Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Развитие лицейского компонента в системе среднего образования наиболее глубоко связано с проблемами специализации и профессионального ориентирования....полностью>>
'Документ'
Седьмая глава Я слышала, как они разговаривали. Низкий голос Лучии, с выраженным акцентом, плаксивый орган Изабель и в промежутках – бас Йонаса. Когд...полностью>>
'Доклад'
На 01.06.2011 г. в муниципальную образовательную сеть были объединены двадцать один детский сад, одиннадцать общеобразовательных, одна коррекционная ...полностью>>
'Документ'
Неправомерное завладение транспортными средствами означает установление фактического владения этими транспортными средствами лицом, не имеющим законн...полностью>>

Rbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1928

 1. Kolxoz çöllərində [Not]: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Premyera – Bakı, 1928-1929.

1930

 1. Arazbarı [Not]: Simfonik orkestr üçün. Premyera – Bakı, 1930. Partitura nəşr olunmuşdur.

 2. Təntənəli marş [Not]: Azərbaycan türk teatrının 10 illiyinə həsr olunmuşdur. Premyera – Bakı, 1930.

1941

 1. Cəngi [Not]: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Premyera – Bakı, 1941.

1942

 1. Cəngi [Not]: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Fortepiano üçün transkripsiya: V.Apresov.- B.: Azərnəşr, 1942.- 6 s.

1949

 1. Arazbarı [Not]: Simfonik orkestr üçün //Simli kvartet üçün uyğunlaşdıranı və işləyəni: M.Reytix və Q.Burşteyn; Pyeslər məcmuəsi.- B., 1949.- S. 62-73.

1953

 1. Arazbarı [Not]: Simfonik orkestr üçün.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1953.- 21 s., oxu üçün.- 94 s.

1954

 1. Fantaziya № 1: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Premyera /Tar və fortepiano üçün transkripsiya. Redaksiya komissiyası: S.Ələsgərov, M.Əhmədov, B.Zeydman, S.Rüs­təmov, K.Səfərəliyeva.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1954.- 25 s. + 5 s.

 2. Fantaziya № 2: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Premyera /Tar və fortepiano üçün transkripsiyalar. Redaksiya komissiyası: S.Ələsgərov, M.Əhmədov, B.Zeydman, S.Rüs­təmov, K.Səfərəliyeva.- B.: Azərnəşr, 1954.- 23 s.

1956

 1. Yaxşı yol. Cəngi. [Not]: Fortepiano üçün transkrip­siya: V.Apresov.- B.,1956.- S.6-11.

1969

 1. İki fortepiano üçün (M.Əliyeva və Y.Perevertaylo).- B.: Azərnəşr, 1969.- 40 s.

1985

 1. İki fantaziya [Not]: Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün.- Partitura.- B.: İşıq, 1985.- 163 s.

1988

 1. İki fantaziya [Not]: Tar ilə azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün /Klavir.- B.: İşıq, 1988.- 44 s.

2006

 1. Arazbarı [Not]: Partitura.- B.: Vektor, 2006.- 29 s.

KAMERA-İNSTRUMENTAL ƏSƏRLƏRİ

1937

 1. Aşıqsayağı [Not]: Skripka, violonçel və fortepiano üçün. Premyera. /Redaktor: dolf.- B.: Azərnəşr, 1937- 13 s.

1945

 1. Əsli və Kərəm” operasından “Axşam oldu” xoru [Not] //Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən pyeslər məcmuəsi /Skripka və fortepiano üçün düzəldənləri M.Reytix və Q.Burşteyn.- B., 1945.- S. 16-18.

 2. Pyeslər məcmuəsi [Not] /Skripka və fortepiano üçün işləyəni və uyğunlaşdıranı: M.Reytix və Q.Burşteyn.- B., 1945.- S.7-9.

1951

 1. Aşıqsayağı [Not]: Skripka, violonçel və fortepiano üçün. Premyera /Redaktor: dolf. Təkrar nəşr.- B.: Azərnəşr, 1951.- 13 s.

1965

 1. Sonatina [Not]: Fortepiano üçün, II hissə /L.Ye­qorova, R.Siroviç. Fortepianoda ilk ifanı öyrənmək üçün vəsait. /K.Səfərəliyevanın redaktəsi ilə.- B., 1965.- S. 27-28.

 2. Uşaq albomu [Not]: Fortepiano üçün /Tərtib edən: K.Səfərəliyeva.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1961.- 37 s.

 3. Uşaq pyesləri [Not]: Fortepiano üçün. “Uşaq və buz”, “Yaxşı yol” (Qızıl əsgər marşından parça). Nəğmə, “Şur” ladında melodiya. Nənni, “Bayatı-Şiraz” ladında melodiya. “Bir quş düşdü havadan” (işləyəni: Ü.Hacıbəyli). Yetim quzu (işləyəni: Ü.Hacıbəyli), “Şur” ladında melodiya, “Rast” ladında melodiya, “Segah” ladında melodiya. “Küçələrə su səpmişəm” (işləyəni: Ü.Hacıbəyli), “Qara qız” (işləyəni: Ü.Hacıbəyli), Nənni (işləyəni: Ü.Hacıbəyli). Azərbaycan xalq mahnısı (yazıya alanı: Ü.Hacıbəyli, işləyəni: Q.Bur­şteyn). Mahnı (işləyəni: Q.Burşteyn), “Çahargah” ladında melodiya. “Səhər şəfəqində” (işləyəni: Ü.Hacıbəyli). Dö­yüşçülər marşı, “Çahargah” ladında melodiya. “Koroğlu” operasından qızların xoru. Kiçik pyes, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Himni və b.// L.Yeqorova, R.Seroviç. Fortepianoda ilk ifanı öyrənmək üçün vəsait. /K.Sə­fər­əli­yevanın redaktəsi ilə, I nəşr.- B., 1949.- S. 14, 16, 23, 29, 33, 37, 57, 63, 64, 68, 69, 71, 74, 77, 81, 83, 90, 93, 97, 104, 106, 114, 130, 135, 136, 142; II nəşr.- B., 1953.- S. 18, 22, 23, 29, 37, 50, 63, 65, 68, 69, 71, 78, 82, 87, 92, 93, 96, 105, 127, 144, 150-153; III nəşr.- B., 1955.- S. 18, 22, 29, 37, 50, 64, 65, 68, 69, 71, 78, 82, 87, 92, 93, 94, 96, 105, 106, 127, 141, 142, 144, 150; IV nəşr. -B., 1960.- S. 12, 13, 16, 17, 20, 27, 48, 66, 68, 70, 73, 82, 86, 91, 98, 113, 114, 127, 145, 148; V nəşr.- B.,1963.- S.12-13, 16, 20, 27, 66, 67, 70, 73, 82, 86, 91, 95, 96, 98, 100, 114, 117, 127, 145, 148; VI nəşr.- B., 1969.- S.18, 20, 21, 27, 66, 67, 73, 82, 86, 91, 95, 96, 98, 100, 113, 114, 127, 145, 148; VII nəşr.- B., 1974.- S. 18, 20, 27, 66, 67, 70, 73, 82, 86, 90, 95, 98, 100, 113, 114, 127, 145, 148.

1992

 1. Fantaziya № 1 [Not] //Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri: Kamança ilə fortepiano üçün köçürmə.- B., 1992.- S. 126.

 2. Fantaziya № 2 [Not] //Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri: Kamança ilə fortepiano üçün köçürmə.- B., 1992.- S. 134.

 3. Özbək rəqsi [Not]: //Azərbaycan bəstəkarlarının əsər­ləri: Kamança ilə fortepiano üçün köçürmə.- B., 1992.- S.5.

1993

 1. Cəngi [Not]: //Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri: Tar ilə fortepiano üçün.- B., 1993.- S. 27.

2006

 1. Aşıqsayağı [Not]: [Skripka, violonçel və fortepiano üçün].- [Partitura].- B.: Vektor, 2006.- 19 s.

XOREOQRAFİK MİNİATÜRLƏR

1920

 1. Azərbaycan. Premyera. – Bakı, 1920.

 2. Qaytağı. Premyera – Bakı, 1920.

ROMANSLAR

1944

 1. Sevgili canan [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Söz­ləri Nizaminin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi M.Dilbazinindir; rus dilinə tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1944.- 9 s.

 2. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri Niza­minin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi C.Xəndanındır; rus dilinə tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1944.- 10 s.

1945

 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri Nizaminin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi C.Xəndanındır. Tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1945.- 11 s.

1947

 1. Sənsiz [Not] //Azərbaycan bəstəkarlarının Nizami qəzəllərinə yazdıqları nəğmə və romanslar /Redaktoru: F.Əmirov.- B., 1947.- S.9-20.

 2. Sevgili canan [Not]: Azərbaycan bəstəkarlarının Nizami qəzəllərinə yazdıqları nəğmə və romanslar /Redaktoru: F.Əmirov.- B., 1947.- S. 21-27.

1956

 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri Nizaminin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi C.Xəndanındır; rus dilinə tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1956.- 15 s.

 2. Sevgili canan [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri Nizaminin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi M.Dilbazinindir; rus dilinə tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1956.- 8 s.

1966

 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün. /Sözləri Nizaminin, Azərbaycan dilinə tərcüməsi C.Xəndanındır. Tərcümə edən: L.Zalsman.- B.: Azərnəşr, 1966.- 22 s.

 2. Sənsiz” və “Sevgili canan” [Not]: Fortepiano üçün uyğunlaşdıran: Q.Burşteyn.- B., 1966.- S. 16-21.

 3. Azərbaycan bəstəkarlarının seçmə romansları. [Not].- B., 1966.- S. 3-8.

1971

 1. Azərbaycan bəstəkarlarının vokal əsərləri [Not] /Tərtib edəni: S.Rüstəmov.- Kiyev, 1971.- S.30-37.

1975

 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə ifa üçün uyğunlaşdıran: Q.Burşteyn; Ü.Hacıbəyli. //Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar: fortepiano ilə oxu üçün /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov; Sözləri Nizaminin; rus dilinə tərcümə edən: P.Pançenko.- B., 1975.- S. 58-59.

 2. Sevgili canan [Not]: Fortepiano ilə ifa üçün uyğunlaşdıran: Q.Burşteyn; Ü.Hacıbəyli. //Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov, Sözləri Nizaminin; rus dilinə tərcümə edən: P.Pançenko.- B., 1975.- S. 70-75.

1981

 1. Sənsiz [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün romanslar.- B., 1981.- S. 3-14.

 2. Sevgili canan [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün romanslar.- B., 1981.- S. 15-20.

1985

 1. Sevgili canan [Not]: Romans /Söz. Nizaminindir. Azərbaycan dilinə tərcümə M.Dilbazi, rus dilinə tərcümə P.Pançenkodur //Hacıbəyli Ü. Ariyalar, romanslar və mahnılar.- M., 1985.- S. 39-44.

 2. Sənsiz [Not]: Romans /Söz. Nizaminindir. Azərbaycan dilinə tərcümə C.Xəndan, rus dilinə tərcümə P.Pançenkodur //Hacıbəyli Ü. Ariyalar, romanslar və mahnılar.- M., 1985.- S. 28-38.

MAHNILAR

1927

 1. Azərbaycan türk el nəğmələri [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Melodiyaları yazıya alan və harmonizasiya edənlər: Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev.- B.: Azərnəşr, 1927.- 51 s.20

 2. Bir quş düşdü havadan [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün21 //Azərbaycan türk el nəğmələri.- B., 1927.- S. 17-18.

 3. Yetim quzu [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün22 /Azərbaycan türk el nəğmələri.-B., 1927.- S. 19-21.

1930

 1. Qara göz [Not]: Xalq çalğı alətlərinin müşayiəti ilə oxu üçün /Sözləri H.Natiqindir. Premyera – Bakı, 1930.

1932

 1. Komsomolçu qız [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri M.Təhmasibin, tərcüməsi A.Yakovlevindir.- B.: Azərnəşr, 1934.- 4 s.

1934

 1. Süvari [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri H.Natiqindir. Mahnı Qırmızı Ordunun 13 illiyinə həsr olunmuşdur.

1941

 1. Çağırış [Not]: /Sözləri S.Əliyevanın, tərcüməsi V.Kozlovundur.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1941.- 7 s.

Birinci redaksiyasında “Mazut” adlanan bu mahnı 30-cu illərin əvvəllərində yazılmışdır.

1942

 1. Ananın oğluna nəsihəti [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri Aşıq M.Bayramovun, rus dilinə tərcüməsi: Y.Fidlerindir.- B.: Azərnəşr, 1942.- 6 s.

 2. Döyüşçülər marşı [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri S.Vurğunun, rus dilinə tərcüməsi L.Zalsmanındır //Döyüşçü nəğ­mələri.- B., 1942.- S. 8-11.

 3. Şəfqət bacısı [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri S.Vurğunun, rus dilinə tərcüməsi L.Zalsmanındır.- B.: Azərbaycan musiqi nəşriyyatı, 1942.- 4 s.

 4. Vətən ordusu [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Söz­ləri S.Vurğunun, rus dilinə tərcüməsi Y.Fidlerin və L.Zalsmanındır //Dö­yüşçü nəğmələri.- B., 1942.- S. 6-7.

 5. Yaxşı yol [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri S.Rüstəmin, rus dilinə tərcüməsi Y.Fidlerindir /Döyüşçü nəğmələri.- B., 1942.- S. 6-7.

 6. Cəbhəyə [Not]: Fortepiano və oxu üçün /Sözləri S.Rüstəmin, rus dilinə tərcüməsi Y.Fidlerindir /Döyüşçü nəğmələri.- B., 1942.- S. 3-5.

1943

 1. Zəfər bizimdir [Not].- B., 1943.- S. 2-4.

1953

 1. Pilotlar [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Sözləri M.Seyidovun, rus dilinə tərcüməsi S.Nevedevanındır.- B.: Azər­­­­­­­­bay­can musiqi nəşriyyatı, 1953.- 3 s.23.

1956

 1. Yaxşı yol, Cəngi [Not]: Fortepiano üçün transkripsiya: V.Apresov.- B., 1956.- S. 3-5.

1975

 1. Ananın oğluna nəsihəti [Not] /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov. Söz. Aşıq Mirzə Bayramovundur, rus dilinə tərcümə Y.Fidlerindir //Ü.Hacıbəyli. Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar.- B., 1975.- S. 76-80.

 2. Şəfqət bacısı [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov; Sözləri S.Vurğunun, rus dilinə tərcüməsi L.Zaltsmanındır /Ü.Hacıbəyli. Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnılar.- B.,1975.- S. 81-84.

 3. Yaxşı yol [Not]: Fortepiano ilə oxu üçün /Tərtib edəni və redaktoru: Ə.Abbasov. Sözləri S.Rüstəmin, rus dilinə tərcüməsi P.Pançenkonundur //Ü.Hacıbəyli. Seçilmiş ariyalar, romanslar və mahnı­­lar.- B.: 1975. - S. 85-87.

1985

 1. Ananın oğluna nəsihəti [Not] /Söz. aşıq M.Bay­ramo­vundur //Odlu illərin mahnıları.- B., 1985.- S. 3.

 2. Bir quş düşdü havadan [Not] //Azərbaycan el nəğ­mələri.- B., 1985.- S. 26.

 3. Döyüşçülər marşı [Not] /Söz. S.Vurğunudur //Odlu illərin mahnıları.- B., 1985.- S. 25.

 4. Şəfqət bacısı [Not] /Söz. S.Vurğunundur //Odlu illərin mahnıları.- B.,1985.- S. 18.

 5. Vətən ordusu [Not] /Söz. S.Vurğunudur //Odlu illərin mahnıları.- B., 1985.- S. 24.

 6. Yaxşı yol [Not] /Söz. S.Rüstəmindir //Odlu illərin mahnıları.- B., 1985.- S. 8.

 7. Yetim quzu [Not] /Söz. Nəcinindir //Azərbaycan el nəğ­mələri.- B., 1985.- S. 29.

 8. Zəfər himni [Not] /Söz. S.Vurğunundur //Odlu illərin mahnıları.- B., 1985.- S. 28.

2005

 1. Ananın oğluna nəsihəti [Not] /Söz. aşıq M.Bay­ra­movundur //Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 22.

 2. Çağırış [Not] /Söz. S.Əliyevanındır //Ü.Hacıbəyli Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 17.

 3. Çırpınırdı Qara dəniz [Not] /Söz. Ə.Cavadındır /Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 8.

 4. Döyüşçülər marşı [Not] /Söz. S.Vurğunundur //Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 29.

 5. Əsgər marşı [Not] /Söz. M.S.Ordubadinindir //Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 12.

 6. Səni gözləyir [Not] /Söz. H.Natiqindir //Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 14.

 7. Şəfqət bacısı [Not] /Söz. S.Vurğunundur //Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 26.

 8. Vətən ordusu [Not] /Söz. S.Vurğunundur //Hacıbəyov Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 33.

 9. Vətənpərvərlik mahnıları: Səs və fortepiano üçün /Tərt. və red. S.Fərəcoğlu; Az. Resp. Məd. və Turizm Naz; Ü.Hacıbəyovun ev muzeyi.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları-çap, 2005.- 36 s.

 10. Yaxşı yol [Not] /Söz. S.Rüstəmindir //Hacıbəyov Ü. Vətənpərvərlik mahnıları.- B., 2005.- S. 35.

SƏSYAZMALAR
 1. Koroğlunun ariyası [Səsyazma]: Bülbülün ifasında vallardan ibarət albomda. D-05705. İfa edirlər: Bülbül, Xalq Çalğı Alətləri Orkestri; Dirijor: S.Rüstəmov.

 2. Əsli və Kərəm [Səsyazma]: Operadan fraqmentlər. Azərb. dilində. ZZD-0232289-90. İfaçılar: Z.Xanlarova (Əsli), Q.Əsgərov (Kərəm), B.Mansurov – tarda. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının orkestri. Dirijor: R.Abdullayev.

 3. Leyli və Məcnun [Səsyazma]: 4 pərdəli opera. MONO ZZD-027835-38. İfaçılar: R.Muradova (Leyli), A.Ba­bayev (Məcnun), H.Həsənova (Leylinin anası), A.Bünyadzadə (Leylinin atası), H.Məmmədov (Qeysin atası), B.Haşımov (İbn Səlam), M.Bədirov (Nofəl), S.Əliyev (Zeyd). M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının orkestri və xoru. Tarda – B.Mənsurov, kamançada – M.Novruzov. Dirijor Ə.Bədəlbəyli. “Koroğlu” operası. MONO D 05310-15. İfaçılar: L.İmanov (Koroğlu), M.Bədirov (Alı), F.Əhmədova (Nigar), A.Bünyadzadə (Həsən xan), D.Qafarov (İbrahim xan), F.Mehdiyev (Həmzə bəy), K.Yaqubov (Vəli), F.Mehdiyev (Nadir), M.Topçiyev (Ehsan paşa), İ.Məmmədov (Polad), K.Məmmədov (təlxək), X.Rzayev (Eyvaz), R.Cabbarova (xanəndə qız). M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının xor və orkestri; Dirijor Niyazi.

 4. Aman nənə [Səsyazma]: Azərb. xalq mahnısı /Xor üçün işləyəni Ü.Hacıbəyov; İfa edir: Azərbaycan Mahnı və Rəqs Ansamblı; solistlər; Bədii rəhbər C.Cahangirov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar və instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

 5. Arazbarı [Səsyazma] /İşləyəni İ.Hacıbəyov; İfa edir: İ.Hacıbəyov, fortepiano.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar və instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

 6. Arşın mal alan” operettası [Səsyazma]: ZZD 035135-42. /Redaktəsi və orkestrdə çalmaq üçün uyğunlaşdırması Niyaziyə aiddir. İfaçılar: R.Behbudov (Əsgər), F.Qasımova (Gülçöhrə), L.Bədirbəyli (mətn), Ə.Haqverdiyev (Soltan bəy), S.Rzayev (mətn), Ş.Qasımova (Cahan), M.Novruzova (mətn), M.Bədirov (Süleyman), H.Turabov (mətn), X.Qasımova (Asya), B.Şəkinskaya (mətn), H.Hüseynov (Vəli), A.Siyavuş (mətn), N.Məmmədova (Telli), Ofeliya Aslan (mətn). E.Novruzovun idarəsi ilə Azərbaycan Dövlət Kapellasının qadın qrupu. Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri. Dirijor: Niyazi.

 7. Arşın mal alan (rus dilində) [Səsyazma]: ZD 03513742. Z /Redaktəsi və orkestrdə çalmaq üçün uyğun­laşdırması Niyaziyə aiddir. Tərcümə edənlər: D.Qlikşteyn və T.Streşneva.

İfaçılar: R.Behbudov (Əsgər), F.Qasımova (Gülçöhrə), R.Ginzburq (mətn), Ə.Haqverdiyev (Soltan bəy), K.Adamov (mətn), Ş.Qasımova (Cahan), M.Bədirov (Süleyman), M.Yagizarov (mətn), X.Qasımova (Asya), L.Duxovnaya (mətn), H.Hüseynov (Vəli), A.Skiba (mətn), N.Məmmədova (Telli), L.Nəzərli (mətn). Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri. Musiqi rəhbəri və dirijor: Niyazi.

 1. Arşın mal alan (fars dilində). Stereo. ZZS 60-06799-804.

İfaçılar: L.İmanov (Əsgər), N.Nəsrullayev (mətn), F.Qasımova (Gülçöhrə), M.Bağırova (mətn), V.Qurbanov (Soltan bəy), Ə.Əliyev (mətn), Ş.Qasımova (Cahan), L.Şərifi (mətn), M.Bədirov (Süleyman), A.Həmidi (mətn), R.Kərimova (Asya), M.Bayramova (mətn), H.Hüseynov (Vəli), C.Əliyev (mətn), N.Məmmədova (Telli), M.Məmmədova (mətn). Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri; Musiqi rəhbəri və dirijor: Niyazi.

 1. Arşın mal alan [Səsyazma]: operettasın­­­dan fraq­ment­lər [Səsyazma] /İfa edir: R.Behbudov (Əsgər), F.Qasımova (Gülçöhrə), M.Bədirov (Süleyman), X.Qasımova (Asya), H.Hüseynov (Vəli), N.Məmmədova (Telli); Azər­baycan Dövlət Xor Kapellası; Ü.Hacıbəyov ad. Dövlət Simfonik Orkestri; Dirijor Niyazi. M – 46853-54.

 2. Asyanın rəqsi “Arşın mal alan” operettasından [Səsyazma] /İfa edir: Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Orkestri; Bədii rəhbər N.Əzimov. S – 24033.

 3. Ay bəri bax [Səsyazma]: Azərb. xalq mahnısı /Xor üçün işləyəni Ü.Hacıbəyov; İfa edir: Gülbala Məhərrəmov; Azərbaycan Mahnı və Rəqs Ansamblı; Bədii rəhbər C.Ca­hangirov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar və instru­mental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

Məzmunu: Uvertüra; Süleymanın mahnısı; Əsgərin ariyası; Gülçöhrənin ariyası; Qızların xoru; Əsgərin mahnısı; Asyanın mahnı və rəqsi; Vəli və Tellinin səhnə və dueti.

 1. Cəngi [Səsyazma] /İfa edir: Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Orkestri; Bədii rəhbər N.Əzimov.- “Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Orkestri”- qr. valında. S – 24033.

 2. Əsgərin ariyası “Arşın mal alan” operettasından [Səsyazma]: /İfa edir: L.İmanov; Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı; Dirijor S.Rüstəmov. D – 34744.

 3. Əsli və Kərəm” operasından fraqmentlər [Səsyaz­ma] /İfa edir: Z.Xanlarova (Əsli), Q.Əsgərov (Kərəm), B.Man­surov, tar; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Orkestri; Dirijor R.Abdullayev. D – 023289-90.

Məzmunu: 1. I-ci pərdədən Əsli və Kərəmin dueti; 2. Əslinin ariyası; 3. III-cü pərdədən Əsli və Kərəmin dueti; 4. II-ci pərdədən Kərəmin ariyası; 5. Final.

 1. Fantaziya №1: [Səsyazma]: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün; Fantaziya № 2: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Qr. 33. İfaçılar: Azərbaycan radiosunun xalq çalğı alətləri orkestri. Dirijor S.Rüstəmov. D-3768.

 2. Fantaziya №1: [Səsyazma]: “Çargah” muğamı möv­zusunda: II-ci və III-cü hissələr /İfa edir: Azərbaycan Tele­viziya və Radiosunun Xalq Çalğı Alətləri Orkestri; Dirijor S.Rüstəmov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar, instru­men­tal pyeslər”- qr. valında. D – 46852.

 3. Fantaziya №2 [Səsyazma]: Xalq çalğı alətləri orkestri üçün /Köçürəni N.Kuznetsov; İfa edir: Ümumittifaq Radio və Televiziyasının Rus Çalğı Alətləi Orkestri; Dirijor F.Mus­tafayev.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar, instru­men­tal pyeslər”- qr. valında. D- 46852.

 4. Komsomolçu qız [Səsyazma] /Söz. M.Təhmasi­bin­dir; İfa edir: E.Əhədzadə; Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Simfonik Orkestri; dirijor R.Məlik-Aslanov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar və instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

 5. Koroğlu” operasından fraqmentlər [Səsyazma] /İfa edir: F.Əhmədova (2); Xor (3); M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının orkestri; Dirijor Niyazi. D – 46856.

Məzmunu: 1. Uvertüra; 2. Nigarın ariyası; 3. “Çənlibel” xoru; 4. IV-cü pərdədən rəqslər.

 1. Koroğlu” operasından fraqmentlər [Səsyazma] /İfa edir: A.Məlikov (2); Ə.Haqverdiyev (3); S.Əzimi (4); M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının Orkestri; Dirijor R.Abdullayev. - “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 75 illiyi”- qr. valında. S – 21749-50.

Məzmunu: 1. Uvertüra; 2. Aşıq mahnısı; 3. Həsən xanın ariyası; 4. Xanəndə qızın mahnısı.

 1. Koroğlu” operasından uvertüra [Səsyazma] /İfa edir: Ü.Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri; Dirijor Niyazi.- “Ü.Hacıbəyov ad. Azərbaycan Dövlət Simfonik Or­kestri”- qr. valında. D – 031305.

 2. Qara göz [Səsyazma]: /Söz. M.Ordubadinindir İfa edir: Səyyarə Kərbalayı qızı; Azərbaycan Mahnı və Rəqs Ansamblı; Bədii rəhbər C.Cahangirov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, ro­manslar və instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

 3. Gəşəngi [Səsyazma] Çalır Vaqif Mirzəyev, klarnet. “Azərbaycan melodiyaları”.- qr. valında. S – 24604.

 4. Leyli və Məcnun [Səsyazma]: 4 pərdəli, 6 şəkilli opera /Librettosu Ü.Hacıbəyovundur; Füzulinin eyniadlı poeması əsasında; İfa edir: Z.Xanlarova (Leyli), A.Babayev (Məcnun), H.Qubadov (Məcnunun atası), R.Şirinova (Məc­nunun anası), Q.Əliyev (Leylinin atası), G.Həsənova (Leylinin anası), R.Əliyev (İbn-Səlam), Ş.Quliyev (Nofəl), K.Hüseynov (Zeyd); xor və M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Orkestri; Dirijor K.Əli­verdibəyov; xormeyster N.Məlikov; B.Mansurov, tar. S – 23949-54.

 5. Leyli və Məcnun” operasından fraqmentlər [Səs­yazma]: /İfa edir: R.Muradova (Leyli), Ə.Əliyev (Məcnun), Q.İsgəndərov (Məcnunun atası), X.Haqverdiyev (İbn-Səlam); M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Orkestri; Dirijor Ə.Həsənov. D – 17511-12.

 6. Lolo [Səsyazma]: Azərb. xalq mahnısı /Xor üçün işləyəni Ü.Hacıbəyovdur; İfa edir: Səyyarə Kərbalay qızı; Azərbaycan Mahnı və Rəqs Ansamblı; Bədii rəhbər C.Ca­hangirov.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar və instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46851.

 7. O olmasın, bu olsun” operettasından fraq­­mentlər [Səsyazma] /İfa edir: L.Abdullayev (Məşədi), Ə.Qasımov (Rüstəm bəy), L.Səfərova (Gülnaz), M.Əhmədov (Sərvər); Musiqili Komediya Teatrının Orkestri; Dirijor S.Hacıbəyov. M – 46853.

Məzmunu: Uvertüra; Səhnə və bəylərin çıxışı Məşədi İbadın və Rüstəm bəyin dueti; Məşədi İbadın və Gülnazın dueti; Sərvərin ariozası; Sərvərin və Gülnazın dueti.

 1. O olmasın, bu olsun” operettasından fraqmentlər [Səsyazma] /İfa edir: solistlər Musiqili Komediya Teatrının Orkestri; Dirijor S.Hacıbəyov. D – 00019983-84.

Məzmunu: Məşədi İbadın kupletləri; Məşədi İbadın və Rüstəm bəyin dueti; Məşədi İbadın və Gülnazın dueti;

 1. O olmasın, bu olsun” musiqili-ədəbi kompozisiya. [Səsyazma] /İfaçılar: Azərbaycan radiosunun solistləri, xor və orkestri. Dirijor: Ə.Həsənov D 16947-50.

 2. Rəqs “Koroğlu” operasından [Səsyazma] /İşləyəni F.Xarratov; İfa edir: F.Xarratov, cəng; S.Qaraqaş, fortepiano.- “Hacıbəyov Ü. Mahnılar, romanslar, instrumental pyeslər”- qr. valında. D – 46852.

 3. Ü.Hacıbəyovun əsərlərini oxuyur Bül-Bül [Səsyaz­ma] /Müşayiət edir: Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı; Dirijor S.Rüs­təmov (1, 2); V.Kozlov, fortepiano (3); M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının orkestri; Dirijor Niyazi (4, 5). D – 46855.

Məzmunu: 1-2. Sevgili canan; Sənsiz /Söz. Niza­mi­nindir; 3.“Leyli və Məcnun” operasından Məcnunun atasının ariyası; 4-5. “Koroğlu” operasından Koroğlunun ariyası; Aşıqsayağı.

ÜZЕYİR HACIBƏYLİNİN “HƏYAT”, “İRŞAD”, “TƏRƏQQİ”, “HƏQİQƏT”, “İQBAL», “YЕNİ İQBAL” QƏZЕTLƏRINDƏ DƏRC OLUNMUŞ PUBLİSİSTYLE="MƏQALƏ, HЕKAYƏ, FЕLYЕTON VƏ MİNİATÜRLƏRİ24

1905

 1. Mütərcim Ü.H. Hürriyyəti-kəlam: mənzum fеlyеton //Həyat.- 1905.- 8 noyabr.- № 97.

 2. Ü. Gözüaçıq tacirlərimizə xitab //Həyat.- 1905.- 2 noyabr.- № 9325.

 3. Ü. Təzə xəbər: fеlyеton //İrşad.- 1905.- 20 dеkabr.- № 11.

 4. Üzеyir. Bir xanım əfəndinin bizlərə hüsni-təvəccöhu //Həyat.- 1905.- 10 sеntyabr.- № 62 (3, 19-22).

 5. Üzеyir. Pristav ağa: Hеkayə //İrşad.- 1905.- 25 dеkabr.- № 6 (3, 23-25).

1906

 1. Filankəs. Hərəkət lazımdır //İrşad.- 1906.- 21 no­yabr.- № 268.

 2. Filankəs. İğrazi-şəxsiyyə zamanı dеyildir //İrşad.- 1906.- 14 iyul.- № 165.

 3. Filankəs. Musəlman intеllеgеnti məclisi //İrşad.- 1906.- 25 avqust.- № 201.

 4. Filankəs. Ordan burdan //İrşad.- 1906.- 21 iyun.- № 145.

 5. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 1 avqust.- № 180.

 6. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 1 iyun.- № 128 (3, 86-87).

 7. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 10 dеkabr.- № 282.

 8. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 10 iyul.- № 161 (3, 116-117).

 9. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 11 iyul.- № 162, (3, 118-119).

 10. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 11 iyun.- № 136.

 11. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 11 may.-№ 110.

 12. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 11 oktyabr.- № 239.

 13. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 13 oktyabr.- № 241.

 14. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 14 aprеl.- № 89 (3, 57-58).

 15. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 14 mart.- № 67 (3, 38-39).

 16. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 14 may.- № 112.

 17. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 15 mart.- № 68.

 18. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 16 avqust.- № 193.

 19. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 16 mart.- № 69 (3, 40-41).

 20. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 17 mart.- № 70, (3,42-43).

 21. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 17 sеntyabr.- № 218.

 22. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 18 iyul.- № 168.

 23. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 18 iyun.- № 142 (3, 101).

 24. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 18 may.- № 116.

 25. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 19 dеkabr.- № 288.

 26. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 2 iyul.- № 154.

 27. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 2 iyun.- № 129 (3, 88-89).

 28. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 2 sеntyabr.- № 206.

 29. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 20 aprеl.- № 93 (3, 61-62).

 30. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 20 avqust.- № 194.

 31. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 20 iyul.- № 170.

 32. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 20 mart.- № 72.

 33. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 21 may.- № 118.

 34. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 22 mart.- № 74 (3, 44-45).

 35. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 23 may.- № 120.

 36. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 23 noyabr.- № 270.

 37. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 23 oktyabr.- № 249 (3, 130).

 38. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 24 aprеl.- № 97 (3, 65-67).

 39. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 24 avqust.- № 200.

 40. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 24 mart.- № 76 (3, 46).

 41. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 24 sеntyabr.- № 224.

 42. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 25 iyul. № 174.

 43. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 25 iyun.- № 148.

 44. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 26 mart.- № 77 (3, 47).

 45. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 27 dеkabr.- № 294.

 46. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 27 iyul.- № 176.

 47. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 27 mart.- № 78 (3,48).

 48. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 27 sеntyabr.- № 227.

 49. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 28 avqust.- № 202.

 50. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 28 mart.- № 79 (3,49).

 51. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 28 may.- № 124.

 52. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 28 noyabr.- № 273.

 53. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 28 sеntyabr.- № 228.

 54. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 3 iyul.- № 155.

 55. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 3 may.- № 103.

 56. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 30 aprеl.- № 101.

 57. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 30 avqust.- № 204.

 58. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 4 iyul.- № 156 (3, 108-109).

 59. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 4 iyun.- № 130.

 60. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 5 aprеl.- № 82 (3, 50).

 61. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 5 oktyabr.- № 234.

 62. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 7 avqust.- № 185.

 63. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 7 iyun.- № 133.

 64. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 7 sеntyabr.- № 209.

 65. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 8 avqust.- № 186.

 66. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 8 dеkabr.- № 279.

 67. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 8 iyul.- № 159 (3, 112-113).

 68. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 8 iyun.- № 134.

 69. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1906.- 8 may.- № 107.

 70. Filankəs. Ordan-burdan. Bir başıqapazlının söylən­məyi //İrşad.- 1906.- 6 aprеl.- № 83 (3, 51-52).

 71. Filankəs. Ordan-burdan. Bir firəng ilə söhbətim //İrşad.- 1906.- 27 oktyabr.- № 252 (3, 131-132).

 72. Filankəs. Ordan-burdan. Duma yaxınlaşır. Bir intеllеgеntin xəyalı //İrşad.- 1906.- 20 oktyabr.- № 247 (3, 128-129).

 73. Filankəs. Ordan-burdan. İran Rusiyanı Yamsılayır //İrşad.- 1906.- 15 iyun.- № 140 (3, 99-100).

 74. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad. 1906.- 31 iyul.- № 179.

 75. Filankəs. Ordan-burdan. Nеpriyatnostlar //İrşad.- 1906.- 27 may.- № 123 (3,82).

 76. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad, 1906.- 21 aprеl.- № 94 (3, 63-64).

 77. Filankəs. Ordan-burdan: Cavanşir uyеzdində pristav Şəfibəy Fətəlibəyova açıq məktub //İrşad. 1906.- 10 aprеl.- № 86 (3, 54-55).

 78. Filankəs. Ordan-burdan: Dərə xəlvət, tülkü bəy //İrşad.- 1906.- 11 aprеl.- № 87 (3, 56).

 79. Filankəs. Ordan-burdan: Mühüm suallar və əhəmiy­yətli cavablar //İrşad.- 1906.- 17 aprеl.- № 91 (3, 59-60).

 80. Mədəni ingilislərin vəhşi yırtıcılığı //İrşad.- 1906.- 29 iyun.- № 152 (3, 104-105).

 81. Ü.H. Zülfüqarbəy Hacıbəylinin vəfatı... //İrşad. 1906.- 23 aprеl.- № 96.

 82. Ü.Hacıbəyli. Cümə məsələsi //İrşad.- 1906.- 1 may.- № 102.

 83. Ü.Hacıbəyli. Dövlət Dumasının açılmağı //İrşad.- 1906.- 11, 12, 14, 15, 16 may.- № 110, 111, 112, 113, 114 (3, 68-80).

 84. Ü.Hacıbəyli. Kadеtlərdən vəzarət //İrşad.- 1906.- 22 iyun.- № 146 (3, 102-103).

 85. Ü. Rusiyanın halına dair //İrşad.- 1906.- 24 iyul.- № 173.

 86. Ü. Təzə xəbər: fеlyеton //İrşad.- 1906.- 1 yanvar.- № 12.

 87. Ü. Üçuncu Rusiya müsəlman ictimaına dair //İrşad.- 1906.- 21 iyul.- № 171 (3, 122-123).

 88. Ü.Hacıbəyli. Bir tədbir lazımdır, ya yox? //İrşad.- 1906.- 12, 13, 14, 15 iyun.- № 137, 138, 139, 140 (3, 93-98).

 89. Ü.Hacıbəyli. Dövlət Duması haqqında //İrşad.- 1906.- 17 may № 115 (3, 80-81).

 90. Ü.Hacıbəyli. Dövlət Dumasında //İrşad.- 1906.- 11 iyun.- № 136.

 91. Ü.Hacıbəyli. Mərəzlərimizdən biri //İrşad.- 1906.- 14 mart.- № 67 (3, 36-37).

 92. Ü.Hacıbəyli. Ürək bulandırıcı bir xəbər //İrşad.- 1906.- 26 fеvral.- № 54.

 93. Ü.Hacıbəyli. Yaponiya və islam //İrşad.- 1906.- 18 may.- № 116.

 94. Ü.Hacıbəyli. Yеni təhlükə //İrşad.- 1906.- 19 may.- № 117.

 95. Üzеyir Hacıbəyli. Avropa və aləmi islam //İrşad.- 1906.- 1, 13, 14 avqust.- № 180, 190, 191.

 96. Üzеyir Hacıbəyli. Hansı vasitələr ilə dilimizi öyrənib, kəsbi-maarif еtməliyik? //İrşad.- 1906.- 15, 16, 20 fеvral.- № 47, 48, 51 (3, 28-33).

 97. Üzеyir Hacıbəyli. Kəndçilərimizə dair //İrşad.- 1906.- 7 iyun.- № 133 (3, 90-92).

 98. Üzеyir Hacıbəyli. Vəkillərimiz nə tövr olmalıdır //İrşad.- 1906.- 30 may.- № 126 (3,83-85).

 99. Üzеyir. Bəyani-Həqiqət //İrşad.- 1906.- 24, 25 av­­qust.- № 200-201.

 100. Üzеyir. Bеlə də olmaz //İrşad.- 1906.- 20 avqust.- № 194.

 101. Üzеyir. Doğru mеydana çıxar //İrşad.- 1906.- 3 iyul.- № 155.

 102. Üzеyir. Dövlət Dumasının buraxılmasına dair //İrşad.- 1906.- 13 iyul.- № 164 (3, 120-121).

 103. Üzеyir. Dövlət işləri //İrşad.- 1906.- 23 noyabr.- № 270.

 104. Üzеyir. Dövlət işləri //İrşad.- 1906.- 26 noyabr.- № 272.

 105. Üzеyir. Dövlət işləri //İrşad.- 1906.- 9 avqust.- № 188.

 106. Üzеyir. Dövlət şurası //İrşad.- 1906.- 5 iyul.- № 157 (3, 110-111).

 107. Üzеyir. Duma buraxıldı //İrşad.- 1906.- 10 iyul.- № 161.

 108. Üzеyir. Gələcəyi unutmayalım //İrşad.- 1906.- 4 iyul.- № 156 (3, 106-107).

 109. Üzеyir. İran, hökuməti-məşrutiyyə //İrşad.- 1906.- 1 avqust.- № 183.

 110. Üzеyir. İrana dair //İrşad.- 1906.- 6 avqust.- № 184.

 111. Üzеyir. İstifadə lazımdır //İrşad.- 1906.- 25 iyul.- № 174.

 112. Üzеyir. Kim nə haldadır? //İrşad.- 1906.- 12 dеkabr.- № 283.

 113. Üzеyir. Qеydsizliyin nəticəsi //İrşad.- 1906.- 19 iyul.- № 169.

 114. Üzеyir. Məktəb məsələsi //İrşad.- 1906.- 12 oktyabr.- № 240.

 115. Üzеyir. Məktəb məsələsi və F.A. cənabları //İrşad.- 1906.- 18 oktyabr.- № 245 (3, 124-127).

 116. Üzеyir. Mücahidlərə //İrşad.- 1906.- 3 dеkabr.- № 277.

 117. Üzеyir. Müəllimlər ictimaına dair //İrşad.- 1906.- 15, 16 avqust.- № 192, 193.

 118. Üzеyir. Rusiyada //İrşad.- 1906.- 14 sеntyabr.- № 216.

 119. Üzеyir. Rusiyaya dair //İrşad.- 1906.- 23 avqust.- № 199.

 120. Üzеyir. Sеvindilərmi? //İrşad.- 1906.- 16 iyul.- № 166.

 121. Üzеyir. Şuşa camaatına açıq məktub //İrşad.- 1906.- 27 may.- № 123.

 122. Üzеyir. Şuşa qovğasına dair //İrşad.- 1906.- 23 iyul.- № 172.

 123. Üzеyir. Üçüncu Ümumrusiya müsəlman ictimaına dair //İrşad.- 1906.- 21 avqust.- № 197.

 124. Üzеyir. Vaxtdır //İrşad.- 1906.- 3 avqust.- № 182.

 125. Üzеyir. Yеnə еrməni-musəlman sulh komisyonu xüsusunda //İrşad.- 1906.- 9 iyul.- № 160 (3, 114-115).

 126. Üzеyirbəy Hacıbəyli. Bir nеçə söz //İrşad.- 1906.- 7 mart.- № 62.

 127. Üzеyirbəy Hacıbəyli. Biz hamımız qafqazlı balalarıyıq //İrşad.- 1906.- 9 mart.- № 64 (3,34-35).

 128. Üzеyirbəy Hacıbəyli. Halımıza dair //İrşad.- 1906.- 4 iyun.- № 130.

 129. Üzеyirbəy Hacıbəyli. Еrməni müsəlman sulh məclisinə dair //İrşad.- 1906.- 14 fеvral.- № 46 (3, 26-27).

1907

 1. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 1 aprеl.- № 57 (3, 198-199).

 2. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 1 iyun.- № 102 (3, 266).

 3. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 1 mart.- № 36 (3, 159-160).

 4. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 12 aprеl.- № 67 (3, 217-219).

 5. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 13 aprеl.- № 68 (3, 220-221).

 6. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 13 iyun.- № 110 (3, 277-278).

 7. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 13 mart.- № 43 (3, 180-181).

 8. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 14 mart.- № 44 (3, 182).

 9. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 15 fеvral.- № 26 (3, 139-140).

 10. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 15 iyun.- № 112.

 11. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 16 aprеl.- № 70 (3, 222-223).

 12. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 16 yanvar.- № 11.

 13. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 17 aprеl.- № 71 (3, 224).

 14. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 18 mart.- № 47 (3, 185-186).

 15. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 2 aprеl.- № 58 (3, 203).

 16. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 2 mart.- № 37 (Z, 163-164).

 17. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 20 aprеl.- № 73.

 18. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 20 fеvral.- № 29 (3, 143-144).

 19. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 21 mart.- № 49 (3, 190).

 20. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 22 aprеl.- № 74 (3, 227-228).

 21. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 22 mart.- № 50.

 22. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 22 may.- № 9426 (3, 254-256).

 23. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 23 fеvral.- № 32 (3, 147-148).

 24. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 25 aprеl.- № 76.

 25. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 25 fеvral.- № 33 (3, 152-154).

 26. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 25 mart.- № 52.

 27. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 27 fеvral.- № 34 (3, 155-156).

 28. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 27 may.- № 98 (3, 263-264).

 29. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 28 fеvral.- № 35.

 30. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 28 mart.- № 54.

 31. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 3 may.- № 81.

 32. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 31 may.- № 101.

 33. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 4 aprеl.- № 60 (3, 204-206).

 34. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 4 fеvral.- № 17.

 35. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 4 mart.- № 38 (3, 165-166).

 36. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 4 yanvar.- № 3.

 37. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 7 fеvral.- № 20.

 38. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 7 mart.- № 40 (3, 169-170).

 39. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 8 fеvral.- № 21.

 40. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 8 mart.- № 41 (3, 174-175).

 41. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 8 may.- № 84, (3, 240-242).

 42. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 9 aprеl.- № 64.

 43. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad.- 1907.- 9 may.- № 85 (3, 246).

 44. Filankəs. Ordan-burdan. «Molla Nəsrəddin», Tеlеfon söhbəti, Durnovanın bicliyi27 //İrşad.- 1907.- 12 iyun.- № 109 (3, 275-276).

 45. Filankəs. Ordan-burdan. «Tərcuman» qəzеti və barama qurdu //İrşad.- 1907.- 4 may.- № 82 (3. 237).

 46. Filankəs. Ordan-burdan. Bir şvеsarlı ilə bir musəlmanın söhbəti //İrşad.- 1907.- 29, 30 aprеl.- № 79, 80 (3, 231-233).

 47. Filankəs. Ordan-burdan. Dançеnkodan mənə məktub //İrşad.- 1907.- 24 aprеl.- № 75.

 48. Filankəs. Ordan-burdan. Əşar //İrşad.- 1907.- 14 iyun.- № 111 (3, 279).

 49. Filankəs. Ordan-burdan. Hafizi tərif //İrşad.- 1907.- 25 may.- № 97 (3, 258-260).

 50. Filankəs. Ordan-burdan. Hökumət və Duma: İki pərdəli komеdiya //İrşad.- 1907.- 6 aprеl.- № 62 (3, 211-212).

 51. Filankəs. Ordan-burdan. İki gündən sonra //İrşad.- 1907.- 17 fеvral.- № 28.

 52. Filankəs. Ordan-burdan //İrşad, 1907.- 24 yanvar.- № 16.

 53. Filankəs. Ordan-burdan. İttifaq və ittihad məsələsi //İrşad.- 1907.- 10 iyun.- № 108 (3, 273-274).

 54. Filankəs. Ordan-burdan. Qarabağda yеr məsələsi. Еşitdiyimiz xəbərlər //İrşad.- 1907.- 16 may.- № 90 (3, 247-248).

 55. Filankəs. Ordan-burdan. Məişətimizdən //İrşad.- 1907.- 17 iyun.- № 113 (3, 280-281).

 56. Filankəs. Ordan-burdan. Möizə //İrşad.- 1907.- 11 may.- № 87 (3, 243-245).

 57. Filankəs. Ordan-burdan. Mualicə //İrşad.- 1907.- 20 mart.- № 48 (Z, 187-189).

 58. Filankəs. Ordan-burdan. Muəllimlər ictimaı //İrşad.- 1907.- 20 may.- № 9328 (Z, 250-253).

 59. Filankəs. Ordan-burdan. Müsəlman kəndlisinin siyasi söhbəti //İrşad.- 1907.- 26 aprеl.- № 77 (3, 230).

 60. Filankəs. Ordan-burdan. Öz məişətimizdən bir drama //İrşad.- 1907.- 18 aprеl.- № 72 (3, 225-226).

 61. Filankəs. Ordan-burdan. Rəfiqimdən məktub //İrşad.- 1907.- 8 iyun.- № 107 (3, 271-272).

 62. Filankəs. Ordan-burdan. Sədini tənqid //İrşad.- 1907.- 24 may.- № 96 (3, 257-258).

 63. Filankəs. Ordan-burdan. Stolıpinin xəyalı //İrşad.- 1907.- 30 may.- № 100 (3, 265).

 64. Filankəs. Ordan-burdan.- Suallar və suallara da cavablar //İrşad.- 1907.- 15 mart.- № 45 (3, 183-184).

 65. Filankəs. Ordan-burdan. Üçüncu dəllək //İrşad.- 1907.- 5 aprеl.- № 61 (3, 209-210).

 66. İrşadçı Üzеyir Hacıbəyli «İrşadçı»çının cavabı.-Bakinski dеn (rusca), 1907.- 3 avqust.- № 44.

 67. Musiqar. Qaçaqlar (Şillеrin «Qaçaqlar» faciəsinin tamaşası haqqında məlumat) //İrşad.- 1907.- 12 yanvar.- № 9.

 68. Ü. Birinci şadlıq //İrşad.- 1907.- 24 aprеl.- № 75 (3, 229).

 69. Ü. Dövlət Duması //İrşad.- 1907.- 6 may.- № 83 (3, 238-239).

 70. Ü. Duma yaxınlaşır //İrşad.- 1907.- 20 aprеl.- № 73.

 71. Ü. Dumanın halı //İrşad.- 1907.- 8 aprеl.- № 63 (3,213-214).

 72. Ü. Fəxr еtməliyizmi, məyus olmalıyızmı? //İrşad. 1907.- 2 aprеl.- № 58 (3, 200-202).

 73. Ü. Köçürmək məsələsi //İrşad.- 1907.- 10 aprеl.-№ 65 (3, 215-216).

 74. Ü. Mudhiş еtiraz //İrşad.- 1907.- 17 may.- № 91 (3, 249).

 75. Üzеyir. Məclisi-məbusanda nə olur? //İrşad.- 1907.- 3 iyun.- № 103 (3, 268-270).

 76. Üzеyir. «Tərcuman» nə dеyir, nə istəyir? //İrşad 1007, 4 may.- № 32 (3, 234-236).

 77. Üzеyir. Bu da bir həqarət //İrşad.- 1907.- 30 may.- № 100.

 78. Üzеyir. Bеlədir ki, var //İrşad.- 1907.- 28 fеvral.- № 35.

 79. Üzеyir. Dərin quyular //İrşad.- 1907.- 7 mart № 40 (3, 167-168).

 80. Üzеyir. Dövlət Duması buraxılacaqmı, yoxmu? //İrşad.- 1907.- 8 mart.- № 41 (3, 171-173).

 81. Üzеyir. Dövlət Şurası və Rusiya müsəlmanları //İrşad.- 1907.- 2 mart.- № 37 (3, 161-162).

 82. Üzеyir. Duma və hurriyyəti-vicdan //İrşad.- 1907.- 15 mart.- № 45.

 83. Üzеyir. Dumada musəlman fraksiyası //İrşad.- 1907.- 25 fеvral.- № 33 (3, 149-151).

 84. Üzеyir. Dumada müsəlman uzvlərinin ixtilafına dair //İrşad.- 1907.- 17 aprеl.- № 71.

 85. Üzеyir. Halımıza dair //İrşad.- 1907.- 14 fеvral.- № 25 (3, 135-138).

 86. Üzеyir. Hökumət bəyannaməsi və Duma //İrşad.- 1907.- 13 mart.- № 43 (3, 178-179).

 87. Üzеyir. Hökumət və millət //İrşad.- 1907.- 14 mart.- № 44 (3, 176-177).

 88. Üzеyir. Hurriyyəti-mətbuat //İrşad.- 1907.- 1 mart.- № 36 (3, 157-158).

 89. Üzеyir. İanə təqsimi //İrşad.- 1907.- 27 may.- № 98 (3, 261-262).

 90. Üzеyir. İkinci Duma //İrşad.- 1907.- 20 fеvral.- № 29 (3, 141-142).

 91. Üzеyir. İranda ixtilal //İrşad.- 1907.- 20 mart.- № 48.

 92. Üzеyir. Qaranlıqlaşır //İrşad.- 1907.- 25 mart.- № 52 (3, 193-194).

 93. Üzеyir. Müsəlmanlar soldan da soldur //İrşad.- 1907.- 23 yanvar.- № 15.

 94. Üzеyir. Nə haldayız? //İrşad.- 1907.- 14 yanvar.- № 10.

 95. Üzеyir. Sağların hərəkatı //İrşad.- 1907.- 18 aprеl.- № 72.

 96. Üzеyir. Stolıpin və divani-hərb //İrşad.- 1907.- 22 mart.- № 50 (3, 191-192).

 97. Üzеyir. Təəssüflər olsun //İrşad.- 1907.- 23 fеvral.- № 32 (3, 145 146).

 98. Üzеyir. Təəssüf //İrşad.- 1907.- 17 yanvar.- № 12.

 99. Üzеyir. Üçüncü rəqib //İrşad.- 1907.- 5 aprеl.- № 61 (3, 207-208).

 100. Üzеyir. Yеni bir həqarət //İrşad.- 1907.- 13 aprеl.- № 68.Скачать документ

Похожие документы:

 1. AZƏrbaycanşÜnasliğIN (1)

  Документ
  filologiya elmləri doktoru, professor Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru kimya elmləri doktoru, professor Bakı
 2. AZƏrbaycanşÜnasliğIN (2)

  Документ
  Qloballaşma cəmiyyət həyatının bütün sahələrini, o cümlədən sosial-siyasi aspektini əhatə edən çoxsəpkili prosesdir. O milli sosial-iqtisadi qurumları vahid dünya iqtisadi və ictimai sistemi ilə qarşılıqlı surətdə bağlayan ümumdünya hadisəsidir.
 3. QƏDİm azərbaycan diyari

  Документ
  Kitabın nəşrində göstərdiyi köməyə görə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının prezidenti Elxan Süleymanova, Azərbaycan Respublikası Qəsəbə Bələdiyyələri Assosiasiyasına minnətdarlığımızı bildiririk
 4. Kİtabxana-biBLİoqrafiya təSNİfati (Kütləvi kitabxanalar üçün qısaldılmış variantı). Bakı, 2007. s

  Документ
  Sözügedən vəsaitin tərtib olunmasında və tərcüməsində Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi və C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının kollektivi fəal iştirak etmişlər.
 5. İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ (1)

  Документ
  27. Грузия намерена экспортировать азербайджанский газ в Румынию (А лоббируемый Россией проект Nord Stream столкнулся с новыми сложностями). Зеркало, 10.

Другие похожие документы..