Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
Начнем с того, что Гавриил Ильич Мясников (1889-1945), а для многих знавших его лично — просто Ганька, как звали его близкие, партийные друзья-соратни...полностью>>
'Урок'
Задачи: развивать умение анализировать текст, вырабатывать навыки выразительного чтения; понимать поступки героев, их эмоциональное состояние; привива...полностью>>
'Программа'
Цель дисциплины – формирование у студентов специальных теоретических знаний и практических навыков, предусмотренных квалификационной характеристикой ...полностью>>
'Документ'
Бібліосвіт : інформ. вісн.; вип. 2 (26) 2008 / Держ. б-ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К. :[б.в.] 2008. – 60 с...полностью>>

Національний науковий центр “інститут аграрної економіки” української академії аграрних наук

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

на правах рукопису

Рудик Наталія Іванівна

УДК 330.341.1

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Спеціальність 08.00.03 – економіка і управління національним господарством

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник:

СМОЛЕНЮК Петро Степанович,

кандидат економічних наук, доцент

Київ-2008

ВСТУП

3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

10

1.1. Сутність ринку сільськогосподарської продукції і об’єктивна необхідність його розвитку

1.2. Основні принципи формування інфраструктури для ефективного функціонування ринку сільськогосподарської продукції

10

25

1.3. Методичні основи дослідження ринкових товарних відносин

37

Висновки до І розділу

56

Розділ ІІ. СТАН ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ.

58

2.1. Аналіз розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції

58

2.2. Оцінка стану формування і функціонування ринку сільськогосподарської продукції

76

2.3. Аналіз збалансованості та ефективності ринку в умовах існуючого попиту на сільськогосподарську продукцію

94

Висновки до ІІ розділу

117

Розділ ІІІ. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

120

3.1.Перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції

120

3.2. Напрями розвитку біржового та позабіржових ринків сільськогосподарської продукції

144

3.3. Здійснення державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції в Україні до умов СОТ

167

Висновки до ІІІ розділу

184

ВИСНОВКИ

189

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

192

ДОДАТКИ

215

ВСТУП

Сільське господарство України є одним із найбільших секторів національної економіки, який здійснює визначальний вплив на соціально-економічний стан суспільства та продовольчу безпеку, має вагоме значення для розвитку внутрішнього і зовнішнього ринків, добробуту суспільства. Нині відбуваються суттєві економічні зміни, які відіграють вирішальну роль у подальшому розвитку взаємопов’язаних галузей АПК і підвищенні життєвого рівня населення.

Сільське господарство знаходитися в кризовому стані, наслідком якого є зниження обсягів виробництва впродовж останніх років, негативний вплив комплексу організаційно-економічних і техніко-технологічних чинників. Недостатній рівень ефективності, стабільності й конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва чинить перешкоди на шляху формування повноцінного внутрішнього ринку аграрної продукції, унеможливлює розширення участі України на зовнішніх ринках.

Для поступального розвитку сільського господарства необхідне задіяння таких економічних механізмів та формування таких інфрастуктуриних складових ринку сільськогосподарської продукції, які би дозволили сформувати кон’юнктурну збалансованість останнього.

Нові тенденції у трансформуванні економічного середовища зумовлюють необхідність дослідження особливостей досягнення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в ринковому середовищі та становлення ринку аграрної продукції.

Вагомий внесок у дослідження питань теорії та практики здійснення ринкових реформ в агропромисловому комплексі, формування кон’юнктури ринків сільськогосподарської продукції, розвитку зовнішньоекономічних відносин зробили зарубіжні вчені : С. Брю, А. Вагнер, М. Кондратьєв, Ф. Котлер, Ф. Лассаль, Ф. Левшин, К. Льюіс, К. Макконел, А. Маршалл, С. Нікітін, Ф. Пископпель, М. Портер, В. Репке, А. Родбертус, П. Самуельсон, і вітчизняні: Ю.Д. Білик, В.І.Бойко, Б.В. Губський, О.Д. Гудзинський, С.М. Кваша, Г.Н. Клименко, Ю.С.Коваленко, М.Ю.Коденська, П.А. Лайко, І.І. Лукінов, М.Й. Малік, О.М. Онищенко, П.Т. Саблук, М.І. Туган-Барановський, Л.М. Худолій, Б.Й. Пасхавер, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та інші.

Проте, у наукових дослідженнях проблема аналізу розвитку аграрного ринку не отримала розв’язання яке б носило ознаки системності, зокрема не достатньо приділена увага взаємозв’язку коливань ринкової кон’юнктури та діяльності аграрних формувань, розвитку та ролі інфраструктурних елементів, механізму формування попиту на сільськогосподарську продукцію, регулюванню ринку сільськогосподарської продукції. Все це зумовило вибір теми, мету, завдання та структуру дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження є складовою частиною наукових розробок ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН за темою “Розробка теоретико-методологічних засад ціноутворення і функціонування аграрного ринку в умовах глобалізації економіки” (номер державної реєстрації 0106U006643), що виконуються в межах державної науково–технічної програми “Науково-методологічне забезпечення підвищення економічної ефективності та розвитку соціально спрямованого аграрного виробництва”. У межах даної теми особисто дисертантом обгрунтовано особливості, шляхи та перспективи формування ринку сільськогосподарської продукції.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є опрацювання теоретико-методологічних засад, виявлення особливостей функціонування та розробка науково-практичних рекомендацій щодо напрямів формування й розвитку вітчизняного ефективного ринку сільськогосподарської продукції.

Реалізація мети дослідження зумовила необхідність розв’язання таких завдань:

 • визначити сутність поняття «ефективний ринок сільськогосподарської продукції»;

 • обгрунтувати напрями розвитку біржової торгівлі в контексті входження України до Світової організації торгівлі;

 • узагальнити особливості формування ефективного позабіржового ринку сільськогосподарської продукції;

 • запропонувати шляхи удосконалення структури і механізму ефективного функціонування регіонального ринку сільськогосподарської продукції;

 • визначити складові механізму комплексного регулювання ринку сільськогосподарської продукції з метою ефективного його регулювання;

 • визначити особливості використання методики аналізу експортної конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції;

Об’єктом дослідження є процес формування та механізм ефективного функціонування ринку сільськогосподарської продукції, на основі сукупності його суб’єктів.

Предметом дослідження обрано сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування та функціонування ринку сільськогосподарської продукції.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є основні положення теорії кон’юнктури ринку, маркетингу, менеджменту. Із спеціальних методів дослідження в дисертації використані: абстрактно-логічний, монографічний, експериментальний, розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний із застосуванням аналітичних групувань, економіко-математичного моделювання, а також табличний і графічний методи відображення інформації.

Інформаційною базою дисертаційної роботи були Закони України, Укази Президента України, матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики України, оперативна інформація Головного управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, розробки науково-дослідних інститутів, праці вчених аграрників, результати проведених автором наукових досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена комплексним розглядом особливостей формування ринку сільськогосподарської продукції, його кон’юнктури, виходу українських товаровиробників на міжнародний рівень із конкурентоспроможною продукцією, розроблення дієвого механізму державного регулювання аграрних підприємств, забезпечення покращення ринкових та правових відносин як в середині країни так і зовнішніх ринках. Під час здійснення досліджень було отримано наступні результати, що містять наукову новизну:

вперше:

запропоновано визначення поняття «ефективний ринок сільськогосподарської продукції» як форма організаційно-економічних зв’язків між виробниками і споживачами продукції, побудована на специфічному механізмі взаємодії всіх елементів його повноцінної інфраструктури;

удосконалено:

- механізм функціонування ринку сільськогосподарської продукції на основі створення регіонального організаційно-маркетингового центру як системоутворюючої ринкової структури, з метою забезпечення збалансованості попиту і пропозиції конкурентоспроможної аграрної продукції;

- механізм комплексного регулювання ринку сільськогосподарської продукції, який передбачає раціональне поєднання державних і ринкових важелів впливу, забезпечення відповідних обсягів пропозиції товаровиробників і споживчого попиту, використання Аграрного фонду для здійснення товарних або фінансових інтервенцій, страхування ризиків, бюджетну підтримку експорту;

- методику аналізу й оцінки пропозиції експортних ресурсів сільськогосподарської продукції;

дістали подальший розвиток:

- напрями розвитку біржової торгівлі в контексті вступу України до СОТ, в основу яких покладено принципи раціонального поєднання важелів державного і ринкового регулювання процесу становлення біржового середовища;

- напрями формування ефективного позабіржового ринку сільськогосподарської продукції, які передбачають створення національної мережі оптових ринків для удосконалення процесу реалізації продукції, доступу до ринку дрібних та середніх виробників продукції, задоволення потреб споживачів щодо якості та кількості продукції.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблені в дисертації методичні підходи дають можливість формувати ефективний ринок сільськогосподарської продукції. Результати дисертаційного дослідження використані Головним управлінням агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації для застосування у практичній діяльності з метою стимулювання регіонального розвитку економіки (довідка №1875/48/2-06 від 04.05.2006 р.). Матеріали досліджень використано Управлінням агропромислового розвитку Ратнівського району Волинської області для розробки заходів впливу на інфраструктуру ринку сільськогосподарської продукції цього району (довідка № 342 від 5.02.2006 р.). Основні положення та матеріали дисертаційного дослідження знайшли застосування в процесі діяльності Волинського регіонального відділення Аграрної біржі (довідка №89 від 11.10.2007 р.) та в процесі розробки міні-проекту Волинським інститутом економіки та менеджменту та Волинською обласною державною адміністрацією на замовлення Луцького офісу Проекту ЄС Europe Aid 114091\C\SV\UA ”Вплив розширення ЄС на розвиток малого та середнього підприємництва на прикордонних територіях Західної України” (відповідно довідка № 1442/06-11 від 24.10.2005 р. і №511 від 20.12.2004 р.). Комплексний аналіз формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції став підґрунтям для вироблення власної стратегії розвитку фермерським підприємством “Господарочка” (довідка № 07/12 від 19.10.2007р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим дослідження, виконаним автором самостійно відповідно до поставлених мети і завдань щодо розв’язання проблеми формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного досліджень, висновки та рекомендації оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях: “Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки і механізм її підвищення” (м. Тернопіль, Тернопільський державний економічний університет, 6 травня 2005 р.); “Підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах різних форм господарювання”(м. Тернопіль, Тернопільська академія народного господарства,14 квітня 2005 р.); “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання”(м. Луцьк, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 3-5 червня 2005 р.); “Розвиток інфраструктури аграрного ринку і організаційно-економічний механізм її ефективного функціонування” (м. Тернопіль, Тернопільський держаний економічний університет, 21 вересня 2005 р.); “Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції” (м. Луцьк, Волинський інститут економіки та менеджменту, 2-4 червня 2005 р.); “Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави” (м. Луцьк, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 6-7 жовтня 2006 р.); “Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни в світове співтовариство” (м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет 2007 р.); “Проблеми і перспективи функціонування інноваційної системи держави в умовах глобалізації” (м. Луцьк, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 27-28 вересня 2007 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані в 19 наукових статтях, загальним обсягом – 4,9 др. арк., з них – 6 у фахових виданнях загальним обсягом 1,4 др. арк.

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 245 сторінок. Дисертаційна робота містить 191 сторінку основного тексту, 32 таблиці на 30 сторінках, 20 рисунків на 19 сторінках і 35 додатків на 30 сторінках. Список використаних джерел включає 275 найменувань на 23 сторінках.

І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКУ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1. Сутність ринку сільськогосподарської продукції

і об’єктивна необхідність його розвитку

Ринок вважається економічним феноменом товарного виробництва, який забезпечує ефективне його функціонування і вирішує проблеми попиту споживачів. Серед науковців виділяють два напрями визначення ринку, зокрема: класичне та маркетингове.

Відповідно до класичного трактування, ринок – це відповідним чином сформована система економічних відносин між суб’єктами господарювання. Так, у фінансовому словнику-довіднику за ред. М.Я. Дем’яненка окреслено: „ринок є системою економічних відносин, що складається у процесі виробництва, обігу й розподілу товарів, а також руху грошових коштів, для яких характерна свобода суб’єктів у виборі покупців та продавців, визначенні цін, формуванні й використанні матеріальних і фінансових ресурсів” [228, с.388].

У сучасному трактуванні формування економічної категорії ринку пов’язується із значною маркетинговою складовою. За визначенням Ф.Котлера, ринок – це сукупність існуючих і потенційних покупців товару [90,с.112]. За таким визначенням ринок являється проміжною ланкою, яка поєднує товаровиробників і споживачів продукції.

В процесі розвитку науки відбувалася постійна зміна та вдосконалення існуючих трактувань ринку. Вони можуть відрізнятися, мати різні особливості та аспекти, але всі вони якнайкращим способом доповнюють один одного та дають різнопланове бачення цього поняття. Це викликано тими процесами, які постійно відбуваються під час формування економіки та змінювали її. Змінювалися економічні системи, набували більшого розвитку ринкові елементи, ставилися інші цілі, завдання, використовувалися різні інструменти, різномаїття яких постійно збільшувалося. Тому, з метою об’єктивного обґрунтування сутності ринку, необхідно вивчити процес його формування в історичному аспекті.

Походження ринку має довгу історію. Спочатку під поняттям “ринок” розумілося місце, де продавалися та купувалися товари [56, с.102]. Економічна енциклопедія [259, с.879] розглядає ринок просто як місце торгівлі товарами і ототожнює зі словом “базар”. Такий підхід знаходимо і у словнику сучасної економічної теорії Макміллана, за яким ринок – це те уявне місце, куди збираються виробники товарів і пропонують їх покупцям, та споживачі, що пред’являють попит на них [203, с. 312].

Відомий вчений О. Курно розглядає поняття ринок як район, де відносини продавців і покупців настільки вільні, що ціни на одні й ті ж самі товари легко вимірюються, а А. Маршал зазначає, що у міру вдосконалення ринку зростає тенденція в певний проміжок часу сплачувати за той самий товар однакову ціну [109, с.296].

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по

Продукція сільського господарства та продовольчі товари здебільшого мають нееластичний попит, оскільки забезпечують фізіологічні вимоги людини та мають небагато замінників.

Встановлено, що попит може бути: платоспроможним, дійсним, реалізованим, незадоволеним [58;139]. Дійсним попитом вважається ситуація, коли покупцями було витрачено всі передбачені кошти для отримання благ. Реалізованим попитом вважають вже наявну кількість оплачених покупцями товарів. Якщо потреба споживача та передбачена для цього певна кількість коштів не була реалізована на ринку то ми отримуємо незадоволений попит. Самим визначним вважається платоспроможний попит, оскільки він передбачає наявність у покупця грошових знаків на придбання товару.

Товаровиробники, випускаючи продукцію підлаштовуються під сподівання споживачів, та, одночасно, формують їх попит, оскільки він переважно буде знаходитися в межах уже виробленої продукції.

Під графіком, аба кривою пропозиції слід розуміти відношення між ринковими цінами і тією кількістю продукції, яку виробники готові виробити і продати. Можна допустити, що при зростанні цін товаровиробники захочуть збільшити обсяг продукції на ринку з метою отримати додатковий дохід, що викличе загальне збільшення запропонованих товарів [199, с.66].

Єдиною зрівноважуючою ціною є така ціна, при якій сума пропозиції дорівнює сумі попиту. Конкурентна рівновага завжди розміщена у точці перетину кривих попиту і пропозиції. Така ціна встановитися відразу не може, оскільки для цього потрібний період спроб та коливань навколо рівня, що вимагається, поки ціна не встановиться і пропозиція не врівноважить попит.

Залежність між ціною і кількістю товарної продукції відображено на рисунку 1.1.

За рисунком 1.1, умовно сформований ринковий простір між осями ціни та кількості товарної продукції на діаграмі кривих попиту і пропозиції поділений на чотири сектори. В першому секторі інтересів товаровиробників немає. В другому з’являється інтерес товаровиробника – це сектор де може бути реалізація продукції, але відсутній інтерес споживача. У третьому секторі присутня зацікавленість лише у споживача. А четвертий сектор – це місце де присутні інтереси обох сторін, тобто може відбуватися реалізація продукції та її купівля.

Пропонування також має здатність змінюватися. Якщо товаровиробник очікує підвищення ціни то збільшує обсяги виробництва продукції і, навпаки, при очікуванні падіння цін виробництво скорочується.
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національний науковий центр «інститут аграрної економіки» української академії аграрних наук на правах рукопису перепелиця наталія Михайлівна

  Документ
  Актуальність теми. Кардинальні зрушення в розвитку аграрної сфери можливі лише на основі широкого впровадження у виробництво вітчизняних і світових досягнень науково-технічного прогресу, стратегічна роль у якому належить інноваційній
 2. Національний науковий центр “інститут аграрної економіки

  Автореферат
  Захист відбудеться “ ” 2009 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м.
 3. Національний науковий центр „інститут аграрної економіки” національної академії аграрних наук україни реферат

  Реферат
  Саблук Петро Трохимович – директор Національного наукового центру (ННЦ) “Інститут аграрної економіки” Національної академії аграрних наук України (НААН України),
 4. Національний науковий центр «інститут аграрної економіки» української академії аграрних наук іпотечне кредитування в сільському господарстві

  Документ
  Актуальність теми. Недостатній обсяг надходження довгострокових кредит­них ресурсів до сільськогосподарських товаровиробників унеможливлює прове­дення ними модернізації та технічного переоснащення виробництва, за­провадження нових
 5. Міністерство аграрної політики Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Положення про моніторинг надання соціально-спрямованих сільськогосподарських дорадчих послуг

  Документ
  Положення про моніторинг надання соціально спрямованих сільськогосподарських дорадчих послуг розроблене з метою упорядкування організації робіт з виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року

Другие похожие документы..