Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Школа с углубленным изучением английского языка предъявляет высокие требования не только к языковой и общекультурной подготовке учащихся, но и к их пр...полностью>>
'Контрольная работа'
Напишите программу, подсчитывающую количество букв во введенном с клавиатуры слове. Ввод осуществляйте в цикле while do. Выход из программы – строка ...полностью>>
'Документ'
1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в ФГУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии» министерства здравоохранения и социального...полностью>>

Загальні положення (9)

Главная > Регламент
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

“____” ____________2007 р.

за №________________

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Технічний регламент розроблений відповідно до Додатку 1 Директиви 2004/22/ЕС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу на вимірювальні прилади від 31 березня 2004 року.

1.2. Цей технічний регламент установлює суттєві вимоги до таких засобів вимірювальної техніки, в тому числі до систем з вимірювальними каналами (далі – засоби вимірювальної техніки):

- лічильники води;

 • газолічильники та пристрої перетворення об’єму;

 • лічильники активної електричної енергії;

 • теплолічильники;

 • вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин, відмінних від води;

 • автоматичні зважувальні прилади;

 • таксометри;

 • матеріальні міри;

 • координатні (лінійні) засоби;

 • аналізатори вихлопних газів.

1.3. Вимоги цього технічного регламенту є обов’язковими у разі застосування засобів вимірювальної техніки у законодавчо-регульованій сфері, а саме у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

1.4. Цей технічний регламент також розповсюджується на оцінку відповідності вище вказаних засобів вимірювальної техніки та їх складових частин.

Якщо ці складові частини продаються окремо та незалежно від засобів вимірювальної техніки, то оцінка їх відповідності повинна проводитися незалежно від самого засобу вимірювальної техніки.

1.5. Вимоги цього технічного регламенту повинні доповнюватися вимогами відповідних технічних регламентів на вище вказані засоби вимірювальної техніки..

1.6. Вимоги цього технічного регламенту можуть використовуватися також для інших засобів вимірювальної техніки.

1.7. Вимоги цього технічного регламенту є обов’язковими для:

 • підприємств, організацій та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов’язану з розробленням, виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки, які зазначені в 1.2 цього технічного регламенту;

- уповноважених закордонними виробниками осіб – резидентів України або уповноважених осіб, які відповідають за введення засобів вимірювальної техніки в обіг;

 • центрального органу виконавчої влади у сфері метрології;

 • уповноважених та атестованих у державній метрологічній системі органів, які проводять державні випробування або державну метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки;

 • для державних інспекторів, що здійснюють державний метрологічний нагляд.

1.8. Розміщення на ринку та/або ведення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки у разі їх застосування у сфері поширення державного метрологічного нагляду, дозволяється тільки за умови дотримання вимог цього технічного регламенту.

1.9. Уведення в обіг засобів вимірювальної техніки у разі їх застосування у сфері поширення державного метрологічного нагляду забороняється без:

 • проведення державних випробувань та затвердження типу (для засобів вимірювальної техніки, які призначені для серійного виробництва в Україні або для ввезення на територію України партіями) та повірки після випуску з виробництва;

 • проведення процедури визнання результатів випробувань і затвердження типу засобів вимірювальної техніки (для засобів вимірювальної техніки, виготовлених в державах - учасниках “Угоди про взаємне визнання результатів державних випробувань та затвердження типу, метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювання, а також результатів акредитації лабораторій, що здійснюють випробування, повірку та калібрування засобів вимірювання”) та повірки після випуску з виробництва;

 • державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, не призначених для серійного виробництва в Україні або для ввезення на територію України партіями.

1.10. Засоби вимірювальної техніки повинні забезпечувати високий рівень захисту їх метрологічних характеристик від несанкціонованого втручання для того, щоб кожна сторона була б впевнена в результатах вимірювань.

1.11. Засоби вимірювальної техніки повинні бути сконструйовані та виготовлені з високим рівнем якості в частині застосування вимірювальної технології та захищеності результатів вимірювань.

1.12. У разі встановлення, що застосування декларації про відповідність та маркування знаком затвердження типу засобів вимірювальної техніки порушує вимоги цього технічного регламенту, постачальник засобів вимірювальної техніки притягується до адміністративної відповідальності та на нього накладаються штрафні санкції згідно з чинним законодавством України, засіб вимірювальної техніки вилучається з ринку та забороняється або обмежується його подальше використання.

1.13. В експлуатаційних документах засобів вимірювальної техніки повинні бути встановленні вимоги до правильного застосування цих засобів та будь-які можливі форми їх неправильного застосування.. При розміщенні засобу вимірювальної техніки на ринку України, необхідно надавати інформацію, яка необхідна для правильного застосування цього засобу, на державній мові України.

1.14. Центральний орган виконавчої влади у сфері метрології повинен вести перелік органів, які мають право виконувати завдання з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки існуючим вимогам, за їх особистим ідентифікаційним номером. Ці органі повинні мати галузь діяльності, в якій зазначаються тип або типи засобів вимірювальних засобів та їх метрологічні характеристики.

1.15. Допускається продаж та введення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки в законодавчо - регульованій сфері, які відповідають вимогам нормативних документів, що були чинні до дати надання чинності цьому технічному регламенту, до закінчення терміну дії сертифікату про затвердження типу (вилученню з Державного реєстру засобів вимірювальної техніки) та у разі відсутності обмеження терміну чинності на протязі 10 років з дати надання чинності цьому технічному регламенту.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому Технічному регламенті використовуються такі терміни:

2.1. Засіб вимірювальної техніки – технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.

  1. Повірка засобів вимірювальної техніки – встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик.

  2. Тип засобу вимірювальної техніки – сукупність засобів вимірювальної техніки одного і того ж призначення, які мають один і той же принцип дії, однакову конструкцію та виготовлені за однією і тією ж технічною документацією.

  3. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки – дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування.

2.5. Державні випробування засобів вимірювальної техніки – дослідження, які виконуються державною метрологічною службою або за її дорученням, зразків засобів вимірювальної техніки, що призначені для серійного виробництва чи серійно випускаються, або зразків, що призначені для імпорту партіями, для встановлення їх відповідності вимогам нормативних документів.

2.6. Вимірювальна величина – конкретна величина, що являється об’єктом вимірювання.

2.7. Впливна величина – величина, яка не являється вимірюваною, але впливає на результат вимірювання.

2.8. Нормовані робочі умови – значення вимірювальної та впливних величин, які утворюють нормальні робочі умови для засобів вимірювальної техніки.

2.9. Завада – впливна величина, що має значення в границях, які встановлені відповідними вимогами, але поза встановлених нормованих робочих умов для засобів вимірювальної техніки. Впливна величина являється завадою, якщо для цієї впливної величини не встановлені нормовані робочі умови.

2.10. Значення критичної зміни – значення, для якого зміна результату вимірювання розглядається як небажане.

2.11. Матеріальна міра – пристрій, що призначений для відтворення або подання в період його використання постійно одного чи більшого числа відомих значень фізичної величини.

2.12. Прямий продаж: торгова операція являється прямим продажем, якщо:

- результат вимірювання слугує основою для визначення вартості до сплати;

 • по крайній мірі одна із сторін, що здійснює угоду, зв’язану з вимірюваннями, є споживачем або будь-якою іншою стороною, що потребує звичайного рівня захисту;

 • всі сторони угоди приймають результат вимірювання одночасно в одному і тому ж місті.

2.13. Кліматичні умови навколишнього середовища – умови, при яких може експлуатуватися засіб вимірювальної техніки. Щоб урахувати кліматичні відмінності інших держав, повинен бути визначений діапазон температурних границь.

2.14. Ефективність – ефективність відноситься до постачальника електроенергії, газу, тепла, води.

2.15. Відтворюваність - ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірювальної величини при зміні місця вимірювання чи іншому спостерігачеві, коли всі інші умови вимірювання залишаються незмінними.

2.16. Повторюваність (збіжність) - ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірювальної величини, виконаних в одних і тих же умовах вимірювань.

 1. ВИМОГИ ДО МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

3.1 Допустимі похибки

3.1.1 При нормованих робочих умовах та за відсутності завад , похибка вимірювань не повинна перевищувати максимально допустимого значення похибки (МДП), яке визначено відповідними спеціальними вимогами до засобу вимірювальної техніки. Якщо інше значення не встановлено в технічній документації на тип засобу вимірювальної техніки, МДП виражається як двостороннє значення відхилення від умовно істинного значення вимірювальної величини.

3.1.2 При нормованих робочих умовах та при наявності завад, вимоги до метрологічних характеристик повинні бути такими, як встановлено відповідними спеціальними вимогами до засобу вимірювальної техніки.

Якщо засіб вимірювальної техніки призначено для використання в умовах постійного впливу електромагнітного поля, то дозволені значення метрологічної характеристики засобу вимірювальної техніки повинні знаходитися в границях МДП під час випробувань на вплив випромінюваного амплітудно-модульованого електромагнітного поля.

3.1.3 Виробник повинен визначити кліматичні, механічні та електромагнітні умови, для використання в яких призначений засіб вимірювальної техніки, джерело живлення та інші впливні величини, що впливають на його точність, з врахуванням вимог, які передбачені у відповідній технічній документації на тип засобу вимірювальної техніки.

3.1.3.1. Кліматичні умови навколишнього середовища

Виробник повинен визначити верхню та нижню границі температур із значень, вказаних у таблиці 1, якщо вони не визначені по-іншому, та вказати чи призначений засіб вимірювальної техніки для роботи в умовах вологості з конденсацією чи без неї, а також у відкритому чи закритому місці.

Таблиця 1

Границі температур

Верхня границя

30 0С

40 0С

55 0С

70 0С

Нижня границя

5 0С

мінус 10 0С

мінус 25 0С

мінус 40 0С

3.1.3.2. Зовнішні механічні умови експлуатації засобів вимірювальної техніки класифікують за класами від М1 до М3, як описано нижче.

Клас М1 розповсюджується на засоби вимірювальної техніки, які використовуються в місцях, що піддаються вібраціям та незначним ударам , наприклад, для засобів вимірювальної техніки, змонтованих на легких опорних конструкціях, що піддаються впливам низького рівня вібрацій та ударів, які передаються поривами вітру, або поштовхами, зв’язаними з вибухами, та інше.

Клас М2 розповсюджується на засоби вимірювальної техніки, що використовуються в місцях із значним або високим рівнем вібрації та ударів, наприклад, таких місцях, де є проїжджаючі поблизу автомобілі, а також близько розміщені важкі машини, транспортні стрічки та інше.

Клас М3 розповсюджується на засоби вимірювальної техніки, що використовуються в місцях де рівень вібрації та ударів високий або дуже високий, наприклад, для засобів вимірювальної техніки, встановлених безпосередньо на машинах, транспортних стрічках та інше.

По відношенню до зовнішніх механічних умов експлуатації засобів вимірювальної техніки повинні розглядатися такі впливні величини:

 • вібрація;

 • механічний удар.

3.1.3.3. Зовнішні електромагнітні умови експлуатації засобів вимірювальної техніки класифікують за класами Е1, Е2, Е3 як описано нижче, якщо вони не визначені іншим чином в відповідних документах на тип засобу вимірювальної техніки.

Клас Е1 розповсюджується на засоби вимірювальної техніки, що використовуються в місцях з електромагнітними завадами, які відповідають завадам, які можуть виникати в житлових, торгових та легких промислових будівлях.

Клас Е2 розповсюджується на засоби вимірювальної техніки, що використовуються в місцях з електромагнітними завадами, які відповідають завадам, які можуть виникати в інших промислових будівлях.

Клас Е3 розповсюджується на засоби вимірювальної техніки, що живляться від батареї транспортного засобу (автомобіля). Такі засоби вимірювальної техніки повинні відповідати вимогам Е2 та наступним додатковим умовам:

 • спад напруги, викликаний підключенням до ланцюгів стартер-мотор двигуна внутрішнього згорання;

 • перехідні процеси через спад навантаження при розрядженні батареї, відключеної при працюючому двигуні.

По відношенню до зовнішніх електромагнітних умов повинні розглядатися наступні впливні величини:

 • переривання напруги;

 • короткочасний спад напруги;

 • перехідні процеси в силових та/або сигнальних ланцюгах;

 • електростатичні розряди;

 • радіочастотні електромагнітні поля;

 • наведені радіочастотні електромагнітні поля на силових лініях та/або на сигнальних ланцюгах;

 • викиди напруги і струму в силових лініях та/або сигнальних ланцюгах.

3.1.3.4. Інші впливні величини, які повинні розглядатися за необхідності:

 • коливання напруги;

 • коливання частоти напруги живлення;

 • частотні електромагнітні поля джерела живлення;

 • будь-яка інша величина, що може значно вплинути на точність засобу вимірювальної техніки.

3.2. Основні правила для випробувань та визначення похибок

Суттєві вимоги, вказані в 3.1.1. та 3.1.2 повинні бути перевірені для кожної відповідної впливної величини. Якщо не визначено іншим чином у відповідній технічній документації на тип засобу вимірювальної техніки, то використовуються ці основні вимоги, за умови, що кожна впливна величина діє і її вплив оцінюється окремо, а всі інші впливні величини підтримуються відносно незмінними на рівні їх номінальних значень.

Метрологічні випробування повинні проводитися під час або після дії впливної величини. Під час дії впливної величини засіб вимірювальної техніки повинен знаходитися у нормальному робочому положенню.

3.3. Вологість навколишнього середовища

У відповідності з кліматичними робочими умовами, для яких призначено використання засобу вимірювальної техніки, можуть бути проведені випробування на вплив вологого нагріву (без конденсації) або циклічного вологого нагріву (з конденсацією)

Випробування на циклічний вологий нагрів проводяться, якщо конденсація являється важливою або якщо проникнення парів буде пришвидшено за допомогою вентиляції. В умовах, де вологість без конденсації є визначаючим фактором, вологий нагрів є більш підходящим.

3.4. Відтворюваність

При перевірці відтворюваністі результатів вимірювання засобом вимірювальної техніки розходження між окремими результатами вимірювання повинно бути малим порівняно з МДП.

3.5. Повторюваність (Збіжність)

При перевірці збіжності результатів вимірювання засобом вимірювальної техніки розходження між окремими результатами вимірювання повинно бути малим порівняно з МДП.

3.6. Поріг чутливості та чутливість

Засіб вимірювальної техніки повинен бути достатньо чутливим та поріг чутливості достатньо низьким для виконання поставленого завдання.

4. ВИМОГИ ДО НАДІЙНОСТІ

4.1. Конструкція засобу вимірювальної техніки повинна бути надійною та повинна зменшувати на скільки це можливо вплив дефектів, що приводять до неточних результатів вимірювань, якщо тільки наявність таких дефектів не є очевидною.

4.2. Довговічність

Конструкція засобу вимірювальної техніки повинна забезпечувати стабільність його метрологічних характеристик на протязі встановленого виробником проміжку часу за умови, що він правильно встановлений, обслуговується та використовується у відповідності до інструкції виробника та при навколишніх умовах, для яких він призначений.

5. ВИМОГИ ДО ПРИДАТНОСТІ

5.1 Засіб вимірювальної техніки не повинен мати характеристик, які сприяють його використанню з метою обману; причому можливість його неправильного використання повинна бути мінімальною.

5.2 Для отримання правильних результатів вимірювання засіб вимірювальної техніки повинен бути придатним для використання за призначенням з врахуванням реальних робочих умов і не повинен задовольняти невиправдані вимоги споживача.

5.3 Похибки побутових засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду, при визначенні значень поза контрольованого діапазону не повинні бути безпідставно змінені. .

5.4 Якщо засіб вимірювальної техніки вироблено для вимірювання значень величин, постійних в часі, то він повинен бути нечутливим до малих змінювань значення вимірювальної величини, або повинен реагувати відповідним чином.

5.5 Конструкція засобу вимірювальної техніки повинна бути міцною, і матеріали, з якого він зроблений, повинні відповідати умовам, в яких засіб вимірювальної техніки буде використовуватися.

5.6 Конструкція засобу вимірювальної техніки повинна дозволяти здійснювати контроль вимірювальних завдань після того, як засіб вимірювальної техніки розміщений на ринку та/або впроваджений в експлуатацію. За необхідності спеціальне обладнання або програмний продукт повинні бути частиною засобу вимірювальної техніки для такого контролю. Процедури випробувань повинні бути описані у керівництві з експлуатації.

Якщо засіб вимірювальної техніки має супроводжувальне програмне забезпечення, яке забезпечує й інші функції, окрім вимірювальних, то програмний продукт, який в цьому випадку є критичним для метрологічних характеристик, повинен бути розпізнаним та не повинен піддаватися недопустимому впливу цього супроводжувального програмного забезпечення.

 1. ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ

6.1 Метрологічні характеристики засобу вимірювальної техніки не повинні піддаватися впливу у випадку приєднання до нього іншого приладу чи дистанційного пристрою, який з’єднується з засобом вимірювальної техніки.

6.2 Конструктивна частина засобу вимірювальної техніки, яка впливає на метрологічні характеристики, повинна бути сконструйована таким чином, щоб засіб вимірювальної техніки було захищено. Передбачені міри безпеки повинні забезпечувати інформацією про несанкціоноване проникнення в засіб вимірювальної техніки.

6.3 Програмне забезпечення, яке впливає на метрологічні характеристики, повинно бути ідентифіковано та захищено.

Його ідентифікація повинна бути легко забезпечена засобом вимірювальної техніки. Докази втручання в програмне забезпечення повинні бути доступними на протязі певного періоду часу.

6.4 Дані вимірювань, програмне забезпечення, що впливає на метрологічні характеристики, а також на важливі метрологічні параметри, що зберігаються чи передаються, повинні бути відповідним чином захищені від випадкового чи спеціального втручання.

6.5 Для побутових засобів вимірювальної техніки не повинно допускатися скинення під час експлуатації показів повної поставленої кількості продукту або покази, за якими може бути визначена повна кількість поставленого продукту, повне або часткове посилання на які служить підставою для оплати.

7. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА НАНЕСЕНА АБО СУПРОВОДЖУЄ ЗАСІБ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

7.1. Засіб вимірювальної техніки повинен мати наступні надписи:

 • марку та назву виробника;

 • відомості про його точносні характеристики;

а також, за необхідності:

 • дані про умови використання;

 • вимірювальні можливості;

 • діапазон вимірювань;

 • ідентифікаційне маркування;

 • знак затвердження типу;

 • інформацію про відповідність (або невідповідність) вимогам цього технічного регламенту додаткових пристроїв, що забезпечують метрологічні результати.

7.2. Якщо засіб вимірювальної техніки має дуже малі габаритні розміри чи дуже крихкий, для того щоб наносити відповідну інформацію, то в будь-якому випадку вона повинна наноситися на упаковку та на супроводжуючі документи.

7.3. Засіб вимірювальної техніки повинно супроводжувати відомостями про його роботу, якщо простота його експлуатації не робить це зайвим. Відомості повинні бути легко зрозумілими та повинні включати в себе за необхідності:

 • нормовані робочі умови;

 • класи за механічними та електромагнітними умовами;

 • умови експлуатації: верхню та нижню границі температур навколишнього середовища, з конденсацією та без конденсації, відкрите чи закрите приміщення;

 • інструкції з монтажу, обслуговуванню, ремонту та допустимого регулювання;

 • інструкції з правильного використання та всі спеціальні умови використання

 • умови сумісності з інтерфейсами, складовими частинами, вузлами або засобами вимірювальної техніки.

7.4. Допускається надавати один примірник настанови щодо експлуатування до групи однакових засобів вимірювальної техніки, що використовуються в одному і тому ж місці або використовуються для вимірювань у побуті.

7.5 Ціна поділки для вимірюваного засобом вимірювальної техніки значення, крім випадків, коли в технічних регламентах на конкретні види засобів вимірювальної техніки визначено інакше, повинна мати значення 1х10n, 2x10n, або 5x10n, де n є будь яким цілим числом, або нулем. Одиниця вимірювання або її позначення повинні вказуватись поруч із числовим значенням.

7.6 Матеріальна міра повинна бути промаркована номінальним значенням або мати шкалу з використовуваною одиницею вимірювання.

7.7 Застосовані одиниці вимірювання та їх позначення повинні відповідати вимогам законодавства України щодо застосування одиниць вимірювання.

7.8 Всі маркування та надписи, необхідні у відповідності з вимогами цього розділу, повинні бути чіткими, недвозначними, не стиратися та не виправлятися.

8. ВИМОГИ ДО ІНДИКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

8.1 Результат вимірювання повинен бути виведений на індикаторне табло або в виді надрукованої копії.

8.2 Індикація будь-якого результату повинна бути зрозумілою та однозначною, супроводжуватися маркуванням та надписами, щоб інформувати користувача про важливість результату. В нормальних умовах використання вказаний результат повинен легко зчитуватися. Додаткові покази можуть використовуватись за умови, що вони не можуть бути неправильно прийняті за контрольовані покази.

8.3 В випадку копії її друкований вид чи запис повинен бути чітким та не витиратися.

8.4 Засіб вимірювальної техніки, призначений для прямих торгівельних операцій, повинен бути сконструйовано таким чином, щоб результат вимірювань одночасно надавався двом сторонам, якщо засіб вимірювальної техніки правильно встановлено. При прямих продажах важливо, щоб будь-який чек, що видається користувачу додатковим пристроєм, який не відповідає вимогам цього технічного регламенту, повинен містити відповідну обмежуючу інформацію.

8.5 Засіб вимірювальної техніки, призначений для використання в комунальному господарстві, з дистанційною чи без неї системою зчитування, повинен бути обладнаний, в будь-якому випадку, метрологічно-контрольованою системою індикації, доступною без спеціальних інструментів для користувача. Зчитувані з дисплея дані є результатом вимірювання, який є базою для встановлення вартості до оплати.

9. ВИМОГИ ДО НАСТУПНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ З МЕТОЮ СКЛАДАННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЇ УГОДИ

9.1. Засіб вимірювальної техніки, не призначений для використання в комунальному господарстві, повинен реєструвати засобами тривалої дії результат вимірювання разом з інформацією, яка дозволяє ідентифікувати конкретну торгівельну угоду в випадку, коли:

 • вимірювання не повторюється;

 • засіб вимірювальної техніки призначений для звичайного використання при відсутності однієї із торгівельних сторін.

9.2. Додатково, зареєстрований результат вимірювання та інформація про ідентифікацію угоди, повинні бути доступні за запитом в момент завершення вимірювань.

10. ВИМОГИ ДО ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

10.1. Засіб вимірювальної техніки повинен бути сконструйований таким чином, щоб уможливити проведення оцінки відповідності.

10.2. Оцінка відповідності засобу вимірювальної техніки вимогам цього технічного регламенту та технічних регламентів на конкретний вид засобу вимірювальної техніки повинна виконуватися по заявці виробників згідно з процедурами оцінки відповідності, що наведені у додатку 1 до цього технічного регламенту. Виробник повинен подавати технічну документацію на конкретні засоби вимірювальної техніки або на тип.

10.3. Протоколи та листування щодо оцінки відповідності повинні вестися на офіційній мові країни, де знаходиться орган, що виконує оцінку відповідності, або на мові, прийнятій цим органом.

10.4. Виробник за своїм бажанням або за вимогою замовника оформлює декларацію про відповідність засобу (засобів) вимірювальної техніки цьому технічному регламенту та технічному регламенту на конкретний вид засобу вимірювальної техніки Типова форма декларації про відповідність наведена у додатку 2 цього технічного регламенту.

11. ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

11.1. Технічна документація повинна надавати чітке тлумачення дизайну, конструкції, виробництва і функціонування засобу вимірювальної техніки і дозволяти проводити оцінку його відповідності відповідним вимогам цього технічного регламенту та технічних регламентів на конкретний вид засобу вимірювальної техніки.

11.2. Технічна документація повинна бути достатньо деталізована, щоб гарантувати:

 • визначення метрологічних характеристик,

 • відтворення метрологічних характеристик вироблених засобів вимірювальної техніки, коли вони відрегульовані, використовуючи засоби відповідного призначення;

 • цілісність засобів вимірювальної техніки.

11.3. Технічна документація повинна містити необхідні дані для оцінки і ідентифікації типу та/або засобу вимірювальної техніки:

- загальний опис засобу вимірювальної техніки;

- принципова схема, робочі креслення та креслення компонентів, складових частин, електричні схеми та інше;

- виробничі процедури, які гарантують правильність виробництва;

- якщо це може стати в пригоді, опис електронних приладів з кресленнями, діаграмами, діаграми процесів, що представляють загальну інформацію про програмне забезпечення, де пояснюються їх характеристики і робота;

- опис і тлумачення, необхідні для розуміння попередніх даних, включаючи роботу засобу вимірювальної техніки;

- перелік стандартів і/або інших нормативних документів, вимоги яких застосовані частково або повністю до цих засобів вимірювальної техніки;

- опис прийнятих рішень, впроваджених для відповідності суттєвим вимогам у випадку, якщо стандарти і/або інші нормативні документи не були застосовані;

- результати конструкційних розрахунків, випробувань, і інше.;

- відповідні результати випробувань, які необхідні, щоб продемонструвати відповідність типа та/або засобу вимірювальної техніки вимогами цього технічного регламенту та технічних регламентів на конкретні види засобів вимірювальної техніки щодо задекларованих проектних робочих умов та при вказаних впливах навколишнього середовища;

- характеристики стосовно довговічності газових, водних лічильників, теплолічильників вимірювальних систем для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин, крім води;

- протоколи випробувань або інші документи для засобів вимірювальної техніки, що входять складовими частинами до конструкції.

11.4. Виробники повинні вказати місце, де проставляються відбиток тавра і маркування.

11.5. У разі необхідності виробники повинні встановити умови сумісності з інтерфейсами і складовими частинами.

Додаток 1

до пункту 10.2

Технічного регламенту на

суттєві вимоги до засобів вимірювальної техніки

Процедури оцінки відповідності

1.1. Для підтвердження відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам цього технічного регламенту та технічних регламентів на конкретні види засобів вимірювальної техніки застосовують комбінацію модулів процедур оцінки відповідності B + F та модуль G відповідно до „Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 за № 1585:

1.1.1. Комбінація модулів процедур оцінки відповідності B + F реалізується через проведення державних випробувань та затвердження типу засобу вимірювальної техніки (модуль В) згідно з вимогами ДСТУ 3400 та проведенням первинної повірки згідно з
ДСТУ 2708 після випуску з виробництва (модуль F).

1.1.2. Модуль G реалізується через проведення державної метрологічної атестації згідно з ДСТУ 3215.

1.2. Визначення процедури оцінки відповідності для конкретних видів засобів вимірювальної техніки здійснюється згідно з вимогами відповідних технічних регламентів.

1.3. При застосуванні комбінації модулів процедур оцінки відповідності B + F тип засобу вимірювальної техніки повинен бути занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, мати сертифікат затвердження типу та у разі потреби сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу (згідно з вимогами ДСТУ 3400) і свідоцтво про повірку або відбиток повірочного тавра (згідно з вимогами методики повірки).

1.4. Виробник повинен зберігати сертифікат затвердження типу та сертифікат відповідності затвердженому типу на протязі 10 років після дати виготовлення останнього зразка типу засобу вимірювальної техніки.

1.5. На кожний примірник засобу вимірювальної техніки та/або на його експлуатаційні документи повинно бути нанесено знак затвердження типу засобу вимірювальної техніки.

1.6. При застосуванні модуля G кожен зразок засобу вимірювальної техніки повинен мати свідоцтво про державну метрологічну атестацію за формою, наведеною у ДСТУ 3215.

Додаток 2

до пункту 10.4

Технічного регламенту на

суттєві вимоги до засобів вимірювальної техніки

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

_______________________________________________________________________

(повна назва виробника або його уповноваженої особи, які є резидентами України або постачальника

______________________________________________________________________

їх місцезнаходження, код ЄДРПОУ (за наявності))

в особі ________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім”я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що ________________________________________________________,

(повна назва продукції, тип, марка, модель)

яка випускається за ______________________________________________________,

(назва та позначення документації)

відповідає_______________________________________________________________,

(назва(и) технічного(их) регламенту (ів))

а також _________________________________________________________________

(назва та позначення нормативних документів, добровільне застосування яких

________________________________________________________________________,

є доказом відповідності вимогам технічного (их) регламенту(ів)

а процедури оцінки відповідності проведені згідно із зазначеним(и) технічним(и) регламентом(ами).

Документ, що підтверджує проведення оцінки відповідності, *

_______________________________________________________________________

(номер документа, дата його реєстрації, термін дії, назва та місцезнаходження

________________________________________________________________________

уповноваженого органу)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника/уповноваженої особи/постачальника.

_____________________ ______________ __________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП _____________________

(дата)

Місце для позначки про реєстрацію декларації про відповідність
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальні положення (5)

  Документ
  Метою надання документів до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України є отримання листа підтримки щодо виконання акціонерним товариством «Концерн Стирол» проекту спільного впровадження (СВ) :Зниження емісії
 2. Загальні положення (1)

  Закон
  1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань,
 3. Загальні положення (14)

  Документ
  Відділ державного пожежного нагляду, дізнання та ліцензування (далі – відділ) є структурним підрозділом у складі Управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області (далі УДІТБ у Миколаївській області) безпосередньо підпорядкований
 4. І. Загальні положення (2)

  Документ
  1.1. Цей Порядок визначає здійснення в області соціальної роботи із сім’ями з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, наслідки яких не в змозі подолати самостійно, та механізм взаємодії суб’єктів соціальної роботи при її здійсненні.
 5. Загальні положення альтернативної лінгвістики

  Документ
  Графоаналітичний метод дозволяє досліджувати походження і розвиток мов в доісторичні часи, з допомогою наявного лексичного матеріалу, зібраного в словниках різного типу.
 6. Загальні положення та терміни

  Закон
  Страхування фінансових ризиків здійснюється відповідно до чинного законодавства України, на підставі цих Правил добровільного страхування фінансових ризиків (далі - Правила) та Договору страхування фінансових ризиків (далі - Договір страхування).

Другие похожие документы..