Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Книга излагает основы священной нумерологии - науки о духовных свойствах чисел, присутствующих в религиях и мистических учениях. В ней проанализирова...полностью>>
'Документ'
В XXI столетии основной чертой международных отношений станет бесполярность: доминировать будут не одно, два или даже несколько государств, а десятки ...полностью>>
'Программа'
Абрамов Денис Александрович, Авхадиев Фарит Габидинович, Гиниятова Динара Халиловна (Казань) Аналоги леммы Шварца для интегральных характеристик обла...полностью>>
'Документ'
Сборник эффективных медиапроектов и медиатехнлогий, применяемых учебными заведениями профессионального образования с целью информирования о ходе реал...полностью>>

Педагогічна бібліографія (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

2004

Покажчик літератури

Випуск 15

Київ-НПУ-2008

ББК 91. 9:74

УДК 01:371

У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 15. – 340 с.

Редакційна колегія: Л.П.Вовк (наук. консультант), Н.В.Гузій, Л.В.Савенкова,

Н.І.Тарасова (голов. редактор), Г.І.Шаленко (заст. голов. ред.)

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 15-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 2004 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.

Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна, Шаленко Галина Іванівна

Комп’ютерний набір: О.С.Антоненко, О.С.Крайник, О.В.Пекур, І.В.Позднякова, І.Б.Трикозенко

С Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2008

Законодавчі документи з питань освіти

 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти / Ред. О. А. Кривенко. -К. :КНТ, 2004. -88 с.

 2. Документи про школу/ Упоряд. Н. Мурашко. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2004. - 128 с. - (Бібліотека „Шкільного світу”).

 3. Накази загальноосвітнього навчального закладу / В. І. Шелакін, Н. К. Калантай, Н. О. Чепель. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2004. - 128 с. - (Бібліотека „Шкільного світу”).

 4. Нормативно-правові документи з питань вищої освіти/ За ред. Я. Я. Болюбаша; Укл. Т. Дудник, Т. Іщенко, М. Хоменко. – К, 2004. - 304 с.

 5. Про внесення змін до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”: Закони України від 4 березня 2004 р. № 1579-ІУ; від 4 листопада 2004 р. № 2154-ІУ //Офіційний вісник України. -2004. -№12. -С. 63-64; № 47. -16-17.

 6. Про внесення змін у додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам і до переліку педагогічних та науково-педагогічних працівників: Постанова КМ України від 14 січня 2004 р. № 40 //Офіційний вісник України. -2004. -№2. -С. 131-132.

 7. Про внесення змін у додаток до пунктів 71 і 72 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів: Постанова КМ Українии від 27 серпня 2004 р. №1124 // Офіційний вісник України. -2004. -№35. -С. 107.

 8. Про підтримку сімей при народженні дитини: Постанова КМ України від 28 липня 2004 р. № 981 // Офіційний вісник України. -2004. -№31. -С. 43-44.

 9. Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти: Постанова КМ України від 5 липня 2004 р. № 841 //Офіційний вісник України. -2004. -№27. -С. 214-215.

 10. Про утворення Міжвідомчої комісії з питань участі України в Болонському процесі: Постанова КМ Українивід 25 серпня 2004 р. № 1131 ; Склад…; Положення про Міжвідомчу комісію з питань участі України в Болонському процесі // Офіційний вісник України. -2004. -№ 35. -С. 146-148.

 11. Чижевський Б. Нормативно-правова база функціонування 12-річної школи/ Б.Чижевський //Директор школи. - 2004. - №8. - С. 15-18.

Див. 3279, 3779-3781, 4437-4439.

Стратегія розвитку освіти в Україні
 1. Астахова Е. В. Глобализация и образование: позиция Украины // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. /МОН України. АПН України. НТУ „Харківський політехнічний інститут”; за ред. Л.Л.Товажнянського, О.Г.Романовського. -Х. , 2004. -Вип. 4(8). -С. 3-6.

 2. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю /В. П. Андрущенко. -К.: Знання України, 2004. -804 с.

 3. Березовська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні як історико-педагогічна проблема /Л.Д.Березівська// Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 37. -С. 10-15.

 4. Биков І. Маркетинг в освіті та зв’язки з громадськістю/ І. Биков, Т. Сорочан //Директор школи. - 2004. - №45, 48. - С. 2-7, 2-7.

 5. Болгаріна В. С. Культурологічний підхід до визначення стратегії розвитку загальноосвітнього навчального закладу /В. С. Болгаріна //Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 36. -С. 84-87.

 6. Букач М. М. Етичні засади реформування освіти /М.М.Букач //Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили. Педагогічні науки. -Миколаїв, 2004. - Т. 36, вип. 23. -С. 7-12.

 7. Государственная политика в сфере образования: глобальные и региональные аспекты: Программы и материалы ХІ Междунар. студ. науч. конф., Харьков, 3 апр. 2004 г. /Редкол. :В. И. Астахова и др. -Х. :НУА, 2004. -161 с.

 8. Гуманізм та освіта: Зб. матеріалів Міжнар. наук. практ. конф., м. Вінниця, 21-23 верес. 2004 р. : У 2 т. / Редкол. : Б.І.Мокін та ін. -Вінниця:УНІВЕРСУМ, 2004. -Т.1. -298 с.

 9. Дарійчук Л. Система освіти в Україні: реформування чи оновлення?/ Л. Дарійчук //Вища школа. - 2004. - N1. - С. 29-40

 10. Дзоз В. Освітня справа як складник гуманітарної політики держави/ В. Дзоз //Вища освіта України. - 2004. - N4. - С. 36-40

 11. Желуденко М. О. Зростання значущості освіти в Україні/ М. О. Желуденко //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова.– К.: Логос, 2004. - Т. 44. - С. 36-43.

 12. Іванишин П. Зміни потрібні, але які?: (національний імператив і методологічні засади освітянських реформ) / П. Іванишин //Урок української. - 2004. - N2. - С. 39-41.

 13. Карпова О. Сучасний стан освіти// Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: збірник УІІ Всеукр. наук. -практ. конф., 15-16 квіт. 2004 р. У 7 тт. /МОН України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Європейський університет. -К. :Вид-во Європейського університету, 2004. - Т. 2.-С. 68-71.

 14. Коган Ю. Н. Качество образования и проблемы его диагностики/Ю. Н. Коган // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №8(76). -С. 111-114.

 15. Кононенко П. Українознавство в розбудові громадянського суспільства / П.Кононенко //Освіта і управління. - 2004. – Т. 7, N1. - С. 17-27

 16. Корсак К. Межі використання ідей постмодернізму в реформуванні освіти України/ К. Корсак //Вища освіта України. - 2004. - N4. - С. 50-55

 17. Корсак К. Чи перетвориться національна освіта в „надання послуг”?/ К. Корсак //Управління освітою. - 2004. - №21. - С. 2-3

 18. Корсакова О. Склад і структура змісту сучасної шкільної освіти на різних рівнях його конструктурування/ О. Корсакова //Освіта і управління. - 2004. – Т. 7, N3/4. - С. 125-132.

 19. Куценко В. І. Освіта: місце і роль у розвитку продуктивних сил/ В. І. Куценко, Л. А. Янковська //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: наук.-практ. зб. – К.: Курс, 2004. - № 3 (27). - С. 71-79.

 20. Левочко М. Т. Основні принципи демократизації, гуманізації в освіті України /М.Т. Левочко //Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. -К. :КНУКіМ, 2004. -Вип. 11. -С. 101-106.

 21. Лукіна Т. Державна політика забезпечення якості загальної середньої освіти/ Т. Лукіна //Економіка України. - 2004. - N6. - С. 64-71.

 22. Майборода Л. Н. Адаптивна система навчання - шлях розвитку особистості учня/ Л. Н. Майборода //Управління школою. - 2004. - N34(82). - С. 25-29.

 23. Матвієнко О. В. Освіта в інформаційному суспільстві: суперечності, тенденції, теоретико-методологічні засади розвитку/ О. В. Матвієнко //Педагогіка і психологія. - 2004. - N2. - С. 106-112.

 24. Махомед М. Від інновацій в управлінні - до нової якості випускника школи: (модернізація освіти)/ М. Махомед //Педагогічний пошук. - 2004. - N3. - С. 18-20.

 25. Митник О. Суб’єктна парадигма в освітньому процесі - основа для взаєморозкриття та взаєморозвитку його учасників / О. Митник //Освіта і управління. - 2004. – Т. 7, N1. - С. 142-147.

 26. Михальчук Н. Методологічні засади підготовки спеціалістів/ Н.Михальчук //Освіта: технікуми, коледжі. - 2004. - N4. - С. 8-13.

 27. Мінасян А. Сучасні моделі освіти/ А.Мінасян //Психологія і суспільство.-2004.-№1.-С.113-118.

 28. Мітрясова О. Тенденції розвитку наукового знання як інтегруючий фактор змісту освіти/ О. Мітрясова //Шлях освіти. - 2004. - N2. - С. 28-31.

 29. Моніторинг якості освіти: Становлення та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої політики/ М-во освіти і науки України, Програма розвитку ООН в рамках проекту „Освітня політика та освіта „рівний - рівному”; Під заг. ред. О. І. Локшиної. - Київ: К. І. С, 2004. -160 с.

 30. Мороз І. В. Розвиток освіти в умовах глобалізації /І. В. Мороз //Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 36. -С. 44-47.

 31. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття /Авт. кол. : В. М. Литвин, В. П. Андрущенко, А. М. Гуржій та ін. –К. :ТОВ. „Навч. кн. ”, 2004. -Кн. 1:Пріоритет інтелекту. -636 с. ; Кн. . 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. -671 с.; Кн. 3: Модернізація освіти. -943 с.

 32. Никитин В. А. Идея образования или содержание образовательной политики. -К. :Оптима, 2004. -205 с.

 33. Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи : навч. посібник/ С. М. Ніколаєнко; М-во освіти і науки України. – К.: Політехніка, 2004. - 280 с.

 34. Остапчук О. Розвиток педагогічних систем в умовах модернізації освіти/ О. Остапчук //Шлях освіти. - 2004. - N1. - С. 6-11

 35. Паращенко Л. Бізнес і освіта/ Л. Паращенко //Управління освітою. - 2004. - №13/14. - С. 3, 24

 36. Про підсумки розвитку освіти у 2003/04 навчальному році та завдання на 2004/05 навчальний рік щодо створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти. // ІЗ МОН України. - 2004. - N19/20. - С. 3-9.

 37. Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Терноп. держ. техн. ун-т та ін. ; Відп. ред. Т. І. Рибак. -Тернопіль, 2004. - 530 с. – Із змісту: Рибак Т. Роль освіти у встановленні державної мови на Україні /Т.Рибак, с. 19-21. - Бех В. П. Гуманізація розвитку освіти і суспільства як інструмент розбудови української державності В.П.Бех, с. 53-61. -Гвоздецький І. О. Формування і розвиток інтелектуального потенціалу нації як умова становлення інформаційного суспільства та нової економіки / І. О. Гвоздецький, 109-114. - Захаров С. П. Комплексне еколого-економічне картування – основаосвіти, виховання, культури й екологічної політики України /С. П. Захаров, с. 154-159. - Корсак К. В. Напрями і взірці розвитку освіти і науки України /К. В. Корсак, с. 196-199. – Корсак К. В. Освіта України і проблеми підвищення „інтелекту нації” /К. В. Корсак, Л. А. Києнко-Романюк, 200-203. - Остапчук О. Є. Інтеграція освітнього простору в умовах інноваційного розвитку суспільства /О. Є. Остапчук, 285-291. - Таньшина А. В. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки висококваліфікованих фахівців у системі наукових шкіл /А. В. Таньшина, с. 426-431.

 38. Сарасон С. Б. Політичне провідництво і можливі невдачі в реформуванні освіти /С. Сарасон; пер. с англ. -Львів: Літопис, 2004. -176 с.

 39. Сахненко О. I. Держава як захисник суб’єктів освітнього процесу в умовах комерціалізації освіти/ О. I. Сахненко //Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб’єктів освітнього процесу : Програма і матеріали Міжнародної наук. -практ. конференції. - Харків, 2004. - С. 147-153

 40. Семенюк Л. Л. Суспільно-географічний аналіз сучасного стану системи освіти в сільській місцевості Кіровоградської області/ Л. Л. Семенюк //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М. П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність: До 170-річного ювілею. – К.: НПУ, 2004. - Вип. 11. - С. 226-235.

 41. Сидоренко А. Л. Экономическая и правовая защита субъектов образовательного процесса - главный смысл политики украинского государства/ А. Л. Сидоренко //Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб’єктів освітнього процесу : Програма і матеріали Міжнародної наук. -практ. конф. - Харків, 2004. - С. 17-19.

 42. Столяренко О. В. Реалізація освітньої політики „рівний - рівному” і профільне навчання в Україні /О. В. Столяренко //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 11. -С. 170-172.

 43. Тесленко В. Освіта Донеччини/ В. Тесленко //Директор школи, ліцею, гімназії. -2004. -N2/3. -С. 4-11.

 44. Тімар Т. Б. Як домогтися досконалості в освіті /Т. Б. Тімар, Д. Л. Кірп; пер. с англ. -Львів Літопис, 2004. -176 с.

 45. Шаповалов А. П. Глобальні тенденції у розвитку освіти /А. П. Шаповалов //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 10. -С. 43-46.

 46. Штабова Л. Подолання елементів авторитарності як необхідна умова модернізації освіти. / Л. Штабова //Початкова школа. - 2004. - N4. - С. 45-47. -Примеч. : (перехід до особистісно-орієнтованої моделі навчання).

 47. Шульгіна В. Д. Національна освіта в Україні в умовах розвитку процесів глобалізації/ В. Д. Шульгіна //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – К.: НПУ , 2004. - Вип. 1(6). - С. 21-25.

 48. Якісна освіта для всієї молоді: вимоги і тенденції розвитку освіти на планеті //Освіта України. - 2004. - №81/82(19 жовтня). - С. 8-9.

 49. Трещов В. Орієнтири реформування системи освіти/ В. Трещов //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004. - N2/3. - С. 12-16.

 50. Кравчук Л. Від стратегічного планування – до інтерактивних справ і розваг: Педагогічна концепція „Смарагдового міста”. / Л. Кравчук //Початкова освіта . – 2004. - №21. -С. 2-4.

Див. 3453, 3665, 3785,3794, 3797.

Філософія освіти

 1. Аверьянова Е. Сущность образовательного мониторинга/ Е. Аверьянова //Новий колегіум. - 2004. - N4. - С. 57-61.

 2. Андрущенко В. Філософія освіти в сучасній Україні: стан та перспективи розвитку/ В. Андрущенко, В. Лутай //Вища освіта України. - 2004. - N4. - С. 5-12

 3. Бех І. Д. Педагогічна позиція як предмет наукового осмислення/ І. Д. Бех //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник. – К.: Логос , 2004. - С. 20-28.

 4. Босенко В. А. Воспитать воспитателя: заметки по философским вопросам педагогіки и педагогическим проблемам философии /В. А. Босенко. -2-е изд. -К. :ВСР, 2004. -352 с.

 5. Васильченко Н. П. Впровадження освітніх інновацій як теоретична і методологічна проблема/ Н. П. Васильченко //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К. : НПУ, 2004. - Вип. 2 (12). - С. 5-12

 6. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №1(69). -294 с. – Із змісту: Ваховский Л. Ц. Философско-педагогические воззрения Є. Б. Кондильяка /Л. Ц. Ваховский, с. 58-65. -Ваховский Л. Ц. Философия образования американского просвещения в контексте исторического развития западной философско-педагогической мысли /Л. Ц. Ваховский, В. Ю. Калюжная, с. 65-77.

 7. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна /МОН України. Львівський національний університет ім. І. Франка. -Львів, 2004. -Вип. 18. -272 с. -Із змісту: Швед М. Освіта і культура як суспільні явища /Марія Швед, Михайло Швед, с. 3-10. -Тюріна Т. Сучасні загальнонаукові засади космічної педагогічної антропології/Т. Тюріна, с. 11-18.

 8. Волкова Н. В. Інформаційна культура - показник розвитку освіченості сучасної людини/ Н. В. Волкова //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – К.: НП , 2004. - Вип. 2 (12).-С. 12-15

 9. Воловик В. І. Філософія педагогіки / В. І. Воловик. - Запоріжжя: Просвіта, 2004. - 140 с.

 10. Гірняк А. Розвивальний підручник як результат матеріально-практичного втілення інноваційної вітакультурної парадигми/ А. Гірняк //Інститут експериментальних систем освіти ( Науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 4. - С. 37-38

 11. Говорун Т. В. Гендерна психологія та педагогіка: навчальна програма/ Т. В. Говорун, В. П. Кравець, О. М. Кікінежді //Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. – К.: Фоліант, 2004. - С. 9-43

 12. Гофрон Б. Консервативна і ліберальна філософія освіти та проблема нерівності в ній/ Б. Гофрон //Вища освіта України. - 2004. - N4. - С. 30-35.

 13. Дорогань С. Національне виховання як світоглядне завдання: філософський і педагогічний аспект/ С. Дорогань //Вища освіта України. - 2004. - N2. - С. 105-111.

 14. Жук Ю. О. Системні особливості освітнього середовища як об’єкт інформатизації/ Ю. О. Жук //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник. – К.: Логос , 2004. - С. 34-43

 15. Ісаєнко С. До питання про вплив філософії постмодернізму на розвиток педагогічної думки /С. Ісаєнко //Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. -Чернівці:Рута, 2004. -Вип. 208. -С. 84-89.

 16. Касперський А. В. Аналіз результатів педагогічного дослідження/ А. В. Касперський, О. М. Кучменко //Наукові записки: збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. - Вип. 55: Педагогічні та історичні науки. - С. 68-73.

 17. Коваленко О. Нова філософія економічної освіти / О. Коваленко //Освіта України. - 2004. - №29 (16 квітня). - С. 5. -Примеч. : (Вимоги Болонської декларації передбачають нову філософію освітньої діяльності).

 18. Коміссаров В. Методологічні аспекти проектування вітакультурного освітнього простору/ В. Коміссаров //Інститут експериментальних систем освіти ( Науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 4. - С. 15-16

 19. Корсак К. Межі використання ідей постмодернізму в реформуванні освіти України//Вища освіта України. -2004. -№4. -С. 50-55.

 20. Корсак К. В. Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: Інтегрально-філософський аналіз /Ін-т вищої освіти АПН України. НДПУ ім. М.Гоголя. -К.; Ніжин, 2004. -224 с.-Бібліогр.с.197-221.

 21. Корсак К. Постмодернізм в Україні - надія чи загроза?/ К. Корсак //Шлях освіти. - 2004. -N4. -С. 16-19.

 22. Корсак К. В. Філософсько-стратегічні дороговкази розвитку науково-освітнього комплексу України / К.В.Корсак, Ю.К.Корсак //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин , 2004. - № 3. - С. 30-34.

 23. Лазарева А. О. Ментальні традиції формування сучасної концепції освіти /А.О. Лазарева //Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Сер. Філософія. Психологія. Педагогіка. -К. , 2004. -№ 1(10). -С. 29-32.

 24. Лазарєва О. М. Особистісно орієнтоване навчання: синергетичний підхід//Педагогічні науки: зб.наук. пр. Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. -Суми, 2004. -Ч. 2. -С. 169-173.

 25. Мединська Ю. Деякі особливості вітакультурної парадигми з погляду глибинно-психологічної моделі пізнання/ Ю. Мединська //Інститут експериментальних систем освіти ( Науково-дослідний): інформаційний бюлетень. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 4. - С. 29-31

 26. Мельничук І. Інноваційний підхід до формування вітакультурного змісту навчальних курсів/ І. Мельничук //Інститут експериментальних систем освіти ( Науково-дослідний): інформаційний бюлетень. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 4. - С. 25-26.

 27. Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Ю. Федьковича, 12-13 трав. 2004 р. /Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. -Чернівці: Рута, 2004. -Ч. 5:Філософсько-педагогічні науки. -368 с.

 28. Найчук А. В. Філософсько-педагогічна думка України в контексті глобалізаційних процесів/ А. В. Найчук //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: До 170-річного ювілею. – К.: НПУ, 2004. - № 3 (16). - С. 145-152.

 29. Оржеховська В. М. Превентивна педагогіка - нова філософія виховання/В. М. Оржеховська //Наукові записки Національного університету „Києво-Могилянська академія”.Сер. Педагогічні, психологічні науки і соціальна робота. -К. , 2004. -Т. 33. -С. 3-6.

 30. Остапчук О. Є. Можливості синергетики в розбудові інноваційного освітнього простору/ О. Є. Остапчук //Педагогіка і психологія. - 2004. - N4. - С. 16-28

 31. Пазынич С. Н. Эмпатическое общение как элемент в системе современной философии образования // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. /МОН України. АПН України. НТУ „Харківський політехнічний інститут”; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. -Х. , 2004. -Вип. 4(8). -С. 55-62.

 32. Педагогіка і психологія професійної освіти /Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Львівський науково-практичний центр. Національний університет „Львівська політехніка”. -Львів, 2004. -№6. -228 с. -Із змісту: Козловська І. Інтеграція знань у сучасній освіті: історико-філософські передумови /І. Козловська, с. 9-17. -Дутка Г. Філософські та загальнонаукові передумови фундаменталізації змісту професійної освіти /Г. Дутка, с. 18-24.

 33. Пономарьов О. С. Логіка формування гуманітарно-технічної еліти в системі нової філософії інженерної освіти /О.С.Пономарьов //Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили.-Миколаїв, 2004. - Т. 36, вип. 23. Педагогічні науки .-С. 40-44.

 34. Пономарьов О. С. Професійна культура в системі філософія освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. /МОН України. АПН України. НТУ „Харківський політехнічний інститут”; за ред. Л.Л.Товажнянського, О.Г.Романовського. -Х. , 2004. -Вип. 4(8). -С. 62-69.

 35. Растьогін М. Ю. Конкретизація філософських принципів як один з етапів формування наукового світогляду при вивченні фізики /М. Ю.Растьогін //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип.23.-С.112-115.

 36. Сазонов М. І. Глобалізація: природа і зміст/ М.І.Сазонов //Университеты.-2004.-N1.-С. 30-40

 37. Сейко Н. Доброчинність як етична й науково-педагогічна категорія/ Н. Сейко //Шлях освіти. - 2004. - N2. - С. 9-14

 38. Сисоєнко Н. Медико-гігєнічні проблеми збереження здоров’я дітей 6-річного віку в умовах реформування освіти в Україні / Н. Сисоєнко //Початкова освіта. - 2004. - №3. - С. 6.

 39. Сичов В. О. Ідеологія освіти та інтелектуальна еліта // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. /МОН України. АПН України. НТУ „Харківський політехнічний інститут”; за ред. Л.Л.Товажнянського, О.Г.Романовського. -Х. , 2004. -Вип. 4(8). -С. 70-76.

 40. Скоробагатская О. И. Проблема аксиологического самоопределения личности в философско-педагогическом наследии Е.И.Станевича /О.И.Скоробагатская //Педагогічні науки: зб. наук. пр. Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. -Суми, 2004.-Ч.1.-С.89-95.

 41. Сніцар Л. П. Філософія освіти: навчально-методичний комплекс/ Л.П.Сніцар; АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. – К.: Міленіум, 2004. - 24 с.

 42. Сніцар Л. П. Філософія у післядипломній освіті педагогів /Л. П. Сніцар //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N6. – С. 64-68.

 43. Сова М. О. Художня взаємодія: сутність, структура, функціонування/ М.О.Сова //Наукові записки. – К.: НПУ , 2004. - Вип. 56: Педагогічні та історичні науки. - С. 173-180

 44. Стецький В. Регіональні міжобласні освітні системи: роль та значення у організації освітнього процесу/ В. Стецький //Наукові записки. Серія: Географія.-Тернопіль, 2004.-№ 1(7).-С. 88-90.

 45. Суковатая В. Образование как практики Другого/ В.Суковатая (Харьк. гос. ун-т)//Высшее образование в России. - 2004. - N3. - С. 133-140ю

 46. Таньшина А. Перехід до „суспільства знань” і підготовка науковців найвищої компетентності/А. Таньшина //Вища освіта України. -2004. -№2. -С. 43-46.

 47. Терещенко Ю. Генеза взаємозв’язку філософії з педагогікою/ Ю. Терещенко //Вища освіта України. - 2004. - N4. - С. 25-29.

 48. Фрейре П.. Педагогіка свободи: Етика, демократія і громадянська мужність/ П. Фрейре; Пер. з англ. О. Дем’янчук. – К.: Академія, 2004. - 124 с.

 49. Фурман А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складових проблем/ А. Фурман //Інститут експериментальних систем освіти ( Науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 4. - С. 4-7.

 50. Чаплигін В. П. Педагогічні аспекти антропоцентризму в античній та українській філософії /В. П. Чаплигін//Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Сер. Філософія. Психологія. Педагогікпа. -К. , 2004. -№ 3(12). -С. 156-161.

 51. Чаплигін В. П. Проблеми гуманізму в філософії валеологічної освіти/ В. П. Чаплигін //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2004. -Т. 46. - С. 145-152.

 52. Черних О. В. Освіта як комунікативний процес. -К. :ТОВ „ПоліграфКонсалтінг”, 2004. -39 с.

 53. Чиж А. Н. Взгляд К. Д. Ушинского на философские основы педагогической теории /А. Н. Чиж, М. А. Малькова // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - № 9. -(77). -С. 51-57.

 54. Чорний О. О. Вплив онтологічних основ філософії освіти К. Ушинського на пізнавальну діяльність учнів та студентів /О. О. Чорний //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип. 22. -С. 93-95.

 55. Шевченко В. Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації/ В. Шевченко //Освіта і управління. - 2004. – Т. 7, N2. - С. 39-41

 56. Якубов Ф. Через синтез культур до нової моделі освіти/ Ф. Якубов //Вища школа. - 2004. - N4. - С. 38-44. -Примеч. : (Кримський інженерно-педагогічний університет).

 57. Ярошенко А. О. Ціннісний дискурс освіти / А.О.Ярошенко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 156 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..