Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
- Это было, пожалуй, одно из самых странных моих дел, - говорил Лев Ивин, странствующий детектив. Его слушали капитан Шторм и техник Хилл. Их маленьк...полностью>>
'Документ'
Назва інвестиційної пропозиції повинна бути короткою, і одночасно, змістовною, чітко представляти та ідентифікувати проект і не дублювати назв інших ...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре педагогики профессионального образования и социальной деятельности в Государственном образовательном учреждении высшего п...полностью>>
'Пояснительная записка'
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и опреде...полностью>>

Педагогічна бібліографія (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Див. 919, 1043, 1198, 1412, 1493, 1799,1828,3648-3652.

Реабілітаційна педагогіка
 1. Кукса В. О. Етапи розвитку фізично-реабілітаційної освіти в Україні /В. О. Кукса //Педагогічні науки: збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. -Суми, 2004. -Ч. 1. -130-138.

 2. Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей: Постанова КМ від 28 січня 2004 р. № 87; Типове положення… //Офіційний вісник України. -2004. -№4. -С. 230-234.

 3. Чайковський М. Є. Теоретична модель соціально-педагогічної реабілітації студентів з особовими потребами /М. Є. Чайковський //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 10. -С. 83-87.

 4. Шпак В. П. Значення реабілітаційної педагогікиу профільному навчанні майбутніх соціальних педагогів /В. П. Шпак//Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 11. -С. 198-201.

 5. Шпак В. Філантропізм як фундамент зародження ідеї реабілітаційної педагогіки у ХУІІІ ст. /В. Шпак //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія „Педагогічні науки”/ Редкол. П. О. Пащенко (гол. ред. ) та ін. - Полтава, 2004. -Вип. 2 (35). - С. 130-144.

Див. 5663

Порівняльна педагогіка
 1. Благінін В. М. Математизація змісту шкільної освіти у США, Франції та Україні в II половині XX століття. Порівняльний аналіз/ В. М. Благінін, М. В. Потапенко //Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 4. – С. 197-199

 2. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна /МОН України. Львівський національний університет ім. І. Франка. -Львів, 2004. -Вип. 18. -272 с. -Із змісту:Гуз С. З досвіду використання педагогіки Монтессорі в підготовці вчителів та освіті дітей у Польщі/С. Гуз, с. 98-106. - Куха Р. Історичний нарис розвитку педагогіки Монтессорі у Польщі /Р. Куха, с. 129-141.

 3. Волошина О. Нові засади початкової освіти в європейських країнах у кінці ХХ- на початку ХХІ століття/О. Волошина//Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 11. -С. 19-21.

 4. Воронка Г. Модульна організація навчального процесу у школах бізнесу в Канаді та Великобританії/ Г. Воронка //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2004. -№ 6. -С. 185-188.

 5. Головатый Н. Европейское и украинское образование – где точки единения? / Н. Головатый//Персонал. -2004. -№ 3. -С. 5-7.

 6. Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці/ І. Гушлевська //Шлях освіти. – 2004. – N3. – С. 22-24

 7. Євнух М. Українські обрії європейського освітнього простору /М. Євнух, І. Волощук//Педагогічна газета. -2004. -№6, черв. -С. 7.

 8. Желуденко М. Гуманістична спрямованість як основний напрямок розвитку освіти в педагогічних системах Німеччини і України/М. Желуденко// Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: збірник УІІ Всеукр. наук. -практ. конф. , 15-16 квіт. 2004 р. У 7 тт. /МОН України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Європейський університет. -К. :Вид-во Європейського університету, 2004. - Т. 2. -С. 56-58.

 9. Зварич І. Оцінювання знань студентів з іноземної мови у вищих закладах освіти України і США/ І. Зварич //Рідна школа. – 2004. – N11. – С. 76-79

 10. Зубченко О. Історичні передумови формування технологічного підходу до навчання в західноєвропейських країнах/ О. Зубченко //Рідна школа. – 2004. – N2. – С. 72-74

 11. Зубченко О. Особливості сучасного етапу розвитку західноєвропейських педагогічних технологій/ О. Зубченко //Рідна школа. – 2004. – N7/8. – С. 65-68

 12. Каплун А. Спільне та відмінне в підготовці кваліфікованих робітників Болгарії і Польщі у 80-х роках 20 століття/ А. Каплун //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 3. – С. 160-164.

 13. Києнко-Романюк Л. Зарубіжна і національна практика розвитку критичного мислення в учнів і студентів/ Л. Києнко-Романюк //Вища освіта України. – 2004. – N4. -С. 109-113.

 14. Кнорр Н. Спільні й відмінні риси систем освіти України та США: порівняльний аспект/ Н. Кнорр //Освіта і управління. – 2004. – Т. 7, N3/4. – С. 161-168.

 15. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи /М-во освіти і науки України, Програма розвитку ООН у рамках проекту „Освітня політика та освіта „рівний - рівному”; Під заг. ред. О. В. Овчарука. -К. :К. І. С. , 2004. -112 с.

 16. Купар М. Ефективність освітнього менеджменту в країнах організації економічного співробітництва та розвитку /М. Купар //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія „Педагогічні науки”/ Редкол. П. О. Пащенко (гол. ред. ) та ін. - Полтава, 2004. -Вип. 5 (38). - С. 106-112.

 17. Лавриченко Н. Західноєвропейський педагогічний досвід підготовки школярів до виконання професійних ролей/ Н. Лавриченко//Рідна школа. – 2004. – N10. – С. 64-66

 18. Лелик Л. І. Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах: (досвід США – Університет Міссурі Канзас-Сіті)/ Л. І. Лелик, Л. Є. Сухомлин//Нові технології навчання : наук. -метод. зб. – К., 2004. – Вип. 37. – С. 33-37

 19. Ленський П. Реформа вищої освіти в Китайській Народній Республіці: проблеми фінансування та управління/ П. Ленський //Освіта і управління. – 2004. – Т. 7, N2. – С. 146-152

 20. Леонов О. З. Аналіз системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах провідних зарубіжних країн/ О. З. Леонов //Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2004. – Вип. 37. – С. 151-160

 21. Логачев Д. Философия образования стран Восточной Азии/ Д. Логачев //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: До 170-річного ювілею. – К.: НПУ, 2004. - № 3 (16). -С. 93-97

 22. Логутіна Н. Аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх менеджерів/ Н. Логутіна //Наукові записки. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 5’2004. – С. 220-224

 23. Локшина О. Зарубіжна старша профільна школа: структурна організація, зміст освіти, підходи до оцінювання/ О. Локшина //Рідна школа. – 2004. – N4. – С. 65-67

 24. Лопушинський І. Державна мова в школі пострадянського простору: стан і статус: (порівняльний аспект)/ І. Лопушинський //Освіта і управління. – 2004. – Т. 7, N1. – С. 36-42

 25. Матвієнко О. В. Реформування освітніх систем країн Європейського союзу: Королівство Нідерланди //Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського Національного лінгвістичного університету Linguapax-VІІІ. Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. Сер. Філологія. Педагогіка. Психологія. -К. , 2004. -Вип. 9. -С. 170-179.

 26. Матвієнко О. В. Обов’язкова освіта в країнах Європейського Союзу: соціокультурний аспект /О. В. Матвієнко//Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. /АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти. -К. , 2004. -Вип. 1. -С. 66-73.

 27. Меркулова С. Шляхи реформування освіти у країнах світу /С. Меркулова//Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр./Ред. кол. Н. Ф. Федорова (гол. ред. ) та ін. -К. :Інститут Реклами, 2004. -С. 97-100.

 28. Моніторинг якості освіти: Світові досягнення та українські перспективи/ М-во освіти і науки України, Програма розвитку ООН в Україні у рамках проекту „Освітня політика та освіта „Рівний – рівному”. – К. : К. І. С, 2004. – 128 с.

 29. Педагогіка і психологія професійної освіти /Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Львівський науково-практичний центр. Національний університет „Львівська політехніка”. -Львів, 2004. -№4. -236 с. -Із змісту: Коломієць А. Зарубіжний досвід природничо-математичної освіти /А. Коломієць, с. 199-205. – Матвієнко О. Освітній контекст початкового етапу західноєвропейської інтеграції: структура шкільної системи Люксембургу /О. Матвієнко, с. 206-213. - Гриневич Л. Польща та Україна: децентралізація управління освітою як елемент переходу до сіспільства знань/Л. Гриневич, с. 213-221.

 30. Порівняльна педагогіка: Програма для педагогічного університету/ Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя; Укл. Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна, О. М. Заніна, С. В. Тезікова. -Ніжин, 2004. -20 с.

 31. Пуховська Л. П. Європейська педагогічна освіта у контексті Болонського процесу/ Л. П. Пуховська //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. -Ніжин , 2004. -№ 3. -С. 6-9.

 32. Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті роки ХХ-початок ХХІ ст. ) /Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. -Суми:ВАТ „Сум. обл. друк. ”: Козац. вал, 2004. -500 с.

 33. Фоменко Н. Стандарти вищої освіти в сфері туризму України та Російської Федерації: порівняльний аналіз/ Н. Фоменко //Наукові записки. -К. : НПУ, 2004. -Вип. 56: Педагогічні та історичні науки. -С. 185-195.

 34. Шимків І. Моніторинг якості освіти в європейському контексті /І. Шимків//Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. -Чернівці:Рута, 2004.-Вип. 211.-С. 194-203.

Музейна педагогіка
 1. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. -К. :КНУКіМ, 2004. -Вип. 11. -148 с. -Із змісту: Клочко Ю. М. Маркетинг як напрямок організації діяльності музею/Ю. М. Клочко, с. 83-87- Снагощенко В. В. Ставлення й розвиток музеїв вищих навчальних закладів у ХУІІ ст. –першій половині ХІХ ст. /В. В. Снагощенко, с. 128-132.

 2. Дронова О. О. Використання методів музейної педагогіки та арт-терапії у професіональній підготовці фахівців галузі дошкільної освіти /О. О. Дронова// Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -С. 65-71.

 3. Петрова І. Педагогіка дозвілля в музеях: можливості та обмеження/ І. Петрова //Рідна школа. – 2004. – N10. – С. 70-73.

 4. Самсакова І. В. Роль музею у підготовці майбутніх педагогів /І. В. Самсаков //Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 36. -С. 280-283.

 5. Снагощенко В. В. Деякі методологічні аспекти музейної педагогіки /В. В. Снагощенко //Педагогічні науки: зб. наук. пр. Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. -Суми, 2004. -Ч. 1. -490-497.

Див. 3645-3647, 4411.

Пенітенціарна педагогіка
 1. Горенко С. В. Педагогическая технология реализации личностно ориентированного воспитания несовершеннолетних осужденных /С.В.Горенко//Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №1(69). -С. 94-99.

 2. Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань: Наказ МОН України, Держ. департаменту України з питань виконання покарань від 26 лютого 2004 р. № 153/32; Положення… //Офіційний вісник України. -2004. -№ 11. -С. 92-97.

Педагогіка дошкільного віку

Психолого-педагогічні основи навчання і виховання

 1. Боделан О. Р. Психологічне забезпечення адаптації дітей шестирічного віку до навчальної діяльності /Півден. Наук. центр АПН України. -Одеса:ПНЦ АПН України, 2004. -169 с.

 2. Єрменчук А. Творення інтелекту/А. Єрменчук //Дошкільне виховання. -2004. - N9. -С. 20-22.

 3. Захарова Н. Ігрові техніки на допомогу адаптації/ Н. Захарова //Палітра педагога. -2004. – N4. -С. 11-13

 4. Квак О. В. Використання дидактичної гри у структурі технологічної моделі формування комунікативних умінь у дітей дошкільного віку/ О. В. Квак //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки.-Ніжин , 2004. - № 3.-С. 138-141

 5. Кондратенко Л. Шестирічний першокласник у ситуації тестування. / Л. Кондратенко //Початкова освіта. – 2004. - №3. – С. 7.

 6. Кравець Г. Емоції та спілкування / Г. Кравець //Дошкільне виховання.-2004.-N2.-С.21-23

 7. Ладивір С. Плекаймо дослідників і мудрих мислителів! : Індивідуальний підхід до дітей/ С. Ладивір //Дошкільне виховання. – 2004. – N5. – С. 3-6

 8. Луцан Н. Текст як продукт мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку/ Н. Луцан //Наукові записки. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – Вип. 1’2004. – С. 64-69

 9. Марченко І. С. Творче зв’язне мовлення як засіб формування комунікативних умінь у дошкільників із затримкою психічного розвитку/ І. С. Марченко //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. – К. : НПУ, 2004. - № 1. – С. 259-273

 10. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. -К. : НПУ , 2004. – Вип. 1(11) . Із змісту: Гончаренко А. М. Педагогічні умови побудови взаємин у дитячому колективі та способи їх розвитку/ А. М. Гончаренко, с. 249-254. -Григоренко В. Є. Образотворча діяльність і підготовка дітей до школи/ В. Є. Григоренко, с. 46-51

 11. Нечай С. П. Теорія і практика впровадження гендерного підходу в дошкільній педагогіці: навчальна програма/ С. П. Нечай, Н. П. Шевцова, Л. М. Тригуб //Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. – К.: Фоліант, 2004. – С. 129-145

 12. Носко М. О. Соматометричний розвиток дітей дошкільного віку /М. О. Носко, М. П. Дейкун, І. В. Зайченко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип. 24. - С. 80-84.

 13. Поніманська Т. Дитина і соціум/ Т.Поніманська //Дошкільне виховання.-2004.-N8.С.4-6.

 14. Приходько Ю. Психологічна служба дошкільного навчального закладу/ Ю. Приходько//Дошкільне виховання. – 2004. – N7. – С. 16-18

 15. Тевлін Б. Школа для всіх/ Б. Тевлін //Сільська школа України. – 2004. - №16-17. – С. 86-96. -Примеч. : (Наступність дошкільної та початкової освіти).

 16. Хардіна Н. Емоційно-експресивні вправи/ Н.Хардіна //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 17.

 17. Шишкіна О. Психологічна небезпека – чи можна вберегти від неї дитину?/ О. Шишкіна //Дошкільне виховання. – 2004. – N6. – С. 10

 18. Январские педагогические чтения: Современные образовательные технологии. – Симферополь, 2004. –Із змісту: Абибулаева Г. С. Проблемы формирования межличностных отношений в детском коллективе/ Г. С. Абибулаева, с. 139-143; Аблаева Г. М. К вопросу изучения иностранного языка в крымскотатарских детских дошкольных учреждениях с учетом родного языка/ Г. М. Аблаева, с. 60-64; Халилова Ф. С. Эффективность компьютерных игр в развитии мышления ребенка дошкольного возраста/ Ф. С. Халилова, с. 82-86; Харахады С. И. Особенности формирования родной речи детей в условиях двуязычия в дошкольных группах с крымскотатарским языком обучения / С. И. Харахады, с. 68-70; Яхно Т. К. О методических подходах развития связной речи младших школьников в условиях формирования ситуации трилингвизма/ Т. К. Яхно, с. 86-88.

Див. 258, 5802, 5810.

Виховання і навчання в дошкільному закладі

 1. Бажанська Л. Спритні козенята: Сюжетне фізкультурне заняття на закріплення основних рухів. Веселий Морозець: Рухливі ігри на свіжому повітрі для ст. дошкільнят/ Л. Бажанська //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 26-27

 2. Бєлєнька Г. В. Авторські казки про природу як засіб формування основ екологічного світогляду у дітей дошкільного віку/ Г. В. Бєлєнька, Т. С. Конюхова //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2004. – Т. 43. – С. 20-29

 3. Бєлєнька Г. Змалку ближче до природи: Вплив природного середовища на розвиток малюка/ Г. Бєлєнька //Дошкільне виховання. – 2004. – N6. – С. 7-9

 4. Біла І. Вчимо дивитися, бачити й творити: Природа/ І. Біла //Палітра педагога. – 2004. – N4. – С. 14-18

 5. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія/ А. М. Богуш . – К.: Слово, 2004. – 376 с.

 6. Богуш А. Наступність дошкільної і початкової ланок у системі неперервності освіти /А. Богуш //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України, Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Редкол. Г. Терещук (гол. ред. ) та ін. - Тернопіль, 2004. – № 2. - С. 3-6.

 7. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб. для студ. дошк. фак. вищ. пед. навч. закладів/Е.С.Вільчковський, О.І.Курок. -2-ге вид. , перероб. та доп. -Суми:Університетська книга, 2004. -428 с.

 8. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №1(69). - Із змісту: Гавриш Н. В. Розвиток креативності мовлення дошкільнят у процесі ознайомлення з художнім словом /Н. В. ГавришС. 84-90. -Недбайло О. М. Стимулювання емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої діяльності як дидактична умова формування цілісних образів об”єктів і явищ/О. М. Недбайло, с. 186-190.

 9. Вранці на траві роса. . . ”: Примовлянки та вірші на закріплення вимови звука Р //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 22.

 10. Врочинська М. У королівстві Добрих Справ: Заняття з морального виховання для ст. групи/ М. Врочинська //Дошкільне виховання. – 2004. – N9. – С. 24-25

 11. Вчимо малюків слухати і міркувати/ Голов. ред. П. Г. Катунін, ред. О. Й. Ковалевська. – К., 2004. – 120 с. - (Бібліотечка вихователя дитячого садка; № 5-6’2004).

 12. Гавриш Н. Гра-стратегія як засіб формування творчої особистості/ Н. Гавриш, А. Іванова //Дошкільне виховання. – 2004. – N1. – С. 8-10

 13. Гавриш Н. Іграшка. Друг дитинства?/ Н. Гавриш, О. Щеглова //Дошкільне виховання. – 2004. – N6. – С. 5-7

 14. Гайдаєнко В. Весело граємо –Л і Р вивчаємо/ В. Гайдаєнко //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 20-21

 15. Галуза С. Барвистий віночок літа: Заняття з природознавства/ С. Галуза //Дошкільне виховання. – 2004. – N6. – С. 21-23

 16. Головко О. Клуб веселих і кмітливих: Заняття-конкурс для ст. дошкільнят/ О. Головко //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 24-25

 17. Голубцова Л. Прогулянка на чарівну галявину: Інтегроване заняття для дітей першої мол. групи/ Л. Голубцова //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 18-19

 18. Гончар І. Зустріч із Мелодією: для ст. дошк. / І. Гончар //Дошкільне виховання. – 2004. – N3. -С. 18-19

 19. Гончаренко А. До навчання – виважений підхід/ А. Гончаренко //Дошкільне виховання. – 2004. – N1. – С. 11

 20. Гончаренко А. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей: поради педагогам/ А. Гончаренко //Дошкільне виховання. – 2004. – N7. – С. 22-23

 21. Гончевський В. Ранкова гімнастика/ В. Гончевський //Дошкільне виховання. – 2004. – N2. – С. 18-19

 22. Горєлова А. Формуємо зв’язне мовлення/ А. Горлова //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 15-17

 23. Денисенко Н. Правильне дихання – здорове життя: Система дихальних вправ та ігор/ Н. Денисенко //Палітра педагога. – 2004. – N4. – С. 5-7.

 24. Дитина : метод. рек. до програми виховання і навчання дітей від 3-х до 7-ми р. /Авт. кол. :Е. В. Бєлкіна, Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко та ін. -2-ге вид. -К. :Богдана, 2004. -230 с.

 25. Долинна О. Гурткова робота/ О. Долинна, О. Низковська //Дошкільне виховання. – 2004. -N11. -С. 8-9

 26. Дубогай О. Дихальна гімнастика/ О. Дубогай //Дошкільне виховання. – 2004. – N1. – С. 14-15

 27. Дудова Т. Дидактична гра – господиня навчального процесу/ Т. Дудова //Дошкільне виховання. – 2004. – N7. – С. 24-25

 28. Єрменчук А. Подорож до лісу: Заняття з математики у мол. групі/ А. Єрменчук //Дошкільне виховання. – 2004. – N2. – С. 12-13

 29. Жук О. Ю. Особливості розумового виховання дітей дошкільного віку в Україні у 60-х рр. ХІХ ст. / О. Ю. Жук //ВісникЧернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. - Чернігів, 2004. -Вип. 25. - С. 17-19.

 30. Зайцева Л. Диференційований підхід у проведенні занять: Математика/ Л. Зайцева //Палітра педагога. – 2004. – N3. – С. 20-23

 31. Зайцева Л. Елементарна математична компетентність/ Л. Зайцева //Дошкільне виховання. – 2004. – N7. – С. 12-15.

 32. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. -Бердянськ, 2004. - № 4. -202 с. -Із змісту: Разнатовська Л. В. Уявлення про фундаментальні емоції як складова емоційної культури дошкільника /Л. В. Разнатовська, с. 154-163. -Омеляненко А. В. Лінгводидактичний аспект навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми/А. В. Омеляненко, с. 164-171. -Фурманова Т. Народний танець як один із засобів естетичного виховання дошкільників/Т. І. Фурманова, с. 178-186.

 33. Зустрічі на лісовій стежинці/ Голов. ред. П. Г. Катунін. – К.: Допоможи дитині, 2004. – 120 с. -(Бібліотечка вихователя дитячого садка; № 15-16, серпень 2004).

 34. Ібрагімова Н. Дітям про свято Різдва Христового: Конспект заняття для старшої групи/ Н. Ібрагімова //Дошкільне виховання. – 2004. – N12. – С. 14-15

 35. Ікуніна З. І. Проблема формування мислительних та логіко-пізнавальних операцій у старших дошкільників при проведенні дидактичних ігор та занять/З. І. Ікуніна// Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -С. 104-109.

 36. Калініченко З. Мандрівка у прекрасне: Екскурсія до музею/ З. Калініченко //Дошкільне виховання. – 2004. – N8. – С. 7-9

 37. Калуська Л. Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини/ Л. Калуська //Дошкільне виховання. – 2004. – N2. – С. 8-9

 38. Кешеля Н. Звертання до Творця: конспект заняття для ст. дошк. / Н. Кешеля //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 10-11

 39. Коваленко Н. І. Сто секретів здоров’я/ Н. І. Коваленко //Дошкільне виховання. – 2004. – N7. – С. 28-29

 40. Кожевникова Т. „На городі густо виросла капуста”: Інтегроване заняття з розвитку мовлення/ Т. Кожевникова, В. Борко //Палітра педагога. – 2004. – N3. – С. 30-31

 41. Кожевникова Т. Школа педагогічної майстерності: Мовленнєвий розвиток дошкільнят/ Т. Кожевникова //Дошкільне виховання. – 2004. – N12. – С. 7-9

 42. Кононко О. Духовність, душевність, моральність. . . / О. Кононко //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 4-5

 43. Костикова Т. Ой у лузі глечик. . . : Плетені вироби з осоки/ Т. Костикова //Дошкільне виховання. – 2004. – N8. – С. 22-23

 44. Кривда І. Засинаємо й мову вивчаємо: Закріплення мовної інформації під час денного засинання/ І. Кривда //Дошкільне виховання. – 2004. – N2. – С. 14-15

 45. Кругова Т. Всесвітній день Землі/ Т. Кругова //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 20-22. -Примеч. : (Заняття з природознавства)

 46. Кругова Т. День зимових птахів/ Т. Кругова //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 24-25.

 47. Крутій К. Л. Формування граматично правильного мовлення в дітей дошкільного віку. - Запоріжжя:ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2004. -389 с.

 48. Кузь В. У майстерні Олівця-Малювця: Конспект заняття з елементами ТРВЗ для ст. дошк. : Образотворчість/ В. Кузь //Дошкільне виховання. – 2004. – N5. – С. 26

 49. Кузьменко В. Індивідуалізація виховання і навчання дітей шестирічного віку як фактор забезпечення безперервності дошкільної та початкової освіти. / В. Кузьменко //Початкова освіта. – 2004-№3. -С. 4-5.

 50. Кульчицька О. Особливості дошкільного дитячого віку у контексті проблеми музичного сприйняття/ О. Кульчицька //Рідна школа. – 2004. – N11. – С. 18-20

 51. Лисенко Н. Повернімось до джерел духовності/ Н. Лисенко //Дошкільне виховання. -2004. -N4. -С. 5-6.

 52. Лохвицька Л. В. Дошкільникам про основи здоров”я: навч. -метод. посіб. /Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. -Черкаси: Відлуння-Плюс, 2004. -207 с.

 53. Луценко І. Культура мовленнєвого спілкування: зміст і методи роботи/ І. Луценко //Дошкільне виховання. – 2004. – N5. – С. 10-12

 54. Мандруємо світом природи/ Голов. ред. П. Г. Катунін, ред. О. Й. Ковалевська. – К.: Допоможи дитині, 2004. – 120 c. – (Бібліотечка вихователя дитячого садка; № 13-14, липень 2004).

 55. Марущак О. Разом з казкою: Заняття з математики/ О. Марущак //Дошкільне виховання. – 2004. – N1. – С. 20-21

 56. Матвієнко С. І. Стан дошкільного музичного виховання в Україні/ С. І. Матвієнко //Проблеми педагогіки музичного мистецтва: матеріали конференції „Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні”. – Ніжин , 2004. – С. 179-182

 57. Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку „Зернятко”/О. Л. Богініч, О. Л. Кононко, В. А. Карпішина та ін. ; М-во освіти і науки України. -К. :Кобза, 2004. -188 с.

 58. Нема без коріння рослини, а нас, людей, - без Батьківщини”: Комплексне заняття для ст. дошкільнят/ З. Гребініченко, О. Породько, Н. Гулак, І. Сухопарова //Дошкільне виховання. – 2004. – N8. – С. 20-21.

 59. Омеляненко А. Вчимося складати розповідь-роздум: Українська мова/ А. Омеляненко //Палітра педагога. – 2004. – N3. – С. 14-17

 60. Омеляненко А. Розповіді-роздуми: Розвиток мовлення/ А. Омеляненко //Дошкільне виховання. – 2004. – N9. – С. 10-13.

 61. Пангелова Н. Інтеграція фізичного і розумового розвитку дошкільників засобами туризму/ Н. Пангелова, А. Палатний //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди: наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Спецвипуск: Педагогіка. – С. 145-149

 62. Пахомова Н. Історико-педагогічний аспект розв”язання проблеми мовленнєвої готовності дітей дошкільного віку /Н. Пахомова //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія „Педагогічні науки”/ Редкол. П. О. Пащенко (гол. ред. ) та ін. - Полтава, 2004. -Вип. 2 (35). - С. 159-164.

 63. Переверзєва О. Великі та маленькі друзі: Інтегроване заняття для різновікової групи/ О. Переверзєва //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 23

 64. Петрик О. Профілактика статичної деформації стопи у дітей дошкільного віку засобами фізичної культури/ О. Петрик, Р. Валецька //Педагогічний пошук. – 2004. -N2. -С. 88-90

 65. Петрук І. С. Особливості формування чесності у дітей старшого дошкільного віку/ І. С. Петрук //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. -К. :НПУ, 2004. -Т. 45. -С. 105-110

 66. Пивовар А. Поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дошкільників в умовах природного середовища/ А. Пивовар //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди: наук.-теор. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Спецвипуск: Педагогіка. – С. 149-156

 67. Пивоваренко О. Сам удома: Безпека життєдіяльності/ О. Пивоваренко //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 18-19.

 68. Плотникова Н. На прогулянку до лісу: Інтегроване заняття ( екологія, музика) для ст. дошкільнят/ Н. Плотникова //Дошкільне виховання. – 2004. – N8. – С. 30-31

 69. Поліщук О. Моделювання педагогічного процесу розучування рухливих ігор з дошкільниками: навч. посібник /О. Поліщук. М-во освіти і науки України. -К. :Міленіум, 2004. -54 с.

 70. Понго Л. Від батьківського порогу – у широкий світ: Громадянське виховання/ Л. Понго, О. Добош //Дошкільне виховання. – 2004. – N5. – С. 20-21

 71. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів /Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська; М-во освіти і науки України. -К. :Слово, 2004. -352 с.

 72. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Практикум: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів/ Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська; М-во освіти і науки України. – К. : Слово, 2004. -352 с.

 73. Порядченко Л. Описуємо картину за „Джмелем”: Розвиток мовлення/ Л. Порядченко //Дошкільне виховання. – 2004. – N5. – С. 15-17

 74. Потужній О. Сімейний туризм як засіб формування у старших дошкільників позитивного ставлення до занять фізичною культурою/ О. Потужній //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди: наук.-теоретич. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Спецвипуск: Педагогіка. – С. 161-165

 75. Поштар О. На гостини до Весни: контрольне заняття для старшої групи/ О. Поштар //Дошкільне виховання. – 2004. – N3. – С. 11-13.

 76. Прокопенко Л. Головні складові розвивального середовища: різновікові групи/ Л. Прокопенко //Палітра педагога. – 2004. – N4. – С. 24-25

 77. Рогозна І. Педагогічні передумови виховання самостійності/ І. Рогозна //Дошкільне виховання. – 2004. – N1. – С. 26-27

 78. Романчак О. Любов понад усе: конспект заняття для ст. дошк. / О. Романчак //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 8-9

 79. Рудник І. Бабусин посуд: Прилучення дітей до національних традицій, ознайомлення їх із життям та побутом українців/ І. Рудник //Дошкільне виховання. – 2004. – N1. – С. 16-17

 80. Саннікова І. А. Розвиток лексичного запасу дошкільників з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій/ І. А. Саннікова //Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: зб. наук. пр. – К. : Атіка, 2004. – С. 224-231.

 81. Саприкіна О. Розумні рученята: Виготовлення розвивальних посібників/ О. Саприкіна //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 16-17

 82. Сарапулова Є. Малювання по клітинках: Підготовка до навчання письму/ Є. Сарапулова //Палітра педагога. – 2004. – N3. – С. 18-19

 83. Сбоєва Л. Для розвитку творчого мислення: Математика/ Л.Сбоєва //Дошкільне виховання. – 2004. – N5. – С. 18-19

 84. Сбоєва Л. Математичний бал: Заняття-розвага для старших дошкільнят/ Л. Сбоєва//Дошкільне виховання. – 2004. – N12. – С. 20-21

 85. Сварковська Л. Організація гнучкого режиму в дошкільному закладі/ Л. Сварковська //Дошкільне виховання. – 2004. – N7. – С. 20-21

 86. Сергеев С. Воспитание ребенка с пеленок:(От рождения до 5 лет)/С. Сергеев. -Донецк:Сталкер, 2004. -301 с.

 87. Сивачук Н. Семантика українських народних хороводних ігор : Витоки дитячих ігор/ Н. Сивачук //Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – N5. – С. 42-48

 88. Сірченко Л. Людям на радість: Ознайомлення дошкільнят з творчістю Марії Приймаченко/ Л. Сірченко //Дошкільне виховання. – 2004. – N3. – С. 16-17

 89. Смольникова Г. Вчимо дітей спілкуватися/ Г. Смольникова //Дошкільне виховання. – 2004. – N9. – С. 14-16

 90. Солончук О. Комплексно, системно: Досвід роботи у різновікових групах/ О. Солончук, О. Сіденко //Дошкільне виховання. – 2004. – N3. – С. 22-23.

 91. Стеценко І. Б. Логіка світу: Розв. логіч. мислення дітей 6-го року життя. -К. :Ред. загальнопедагог. газ. , 2004. -126 с.

 92. Сухорукова Г. Малювання за народними казками: Один із способів національного виховання/ Г. Сухорукова //Дошкільне виховання. – 2004. – N8. – С. 13-15

 93. Туник І. Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільнят/ І. Туник //Палітра педагога. – 2004. – N3, 4. – С. 24-29, 26-29

 94. Чаварга О. Все починається з добра: Тематичне заняття для дошк. / О. Чаварга //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 12-14

 95. Чаус О. Правило, право, обов’язок: Правова освіта старших дошкільнят/ О. Чаус //Дошкільне виховання. – 2004. – N2. – С. 6-7

 96. Шатохіна О. Ігри і забави для світлої голови: Уривки з книги. / О. Шатохіна //Початкова освіта . – 2004. - №6, 15, 36. – С. 21-24, 19-22, 12-16.

 97. Шевчук Т. Заняття-пригоди: Інтегроване заняття в різновікових групах/ Т. Шевчук //Дошкільне виховання. – 2004. – N9. – С. 23.

 98. Шестирічки в школі /Упоряд. Т. Бишова, О. Кондратюк. -К. :СПД Т, Соловей, 2004. - 118 с.

 99. Шик М. „І дерево, і скеля, і людина – все сподівається на доброту твою. . . ”: Виховання екологічної культури / М. Шик //Дошкільне виховання. – 2004. – N5. – С. 24-25

 100. Шкваріна Т. Іноземна мова: структура ефективного навчання/ Т. Шкваріна //Дошкільне виховання. – 2004. – N12. – С. 10-11

 101. Шкваріна Т. Класифікація ігор та ігрових вправ у дошкільному навчанні іноземної мови/ Т. Шкваріна //Рідна школа. – 2004. – N9. – С. 45-47

 102. Шкваріна Т. Книга для вчителя – базова складова НМК для дошкільного навчання англійської мови/ Т. Шкваріна //Рідна школа. – 2004. – N11. – С. 48-51

 103. Шкльода В. „Летіли лелеки, летіли далеко. . . ”: Заняття для вправляння дошкільнят у вимові звука Л/ В. Шкльода //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 20-21

 104. Шульга Л. М. Розвиток художніх здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання/ Л. М. Шульга //Обдарована дитина. – 2004. – N9. – С. 43-63

 105. Я і всесвіт: Запрошуємо ознайомитись з досвідом роботи дошкільних установ/ Голов. ред. П. Г. Катунін, Ред. О. Й. Ковалевські. – К., 2004. – 120 с. – (Бібліотечка вихователя дитячого садка; № 3-4’04).

 106. Яришева Н. Вони прилітають першими / Н. Яришева //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 22-23

 107. Яришева Н. Воронові: Птахи, що завжди поруч/ Н. Яришева //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 26-27

 108. Яришева Н. Збережімо багатство довкілля: Біорозмаїття живої природи – передумова нашого життя/ Н. Яришева//Дошкільне виховання. – 2004. – N3. – С. 10-11.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..