Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
- Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством упра...полностью>>
'Документ'
2. Хто з лідерів країн Антигітлерівської коаліції від початку до кінця брав участь у всіх трьох конференціях воєнного часу: а) Й.Сталін; б) В.Черчілль...полностью>>
'Документ'
Исключительная роль свободных поверхностей и внутренних границ раздела как особого состояния твердого тела является предметом детальных исследований ...полностью>>
'Документ'
Оценка состояния раны: раны стали поверхностными, заполнились грануляциями, сократился размер дефектов, краевая эпителизация дефектов. Купируются отек...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій погоджено перший заступник начальника Головного управління державної служби України В. Д. Ткач

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

* формується за вибором слухачів

Структура

професійної програми підвищення кваліфікації

державних службовців

Навчальни модуль

Кількість годин навчального навантаження

Всього годин

Теорет. занять (годин)

Самост занять (годин)

Загальна складова

72

24

48

Нормативні

54

18

36

3Н-1
Основи теорії та історії державного будівництва та їх застосування
в умовах України

6

2

4

Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України

2

-

2

Головні історичні етапи державного будівництва в Україні

2

-

2

90 років сучасної державної служби
в Україні: уроки національної адміністративної традиції

2

2

-

ЗН-2

Територіальна організація влади в Україні

6

2

4

Адміністративно-територіальний устрій України: історія і сучасність

1

1

Структура та компетенція органів державного управління на території

1

1

Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства

2

2

Матеріальна та фінансова база розвитку території.

1

1

Світовий досвід територіального управління

1

1

ЗН-3

Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем

6

2

4

Системний підхід як метод дослідження природних та соціальних явищ різної складності Основні принципи системного підходу

2

2

Системний аналіз та його основні етапи

1

1

Системна методологія в менеджменті

1

1

Практичне застосування результатів системного підходу в державному управлінні

2

2

ЗН-4

Державне управління і державна служба

12

4

8

Теоретичні засади державного управління

1

1

Природа та зміст державного управління

1

1

Державна служба як публічно-правовий інститут

1

1

Основні засади державної служби

2

1

1

Етика державного службовця

2

1

1

Апарат державного управління в Україні

1

1

Сучасна державна кадрова політика України

1

1

Реформа публічної адміністрації в Україні

1

1

Ефективність діяльності публічної адміністрації

2

1

1

Навчальни модуль

Кількість годин навчального навантаження

Всього годин

Теорет. занять (годин)

Самост занять (годин)

ЗН-5

Правове забезпечення державного
управління і державної служби

12

4

8

Конституційні засади державного управління і державної служби.

1

1

Нормативно-правові акти що регламентують державне управління.

1

1

Застосування права в державному управлінні та його принципи.

1

1

Етапи та порядок правозастосування в державному управлінні.

2

2

Правова регламентація державної служби

2

1

1

Дотримання законності при виконанні завдань державного управління

2

2

Правотворча ініціатива та її втілення органами державного управління

1

1

Корупція в системі державного управління

2

1

1

ЗН-6
Державне регулювання економіки

6

2

4

Державна економічна політика і механізм її формування

1

1

Регулююча роль держави в ринковій економіці

1

1

Фінансова політика держави і фінансовий механізм

1

1

Бюджет і бюджетний устрій України

2

1

1

Здійснення державної регуляторної політики органами державної виконавчої влади

1

1

ЗН-7

Політологія. Соціальна
та гуманітарна політика України

6

2

4

Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку.

2

2

Концептуальні засади та сутність гуманітарної та соціальної політики держави.

1

1

Конституційні й законодавчі засади здійснення гуманітарної та соціальної політики.

1

1

Людина і громадянин у системі державного управління.

1

1

Соціальна політика і соціальна робота.

1

1

*Варіативна частина

6

2

4

ЗВ-1

Історія державної служби України

6

2

4

Державна служба у періоди державності України

2

1

1

Державна служба у період Визвольних змагань 1917-1920 років

2

2

Історія державної служби за часів незалежності

2

1

1

ЗВ-2

Запобігання та протидія корупції в сфері державної служби

6

2

4

Корупція як суспільне явище

1

-

1

Антикорупційне законодавство України

2

1

1

Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції

1

-

1

Відповідальність за корупційні діяння

2

1

1

ЗВ-3

Гендерна політика в Україні

6

2

4

Теорія та практика гендерної рівності в Україні

2

1

1

Гендерні стереотипи та ставлення до гендерних проблем

2

1

Формування гендерно-паритетної культури

2

1

2

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)

72

24

48

ФН-1

Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників)

18

6

12

Особливості застосування принципів менеджменту на державній службі

4

2

2

Підготовка прийняття та організація виконання управлінських рішень

2

2

Стратегічне та ситуаційне управління в органах виконавчої влади

2

1

1

Управління персоналом у державних установах

4

1

3

Мотивація праці та контроль в державному управлінні

2

1

1

Керівництво і лідерство в управлінні персоналом

2

1

1

Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі

2

2

ФН-2

Організація діяльності державного службовця (для виконавців)

18

6

12

Організація робочого місця, режим праці та відпочинку

4

2

2

Планування в роботі державного службовця

4

2

2

Діловодство в органах влади

6

1

5

Звернення громадян та їх розгляд

4

1

3

*Варіативна частина

54

18

36

ФВ- 1

Морально-етичні засади державного управління та державної служби

6

2

4

Професійна етика: специфіка, проблематика, місце в системі державного управління

1

-

1

Формування позитивного іміджу суб’єктів державного управління та державної служби

2

1

1

Морально-етичні проблеми діяльності державних службовців

2

1

1

Специфіка моральних відносин у сфері державної служби та державного управління

1

1

ФВ - 2

Контроль, виконавська дисципліна та відповідальність у державному управлінні

6

2

4

Контроль і дисципліна як фактори забезпечення ефективної діяльності органів виконавчої влади

2

1

1

Виконавська дисципліна та її контроль в органах виконавчої влади

1

1

Специфіка відповідальності у державному управлінні

1

1

Положення про контроль за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України

1

1

Адміністративний аудит як особлива форма контролю в управлінні

1

1

ФВ - 3

Культура ділового спілкування

6

4

8

Культура мовлення як невід’ємна складова загальної культури державного службовця

1

1

Мовний етикет ділового спілкування

1

1

Ділові папери

2

1

1

Мистецтво публічного виступу

2

1

1

ФВ - 4

Сучасні інформаційні комп’ютерні технології в системі державної служби

6

2

4

Застосування інформаційних технологій – один із шляхів підвищення ефективності діяльності державних службовців

2

2

Робота з Microsoft Office 2003 (Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003)

2

1

1

Робота у мережі Internet.

2

1

1

ФВ - 5

Сучасне українське ділове мовлення

6

3

3

Ділова українська мова в державному управлінні.

1

-

1

Основи сучасного українського правопису. Лексико-фразеологічні норми та їх дотримання в тексті документа.

2

1

1

Сучасне діловодство й управлінська діяльність. Морфологічні особливості мови документів.

2

1

1

Усне ділове мовлення.

1

1

ФВ - 6

Психологічні основи управлінського впливу

6

2

4

Психологічні закони управлінського впливу

3

1

2

Концепції ефективного керівництва

3

1

2

ФВ - 7

Системи управління якістю

6

2

4

Історичний розвиток систем менеджменту якості

3

1

2

Національний стандарт України ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги»

3

1

2

ФВ - 8

Психологічні основи прийняття
управлінських рішень

6

2

4

Типологія управлінських рішень

3

1

2

Технологія прийняття рішень

3

1

2

ФВ - 9

Стиль та імідж ділової людини

6

2

4

Поняття іміджу. Основні складові іміджу ділової людини.

2

2

Значення зовнішнього вигляду у створенні іміджу ділової людини

2

2

Службовий етикет. Невербальні засоби спілкування – важлива складова професійного іміджу ділової людини

2

2

*Галузева складова

72

24

48

ГВ-1

Система охорони дитинства в Україні

6

2

4

Реформування системи опіки і піклування в області: досвід, здобутки, проблеми

2

2

Моделювання дій служб у справах дітей щодо захисту прав дітей

2

2

Взаємодія місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів соціально-правового захисту дітей в умовах реформування системи захисту прав дітей.

2

2

ГВ-2

Правові засади надання соціальних послуг

6

2

4

Основні напрямки державної політики у сфері праці та соціального захисту населення.

1

1

Нормативно-правові документи стосовно надання соціальних послуг. Основні засади закону України «Про надання соціальних послуг»

4

2

2

Здійснення соціальних нарахувань та виплат незахищеним верствам населення.

1

1

ГВ-3

Звернення громадян як спосіб забезпечення законності державного управління

6

2

4

Правові засади роботи зі зверненнями громадян

2

1

1

Робота із зверненнями громадян та організація їх прийому

2

1

1

Робота по упередженню обґрунтованих скарг громадян

2

2

ГВ-4

Безпека в надзвичайних ситуаціях

6

2

4

Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій

2

2

Забезпечення та проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

2

2

Планування заходів цивільного захисту щодо забезпечення безпеки учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти

2

2

ГВ-5

Архівна справа органу виконавчої влади

6

2

4

Нормативні документи, які регламентують роботу архівів

2

1

1

Облік та забезпечення збереження документів Національного архівного фонду

3

1

2

Проведення перевірок стану роботи з архівними документами в установах.

1

1

ГВ-6

Організація та забезпечення режиму секретності в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

6

2

4

Охорона державної таємниці. Основні організаційно-правові заходи щодо охорони державної таємниці.

2

2

Порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

1

1

Практичні аспекти дотримання вимог чинного законодавства щодо технічного захисту інформації в Україні.

3

1

2

ГВ-7

Регіональна економічна політика на сучасному етапі

6

2

4

Основні напрямки стратегії економічного та соціального розвитку Черкаської області в умовах переходу на інноваційну модель розвитку економіки

2

1

2

Про стан інноваційної діяльності в промисловості області.

2

1

1

Організація роботи з енергозбереження в області.

2

1

ГВ-8

Фінансова політика держави на сучасному етапі

6

2

4

Структура і правове регулювання фінансових ресурсів органів місцевої влади і самоврядування.

2

2

Податкові надходження до зведеного бюджету і система оподаткування. Принципи формування податкової системи та її основні елементи. Місцеві податки та збори реальний стан та шляхи наповнення державного та місцевих бюджетів

2

1

1

Фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів в органах державної влади

2

1

1

ГВ-9

Ділова англійська мова

6

2

4

Самопрезентація, посадові обов’язки, робочий день. Знайомство. Черкаси і Черкаський регіон.

2

2

Ділове і професійне спілкування. Спілкування з діловими партнерами. Ділова поїздка.

2

1

1

Розвиток діалогічного та монологічного мовлення з тематики About Myself, My Working Day My Duties and Responsibilities, Cherkasy and Cherkasy Region.

2

1

1

ГВ-10

Європейська та євроатлантична інтеграція України

6

2

4

Історичний огляд, сучасний стан та перспективи розвитку європейської інтеграції. Ствердження України в Європі.

2

2

Історичні аспекти організації Північноатлантичного договору та образ НАТО сьогодні. Участь України у світових процесах підтримання миру та безпеки

2

1

1

Проблеми адаптації громадян до процесів інтеграції. Психологічні аспекти в діяльності посадової особи.

2

1

1

Виконання випускної кваліфікаційної роботи (реферат) Захист випускних кваліфікаційних робіт.

12

4

8

Основні форми навчальних занять: лекції, тематичні зустрічі, семінарські заняття, “круглі столи”, дискусії, практичні заняття, обмін досвідом роботи, ділові (рольові) ігри, тренінги-практикуми, науково-практичні конференції, стажування.

Форми контролю: залік, тести, практичні завдання, комплексні контрольні роботи, реферати).

Рекомендації щодо написання випускних
кваліфікаційних робітСкачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
 4. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.

Другие похожие документы..