Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Как и у всякого живого организма у растения есть органы. Проведем практическую работу и научимся определять органы у растений. Возьмите гербарии. Рабо...полностью>>
'Сочинение'
Лида Каверина из тех, кто всегда всё делает всерьёз. Даже когда речь идёт о том, чтобы написать сочинение русской литературе. За сына. Младшего. За м...полностью>>
'Книга'
Книга «Экзистенциализм — это гуманизм» впервые была издана во Франции в 1946 г. и с тех пор выдержала несколько изданий. Она знакомит читателя в попул...полностью>>
'Исследовательская работа'
Мы выбрали темой исследовательской работы такие химические вещества как полимеры. Актуальность данной тематики обусловлена тем, что полимеры широко и...полностью>>

Протокол №8

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2008

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»

Затверджений

Загальними зборами

акціонерів

Протокол № 8

від «22» квітня 2009р.

РIЧНИЙ ФIНАНСОВИЙ ЗВIТ


ЗА 200
8 РІК

Дніпропетровськ

2009

З м і с т

1. Загальна інформація про діяльність Банку……….……………3

2. Фінансова звітність

Баланс ………………………………………………………………20

Звіт про фінансові результати …………………………………….21

Звіт про рух грошових коштів …………………………………….22

Звіт про власний капітал …………………………………………..24

Примітки до звітів ………………………………………………….25

3. Висновок незалежного аудитора ………………………………..91

4. Звіт незалежного аудитора ………………………………………93

Загальна iнформацiя про дiяльнiсть Банку

Найменування: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (ЗАТ «АКБ «КОНКОРД»).

Місцезнаходження Банку: 49069, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 94.

Країна реєстрації: Україна.

Організаційно-правова форма Банку: закрите акціонерне товариство.

Звiтний перiод: Річний фінансовий звіт складено за 2008 фінансовий рік за станом на кінець дня 31 грудня 2008 р. Функціональна валюта звітності - гривня, одиниця виміру – тисяча гривень.

Назва органу управління: Загальні збори акціонерів.

Види діяльності, які здійснює Банк.

Банк здійснює банківські операції відповідно до одержаної ліцензії НБУ за №230 від 22 травня 2007 року.

Банк має право здійснювати наступні банківські операції:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків - кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари або надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Також згідно письмового дозволу НБУ України за № 230-1 від 22 травня 2007 р. на право здійснення окремих банківських операцій, Банк здійснює:

1) операції з валютними цінностями:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів – нерезидентів в грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків в банках - нерезидентах в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

2) емісія власних цінних паперів;

3) організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

В 2009 році планується розширити письмовий дозвіл Національного банку України та отримати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Стратегічною метою створення Банку є одержання прибутку шляхом надання повного спектру кредитно-фінансових послуг потенційним клієнтам. При цьому Банк має бути надійним, універсальним, стабільно зростаючим, орієнтованим на інтереси клієнтів.

Місія Банку полягає у:

 • стимулюванні збалансованого розвитку промислового сектору економіки;

 • сприянні засобами та інструментами кредитної політики інноваційно-інвестиційним процесам у регіоні шляхом надання повного комплексу якісних банківських послуг;

 • сприянні економічному розвитку корпоративних клієнтів;

 • покращенні добробуту та достатку індивідуальних клієнтів на основі взаємовигідного партнерства;

 • наданні повного комплексу якісних банківських послуг;

 • підтримці розвитку українських внутрішніх та міжнародних торгових, і фінансових взаємовідносин.

ЗАТ «АКБ «КОНКОРД» за своєю спеціалізацією є універсальним Банком.

Станом на кінець дня 31 грудня звітного року чисті активи Банку склали 200 031 тис. грн., найбільшу питому вагу в них - 76,4 % або 152 907 тис. грн. становлять кредити та заборгованість клієнтів, та – 15,4 % або 30 772 тис. грн. грошові кошти та їх еквіваленти (кошти в інших банках, готівкові кошти, кошти в Національному банку України). Зобов’язання Банку становили 87 907 тис. грн., з них кошти клієнтів склали 98,3 % або 86 431 тис. грн.

В 2008 році було збільшено Статутний капітал Банку на 40 000 тис. грн. і його розмір станом на кінець дня 31 грудня 2008 року становить 108 000 тис. грн.

Отриманий Банком чистий прибуток за 2008 рік склав 2 389 тис. грн.

Від здійснення банківської діяльності одержано доходу 22 815 тис. грн.:

- процентний дохід – 23 499 тис. грн., або 103,0 %;

- комісійний дохід – 551 тис. грн., або 2,4 %;

- результат від торгових операцій з цінними паперами – 409 тис. грн.,

або 1,8 %;

- результат від торгівлі іноземною валютою – 291 тис. грн., або 1,3 %;

- результат від переоцінки іноземної валюти - -1 991 тис. грн., або -8,7 %;

- результат від продажу цінних паперів – 54 тис. грн., або 0,2 %;

- інші операційні доходи в сумі 2 тис. грн.

В загальній сумі витрат Банку – 20 426 тис. грн.:

- процентні витрати – 10 410 тис. грн., або 51,0 %;

- комісійні витрати – 38 тис. грн., або 0,2 %;

- загальні адміністративні витрати – 5 940 тис. грн., або 29,1 %;

- відрахування в резерви – 3 540 тис. грн., або 17,3 %;

- витрати на податок на прибуток – 498 тис. грн., або 2,4 %.

В 2008 році Банк продовжив формування кореспондентських відносин з іншими банками, відкрив кореспондентські рахунки в національній та іноземній валютах в банках-резидентах, надання послуг з розрахунково-касового обслуговування суб`єктам підприємницької діяльності різних організаційних форм і видів діяльності та фізичним особам.

Злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення Банку в 2008 році не проводилось.

Управління ризиками охоплює всі види діяльності Банку, які впливають на параметри його ризиків, та відбувається на тому рівні організації, де ризик виникає.

Діяльність з управління ризиками в Банку здійснюється через організаційну структуру ризик-менеджменту в Банку та через розподіл функцій, основних завдань та відповідальності на всіх організаційних рівнях.

Спостережна Рада Банку.

Спостережна Рада несе повну відповідальність перед акціонерами Банку в тому, щоб забезпечувалося повне й адекватне розуміння ризиків і можливої величини втрат, а також у тому, щоб виконавчий орган із ризик-менеджменту робив усі необхідні кроки з моніторингу та контролю ризиків, щоб забезпечувалась підтримка ефективності системи менеджменту. Спостережною Радою здійснюється нагляд за істотними змінами в методології, моделях, умовах, які прийняті у положеннях ризик-менеджменту.

Функції та основні завдання Спостережної Ради:

 1. Приймає ризики відповідно до очікувань акціонерів (власників) Банку та нормативних вимог, а також розширює в Банку єдине розуміння корпоративної культури стосовно ризиків.

 2. Виділяє необхідні ресурси на створення та підтримку ефективної, комплексної та збалансованої системи управління ризиками.

 3. Створює службу внутрішнього аудита, незалежну від операційних підрозділів Банку.

 4. Запобігає конфлікту інтересів на всіх рівнях системи управління ризиками.

 5. Одержує на регулярній основі достатнє підтвердження того, що Банк здійснює ефективне управління капіталом.

Правління Банку.

Правління Банку, як вищий виконавчий орган Банку, несе відповідальність за безпосередню організацію та реалізацію процесу ризик-менеджменту, виходячи із загальноприйнятих принципів корпоративного управління.

Функції та основні завдання Правління Банку:

 1. Створює незалежний від структурних підрозділів Банку, що здійснюють активні та пасивні операції, підрозділ з управління ризиками.

 2. Впроваджує принципи управління ризиками Банку.

 3. Затверджує методики оцінки та аналізу ризиків.

 4. Відповідає за впровадження систем управління ризиками.

 5. Впроваджує процедури та заходи щодо запобігання стресових ситуацій, які можуть виникнути через дію певних внутрішніх факторів.

 6. Забезпечує систематичне здійснення аналізу ризиків із метою ідентифікації, контролю, моніторингу й оцінки величини всіх ризиків.

 7. Впроваджує заходи внутрішнього контролю, які забезпечують належне дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, виконання договірних та інших зобов'язань, належне дотримання внутрішніх нормативних документів Банку.

 8. Визначає значимість виявлених (ідентифікованих) ризиків і, у разі потреби, належним чином вчасно звітує перед Спостережною Радою за такими ризиками.

 9. Щорічно (або у разі потреби) надає Спостережній Раді повні звіти з реалізації стратегії діяльності Банку, його бізнес-планів, а також фактичних операційних і фінансових результатів Банку у порівнянні з прогнозованими результатами.

 10. Щорічно (або у разі потреби) надає Спостережній Раді повні звіти з управління значними ризиками, по процедурах і засобах контролю з управління цими ризиками.

 11. Забезпечує запобігання будь-якого конфлікту між приватними інтересами членів Правління і комерційними інтересами Банку або конфлікту між іншими посадами, які можуть займати члени Правління, і комерційними інтересами Банку, а також вчасно повідомляє Спостережну Раду у випадку виникнення такого конфлікту.

 12. Проводить оперативний контроль за роботою колегіальних органів Банку, які беруть участь у процесі прийняття або контролю ризиків.

 13. Щорічно (або у разі потреби) здійснює перегляд продуктів і підрозділів Банку з метою виявлення нових ризиків.

 14. Бере активну участь у процесі розробки продуктів і послуг Банку, у тому числі у визначенні їх вартості для контрагентів (ціна продуктів і послуг), з метою забезпечення дотримання оптимального співвідношення між їх ризикованістю та доходами Банку.

 15. Оцінює на сукупній основі види ризиків Банку, з якими він працює або планує працювати, у розрізі окремих контрагентів, груп контрагентів, галузей та географічних регіонів.

 16. Щорічно (або у разі потреби) здійснює перегляд реалізованих завдань, планів з метою визначення їх відповідності поточним реаліям.

 17. Щорічно (або у разі потреби) звітує перед Спостережною Радою по всіх ризиках у розрізі нових продуктів та послуг, нових сегментів ринку або нових напрямків діяльності.

 18. Залучає до процесу розробки процедур і заходів контролю та моніторингу управління ризиками консультантів, висококваліфікованих працівників служби внутрішнього аудиту Банку, а також зовнішніх експертів.

 19. Забезпечує постійне підвищення кваліфікації керівництва та працівників Банку з ризик-менеджменту.

Управління з питань аналізу та управління ризиками.

В Банку на постійній основі діє підрозділ з питань аналізу та управління ризиками, що має відповідати за встановлення лімітів щодо окремих операцій, лімітів ризиків контрагентів, країн контрагентів, структури балансу відповідно до рішень Правління з питань політики щодо ризикованості та прибутковості діяльності Банку.

Функції та основні завдання Управління з питань аналізу та управління ризиками:

 1. Забезпечення вимірювання тих ризиків з кількісною оцінкою, з якими Банк працює або планує працювати.

 2. Розробка та надання на затвердження Правлінню або Спостережній Раді Банку методик оцінки та аналізу ризиків.

 3. Здійснення аналізу ризиків з урахуванням технічних можливостей Банку.

 4. Накопичування архівних даних для порівняльного аналізу.

 5. Підготовка загального опису ризикованих позицій та надання консолідованої звітності по них Комітету з питань управління активами та пасивами.

 6. Координація дії підрозділів Банку, які задіяні у системі ризик-менеджменту.

 7. Надання рекомендацій Комітету з питань управління активами та пасивами або Правлінню Банку щодо подальшої тактики роботи з визначеними ризиками, у тому числі за допомогою встановлення лімітів та інших обмежень.

 8. Ідентифікація потенційних джерел ризику.

 9. Надання пропозицій щодо превентивних заходів та заходів щодо нейтралізації ризиків на розгляд Комітету з питань управління активами та пасивами.

Служба внутрішнього аудиту.

Служба внутрішнього аудиту – це функціональний підрозділ, який здійснює нагляд за дотриманням системи внутрішнього контролю в Банку, а також надає висновки щодо її достатності й ефективності.

Служба підпорядковується безпосередньо Спостережній Раді Банку і не допускає будь-якого втручання у свою роботу з боку інших підрозділів Банку.

Служба внутрішнього аудиту не бере безпосередньої участі у процесі ризик-менеджменту, її роль зводиться до оцінки адекватності систем управління ризиками потребам Банку.

Функції та основні завдання відділу внутрішнього аудиту:

 1. Проведення аудиту процесів і процедур Банку з ризик-менеджменту.

 2. Оцінка ефективності систем внутрішнього контролю Банку в частині ризик-менеджменту та надання рекомендацій Спостережній Раді щодо їх вдосконалення.

 3. Надання відповідних рекомендацій щодо вдосконалення процесу управління ризиками.

Комітет з питань управління активами та пасивами.

Комітет з питань управління активами та пасивами розглядає собівартість пасивів і прибутковість активів, приймає рішення щодо політики процентної маржі, розглядає питання відповідності строковості активів і пасивів.

Функції та основні завдання Комітету з питань управління активами та пасивами :

 1. Розподіл капіталу Банку та підтримка адекватної платоспроможності з урахуванням Банківських ризиків.

 2. Підтримка відповідної платоспроможності з урахуванням балансових, ринкових, кредитних і інших ризиків ліквідності, моніторинг та управління ліквідністю Банку у відповідності з поточними та стратегічними планами Банку.

 3. Управління ризиком зміни відсоткових ставок.

 4. Управління валютним ризиком.

 5. Управління інвестиційною діяльністю та ризиком зміни ринкової вартості цінних паперів.

 6. Формування оптимальної структури балансу.

 7. Контроль за достатністю капіталу то основними економічними нормативами.

 8. Здійснення оцінки ризиків.

Кредитний комітет.

Кредитний комітет оцінює якість кредитних операцій Банку та кредитний ризик, розглядає пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків та затверджує їх.

Функції та основні завдання Кредитного комітету:

 1. Контроль за наявністю та достатністю відповідних резервів на покриття кредитного ризику.

 2. Визначення вартості кредитів з урахуванням кредитного ризику.

Багато ризиків, на які наражається Банк, за своєю суттю властиві банківській діяльності і є істотною часткою посередницької функції перерозподілу грошових ресурсів, яку виконують Банки. Тому управління ризиками не є усуненням ризику, а є забезпеченням отримання Банком відповідної компенсації (винагороди) за прийняття ризику.

Відповідно до того, яка існує залежність між ризиками та доходами Банк виділяє наступні ризики:

Банківські ризики


Ризики з кількісною оцінкою:

- кредитний ризик;

- ризик ліквідності;

- ринковий ризик;

- ризик зміни процентної ставки;

- валютний ризик;

- операційно-технологічний ризик;

Ризики, що не мають кількісної оцінки:

- ризик репутації;

- юридичний ризик;

- стратегічний ризик;

Ризики, щодо яких є залежність між ризиками і доходами, розглядаються як такі, що піддаються кількісній оцінці, управління цими ризиками полягає в їх оптимізації, тобто Банк прагне оптимізувати співвідношення між ризиком і доходами, максимізуючи доходність для заданого рівня ризику або мінімізуючи ризик, який необхідно прийняти для забезпечення бажаного рівня доходності.

Ризики, щодо яких немає залежності між ризиком і доходами, кількісній оцінці не піддаються та управління ними зводиться до їх мінімізації, тобто зниження до певного граничного рівня, за умов щонайменших витрат.

Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди з Банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання.

Ризик ліквідності - визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність Банку виконати свої зобов'язання у належні строки, незазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов'язання.

Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які є в торговельному портфелі. Ринковий ризик акумулює ряд ризиків, серед яких: ризик ліквідності, ризик довгострокового погашення цінних паперів, ризик, пов’язаний з тривалістю обігу цінних паперів, інфляційний, процентний, кредитний ризики.

Ризик зміни процентної ставки - це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість Банку, так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та позабалансових інструментів.

Валютний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу Банку, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали.

Операційно-технологічний ризик - це потенційний ризик при існуванні Банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи.

Ризик репутації - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами нагляду.

Юридичний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання Банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення.

Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі.

З метою мінімізації операційного ризику, ризику репутації Банком розроблено План дій на випадок непередбачених обставин, який визначає загальні підходи та принципи організації, розроблення і впровадження в Банку механізмів та процедур на випадок виникнення непередбачених обставин, детально визначає процеси, методи та дії в період планування порядку заходів для забезпечення виконання банківських операцій у разі виникнення непередбачених обставин, в період їх дії та подальше відновлення функціонування Банку після закінчення дії непередбачених обставин.

Метою Плану дій є:

• мінімізація фінансових втрат Банку;

• забезпечення безперебійної роботи Банку;

• забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Банку та їх участі в інформаційних системах Національного банку України;

• оповіщення працівників про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, інформування про обстановку, що склалася;

• організація життєзабезпечення працівників та клієнтів під час надзвичайної ситуації;

• захист працівників та клієнтів від наслідків надзвичайної ситуації;

• зменшення негативних наслідків непередбачених обставин для діяльності Банку, зокрема, його репутації, операцій, ліквідності, якості активів, позиції на ринку та спроможності виконувати вимоги законодавства України.

З метою мінімізації ризику ліквідності та валютного ризику Банком розроблено «План заходів подолання кризи ліквідності». План заходів визначає необхідні дії і процедури, яких повинен дотримуватись Банк у випадку істотного погіршення ліквідності в зв’язку з непередбаченими обставинами, які впливають на банківську діяльність, а саме:

• погіршення ліквідності Банку;

• відсутність ліквідності банківської системи;

• знецінення певної валюти.

Станом на кінець дня 31.12.2008 року ЗАТ «АКБ «КОНКОРД» не є тимчасовим учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво учасника фонду № 184, дата реєстрації 18.01.2007 року, реєстраційний № 193).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Протокол №1

  Документ
  Слушали: Чулкаеву Л.С., директора школы. которая ознакомила присутствующих с введением новых организационно-экономических механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов, повышения качества образования на основе
 2. Протокол № (2)

  Закон
  государственных закупок услуг по развитию и расширению функциональности информационной системы мультимедийной связи по разъяснению налогового законодательства и обслуживанию налогоплательщиков способом из одного источника
 3. Протокол №1 річних загальних зборів відкритого акціонерного товариства

  Документ
  Головує на річних загальних зборах відповідно до пункту 8.14. Статуту ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»: Голова Наглядової ради ВАТ «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» – Попков С.
 4. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков

  Статья
  Государства - участники настоящего Протокола (далее именуемые "Договаривающиеся государства"), даже если они не являются участниками Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, пересмотренного в Стокгольме в 1967 г.
 5. Протоколы Собраний Сионских Мудрецов. Вэтих Протоколах была изложена систематическая программа (2)

  Программа
  — В 1901 году, — писал С.А. Нилус, во втором издании своего труда (1911 г., стр. 52-53), — мне удалось получить в своё распоряжение от одного близкого мне человека, ныне уже скончавшегося, рукопись, в которой, с необыкновенной отчётливость
 6. Протокол надання медичної допомоги травма нирки код мкх-10 (S 37. 0) І вступ розробники протоколу

  Документ
  Член-кореспондент АМН України, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри урології Дніпропетровської державної медичної академії, м. Дніпропетровськ, вул.

Другие похожие документы..