Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
Социальный налоговый вычет на обучение могут получить налогоплательщики, которые в течение истекшего года понесли расходы на свое обучение, а также н...полностью>>
'Документ'
Действие пьесы происходит в районной гинекологической больнице, в отделении патологии, в палате 5. На дворе сентябрь. Больница находится в больничном...полностью>>
'Документ'
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей- сирот, безнадзо...полностью>>

Член-кореспондент нан україни, д е. н., проф., проректор з наукової роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

Одеський державний економічний університет

НОВОСИБІРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ державний економічний університет

Міжнародна науково-практична конференція

«МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

http://www.kneu.kiev.ua

12–13 жовтня 2011 р.

м. Київ, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Савчук В.С. – голова оргкомітету, член-кореспондент НАН України, д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Зайцев Ю.К. – заступник голови оргкомітету, д.е.н., проф., кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів,  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Башнянин Г.І. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії, Львівська комерційна академія;

Бєляєв О.О. – д.е.н., проф., завідувач кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Варакса А.М. – к.е.н, доц., Новосибірський державний університет економіки та управління;

Воробьев В.А. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії Білоруський державний економічний університет;

Гриценко А.А. – д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України, заступник директора державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

Єрмілова М.І. – к.е.н., Північно-Кавказька академія державної служби (Ростов на Дону);

Єщенко П.С. – д.е.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Зверяков М.І. – д.е.н., проф., ректор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Одеський державний економічний університет;

Кривенко К.Т. – д.е.н., проф., кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Малахова Н.Б. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії, Харківський національний економічний університет;

Махмудов Хаміз Раміз огли – PhD, Азербайджанський державний економічний університет;

Осланд Одне PhD, Норвезький інститут міських і регіональних досліджень;

Фещенко В.М. – д.е.н., проф. кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Шкурупій О.В. – д.е.н., проф., ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція відбудеться 12–13 жовтня 2011 р. у першому корпусі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за адресою м. Київ, просп. Перемоги, 54/1 (5 хвилин пішки від ст. метро «Шулявська»). Порядок роботи:

12 жовтня 2011 р.: з 9:00 до 10:00 – реєстрація учасників;

з 10:00 – пленарне засідання.

13 жовтня 2011 р.: з 10:00 – круглий стіл та робочі наради.

УМОВИ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Форми участі у конференції: доповідь на пленарному засіданні; виступ на засіданні круглого столу; публікація статті у фаховому виданні.

Оргкомітет приймає пропозиції щодо тематики круглих столів та робочих нарад. Вони мають містити таку інформацію: назва та ідея заходу, ідея реалізації, кому адресований захід, прогнозована кількість учасників. Прохання надсилати пропозиції разом із заявками на участь.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Усі витрати, пов’язані із участю у конференції (проїзд, проживання, харчування), оплачують самі учасники або організація, яка надала їм відрядження. Університет має можливість розмістити учасників конференції у власному готелі гуртожитку № 5 (ціна проживання – від 112 грн. на добу на 1 особу). При потребі у проживанні прохання вказати це у заявці.

Організаційний внесок учасника конференції становить 250 грн. за кожного учасника. Організаційний внесок використовуватиметься на часткове покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, виданням статей.

Реквізити для перерахування оргвнеску: «Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ», ідентифікаційний код 32961034, р/р 260050398600 (грн.) в АТ «Брокбізнесбанк» м.Київ, МФО 300249. Призначення платежу: оргвнесок за участь у конференції «Методологічні проблеми сучасної політичної економії» (вказати прізвище учасника). Без ПДВ.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Набір тексту виконується у редакторі MS Word (*.doc), шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри: абзацу – 1 см.; поля з усіх сторін – 2 см.; відстань від верхнього та нижнього зрізу колонтитула – 1,25 см.; нумерація сторінок посередині під текстом.

При наборі формул використовується вмонтований в MS Word редактор формул.

Стаття має бути написана українською, російською або англійською мовою й оформлена відповідними чином:

 • ліворуч від середини аркуша індекс УДК.

 • праворуч від середини аркуша друкуються прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора статті.

 • нижче, через 1 інтервал по середині аркуша друкується назва статті великими літерами (14 кегль).

 • після назви статті друкується анотація (12 кегль, курсив) українською, російською та англійською мовами, через 1 інтервал ключові слова (українською, російською та англійською мовами)

 • через 1 інтервал друкується текст статті з відображенням в ній обов’язкових елементів: постановка проблеми; аналіз останніх джерел чи публікацій; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з проведеного дослідження (14 кегль).

 • в кінці статті, через 1 інтервал вказується бібліографічний список (не менше 8 джерел), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Обсяг статті не повинен перевищувати 8 сторінок.

Пакет документів, що подаються для друку статті:

   • заявка;

   • електронний варіант статті на диску;

   • паперовий варіант статті;

   • зовнішня рецензія, завірена відповідним чином.

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Просимо Вас направити заявку на участь у роботі конференції та копію документа про сплату організаційного внеску до 1 червня 2011 р. в електронному вигляді на адресу kafedra_pe@ та у друкованому вигляді (разом з електронним варіантом на CD-R) на поштову адресу оргкомітету конференції із позначкою «Методологічні проблеми сучасної політичної економії»:

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів, каб. 342. Просп. Перемоги, 54/1, м. Київ, Україна, 03680.

Телефони для довідок:

+38 (044) 489 09 50 – кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів;

+38 (066) 070 23 83 – відповідальний секретар конференції Тищенко Марія Петрівна.

Останній термін подачі заявки та статті: 1 червня 2011 р.

ЗАЯВКА
на участь у науковій конференції

«Методологічні проблеми сучасної політичної економії»,

що відбудеться 12-13 жовтня 2011 року

в Київському національному економічному університеті
імені Вадима Гетьмана

Прізвище учасника

Ім’я

По батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Повна назва установи

Назва доповіді

Поштова адреса автора

Телефон

E-mail

Форма участі у конференції (виділити необхідне):

 • виступи з доповіддю;

 • взяти участь як слухач;

 • опублікувати статтю у фаховому виданні (заочна участь).

Потреба у готелі: так / ні

Підтвердження про сплату оргвнеску (дата і номер документа)

«____»___________2011 р. Підпис________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Актовий зал червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Документ
  1130 – 1230 – пленарне засідання – актовий зал червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка; зустріч учасників конференції з організаційним комітетом
 2. Громадсько-державної програми «Освіта Дорослих УкраїнИ» за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання юнеско ukrainian (2)

  Документ
  Це частина сайту , і разом з цим його можна вважати і окремим сайтом також. Потрапити на форум можна безпо­се­редньо з нашого сайту, так і окремо через http: uaed.
 3. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 4. Міжнародний науково-практичний семінар

  Документ
  Андрійчук В.Г., д.е.н., проф., завідувач кафедри світового господарства та міжнародної інтеграції Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (м.
 5. України (3)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв

Другие похожие документы..