Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Метою цієї статті є встановлення стану правового регулювання тих аспектів трудових відносин, які пов'язані зі збором відомостей та перевіркою відпові...полностью>>
'Документ'
Донецк – Днепропетровск – Кривой Рог – Николаеве – Одесса – Балчик – Варна – Солнечный Берег – Поморье – Стамбул – Пловдив – София – Велико Тырново –...полностью>>
'Тесты'
Составители: заведующая кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета РУДН, Профессор, д.ю.н.Немытина М.В., доцент, к.ю.н. Гл...полностью>>
'Закон'
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда н...полностью>>

Тестові завдання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра гуманітарних дисциплін

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з “Професійної риторики”

для магістрантів іноземних громадян факультету заочного,

дистанційного та післядипломного навчання

Cклала: ст. викладач Гузенко І.І.

Затверджено на засіданні

кафедри гуманітарних дисциплін

протокол № 1 від 31 серпня 2009 р.

Зав.кафедри __________ Полянський О.А.

ЛЬВІВ - 2009

Варіант 1

1. Які фізіологічні частини організму є опорними для мовленнєвого (фонаційного) дихання:

1) плечі,

2) діафрагма,

3) долоні,

4) живіт,

5) обличчя,

6) ділянка ключиці,

7) щелепи,

8) легені,

9) рот,

10) ніс.

2. Назвіть 5 елементів прояву поведінки (кінесики), що формують мову рухів.

3. Риторика − це наука про:

1) звуки мови,

2) ораторське мистецтво, красномовство,

3) частини мови.

4. У суді з промовами не виступають:

1) прокурор;

2) адвокат;

3) підсудний.

5. Родоський стиль риторики відзначається:

1) діловитістю змісту;

2) емоційністю;

3) красою форми.

6. Етос – це засоби впливу, що апелюють до:

1) норм людської поведінки;

2) почуттів;

3) розуму.

7. Метою вступу у промові є встановлення контакту з аудиторією:

1) так;

2) ні.

8. Який художній засіб підкреслено в уривку:

Хай горить, як сонця, релі,

нам любові гордий стяг,

щоб і ми були, як скелі,

В морі шумному життя?

1) метафора;

2) гіпербола;

3) алегорія;

4) порівняння.

9. У яких рядках у всіх словах є голосний звук [а]?

1. Лопата, отримати, пелена, кишеня, юрта.

2. Яма, сім’я, їхати, батько, гора.

3. Нога, особа, тім’я, здоров’я, кур’єр.

1) 1, 3;

2) 2, 3;

3) 1, 2;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

10. У якому рядку у всіх словах правильно виділені наголошені склади?

1. Назовсім, сидячи, сирота, мелений.

2. Атлас, друкарня, задній, краяти.

3. Методика, рентген, формула, ячмінь.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

Варіант 2

1. Яким повинен бути видих при мовленнєвому диханні:

1) короткий;

2) найкоротший;

3) довгий;

4) середній;

5) досить довгий.

2. Що таке проксеміка:

1) наука про арґументацію;

2) сфера логіки;

3) розміщення людини (оратора) у просторі;

4) іміджелогія.

3. Оратор − це людина, яка вміє:

1) виголошувати промови;

2) танцювати;

3) робити компліменти;

4) підтримувати духовно-емоційний контакт з аудиторією.

4. До головних рис академічного красномовства не належать:

1) доказовість;

2) бездоганна логічність;

3) млявість;

4) чітка термінологія;

5) точність мислення.

5. Для давньоримської риторики характерними є ознаки:

1) складність конструкцій речень;

2) інвективність (розвінчуваність);

3) афористичність.

6. Логос – це засоби впливу, що апелюють до:

1) норм людської поведінки;

2) почуттів;

3) розуму.

7. Метою головної частини є:

1) обґрунтування тез оратора;

2) розкриття теми промови.

8. Який художній засіб підкреслено в уривку:

Сьогодні я в морі любові,

душа – як у зорях, блакить,

а сніг, наче квіти бузкові,

на вітах каштанів лежить? (В.Сосюра)

1) порівняння;

2) синекдоха;

3) епітет;

4) гіпербола.

9. У яких рядках у всіх словах є голосний звук [а]?

1. Ряд, криниця, тривати, гримати, бриніти.

2. Якість, камінь, свято, морквяний, моя.

3. Тривога, мітла, земля, казка, сотня.

1) 2, 3;

2) 1, 3;

3) 1, 2;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

10. У якому рядку у всіх словах правильно виділені наголошені склади?

1. Європеєць, блищати, звичай, наосліп.

2. Напам’ять, рояль, краяти, абітурієнт.

3. Безвісти, вогкий, елемент, мадяр.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

Варіант 3

1. Оптимальний ритм мовленнєвого дихання:

1) 1 - 3 - 5,

2) 5 - 5 - 5,

3) 5 - 2 - 15,

4) 5 - 2 - 5.

2. Де повинен перебувати ритор під час публічного виступу для оптимального впливу:

1) на трибуні;

2) за столом;

3) з лівого чи правого боку;

4) по центру аудиторії без перешкод;

5) серед слухачів, сидячи;

6) поза слухачами.

3. До загальновідомих п’яти видів красномовства не належать:

1) юридичне (судове);

2) академічне;

3) політичне;

4) церковне;

5) промислове;

6) суспільно-побутове.

4. До жанрів академічного красномовства не належить:

1) наукова доповідь;

2) наукове повідомлення;

3) наукова лекція (вузівська чи шкільна);

4) виступ на ювілеї;

5) реферат, виступ на семінарському занятті;

6) науково-популярна лекція, бесіда.

5. „Про оратора”, „Брут”, „Оратор”, філософські „Тулусканські бесіди” − це твори:

1) Цицерона;

2) Цезаря;

3) Квінтіліана.

6. Пафос – це засоби впливу, що апелюють до:

1) норм людської поведінки;

2) почуттів;

3) розуму.

7. Шляхами викладу матеріалу є:

1) дедуктивний, індуктивний;

2) природний, штучний.

8. Який художній засіб підкреслено в уривку:

Ластівки на сонці, ластівки на сонці,

як твої зіниці в радісних очах...

Зацвіли ромашки десь на горизонті,

й пахнуть поцілунки, як китайський чай...? (В.Сосюра)

1) уособлення;

2) порівняння;

3) алегорія;

4) метафора.

9. У яких рядках у всіх словах є голосний звук [а]?

1. Ім’я, країна, блищати, їжак, іноді.

2. Істина, Василь, роз’яснити, буряк, зв’язок.

3. Папір, казка, комар, палац, тиша.

1) 1, 3;

2) 2, 3;

3) 1, 2;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

10. У якому рядку у всіх словах правильно виділені наголошені склади?

1. Різкий, просмолити, спечений, шістдесят.

2. Казковий, аудиторія, одинадцять, здійсненність.

3. Клопіт, наздогад, ремесло, просмолити.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

Варіант 4

1. Назвіть 8 параметрів техніки мовлення.

2. За якими законами відбувається візуальний контакт з аудиторією:

1) закон вісімки;

2) потрійна петля;

3) квадра погляду;

4) статична фіксованість.

3. П. Сопер вважав, що існує лише два види красномовства:

1) інформаційне;

2) лекційне;

3) агітаційне.

4. Колоквіум, дискусія, диспут, усна рецензія, обговорення − це:

1) форми діалогу викладачів зі студентами;

2) слідчого і підсудного;

3) батька і сина.

5. Найвидатнішим ритором і найкращим українським оратором кін. XVII − поч. XVIII ст. вважають:

1) Стефана Яворського;

2) Антонія Радивиловського;

3) Феофана Прокоповича.

6. Засновниками класичної риторики є:

1) Аристотель;

2) Горгій;

3) Квінтіліан.

7. Дедуктивний спосіб викладу матеріалу – це рух:

1) від формулювання арґументів до формулювання тези;

2) від формулювання тези до формулювання арґументів.

8. Який художній засіб підкреслений в уривку:

Я молодий і чистий,

Як вічність, молодий.

Дорога колосиста

Звивається, мов змій? (М. Рильський)

1) порівняння;

2) метафора;

3) гіпербола;

4) епітет.

9. У яких рядках у всіх словах є голосний звук [а]?

1. Березень, вітер, хлопець, олово, осінь.

2. Вівця, відлига, жінка, машина, перемога.

3. Сівба, фабрика, дружина, футляр, Оля.

1) 2, 3;

2) 1, 2;

3) 1, 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

10. У якому рядку у всіх словах правильно виділені наголошені склади?

1. Розіграш, староста, численний, спросоння.

2. Аптекарський, відозва, відповзати, одинадцять.

3. Вказівний, надворі (присл.), епос, живопис.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

Варіант 5

1. Назвіть 5 вправ для постанови зубних приголосних.

2. Назвіть 5 складових системи Станіславського.

3.Судове (юридичне) красномовство − це:

1) ораторська діяльність науковця та викладача, який доповідає про результати дослідження або популяризує досягнення науки;

2) ораторські виступи учасників судочинства в процесі розгляду судової справи з позицій законодавства;

3) проповіді, бесіди, напучення, коментування Біблії у практиці різноманітних християнських конфесій.

4. Політичне красномовство формується на ґрунті:

1) дорадчої риторики;

2) епідектичної (урочистої) риторики;

3) судової риторики.

5. Риторика – це наука, яка вивчає:

1) способи ефективного мовлення;

2) способи підготовки та виголошення ораторських промов;

3) способи переконання під час публічних виступів.

6. Інвенція – це розділ риторики, який вивчає:

1) засоби виразності ораторської промови;

2) розробку предметної царини ораторської промови;

3) структуру ораторської промови.

7. Індуктивний спосіб викладу матеріалу – це рух:

1) від формулювання арґументів до формулювання тези;

2) від формулювання тези до формулювання арґументів.

8. Як називається художній засіб, що визначає в зображуваному предметі якусь характерну ознаку?

1) алегорія;

2) метафор;

3) епітет;

4) гіпербола.

9. У яких рядках у всіх словах є голосний звук [а]?

1. Голова, подорож, сторож, сирота, пісня.

2. Надія, хата, буря, суддя, Ярина.

3. Ілля, друкарня, мрія, робітниця, ім’я.

1) 1, 2;

2) 2, 3;

3) 1, 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

10. У якому рядку у всіх словах правильно виділені наголошені склади?

1. Вносити, оспіваний, променистий, впливовий.

2. Жалоба, навстіж, помалу, вороже.

3. Красномовець, надворі, численний, наосліп.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

Варіант 6

1. Де розміщено резонатори звуку?

1) у зоні щелеп;

2) у гортані;

3) у гайморних пазухах;

4) у носі;

5) у тіменній зоні.

2. Як називається оптимальний ритм праці мозку у процесі прийняття рішень та арґументації власної думки:

1) бета-ритм,

2) дельта-ритм,

3) альфа-ритм.

3. Ораторська діяльність науковця та викладача, який доповідає про результати дослідження або популяризує досягнення науки − це:

1) юридичне (судове) красномовство;

2) академічне красномовство;

3) політичне красномовство.

4. У римській культурі риторика зображувалася у образі:

1) двох богинь Ериди;

2) богині переконання Пейто;

3) вченої жінки − богині мистецтв.

5. Риторику як «мистецтво переконання» визначав:

1) Аристотель;

2) Квінтіліан.

6. Найбільш складною для оратора є аудиторія:

1) байдужа;

2) конфліктна;

3) прихильна.

7. Метою завершення є:

1) закріплення оратором своїх положень у свідомості аудиторії;

2) нагадування аудиторії про основний зміст промови.

8. Як називається художній засіб, що полягає у зіставленні одного предмета з іншим, подібним до нього?

1) гіпербола;

2) уособлення;

3) синекдоха;

4) порівняння.

9. У яких рядках у всіх словах є голосний звук [а]?

1. Абажур, відвар, столяр, явір, дар.

2. Касир, пасажир, ювіляр, комісар, яр.

3. М’ясо, цвях, зокрема, з’їзд, індичка.

1) 1, 2;

2) 2, 3;

3) 1, 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

10. У якому рядку у всіх словах правильно виділені наголошені склади?

1. Перчений, епос, живопис, докінчити.

2. Возвеличити, сирота, мелений, переобраний.

3. Безвісти, вогкий, здійсненність, жвавість.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

Варіант 7

1. Який реєстр голосу є оптимальним у процесі аргументації:

1) низький;

2) середній;

3) високий;

4) змішаний.

2. Назвіть 5 головних відмінностей фемінної та маскулінної риторики.

3. Проповіді, бесіди, настанови, коментування Біблії у практиці різноманітних християнських конфесій − це красномовство:

1) суспільно-побутове;

2) політичне;

3) церковне.

4. Першим з великих ораторів Афін був:

1) Корак;

2) Лісій;

3) Перікл.

5. Риторику як «мистецтво говорити витончено» визначав:

1) Аристотель;

2) Квінтіліан.

6. Мета промови – це:

1) результат, до якого прагне оратор;

2) враження, яке він намагається справити на аудиторію.

7. Який художній засіб підкреслено в уривку: „Шумів травою степ шовковий, Сміявся день, пісні лились...”? (О. Олесь)

1) метафора;

2) гіпербола;

3) порівняння;

4) епітет.

8. Який художній засіб підкреслено в уривку:

Повітря – мов прив’ялий трунок,

Це рання осінь шле цілунок.

Такий чудовий та сумний? (П. Тичина)

1) епітет;

2) інверсія;

3) порівняння;

4) гіпербола.

9. У яких рядках у всіх словах є голосний звук [а]?

1. Журба, м’яч, щеня, шматок, пошана.

2. Калюжа, стеля, рясний, міра, лящ.

3. Пісня, шанувати, подорож, журнал, жаль.

1) 1, 3;

2) 2, 3;

3) 1, 2;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

10. У якому рядку у всіх словах правильно виділені наголошені склади?

1. Приріст, вроздріб, одинадцять, здійсненність.

2. Завидний, тонна, ясеновий, встелити.

3. Певний, топлений, ясновидець, всередині.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

Варіант 8

1. Які вправи формують носові звуки та відкривають реєстри:

1) “політність голосу”

2) “спів у маску”,

3) “артикуляційна розминка”.

2. Назвіть 5 видів суперечки за метою.

3. Влучне, гостре або урочисте слово з приводу якоїсь важливої події у приватному житті або у певній гострій чи цікавій ситуації − це красномовство:

1) суспільно-побутове;

2) агітаційне;

3) інформаційне.

4. Утвердив принцип „риторика − майстер переконання” і розробив засоби, якими оратор може, насолоджуючи душу слухача і приспавши трошки розум, вести його за собою:

1) Аристотель;

2) Горгій;

3) Сократ.

5. Предмет риторики – це публічний виступ:

1) так;

2) ні.

6. У риториці виділяють таку кількість типів підготовки до промови:

1) три;

2) чотири;

3) п’ять.

7. Слово або вираз, ужитий в переносному, образному значенні – це ...

1) архаїзм;

2) антонім;

3) троп;

4) синонім.

8. Який художній засіб підкреслений в уривку:

„Надворі осіння ніч – вітряна й видна. Низько в небі стримить, як золотий серп, пізній місяць...”?

1) епітет;

2) літота;

3) порівняння;

4) метафора.

9. У яких рядках у всіх словах є голосний звук [а]?

1. Думати, сад, березень, назва, позика.

2. В’язень, натиск, м’ята, газета, поява.

3. Зоя, наш, лякливий, різьбяр, доля.

1) 1, 2;

2) 2, 3;

3) 1, 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

10. У якому рядку у всіх словах правильно виділені наголошені склади?

1. Крижаний, писемний, назовсім, сидячи.

2. Впливовий, кінний, звичай, наосліп.

3. Перчити, назовсім (присл.), шістдесят, загарбати.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

Варіант 9

1. Назвіть 7 складових дикторської (акторської) аплікатури.

2. Назвіть 4 найбільш переконливих засоби арґументації:

1) формальна логіка;

2) розкриття причин та наслідків;

3) перехід на особистість;

4) наведення безперечних фактів;

5) інтрига;

6) наукові дані;

7) статистика;

8) посилання на авторитет;

9) вихід на потреби;

10) створення образів.

3. Виступ оратора, що виражає інтереси тієї чи іншої партії (політичної сили) чи роз’яснює якусь суспільно-політичну ситуацію − це красномовство:

1) академічне;

2) юридичне;

3) політичне.

4. Вважав, що першою умовою успіху оратора є жвавість, другою − жвавість, третьою − жвавість:

1) Демосфен;

2) Клеон;

3) Молон.

5. Компонентами риторичного трикутника є:

1) оратор, промова, аудиторія;

2) етос, логос, пафос.

6. Аргументація – це:

1) обґрунтування прийнятності, слушності певної тези;

2) сукупність аргументів, що наводять на підтримку тези.

7. Розміщення і співвідношення усіх складових частин літературного твору – це ...

1) сюжет;

2) фабула;

3) композиція;

4) епілог.

8. Який художній засіб підкреслено в уривку:

„Моя країно зоряна, біблійна й пишна,

квітчаста Батьківщино вишні й соловейка”?

1) епітет;

2. метафора;

3) метонімія;

4) інверсія.

9. У яких рядках у всіх словах є голосний звук [а]?

1. Зоря, косарі, поштар, школяр, цар.

2. Нікель, джміль, ніс, лопата, березень.

3. Оселя, земля, який, пояснити, в’янути.

1) 1, 3;

2) 1, 2;

3) 2, 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

10. У якому рядку у всіх словах правильно виділені наголошені склади?

1. Казковий, отвір, прізвище, врозсип.

2. Вповільнити, наздогад, ремесло, оспіваний.

3. Пивний, жмуритися, вносити, звичай.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

Варіант 10

1. Які ділянки обличчя домінують у формуванні рис обличчя:

1) ніс,

2) губи,

3) щоки,

4) чоло,

5) очі,

6) брови,

7) підборіддя.

2. Назвіть 5 складових оцінювання риторики homo verbo agens.

3. Промова, звернена до суду, інших учасників судочинства та присутніх при розгляді кримінальної, цивільної чи адміністративної справи, що містить висновки щодо тієї чи іншої справи − це промова:

1) судова;

2) лекційна;

3) політична.

4. Риторичне вчення виклав у двох трактатах: „Риторика” („Про мистецтво риторики”) і „Поетика”:

1) Катон;

2) Гай Веррес;

3) Арістотель.

5. Модусами публічного виступу є:

1) оратор, промова, аудиторія;

2) етос, логос, пафос.

6. Ораторська промова складається з:

1) вступу, арґументації, висновку;

2) вступу, арґументації, критики;

3) вступу, головної частини, завершення.

7. Художнє перебільшення якихось рис людини, предметів або явищ називається...

1) літота;

2) анафора;

3) гіпербола;

4) епіфора.

8. Який художній засіб підкреслено в уривку:

„Моя країно зоряна, біблійна й пишна,

квітчаста Батьківщино вишні й соловейка”?

1) епітет;

2) метафора;

3) метонімія;

4) інверсія.

9. У яких рядках у всіх словах є голосний звук [а]?

1. Майстерня, казарма, вправа, Надя, сам.

2. П’єса, джміль, тягнути, расовий, універмаг.

3. Сторінка, фізика, наш, Уляна, розв’язок.

1) 1, 2;

2) 1, 3;

3) 2, 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.

10. У якому рядку у всіх словах правильно виділені наголошені склади?

1. Особовий, приміряти, ялинковий, сидячи.

2. Крутнути, торф’яний, ясен, одинадцять.

3. Тоншати, врозсип, писемність, янголятко.

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) у всіх рядках;

5) в жодному рядку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тестові завдання з банку даних

  Документ
  Тема: Гігієна як наука. Місце і значення гігієни в системі медичних наук та практичній діяльності лікаря. Основні закони гігієни. Методи гігієнічних досліджень.
 2. Тестові завдання до вступних випробувань за фахом для осіб, які на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” Тестові завдання з дисципліни Фінансовий облік 1

  Документ
  до вступних випробувань за фахом для осіб, які на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”
 3. Завдання XVII всеукраїнської олімпіади з основ правознавства 9 клас тестові завдання

  Документ
  б) приймається представниками політичної більшості у парламенті, але не менш як 2/3 від загальної кількості народних депутатів, Прези­дент не може застосувати право відкладально-го вето,
 4. Тестові завдання для модульного контролю №1 з дисципліни «Управління маркетингом» для студентів 3 курсу напряму «Міжнародний бізнес»

  Документ
  Як слід організувати відділ маркетингу в компанії «Західзерно», якщо вона закуповує збіжжя, виготовляє з нього борошно і продає великим хлібозаводам і мініпекарням,
 5. Тестові завдання до курсу

  Документ
  За якою класифікаційною ознакою економічний аналіз може бути порівняльним, факторним, діагностичним, маржинальним, економіко-статистичним, маркетинговим,
 6. Тестові завдання для модульного контролю №1 з дисципліни «Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для студентів 4 курсу напряму«Міжнародний бізнес»

  Документ
  Як називається різновид договорів комісії, згідно з яким постачальники поставляють товари на склади посередників, які збувають їх покупцям і переводять виручені грошові кошти постачальникам?

Другие похожие документы..