Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Для своевременной заявки на турнир необходимо оплатить стартовый взнос участника на центральной рецепции ФЦ «Аквариум» не позднее четверга, 13 октября...полностью>>
'Справочник'
Справочник «Математика. 5–11 классы» поможет не только запомнить, но и усвоить основы алгебры, геометрии и тригонометрии. Здесь содержатся определения...полностью>>
'Документ'
Метрология (от греч. «метро» — мера. «логос» — учение) — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения единства и требуемой точности измерений...полностью>>
'Документ'
Игумнов Павел Валерьевич – канд. техн. наук, доцент кафедры мировой экономики ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (...полностью>>

Навчально-методичний комплекс з дисципліни фінансовий аналіз для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузь знань «Правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра економічних та фінансово-правових дисциплін

Навчально-методичний комплекс з дисципліни

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

галузь знань «Правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

київ – 2012

Кафедра економічних та фінансово-правових дисциплін факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології ННІПП КНУВС

Навчально-методичні матеріали

з курсу "Фінансовий аналіз"

для студентів I курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

галузь знань «Правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Укладач:

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін Селіверстова Л.С.

Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фінансовий аналіз" затверджені на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін від " " 2011 року, протокол № .

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб'єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об'єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання фінансового стану підприємства. Оцінювання фінансового стану підприємства становить інтерес для широкого кола суб'єктів ринку (інвестори, кредитори і постачальники, партнери по бізнесу, банки тощо). Поява в Україні фінансових ринків, пріоритет фінансових ресурсів об'єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб'єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об'єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання фінансового стану підприємства. Оцінювання фінансового стану підприємства становить інтерес для широкого кола суб'єктів ринку (інвестори, кредитори і постачальники, партнери по бізнесу, банки тощо). Поява в Україні фінансових ринків, пріоритет фінансових ресурсів об'єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії та практики фінансового аналізу, оволодіння теоретико-методологічними основами здійснення фінансового аналізу, набуття практичних навичок щодо експертної оцінки фінансово-господарської діяльності та внутрішніх резервів зміцнення фінансового стану підприємства.

Відповідно мети курсу основними завданнями дисципліни «Фінансовий аналіз» є:

- з'ясування сутності та значення фінансового аналізу, оволодіння знаннями з його основ, фінансово-економічного механізму, методами та прийомами його здійснення;

- ознайомлення з джерелами та особливостями інформаційного забезпечення фінансового аналізу на підприємствах різних галузей, сфер діяльності та форм власності;

- вивчення комплексу показників оцінки фінансового стану підприємства та їх класифікації, методичної послідовності та по рядку їх розрахунку, методів оцінки;

- вивчення порядку та методів аналізу стану та використання оборотних коштів підприємства;

- вивчення методів оцінки вхідних та вихідних грошових потоків підприємства;

- оволодіння методами оцінки майна підприємства;

- оволодіння методами аналізу капіталу підприємства;

- вивчення методичних принципів оцінювання ліквідної та платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможної та ділової активності, інвестиційної привабливості підприємства;

 • оволодіння методами комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.

Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» спеціалісти (магістри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання та володіти такими основними професійними компетенціями з фінансового аналізу.

У процесі навчання студенти повинні знати:

 • основні методи, принципи, інструменти і технологію фінансового аналізу;

 • джерела фінансової інформації (її облік, нагромадження тощо) і сформувати навички її використання у процесі аналізу;

 • методи і джерела фінансування компанії, інвестиційних проектів і поточної діяльності;

 • фінансову термінологію;

 • законодавчу базу, що забезпечує фінансово-господарську діяльність підприємств;

 • новітні базові фінансові теорії.

На рівні навичок і вмінь студенти повинні вміти:

 • самостійно виконувати фінансові розрахунки на основі фінансового аналізу;

 • розв’язувати фінансові задачі;

 • складати фінансові прогнози;

 • приймати управлінські рішення на основі результатів фінансового аналізу.

Курс 1

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 5

Модулів: 3

Змістовних модулів: 3

Загальна кількість годин: 180

Рік підготовки: 1

Семестр: 1

Лекції: 20 год.

Семінарські заняття: 20 год.

Індивідуальна робота: 6 год.

Практичні заняття: 14

Самостійна робота: 118 год.

Вид контролю: ІСПИТ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва тем

Всього

З викл

З них:

інд

сам

лек

сем

практ

пмк

Змістовний модуль І. Значення й основи фінансового аналізу.

Тема 1. Фінансовий аналіз в системі економічного аналізу

12

4

2

2

-

-

8

Тема 2. Аналіз фінансової звітності підприємства

16

6

2

2

2

-

10

Тема 3. Оцінка фінансового стану підприємства

18

6

2

2

2

-

12

Тема 4. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства

18

6

2

2

2

2

10

Проміжний модульний контроль 2

2

2

2

Змістовний модуль ІІ. Аналіз капіталу підприємств.

Тема 5. Інвестиційні потреби підприємства та джерела їх фінансування. Оцінка вартості цінних паперів підприємства.

18

6

2

2

2

-

12

Тема 6.Оцінка вартості капіталу підприємства

20

6

2

2

2

2

12

Проміжний модульний контроль 2.

2

2

2

Змістовний модуль ІІІ. Методики комплексного фінансового аналізу в діяльності підприємств.

Тема 7. Аудит фінансової діяльності підприємства

16

4

2

2

12

Тема 8. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства

20

6

2

2

2

14

Тема 9. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств

18

6

2

2

2

12

Тема 10. Стратегічний аналіз фінансових ризиків

18

4

2

2

2

12

Проміжний модульний контроль 3

2

2

2

Всього годин

180

60

20

20

14

6

6

114Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи україни» Для студентів ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Укладачі

  Документ
  «Судові та правоохоронні органи України» — це нормативний спеціалізований курс, який вивчається на початку опрацювання юридичної проблематики майбутніми фахівцями (бакалаврами, магістрами) в галузі права.
 2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни актуальні проблеми банківського права для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство»

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Актуальні проблеми банківського права" для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи україни» Для студентів Ікурсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Укладачі

  Документ
  «Судові та правоохоронні органи України» — це нормативний спеціалізований курс, який вивчається на початку опрацювання юридичної проблематики майбутніми фахівцями (бакалаврами, магістрами) в галузі права.
 4. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 5. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.

Другие похожие документы..