

 2. визначення перспективи і майбутнього стану організації, визначення орієнтиру майбутньої її діяльності;

 3. процес визначення мети і задач діяльності організації.

90. Стратегічне планування – це:

 1. процес формування місії і цілей організації, вибору специфічних стратегій для визначення і отримання необхідних ресурсів та їхнього розподілу з метою забезпечення ефективної роботи організації в майбутньому;

 2. процес, який включає стан оцінки, аналізу та прогнозування варіантів вирішення проблем і досягнення цілей в майбутньому в співвідношенні до потенціалу організації;

 3. процес, який включає всі етапи та функції процесу управління.

91. Стратегія росту – це стратегія, яка:

 1. має на увазі диверсифікацію виробництва;

 2. полягає у визначенні основних напрямків розширення ділової активності організації;

 3. включає засоби щодо освоєння нових ринків.

92. Ефективність виробництва – це:

 1. об’єктивна економічна категорія, що характеризує ступінь досягнення загальних і окремих результатів і залежить від оптимальності використання всіх ресурсів підприємства;

 2. економічна категорія, яка відзначається якістю і універсальністю чогось;

 3. економічна категорія, яка характеризує діяльність організації з позиції своєчасності виконання поставлених завдань.

93. До економічних категорій на макроекономічному рівні відносяться:

 1. валовий національний продукт;

 2. валовий прибуток підприємства;

 3. рентабельність.

94. До економічних категорій на мікроекономічному рівні відносяться:

 1. прибуток підприємства;

 2. валовий національний продукт;

 3. валовий суспільний продукт.

95. До екстенсивного виду економічного росту відносять:

 1. зростання за рахунок використання додаткових трудових і матеріальних ресурсів на незмінній технічній основі;

 2. зростання за рахунок використання більш ефективних засобів виробництва, які сприяють збереженню витрат праці матеріальних ресурсів та капіталовкладень в розрахунку на одиницю продукції або одиницю її корисного ефекту;

 3. безперервний процес відновлення виробництва.

96. Інфраструктура ринку – це:

 1. відповідність між об’ємом і структурою попиту на товари та послуги;

 2. організація спільного виробництва;

 3. комплекс інструментів (банки, біржі, посередники, інформатика, транспорт, склади і та ін.).

97. Спеціалізація – це:

 1. форма суспільного розподілу праці між галузями, підприємствами, а також всередині підприємства;

 2. форма довгострокових регіональних виробничих зв’язків, які виникають внаслідок суспільного розподілу праці і встановлюються між спеціалізованими підприємствами в процесі виробництва продукції;

 3. концентрація виробництва, що застосована на об’єднанні різних виробництв.

97. Кооперація виробництва – це:

 1. форма суспільного розподілу праці між галузями, підприємствами, а також всередині підприємства;

 2. форма довгострокових регіональних виробничих зв’язків, які виникають внаслідок суспільного розподілу праці і встановлюються між спеціалізованими підприємствами в процесі виробництва продукції;

 3. концентрація виробництва, що застосована на об’єднанні різних виробництв.

98. Умовами для виникнення ринкових відносин в Україні є:

 1. децентралізація управління;

 2. приватизація;

 3. розвиток конкуренції.

99. Закон пропозиції говорить про те, що :

 1. виробництво і обмін товарами здійснюється на основі їх вартості;

 2. із зростанням ціни зростає і кількість пропозицій;

 3. ціна падає, коли кількість куплених товарів зростає.

100. Закон попиту говорить про те, що:

 1. виробництво і обмін товарами здійснюється на основі їх вартості;

 2. із зростанням ціни зростає і кількість пропозицій;

 3. ціна падає, коли кількість куплених товарів зростає.

101. Капітал, що авансується – це:

 1. грошові засоби, вкладені в закупку факторів виробництва для виготовлення продукції;

 2. економічний результат діяльності;

 3. частина оборотного капіталу.

102. З якими наступними факторами пов’язане вирішення завдань підвищення ефективності підприємства:

 1. оптимальний вибір виробничого процесу;

 2. реалізація продукції;

 3. створення оптимальних виробничих запасів.

103. Які з наведених нижче показників включають до системи оцінки характеру використання основних виробничих фондів:

 1. фондовіддача;

 2. фондомісткість;

 3. оборотні засоби.

104. Оборотні виробничі фонди забезпечують:

 1. безперервність виробничого процесу;

 2. реалізацію виробленої продукції;

 3. отримання грошових засобів.

105. Проведення кадрової політики на підприємстві включає:

 1. визначення потреб в робочій силі по кількості і якості;

 2. ведення обліку працюючих на підприємстві;

 3. аналіз потенціалу трудових ресурсів в країні, регіоні.

106. Суб’єктом соціального менеджменту є –

 1. суспільство в цілому;

 2. соціальна сфера;

 3. спеціалізовані державні та суспільні органи і служби.

107. Об’єктом соціального менеджменту є –

 1. суспільство в цілому;

 2. соціальна сфера;

 3. спеціалізовані державні та суспільні органи і служби.

108. До видів соціального управління відносяться:

 1. адміністративно–державне управління;

 2. управління соціально–культурною сферою;

 3. управління матеріальним виробництвом.

109. В соціальних науках адміністрацією називають:

 1. будь–яку велику організацію професійних службовців, основний обов’язок яких полягає у здійсненні політики тих, хто приймає рішення;

 2. раціональну систему або організовану структуру, яка призначена для кваліфікованого та ефективного виконання суспільної політики і яка має гостру ієрархію влади;

 3. механізм здійснення влади, що приймає форму соціальних інститутів і передбачає розчленування соціальних груп на пануючих та підлеглих, ієрархію та соціальну дистанцію між ними.

110. В соціальних науках владою називають:

 1. здатність впливати на характер та напрямок діяльності і поведінки людей за допомогою економічних, ідеологічних та організаційно–правових методів, традицій, насилля;

 2. будь-яку велику організацію професійних службовців, основний обов’язок яких полягає у здійсненні політики тих, хто приймає рішення;

 3. раціональна система або організована структура, яка призначена для кваліфікованого та ефективного виконання суспільної політики і яка має гостру ієрархію влади;

 4. механізм здійснення влади, що приймає форму соціальних інститутів і передбачає розчленування соціальних груп на пануючих та підлеглих, ієрархію та соціальну дистанцію між ними.

111. Держава – це:

 1. головне знаряддя політичної влади;

 2. орган управління окремою суспільною структурою.

 3. форма політичної організації суспільства.

112. Основні ознаки держави:

 1. організація влади за визначеним територіальним поділом;

 2. суверенна законотворчість–право видавати закони і правила, обов6’язкові для всього населення;

 3. розбіжність привселюдної влади з владою всієї маси населення.

113. До внутрішніх функцій держави відносяться:

 1. забезпечення функціонування суспільства як цілісного організму;

 2. захист зовнішніх кордонів цілісності території та суверенітету;

 3. переважне задоволення інтересів політично- та економічно-пануючих соціальних сил.

114. До зовнішніх функцій держави відносяться:

 1. забезпечення функціонування суспільства як цілісного організму;

 2. захист зовнішніх кордонів цілісності території та суверенітету;

 3. переважне задоволення інтересів політично- та економічно- пануючих соціальних сил.

115. Громадянське суспільство це:

 1. сукупність існуючих у суспільстві неполітичних відносин, що перебувають поза сферою впливу держави, за межами директивного регулювання і регламентації;

 2. сукупність існуючих у суспільстві неполітичних відносин, що перебувають поза сферою впливу держави, у межах регулювання і регламентації;

 3. сукупність існуючих у суспільстві політичних відносин, що перебувають у сфері впливу держави.

116. Розвиток громадянського суспільства передбачає:

 1. існування тоталітарної держави;

 2. існування правової держави;

 3. громадянське суспільство.

117. Необхідні передумови до існування громадянського суспільства:

 1. ринкова економіка;

 2. різні форми власності;

 3. планова економіка;

 4. множинність незалежних політичних сил.

118. Інтеграція суспільства на ідеологізованій основі призводить до появи:

 1. демократичного суспільства;

 2. тоталітарного суспільства;

 3. громадянського суспільства.

119. Інтеграція суспільства на деідеологізованій основі призводить до появи:

 1. демократичного суспільства;

 2. тоталітарного суспільства;

 3. громадянського суспільства.

120. Демократія – це:

 1. система управління суспільними справами, яка спирається на розгалужену ієрархічну структуру чиновницького апарату;

 2. влада службовців;

 3. влада народу;

 4. влада натовпу.

121. Ліберальна модель держави:

 1. заснована на вільному співіснуванні різноманітних форм власності, сильній соціальній функції держави;

 2. ґрунтується на мінімізації державної власності;

 3. базується на соціальних цінностях.

122. Соціально–орієнтована модель держави:

 1. заснована на вільному співіснуванні різноманітних форм власності, сильній соціальній функції держави;

 2. ґрунтується на мінімізації державної власності;

 3. базується на соціальних цінностях.

123. Державний апарат - це:

 1. законодавчі органи;

 2. виконавчі органи;

 3. судові органи;

 4. наглядові органи.

124. Система стримування і переваг включає:

 1. залежність законодавчих, виконавчих і судових органів;

 2. незалежність законодавчих, виконавчих і судових органів;

 3. незалежність виконавчих і судових органів влади.

125. За формою державного устрою україна є:

 1. унітарною державою;

 2. конфедерацією;

 3. федеративною державою;

 4. республікою.

126. Народне волевиявлення здійснюється через:

 1. вибори;

 2. референдум;

 3. збори.

127. Ввсеукраїнський референдум призначається:

 1. Верховною Радою України;

 2. Президентом України;

 3. Кабінетом Міністрів України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
 4. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.

Другие похожие документы..