Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Часть A. 1. Начало XVII в. для Русского государства было тяжелым. Это связано: а) с династическим кризисом; б) с польско-шведской интервенцией; в) с в...полностью>>
'Реферат'
Г. Юнга. Темы итоговой аттестации: основные понятия и принципы теоретических ориентаций психологии второй половины ХХ века. Проблематика индивидуально...полностью>>
'Книга'
Коллектив организации среди основных объектов управления занимает центральное место, представляя собой высшую форму организованной группы людей, объе...полностью>>
'Статья'
Каждый поданный на конкурс материал должен быть заявлен в одну из перечисленных ниже номинаций. Материалы вне номинаций на конкурс не принимаются. До ...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

За час навчання у Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів слухачі готують випускну кваліфікаційну роботу для отримання свідоцтва про підвищення своєї кваліфікації. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи є одним із завершальних етапів навчального процесу.

Основні вимоги до роботи

У підсумковій роботі автор повинен із наукових позицій розкрити зміст обраної теми та показати глибокі знання програмної навчальної літератури, законодавчих і нормативних актів, матеріалів та документів органів влади,
а також рекомендованих до теми праць вітчизняних та зарубіжних учених.

Наука постійно розвивається й удосконалюється. Всебічне вивчення
й узагальнення практики допомагає отримати нові знання про закономірності соціально-економічного, політичного розвитку суспільства. Все це, у свою чергу, вимагає творчого підходу до виконання зазначених робіт, тобто вміння самостій­но, на основі теоретичних положень узагальнювати практику, робити обґрунтовані висновки.

Теоретичні положення, що розглядаються у підсумковій роботі, необхідно завжди підкріплювати конкретними прикладами й фактами роботи органів, посадових осіб місцевого самоврядування. Щоб факти служили доказами, вони мають бути ретельно відібрані як типові для сучасних умов і глибоко проаналізовані.

Важливою вимогою, що висувається до реферату чи підсумкової роботи,
є науково об'єктивна та всебічна оцінка фактичного матеріалу, теорій
та поглядів із позицій світового про­гресу, інтересів держави й суспільства.

Певні вимоги ставляться й до обсягу, структури викладу матеріалу
та оформлення підсумкової роботи. Її обсяг має складати, як правило,
20-25 сторінок тексту в комп'ютерному наборі.

За своєю структурою підсумкова робота повинна склада­тися з плану, короткого вступу, основної частини, яка, в свою чергу, складається з двох-трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, а також додатків, якщо вони є.

Підсумкову роботу має характеризувати глибокий внутрішній зв'язок питань, що розглядаються у чіткій відповідності до плану.

Важливо дотримуватися логічної послідовності викладу матеріалу
з кожного питання, оскільки її порушення призводить до зайвих повторень,
а інколи - й до втрати логічного зв'язку між питаннями. В окремих випадках такі прорахунки залиша­ють поза увагою важливі питання теми.

Якість роботи значною мірою залежить від вдалого вступу. В ньому варто показати значення теми, її актуальність та місце в курсі, що вивчається,
для вдосконалення державного управління, роботи органів місцевого самоврядування, вирішення економічних, політичних, соціальних питань тощо.

Складовою частиною вступу має бути аналіз висвітлення обраної автором проблеми в сучасній науковій літературі, в за­конодавчих та нормативно-правових актах.

Такий підхід дасть змогу зрозуміти глибину наукової роз­робки теми
і чітко сформулювати мету та головне завдання ав­тора при виконанні підсумкової роботи.

Основний зміст теми потрібно докладно викласти з наве­денням відповідної аргументації на основі вивчення рекомен­дованої (основної
та додаткової) літератури вітчизняних та зарубіжних авторів. У розділах підсумкової роботи важливо розкрити теоретичні положення теми
і на їх основі - практику роботи органу, посадової особи місцевого самоврядування з виконання їх повноважень, вирішення конкретних завдань. При цьому у роз­ділах мають бути висвітлені принципові положення, засади, які визначають підходи до вирішення завдань; внутрішні та зовні­шні чинники, що впливають на ефективність їх вирішення, си­стема, форми, методи роботи; подані доказові авторські оцінки й узагальнення.

У заключній частині роботи чітко формулюють висновки та пропозиції.
За своїм обсягом висновки, як і вступ, не пови­нні перевищувати 2-3 сторінки.
У кінці роботи подається список використаної літератури, оформлений відповідно до вимог державного стандарту.

Робота має бути написана простою, зрозумілою мовою. Слід уникати "книжкових" виразів і фраз. Автор повинен само­стійно формулювати свої думки, не допускати повторень, уваж­но стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями та наведеним фактичним
і статистич­ним матеріалом.

При підготовці підсумкової роботи корисно також озна­йомитись
із зразками кращих подібних робіт, які були виконані раніше.

Виконана робота подається у навчально-методичний відділ обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для рецензування.

Захист реферату, підсумкової роботи

Через деякий час керівник навчально-методичного відділу центру повертає роботу з рецензією. Рецензія - це не тільки форма конт­ролю й оцінки виконаної роботи, але й одна з найважливіших форм методичного керівництва самостійною роботою слухачів. У рецензії мають бути відповіді на наступні запитання:

- як глибоко автор вивчив визначену проблему й рекомен­довані до неї першоджерела;

- чи правильно складений план;

- чи відповідає йому зміст роботи;

- наскільки вдалося розкрити зміст теми;

- який науковий рівень роботи;

- наскільки вміло були використані теоретичний та стати­стичний матеріали.

Як правило, рецензія містить аргументований аналіз позитивних
і негативних сторін підсумкової роботи, в якому відзначаються рівень обґрунтованості зроблених у ній висновків, цінність та обґрунтованість внесених пропозицій для практики, наскільки враховані вимоги до оформлення роботи.

В кінці рецензії викладач (фахівець органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування) формулює висновок про допущення роботи до захисту і висловлює пропозицію щодо її оцінки. Пропозиція не повинна бути категоричною: остаточну оцінку роботи з урахуванням її захисту визначить комісія. До за­хисту допускаються роботи, що попередньо позитивно оцінені.

Ознайомившись з рецензією перед захистом підсумкової роботи, слухач повинен особливу увагу звернути на помилкові положення, недоліки
та методичні поради щодо їх усунення, продумати власні аргументи
та пояснення.

Захист робіт проходить перед спеціальною комісією, до складу
якої входять викладачі, керівники центру підвищення кваліфі­кації, фахівці відповідних органів влади. Захист здійснюється, як правило, у присутності рецензентів, керівників занять, слу­хачів навчального закладу.

На захисті автор роботи повинен обґрунтувати актуальність проблеми, розкрити стан її наукової розробки та загаль­ний зміст, обґрунтувати свою точку зору з викладених питань, а також відповісти на зауваження, висвітлені
в рецензії, на запи­тання, поставлені членами комісії або колегами (слухачами). Лише після цього виноситься остаточна оцінка роботи. Якщо автор серйозно підготувався до захисту, дав вичерпні відповіді на поставлені запитання
та зауваження, які містяться в рецензії і виникли під час захисту, то оцінка може бути підвищена порів­няно з попередньою. Остаточна позитивна оцінка заноситься у відомість і фіксується у свідоцтві (посвідченні) про підвищення кваліфікації.

Орієнтовна тематика

випускних кваліфікаційних робіт слухачів

 1. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина як чинник формування демократичної держави й особи.

 2. Місцеве самоврядування – правова основа організації місцевої влади. Розмежування повноважень між органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 3. Правові аспекти прийняття управлінських рішень.

 4. Контроль і виконання нормативно-правових актів – важлива умова ефективної роботи органів виконавчої влади.

 5. Основні напрями адміністративної реформи в Україні.

 6. Державна служба України в сучасних умовах.

 7. 90 років сучасної державної служби в Україні: уроки національної адміністративної традиції.

 8. Правовий статус державних службовців, їх основні обов'язки і права.

 9. Загальні правила поведінки державних службовців. Відповідальність за недотримання Загальних правил поведінки державних службовців.

 10. Забезпечення відкритості та гласності діяльності органів виконавчої влади.

 11. Порядок розгляду звернень громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

 12. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

 13. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 14. Система органів виконавчої влади.

 15. Місцеві державні адміністрації: правові засади діяльності склад і структура

 16. Поняття корупції та корупційних діянь. Відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією.

 17. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічного розвитку Черкаської області.

 18. Регіональні аспекти створення науково-технічного середовища в умовах ринкової економіки.

 19. Основні шляхи та технології залучення інвестицій у розвиток регіонів.

 20. Комунальна власність територіальних громад та управління спільною власністю територіальних громад.

 21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 22. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері соціального захисту населення.

 23. Проблеми подолання бідності та шляхи їх вирішення в умовах ринкової економіки.

 24. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі регулювання житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв'язку.

 25. Пріоритетні положення Програми інтеграції України до Європейського Союзу.

 26. Державна підтримка розвитку малого підприємництва. Стан розвитку малого підприємництва в Черкаському регіоні.

 27. Шляхи забезпечення виконання місцевих бюджетів.

 28. Шляхи стабілізації та розвитку промислового виробництва в регіоні.

 29. Особливості впровадження та реалізації державної регуляторної політики на регіональному рівні.

 30. Основні напрямки стабілізації та розвитку агропромислового комплексу області.

 31. Дотримання законодавства про захист економічної конкуренції у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 32. Механізм контролю за використанням бюджетних коштів для фінансування цільових програм. Відповідальність за бюджетні правопорушення.

 33. Основні напрями реалізації державної гуманітарної та соціальної політики сучасному етапі. Регіональний аспект.

 34. Психолого-педагогічні аспекти спілкування в процесі управлінської діяльності.

 35. Психологія управління конфліктом.

 36. Керівник як суб’єкт управлінської діяльності. Стилі управління.

 37. Моральні основи державної служби. Етичний кодекс державного службовця.

 38. Мотивація праці та контроль у державному управлінні.

 39. Ефективність та результативність державного управління.

 40. Проблеми та перспективи інтеграції України до Європейського союзу.

 41. Соціальні проблеми молоді і основні напрямки реалізації молодіжної політики. Соціальна допомога сім’ям з дітьми.

 42. Місцеве самоврядування: конституційні засади, становлення і розвиток.

 43. Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій.

 44. Регіональна політика на сучасному етапі: суть, основні напрями.

 45. Органи судової влади в Україні, їх правовий статус.

 46. Правове врегулювання земельних відносин.

 47. Закон України “Про боротьбу з корупцією” та практика його застосування. Нове антикорупційне законодавство.

 48. Поняття та функції державного управління.

 49. Види органів державного управління та їх компетенція.

 50. Культура управління. Етика державних службовців.

 51. Планування роботи державного службовця.

 52. Обов’язки та права державних службовців.

 53. Механізм прийняття управлінських рішень.

 54. Підготовка прийняття та організація виконання рішень в державному управлінні

 55. Особливості застосування принципів менеджменту на державній службі.

 56. Стратегічне та ситуаційне управління при здійсненні повноважень посадовою особою.

 57. Керівництво і лідерство в управлінні персоналом.

 58. Ділове спілкування та управління конфліктами в колективі.

 59. Принципи державної служби та механізми її реалізації

 60. Процес становлення державної служби в Україні.

 61. Державна служба як фактор удосконалення державного управління

 62. Державний службовець: поняття, статус, компетенція.

 63. Сучасні напрямки кадрової політики.

 64. Роль і місце керівника в організації діяльності відділу (управління) місцевої державної адміністрації (на прикладі Вашого підрозділу адміністрації).

 65. Офіційно-діловий стиль, його найважливіші риси. Основні вимоги до мовлення державного службовця.

 66. Етика ділового та політичного спілкування.

 67. Основні завдання адміністративної реформи в Україні та шляхи її реалізації

 68. Організація аналітичної роботи щодо вивчення суспільно-політичної ситуації в районі (місті).

 69. Порядок ведення особових справ державних службовців.

 70. Основні напрями та функції відділу організаційно-кадрової роботи районної державної адміністрації.

 71. Організація юридичного забезпечення діяльності апаратів районних державних адміністрацій.

 72. Порядок і правила підготовки і прийняття нормативно-правових актів районними державними адміністраціями.

 73. Організація та порядок роботи з розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

 74. Формування резерву кадрів та організація роботи з ним.

 75. Організація планування роботи районної державної адміністрації, її відділів та управлінь.

 76. Державні службовці як суб’єкти корупційних дій.

 77. Основні напрями та функції відділів з питань внутрішньої політики райдержадміністрацій.

 78. Організація взаємодії з політичними партіями та громадськими об’єднаннями.

 79. Безпека в надзвичайних ситуаціях

 80. Особливості регіональної інноваційної політики (на прикладі району або міста).

 81. Економіка району (міста) в умовах переходу до ринкових відносин.

 82. Інвестиційна діяльність на Черкащині та шляхи її удосконалення.

 83. Стан розвитку підприємництва в районі (місті).

 84. Конкурентність та антимонопольне регулювання.

 85. Ринки – державне регулювання в сучасних умовах.

 86. Державний бюджет – головний фінансовий план держави.

 87. Реалізація стратегічних напрямків аграрної політики.

 88. Державна система захисту інтелектуальної власності. Вимоги чинного законодавства України щодо охорони авторських та суміжних прав.

 89. Основні напрямки соціальної політики в Україні

 90. Основні напрямки підвищення рівня життя населення (на прикладі району або міста).

 91. Сучасна система соціального страхування та кредитування населення.

 92. Сучасна національна молодіжна політика та хід її виконання в районі (місті).

 93. Практика роботи служби у справах неповнолітніх з питань соціально-правового захисту дітей і підлітків (регіональний аспект).

 94. Основні напрями реалізації в районі (місті) державної політики стосовно сім’ї, жінок та молоді.

 95. Демографічна ситуація в регіоні, шляхи її подолання.

 96. Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у державних засобах масової інформації – шляхи підвищення ефективності.

 97. Правовий і соціальний захист державних службовців.

 98. Особливості діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у прикордонних районах.

 99. Методи підтримки розвитку малого та середнього підприємництва районними державними адміністраціями.

 100. Шляхи підвищення ефективності організації роботи відділів апаратів районних державних адміністрацій.

 101. Організація діловодства в органах виконавчої влади.

 102. Надходження позабюджетних коштів до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: проблеми правового регулювання.

 103. Гендерна політика в Україні.

 104. Європейський вибір України

 105. Історичні етапи розвитку Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

 106. НАТО: мета, структура, діяльність.

 107. Партнерство України й НАТО.

 108. Євроатлантична інтеграція – стратегічний курс України.

 109. Створення та етапи розвитку Європейського Союзу.

 110. Фундаментальні цінності Європейського Союзу.

Комплексне вихідне тестування

1.Єдиним джерелом влади в Україні є:

 1. Президент України;

 2. Верховна Рада України;

 3. Кабінет Міністрів України;

 4. Народ України.

2.Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на:

 1. виконавчу, законодавчу;

 2. судову, законодавчу;

 3. законодавчу, виконавчу, судову.

3. Президент України:

 1. є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина;

 2. очолює виконавчу владу в державі.

4. Державні символи України:

 1. Державний прапор України;

 2. Державний герб України;

 3. Державний гімн України;

 4. все разом.

5. Верховна Рада України:

  1. єдиний орган законодавчої влади в Україні;

  2. єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні;

  3. парламент України.

6. Коли була прийнята Конституція України?

 1. 24 серпня 1991 р;

 2. 28 червня 1996р.;

 3. 16 липня 1990 р.

7. Який нормативний акт являється Основним Законом України?

 1. Декларація про державний суверенітет України;

 2. Акт проголошення незалежності України;

 3. Конституція України.

Які складові державного управління?

 1. це суб’єкт управління (органи виконавчої влади);

 2. це об’єкт управління (сфери та галузі суспільного життя, які потребують втручання держави);

 3. це суб’єкт, об’єкт управління та управлінські зв’язки між ними.

10. Вищий орган в системі органів виконавчої влади:

 1. секретаріат Президента України;

 1. Кабінет Міністрів України;

 2. Верховна Рада України.

11. Яке твердження правильне?

 1. Виконавчу владу в районах здійснює обласна рада;

 2. Виконавчу владу в районах здійснюють районні ради;

 3. Виконавчу владу в районах здійснюють районні державні адміністрації.

12. Місцева державна адміністрація є:

 1. місцевим органом виконавчої влади;

 2. вищим органом виконавчої влади на відповідній території;

 3. координатором місцевого самоврядування.

13. Чи можуть здійснювати місцеві державні адміністрації державний контроль на відповідних територіях в межах, визначених Конституцією і Законами України?

 1. так;

 2. ні;

 3. за погодженням з Секретаріатом Президента України;

 4. за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

14. Голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає:

 1. накази;

 2. розпорядження;

 3. рішення.

15. Ким затверджуються примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій?

 1. Верховною Радою України;

 2. Обласною радою;

 3. Кабінетом Міністрів України;

 4. Президентом України.

16. Хто формує склад і визначає структуру місцевих державних адміністрацій:

 1. відповідні обласні ради;

 2. територіальні громади;

 3. голови місцевих державних адміністрацій.

17. З якою метою створюються консультативно-дорадчі органи в місцевих державних адміністраціях?

 1. сприяння здійсненню повноважень місцевих державних адміністрацій;

 2. обговорення актуальних питань життєдіяльності територій;

 3. підготовка пропозицій, рекомендацій керівникам для прийняття відповідних рішень;

 4. всі відповіді вірні в сукупності.

18. Типові положення про управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій затверджуються:

 1. Верховною Радою України;

 2. обласною радою;

 3. Кабінетом Міністрів України;

 4. Президентом України.

19. Кандидатури на посаду голів районних державних адміністрацій вносяться на розгляд Президента України:

  1. головами відповідних обласних державних адміністрацій;

  2. територіальними громадами;

  3. Кабінетом Міністрів України.

20. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на строк:

 1. повноважень Кабінету Міністрів України;

 2. повноважень Верховної Ради України;

 3. повноважень Президента України.

21. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються:

 1. Прем’єр - міністром України;

 2. Віце прем’єр – міністром України;

 3. Президентом України.

22. Перші заступники та заступники голів районних державних адміністрацій призначаються на посади:

 1. головою відповідної обласної державної адміністрації;

 2. головами відповідних районних державних адміністрацій, за погодженням з облдержадміністрацією;

 3. заступниками голів обласних державних адміністрацій згідно розподілу обов’язків.

23. З питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підзвітні і підконтрольні:

 1. керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

 2. головам відповідних місцевих державних адміністрацій;

 3. Кабінету Міністрів України.

24. Чи мають право голови обласних державних адміністрацій скасовувати розпорядження голів районних державних адміністрацій?

 1. так, якщо розпорядження їм не подобаються;

 2. так, якщо розпорядження суперечать законодавству України;

 3. ні.

25. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації мають право скасовувати накази керівників відповідних управлінь, відділів та структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать законодавству України?

 1. так;

 2. ні.

26. Чи мають право голови обласних державних адміністрацій порушувати перед Президентом України питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів районних державних адміністрацій?

 1. так;

 2. ні.

27. Голови місцевих державних адміністрацій на засіданнях відповідних рад мають право:

 1. дорадчого голосу;

 2. основного голосу;

 3. не мають права голосу.

28. Президент України приймає відставку голови районної державної адміністрації:

 1. якщо 1/3 від складу районної ради висловила недовіру голові адміністрації;

 2. якщо 2/3 від складу районної ради висловила недовіру голові адміністрації;

 3. не має права приймати такого рішення;

 4. жодна відповідь неправильна.

29. Чи мають право місцеві державні адміністрації втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень?

так;

ні.

29. Делеговані повноваження це:

 1. повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом.

 2. повноваження, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласної рад.

 3. повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим держадміністраціям за рішенням рай, облрад.

30. Яким чином райдержадміністрацією контролюється здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади ?

  1. по аналізу щоквартальних інформацій виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, рішень, що приймаються ними.

  2. проведенням перевірок діяльності виконавчих органів рад, заслуховуванням звітів сільських, селищних, міських голів, аналізу інформацій, рішень виконавчих органів і т.д.

  3. проведенням перевірок діяльності сільської, селищної, міської ради їх виконавчих органів, заслуховування звітів відповідних голів, аналізу інформацій, рішень ради та виконкому.

31. Яким чином здійснюється управлінська діяльність?

 1. шляхом проведення нарад.

 2. шляхом проведення засідань.

 3. шляхом видання розпорядчих документів.

32. Яким чином проставляється гербова печатка?

 1. на підпис керівника.

 2. на його посаду.

 3. так, щоб вона захоплювала останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ.

33. Хто має право легалізувати об'єднання громадян?

 1. управління юстиції на місцях;

 2. місцеві державні адміністрації;

 3. органи місцевого самоврядування.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
 4. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.

Другие похожие документы..