Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. . Диференціальні рівняння 1.1. .1. Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно- аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та ...полностью>>
'Документ'
РАЗРАБОТАНЫ институтами: Промтрансниипроектом (канд. техн. наук В.А. Сидяков; В.И. Поляков; канд. техн. наук Б.А. Евдокимов; Н.И. Провоторов, А.С. Гу...полностью>>
'Литература'
Блаженство рода человеческого коль много от слов зависит, всяк довольно усмотреть может. Собираться рассеянным народам в общежития, созидать грады, ст...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Курс «Культурологии» является важной составляющей обще­культурного блока вузовских дисциплин и направлен на формирова­ние культуры личности будущего ...полностью>>

Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського до 10-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

До 10-річчя

Державної науково-педагогічної бібліотеки України

імені В. О. Сухомлинського

Серія «На допомогу професійній самоосвіті

працівників освітянських бібліотек»

Випуск 5

БІБЛІОТЕКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

для бібліотек загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів,
вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації

Випуск 2

УДК 016:02

ББК 91.9:78

Б 59

Рекомендовано до друку вченою радою

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

(Протокол № 11 від 23 грудня 2008 року)

Упорядники

Рубан А. І., науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Кучеря Т. Е., науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Науковий редактор

Лобановська І. Г., в. о. заст. директора з науково-бібліотечної роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Науковий консультант

Рогова П. І., канд. іст. наук, доцент, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Відповідальний за випуск

Хемчян І. І., зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Редактор

Білоцерківець І. П., м.н.с. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Рецензент

Воскобойнікова-Гузєва О. В., канд. іст. наук, директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 2 / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Рубан А. І., Кучеря Т. Е. ; наук. ред. Лобановська І. Г. ; наук. консультант Рогова П. І.]. – К., 2009. – 100 с. – (Сер. «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 5) (Шкільна бібліотека плюс ; № 17/18 (147/148), вересень).

Бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників, періодичних і продовжуваних видань, опублікованих в Україні та Російській Федерації впродовж 2003–2007 рр., з актуальних питань теорії, методики та практики бібліотечної діяльності, організації роботи бібліотек навчальних закладів на сучасному етапі, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в їхню діяльність тощо.

Покажчик розраховано на працівників бібліотек загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів І–ІV р. а. Він також може бути використаний у роботі інших освітянських бібліотек, бібліотек різних систем та відомств, а також стане в пригоді тим, хто займається науково-дослідною, науково-педагогічною, науково-методичною та навчально-виховною діяльністю.

УДК 016:02

ББК 91.9:78

Зміст

Від упорядників.................................................... …………………………………………………....4

Розділ 1. Законодавча і нормативна база діяльності бібліотек в Україні……….…………….6
  1. Закони України та інші акти Верховної Ради України……………………………....6

  2. Укази та інші документи Президента України……………………………….............7

  3. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України…………………………...7

  4. Нормативно-правові акти центральних державних органів виконавчої влади…...10

  5. Стандартизація бібліотечної діяльності……………………………………………..12

  6. Інструктивно-нормативні й методичні документи……………..…………………...16

  7. Концепції, декларації, кодекси, маніфести, програми, статути……………………18

Розділ 2. Бібліотеки навчальних закладів як об’єкт інформатизації.......................................19

  1. Інформатизація бібліотечної діяльності……………………………………………..19

  2. Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи………………………………..24

  3. Електронні бібліотеки………………………………………………………………...26

  4. Веб-портали, веб-сайти бібліотек………………………...………………………….28

Розділ 3. Формування інформаційних ресурсів бібліотек...........................................................28

Розділ 4. Надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек …………………………….38

Розділ 5. Формування інформаційної культури користувачів..................................................48

Розділ 6. Навчальна бібліотека – інформаційний та культурно-просвітницький центр….59

  1. Функції, мета і завдання бібліотек навчальних закладів…………………………...59

  2. Вивчення і забезпечення інформаційних потреб користувачів бібліотек…………61

  3. Бібліотечне обслуговування користувачів…………………………………………..63

  4. Інформаційно-бібліографічне обслуговування……………………………………...64

  5. Культурно-просвітницька діяльність………………………………………………...67

Розділ 7. Наукова, організаційна та управлінська діяльність бібліотек навчальних закладів ………………………………………………………………………………………...…....70

  1. Бібліотеки навчальних закладів: історія й сьогодення………………………...…..70

  2. Науково-дослідна робота бібліотек………………………………………………....72

  3. Науково-методична діяльність бібліотек……………………………………...........72

  4. Інновації в бібліотеках. Бібліотечні проекти……………………………………….74

  5. Правові питання в бібліотечній справі………………………………………………75

  6. Менеджмент у бібліотечній справі…………………………………………………..77

  7. Бібліотечна статистика………………………………………………………………..79

  8. Популяризація бібліотечної справи……..…………………………………………...80

  9. Фінансово-економічна діяльність бібліотек………………………………………...80

  10. Тендерні закупівлі в бібліотеках……………………………………….....................82

  11. Матеріально-технічна база бібліотек…………………………………......................83

  12. Бібліотечна професія. Бібліотечні кадри: соціальний аспект……………………..84

  13. Взаємодія бібліотек. Бібліотечна інтеграція й кооперація…………………………89

  14. Довідкові видання на допомогу бібліотекарям навчальних закладів…………….91

Іменний покажчик…………….........................................................................................................92

Від упорядників

Соціально-економічний розвиток України у ХХІ ст. залежить від її спроможності забезпечити доступ до якісної освіти. Значну роль у цьому процесі відіграють бібліотеки навчальних закладів як хранителі знань, досвіду, інформації, накопичених багатьма поколіннями.

Завдання, що стоять перед національною школою сьогодні, зумовлюють трансформацію бібліотек навчальних закладів, сприяють їхньому реформуванню в бібліотечно-інформаційні центри, що не тільки збирають, зберігають і розповсюджують інформацію для удосконалення знань учнів і студентів, але й сприяють підвищенню професійної майстерності педагогів. Усе це потребує змін у формуванні інформаційних ресурсів бібліотек, наданні доступу до них, технічному оснащенні, професійній свідомості бібліотечних працівників як учасників навчально-виховного процесу, що, у свою чергу, вимагає від них активізації самоосвітньої діяльності й підвищення кваліфікації.

З цією метою Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як головний науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України з 2003 р. розпочала випуск бібліографічного покажчика «Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства», започаткувавши серію «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек». Другий випуск одноіменного покажчика є продовженням попереднього, метою якого є поглиблення професійної компетентності бібліотекарів книгозбірень навчальних закладів різних рівнів акредитації, доведення до них інформації про документи, в яких висвітлюються тенденції розвитку вищезазначених бібліотек як сучасних інформаційних центрів, розглядаються актуальні питання теорії, методики та практики бібліотечної справи, організації роботи бібліотек, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в їхню діяльність тощо.

Базою для пошуку джерел інформації слугували фонди ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, інших провідних бібліотек, бібліографічні посібники, Інтернет-ресурси.

Бібліографічний покажчик складається з 7 розділів, у яких відображено монографії, статті з наукових збірників, матеріалів конференцій і науково-практичних семінарів, періодичних і продовжуваних видань, електронні ресурси, опубліковані впродовж 2003–2007 років.

До першого розділу «Законодавча і нормативна база діяльності бібліотек в Україні» включено документи, що висвітлюють питання державної політики в галузі бібліотечної справи, інформаційної діяльності, освіти (Закони України та інші акти Верховної Ради України, Укази та розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти центральних державних органів виконавчої влади), стандартизації бібліотечної діяльності (подано чинні в України стандарти). У розділі також представлено інструкції, правила, положення, норми, декларації, кодекси, маніфести, статути, концепції, методичні рекомендації, що стосуються бібліотечної справи.

У другому розділі «Бібліотеки навчальних закладів як об’єкт інформатизації», який складається з підрозділів «Інформатизація бібліотечної діяльності», «Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи», «Електронні бібліотеки», «Веб-портали, веб-сайти бібліотек», представлено досвід бібліотек з упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, застосування автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем, використання Інтернет-ресурсів, створення бібліотечних веб-сайтів і порталів тощо.

Третій розділ «Формування інформаційних ресурсів бібліотек» репрезентує документи з питань комплектування, організації та зберігання бібліотечних фондів для поліпшення якості документної бази, оновлення й зростання її наукового та інформаційного потенціалу, максимального задоволення читацького попиту на інформацію, розширення спектру бібліотечних послуг.

До четвертого розділу «Надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек» увійшли матеріали, що стосуються питань аналітико-синтетичного опрацювання документів, організації довідково-пошукового апарату в бібліотеках, удосконалення техніки пошуку як у традиційній, так і в електронній формі та надання доступу до них .

До п’ятого розділу «Формування інформаційної культури користувачів» включено документи з питань формування та розвитку умінь користувачів із самостійного пошуку, добирання й аналізування інформації. Також у розділі представлено матеріали з організації читання дітей у бібліотеці.

Шостий розділ «Навчальна бібліотека – інформаційний та культурно-просвітницький центр» містить матеріали, в яких розглядаються функції, мета й завдання бібліотек навчальних закладів, діяльність бібліотек з вивчення інформаційних потреб користувачів, висвітлюються питання бібліотечного обслуговування за сучасних умов, культурно-просвітницької та педагогічної роботи бібліотекаря.

В останньому, сьомому розділі «Наукова, організаційна та управлінська діяльність бібліотек навчальних закладів» представлено матеріали, згруповані за рубриками: «Бібліотеки навчальних закладів: історія й сьогодення», «Науково-дослідна робота бібліотек», «Науково-методична діяльність бібліотек», «Інновації в бібліотеках. Бібліотечні проекти», «Правові питання в бібліотечній справі», «Менеджмент у бібліотечній справі», «Бібліотечна статистика», «Популяризація бібліотечної справи», «Фінансово-економічна діяльність бібліотек», «Тендерні закупівлі в бібліотеках», «Матеріально-технічна база бібліотек», «Бібліотечна професія. Бібліотечні кадри: соціальний аспект», «Взаємодія бібліотек. Бібліотечна інтеграція й кооперація», «Довідкові видання на допомогу бібліотекарям навчальних закладів».

Матеріали в межах 3-го, 4-го та 5-го розділів подано за абеткою авторів і назв; 1-й, 2-й, 6-й та 7-й розділи складаються з кількох підрозділів, документи в рамках яких також розміщено за абеткою прізвищ авторів і назв праць.

Позиції в посібнику пронумеровано (використана суцільна нумерація), бібліографічні записи не дублюються.

Бібліографічні описи здійснено згідно зі стандартами: ГОСТ 7.1–84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» та ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».

Допоміжний апарат видання складається з передмови, іменного покажчика та змісту.

Покажчик призначено для працівників бібліотек загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І–ІV р. а. Він може використовуватись у роботі інших освітянських бібліотек, бібліотек різних систем та відомств, а також стати в пригоді тим, хто веде науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну і навчально-виховну діяльність.

Розділ 1

Законодавча і нормативна база діяльності бібліотек в Україні

1.1. Закони України та інші акти Верховної Ради України

 1. Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»: Закон України від 6 берез. 2003 р. № 594–ІV: (Витяг) // Бібл. планета. – 2003. – № 2. – С. 7.

 2. Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про правовий статус закордонних українців»: Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2707–ІV // Голос України. – 2005. – 22 лип. (№ 133). – С. 10. – Зміни внесено до законів України «Про інформацію», «Про видавничу справу», «Про іміграцію».

 3. Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні: Закон України від 20 листоп. 2003 р. № 1300–ІV // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 1. – С. 22–23.

 4. Про внесення змін до Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах»: Закон України від 31 трав. 2005 р. № 2594-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 26. – Ст. 347; Голос України. – 2005. – 25 черв. (№ 116). – С. 16.

 5. Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: Закон України від 16 груд. 2004 р. № 2261–ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 5. – Ст. 121.

 6. Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»: Закон України від 29 черв. 2004 р. № 1905–ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 150. – Ст. 539; Уряд. кур’єр. – 2004. – 27 лип. (№ 139). – С. 9.

 7. Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини»: Закон України від 16 груд. 2004 р. № 2245–ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 5. – Ст. 114; Голос України. – 2005. – 18 січ. (№ 8). – С. 9–11.

 8. Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про видавничу справу»: Закон України від 2 листоп. 2006 р. № 317–ІV // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 12. – С. 8.

 9. Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів: Постанова Верхов. Ради України від 14 верес. 2006. – № 131–V // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 38. – Ст. 2584.

 10. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Cт. 275.

 11. Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004–2010 роки: Закон України від 20 квіт. 2004 р. № 1692–ІV // Бібл. планета. – 2004. – № 3. – С. 1.

 12. Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005–2007 роки: Закон України від 3 берез. 2005 р. № 2460–ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 16. – Ст. 264.

 13. Про недопущення закриття об’єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості: Постанова Верхов. Ради України від 6 верес. 2005 р. № 2794-IV // Бібліотечному фахівцю: Офіц. інформація – Постанови / Нац. парлам. б-ка України. – Режим доступу: /!site/official/r_zakr-selo.htm. – Назва з екрану.

 14. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січ. 2007 р. № 537-V // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 12. – Ст.102.

 15. Про посилення охоронних заходів щодо збереження культурних цінностей: Постанова Верхов. Ради України від 28 листоп. 2006 р. № 384–V // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 14. – Ст. 169.

 16. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16 січ. 2003 р. № 433-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 13. – Ст.93.

 17. Про телекомунікації: Закон України вiд 18 листоп. 2003 р. № 1280-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 12. – Ст.155.

 18. Про тимчасову заборону приватизації пам’яток культурної спадщини: Закон України від 1 лют. 2005 р. № 2391–ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 11. – Ст. 201.

1.2. Укази та інші документи Президента України

 1. Президент звертає увагу Прем’єр-міністра на проблеми із забезпеченням шкіл підручниками: Лист Президента України Віктора Ющенка до Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко від 27 грудня ц. р.: [2007 р.] // Нормативно-правова база у сфері бібліотечної справи / Славутиц. асоц. шкіл. бібліотекарів. – Режим доступу: http://sasl.at.ua/load/10-1-0-29. – Назва з екрану.

 2. Про День слов’янської писемності і культури: Указ Президента України від 17 верес. 2004 р. № 1096/2004 // Уряд. кур’єр. – 2004. – 22 верес. (№ 179). – С. 4.

 3. Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні: Указ Президента України від 21 берез. 2006 р. № 243/2006 // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 3. – С. 6.

 4. Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти: Указ Президента України від 17 лип. 2004 р. № 199/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 7. – Ст. 392; Уряд. кур’єр. – 2004. – 19 лип. (№ 36). – С. 5; Освіта України. – 2004. – 20 лип. (№ 14). – С. 1–2; Сіл. шк. – 2004. – № 7/8. – С. 1.

 5. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ Президента України від 4 лип. 2005 р. № 1013/2005 // Уряд. кур’єр. – 2005. – 7 лип. (№ 123). – С. 11.

 6. Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій: Указ Президента України від 20 жовт. 2005 р. № 1497/2005: [Витяг] // Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 1.

 7. Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства: Указ Президента України від 24 листоп. 2005 р. № 1647/2005 // Вісн. Кн. палати. – 2005.№ 12. – С. 5.

 8. Про проведення в Україні у 2007 році Року української книги: Указ Президента України від 15 груд. 2006 р. № 1088/2006 // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 4. – С. 3; Бібл. планета. – 2007. – № 1. – С. 2 обкл.; Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 2 обкл.

1.3. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України

 1. Деякі питання Книжкової палати України: Розпорядження Каб. Міністрів України від 10 груд. 2003 р. № 763–р. // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 12. – С. 2.

 2. Зміни, що вносяться до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серп. 2002 р. № 1298 [«Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»]: Постанова Каб. Міністрів України від 22 серп. 2005 р. № 790: (Витяг) // Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 2–4 інформ. бюл.

 3. Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів: Розпорядження Каб. міністрів України від 5 трав. 2003 р. № 259-р // Нормативні акти України в бібліотечній і суміжних галузях / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/law/03_eir.html. – Назва з екрану.

 4. Про виплату надбавки за стаж наукової роботи: Постанова Каб. Міністрів України від 26 квіт. 2003 р. № 609 // Уряд. кур’єр. – 2003. – 14 трав. (№ 86). – Орієнтир. – № 17. – С. 10.

 5. Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання: Постанова Каб. Міністрів України від 22 верес. 2004 р. № 1241 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 38. – Ст. 2498.

 6. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Каб. Міністрів України від 24 берез. 2004 р. № 369 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 12, ч. 1. – Ст. 741. – Зміни щодо правил роздріб. торгівлі, прокату примірників аудіовіз. творів, фонограм, відеограм, комп’ютер. прогр., баз даних. Порядок вир-ва, зберігання, видачі контрол. марок та маркування примірників аудіовіз. творів, фонограм, відіограм, комп’ютер. прогр., баз даних.

 7. Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257: Постанова Каб. Міністрів України від 16 листоп. 2005 р. № 1097: [Зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію»] // Уряд. кур’єр. – 2005. – 23 листоп. (№ 223). – Орієнтир. – № 43. – С. 7–8.

 8. Про внесення змін у додаток 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298: Постанова Каб. Міністрів України від 15 серп. 2007 р. №1050: (Витяг): [Розряди посад за ЄТС] // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – С. 39–40.

 9. Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності: Постанова Каб. Міністрів України від 25 серп. 2004 р. № 1096: [За завідування б-ками у загальноосвіт. та проф.-техн. навч. закл. – 5–15 відсотків] // Бібл. планета. – 2004. – № 3. – С. 3 інформ. бюл.; Уряд. кур’єр. – 2004. – 31 серп. (№ 162). – С. 9. – Дод.: Розмір доплати...(у співвідношенні до тарифної ставки).

 10. Про доповнення переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь: [«Культурологія, соціальні комунікації»]: Постанова Каб. Міністрів України від 13 груд. 2006 р. №1718 // Бібл. планета. - 2007. - № 1. – С. 3 обкл.

 11. Про забезпечення збереження та відновлення діяльності об’єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості: Розпорядження Каб. міністрів України від 5 квіт. 2006 р. N 183-р // Бібліотечному фахівцю: Офіц. інформація – Укази, розпорядження / Нац. парлам. б-ка України. – Режим доступу: /!site/official/d_soc-kult.htm. – Назва з екрану.

 12. Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006–2010 роки»: Постанова Каб. Міністрів України від 7 груд. 2005 р. № 1153 // Уряд. кур’єр. – 2005. – 24 груд. (№ 243). – Орієнтир. – № 47. – С. 8–9; Офіц. вісн. України. – 2005. – № 49. – Ст. 3058.

 13. Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року: Постанова Каб. Міністрів України від 6 серп. 2003 р. № 1235 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 32. – Ст. 1716.

 14. Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006–2008 роки: Постанова Верхов. Ради України від 4 листоп. 2005 р. № 3075-IV // Голос України. – 2005. – 15 листоп. (№ 216). – С. 10; Бібл. форум України. – 2005. – № 4. – С. 73.

 15. Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2006 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування: Розпорядження Каб. Міністрів України від 8 листоп. 2006 р. № 552–р // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 45. – Ст. 3023. – Перелік: інформатизація сфери освіти, науки, культури.

 16. Про затвердження переліку закладів культури, навчальних закладів та наукових установ, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оплати мита: Постанова Каб. Міністрів України від 19 квіт. 2006 р. № 538 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 16. – Ст. 1195.

 17. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами: Постанова Каб. Міністрів України від 28 лип. 2003 р. № 1180 // Уряд. кур’єр. – 2003. – 2 лют. (№ 14). – С. 5.

 18. Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»: Розпорядження Каб. Міністрів України від 15 серп. 2007 р. № 653-р // Науково-методична діяльність / Держ. наук. пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: /datas/upload/files/100485270.pdf. – Назва з екрану.

 19. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова Каб. Міністрів України від 19 груд. 2006 р. № 1787 // Уряд. кур’єр. – 2007. – 10 січ. (№ 3).– Орієнтир. – № 1. – С. 12–14.

 20. Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів: Постанова Каб. Міністрів України від 17 берез. 2004 р. № 326 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 11. – Ст. 665.

 21. Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек: Постанова Каб. Міністрів України від 22 січ. 2005 р. № 84/2005 // Уряд. кур’єр. – 2005. – 4 лют. (№ 21). – С. 14.

 22. Про затвердження Порядку фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної науковим (науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та сумах пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку мають право зазначені особи: Постанова Каб. Міністрів України від 24 берез. 2004 р. № 372/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 12, ч. 1. – Ст. 744.

 23. Про підвищення з 1 вересня 2004 р. посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Каб. Міністрів України від 25 серп. 2004 р. № 1097/2004 // Бібл. планета. – 2004. № 3. – С. 3 інформ. бюл.

 24. Про підвищення з 1 січня 2005 р. посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Каб. Міністрів України від 15 січ. 2005 р. № 36/2005 // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 6–7.

 25. Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Каб. Міністрів України від 19 трав. 2003 р. № 740/2003 // Бібл. планета. – 2003. – № 3. – С. 12.

 26. Про порядок нарахування надбавки до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку: Постанова Каб. Міністрів України від 24 лип. 2003 р. № 1151/2003 // Законодавство – бібліотекам України / Нац. парлам. б-ка України. – К., 2004. – Вип. 3, кн. 2. – С. 197–198.

 27. Про присвоєння Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського: Розпорядження Каб. Міністрів України від 5 листоп. 2003 р. № 664-р // Шкіл. б-ка плюс. – 2003. – Груд. (№ 12). С. 16.

 28. Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»: Постанова Каб. Міністрів України від 26 квіт. 2003 р. № 632 // Уряд. кур’єр. – 2003. – 21 трав. (№ 91). – Орієнтир. – № 18. – С. 14. – Перелік кваліфікац. категорій і пед. звань пед. працівників.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 2. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  В анотованому бібліографічному покажчику літератури доробку лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України (2002-2007рр.) представлено наукові праці співробітників за останні п’ять років.
 3. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  У біобібліографічному покажчику із серії „Академіки АПН України” представлено науковий доробок Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України та АПН
 4. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського

  Документ
  Сучасні технології в освіті: Реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.
 5. Академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти

  Документ
  Актуальність теми. На постіндустріальному етапі розвитку суспільства великої ваги набувають уміння швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, приймати усвідомлені відповідальні рішення, визначати власну позицію на основі морально-етичних

Другие похожие документы..