Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Российская Федерация является одним из крупнейших по площади государств в мире. В ее границах имеются все основные природные зоны и подзоны умеренног...полностью>>
'Доклад'
Современное развитие общества диктует новые подходы к оцениванию качества школьного образования. Согласно «Концепции модернизации российского образов...полностью>>
'Практикум'
Данный сборник представляет подборку тренировочных упражнений по дисциплине «Введение в теорию литературы» и адресован студентам факультета «Русский ...полностью>>
'Документ'
Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарсь­кого права стосовно всіх форм і видів...полностью>>

Верховна Рада України прийняла закон (3)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОПОВІДЬ
про стан виконання Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу

I. Засади адаптації законодавства

Відповідно до статті 51 чинної на сьогодні Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та їх державами — членами від 14 червня 1994 р. (далі — УПС) Україна взяла на себе зобов’язання вживати заходів для поступового приведення національного законодавства у відповідність з законодавством Європейського Союзу у визначених сферах. До таких сфер належать митне право, законодавство про компанії, банківське право, бухгалтерський облік компаній, податки, у тому числі непрямі, інтелектуальна власність, охорона праці, фінансові послуги, правила конкуренції, державні закупівлі, охорона здоров’я та життя людей, тварин, рослин, довкілля, захист прав споживачів, технічні правила і стандарти, транспорт, енергетика, зокрема ядерна.

Ці зобов’язання реалізуються відповідно до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі — Програма), затвердженої Законом України від 18 березня 2004 р. № 1629—IV. Верховна Рада України прийняла Закон України від 14 січня 2009 р. № 852-VI “Про внесення зміни до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”, який передбачає пролонгацію першого етапу Програми на період до завершення дії УПС, тобто до початку дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

З огляду на те, що метою майбутньої Угоди про асоціацію є забезпечення “політичної асоціації та економічної інтеграції”, у ній визначено сфери, в яких має здійснюватися адаптація, а також визначено конкретні акти законодавства ЄС, що мають бути адаптовані, та часові рамки адаптації. Здійснення адаптації має стати запорукою відкриття ринків ЄС для України.

Це ставить перед Україною нові завдання з виконання у найближчій перспективі зобов’язань з адаптації законодавства, що в кінцевому результаті має позитивно позначитися на розвитку економіки та суспільства в цілому.

Розуміючи важливість належної імплементації нової угоди, під час саміту Україна — ЄС, проведеного 9 вересня 2008 р. в місті Парижі, сторони заявили про необхідність розробки нового практичного інструменту, покликаного замінити План дій Україна — ЄС. Таким інструментом став Порядок денний асоціації Україна — ЄС, затверджений Радою з питань співробітництва Україна — ЄС під час засідання, проведеного 16 червня 2009 р., що набрав чинності після взаємного обміну нотами 23 листопада 2009 р.

Разом зазначені документи формують всеохоплюючий перелік пріоритетів, що вимагають негайних дій ще до набуття чинності Угодою про асоціацію, у тому числі щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Своєчасна та якісна реалізація таких пріоритетів сприятиме процесу підготовки до імплементації Угоди про асоціацію.

З огляду на зазначені тенденції щодо зміни формату процесу адаптації законодавства ця доповідь містить інформацію не лише про виконання завдань, визначених Програмою, але й щодо підготовки до нових умов здійснення адаптації законодавства.

II. Реалізація завдань першого етапу виконання Програми

Відповідно до завдань першого етапу Програми здійснено заходи щодо:

перекладу на українську мову актів acquis communautaire;

проведення порівняльно-правових досліджень відповідності законодавства України acquis communautaire;

створення механізму перевірки проектів законів та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis communautaire;

створення загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права;

навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань права ЄС;

розроблення та затвердження спільного з ЄС механізму підготовки планів-графіків адаптації та моніторингу їх виконання.

1. З метою виконання Програми створена та функціонує централізована система перекладу актів acquis communautaire на українську мову. Орієнтовні плани перекладу джерел acquis communautaire щороку формуються Міністерством юстиції на підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1365 “Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.

У 2009 році згідно з Орієнтовним планом перекладу актів acquis communautaire на українську мову, затвердженим 5 травня 2009 р. директором Державного департаменту з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС О. В. Зеркаль та погодженим 19 травня 2009 р. Міністром юстиції М. В. Оніщуком, забезпечено переклад 460 актів acquis communautaire загальним обсягом 12 678 сторінок. Поряд з актами законодавства, необхідними для організації роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, у тому числі для проведення аналізу наслідків упровадження вимог європейського законодавства, зусилля були спрямовані також на акти законодавства ЄС, переклад яких необхідний для забезпечення переговорного процесу щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Основною тенденцією минулою року стало значне збільшення обсягів роботи з перекладу змін та доповнень до актів законодавства ЄС, перекладених за минулі роки, що дало змогу оновити існуючі переклади та користуватися всім заінтересованим учасникам процесу адаптації перекладами останніх редакцій законодавчих актів ЄС.

Загалом, упродовж 2005—2009 років із загального обсягу актів acquis communautaire, що становить понад 100 тис. сторінок, близько 60 тис. вже перекладено на українську мову. На постійній основі триває робота щодо поповнення бази перекладів в “Електронній системі документації Європейського Союзу, перекладеної на українську мову”.

Одним із ключових моментів успішності співробітництва України з ЄС є інформаційне забезпечення цього процесу. Починаючи з 2006 року здійснюється переклад на англійську мову інформаційно-аналітичних матеріалів, актів законодавства України та їх проектів, пов’язаних з виконанням Програми. Так, перекладено ряд кодексів та значну кількість законів та підзаконних актів загальним обсягом 10 124 сторінки, зокрема щорічні доповіді про стан виконання Програми у 2005, 2006, 2007 та 2008 роках. Протягом минулого року обсяг перекладів на англійську мову становив 4 995 сторінок.

Для уніфікованого розуміння та застосування термінів acquis communautaire у процесі адаптації і з метою виконання вимог Розділу V Програми розроблено та постійно оновлюються глосарії термінів, що вживаються в актах законодавства ЄС. У ході підготовки цих глосаріїв були використані законодавчі акти ЄС за пріоритетними сферами адаптації. Зокрема, у 2009 році ці глосарії були розширені до 7 150 термінологічних одиниць та доповнені визначеннями французькою мовою. На даний час триває остаточне узгодження визначень термінів, наведених у глосаріях, після чого вони будуть розміщені в “Електронній системі документації Європейського Союзу, перекладеної на українську мову”. Крім того, проведена відповідна робота з удосконалення якості перекладів, здійснених у минулі роки, шляхом проведення робочих консультацій з профільними органами із залученням компетентних фахівців.

2. З метою реалізації зобов’язань України за УПС проведення порівняльно-правових досліджень відповідності законодавства України acquis communautaire здійснювалося ще до затвердження Програми. Упродовж 2002—2008 років було проведено 35 порівняльно-правових досліджень відповідності законодавства України acquis communautaire, які охопили всі сфери, визначені статтею 51 УПС та першим етапом Програми. Таким чином, була завершена робота з проведення порівняльно-правових досліджень відповідності законодавства України acquis communautaire на зазначеному етапі виконання Програми. З метою належного забезпечення всіх учасників процесу адаптації інформаційно-аналітичними матеріалами всі дослідження розміщено в інформаційній системі Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції та більшість з них видано окремими публікаціями.

Зважаючи на істотну зміну формату подальшої адаптації законодавства України до законодавства ЄС у контексті підготовки до укладення та виконання Угоди про асоціацію у минулому році розпочато роботу із здійснення аналізу наслідків впровадження в законодавство України актів acquis communautaire (далі — АНВ), згідно з розділом III плану заходів з виконання у 2009 році Програми, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 408.

На відміну від порівняльно-правових досліджень, які проводилися під час аналізу загальної ситуації відповідності законодавства України законодавству ЄС у пріоритетних сферах адаптації законодавства, головною метою АНВ є дослідження впливу імплементації актів ЄС, згаданих у проекті Угоди про асоціацію, на українське суспільство, державні органи, бюджет, економіку та інші сектори суспільного життя. У результаті аналізу визначалися суспільні групи, які зазнають найбільш суттєвого впливу внаслідок впровадження положень актів acquis communautaire, фінансові витрати та заходи, спрямовані на полегшення адаптації зазначених актів. АНВ є допоміжним інструментом планування адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Довідково: у 2009 році АНВ проводився за 11 напрямами, які є найбільш актуальними у переговорному процесі щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС:

промислове забруднення — Директива № 2001/80/ЄС про обмеження викидів певних забруднювачів в атмосферу від великих спалювальних комбінатів;

управління відходами — Директива № 1999/31/ЄС про захоронення відходів на полігонах/сміттєсховищах;

якість атмосферного повітря — Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20 грудня 1994 р. № 94/63/ЄС стосовно контролю викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі сховищ бензину та під час його транспортування з терміналів до сервісних станцій; від 13 жовтня 1998 р. № 98/70/ЄС, щодо якості бензину та дизельного палива; Директива Ради ЄС від
26 квітня 1999 р. № 1999/32/ЄС щодо зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива;

якість води — Директива Ради ЄС № 98/83/ЄС про якість води, що призначена для споживання населенням;

ринок електроенергії — Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2003 р. № 2003/54/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії;

ринок газу — Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2003 р. № 2003/55/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку природного газу;

енергоефективність — Директива Ради ЄС від 22 вересня 1992 р. № 92/75/ЄЕС про визначення маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів домашніми побутовими електроприладами;

авіаційний транспорт — Регламент (ЄС) від 24 вересня 2008 р. № 1008/2008 Європейського Парламенту та Ради ЄС про загальні правила здійснення авіаперевезень у Співтоваристві;

морський транспорт — Регламент (ЄС) № 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. щодо імплементації Міжнародного кодексу з управління безпекою в межах Співтовариства; Директива Ради ЄС
№ 95/21/ЄС щодо портового державного контролю за судноплавством; Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 4 грудня 2001 р. №
 2001/96/ЄС, що встановлює узгоджені вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження сухогрузу;

виробництво продукції тваринного походження — Регламент (ЄС) від 
29 квітня 2004 р. №
 882/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС про офіційні заходи контролю, які здійснюються щодо забезпечення підтвердження відповідності з кормовим та харчовим законодавством, правилами здоров’я та захисту тварин; Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС № 852/2004 від 29 квітня 2004 р. про гігієну харчових продуктів; Регламент (ЄС) № 853/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р., що встановлює спеціальні гігієнічні правила  для гігієни харчових продуктів; Регламент (ЄС)
№ 854/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р., що встановлює особливі правила організації офіційного контролю за продуктами тваринного походження, що призначені для споживання людиною;

виробництво продукції рослинного походження — Директива Ради ЄС від 
8 травня 2000 р. № 2000/29/ЄС про заходи захисту від впровадження на територію Співтовариства організмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів, та від їхнього поширення на території Спільноти; Регламент (ЄС)
№ 178/2002 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 28 січня 2002 р., що встановлює загальні принципи і вимоги законодавства щодо харчових продуктів, створює Європейський Орган з безпеки харчових продуктів, встановлює процедури у питаннях, пов’язаних із безпекою харчових продуктів; Регламент Ради (ЄЕС) від 19 грудня 2006 р. № 1881/2006 про встановлення максимального рівня вмісту певних забруднюючих речовин у продуктах харчування; Регламент (ЄС)
від 23 лютого 2005 р. № 396/2005 Європейського Парламенту про максимальні обмеження залишків пестицидів у харчовій продукції і кормах рослинного і тваринного походження, та який вносить зміни до директиви Ради ЄС № 91/414/ЄЕС.

3. Розділами V, VI та IX Програми передбачено обов’язкове проведення експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом ЄС, на відповідність acquis communautaire.

Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 712, акт, який за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються правом ЄС, підлягає опрацюванню з урахуванням acquis communautaire. На підтвердження виконання цієї вимоги головний розробник готує відповідну довідку, а Міністерство юстиції в рамках правової експертизи здійснює експертизу щодо відповідності проекту акта acquis communautaire. Такий механізм діє від жовтня 2004 р., коли відповідні зміни було внесено до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України.

У рамках цієї процедури Міністерство юстиції протягом 2009 року надало 676 експертних висновків щодо відповідності acquis communautaire проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які надійшли до Міністерства юстиції від центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади, серед них:

36 висновків, згідно з якими проекти законів та інших нормативно-правових актів відповідають acquis communautaire;

569 висновків, згідно з якими проекти законів та інших нормативно-правових актів не суперечать acquis communautaire;

71 висновок, згідно з якими проекти законів України та інших нормативно-правових актів не відповідають acquis communautaire.

Незважаючи на те, що Програмою не передбачено проведення обов’язкової експертизи відомчих нормативно-правових актів, з 2007 року Міністерство юстиції запровадило процедуру перевірки на відповідність acquis communautaire відомчих нормативно-правових актів, що надійшли до Міністерства юстиції для реєстрації. Крім того, з 2009 року Міністерством юстиції здійснюється попередня оцінка відповідності законодавству ЄС ряду проектів нормативно-правових актів на етапі їх погодження з заінтересованими органами.

На сьогодні робота з перевірки законопроектів, розроблених народними депутатами України, на відповідність acquis communautaire організована шляхом міжінституційної співпраці Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та Міністерства юстиції.

Зокрема, протягом минулого року Міністерством юстиції було надано 195 експертних висновків щодо законопроектів, які надійшли до Міністерства юстиції від Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, серед них:

шість висновків, згідно з якими законопроекти відповідають acquis communautaire;

161 висновок, згідно з якими законопроекти не суперечать acquis communautaire;

28 висновків, згідно з якими законопроекти не відповідають acquis communautaire.

Довідково: з 234 прийнятих у 2009 році законів у Верховній Раді 75 законів за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом ЄС. З них на експертизу до Міністерства юстиції надійшло 15 проектів, щодо яких підготовлено висновки про відповідність acquis communautaire.

Незважаючи на тенденцію до збільшення у 2009 році кількості проектів законів, що направляються до Міністерства юстиції від Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції для проведення експертизи щодо відповідності acquis communautaire, досі відсутній чіткий механізм перевірки законопроектів, внесених на розгляд Верховною Радою, на предмет відповідності законодавству ЄС на всіх етапах розгляду. Відсутність такого механізму, особливо під час підготовки законопроектів до другого читання, створює цілком реальні передумови для прийняття законів, що не будуть відповідати нормам acquis communautaire.

На відміну від Регламенту Кабінету Міністрів України, вимоги щодо процедури розгляду законопроектів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом ЄС, на даний час не закріплені в Регламенті Верховної Ради України.

Довідково: обов’язковість проведення експертизи на відповідність acquis communautaire законопроектів та інших нормативно-правових актів, що за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, передбачена розділом IX Програми.

Кабінет Міністрів подавав у 2007 та 2008 роках відповідні пропозиції до Верховної Ради, які, однак, не були враховані під час підготовки та ухвалення Регламенту Верховної Ради України від 19 вересня 2008 р. (втратив чинність згідно рішення Конституційного Суду України № 30-рп/2009 від 26 листопада
2008 р.).

На підставі урядових пропозицій 2009 року головою Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Тарасюком Б. І. ініційовано проект постанови Верховної Ради України “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (реєстраційний номер 4751), який згідно з висновком Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від 13 липня 2009 р. було повернуто суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Загалом протягом 2009 року Міністерством юстиції надано 871 експертний висновок щодо відповідності acquis communautaire проектів законів та інших нормативно-правових актів, серед яких:

42 висновки, згідно з якими проекти законів та інших нормативно-правових актів відповідають acquis communautaire;

730 висновків, згідно з якими проекти законів та інших нормативно-правових актів не суперечать acquis communautaire;

99 висновків, згідно з якими проекти законів та інших нормативно-правових актів не відповідають acquis communautaire.

4. Протягом минулого року продовжувалась робота з підтримання та оновлення загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права, створення якої передбачено розділом ХII Програми, для реалізації її основної мети — забезпечення вільного доступу учасників процесу адаптації до її елементів, а саме Інтернет-порталу та “Електронної системи документації Європейського Союзу, перекладеної на українську мову, в тому числі актів acquis communautaire”.

Довідково: загальнодержавна інформаційна мережа з питань європейського права відповідно до розділу ХII Програми повинна складатися з таких елементів: інтернет-порталу, електронної системи документації ЄС, перекладеної на українську мову, зокрема актів acquis communautaire, спеціалізованої бібліотеки європейського права, забезпечення доступу учасників процесу адаптації до баз даних законодавства ЄС; передплати на офіційні видання ЄС.

Також проводилася робота з оновлення бази перекладених на українську мову документів ЄС та актів законодавства України, перекладених на англійську мову. На сьогодні в “Електронній системі документації Європейського Союзу, перекладеної на українську мову, в тому числі актів acquis communautaire” розміщено понад 2 тис. документів та
450 актів законодавства України та їх проектів, перекладених на англійську мову.

Крім того, база даних експертних висновків щодо відповідності acquis communautaire проектів нормативно-правових актів налічує близько 1500 документів. Також в базі даних розміщено електронні примірники усіх без виключення порівняльно-правових досліджень відповідності законодавства України законодавству ЄС. Здійснюється постійна актуалізація інформації, представленої на Інтернет-порталі Державного департаменту з питань адаптації законодавства, що включає інформаційно-аналітичні і методологічні матеріали стосовно адаптації законодавства України та новини про найбільш значущі події в ЄС та Україні у сфері європейської інтеграції.

Ще одним елементом загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права є видання щоквартального вісника “Євроінформ”, який розповсюджується серед центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, аналітичних та дослідницьких центрів, бібліотек та навчальних закладів. Електронна версія вісника також розміщена на Інтернет-порталі Державного департаменту з питань адаптації законодавства.

5. Роботу із створення системи навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань європейського права продовжено в рамках реалізації Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 974.

Відповідно до зазначеної Державної цільової програми спільним наказом Головного управління Державної служби та Міністерства освіти та науки від 19 серпня 2009 р. № 225/761 затверджено перелік спеціальностей та спеціалізацій для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Як і раніше, у рамках напряму підготовки “міжнародні відносини” та спеціальності “міжнародне право” визначено спеціалізацію “право Європейського Союзу”. Крім того, розширено перелік спеціалізацій у рамках напряму підготовки “економіка і підприємництво” та спеціальності “міжнародна економіка”. З’явилися такі спеціалізації, як “спільний ринок ЄС на основі принципу “чотирьох свобод”, “монетарна політика ЄС”, “політика зайнятості ЄС” та “торговельна політика”.

Міжвідомчою експертною групою, утвореною Головним управлінням Державної служби, здійснено відбір вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та інших юридичних осіб, які надають освітні послуги для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, а також мовної підготовки. До переліку навчальних закладів увійшли 36 вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, серед яких — Тернопільський державний економічний університет, Національний університет “Києво-Могилянська академія” (мовна підготовка), Дипломатична академія України, Національна академія оборони, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національна академія державного управління при Президентові України, а також 27 обласних (міських) центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Зазначені навчальні заклади розробляють відповідні навчальні програми та здійснюють підготовку фахівців, зокрема у сфері європейського права.

В окремих вищих навчальних закладах функціонують кафедри європейського права. На курсах підвищення кваліфікації працівників юстиції на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції України запроваджено курс лекцій на тему “Правова та інституційна система ЄС” та “Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу”. У 2009 році за зазначеною тематикою пройшли навчання 140 державних службовців I—IV категорії.

6. УПС не визначає, якого ступеню відповідності належить досягти в процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС та часових рамок цього процесу. Саме тому Програмою передбачена підготовка разом з ЄС планів-графіків адаптації законодавства України.

З цією метою у ході переговорів щодо укладання Угоди про асоціацію (в основному в межах розділу “Економічне та секторальне співробітництв”) сторони розробили додатки до зазначеної угоди, в яких визначений конкретний перелік актів ЄС із визначенням термінів адаптації до них законодавства України.

Крім того, сторони в рамках Порядку денного асоціації
Україна — ЄС визначили пріоритети співпраці, спрямованої на забезпечення належної підготовки України до укладення та подальшої реалізації Угоди про асоціацію.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховна Рада України прийняла закон (2)

  Закон
  1. Пріоритетним завданням внутрішньої політики України у 2006 році є зміцнення демократичних та виборчих інституцій. На підставі рекомендацій ОБСЄ щодо парламентських виборів 2002 року та президентських виборів 2004 року, 7 липня
 2. Верховна Рада України прийняла закон (5)

  Закон
  24 листопада 2007 р. Президент України В. А. Ющенко підписав Указ № 1144/2007 «Про проголошення в Україні 2008 року Роком пам’яті жертв Голодомору». Цей документ став логічним продовженням низки державних актів, спрямованих на розв’язання
 3. Верховна Рада України прийняла закон (1)

  Закон
  14 червня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо соціальних показників бюджету).
 4. Верховна Рада України прийняла закон (4)

  Закон
  Як відомо, запаси основних традиційних джерел енергії не безмежні. За даними французької комісії з атомної енергетики кам'яного вугілля людству вистачить ще на 300 років, а нафти і газу – лише на 50.
 5. Верховна Рада України ухвалила закон (3)

  Закон
  8 грудня 2004 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до Конституції України”. Ініціатори конституційних змін основними завданнями політичної реформи називали необхідність забезпечення участі парламенту

Другие похожие документы..