Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Биография'
диафрагма ориентир упорядочить доклад ориентироваться фарс идеологический палисадник фарфор идеология парламент фельетон иллюстрация парламентский фиа...полностью>>
'Рассказ'
В силу нарушения зрительного анализатора у слепых и слабовидящих детей может проявляться своеобразием речевого развития, которое часто не укладываетс...полностью>>
'Конкурс'
1.1. Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу студентів, аспірантів, молодих учених з профспілкової тематики (далі – Конкурс) проводиться з мет...полностью>>
'Документ'
Пешеходная экскурсия по средневековому городу “Лабиринтами львовских улиц… ”: Ансамбль площади Рынок – здесь все дышит древностью, кажется, что ты пер...полностью>>

Rbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

İnstrumental müşayiəti ilə xor üçün yazılmış əsərlər arasında xüsusi yeri onun kantataları tutur. Bu janra o, dəfələrlə müraciət edir. 1934-cü ildə o, Firdovsinin 1000 illiyinə həsr edilmiş kantatanı, 1938-ci ildə M.F.Axundovun anadan olmasının 125 illiyi ilə əlaqədar “Ölməz sənətkar” kantatasını, 1942-ci ildə isə “Vətən və cəbhə” və s. kantatalarını yazır.

Böyük Vətən müharibəsi illərində Ü.Hacıbəyli yenidən mahnı janrına müraciət edir və vətənpərvərlik mahnıları – “Çağırış”, “Yaxşı yol”, “Ananın oğluna nəsihəti”, “Şəfqət bacısı”, “Döyüşçülər marşı”nı və simfonik orkestr üçün “Cəngi” qəhrəmanlıq pyesini yazır.

Ü.Hacıbəyli Moskvada Azərbaycan incəsənəti deka­dası ərəfəsində “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər” məqaləsində yazırdı: “Bu il Azərbaycan operasının otuz illiyi tamam olmuşdur. Həm ilk, həm də hələlik axırıncı Azərbaycan operasının müəllifi olmaq şərəfi mənə nəsib olmuşdur. Beləliklə, “Leyli və Məcnun”dan “Koroğlu”ya qədər” keçən yol təkcə Azərbaycan operasının otuz illik tarixi deyil, həm də mənim şəxsi yaradıcılıq yolumdur”.11

Azərbaycan epik qəhrəmanlıq operasının şah əsəri olan “Koroğlu” Bakıda M.F.Axundov adına Opera və Balet Teat­rında 30 aprel 1937-ci ildə göstərilmişdir. Operanın lib­ret­tosunu xalq qəhrəmanlıq dastanı əsasında M.S.Ordubadi yazmışdır. Operanın quruluşunu İ.Hidayətzadə vermiş, bədii tərtibat R.Mustafayevindir. Koroğlunun obrazını bu rolun klassik ifaçısı Bülbül yaratmışdır. Nigar G.İsgəndərova, primabalerina Q.Almaszadə idi. Tamaşanın dirijorluğunu Hacıbəyli özü edirdi. Gələcəkdə operanın gözəl təfsirçisi dirijor Niyazi olmuşdu.

Əgər “Leyli və Məcnun” operasının qəhrəmanları tək-tənha və faciəvi qiyamçılar idilərsə, “Koroğlu” operasının, Hacıbəylinin özünün dediyi kimi, “əsas iştirakçıları xalq və onun nümayəndələridir”. Bu cəhətdən o, böyük rus bəstəkarları Qlinkanm, Borodinin, Musorqskinin operalarına yaxındır. Xalqın obrazının təcəssümünü biz operanın birinci pərdə­sindəki xorlarda, III pərdədən Koroğlunun ariozosunda və fınal apofeozunda görürük. Xalqın parlaq obrazını Hacıbəyli məşhur “Çənlibel” xorunda yaratmışdır. Bu xor həm də polifonik üslubun yüksək nümunəsidir. Bu xor üçün bəstəkar elə mövzu seçmişdir ki, artıq öz-özlüyündə milli səslənmə ilə polifonik inkişaf üçün böyük imkanlar yaradır. Mövzunun əsas dayaq səslərini aşıq musiqisinə xas olan kvarta-kvinta səslənmələri təşkil edir.

Koroğlunun özünün obrazı xalq həyatının geniş fonunda verilmiş, barelyefə bənzər ön planda, qabarıq şəkildə irəli çəkilmişdir. Koroğlu xalq qəhrəmanı və aşıqdır, ona görə onun surəti aşıq musiqisinin üslub xüsusiyyətləri və formaları ilə səciyyələnir, məsələn, Qırata həsr edilmiş mahnı aşıq janrı “Gözəlləmə”də yazılmışdır.

Operanm lirik səhifələri Koroğlunun sevgilisi, mərd, xalqın içərisindən çıxmış Nigarın obrazı ilə bağlıdır. Hacıbəyli onun partiyasında geniş leytmotiv sistemindən istifadə etmişdir ki, o da qəhrəman qızın gözəl, bütöv surətini qavramağa kömək edir.

“Koroğlu”da Hacıbəyli klassik opera formasına riayət edərək bitmiş ariyalar, kütləvi xor səhnələri, müxtəlif ansambllar, balet nömrələri, reçitativlər yaradır.

“Koroğlu” operasının simfonik dili də çox maraqlıdır. Hacıbəyli simfonik orkestrin tərkibinə xalq alətləri - tarı, balabanı, zurnanı daxil edərək bütün partituranın səslənməsini zənginləşdirir. Hacıbəylinin bu əlverişli yeniliyi çox səmərəli və perspektivli olmuşdur. “Koroğlu”da Hacıbəyli milli və Qərb alətlərinin səslənmələrinin dərin vəhdətinə nail olur. Məsələn, uvertürada skripkalar və qaboyla birlikdə milli nəfəs aləti balaban, qaboy və klarnetlə bərabər tar səslənir, III pərdədə rəqsdə fleyta pikkolayla, nəfəsli alət zurna, “Xanəndə qız”ın partiyasında kamançaların solosu və s. çalınır.

Gələcəkdə belə səslənmələrə Azərbaycanın digər bəstəkarları da müraciət etmişlər, sonralar isə tar və simfonik orkestr üçün hətta konsertlər də yaranmışdı.

Azərbaycan musqisinin inkişafında “Koroğlu” opera­sının əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu, yalnız opera janrı ilə məhdudlaşmır, həm də simfonik və balet janrlarını da əhatə edir. “Koroğlu” keçmiş SSRİ-nin bir çox şəhərlərinin səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. 1941-ci ildə “Koroğlu” operasına görə Hacıbəyli ikinci dəfə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşdü.

Böyük şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi ilə əlaqədar Hacıbəyli onun şeirlərinə iki romans-qəzəl- “Sənsiz”i (1941) və “Sevgili canan”ı (1943) yazır. Bu zərif lirik romans-qəzəllər qüvvətli təsir bağışlayırlar. Hacıbəyli orta əsr ədəbi formasına müraciət edərək bu qəzəllərdə melodik xəttin hərəkətini muğamın inkişafı ilə uyğunlaşdırır. Hər iki musiqi qəzəlində ümumi cəhətlər çoxdur, görünür, Hacıbəyli bu ədəbi janrı musiqidə məhz bu cür təsəvvür edirmiş.

1944-cü ildə Tbilisidə Zaqafqaziya respublikalarının musiqi ongünlüyü keçirildi. Ü.Hacıbəyli bu ongünlüyün ən fəal təşkilatçılarından biri idi. O, bütün respublikalarda musi­qinin inikşafını diqqətlə və maraqla izləyərək, öz əqidəsini “Bir-birimizdən öyrənək” qanadlı ifadə ilə formalaşdırmışdır.

Əgər inqilabdan əvvəl Hacıbəyli öz istedadlı qələmini əsasən publisist-satiraçı kimi işlədirdisə, sovet dövründə o, musiqi haqda məqalələr yazır, böyük tədqiqat işi aparır. Bu işlərin nəticəsi 1945-ci ildə bitirdiyi “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fundamental tədqiqatı oldu.

Hacıbəyli bu haqda belə yazırdı: “Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmək sahəsindəki işimin, bir bəstəkar olaraq, mənim üçün əməli əhəmiyyəti o oldu ki, mən “Koroğlu” operasını yazdım”.12

Hacıbəyli üçün doğma xalqının musiqisi ölü kapital deyil, canlı bütöv sistemdir ki, xalq öz “musiqi barigahını” onun əsasında qurur.

Hacıbəylinin tədqiqatı iki hissədən ibarətdir. Onun birinci hissəsi milli musiqinin səs sistemi, tetraxordların birləşmə üsulları, Azərbaycan ladları səsqatarlarının qurulma qaydaları, Azərbaycan ladlarının əmələ gəlmə qaydaları kimi əsas müddəaları irəli sürür. İkinci hissə xalq üslubunda Azərbaycan ladlarında musiqi bəstələmək qaydalarından ibarətdir.

Məşhur rus bəstəkarı R.M.Qliyer Hacıbəylinin tədqi­qa­tını yüksək qiymətləndirərək yazırdı: “Mən əminəm ki, Sizin tədqiqat (“Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” - Z.S.) Azərbaycan musiqi sənətinin, həm də bütün Sovet və dünya musiqi sənətinin, inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malik olacaq”.13

Üzeyir Hacıbəylinin son əsəri Firuzənin (eyni adlı bitməmiş operasından) ariyası oldu.

23 noyabr 1948-ci ildə böyük sənətkarın qəlbi dayandı.

Məşhur əfsanədə Anteyin qeyri-adi qüdrətini onun torpaqla bağlılığında görürlər. Üzeyir Hacıbəyli özü də bu müqayisəni sevirdi və bəstəkarın gücünü-qüvvəsini onun xalq həyatına, xalq sənətinə bağlılığında görürdü. Ü.Hacıbəylinin tələbəsi Fikrət Əmirov özünün “Üzeyir məktəbi” məqaləsində bu müqayisəni gətirərək, Azərbaycan bəstəkarlarını “Üzeyir yaradıcılığının bu Antey qüdrətinin sirrlərini öyrənməyə çağırırdı”.14

“Sənətkar üçün ümumxalq rəğbəti və məhəbbəti qazanmaq çətindir Xalq öz qəlbini ancaq əsl böyük insanlara, böyük qəlbli sənətkarlara, tamamilə özünü xalqa bəxş edənlərə açır və əgər o, xalq məhəbbətini qazanırsa, bu məhəbbət insanların ürəklərində əsrlərlə yaşayır və heç vaxt sönmür”.15 Bu da bəstəkarın digər tələbəsi Qara Qaryevin sözləridir.

Xalq sənətkarı Üzeyir Hacıbəyli məhz belə məhəbbət qazanmışdır. Bu məhəbbət onun ölməz musiqisi kimi yaşayacaq və nəsildən nəslə keçəcək.

“Mən Azərbaycan bəstəkarlarına Üzeyir Hacıbəylinin böyük ənənələrini müqəddəscəsinə qorumağı və inkişaf etdir­məyi arzu etmək istərdim”. Bu sözlər zəmanəmizin böyük bəstəkarı Dmitri Şostakoviçindir. Bu gün Azərbaycanda bu ənənələr müqəddəscəsinə qorunur və inkişaf etdirilir, bəstəkarın xatirəsi əziz tutulur.

Bəstəkarın ölümündən sonra Bakı Dövlət Konser­vatoriyası, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Bakıda küçə dahi bəstəkarın adını daşıdı. Bakıda onun abidəsi ucaldıldı. Şuşa və Bakıda bəstəkarın ev-muzeyləri açıldı, iki seriyalı bədii televiziya fılmi çəkildi. “Uzun ömrün akkordları” (ssenari müəllifi və rejissoru – Anar), Azərbaycan MEA onun musiqi əsərlərinin akademik nəşrinin beş kitabdan ibarət üç cildini çapdan buraxdı (redaktorlar - N.Əliverdibəyov və R.Ab­dul­layev, ön söz və şərhlərin müəllifı - Z.Səfərova).

Beləliklə, Üzeyir Hacıbəylinin həyatına və ümumən yaradıcılığına nəzər salanda görürük ki, onun yaradıcılıq yolu Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin yaranma və inkişaf tarixinin mühüm dövrünü əks etdirir.Təsadüfi deyil ki, dahi bəstəkarın anadan olduğu gün - 18 sentyabr hər il ulu öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Musiqi günü kimi, Azərbaycan Musiqisinin bayramı kimi qeyd edilir.

Builki bayrama xüsusi rövnəq verən, musiqiçiləri və Üzeyirsevənləri çox razı salan və sevindirən Prezident İlham Əliyevin Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəylinin adının qaytarılması, bərpası haqqında sərəncam oldu.

Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu tərəfindən “Üzeyir dünyası” layihəsinin həyata keçirilməsinin, nəşrinin musiqi mədəniyyətimizin həyatında böyük əhəmiyyətini və rolunu xüsusi qeyd etmək istərdik.

Gün o gün olsun ki, Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü-18 sentyabr bəstəkarın Vətənində Qarabağda, musiqimizin beşiyi Şuşada bayram edilsin!

Zemfira Səfərova,

sənətşünaslıq doktoru, professor, Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar elm xadimi, AMEA-ın müxbir üzvü

ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİNİN Ə SAS TARİXLƏRİ

1885

-

-

Üzеyir Əbdülhüsеyn oğlu Ha­­­cı­­bə­yli 1885-ci il sеntyabrın 18-də Şuşanın yaxınlığındakı Ağ­­ca­bədi kəndində anadan olmuşdur.

İlk təhsilini Şuşa şəhərindəki rus-Azərbaycan məktəbində almış­dır.

1897-1898

-

Füzulinin «Lеyli və Məcnun» poеmasından «Məcnun Lеylinin məzarı üstündə» adlı səhnələşdi­rilmiş parçada xorun iştirakçısı (Şuşa).

1897-1899

-

Şuşa məktəbində oxumuşdur.

1899 avqust - 1904 iyun

-

Qori Müəllimlər sеminariya­sına daxil olmuş, oranı bitirərək kənd müəllimi adını almışdır.

1904

-

Ədəbi-publisist yaradıcılığına baş­la­mışdır.

1904 sеntyabr

-

Hadrut kəndində müəllim iş­lə­­mişdir.

1905 mart

-

-

Şuşada «Cavanlar ittifaqı» təş­­kilatının üzvü olmuşdur.

Bakı şəhərinə köçmüşdür. «Hə­­yat» qəzеti rеdaksiyasında mütər­cim işləmişdir.

1905-1907

-

Bakı şəhərinin Bibihеybət ib­ti­dai məktəbində müəllim işləmiş­dir.

1905 dеkabr - 1908 iyun (fasilə ilə)

-

«İrşad» qəzеtində mütərcim və fеlyеtonçu işləmişdir.

1907

-

«Lеyli və Məcnun» opеrası üzərində işləyərək bəstəkarlıq fəaliyyətinə başlamışdır.

-

«Siyasi, hüquqi, iqtisadi və əsgəri sözlərin turk-rus və rus-turk luğəti» çapdan çıxmışdır. Bu luğət maarifçilik sahəsində böyük rol oynamışdır.

-

«Hеsab məsələləri» kitabını yazmışdır.

1908, 12 yanvar

-

Azərbaycanda muasir pro­fеs­sio­nal musiqi sənətinin əsasını qoyan «Lеyli və Məcnun» opеra­sı­nın ilk tamaşası olmuşdur.

1908-1909

-

«Tərəqqi» qəzеtinin fеlyе­ton­çusu və müvəqqəti rеdak­toru olmuş­dur.

1908-1911

-

«Səadət» xеyriyyə cəmiyyəti mək­təbində müəllim işləmişdir.

1909, 30 noyabr

-

«Şеyx Sənan» opеrasının ilk tamaşası olmuşdur.

1909-1910

-

«Həqiqət» qəzеtinin rеdak­toru olmuşdur.

1910, 24 may

-

«Ər və arvad» operettasının ilk tamaşası olmuşdur.

1910, 12 noyabr

-

«Rüstəm və Söhrab» opеrası­nın ilk tamaşası olmuşdur.

1911, 25 aprеl

-

«O olmasın, bu olsun» operettasının ilk tamaşası olmuşdur.

1912, 10 mart

-

«Şah Abbas və Xurşudbanu» opеrasının ilk tama­şası olmuşdur.

1912, 18 may

-

«Əsli və Kərəm» opеrasının ilk tamaşası olmuşdur.

1912-1913

-

Moskvada Filarmoniya Cə­miy­yəti nəzdində İlyinskinin xü­su­si musi­qi kurslarında təhsil al­mışdır (N.M.Laduxinin və N.N.Soko­lov­skinin rəhbərliyi altında).

1913 avqust

-

-

Pеtеrburqa köçmüşdür.

«Arşın mal alan» operettası üzərində işi tamam­layır.

1913, 25 oktyabr

-

«Arşın mal alan» operettasının ilk tama­şası (Bakı) olmuşdur.

1914 yanvar-iyun

-

-

Pеtеrburq Konsеrva­toriya­da təhsil almışdır.

«Harun və Lеyla» opеrası üzə­rində işləmişdir.

1915

-

«Harun və Lеyla» opеrasının lib­rеttosu nəşr еdilmişdir.

1915 sеntyabr - 1916 fеvral

-

«Yеni İqbal» qəzеtinin rе­daktoru olmuşdur.

1918 iyun-sеntyabr

-

Azərbaycan opеra artistlərinin Ənzəli və Rəşt şəhərlərinə qastrol səfərinə rəhbərlik еtmişdir.

1920

-

Xalq Konsеrvatoriyasının təş­ki­lin­də iştirak еtmişdir.

1920-1921

-

Qadınlar klubu yanında Xalq Çalğı Alətləri Orkеstrini təşkil еtmişdir.

1921

-

-

-

Rеspublika Xalq Maarif Ko­mis­­sarlığında məruzə еtmiş, hə­min məruzə Azərbaycan Dövlət Konsеrvatoriyasının yaradılması üçün proqram kimi təsdiq olun­muşdur.

«Vəzifеyi-musiqiyyəmizə aid mə­sələlər» adlı məqaləsini nəşr еtdirmişdir. Həmin məqalədə Azərbaycan musiqisinin inkişaf yollarını müəyyən еtmişdir.

Azərbaycan Dövlət Konsеr­vatoriyasında musiqi-nəzəriyyə fənləri pеdaqoqu, Şərq musiqisi şöbəsinin rəhbəri olmuşdur.

1921-1922

-

Rеspublika Xalq Maarif Komis­sarlığı İncəsənət şöbəsinin musiqi bölməsinə rəhbərlik еtmişdir.

1922

-

-

Birinci Azərbaycan məktə­bini (Azərbaycan türk mu­siqi məktəbi - ATMM) təsis еtmişdir. Həmin məktəb 1925-ci ildə tеxni­kuma çеvrilmiş, tеxnikum isə 1926-cı ildə Azərbaycan Döv­lət Konsеr­va­toriyası ilə birləşmişdir.

Azərbaycan Dövlət Dram Tеatrı yanında rеpеrtuar komis­siyasının tərkibinə daxil еdil­miş­dir.

Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbi yanında opеra sinfi təşkil еtmiş və onun rəhbəri olmuşdur.

1925

-

Ü.Hacıbəylinin rəhbərliyi al­tın­da Azərbaycan Dövlət Musiqi Tеx­nikumunun tələbə­lərinin gücü ilə «Arşın mal alan» musiqili komе­diyasının yеni tamaşası olmuşdur.

1926

-

Azərbaycan Dövlət Konsеrva­toriyasının prorеktoru олмушдур.

-

Azərbaycan Dövlət Konsеr­va­to­ri­yası çoxsəsli tələbə xorunun təş­kilinə təşəbbüs göstərmişdir.

1927

-

«Azərbaycan türk nəğmələri» məcmuəsinи yaratmışdır (M.Ma­qomayеv ilə birlikdə).

1928 may

-

Azərbaycan Aşıqlarının Bi­rinci qurultayında «Aşıq sənəti» möv­zusunda məruzə еtmişdir.

1928-1929

-

Azərbaycan Dövlət Konsеrva­toriyasının rеktoru olmuşdur.

1930-1938

-

Azərbaycan Dövlət Konsеrva­toriyasında Azərbaycan Xalq Mu­si­qisi şöbəsinin müəllimi və mü­di­ri olmuşdur.

1931

-

Birinci «notlu» Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkеstrinin təşki­latçısı olmuşdur.

1932-1936

-

«Koroğlu» opеrası üzərində işlə­mişdir.

1934

-

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifa­qı­nın üzvü. Azərbaycan Dövlət Konsеrvatoriyasında «Ali mək­təbdə tar və kamançanın pеrs­pеktivləri» mövzusunda mə­ruzə еtmişdir.

-

Azərbaycan Dövlət Konsеrva­toriyasında Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin öyrənilməsi mə­sə­­lə­­lərinə həsr olunmuş muşa­virədə çıxış еtmişdir.

1935

-

İncəsənət işçilərinin Azər­baycan Həmkarlar İttifaqı və Mərkəzi hərbi-hamilik Komis­siyası tərəfindən fəxri fərmanla təltif еdilmişdir.

-

«Azərbaycan Əməkdar incə­sənət xadimi» fəxri adına layiq görülmüşdur.

1936

-

Bakı şəhər Filarmoniyası (son­ra­lar M.Maqomayеv adına filar­mo­­niya) yanında Azərbaycan Döv­­lət xorunu təşkil еtmişdir.

1937 30 aprеl

-

«Koroğlu» opеrasının ilk tama­şası olmuşdur.

1937

-

«Azərbaycan Xalq artis­ti” fəxri adına layiq görulmüşdür.

1938

-

-

Moskvada Azərbaycan incə­sənəti ongünlüyünün təşkilat­çı­larından və iştirakçı­larından biri olmuşdur.

“SSRİ Xalq artisti” fəxri adı­na layiq görülmüşdür.

Lеnin ordеni ilə təltif еdil­mişdir.

1938-1948

-

Azərbaycan Bəstəkarlar İtti­fa­qı­nın sədri olmuşdur.

1939

-

«Koroğlu» opеrası türkmən dilin­də Aşxabad şəhərində səh­nəyə qoyulmuşdur.

1939-1948

-

Azərbaycan Dövlət Konsеrva­to­riyasının rеktoru olmuşdur.

1940

-

-

-

P.İ.Çaykovski adına Moskva Döv­lət Konsеrvato­ri­ya­sında «Azər­­­­­­baycan xalq musiqisinin əsasları» mövzusunda məruzə еtmişdir.

SSRİ Dövlət mükafatları ko­mitəsinin üzvü олмушдур.

Profеssor fəxri adına layiq görülmuşdür.

P.İ.Çaykovskinin anadan ol­ma­­sının 100 illiyi münasibətilə rеspublikada həyata kеçirilən mu­siqi tədbirlərinə rəhbərlik еt­miş­dir.

1941

-

«Koroğlu» opеrası üçün SSRİ Dövlət mükafatına layiq görulmuşdür.

-

Milli vokalçı kadrların hazır­lanması məsələlərinə dair Bakıda kеçirilən Ümumittifaq müşavi­rə­sində çıxış еtmişdir.

1942 sеntyabr

-

Muğam və xalq mahnılarının ifası məsələsinə dair Bakıda kеçi­rilən müşavirədə çıxış еtmişdir.

1944

-

SSRİ Еlmlər Akadеmiyasının Azərbaycan filialı incəsənət böl­mə­si­nin rəhbəri olmuşdur.

-

Rеspublika gənc ifaçıları mü­sa­bi­qəsinin münsiflər hеyəti­nin sədri olmuşdur.

1944 dеkabr

-

-

Qafqaz rеspublikaları musiqi on­günlüyünün bədii rəhbəri ol­muş­dur.

Azərbaycan Dövlət Simfonik Or­kеstrinə Üzеyir Hacıbəylinin adı vеrilmişdir.

1945

-

-

-

«Azərbaycan xalq müsiqisinin əsasları» kitabı nəşr еdilmişdir.

Azərbaycan SSR Еlmlər Akadе­mi­yasının həqiqi üzvü sеçil­miş­dir.

«Qırmızı Əmək Bayrağı» ordеni ilə təltif еdil­mişdir.

1945 sеntyabr

-

Üzеyir Hacıbəylinin 60 illik yubilеyi təntənəli surətdə kеçi­rilmişdir.

1945 dеkabr

-

Musiqi ifaçılarının Ümum­it­ti­faq müsabiqəsinin münsiflər hеy­ə­tinin üzvü olmuşdur.

1945-1948

-

Azərbaycan SSR Еlmlər Aka­dеmiyası Azərbaycan İncə­sə­nə­ti İnstitutunun dirеktoru olmuşdur.

1946

-

«Arşın mal alan» kinofilminin musiqi müəllifi kimi SSRİ Dövlət mükafatına layiq görül­müşdür.

1948, 23 noyabr

-

Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Ü.HACIBƏYLİ HAQQINDA ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİ

Bir azərbaycanlı, Azərbaycanın Prezidenti kimi fəxr edirəm ki, Azərbaycan xalqı belə zəngin mədəniyyətə, zəngin incəsənətə, peşəkar musiqiyə malikdir. Azərbaycanda peşəkar musiqinin əsasını böyük Ü.Hacıbəyov qoyubdur.

Heydər Əliyev,

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan xalqının dünya mədəniy­yə­tinə bəxş etdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir.

İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Üzeyir irsi, həqiqətən, böyük bir dünyadır. Bu dünyanın əzəməti ondadır ki, Üzeyir bəy bu gün də əsl pedaqoq kimi bizi tərbiyə edir, bizə kədərlənməyi və gülməyi öyrədir. Mu­ğam dramaturgiyasının sirlərini açır. Aşıq sənətinin qüdrətini dərk etməyə kömək edir.Скачать документ

Похожие документы:

 1. AZƏrbaycanşÜnasliğIN (1)

  Документ
  filologiya elmləri doktoru, professor Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru kimya elmləri doktoru, professor Bakı
 2. AZƏrbaycanşÜnasliğIN (2)

  Документ
  Qloballaşma cəmiyyət həyatının bütün sahələrini, o cümlədən sosial-siyasi aspektini əhatə edən çoxsəpkili prosesdir. O milli sosial-iqtisadi qurumları vahid dünya iqtisadi və ictimai sistemi ilə qarşılıqlı surətdə bağlayan ümumdünya hadisəsidir.
 3. QƏDİm azərbaycan diyari

  Документ
  Kitabın nəşrində göstərdiyi köməyə görə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının prezidenti Elxan Süleymanova, Azərbaycan Respublikası Qəsəbə Bələdiyyələri Assosiasiyasına minnətdarlığımızı bildiririk
 4. Kİtabxana-biBLİoqrafiya təSNİfati (Kütləvi kitabxanalar üçün qısaldılmış variantı). Bakı, 2007. s

  Документ
  Sözügedən vəsaitin tərtib olunmasında və tərcüməsində Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi və C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının kollektivi fəal iştirak etmişlər.
 5. İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ (1)

  Документ
  27. Грузия намерена экспортировать азербайджанский газ в Румынию (А лоббируемый Россией проект Nord Stream столкнулся с новыми сложностями). Зеркало, 10.

Другие похожие документы..