Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Федеральный государственный образовательный стандарт разработан в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с участием РАН, Министе...полностью>>
'Программа'
Программа составлена учителем истории, обществознания, кубановедения, классным руководителем класса казачьей направленности МОУ СОШ № 24 ст.Раевской ...полностью>>
'Исследование'
Работа выполнена в ФГУЗ «Клиническая больница №83 Федерального медико-биологического агентства России» (гл. врач – Засл. врач РФ, проф. О.П. Кузовлев...полностью>>
'Закон'
Для автора данного исследования является совершенно очевидным тот факт, что самый тщательный и серьезный анализ избирательного законодательства США н...полностью>>

Договір оренди комп'ютерної техніки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОГОВІР
оренди комп'ютерної техніки

м. _________

____________ 20__ р.

______________________________ (надалі іменується "Орендодавець") в особі директора ________________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та ______________________________ (надалі іменується "Орендар"), з іншої сторони (в подальшому разом поіменовані "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей договір оренди комп'ютерної техніки (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Орендодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується передати Орендареві у строкове оплатне користування наступну комп'ютерну техніку (надалі іменується "предмет оренди "):

1.1.1. ______________________________________________________________________________;

1.1.2. ______________________________________________________________________________;

1.1.3. ______________________________________________________________________________;

1.1.4. ______________________________________________________________________________;

1.1.5. ______________________________________________________________________________.

1.2. Загальна вартість предмету оренди складає: __________________________________ (________________________________________________________) грн. 00 коп.

1.3. Предмет оренди передається без програмного забезпечення, встановлення якого здійснюється Орендарем власними силами та за власний рахунок.

1.4. Предмет оренди передається Орендареві протягом ______________ календарних днів з дня набрання чинності цим Договором та оформлюється відповідним актом приймання-передачі.

1.5. Орендодавець передає Орендареві предмет оренди у належному стані, що відповідає умовам його використання та цільовому призначенню.

1.6. Повернення предмету оренди здійснюється Орендарем протягом 3 (трьох) календарних днів після закінчення терміну дії цього Договору.

2. Розмір орендної плати та порядок розрахунків

2.1. За користування предметом оренди Орендар сплачує Орендодавцеві плату в розмірі __________________ грн. 00 коп. за 1 (один) календарний місяць.

2.2. Розмір орендної плати може бути переглянутий за вимогою однієї зі Сторін.

2.3. Розрахунки між Сторонами за даним Договором можуть здійснюватись як в готівковій, так і в безготівковій формі.

2.4. Оренда плата, передбачена п. 2.1 цього Договору, сплачується Орендарем протягом _______________ банківських днів з початку наступного за розрахунковим місяцем шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок Орендодавця або внесення її до каси Орендодавця.

2.5. Орендна плата може бути сплачена орендарем шляхом розробки та обслуговування ВЕБ-дизайну власного сайту Орендаря, що узгоджується Сторонами шляхом підписання додаткової угоди.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Орендодавець зобов'язується:

3.1.1. Передати Орендарю предмет оренди в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

3.1.2. Не відчужувати предмет оренди протягом строку дії цього Договору.

3.1.3. Забезпечувати ремонт предмету оренди тільки у разі виходу з ладу окремих технічних приладів, що є складовими частинами предмету оренди.

3.2. Орендодавець має право:

3.2.1. На отримання від Орендаря орендної плати в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

3.2.2. Вимагати від Орендодавця використання предмету оренди належним чином, відповідно до умов цього Договору та його цільового призначення.

3.2.3. Вимагати відшкодування Орендарем збитків, спричинених пошкодженням або знищенням предмету оренди під час використання його Орендарем.

3.2.4. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це Орендаря за ____________________ календарних днів у випадку порушення Орендарем умов даного Договору або вимог чинного законодавства щодо охорони авторських прав.

3.3. Орендар зобов'язується:

3.3.1. Забезпечувати належне використання (експлуатацію) та зберігання переданого йому предмета оренди за місцезнаходженням Орендаря (м. _________, вул. __________, буд. ________, кв. ______).

3.3.2. Щомісячно сплачувати Орендодавцеві орендну плату в порядку та розмірах, передбачених пп. 2.1 - 2.4 даного Договору.

3.3.3. Суворо дотримуватися правил техніки безпеки, норм охорони праці та вимог законодавства щодо охорони авторських прав.

3.3.4. Відшкодовувати Орендодавцеві вартість додатково наданого обладнання, виконаних робіт або наданих послуг, що не передбачені цим Договором, у розмірах, встановлених за домовленістю Сторін.

3.3.5. Використовувати предмет оренди виключно відповідно до умов цього Договору та цільового призначення такого обладнання.

3.3.6. Підтримувати предмет оренди в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт, установку та (або) заміну програмного забезпечення.

3.3.7. У порядку та на умовах, визначених даним Договором, повернути предмет оренди після закінчення дії цього Договору Орендодавцю в належному стані з урахуванням нормального фізичного зносу.

3.3.8. Не передавати предмет оренди в суборенду.

3.3.9. Відшкодувати збитки, завдані Орендодавцеві внаслідок пошкодження або знищення предмету оренди або його окремих складових частин.

3.4. Орендар має право:

3.4.1. На отримання від Орендодавця предмету оренди в належному стані, у відповідній комплектації та у термін, що зазначені у цьому Договорі та додатках до нього.

3.4.2. Вимагати від Орендодавця здійснення ремонту предмету оренди у разі виходу з ладу окремих технічних приладів, що є складовими частинами предмету оренди, не з вини Орендаря.

4. Відповідальність Сторін

4.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.5. Орендодавець не несе відповідальності за порушення Орендарем будь-яких авторських або інших прав третіх осіб або порушення вимог чинного законодавства під час здійснення користування предметом оренди.

4.6. Ризик випадкового пошкодження або знищення предмету оренди після його передачі за актом приймання-передачі несе Орендар.

4.6. За порушення п. 2.4 цього Договору Орендар зобов'язаний сплатити Орендодавцеві пеню у розмірі _____ % від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

4.7. Суперечки між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. Дія Договору

5.1. Даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення його печаткою Орендодавця.

5.2. Термін дії даного Договору починається в момент, зазначений в п. 5.1 даного Договору, і закінчується "___" ____________ 20__ р.

5.3. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

5.6. Договір може бути розірвано за письмовою згодою Сторін або за рішенням суду. Розірвання даного Договору в односторонньому порядку не допускається, окрім випадків, передбачених даним Договором, додатковими угодами до нього або чинним законодавством. В угоді про розірвання договору обов'язково повинно бути зазначено порядок остаточних взаєморозрахунків Сторін.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

5.8. У разі, якщо жодна зі Сторін протягом _____________ календарних днів до закінчення терміну дії Договору не заперечує проти продовження його дії, термін дії цього Договору вважається пролонгованим до "___" ____________ 20__ р.

6. Прикінцеві положення

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

6.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.5. Цей Договір складений українською мовою у 2-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.

7. Реквізити Сторін

"Орендодавець"

"Орендар"Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. М. Антонов інтелектуальна власність І комп'ютерне авторське право

  Документ
  Розглядаються питання та проблеми стосовно фундаментальних понять інтелектуальної власності та комп'ютерного авторського пра­ва в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права;
 2. Київський університет туризму, економіки І права «Основи готельного менеджменту»

  Документ
  У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, приведений основний понятійний апарат, докладно досліджені сучасні функції управління
 3. Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній дільності"

  Конспект
  В конспекті розглядаються теоретичні положення інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності, визначаються шляхи використання експертних систем, аналізуються проблеми і засоби захисту інформації, системи автоматизації діловодства
 4. Уперіод зародження криміналістики як самостійної галузі знан­ня тактика розглядалась як частина поліцейської (кримінальної) техніки

  Документ
  У період зародження криміналістики як самостійної галузі знан­ня тактика розглядалась як частина поліцейської (кримінальної) техніки. У працях вчених Австро-Угорщини і Німеччини Г.
 5. Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису фільштейн володимир леонідович

  Документ
  За роки незалежності сталися докорінні революційні зміни в соціально-економічній, політичній та культурній сферах життя України. Перед юридичною наукою постали питання підвищення ефективності функціонування механізму держави, результативності

Другие похожие документы..