Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Деятельность комитета Ставропольского края по государственному заказу (далее – комитет), как органа исполнительной власти, осуществляется в соответст...полностью>>
'Тезисы'
Качество дистанционного образования: Концепции, проблемы (EDG-2001):. Конференция. Тезисы докладов 13–14 декабря (г. Москва). – Жуковский: МИМ ЛИНК, ...полностью>>
'Документ'
Единство. Слово, которое мы слышим чаще всего в общественных и политических новостях. Все стремятся к нему – и хорошие, и плохие, и чужие, и свои. Мы...полностью>>
'Документ'
Тести про тексти і про їх редагування в текстовому редакторі. Повторення і нові прийоми форматування і редагування текстів. Завантаження тексту з дис...полностью>>

Педагогічна бібліографія (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Див. 3383, 5492.

Соціологія освіти
 1. Бірюкова М. В. Соціальне партнерство як технологія соціального захисту учасників освітнього процесу/ М. В. Бірюкова //Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб’єктів освітнього процесу : програма і матеріали Міжнародної наук. -практ. конференції. - Харків, 2004. - С. 35-39

 2. Бобров В. Я. Освіта як інструмент сталого соціально-економічного розвитку суспільства/ В. Я. Бобров, О. С. Падалка //Науковий часопис Національного педагогічного Університету ім.М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 18. Економіка і право: сборник. – К.: НПУ,2004. - С. 16-23.

 3. Дмитрієнко Ю. М. Правові аспекти управління освітою: концептуальні перспективи формули української національної ідіоми/ Ю. М. Дмитрієнко //Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб’єктів освітнього процесу : Програма і матеріали Міжнародної наук. -практич. конференції. - Харків, 2004. - С. 75-78.

 4. Корсак К. В. Освіта, суспільство, людина в XXI столітті: Інтегрально-філософський аналіз: монографія / К. В. Корсак; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К.; Ніжин, 2004. - 224 с.

 5. Луценко О. А. Гендерна педагогіка: навчальна програма/ О. А. Луценко //Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. – К.: Фоліант, 2004. - С. 46-105

 6. Ляшенко І. В. Аналіз поняття „комунікативна компетенція” особистості/ І. В. Ляшенко //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин , 2004. - № 3. - С. 50-57

 7. Мамбетов С. Я. Образование в трансформирующемся обществе/ С. Я. Мамбетов //Январские педагогические чтения: Современные образовательные технологии. - Симферополь, 2004. - С. 16-18

 8. Свириденко С. О. Вплив світових культурно-інтеграційних процесів на спосіб життя сучасної молоді та завдання закладів освіти/ С. О. Свириденко //Нові технології навчання. – К. , 2004. - Вип. 38. - С. 91-101.

 9. Соціолого-педагогічний словник /Укл. С.У.Гончаренко та ін.; за ред. В.А. Радула. -К. :Ексоб, 2004. -304 с.

 10. Шашенко С. Ю. Вплив сім’ї на соціалізацію особистості студента вищого навчального закладу/ С.Ю.Шашенко //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. – К.: НПУ , 2004. - Т. 46. - С. 162-167.

 11. Юдіна С. П. Гендерні тенденції сучасної освіти в Україні/ С. П. Юдіна //Нові технології навчання : наук. -метод. зб. – К., 2004. - Вип. 37. - С. 132-136.

Див. 81, 125.

Педагогіка

Загальні питання

 1. Бабинець С. Моніторинг якості освіти як предмет педагогічного аналізу /С. Бабинець // Педагогічна освіта: теорія і практика:. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. Київського міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка . -К. , 2004. -№2. -С. 96-103.

 2. Беднарек Ю. Інформаційно-технологічні аспекти нових вимог до освітніх систем/ Ю. Беднарек //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин , 2004. - № 3. - С. 15-19

 3. Бех І. Д. Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання/ І. Д. Бех //Педагогіка і психологія. - 2004. - N4. - С. 5-15

 4. Василюк А. В. Вступ до спеціальності: навч. посібник для студ. -заочників/ А. В. Василюк; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин , 2004. - 70 с.

 5. Василюк А. В. Педагогічний словник - лексикон: Англо-український, українсько-англійський/ А. В. Василюк; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. -Ніжин, 2004. -154 с.

 6. Ващенко Л. Інноваційні процеси у світовому інтелектуальному просторі та освіті /Л. Ващенко //Педагогічна освіта: теорія і практика:. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. Київського міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка . -К. , 2004. -№2. -С. 136-144.

 7. Веретенко Т. Г. Загальна педагогіка: навчальний посібник для студ. пед. спец. вищ. навч. закладів/ Т. Г. Веретенко; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – К. : Професіонал, 2004. - 128 с.

 8. Вихрущ В. Методологічні основи естетичної педагогіки:історичний аспект /В. Вихрущ, Л. Решетуха //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України, Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Редкол. Г. Терещук (гол. ред. ) та ін. - Тернопіль, 2004. – № 2. -С. 91-93.

 9. Віднічук М. А. Розвиток творчого потенціалу вчителя для роботи з обдарованими дітьми/ М. А. Віднічук, Н. М. Віднічук //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – К.: НПУ, 2004. - Вип. 2 (12). - С. 115-119

 10. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №1(69). -294 с. – Із змісту:Адаменко О. В. Проблеми управління педагогічними системами в дисертаційних дослідженнях другої половини ХХ століття /О. В. Адаменко, с. 6-16. -Шуткевич В. С. Феномен творчості як педагогічна проблема /В. С. Шуткевич, с. 271-277. -Лобода С. Н. Педагогическая публицистика как феномен общественной жизни /С. Н. Лобода, с. 290-293.

 11. Вовк Л. П. Педагогічні процеси в науково-історичному вимірі // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. /МОН України. АПН України. НТУ „Харківський політехнічний інститут”; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. -Х. , 2004. -Вип. 4(8). -С. 13-21.

 12. Гончаренко С. Про критерії оцінювання педагогічних досліджень/ С. Гончаренко //Шлях освіти. - 2004. - N1. - С. 2-6

 13. Горемичкін А. І. Шляхи і перехрестя комп’ютеризації у сфері педагогіки/ А. І. Горемичкін //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти.-К.: НПУ, 2004.-Вип. 1(6).-С. 240-246.

 14. Грабовський О. В. Передумови розвитку педагогіки безпеки - нового напрямку педагогічної науки /О.В.Грабовський, І.П.Сігетій, Т.І.Данило //Освіта на Луганщині :наук.-метод. журн. -Луганськ, 2004. -№ 1(20). -С. 41-43.

 15. Гриценчук О. О. Досвід і напрями діяльності інформаційної освітянської мережі ЮНЕСКО для розвитку освітніх процесів України/ О. О. Гриценчук //Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: зб. наук. пр. – К.: Атіка, 2004. - С. 199-204.

 16. Єрмакова С. С. Фактори розвитку педагогічної атракції / С.С.Єрмакова //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2004. - № 3. - С. 39-42

 17. Жорнова О. Педагогічне посередництво в універсальних пошуках „золотої середини”/ О. Жорнова //Шлях освіти. - 2004. - N4. - С. 6-10. Примеч. : (Підготовка до культуротворчості)

 18. Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: зб. наук. пр. – К. : Атіка, 2004. – Із змісту: Жук Ю. О. Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт/ Ю. О. Жук, О. М. Соколюк , с. 154-158. - Библиогр. в конце ст. -Жук Ю. О. Проблеми формування інформаційного середовища навчального закладу / Ю. О. Жук, О. І. Вольневич, с. 147-154. - Библиогр. в конце ст. -Задорожня Н. Т. Програмне забезпечення порталу „Діти України”/ Н. Т. Задорожня, К. Л. Валь, с. 53-61. - Библиогр. в конце ст. - Інформаційне наповнення порталу „Діти України”/ Т. В. Кузнецова, А. В. Кільченко, Ю.А.Лабжинський,О.В.Овчарук, Т.Г.Омельченко,с. 44-53. -Інформаційний освітній портал „Діти України”/ В. Ю. Биков, Ю. О. Жук, Н. Т. Задорожня, Т. В. Кузнецова, О. В. Овчарук, с 5-17. - Библиогр. в конце ст. - Рождественська Д. Б. Інформаційний та психолого-педагогічний дослідницький потенціал освітнього порталу „Діти України”/ Д. Б. Рождественська, с. 74-80. - Библиогр. в конце ст. -Сороко Н. В. Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні/ Н.В. Сороко, с. 232-237. - Библиогр. в конце ст.

 19. Карапузова І. Педагогічна підтримка: визначення поняття /І. Карапузова //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Серія Педагогічні науки/ Редкол. П. О. Пащенко (гол. ред. ) та ін. - Полтава, 2004. -Вип. 2 (35). - С. 107-111.

 20. Коротяєв Б. Якою має бути сучасна педагогіка /Б.Коротяєв //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N5. – С. 22-25.

 21. Корсак К. Точні науки на службі педагогіки і психології XXI століття / К.Корсак //Завуч. - 2004. - №33. - С. 2-4

 22. Кравченко Ю. М. Методика розв’язання педагогічних задач /Ю.М.Кравченко //Проблеми освіти: наук. -метод. зб. – К. , 2004. - Вип. 37. - С. 114-120

 23. Красняков Є. Цільові регіональні програми та їх роль у забезпеченні розвитку вітчизняної освіти/ Є. Красняков //Рідна школа. - 2004. - N1. - С. 3-6.

 24. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник /А. І. Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. -2-ге вид. , перероб. і доп. -К.: Знання-Прес, 2004. -445 с.

 25. Лазаренко О. В. Гуманитарная миссия информационных технологий в эпоху перемен как фактор обеспечения стабильности учебного процесса/ О.В.Лазаренко //Актуальні проблеми економічного, соціально-політичного та правового захисту суб’єктів освітнього процесу : програма і матеріали Міжнародної наук. –практ. конф. - Харків, 2004. - С. 99-104.

 26. Лещенко М. Педагогіка - наука про мистецтво подання і засвоєння інформації/ М. Лещенко //Мистецтво та освіта. - 2004. - N4. - С. 2-.

 27. Мадзигон В. Н. Продуктивная педагогіка: политехнические основы соединения обучения с производительным трудом /В. Н. Мадзигон; АПН Украины, Ин-т педагогики. -К. :Вересень, 2004. -324 с.

 28. Мачинська Н. І. Принципи відбору модулів з педагогіки для педагогічних коледжів /Н. І. Мачинська //Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. /АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти. -К. , 2004. -Вип. 1. -С. 73-80.

 29. Машковець О. Що нам дає дослідно-експериментальна робота?/ О. Машковець, О. Горошко //Педагогічний пошук. - 2004. - N3. - С. 27-28

 30. Мелосік З. Педагогіка постмодернізму/ З. Мелосік //Шлях освіти. - 2004. - N4. - С. 11-16

 31. Метешкин А. Педагогические исследования и задачи/ А. Метешкин, А. Жадан //Новий колегіум. - 2004. - N4. - С. 31-34.

 32. Метешкин К. А. Кибернетическая педагогика: теоретические основы управления образованием на базе интегрированного интеллекта /Междунар. славян. ун-т. -Х., 2004. -399 с. -Бібліогр. :с. 284-398.

 33. Мільто Л. О. Методика розв’язання педагогічних задач: навч. посіб. для студ. пед. вузів/ Л. О. Мільто. - Харків: Ранок-НТ, 2004. - 150 с. ; Управління школою. – 2004. – N36(84). – С. 24-26

 34. Овчинникова М. В. Анализ использования технологии взаимообучения в педагогической теории и практике/ М. В. Овчинникова, Н. В. Токарева //Январские педагогические чтения: Современные образовательные технологии. - Симферополь, 2004. - С. 18-21

 35. Огірко О. В. Сучасні аспекти педагогічної етики/ О. В. Огірко //Культура здоров’я: Четверта міжнародна науково-практична конференція: зб. наук. пр. -Херсон:Персей, 2004. -С. 201-203

 36. Окса М. М. Проблеми та тенденції вивчення загальнопедагогічних дисциплін в Україні 30-80-х років/Мелітоп. держ. пед. ун-т. -Мелітополь, 2004. -207 с.

 37. Омельяненко С. В. Пізнавальні завдання в курсі педагогіки:посіб. для студ. психол. -пед. фак-ту/С. В. Омельяненко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. -Кіровоград:КДПУ, 2004. -113 с.

 38. Остапчук О. Методологія інноваційних процесів - крок до розуміння сутності/ О. Остапчук //Рідна школа. - 2004. - N11. - С. 3-6

 39. Паскар В. І. Аксіологічний контекст педагогічної культури /В.І.Паскар //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. - Бердянськ, 2004. - №4. -С. 18-23.

 40. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії : навч. -метод. посіб. для закладів вищої педагогічної освіти 3-4 рівня акредитації /МОН України. Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Короленка; за ред. А. М. Бойко. -К. :Вірол, Полтава: АСМІ, 2004. -504 с.

 41. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології: інтерактивний підручник для педагога ринкової системи освіти /І. П. Підласий; М-во освіти і науки України. -К. :Слово, 2004. -616 с.

 42. Практикум з педагогіки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ М-во освіти і науки України, Житомирський держ. пед. ун-т ім. І. Франка; За заг. ред. О. А. Дубасенюк. - 3-тє вид. , перероб. і доп. – К., 2004. - 464 с.

 43. Програма зі спецкурсу „Розв’язання педагогічних задач”/ М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова; Укл. Л. О. Мільто. – К.: НПУ , 2004. - 12 с.

 44. Пуляевская О. В. Использование средств музыкальной деятельности в здоровье-сберегающей педагогике/ О.В.Пуляевская //Культура здоров’я: Четверта міжнародна науково-практична конференція: зб. наук. пр. - Херсон: Персей, 2004. - С. 228-231

 45. Радул В. Цілісність та системність у педагогічних дослідженнях/ В. Радул //Рідна школа. - 2004. - N6. - С. 12-14

 46. Сєрікова Т. Про педагогічні читання „Чому не прожити нам життя Героями Духу”/ Т. Сєрікова //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004. - N1. - С. 94-96

 47. Слєпухов М. Закони підпорядкованої залежності педагогічних явищ і процесів/ М. Слєпухов //Шлях освіти. - 2004. - N2. - С. 6-9

 48. Словник-хрестоматія педагогічних понять: навч. пособ. для студ. , аспірантів, викладачів /Упоряд. Г.П.Шевченко та ін.; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. -Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004. -271 с.

 49. Стеценко В. П. Проблема майстерності учителя-словесника в методичній концепції Т. Ф. Бугайко/ В. П. Стеценко //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2004. - Т. 43. - С. 141-147.

 50. Страхов В. Г. Размышления над концепцией идеальной педагогики, или О путях развития педагогики третьего тысячелетия /В. Г. Страхов, О. Э. Валлье. -Одесса:Астропринт, 2004. -80 с.

 51. Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - N5. - С. 58-63.

 52. Фазан В. Християнська педагогіка як засіб удосконалення освіти і виховання /В. Фазан //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Серія „Педагогічні науки”/ Редкол. П.О.Пащенко (гол. ред. ) та ін.-Полтава, 2004. -Вип. 5(38).С. 99-106.

 53. Фоменко Н. Туризмологія у педагогічному контексті: методологічні аспекті /Н.Фоменко//Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.В. Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України, Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Редкол. :Г. Терещук (гол. ред. ) та ін. - Тернопіль, 2004. – № 2. - С. 260-267.

 54. Фрейре П. Педагогіка свободи: етика, демократія і громадська мужність /П. Фрейре; Пер. з англ. -К. :Вид. дім „КМ Академія”, 2004. -124 с.

 55. Чобітько М. Педагогічне проектування в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки/ М. Чобітько //Освіта і управління. - 2004. – Т. 7, N2. - С. 121-126

 56. Щербань П. Природовідповідність розвитку, навчання і виховання - фундаментальна основа педагогіки/ П. Щербань //Вища освіта України. - 2004. - N1. - С. 74-77

 57. Яворська Г. Х. Педагогіка для правників: навч. посіб. /М-во освіти і науки України; Г. Х. Яворська. -К. : Знання, 2004. - 335 с.

Див. 64, 76, 77, 108,123, 3261, 3280, 3399.

Спеціалізовані галузі педагогіки

Етнопедагогіка

 1. Акімова О. В. Сучасні підходи до аналізу історико-педагогічного процесу/О. В. Акімова//Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 11. -С. 15-19.

 2. Гуренко О. І. Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету/О. І. Гуренко //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. -Бердянськ, 2004. -№ 2. -С. 90-102.

 3. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах полі- етнічного середовища /О. І. Гуренко //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. - Бердянськ, 2004. - №4. -С. 58-66.

 4. Довгань О. А. Агресивні прояви етнопсихологічної культури індивідів юнацького віку як об’єкт виховної діяльності навчальних закладів України / О. А. Довгань//Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Терноп. держ. техн. ун-т та ін. ; Відп. ред. Т. І. Рибак. -Тернопіль, 2004. -С. 133-135.

 5. Дружененко Р. С. Етнопсихологічні чинники як умова етнопедагогічної основи формування національно-мовної особистості /Р.С.Дружененко//Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 37. -С. 157-160.

 6. Зайченко Н. І. До питання про ідею народного виховання у творчій спадщині О. О. Потебні /Н. І. Зайченко// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім.Т.Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип. 24. - С. 113-117.

 7. Коваленко Т. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення українського народного костюму /Т. Коваленко //Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія „Педагогічні науки”/ Редкол. П. О. Пащенко (гол. ред. ) та ін. - Полтава, 2004. -Вип. 2 (35). - С. 98-106.

 8. Лаппо В. З досвіду гуцульської етнопедагогіки / В. Лаппо //Дошкільне виховання. - 2004. - N8. - С. 26.

 9. Лесневська А. Дитяча творчість у традиційно-народній системі виховання/ А. Лесневська //Рідна школа. - 2004. - N1. - С. 19-22.

 10. Лесневська А. Культуровідповідальність виховання як чинник розвитку творчого потенціалу молоді (у контексті застосування етнопедагогіки) /А. Лесневська// Вісник Львівського університету. Серія педагогічна /МОН України. Львівський національний університет ім. І. Франка. -Львів, 2004. -Вип. 18. -С. 185-191.

 11. Люріна Т. І. Навчання студентів іноземним мовам: етнопедагогічний аспект /Т. І. Люріна //Педагогічні науки: зб. наук. пр. Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. -Суми, 2004. -Ч. 1. -С. 36-43.

 12. Пастушенко О. Елементи народної творчості у педагогічній спадщині Омеляна Партицького /О. Пастушенко //Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. -Чернівці: Рута, 2004. - Вип. 211. -С. 108-113.

 13. Проблеми української народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича: Матеріали Перших Всеукр. пед. читань, 13-14 трав. 2004 р. /Редкол. :В. І. Кононенко та ін. ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. -Івано-Франківськ:Плай, 2004. -239 с.

 14. Смирнова Т. В. Ресурси народної педагогіки у вихованні гендерної рівності/ Т. В. Смирнова //Нові технології навчання : наук. -метод. зб. – К. , 2004. - Вип. 37. -С. 215-221

 15. Страшний В. Методика вивчення рівня вихованості на родинних традиціях українського народу / В. Страшний //Початкова школа. - 2004. - N4. - С. 39-41.

 16. Теленик С. Роль народної педагогіки етносів в національному вихованні молоді /С. Теленик, С. Кравченко// Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: збірник УІІ Всеукр. наук. -практ. конф. , 15-16 квіт. 2004 р.: у 7 тт. /МОН України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Європейський університет. -К. :Вид-во Європейського університету, 2004. - Т. 2. –С. 313-316.

 17. Торопова І. Ідея народності у вихованні: (За творами К. Д. Ушинського та Ф. А. В. Дістервега)/ І. Торопова //Рідна школа. - 2004. - N3. - С. 66-67

 18. Чумарна М. Казкова економіка: програма економічних знань для початкової школи на засадах етнопедагогіки / М. Чумарна; М. Чумарна //Початкова школа. - 2004. -N5, 6. - С. 44-47, 48-50.

 19. Юр’єва К. А. Формування полікультурної компетентності майбутніх педагогів у процесі вивчення курсу етнопедагогіки /К. А. Юр’єва //Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологі. -Х. , 2004. -Вип. 26, ч. 1. -С. 119-130.

 20. Юрченко В. Підготовка вчителя національної школи: етнопсихологічний і соціальний ракурс/ В. Юрченко //Освіта і управління. - 2004. – Т. 7, N2. - С. 103-110.

Див. 3543, 5624.

Соціальна педагогіка
 1. Алєксєєнко Т. Ф. Технології соціально-педагогічної роботи у територіальній громаді/ Т. Ф.Алєксєєнко //Январские педагогические чтения: Современные образовательные технологии. - Симферополь, 2004. - С. 94-97.

 2. Артюшкіна Л. М. Специфіка професійної діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування/ Л. М. Артюшкіна, А. О. Поляничко //Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - N2. - С. 42-47.

 3. Баран Л. П. Міжнародний досвід з проблеми гендерної рівності: конспект лекції для слухачів курсів підвищ. кваліф. керівників загальноосвіт. навч. закладів/ Л.П.Баран; АПН України, Центр. ін-т післядимлом. пед. освіти, Центр кооординації та міжнар. стосунків, Канадсько-український гендерний фонд. – К., 2004. - 23 с.

 4. Барахтян М. М. Особливості творчої професійної діяльності соціального педагога/ М. М. Барахтян //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2004. - Т. 43. - С. 12-20

 5. Бартків О. С. Соціально-педагогічна практика в школі-інтернаті: ( методичні матеріали для студентів спец. „Соціальна педагогіка”)/ О. С. Бартків, Л. К. Грицюк, В. С. Петрович //Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - N1. - С. 58-67

 6. Безпалько О. Соціально-педагогічна діяльність і соціальна робота: спільне та відмінне/ О. Безпалько //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2004. - № 6. - С. 123-129

 7. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім.Т.Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -274 с. -Із змісту: Анисимова Л. С. Новые подходы к содержанию курса «Теория и практика решения педагогических задач»/Л. С. Анисимова, с. 10-16. -Докучаєва В. В. Сутнісні ознаки інноваційних педагогічних систем /В. В. Докучаєва, с. 58-65.

 8. Голік О. Б. Соціально-педагогічні проблеми адаптації студентів у ВНЗ /О.Б.Голік // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. -Бердянськ, 2004. - № 2. -С. 102-110.

 9. Гончар Т. І. Комунікативна культура як предмет педагогічного аналізу/Т. І. Гончар //Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. -К. :КНУКіМ, 2004. -Вип. 11. –С. 34-39.

 10. Гончарова-Горянська М. Соціальна компетентність: поняття, зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів/ М. Гончарова-Горянська //Рідна школа. - 2004. - N7/8. - С. 71-74

 11. Гордієнко О. Стратегія суспільного дозрівання/ О. Гордієнко //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004. - N1. - С. 17-18.

 12. Грива О. А. Социально-педагогическая работа по воспитанию толерантности у детей и молодежи: учебно-методическое пособие/ О. А. Грива; Междунар. детский центр Артек”, Гум. ин-т „Артек”. – К. : АртЕк, 2004. - 79 с.

 13. Грива О. А. Соціально-педагогічні технології роботи з молоддю в полікультурному суспільстві/ О.А.Грива // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: збірн. наук. пр. /МОН України. АПН України. НТУ „Харківський політехнічний інститут”; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г.Романовського. -Х. , 2004. -Вип. 4(8). -С. 125-132.

 14. Гущина Т. Ю. Особливості ускладнень соціалізації в юнацькому віці /Т.Ю.Гущина //Вісник Національного технічного університету України „КПІ”.Сер.Філософія.Психологія. Педагогікпа. -К. , 2004. -№ 2(11). -С. 107-112.

 15. Данилова Г. Соціально-терапевтична функція освіти як чинник забезпечення здоров’я суспільства / Г. Данилова //Рідна школа. - 2004. - N1. - С. 12-15

 16. Дергач М. А. Педагогічні технології формування особистості в контексті сучасних соціальних змін /М.А.Дергач //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. -Бердянськ, 2004. - № 2. -С. 19-24.

 17. Дитина у кризовому соціумі: Як її розуміти і виховувати. – К., 2004. – 128 с.

 18. Дьяченко Б. А. Соціальна компетентність старшокласників як передумова їхньої успішної соціалізації /Б. А. Дьяченко //Освіта на Луганщині :наук.-метод. журн. -Луганськ, 2004. - № 2(21). -С. 31-33.

 19. Єржабкова Б. Вибрані питання соціальної педагогіки/Б. Єржабкова // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія Психологія і педагогіка. -Острог, 2004. Вип. 5. -С. 86-91.

 20. Заболотна О. А. Культурно-історичні відмінності американського і українського стилів соціалізації / О. А. Заболотна //Педагогіка і психологія. – 2004. – N2. – С. 51-61.

 21. Заверико Н. В. Теоретичні засади соціально-педагогічної технології роботи з підлітками/ Н. В. Заверико //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К. : НПУ , 2004. – Вип. 2 . – С. 80-86

 22. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 36. -359 с. -Із змісту: Боруля В. В. Стан та умови активізації соціально-ціннісної спрямованості розвитку підлітка /В. В. Біруля, 320-326. -Копилова С. В. Розуміння адаптації в контексті соціально-педагогічної діяльності /С. В. Копилова, с. 326-331. -Цибулько Л. Г. Соціальне виховання як засіб соціалізації підростаючого покоління /Л. Г. Цибулько, с. 331-335.

 23. Калінін С. С. Використання пошукових соціокультурних задач як засіб формування соціокультурних умінь майбутнього вчителя /С.С.Калінін //Вісник Житомирського педагогічного університету / М-во освіти і науки України, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - Вип. 17. -С. 28-31.

 24. Карпенко О. Г. Проблеми та перспективи практичного навчання майбутніх соціальних працівників у ВНЗ/ О. Г. Карпенко //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 1 (23) . – С. 79-91

 25. Карпенко О. Г. Роль соціального працівника у роботі з сім’єю, як одного із клієнтів соціальної роботи/ О. Г. Карпенко //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П.Драгоманова.– К. : НПУ, 2004. – Т. 43. – С. 50-58

 26. Карпенко О. Г. Теоретична модель діяльності й особистості соціального працівника/ О. Г. Карпенко //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 3. – С. 69-73

 27. Карпенко О. Г. Характеристика суб’єктності соціального працівника у професійній діяльності/ О. Г. Карпенко //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ , 2004. – Вип. 2 . – С. 86-93

 28. Кващук О. О. Телебачення як фактор соціалізації молодших школярів /О. В. Кващук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія Психологія і педагогіка. -Острог, 2004. -Вип. 5. -С. 117-123.

 29. Керфут М. Київський проект реабілітації дітей „вулиці”: досвід розвитку персоналу/ М. Керфут //Соціальна політика і соціальна робота. – 2004. – N2. – С. 68-82

 30. Коваленко О. В. Соціологічний образ мислення в контексті підготовки соціолога-професіонала/ О. В. Коваленко //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ , 2004. – Вип. 2 . – С. 10-18

 31. Ковчина І. М. Моделі й технології соціальної роботи в зарубіжних країнах: програма для студ. спец. „Соціальна педагогіка” та „Соціальна робота” ден. та заоч. форм навчання/ І. М. Ковчина ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 36 с.

 32. Ковчина І. М. Підготовка соціального педагога до соціально-правової діяльності в умовах вищого педагогічного закладу/ І. М. Ковчина //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім.М.П.Драгоманова – К.: НПУ, 2004. – Т. 43. – С. 3-12

 33. Ковчина І. М. Підготовка студентів до соціальної діяльності засобами професійної культури/ І. М. Ковчина //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 2 . – С. 39-46

 34. Ковчина І. М. Роль загальноосвітньої школи у процесі соціального виховання дитини /І. М. Ковчина //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 10. -С. 55-60.

 35. Ковчина І. Основи соціально-правового захисту особистості: Програма. Семінарські заняття для студентів заочної форми навчання (5 років)/ І. М. Ковчина ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 18 с.

 36. Ковчина І. Студент і соціальні права: методичні матеріали та тренінгові вправи для студ. фак-тів соц. педагогіки та соц. роботи вищ. пед. навч. закладів/ І.М.Ковчина ; М-во освіти і науки України, Ін-т соц. педагогіки і соц. роботи НПУ ім. М. П. Драгоманова. –К., 2004. -53 с.

 37. Краснова Н. П. Некоторые аспекты теоретико-методологических основ соціального образования/Н. П. Краснова// Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №1(69). -С. 153-158.

 38. Кратинов Н. С. К. Д. Ушинский как основатель отечественной социальной педагогики, социальной работы/Н. С. Кратинов, А. Н. Кратинова //Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -С. 135-140.

 39. Крилова-Грек Ю. М. Дистанційна освіта, як шлях соціальної адаптації людей з фізичними вадами у суспільство/ Ю. М. Крилова-Грек //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2004. – Т. 43. – С. 77-83.

 40. Кузь В. Г. Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів „Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад” /В. Г. Кузь, І. П. Печенко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. -К. :Міленіум, 2004. -212 с.

 41. Кучерявий О. Г. Формування професійних інтересів у майбутніх соціальних педагогів/ О. Г. Кучерявий //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К.: НПУ , 2004. – Вип. 1(11) . – С. 177-182

 42. Малько А. О. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної педагогіки: монографія/А. О. Малько. -Х. :ХДАК, 2004. -279 с.

 43. Маршицька В. В. Соціалізація особистості шляхом застосування екологічних проектів/ В. В. Маршицька //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К. : НПУ, 2004. – Вип. 2 . – С. 98-103.

 44. Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: збірник УІІ Всеукр. наук. -практ. конф. , 15-16 квіт. 2004 р. У 7 тт. /МОН України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Європейський університет. -К. :Вид-во Європейського університету, 2004. - Т. 2. -334 с. -Із змісту: Зотова Л. Деякі соціально-спихологічні детермінанти дитячого та підліткового бродяжництва /Л. Зотова, с. 61-63. –Матвєєва Н. Соціально-психологічний тренінг як метод профілактики ВІЛ, СНІД, ІПСШ /Н. Матвєєва, с. 120-123. - Науменко В. Дослідження системи відношень асоціальних підлітків/В. Науменко, с. 142-145. -Російчук Т. Соціокультурні умови становлення писемного мовлення дітей/Т. Російчук, с. 171-174. - Чубук Р. Соціальні проблеми молоді /Р. Чубук, с. 291-294.

 45. Навчальна програма курсу „Соціально-педагогічна робота з групами ризику” //Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2004. - N16. - С. 39-47

 46. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К. : НПУ, 2004. -Вип. 1 (23) . –Із змісту: Ковчина І. М. До питання про професійну культуру соціального педагога/ І. М. Ковчина, с. 91-103; Короткова Р. І. Технологія діяльності соціального педагога як керівника навчально-художнього процесу театрального колективу/ Р. І. Короткова, с. 110-116; Мирошніченко Н. О. Деякі аспекти викладання курсу „Соціально-педагогічна профілактика правопорушень серед молоді” студентам – соціальним педагогам/ Н. О. Мирошніченко, с. 135-139; Мірошниченко С. А. Діяльність соціального педагога по наданню терапевтичної допомоги дітям та молоді/ С. А. Мірошниченко, с. 129-135; Пундик Л. Є. Спеціалізована соціальна служба як умова формування здорового способу життя молоді/ Л. Є. Пундик, с. 145-151; Руда-Кішовар Н. Я. Педагогічні умови становлення особистості класного керівника як соціального педагога/ Н. Я. Руда-Кішовар, с. 209-217; Тимошенко А. Л. Соціалізована соціальна служба як умова формування здорового способу життя молоді/ А. Л. Тимошенко, с. 145-151.

 47. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки.-Ніжин, 2004.-№4. –Із змісту:Паскаль О. В. Формування професійно-комунікативної грамотності майбутніх соціальних педагогів/ О.В.Паскаль, с. 27-30; Шанскова Т. І. Основні технологічні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’ями різних типів/ Т.І.Шанскова, с. 24-26; Завацька Л. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи у закладах освіти/ Л. М. Завацька, О. Г. Платонова, с. 55-57

 48. Овчаренко Г. Е. Зміст і форми соціалізації студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у позанавчальный діяльності / Г.Е.Овчаренко //Освіта Донбасу.-2004. -N5/6.-С. 82-87

 49. Панок В. Організація центрів соціально-психологічної допомоги потерпілим від техногенної катастрофи/ В.Панок //Психолог. – 2004. - №41. – С. 2-5

 50. Пащенко М. І. Інтерактивні методи навчання як засіб формування мотивації: соціальних педагогів/ М. І. Пащенко //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 3. – С. 229-231.

 51. Педагогічні науки: збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. -Суми, 2004. -Ч. 1. -544 с. -Із змісту: Артюшкіна Л. М. Проблема професійного призначення соціального педагога /Л. М. Артюшкіна, Г. Л. Єфремова, с. 95-102. –Вертепова И. Ю. Взаимодействие институтов социальной педагогики и социальной работы с православной церковцю в вопросах оказания социальной помощи /И. Ю. Вертепова, с. 102-110. -Луценко О. А. Gender studies: досвід нової освіти /О. А. Луценко, с. 139-145. -Поляничко А. О. Сирітство в Україні: аналіз дефініцій та сутнісних характеристик /А. О. Поляничко, с. 146-154.

 52. Пихтіна Н. П. Педагогіка гри: навчальна програма з курсу для спец. „Соціальна педагогіка та практична психологія” (Для ден. І заоч. форми навч. )/ Н. П. Пихтіна; М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин , 2004. – 28 с.

 53. Плотніков П. Індикатори соціальної активності молоді Донецького промислового регіону в процесі її соціалізації /П. Плотніков //Педагогіка і психологія професійної освіти /Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Львівський науково-практичний центр. Національний університет „Львівська політехніка”. -Львів, 2004. -№3. -С. 55-71.

 54. Плотніков П. Соціальний і психолого-педагогічний „портрет” сучасної молоді промислового регіону в процесі її соціалізації /П. Плотніков //Педагогіка і психологія професійної освіти /Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Львівський науково-практичний центр. Національний університет „Львівська політехніка”. -Львів, 2004. -№4. -С. 123-144.

 55. Про внесення змін до Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”:Закон України від 23 березня 2004 р. № 1659-ІУ // Офіційний вісник України. -2004. -№15. -С. 37.

 56. Про затвердження Типового положення про студентську соціальну службу: Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 26 листопада 2004 № 762 ; Типове положення… //Офіційний вісник України. -2004. -№51. -С. 264-267.

 57. Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю: Постанова КМ України від 27 серпня 2004 р. № 1126; Загальне положення про центр соціаль6них служб для сім’ї, дітей та молоді // Офіційний вісник України. -2004. -№35. -С. 111-141.

 58. Про утворення Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді: Постанова від 27 серпня 2004 р. № 1125; Положення про Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді //Офіційний вісник України. -2004. -№ 35. -С. 107-110.

 59. Рассказова О. І. Професійна адаптація студентів першокурсників, що навчаються за спеціальністю „соціальна педагогіка” у педагогічному коледжі /О.І.Рассказова //Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.Сковороди. -Харків, 2004. -Вип. 26,ч. 2. -С. 83-91.

 60. Романова Н. Ф. Особливості соціального становлення студентської молоді в умовах вищої школи/ Н. Ф. Романова //Науковий часопис Національного педагогічного уіверситету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ , 2004. – Вип. 2 . – С. 119-125

 61. Рудник Т. В. Роль соціального педагога в системі комплексної підтримки дитини з особливими потребами в умовах сім’ї/ Т. В. Рудник //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 3. – С. 165-167.

 62. Савченко С. В. Педагогика социализации как новая отрасль педагогического знания: опыт предварительного анализа/С. В. Савченко // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. -№ 1(69). -С. 233-238.

 63. Сизоненко Г. С. Педагогіка успіху: досвід становлення акмеологічної системи ліцею: навч. -метод. посіб. -К. :Гнозис, 2004. -681 с.

 64. Ситнікова Н. Соціальне самоствердження особистості учня як педагогічна проблема/ Н. Ситнікова //Рідна школа. - 2004. - N10. - С. 67-69.

 65. Сорочан Т. М. Особливості соціалізації старшокласників у Луганській області (за результатами соціологічних досліджень)/Т. М. Сорочан, О. М. Рудіна; Голов. упр. освіти і науки Луган. облдержадмін. , Луган. ін-т після диплом. пед. освіти. -Луганськ:ВКФ „Знання”, 2004. -111 с.

 66. Сорочан Т. М. Особливості соціалізації старшокласників у Луганській області/Т. М. Сорочан // Освіта на Луганщині :наук.-метод. журн. -Луганськ, 2004. -№ 1(20). -С. 55-63.

 67. Сорочинська В. Є. Соціальна адаптація студентів вищих навчальних закладів як педагогічна проблема/В. Є. Сорочанська//Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 10. -С. 72-76.

 68. Соціальна педагогіка: навч. програма для студ. загальноосвіт. спец. пед. ун-ту/Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя; укл. Н. М. Суховєєва. -Ніжин, 2004. -12 с.

 69. Соціальна робота: Технологічний аспект: навч. посіб. / Держ. центр соц. служб для молоді, Ін-т соц. роботи та управління НПУ ім. М. П. Драгоманова; за ред. А. Й. Капської. – К., 2004. – 364 с.

 70. Соціально-педагогічна діяльність в зарубіжних країнах: навчальна програма для студ. спец. „Соціальна педагогіка”/ Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя; Укл. Н. М. Суховєєва. – Ніжин , 2004. – 18 с.

 71. Суховєєва Н. М. Соціальна педагогіка як компонент змісту педагогічної освіти/ Н. М. Суховєєва //Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М.Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 4. – С. 99-101

 72. Сухомлинська О. Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін/ О. Сухомлинська //Шлях освіти. – 2004. – N2. – С. 2-6

 73. Тимошенко А. Л. Деякі особливості соціалізації молоді в закладах освіти/ А. Л. Тимошенко //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К.: НПУ , 2004. –Вип. 2 . – С. 131-13

 74. Янченко Т. В. Особливості соціально-педагогічної підтримки дітей /Т. В. Янченко //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. Сер. Педагогічні науки. - Чернігів, 2004. -Вип. 25. -С. 115-117.

Див. 801, 3243, 3254, 3431, 3499, 5832, 5869.

Театральна педагогіка
 1. Барановська І. Формування в молодших школярів інтересу до навчання засобами театралізації / І. Барановська //Початкова освіта . – 2004. - №37. – С. 3-4.

 2. Барахтян М. Театралізоване дійство: психолого-педагогічні основи підготовки і проведення/ М. Барахтян //Освіта. – 2004. - №10 (25 лютого-3 березня). – С. 10

 3. Будянський Д. В. Використання елементів системи К. С. Станіславського у процесі формування педагогічного артистизму майбутніх вчителів гуманітарних дисциплін/ Д. В. Будянський //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К. : НПУ , 2004. – Вип. 1(11) . – С. 138-147.

 4. Горбунова Н. В. Використання методів та прийомів театральної педагогіки при підготовці фахівців гуманітарного напряму /Н.В.Горбунова// Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -С. 43-49.

 5. Деркач М. А. Театральне мистецтво як педагогічний чинник соціалізації особистості учня / М. А. Деркач //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К. : НПУ, 2004. – Вип. 2 . – С. 64-68

 6. Деркач О. О. Особливості застосування арт-терапевтичних технік у роботі шкільного психолога та вчителя початкових класів /О. О. Деркач //Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. -К. :КНУКіМ, 2004. -Вип. 11. -С. 40-45.

 7. Дубина Л. Театральна складовапрофесійної підготовки майбутніх учителів початкових класів /Л. Дубина //Педагогіка і психологія професійної освіти /Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Львівський науково-практичний центр. Національний університет „Львівська політехніка”. -Львів, 2004. -№4. -С. 158-172.

 8. Норов О. О. Через ляльку – до людини (експериментальний авторський курс „Художньо-педагогічні основи дитячої ляльково-театральної творчості”) /О. О. Норов// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип. 24. - С. 77-84.

 9. Татаренко М. Театральний майстер-клас – лабораторія розвитку творчих здібностей молодших школярів. Проблеми дидактики/ М. Татаренко //Рідна школа. – 2004. – N6. – С. 52-53.

 10. Формування акторської майстерності учнів//Початкова освіта . – 2004. - №18. – С. 12.

 11. Швирка В. М. Студентський театр як засіб формування естетичних цінностей майбутніх учителів-філологів/В. М. Швирка // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. -№ 9(77). -С. 108-112.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..