Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
- Альтернативный отчет Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (УАПРЯЛ) о выполнении Украиной Европейской Хартии региональны...полностью>>
'Урок'
Мета: у формі гри узагальнити знання учнів про моральні правила поведінки в колективі, в сім’ї; спонукати дітей замислитись над етичними проблемами г...полностью>>
'Рабочая программа'
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по укрупненной группе 15 «Мет...полностью>>
'Документ'
“Индия” и “философия” – два слова из лексикона европейской культуры. Их значения были и остаются изменчивыми, проблематичными. Их сочетание создает е...полностью>>

Навчальна програма дисципліни історія філософії для напрямків підготовки (спеціальностей): "бакалавр"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


“Затверджую”

Декан ФС

Проф. Новіков Б.В.

__________________

Протокол №11 від 20.06.2007


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

для напрямків підготовки (спеціальностей):

“бакалавр“

Програму рекомендовано

кафедрою філософії

______________

Зав. кафедри, проф. Новіков Б.В.


Київ 2007

I.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс “Історія філософії” є нормативною дисципліною бакалаврської підготовки і вивчається в першому і другому семестрі. Курс включає всесвітню історію філософії та українську історію філософії.

Основною метою курсу є розкриття гуманістичного смислу і призначення філософії як квінтесенції духовного розвитку людства. Мета досягається через вивчення історії виникнення і розвитку філософської думки і розгляд основних теоретичних проблем філософії.

Завдання навчальної дисципліни полягають в наступному:

 • показати, що філософія, як вона усвідомлює себе в результаті тривалого історичного розвитку, передусім звернена до людини і вивчає її в багатоманітності стосунків зі світом;

 • сприяти розумінню того, що філософія підносить людину на новий, вищий щабель світоглядної культури, допомагає свідомій вибудові життєвої стратегії і становленню кваліфікованих фахівців.

Мета вивчення історії філософії полягає у формуванні у студентів:

 • здатності формалізувати – переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд, тобто здійснювати теоретичне абстрагування. Такі здатності допоможуть спеціалісту розв’язувати конкретні професійні та екзистенційні проблеми через участь у широкому дискурсі громадськості з актуальних проблем індивідуального і суспільного життя;

 • умінь при здійсненні виробничої або соціальної діяльності мислити раціонально, послідовно і аргументовано;

 • навичок користування набутими філософськими знаннями за умов конкретної інженерно-конструкторської та науково-дослідницької роботи.

Се

ме

стр

Всього

(кред./

год.)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні

контроль-

ні

роботи

(кільк.)

Індиві-

дуальні

завд.

(вид)

Семест-

рова

атестац.

Лекції

Практичні/

семінарські

Лабораторні/комп’ют.

практикум

1

2/72

18/ 1

18/1

36

1

2

3.5/126

18/1

27/1.5

81

1

1

Екзамен

II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Вступ.

Тема 1. Філософія, коло її проблем і роль у суспільстві

Розділ I. Гуманістичний зміст історії виникнення і розвитку філософських проблем

Тема 1.1. Давньоіндійська філософія

Тема 1.2. Давньокитайська філософія

Тема 1.3. Антична філософія

Тема 1.4. Філософія Середньовіччя

Тема 1.5. Філософія Відродження

Тема 1.6. Філософія Нового часу

Тема 1.7. Філософія Просвітництва

Тема 1.8. Німецька класична філософія

Тема 1.9. Марксистська філософія

Тема 1.10. Філософія індивідуалізму та песимізму

Тема 1.11. Філософія позитивізму

Тема 1.12. Психоаналіз та неофрейдизм

Тема 1.13. Філософія екзистенціалізму

Тема 1.14. Релігійна філософія

Розділ II. Розвиток філософської думки в Україні

III. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ.

Тема 1. Філософія, коло її проблем та місце в духовній культурі людства.

Тема 2. Східна філософська традиція

Тема 3. Антична філософія

Тема 4. Філософія Середньовіччя

Тема 5. Філософія Відродження

Тема 6. Філософія Нового часу

Тема 7. Філософія Просвітництва

Тема 8. Німецька класична філософія

Тема 9. Марксистська філософія

Тема 10. Філософія індивідуалізму та песимізму

Тема 11. Філософія позитивізму

Тема 12. Психоаналіз та неофрейдизм

Тема 13. Філософія екзистенціалізму

Тема 14. Релігійна філософія

IV. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Програмою не передбачається.

V. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

Складаються з консультацій та перевірки розуміння прочитаних першоджерел.

VІ. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Історичні типи світогляду.

 2. Філософія як теоретична основа світогляду.

 3. Місце філософії у системі культури.

 4. Роль філософії в духовному житті людини.

 5. Природа філософських проблем.

 6. Проблема людини у дофілософських вченнях Давнього Сходу.

 7. Боротьба філософських шкіл Стародавнього Китаю.

 8. Конфуцій та його послідовники про людину та її виховання.

 9. Космоцентризм давньогрецької філософії.

 10. Сократ як образ філософа.

 11. Роль Аристотеля у розвитку філософії.

 12. Етика Аристотеля.

 13. Внесок Піфагора і його послідовників у розвиток філософії.

 14. Платон і його філософські погляди.

 15. Проблема розуму і віри в Середньовічній філософії.

 16. Антропоцентризм філософії епохи Відродження.

 17. Соціально-утопічні теорії епохи Відродження.

 18. Наукова революція ХVІ-ХVII століть і відображення її в філософії Нового часу.

 19. Концепція нової науки Ф.Бекона.

 20. Р.Декарт про самосвідомість як суспільну властивість людини.

 21. Соціологічні та етичні погляди Б.Спінози.

 22. Синтез аристотелізму та філософії Р.Декарта у поглядах Г.Ляйбніца.

 23. Ж.Ламетрі про людину як "чутливу машину".

 24. Теорія пізнання І.Канта.

 25. Етичні погляди І.Канта.

 26. Діалектика та принципи історизму в філософії Гегеля.

 27. Сутність нової релігії Л.Фейєрбаха.

 28. Гуманістичний сенс поглядів на людину в марксизмі.

 29. Філософські ідеї в духовній культурі України ХІІ-ХIII ст.

 30. Філософія в Києво-Могилянській академії.

 31. Філософія серця Г.Сковороди.

 32. Українська академічна філософія ХІХ - початку ХХ ст.

 33. Антропоцентризм як світоглядна риса творчості Т.Шевченка.

 34. Соціально-філософські погляди М.Драгоманова.

 35. Місце І.Я.Франка в історії української філософської думки.

 36. Історіософія М.С.Грушевського.

 37. Національна культура в поглядах сучасних філософів України.

 38. Антитеза раціоналізму та ірраціоналізму в історії філософії і на сучасному етапі.

 39. Концепція переоцінки цінностей у філософії Ф.Ніцше.

 40. З.Фрейд. Теоретичні і світоглядні аспекти його вчення.

 41. Проблема людини в екзистенціальній філософії.

 42. Аналіз свідомості у феноменологічній філософії.

 43. "Філософія життя" як філософський напрям і його представники.

VI. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

ЧАСТИНА 1. СХІДНА ФІЛОСОФІЯ

РОЗДІЛ 1

 1. В індійській традиції закон, що визначає поводження людини протягом життя, називається:

а) карма;

б) дхарма;

в) чандала

 1. Вчення про належну дію викладається в:

а) Ригведі;

б) Трипітаці;

в) Бхагавадгіті.

 1. Даршани - це:

а) власне Веди;

б) ортодоксальні школи;

в) філософські школи.

 1. Махавіра ввів вчення про :

а) чотири обітниці;

б) п'ять обітниць;

в) чотири шляхетні істини.

 1. Розподіл на шветамбарів і дигамбарів відбувся в :

а) джайнізмі;

б) буддизмі;

в) йозі.

 1. Нірвана - це звільнення від страждання в первісному буддизмі:

а) при житті;

б) після смерті;

в) у переродженні.

 1. Вчення про чотири першоелементи належить школі:

а) мімансі;

б) санкх’ї;

в) чарвака-локаяті.

 1. Розвиває вчення про логічний висновок школа:

а) веданта;

б) ньяя;

в) вайшешика.

 1. Неортодоксальні школи - це:

а) ідеалістичні;

б) матеріалістичні;

в) що визнають авторитет тільки своїх засновників.

 1. У навчанні школи санкх’ї світ є виявлення:

а) Пуруші;

б) Пракріті;

в) манаса.

РОЗДІЛ 2

 1. Древні китайці вважали, що людина походить:

а) від паразитів;

б) із всесвітнього яйця;

в) від взаємодії Інь-Ян.

 1. Конфуціанський канон - це:

а) «Пятикнижжя»;

б) «Четверокнижжя»;

в) «Сюнь-цзи».

 1. Конфуцій основним у своєму вченні вважав:

а) «золоту середину»;

б) любов до людей;

в) взаємність.

 1. «Даодецзин» написав:

а) Мо-цзи;

б) Лао-цзи;

в) Мен-цзи.

 1. Принцип недіяння запропонували:

а) конфуцианці;

б) даоси;

в) моісти.

 1. У навчанні даосів істинне, первісне дао:

а) буття;

б) небуття;

в) шлях порятунку.

 1. Вчення про добру природу людини розвивав:

а) Сюнь-цзи;

б) Чжун-цзи;

в) Мен-цзи.

 1. Прихильниками миру були:

а) моісти;

б) легісти;

в) натурфілософи.

 1. Легісти вважали, що стабільність державної влади залежить від:

а) аристократів;

б) чиновників;

в) філософів.

 1. Філософські школи були знищені в період правління:

а) держав, що борються;

б) імперії Цинь;

в) імперії Хань.

ЧАСТИНА 2. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

РОЗДІЛ 1

 1. Родоначальниками світу в Гомера були:

а) Океан і Тефіда;

б) Хаос і Гея;

в) Хронос і Фанес.

 1. В основі світогляду орфіків лежить:

а) міф про чотири божественні першооснови;

б) уявлення про троічність першооснов;

в) уявлення про світ, як породження божественної сімейної пари.

 1. Коли виникла філософія:

а) VII в. до н.е.;

б) VI в. до н.е.;

в) IV в. до н.е.

 1. Тартар це:

а) божественна чинність любові;

б) безформенна першоснова світу;

в) бездонне підземелля.

 1. Гесіоду належать слова:

а) «Спочатку були вода і мул, що затвердів у землю ...»;

б) «Океан, що усім - прабатько»;

в) «Насамперед виник Хаос».

 1. Перші давньогрецькі міфи були записані;

а) в VI в. до н.е.;

б) в VIII в. до н.е.;

в) в VII в. до н.е.

 1. Що таке «теогонія»:

а) родовід богів;

б) джерело світового руху;

в) розповідь про виникнення космосу.

 1. Метемпсихоз це:

а) мистецтво діалогу;

б) визнання можливості переселення душ;

в) визнання матеріальної сутності душі.

 1. Міф про яйце, як про одну із стадій народження світу, присутній:

а) в орфічних теогоніях;

б) в «Теогонії» Гесіода;

в) у поемах Гомера.

 1. Боги, по переконанню стародавніх греків, жили:

а) у безповітряному просторі;

б) на г. Олімп;

в) у Тартарі.

РОЗДІЛ 2

 1. Хто вважав, що першоосновою світу є повітря:

а) Анаксимандр;

б) Геракліт;

в) Анаксимен.

 1. Хто першим сформулював діалектичні принципи розвитку світу:

а) Анаксимандр;

б) Геракліт;

в) Парменід.

 1. Що лежить в основі буття на думку Демокрита:

а) вода;

б) апейрон;

в) атоми.

 1. Хто ввів у філософії поняття «буття» і «небуття»:

а) Фалес;

б) Геракліт;

в) Парменід.

 1. Піфагор стверджував:

а) «Числу всі речі подібні»;

б) «Війна - батько всіх»;

в) «Розуміння в людей - навколосердечна кров».

 1. Парменід стверджував:

а) «буття нерухоме»;

б) «земля куляста»;

в) «все тече, все змінюється».

 1. Хто вважав першоосновою світу воду:

а) Анаксимен;

б) Фалес;

в) Левкіпп.

 1. Хто говорив про 4-и першооснови миру:

а) Емпедокл;

б) Демокрит;

в) Анаксагор.

 1. Хто ввів у філософію поняття «Нус» (Розум):

а) Анаксагор;

б) Анаксимен;

в) Анаксимандр.

 1. Кому належить ідея про тотожність буття і мислення:

а) Фалесу;

б) Демокриту;

в) Парменіду.

VII. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Самостійна робота студентів складається з підготовки до семінарських занять згідно планів курсу; з виконання індивідуальних завдань, наданих викладачем, самостійного вивчення окремих тем і питань курсу; написанні рефератів і контрольних робіт.

VIII. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Александрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Вид. ПАРАПАН, - 2002. – 172 с.

  2. Асмус В.Ф. Античная философия: - 3-е изд.—М.: Высшая школа, 2001.—400 с.

  3. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. - К.: Либідь, 2001. - 408 с.

  4. В.Вундт. Введение в философию. Под ред. А.Л.Субботина. – М.: «ЧеРо», «Добросвет», 1998. – 354 с.

  5. В.И.Курбатов. История философии. Конспект. – Ростов-на-Дону. Изд-во «Феникс», 1997 – 448 с.

  6. Введение в философию. Учебник для вузов: В 2-х т. / Авт. кол.: И.Т.Фролов и др. - М.: Политиздат, 1989.-т.1.-367 с.

  7. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І.Волинка, В.І.Гусєв, І.В.Огородник, Ю.О.Федів; За ред.. Г.І.Волинки. – К.: Вища шк.., 1999. – 624 с.

  8. Горак Г.І. Філософія. Курс лекцій – К.: Віл бор, 1998. – 272 с.

  9. Горський В.С. Історія української філософії. – Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2001. – 375 с.

  10. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. Учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 1980. - 368 с.

  11. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Рольф, 2001. – 416 с.

  12. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М.: Мысль, 1986.-334 с.

  13. Древнекитайская философия. Нач. период. (Подгот. текстов, вступит. статья и коммент. В.В.Бродова.) Изд. 2-е. – М.: Мысль, 1972. - 271 с.

  14. Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2-х т. Вступ. статья. В.Г.Буркова м М.А.Титаренко). ч.1-2. — М.: Мысль, 1972-1973.

  15. Древнекитайская философия. Эпоха Хань. /Редкол.: В.Г.Буров (отв.ред.) и др. – М.: Наука, 1990. - 526 с.

  16. История китайской философии: Пер. с кит. / Общ. ред и послесл. М.Л.Титаренко. – М.: Прогресс, 1989. – 552 с.

  17. История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. И.И.Богута – М.: Мысль, 1991. – 590 с.

  18. История философии: в 4 т. / Под ред. М.А.Дынника и др.- М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1957. – Т.1. - 718 с.

  19. История философии: Запад - Россия - Восток (книга первая. Философия древности и средневековья).-М.: "Греко-латинский кабинет", 1996.- 448 с.

  20. История философии: Учеб. пособие для вузов / А.Н.Волкова, В.С.Горнев, Р.Н.Данильченко и др.; Под. ред. В.М.Макельман, Е.М.Пенькова. – М.: «Издательство ПРИОР», 1997. - 464 с.

  21. Історія філософії України. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів./ Упоряд. М.Ф.Тарасенко та ін. - К.: Либідь, 1993. - 324 с.

  22. Історія філософії України: Підруч. / М.Ф.Тарасенко та ін. - К.: Либідь, 1994. - 416 с.

  23. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред.. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

  24. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. Посібник. – Львів: Світ, 2001. – 320 с.

  25. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В. и др. Западноевропейская философия XVIII века. - М.: Высшая школа, 1986. - 398 с.

  26. Лазарев В.В. Становление философского сознания Нового времени. - /Отв. ред. Д.В.Джохадзе. - М.: Наука, 1987. - 135 с.

  27. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Абрис, 1995. - 336 с. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

  28. Пивоев В.М. История философии: Учебное пособие для гуманитарных факультетов. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 352 с.

  29. Рассел Б. Історія західної філософії. (Ю.Лісняк, П.Таращук ( пер. з англ.) - К.: Основи, 1995. - 759 с.

  30. Соколов В.В. Введение в классическую философию. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1999. – 352 с.

  31. Соколов В.В. Европейская философия ХV-ХVІІ векав: Учеб. пособ./ В.В.Соколов. – 3-е узд., исправ. – М.: Высшая школа,2003. – 428 с.

  32. Соколов В.В. Европейская философия ХV-ХVІІ веков: Учеб.- 2-е изд., испр.и доп. - М.: Высшая школа, 1996. – 400 с.

  33. Соколов В.В. Средневековая философия:[ Учеб. пособ.] / В.В.Соколов. – 2-е изд., исправ. и доп. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 352 с.

  34. Токарев С.А.Ранние формы религии. – М.: Политиздат, 1990. – 622 с.

  35. Философский знциклопедический словарь. - М.: ИНФА, 1997.

  36. Філософія. Курс лекцій: Нав. посібник для студентів вузів /За ред. І.В.Бичка та ін. - К.: Либідь. 1993.

  37. Філософія. Курс лекцій: Навч.посібник. / Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. - 2-е вид. -К.: Либідь, 1994. -576 с.

  38. Філософія: Навч. Посіб. /За ред. І.Ф.Надольного. - К.: Вікар, 1999. - 624 с.

  39. Хрестоматия по философии. Учебное пособие. Издание второе, переработанное и дополненное. М.: Гардарика, 1997. - 576 с.

  40. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. - М.: Высш. школа, 1981. –374 с.

  41. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира: Учеб. Для вузов. – М.: Высш. шк.,1999. – 703 с.

  42. Чанышев А.Н.Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб.пособие для вузов. - М.: Высш.школа, 1991.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма дисципліни Сучасна українська література для студентів 2 курсу денної (заочної) форм навчання

  Документ
  Мета курсу полягає у науковому вивченні основних явищ і тенденцій сучасного українського літературного процесу в їх органічному взаємозв’язку з попередніми етапами розвитку національного красного письменства.
 2. Робоча навчальна програма дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату (2)

  Документ
  В результаті прослухування курсу ознайомити студентів з теоретичними питаннями предмету. На лабораторних та практичних заняттях студенти повинні засвоїти основні реабілітаційні програми при захворюваннях ОРА.
 3. Робоча навчальна програма дисципліни " політологія" для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

  Документ
  Мета вивчення навчальної дисципліни “Політологія” - формування у студентів наукових уявлень, знань про світ політики, його основні феномени, закономірності, взаємозв’язки з іншими сферами суспільного життя.
 4. Робоча навчальна програма дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату (1)

  Документ
  В результаті прослухування курсу ознайомити студентів з теоретичними питаннями предмету. На лабораторних та практичних заняттях студенти повинні засвоїти основні реабілітаційні програми при захворюваннях ОРА.
 5. Робоча навчальна програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання спеціальності "Міжнародне право"

  Документ
  Вивчення даного курсу дає студентам змогу здобути знання про процеси, що відбуваються в системі сучасного світового господарства в контексті їхнього впливу на формування політичної та економічної самодостатності, зі становленням нової

Другие похожие документы..