Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
1. Утвердить прилагаемое #M12293 0 901988598 3792932920 2736860970 350840744 2697443001 2483551668 3154 24258 126402297Положение о лицензировании экс...полностью>>
'Документ'
Чтобы быть настоящим профессионалом, успешно и эффективно работающим на рынке недвижимости, необходимо не только владеть ситуацией на рынке недвижимо...полностью>>
'Документ'
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся ...полностью>>
'Документ'
В зале представлена выставка книг «Рыбы». Ребята разделены на две команды. Игра состоит из нескольких этапов, где будут разные задания, оценивать их ...полностью>>

Квартальна інформація

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

23697280

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

АБ "Укргазбанк"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:

03087

Область:

Київська

Район:

Солом'янський

Населений пункт:

м. Київ

Вулиця:

Єреванська

Будинок:

1

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:

0445941104

Номер факсу емітента:

0445941104

Веб-сайт емітента:

Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):

30.06.2011

 

Вступ

Придбання цінних паперів АБ "Укргазбанк" пов’язані з ризиками, описаними у квартальній інформації, а саме у розділі ІІ "Фактори ризику".

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування - Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"; скорочене найменування - АБ "Укргазбанк". Код за ЄДРПОУ - 23697280.

     

      1.2. Дата проведення державної реєстрації 21.07.1993 р. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію, у зв'язку зі зміною назви Емітента - 12.06.2009 р.; номер свідоцтва серії А01 №374085, видане Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією.

     

      Місцезнаходження: 03047, Солом'янський р-н, м. Київ, вул. Єреванська, б.1. Телефон/факс: (044)239-28-36. Електронна пошта: imakhkamova@ Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента: /ukr

     

      Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами: вул. Червоноармійська, б.39. Телефон/факс: (044)239-28-30. Електронна пошта: mslyuev@ Веб-сторінка: /ukr/press

     

      1.3. Дата проведення державної реєстрації емітента 21.07.1993 року та емітент створений на невизначений строк, згідно з установчими документами.

      1.4. Протягом 2 кварталу 2011 року випадків купівлі чи продажу емітентом понад 10 відсотків вартості активів у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи не відбулося.

      1.5. Протягом 2 кварталу 2011 року в структурі головного банку емітента було створено такі підрозділи:

     

      - управління грошового обігу, касових операцій та перевезення цінностей;

      - департамент по роботі з проблемними активами.

     

      Банк продовжив реорганізацію системи управління мережею продажів шляхом переходу на «єдиний баланс» банку, а саме:

      - реорганізовано Херсонську, Харківську та Ужгородську філії шляхом відкриття на їх базі відділень категорії «А» на балансі головної установи Банку та створення Херсонської, Харківської та Закарпатської обласних дирекцій, до складу яких увійшли відділення, розташовані у відповідних областях;

      - створено Чернівецьку обласну дирекцію, до складу якої увійшли відділення, розташовані в Чернівецької області, шляхом виділення зі складу Подільської регіональної дирекції Банку.

      Станом на 01.07.2011 року мережа Банку налічує 280 точок продажів (головна установа Банку, 6 філій, 273 відділень), 565 банкоматів, 10 кіосків самообслуговування, 356 банківських та 404 торговельних POS-терміналів.

      З метою підвищення ефективності роботи мережі АБ «Укргазбанк» за рахунок збільшення комісійних доходів, протягом 2 кварталу 2011 року було здійснено переміщення неефективного працюючого відділення на нову адресу у місті Мелітополь, Запорізької області.

      З метою підвищення ефективності роботи мережі банкоматів АБ «Укргазбанк» протягом звітного періоду було демонтовано 43 неефективно працюючих банкомати, з яких 28 встановлені в більш привабливих місцях.

     

      1.6. Протягом звітного періоду емітентом не створювались дочірні підприємства та випадки набуття статусу залежного від емітента підприємства відсутні.

     

      Випадків ліквідації дочірнього або залежного підприємства протягом звітного кварталу не було, оскільки дочірні/залежні підприємства у емітента відсутні.

      1.7. Станом на 01.04.2011 року розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу складає 5 700 000 000,00 (п'ять мільярдів сімсот мільйонів) грн., власний капітал емітента складає 1 931 543 000,00 (один мільярд дев'ятсот тридцять один мільйон п'ятсот сорок три тисяч) грн.

     

      Станом на 01.07.2011 року:

      - розмір зареєстрованого статутного капіталу складає - 5 700 000 000,00 (п'ять мільярдів сімсот мільйонів) грн.;

      - розмір сплаченого статутного капіталу складає - 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) грн.;

      - власний капітал Емітента складає - 1 970 533 000,00 (один мільярд дев'ятсот сімдесят мільйон п'ятсот тридцять три тисячі) грн.

     

      Згідно протоколу № 2 від 30 травня 2011 року позачерговими загальними зборами акціонерів АБ "Укргазбанк" було прийнято рішення збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» на 4 300 000 000,00 (чотири мільярди триста мільйонів грн. 00 коп.) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

     

      Після змін та впровадження усіх законодавчих дії щодо реєстрації статутного капіталу, а також звітної дати його розмір складає 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) грн.

      1.8. Протягом 2 кварталу 2011 року АБ "Укргазбанк" у об'єднаннях підприємств чи групах суб'єктів господарювання учасником не ставав, участь не припиняв.

      1.9. Дата проведення 28.04.2011

      Вид загальних зборів чергові

     

      Кворум зборів 98,65 %

      Опис Згідно із рішенням Наглядової ради АБ «Укргазбанк» від 21.03.2011 (протокол № 2) було здійснене скликання річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк» з таким порядком денним:

      1. Про обрання Лічильної комісії АБ «Укргазбанк».

      2. Про звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

      3. Про звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

      4. Про звіт та висновок Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за результатами діяльності АБ «Укргазбанк» у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

      5. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «Укргазбанк» за 2010 рік та висновків зовнішнього аудитора.

      6. Про розподіл прибутку АБ «Укргазбанк» за підсумками роботи в 2010 році.

      7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      8. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      9. Про обрання членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      10. Про обрання Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      12. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

      13. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

      14. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк».

      15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

      16. Про внесення змін до Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      17. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      18. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      19. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      20. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      21. Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      22. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

     

      Результати розгляду питань

     

      По першому питанню голосували:

      «За» 5604525998 голосів, що складає 99,68% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 17820000 голосів, що складає 0,32% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По першому питанню вирішили:

      1. Встановити склад Лічильної комісії АБ «Укргазбанк» на річних загальних зборах акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011 у кількості 3 (три) особи.

      2. Обрати до складу Лічильної комісії АБ «Укргазбанк»:

      • Медведського Володимира Івановича – голова Лічильної комісії;

      • Горковеця Максима Миколайовича – член Лічильної комісії;

      • Клюско Сніжану Олегівну – член Лічильної комісії.

     

     

      По другому питанню голосували:

      «За» 5052820874 голоси, що складає 89,87% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 201 голос, що складає 0,0000036% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 569524553 голоси, що складає 10,12966% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По другому питанню вирішили:

      1. Затвердити звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2010 рік, що додається.

     

     

      По третьому питанню голосували:

      «За» 5052821075 голосів, що складає 89,87% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 569524553 голоси, що складає 10,13% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По третьому питанню вирішили:

      1. Затвердити звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2010 рік, що додається.

     

     

      По четвертому питанню голосували:

      «За» 5052820774 голоси, що складає 89,87% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 301 голос, що складає 0,0000053% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 569524553 голоси, що складає 10,1297% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По четвертому питанню вирішили:

      1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за результатами діяльності АБ «Укргазбанк» у 2010 році, що додається.

           

      По п’ятому питанню голосували:

      «За» 5053516480 голосів, що складає 89,88% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 568829148 голосів, що складає 10,12% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По п’ятому питанню вирішили:

      1. Затвердити річні результати діяльності, а саме річну фінансову звітність (річний звіт) АБ «Укргазбанк» за 2010 рік, що додається.

      2. Затвердити аудиторський звіт АФ «ПКФ Аудит-фінанси» за наслідками аудиту річної фінансової звітності за 2010 рік, що включає висновок аудитора та річну фінансову звітність банку за 2010 рік, що додається.

     

            По шостому питанню голосували:

      «За» 5052820774 голоси, що складає 89,87% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 1136655 голосів, що складає 0,02% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 568388199 голосів, що складає 10,11% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По шостому питанню вирішили:

      1. У зв’язку з тим, що власний капітал АБ «Укргазбанк» менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу не сплачувати дивіденди.

      2. Направити прибуток АБ «Укргазбанк» за 2010 рік у сумі 10 058 021,25 грн. до резервного фонду банку, який використовується на покриття збитків банку.

     

            По сьомому питанню голосували:

      «За» 5621320367 голосів, що складає 99,98% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 441250 голосів, що складає 0,0078% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 584011 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По сьомому питанню вирішили:

      1. Припинити з 28.04.2011 повноваження Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк»:

      • Івченка В.А. – представника акціонера Міністерство фінансів України – Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      • Кравченка В.П. – представника акціонера Міністерство фінансів України – заступника Голови Наглядової ради АБ «Укргазбанк» (члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»);

      • Дубровіна О.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      • Коцюби В.О. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      • Кравця А.М. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      • Матузки Я.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк»;

      • Москаленка С.І. – представника акціонера Міністерство фінансів України – члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк».

          

      По восьмому питанню голосували:

      «За» 5053516480 голосів, що складає 89,88% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Проти» 441250 голосів, що складає 0,0078% від загальної кількості голосуючих акцій.

      «Утримались» 568387898 голосів, що складає 10,11% від загальної кількості голосуючих акцій.

     

      По восьмому питанню вирішили:

      1. Встановити з 28.04.2011 кількісний склад Наглядової ради АБ «Укргазбанк» у кількості 7 (сім) осіб.

     

            По дев’ятому питанню голосували:

      Голосування з даного питання проводилось способом кумулятивного голосування

     

      За обрання Івченка В.А. подано 4999900744 голоси (88,93%)

      За обрання Сисоєвої Т.П. подано 5000834784 голоси (88,95%)

      За обрання Матузки Я.В. подано 4999950254 голоси (88,93%)

      За обрання Романова І.В подано 5000900254 голоси (88,95%)

      За обрання Страшного А.І. подано 4999800054 голоси (88,93%)

      За обрання Омельяненка О.А. подано 4349589891 голос (77,36%)

      За обрання Горбаля О.М. подано 96059 голосів (0,0017%)

      За обрання Поліщука Г.М. подано 100054 голоси (0,0018%)

      За обрання Дмитренка Г.В. подано 1000154 голоси (0,018 %)

      За обрання Пертіна О.В. подано 154 голоси (0,0000027 %)

      За обрання Крихтіна О.Є. подано 5000150054 голоси (88,93%)

      За обрання Гліманна Б.К. подано 5000905053 голоси (88,95%)

      За обрання Прокопенка О.Ю. подано 100260 голосів (0,0018%)

     

      По дев’ятому питанню вирішили:

      1. Обрати до складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк» таких осіб:

      • Івченка В.А. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Сисоєву Т.П. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Матузку Я.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Романова І.В. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Страшного А.І. – представника акціонера Міністерство фінансів України;

      • Крихтіна О.Є. – представника акціонера Кулієва Вагабзади Азіз Огли на посаду члена Наглядової ради зі статусом незалежного;

      • Гліманна Б.К. – представника акціонера Хомича Івана Валентиновича на посаду члена Наглядової ради зі статусом незалежного.

     

            По десятому питанню голосували:

      «За» 5000677456 голосів, що складає 88,94% від загальної кількості голосів акціонері

      , присутніх на зборах.

      «Проти» 52839394 голоси, що складає 0,94% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 568829148 голосів, що складає 10,12% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По десятому питанню вирішили:

      1. Обрати Головою Наглядової ради АБ «Укргазбанк» Івченка Віктора Анатолійовича.

     

         

      По одинадцятому питанню голосували:

      «За» 5000677657 голосів, що складає 88,94% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

      «Утримались» 621668341 голос, що складає 11,06% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах.

     

      По одинадцятому питанню вирішили:

      1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк»:

      1.1. Строк дії повноважень Голови та членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк» складає 3 (три) роки (по 27.04.2014 року включно).

      1.2. Голова та члени Наглядової ради АБ «Укргазбанк», які є державними службовцями, виконують покладені на них Статутом Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами).

      1.3. Члени Наглядової ради, які не є державними службовцями, виконують покладені на них Статутом Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на оплатній основі. Розмір їх винагороди складає 90% грошового забезпечення Голови Правління АБ «Укргазбанк» (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АБ «Укргазбанк», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами).

      1.4. Зміни та доповнення до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», які не стосуються основних умов, визначених у п.п.1.1.-1.3. цього рішення, можуть вноситись за погодженням між Головою і членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк» та Головою Правління АБ «Укргазбанк».

      2. Обрати Голову Правління АБ «Укргазбанк» Брезвіна А.І. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «Укргазбанк» цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк». Цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк» мають бути підписані 28.04.2011.

           Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні",
 2. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (1)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 3. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (10)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 4. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (13)

  Документ
  II. Примітки: Підприємство здійснює діяльність яка не потребує ліцензій (дозволів).Інформація про рейтингове агенство відсутня: рейтингування не проводилося.
 5. Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік фінансове забезпечення

  Документ
  До доходної частини міського бюджету міста Миколаєва за 2010 рік надійшло 1078260,831 тис. грн., з них до загального фонду надійшло 1003861,423 тис. грн.

Другие похожие документы..