Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Календарь на 2007 год объединяет исторические события, связанные с общественно-политической, культурной, религиозной и социальной жизнью, а также пер...полностью>>
'Документ'
При установлении кор. отношений банки обговаривают минимальное кол-во средств, необходимых в наличии на кор. счетах. Банки объединяются и создают кли...полностью>>
'Документ'
Теперь, когда мы с вами несколько разобрались с нашими опасениями и вопросами, давайте посмотрим, в чем же польза компьютерных игр и почему их нельзя...полностью>>
'Документ'
зам. председателя организационного оргкомитета, д.ф.-м.н., профессор, Институт металловедения и физики металлов им. Г.В. Курдюмова, ЦНИИЧермет, Москва...полностью>>

Педагогічна бібліографія (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Див. 86, 124, 150, 190, 282,659, 1062, 1094,1296,1299, 1301-1304, 1338, 1343, 1402,2525, 3246, 3256, 3341,3429, 3432,3441,3446,3448,3462,3648,3666,3815,3977,5352,5635,5784,5856,5878.

Дидактика (теорія освіти і виховання)

Див. 580, 666, 682, 3437.

Зміст освіти

Стандарти. Програми. Підручники

 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. – К.: КНТ, 2004. -88 с. ; Офіційний вісник України. -2004. -№ 2, ч. 1. -С. 52-108; Освіта України. -2004. -№ 5. -С. 1-13; ІЗ МОН України. – 2004. – N1/2. – С. 5-60.

 2. Кодлюк Я. Що потрібно знати вчителю про шкільний підручник / Я. Кодлюк //Початкова школа. – 2004. – N9. – С. 56-60.

 3. Липова Л. Спрямованість змісту освіти дванадцятирічної школи/ Л. Липова, С. Ренський //Рідна школа. – 2004. – N7/8. – С. 10-12

 4. Мартиненко С. Диференціація змісту освіти в сучасній основній школі/ С. Мартиненко, Л. Тюптя //Рідна школа. – 2004. – N10. – С. 10-13

 5. Момот Л. Діяльнісний компонент змісту освіти/ Л. Момот //Освіта і управління. - 2004. – Т. 7, N2. - С. 88-92.

 6. Овчарук О. Напрями реформування змісту освіти: загальноєвропейські підходи до формування компетентнісно орієнтованого змісту шкільної освіти/ О. Овчарук //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N7/8. – С. 54-57.

 7. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах у 2004/05 навч. р // ІЗ МОН України. – 2004. – N15/16. – С. 14-64; N17/18. -С. 3-6

 8. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ МОН України від 12 лютого 2004 р. № 108; Положення…; Основні вимоги до навчальних програм та підручників // Офіційний вісник України. -2004. -№8. -С. 299-309; ІЗ МОН України. – 2004. – N5. – С. 24-32.

 9. Про Заходи на виконання постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”: наказ МОН України № 80 від 020. 020. 04 // ІЗ МОН України. – 2004. – N1/2. – С. 3-4.

 10. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2004/05 // ІЗ МОН України. – 2004. – N12. – С. 6-8.

 11. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2004/2005 навчальний рік: № 1/9-252 від 07. 05. 2004 р. //Директор школи. – 2004. - №24. – С. 23.

 12. Про організаційні заходи щодо запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів. // ІЗ МОН України. – 2004. – N19/20. - С. 31-39.

 13. Про організаційні заходи, спрямовані на виконання Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін. // ІЗ МОН України. – 2004. – N19/20. - С. 15-30.

 14. Про підготовку та організований початок 2004/2005 навчального року: №406 від 20. 05. 2004 р. //Управління освітою. – 2004. - №15-16; ІЗ МОН України. – 2004. – N12. -С. 3-6

 15. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу підручників для 5 класу 12-річної школи. // ІЗ МОН України. – 2004. – N21/22. - С. 56-61

 16. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу програм для 5-12 класів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти // ІЗ МОН України. – 2004. – N12. – С. 8-13.

 17. Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2004/05 навчальному році. // ІЗ МОН України. – 2004. – N19/20. – С. 39-55.

 18. Пушкарьова Т. Сутність і способи реалізації особистісних підходів у процесі педагогічної взаємоді /Т. Пушкарьова//Педагогічна освіта: теорія і практика:. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць Київського міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка . -К. , 2004. -№2. -С. 196-202.

 19. Романенко М. Гуманізація змісту та спрямованості освіти/ М. Романенко //Директор школи. Україна. – 2004. – N2. – С. 26-38

 20. Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи // ІЗ МОН України. – 2004. – N6. – С. 3-32.

 21. Трубачева С. Е. Інтеграція змісту шкільної освіти в умовах профільного навчання /С. Е. Трубачева //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 11. -С. 175-176.

 22. Тубельський О. Взаємодія вчителів у розробці компетентнісного підходу до змісту освіти, або Експериментальні педагогічні команди/ О. Тубельський //Управління освітою. – 2004. - №17. – С. 6-7.

 23. Фурман А. В. Теорія і практика розвивального підручника: монографія. -Т. :Екон. думка, 2004. -287 с.

 24. Хитріна М. Сучасний навчальний документ: проблеми та інновації/ М. Хитріна //Рідна школа. – 2004. – N2. – С. 9-11

 25. Шиян Н. Варіативний багаторівневий зміст профільного навчання в загальноосвітній школі сільської місцевості / Н. Шиян //Рідна школа. – 2004. – N6. – С. 18-21.

 26. Шуригін Є. Г. Шляхи вдосконалення змісту освіти/ Є. Г. Шуригін, Л. С. Шуригіна //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції: Присвячується 170-й річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту. -К. , 2004. -С. 14.

Див. 1, 71, 180, 824, 928, 1628, 3844, 5406.

Процес навчання

 1. Баріхашвілі І. І. Особистісно орієнтоване навчання: історичний аспект і перспективи розвитку/І. І. Баріхашвілі //Наукові праці Миколаївськогодержавного гуманітарного університету імені Петра Могили. Т. 36, вип. 23. Педагогічні науки. -Миколаїв, 2004. -С. 122-125.

 2. Белявцева Т. Застосування методу проектів при формуванні пізнавальної активності учнів/ Т. Белявцева, Т. Лобас //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N5/6. – С. 24-25

 3. Бєлова О. Автоматизовані системи управління як засіб семестрово-блочно-залікового навчання/ О. Бєлова //Директор школи. – 2004. - №14, 18, 19. – С. 8-11; 12-15; 19-22.

 4. Бібік Н. Профільна школа як стратегія рівного доступу до якісної освіти/ Н. Бібік //Директор школи. – 2004. - №37. – С. 2-3

 5. Білик Н. Дидактичний модуль як організаційно-процесуальна умова процесу навчання: Наукове дослідження з проблем підвищення кваліфікації вчителів/ Н. Білик //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004. - N5. - С. 94-99.

 6. Бугаєва Л. Профілізація освіти в умовах позашкільного навчального закладу /Л.Бугаєва //Педагогічний пошук.-2004.-№3.-С.49-50.

 7. Бугрій О. Формування узагальнених пізнавальних умінь/ О. Бугрій //Рідна школа. – 2004. – N3. – С. 32-34.

 8. Букатов В. М. Педагогічні таїнства дидактичних ігор /В. М. Букатов. -К. : Ред. загальнопедагогічних газет, 2004. -128 с.

 9. Бурда М. Нові підходи до організації освіти у старшій школі: Проект концепції профільного навчання у старшій школі/ М. Бурда //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N1. – С. 72-77

 10. Василенко Н. Школа розвитку: особистість над усе . . . : (Навчально-виховний комплекс, м. Вінниця)/ Н. Василенко //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N9/10. – С. 54-61.

 11. Василенко О. Формування пізнавальної самостійності/ О. Василенко //Освіта: технікуми, коледжі. – 2004. – N3. – С. 22-24

 12. Васьков Ю. Особистісно зорієнтоване навчання – нова освітня парадигма: (за І. С. Якиманською)/ Ю. Васьков //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. -N21/24. -С. 19-21.

 13. Васютинський В. Значення групової феноменології в педагогічній взаємодії /В. Васютинський//Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. -Чернівці:Рута, 2004. - Вип. 209. -С. 22-25.

 14. Вачевський М. Молодь та проблеми інтелектуалізації суспільства/ М. Вачевський //Рідна школа. – 2004. – N7/8. – С. 35-37

 15. Використання інтерактивних форм і методів навчання: (з досвіду навчання). //Тема. – 2004. – N3/4. – С. 229-232.

 16. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна /МОН України. Львівський національний університет ім. І. Франка. -Львів, 2004. -Вип. 18. -272 с. -Із змісту: Ігнатова Р. Розвиток пізнавальної активності учнів як педагогічна проблема /Р. Ігнатова, с. 73-80. -Рупняк Д. Удосконалення функціонування навчального процесу шляхом використання системи тестів /Д. Рупняк, В. Юзевич, с. 98-105. -Турська Д. У пошуках проявів креативності учнів з високою успішністю в навчанні /Д. Турська, с. 112-119.

 17. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім.Т.Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип. 24. - 163 с. -Із змісту: Тарасенко Т. К. Особливості організації самостійної роботи учнів у малокомплектній школі /Т. К.Тарасенко, О.В.Задорожна, с. 27-30. - Притулик Н. В. Розвиток комунікативного мовлення учнів в умовах малокомплектної школи/Н. В. Притулик, с. 36-39. - Ковбаса М. В. В. О. Сухомлинський про роль слова у процесі розвитку дитини/М. В. Ковбаса, с. 65-68.

 18. Волковська Т. Особистісно зорієнтоване навчання/Т.Волковська,Т.Коляда, Л.Овчаренко //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N21/24. – С. 10-18

 19. Воронина Н. Интеграция традиционного и личностно ориентированного образования/ Н. Воронина //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N13/16. – С. 104-107

 20. Гайштут О. Сходинками до розвитку уваги, пам’яті, логіки/ О.Гайштут //Початкова школа. – 2004. – N11. – С. 48-50

 21. Галкін С. Організація ігрової діяльності на уроці/ С.Галкін //Завуч. -2004. -№30. -С. 9-12.

 22. Головань Т. Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу навчання/ Т.Головань //Рідна школа. – 2004. – N6. – С. 15-17

 23. Гончаренко А. М. Особистісно орієнтована модель роботи з казкою/ А. М. Гончаренко //Наукові записки: зб. наук. ст. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004.-Вип. 55: Педагогічні та історичні науки. – С. 47-52

 24. Гордієнко С. Деякі методичні поради щодо активізації пізнавальної діяльності учнів під час навчання. / С. Гордієнко //Початкова освіта . – 2004. - №37. – С. 8-9.

 25. Григор’єва В. В. Творча діяльність особистості в контексті гуманізації навчально-виховного процесу /В.В.Григор’єва //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. - Бердянськ, 2004. - №4. -С. 32-42.

 26. Губенко О. В. Розвиток здатності до розуміння та засвоєння навчальної інформації/ О. В. Губенко //Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – N11, 12. – С. 60-64, 33-35

 27. Гудима О. Аналіз основних підходів до модульної організації навчального процесу /О. Гудима //Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. -Чернівці:Рута, 2004. -Вип. 211. - 49-55.

 28. Гудима О. Шляхи активізації самостійної пізнавальної діяльності школярів в умовах технологічного підходу до навчання /О. Гудима //Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. -Чернівці:Рута, 2004. -Вип. 208. -С62-65.

 29. Гудинова І. Л. Когнітивні операції розуміння тексту як основа дивергентних здібностей: (на матеріалі крилатих висловів)/ І. Л. Гудинова//Проблеми освіти: наук. -метод. зб. – Київ, 2004. – Вип. 37. – С. 169-175

 30. Гуров Ю. Самостійна робота як форма активності пізнавальної діяльності особистості (історичний аспект) /Ю. Гуров //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. -Бердянськ, 2004. -№ 2. -С. 135-141.

 31. Гутник И. Система мер по созданию психологического комфорта на уроке/ И. Гутник //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N13/16. – С. 112-114.

 32. Даниленко Л. І. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти: теорія і практика/ Л.І.Даниленко //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник. – К.: Логос , 2004. – С. 43-54

 33. Долбенко Т. Активізація пізнавальної діяльності підлітків: ігрові технології/ Т. Долбенко //Рідна школа. – 2004. – N10. – С. 36-39

 34. Долбенко Т. Технологія активізації пізнавальної діяльності підлітків 14-ти років/ Т. Долбенко //Рідна школа. – 2004. – N9. – С. 37-40

 35. Дорошук Г. Щоб кожен урок залишав яскравий слід у душі дитини: (сільські школи Старовижівщини)/ Г. Дорошук //Педагогічний пошук. – 2004. – N3. – С. 43-45.

 36. Досвід вивчення інтерактивних Web-технологій у середній школі та педагогічному ВНЗ/ В. Євтєєв, С. Семеріков, І. Теплицький //Рідна школа. – 2004. – N2. – С. 46-47

 37. Дослідницька робота як засіб активізації творчих здібностей учнів //Завуч. – 2004. - №29. – С. (вкладка, с. 1-8).

 38. Єфименко Н. В. Проблеми шкільної дидактики у творчій спадщині В.О.Онищука (До 85-річчя від дня народження). -К. :Наук. світ, 2004. -138 с.

 39. Житник Б. О. Дидактичні форми навчання в особистісно орієнтованій освіті / Б. О. Житник //Управління школою. – 2004. – N9(93). – С. 23-28

 40. Заболотний О. Розвиток навчально-пізнавальної активності учнів: Проблемні ситуації / О. Заболотний //Дивослово. – 2004. – N12. – С. 27-29.

 41. Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів //Освіта України. – 2004. - №16 (27 лютого). – С. 4-13

 42. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія „Педагогічні науки”/ Редкол. П. О. Пащенко (гол. ред. ) та ін. - Полтава, 2004. -Вип. 5 (38). - 330 с. - Із змісту: Лутфуллін В. Організація самостійного читання школярів у системі особистісно орієнтованого виховання /В. Лутфуллін, А. Чуйко, с. 22-29. - Мащенко О. Мотивація навчальної діяльності школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання /О. Мащенко, с. 29-39. –Шиян Н. „Метод проектів” як варіативна модель профілювання шкільного компонента навчального плану/Н. Шиян, с. 40-50. -Пескун С. Творчий розвиток особистості старшокласника у процесі вивчення дисциплін природничого циклу /С. Пескун, 130-135.

 43. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологія. -Х. , 2004. -Вип. 26, ч. 1. -163 с. -Гризун Л. Е. Взаємодія наук і інтеграція систем знань як основа побудови змісту освіти/ Л. Е. Гризун, с. 18-27. -Костіна В. В. Теоретичні питання педагогічного проектування освітнього середовища /В. В. Костіна, с. 27-34. -Прокопенко А. І. Моделювання навчальної діяльності учнів /А. І. Прокопенко, с. 41-53.

 44. Извеков В. Механизм живого интереса/ В. Извеков, Е. Климова, В. Работкина //Директор школи. Україна. – 2004. – N2. – С. 56-60.

 45. Іванчук М. Ціннісна функція інтегрованого підходу до організації навчання /М. Іванчук //Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. -Чернівці:Рута, 2004. -Вип. 208. -С. 79-84.

 46. Івашкевич Е. З. Розвиток інтелектуальної обдарованості школярів у пізнавальній діяльності/Е. З. Івашкевич// Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія Психологія і педагогіка. -Острог, 2004. -Вип. 5. -С. 92-99.

 47. Карманчиков А. И. Особенности индивидуального подхода в формировании творческой активности учащихся в системе дополнительного образования/А. И. Карманчиков// Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №1(69). -С. 132-139.

 48. Кизенко В. І. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація. / В. І. Кизенко, Ю. І. Мальований , Е. М. Соф’янц //Завуч. – 2004. - №17-18. – С. 3-13.

 49. Кизенко В. Формування і реалізація профільного навчання у старшій школі/ В. Кизенко //Освіта і управління. – 2004. – Том7, N3/4. – С. 138-148

 50. Кисіль Н. Навчально-виховний процес формується навколо дитини/ Н. Кисіль //Педагогіка толерантності. – 2004. – N1. – С. 9-10

 51. Климович Л. Від творчого керівництва навчально-виховним процесом до творчого учня/ Л. Климович //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N7/8. – С. 36-39

 52. Коваленко О. Весела подорож школою: (творча гра-екскурсія для першокласників)/ О. Коваленко //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N13/16. – С. 142-144

 53. Коваленко О. Вчимося самореалізації (Розвиток навичок креативного мислення через спілкування в контексті оновлення змісту освіти і технологій навчання у навчальних закладах України)/ О. Коваленко //Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. – N2. – С. 136-142

 54. Козловська І. Аналіз основних понять сучасної дидактики в контексті інтеграції знань/ І. Козловська, Я. Кміт //Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2004. - № 5. - С. 14-18.

 55. Коміссарова С. Система роботи з проблеми наступності загальноосвітньої школи І та ІІ ступенів/ С. Коміссарова //Сільська школа України. – 2004. - №22. – С. 3-9.

 56. Кондратова В. Застосування комп’ютерної графіки на уроках / В. Кондратова //Сільська школа України. – 2004. - №31. – С. 23-25.

 57. Кто такой тьютор? Система дифференцированного интернет-обучения //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N13/16. – С. 97-98

 58. Леонов В. П. Інформаційне та креативне навчання /В. П. Леонов, В. І. Пуцік// Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. -Х. , 2004. -Вип. 12. -С. 101-105.

 59. Лобанчук О. Святині рідної землі: Тематичне планування за авторською програмою Олени Лобанчук/ О. Лобанчук, Л. Варзацька //Початкова освіта. – 2004. - №25. – С. 1-24.

 60. Локшина О. Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів / О. Локшина //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N7/8. – С. 13-26

 61. Лукаш В. Формування евристичних навичок і умінь юних техніків/ В. Лукаш //Рідна школа. – 2004. – N4. – С. 36-38

 62. Лялька С. Історія українського кобзарства як засіб національного виховання/ С. Лялька, Н. Дмитренко //Педагогічний пошук. – 2004. – N3. – С. 54-58

 63. Мадзігон В. Науково-методичний супровід навчального процесу в 12-річній школі. / В. Мадзігон //Директор школи. - 2004. - №8. - С. 13-14.

 64. Марченко Л. Самостійна діяльність учнів як чинник розвитку однієї з особистісних якостей учня/ Л. Марченко //Завуч. – 2004. - №28. – С. 12-16

 65. Мацюк О. Хто в будиночку живе?: Дидактична гра як засіб навчання грамоти / О. Мацюк //Початкова освіта . – 2004. - №42. – С. 18-21.

 66. Меженська О. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу та управлінська діяльність/ О. Меженська //Освіта: технікуми, коледжі. – 2004. – N1. – С. 24-25

 67. Мельничук О. Мистецтво запитання: Тренінг. / О. Мельничук //Початкова освіта . – 2004. - №41. -С. 4-6. -Примеч. : (Вчити правильно планувати свою діяльність і в результаті досягати ефективності в роботі та уникати стресових ситуацій).

 68. Метод проектів у сучасній освіті //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N5/6. -С. 8-9.

 69. Мовчун Л. Приєднайтеся до гри – відгадайте кольори / Л. Мовчун //Початкова школа. – 2004. – N9. – С. 19-20.

 70. Навчити реалізувати себе :Розмова із Анатолієм Фасолею (Особистісно-зорієнтоване навчання) //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – N2. – С. 58-60.

 71. Норкіна О. Ф. Особистісно орієнтований підхід до учнів у практиці викладання природничих предметів /О.Ф.Норкіна //Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка /Відп. ред. В. Б. Євтух. -К. , 2004. -Вип. 20-21. -С. 61-62.

 72. Одинцова Г. Інформативність уроку як засіб підвищення його результативності / Г.Одинцова, Я. Кодлюк //Початкова школа. – 2004. – N2. – С. 9-11

 73. Окса М. М. Технологія особистісно-орієнтованого уроку в процесі вивчення загально -педагогічних дисциплін /М. М. Окса //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. - Бердянськ, 2004. - №3. -С. 39-45.

 74. Онищук Л. Гуманізація навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі: (навчально-тематичний план і програма проблемного семінару)/ Л. Онищук //Освіта і управління. – 2004. – Т. 7, N2. – С. 93-102

 75. Організація навчально-виховного процесу у початковій школі в 2004/2005 навчальному році. / Міністерство освіти і науки України //Початкова школа. -2004. -N7. -С. 12-20.

 76. Організація навчального процесу у навчальних заклада /Упоряд. О. В. Ситяшенко. -К. :НВФ „Освіта”, :ТОВ”За друга”, 2004. -336 с.

 77. Особистісно-орієнтоване навчання //Сільська школа України. – 2004. - №34. -С. 22-25

 78. Павелко В. В. Моделювання в навчальному процесі /В. В. Павелко// Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія Психологія і педагогіка. -Острог, 2004. -Вип. 5. -С. 258-261.

 79. Павленко О. Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів/ О. Павленко //Рідна школа. – 2004. – N1. – С. 42-44

 80. Паламарчук В. Навчаючи, розвивати і виховувати / В. Паламарчук //Директор школи. – 2004. - №12. – С. 1, 6-9

 81. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. -Суми, 2004. -Ч. 1. -544 с. -Із змісту: Генкал С. Е. Організація освітнього руху учня в умовах особистісно-орієнтованого навчання /С. Е. Генкал, с. 110-115. - Перфілова С. Л. Система ігор як засіб формування пізнавальних інтересів молодших школярів /С. Л. Перфілова, с.253-259.

 82. Перевірні роботи за І семестр: 2-4-й клас //Початкова освіта . – 2004. - №44. – С. 1-8.

 83. Пичеоол Т. Самостоятельная работа с текстом произведения при обучении чтению / Т.Пичеоол, Н. Светловская //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України, Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Редкол. Г. Терещук (гол. ред. ) та ін. - Тернопіль, 2004. – № 2. - С. 94-97-Літ. :4 н.

 84. Підручники нового покоління //Початкова освіта . – 2004. - №35. – С. 3-4.

 85. Пільник О. Нетрадиційні технології у педагогічному процесі/ О.Пільник, Н.Козлова //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N13/16. – С. 116-119

 86. Плисюк О. Р. Деякі аспекти диференційованого навчання на основі темпу засвоєння знань /О. Р. Плисюк // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія Психологія і педагогіка. -Острог, 2004. -Вип. 5. -С. 298-308.

 87. Побірченко Н. Характеристика структури навчальної діяльності вчителя / Н. Побірченко //Завуч. – 2004. - №25. – С. 20-23.

 88. Подобєдова Т. Ю. Проектування як педагогічний феномен: методологічні та теоретичні аспекти проблеми/ Т. Ю. Подобєдова //Гуманітарні науки. – 2004. – N1. – С. 100-108

 89. Полякова Г. Технологія адаптивного управління навчальним процесом (дидактичний аспект)/ Г. Полякова //Рідна школа. – 2004. – N6. – С. 22-24

 90. Порус Б. Н. Проблеми особистісно орієнтованого навчання /Б. Н. Порус// Освіта на Луганщині :наук.-метод. журн. -Луганськ, 2004. -№ 1(20). -С. 77-87.

 91. Порядченко Л. Ознайомлюємо першокласників із різновидами опису / Л. Порядченко //Початкова школа. – 2004. – N5. – С. 20-23.

 92. Початкова школа /Голов. ред. О. В. Іванов. -К. :Плеяди, 2004. -Вип. 1-2. -147 с.

 93. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2004/05 //ІЗ МОН України. – 2004. – N12. – С. 6-8

 94. Про облік та проведення індивідуальних та групових занять. : №1/9-406 від 28. 07. 2004 р. //Початкова школа. – 2004. – N9. – С. 1.

 95. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу програм для 5-12 класів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти //ІЗ МОН України.-2004.-N12.-С.8-13

 96. Про Типові навчальні плани початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин //ІЗ МОН України. – 2004. – N8. – С. 19-23

 97. Продуктивне навчання //Завуч. – 2004. - №14. – С. (вкладка)

 98. Профільне навчання: Спецвипуск //Сільська школа України. -2004. -№19/20. -С. 2-120

 99. Пшенічка П. Проект „Квазар” – організація проектно-орієнтованого навчання: (Концепція та методи)/ П. Пшенічка//Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N1. – С. 44-47

 100. Рєзіна О. Психолого-дидактичні особливості формування інформаційно-пошукових умінь/ О. Рєзіна //Рідна школа. – 2004. – N1. – С. 9-11

 101. Рибіна Л. Научіння і навчання / Л. Рибіна, Л. Міхєєва //Шкільний світ.-2004.-№38.-С. 1-4

 102. Родигіна І. Формування основних груп компетентностей учнів: можливості продуктивного навчання/ І. Родигіна //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N2/3. – С. 180-184.

 103. Розвивальне навчання /Початкова освіта . – 2004. - №42. – С. 1-7.

 104. Севрюкова А. А. Инновационная деятельность педагогов в изучении динамики и прогнозирования развития ребенка / А.А.Севрюкова//Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N13/16. – С. 87-89

 105. Синергетика //Завуч . – 2004. - №36. – С. 1-12/вкладка.

 106. Ситнікова Н. Є. Соціальне самоствердження особистості старшокласників за умов системної диференціації навчання: монографія. -Т. :Екон. думка, 2004. -138 с. -Бібліогр. :с. 107-116(202 назви).

 107. Смотрін В. Розуміння, визнання, прийняття дитини: (Особистісно-зорієнтований процес навчання )/ В. Смотрін //Українська мова та література. – 2004. - №1. – С. С. 5-15

 108. Станіславська К. Особливості подання і засвоєння навчального матерілу у мистецьких навчальних закладах/ К. Станіславська //Рідна школа. – 2004. – N4. – С. 12-13.

 109. Стеценко І. Логіки світу / І. Стеценко //Початкова освіта . – 2004. – №15, 33. – С. 16-18, 14-16.

 110. Таран З. Трансформація ролі педагога в управлінні творчими та практико-орієнтованими проектами / З. Таран //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N5/6. – С. 18-20

 111. Тевлін Б. Контроль навчальних досягнень / Б. Тевлін //Сільська школа України. – 2004. -№26. -С. 3-8.

 112. Тевлін Б. Л. Вивчення стану викладання наук: (Контроль за станом викладання шкільних предметів) / Б. Л. Тевлін //Сільська школа України. – 2004. - №27. – С. 3-9.

 113. Тевлін Б. Факультативні заняття у школі. / Б. Тевлін //Сільська школа України. – 2004. -№32. -С. 13-17.

 114. Тижневик-органайзер: роботи керівника загальноосвітнього навчального закладу на І семестр 2004/2005 навчального року //Директор школи. – 2004. - №31-32 (серпень). – С. 3-75.

 115. Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – N2. – С. 4-10

 116. Ткаченко І. Інтегральна технологія / І. Ткаченко //Завуч. – 2004. - №12. – С. 13-15

 117. Ткаченко Л. Проблеми впровадження профільного навчання потребують обговорення / Л. Ткаченко //Освіта України . – 2004. - №90 (17 листопада). - С. 9.

 118. Топчій Г. Добірка дидактичних ігор / Г. Топчій //Початкова освіта. -2004. - №37. -С. 18-20.

 119. Тубельский А. Как возможен переход к компетентностно направленному содержанию образования / А. Тубельский //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N11/12. -С. 63-65

 120. Удовенко О. М. Інтерактивні методи навчання / О.М.Удовенко //Управління школою. – 2004. – N34(82). – С. 11-13

 121. Управління виховним процесом у Луганському коледжі культури і мистецтв //Інформаційний вісник: Вища освіта. – 2004. – N16. – С. 58-82.

 122. Фатєєва Е. Ефективність навчального процесу в центрі довузівської підготовки та його результативність/ Е. Фатєєва //Освіта і управління. - 2004. – Т. 7, N3/4. - С. 48-54

 123. Ханьжина Т. Моделирование научно-практического семинара / Т. Ханьжина //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N13/16. – С. 114-11.

 124. Хитріна М. Колір як знакова система фіксації і закріплення інформації в навчальному документі/ М. Хитріна //Рідна школа. – 2004. – N9. – С. 30-33

 125. Что такое проект: ( типология проектов)/ Полат Е. , Петров А., Бухаркина М., Моисеева М. //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N5/6. – С. 10-17

 126. Шевцова С. Що таке – метод проектів, або Як реалізувати педагогічну життєтворчість?/ С. Шевцова //Освіта. – 2004. - №30 (30 червня – 7 липня). – С. 3

 127. Шеремет М. Критичне мислення: діяльнісний підхід / М. Шеремет //Шлях освіти. -2004. -N4. -С. 28-31

 128. Шкільні інновації: навчання і виховання //Завуч . – 2004. - №31. – С. 1-8/вкладка.

 129. Шляхи реалізації інтеграційного підходу як чинника особистісно-орієнтованого навчання / М. Левшин, Ю. Прохур, Р. Ріжняк, Т. Фурсикова //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. - N6. - С. 19-21.

 130. Щербан Т. Д. Моделювання процесів впливу на учня /Т. Д. Щербан //Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія Психологія і педагогіка. -Острог, 2004. -Вип. 5. -С. 388-396.

 131. Эпштейн М. Метод проектов в школе XX века/ М. Эпштейн //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N5/6. – С. 21-23

 132. Яворська С. Погляди науковців на шляхи вдосконалення навчального процесу (50-ті роки 20 століття)/ С. Яворська //Рідна школа. – 2004. – N7/8. – С. 54-56

 133. Ягенська Г. Формування науково-дослідницьких компетентностей учнів: мотиви, механізми, результати/ Г. Ягенська, В. Захарчук //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N17/18. – С. 36-40

 134. Ящук С. Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі проектно-технологічної діяльності/ С. Ящук //Рідна школа. – 2004. – N4. – С. 9-11.

Див. 53, 85, 3982.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..