Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
 (выдержки из статьи Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования  Интернет-журнал "Эйдос". - 200...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
У 91 Учебно-методический комплекс по дисциплине «Российское уголовно-процессуальное право» : учебно-методическое пособие / Сост. С.И. Вершинина. – Тол...полностью>>
'Документ'
Кузбасский технопарк предлагает научному сообществу практическую схему создания и функционирования студенческих бизнес-инкубаторов в качестве структу...полностью>>
'Документ'
На этом занятии студенты знакомятся с некоторыми вопросами методологии: организация исследования, этапы исследования, выбор объекта исследования и ег...полностью>>

Рекомендації серпневої наради методистів районних методичних кабінетів та керівників районних методичних об’єднань учителів початкових класів «Особливе місце початкової школи у структурі загальної середньої освіти» від 22. 08. 2011 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рекомендації

серпневої наради методистів районних методичних кабінетів та керівників районних методичних об’єднань учителів початкових класів

«Особливе місце початкової школи у структурі загальної середньої освіти»

від 22. 08. 2011 р.

Основною метою початкової загальної освіти є всебічний розвиток та виховання особистості, набуття досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах навчальної діяльності, самовираження у творчих видах завдань. А набуття загальнонавчальних та цільових компетентностей діяльності є фундаментом наступного успішного навчання школяра в середній школі.

Виходячи з вище зазначеного, РЕКОМЕНДУЄМО :

Відділам освіти :

1.Спланувати систему заходів щодо вивчення змісту Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 р. № 462 « Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», запровадження якого планується з 1 вересня 2012 року.

2.Провести семінари для вчителів, які розпочинають навчання першокласників загальноосвітніх навчальних закладів, вихователів ГПД та практичних психологів з метою обговорення проблем успішної організації навчально-виховного процессу з урахуванням результатів проведення перших Всеукраїнських Інтернет – зборів батьків майбутніх першокласників (наказ МОН, молоді та спорту від 16.05.2011 № 446).

3. Проаналізувати результати роботи зі здібними та обдарованими учнями, активніше залучати молодших школярів до участі у Всеукраїнських та Міжнародних проектах.

Керівникам методичних об’єднань учителів початкових класів :

1.Спланувати роботу методичного об’єднання на вивчення і опрацювання змін у нормативно-правовій базі щодо організації навчально-виховного процессу в початковій школі у 2011/12 н.р. :

а) наказ МОН,молоді та спорту від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у ситемі загальної середньої освіти;

б) інструктивно- методичний лист щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі від 09.06.2011р. №1/9-454 (додаток 1);

в) рекомендації щодо організації навчально-виховного процессу у першому класі (наказ МОН,молоді та спорту України від 11.05.2011 № 436)

г) лист МОН, молоді та спорту від 09.06.2011 № 1/9-455 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»;

д) лист МОН, молоді та спорту України № 1/9-516 від 06.07.2011 р. «Методичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України Першого уроку: «Україна – наш спільний дім».

2. Вибирати форми методичної роботи на підвищення фахової майстерності, рівня творчої активності вчителів.

3. Опрацювати статтю О.Савченко «Розвиток змісту початкової освіти в умовах Державного суверенітету України: методологічний, законодавчий, дидактичний аспекти» (ж. «Початкова школа», №8,2011, ст.25.).

4. Проаналізувати і обговорити результати підсумкових контрольних робіт учнів 4-х класів у 2010-2011 н.р., спрямувати роботу на розвиток загальнонавчальних і цільових компетентностей випускника початкової школи.

Вчителям початкових класів :

1.Забезпечити необхідне співвідношення рівня вимог та режиму навантаження із реальними можливостями учня, з особливостями його здоров’я і працездатності, щоб шкільне навантаження не призвело до перевтоми, неврозів, порушень постави та зору тощо.

2. При складанні календарно-тематичних планів використовувати орієнтовні зразки календарних планів, надрукованих у науково-методичному журналі «Початкова школа»(№8,9, 2009; №1,2010 ) та у щотижневику «Початкова освіта (№ 25-228, 2009).

3. Вивчення предметів у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/12 н.р. здійснювати за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними у основному та додатковому переліках навчальної літератури , розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та сорту України (www.mon.gov.ua).

4.У 2011/12 н.р. залишається чинним Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11. 2000 р. № 1717.

5. У 2011/12 н.р. робочі навчальні плани для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляти на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. № 682.

6. Організацію навчання в початкових классах здійснювати за навчальними програмати інваріантної складової («Програми для середньої загальноосвітньої школи».1-4 класи. К.: Початкова школа,2006), розробленими відпоівідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.06.2006 р. № 469 згідно з рішенням колегії МОН від 24 травня 2006 року).

7. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у 2011/12 н.р. здійснювати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та студентів України від 13.04.2011 р. № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованому і Міністерстві юстиції 11 травня 2011 р. за № 566/19304.

8. Варіативну складову кожного з Типових навчальних планів використовувати за вибором загальноосвітннього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня: на посилення предметів інваріантної складової, на вивчення додаткових курсів, на проведення індивідуальних та групових занять.

9. Визначені курси за вибором зазначати в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

10. Обирати для вивчення курси за вибором, які реалізуються навчальними программами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Т.:Мандрівець, 2009,2010,2011).

11.Посилити орієнтацію початкового мовного курсу на мовленнєвий розвиток учнів (формування умінь будувати письмові зв’язні висловлювання: виклад своїх спостережень, вражень, думок, обгрунтування та аргументація висновків, поглядів).

12.Забезпечити формування математичних компетентностей при опрацюванні відкритих тестів і творчихч завдань.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

  Закон
  Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту, затвердженого наказом гуманітарного департаменту від 05.02.
 2. Про підсумки роботи педагогічних колективів закладів освіти Кілійського району у 2010-2011 н р. І основні завдання на 2011- 2012 н р

  Документ
  Сьогодні вітчизняна освіта зазнає суттєвих змін: змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, вводяться нові стандарти. Реформи, які сьогодні відбуваються у нашому освітньому просторі, підпорядковані головній меті – підвищенню
 3. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 4. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 5. Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального року

  Диплом
  Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини (методичні рекомендації): Науково-методичний посібник / авт.

Другие похожие документы..