Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Актуальность современной профилактической программы обусловлена необходимостью поиска новых эффективных подходов к воспитанию и образованию подрастающ...полностью>>
'Документ'
Останнім часом в світі вітчутно посилились вимоги щодо організації національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинни...полностью>>
'Методические рекомендации'
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИЯМ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ...полностью>>
'Урок'
Обработка числовых данных MS Excel 14-1 Логические функции. Обработка числовых данных MS Excel 17- 1 Наглядное представление числовых данных с помощь...полностью>>

М або вибуттям фінансового активу чи зобов’язання, та не виникли б, якщо суб’єкт господарювання не випустив, не придбав або не реалізував фінансовий інструмент

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

Зміни до Інструкції

з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних)

операцій та формування і використання резервів під

кредитні ризики в банках України

1. У розділі I:

1.1. У главі 1:

пункт 1.3 глави 1 розділу I доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

“витрати на операції – додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням, випуском або вибуттям фінансового активу чи зобов’язання, та не виникли б, якщо суб’єкт господарювання не випустив, не придбав або не реалізував фінансовий інструмент”;

пункти 1.4 -1.13 замінити пунктами такого змісту:

“1.4. Банки здійснюють кредитні та вкладні (депозитні) операції відповідно до вимог законодавства України і відображають в бухгалтерському обліку за відповідними рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 №280 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517 (із змінами), залежно від категорії контрагентів, виду кредиту / вкладу (депозиту) та строків їх використання”.

1.5. Під час первісного визнання надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) оцінюються за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію, і відображаються в бухгалтерському обліку відповідно як актив та зобов’язання і не підлягають взаємозаліку.

1.6. Витрати на операцію, що безпосередньо пов’язані з визнанням фінансового інструменту, впливають на розмір дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом.

1.7. Дисконт (премія) амортизується протягом строку дії фінансового інструменту із застосуванням ефективної ставки відсотка. Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату погашення (повернення) кредиту (депозиту).

1.8. Якщо під час первісного визнання вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання визначається за процентною ставкою вищою або нижчою за ринкову, в бухгалтерському обліку на суму різниці між справедливою вартістю та вартістю договору визнається прибуток або збиток в кореспонденції з рахунками премії (дисконту).

1.9. Справедлива вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання визначається шляхом дисконтування усіх очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням ринкової процентної ставки на подібний фінансовий інструмент.

1.10. Після первісного визнання кредити, вклади (депозити) оцінюються за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та амортизації дисконту (премії).

1.11. На кожну дату балансу банки зобов’язані здійснювати аналіз об’єктивних доказів, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу (наданих кредитів, розміщених депозитів) або групи фінансових активів. Зменшення корисності визнається, якщо є об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів внаслідок однієї або кількох подій, що відбулися після первісного визнання і впливають на величину чи строки попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від фінансового активу або групи фінансових активів.

1.12. Під час передавання фінансового активу банк має оцінити межі, в яких він зберігає всі ризики та винагороди від володіння активом, а саме:

а) якщо банк передає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він має припинити визнання фінансового активу і визнати будь-які права і зобов’язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов’язання;

б) якщо банк зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він продовжує визнавати фінансовий актив;

в) якщо банк ні передає, ні зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, він має визначити чи зберігається контроль за фінансовим активом. Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається банк має припинити визнання такого активу і визнати будь-які права і зобов’язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов’язання. У разі збереження контролю за фінансовим активом банк продовжує визнавати переданий фінансовий актив в межах його подальшої участі в ньому.

1.13. Банк припиняє визнання фінансового активу, якщо:

а) строк дії договірних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується;

або

б) він передає фінансовий актив без збереження усіх ризиків та винагород від володіння цим активом.

1.14. У разі припинення визнання фінансового активу різницю між балансовою вартістю активу та сумою отриманої компенсації банк має визнавати як прибуток або збиток.

1.15. Банк припиняє визнання в балансі фінансового зобов’язання або його частини, якщо таке зобов’язання погашено або строк його виконання закінчився.

1.16. Обмін фінансовими зобов’язаннями між позичальником та кредитором на суттєво відмінних умовах банк має відображати в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов’язання та визнання нового фінансового зобов’язання. Значну зміну умов фінансового зобов’язання або його частини банк відображає в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов’язання та визнання нового фінансового зобов’язання.

1.17. Суттєво відмінними є умови, за яких чиста вартість грошових потоків за новими умовами, дисконтована із застосуванням первісної ефективної ставки відсотка, відрізняється щонайменше на 10% від дисконтованої вартості решти грошових потоків, що залишилися до строку погашення первісного фінансового зобов’язання.

1.18. Якщо обмін фінансовими зобов’язаннями або зміна умов відображається в бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов’язання та визнання нового фінансового зобов’язання, будь-які витрати або винагороди визнаються як частина прибутку або збитку від погашення.

1.19. Якщо обмін не відображається в бухгалтерському обліку як погашення, то будь-які витрати та винагороди мають коригувати балансову вартість зобов’язання та амортизуватися протягом строку дії зміненого зобов’язання, що залишився.

1.20. Різницю між балансовою вартістю погашеного (переданого) фінансового зобов’язання або його частини, та сплаченою компенсацією банк має визнавати як прибуток або збиток.

1.21. Кредити, що придбані в іншого банку (фінансової установи) відображаються в бухгалтерському обліку аналогічно до наданих кредитів.

1.22. Отримані/сплачені комісії, що є невід’ємною частиною доходу/витрат фінансового інструменту, до часу видачі/отримання кредиту (першого траншу за кредитною лінією) відображаються в бухгалтерському обліку за рахунком 3600 “Доходи майбутніх періодів”/ 3500 “Витрати майбутніх періодів”.

1.23. У разі прийняття позитивного рішення щодо надання/отримання кредиту зазначена сума отриманих (сплачених) доходів (витрат) відноситься на рахунок неамортизованого дисконту/премії за кредитами та амортизується на процентні доходи (витрати) протягом дії кредитного договору.

1.24. У разі відмовлення клієнту в наданні кредиту, сума отриманих (сплачених) комісій відноситься на рахунки комісійних доходів (витрат).

1.25. Облік кредитних, вкладних (депозитних) операцій та нарахованих доходів і витрат за такими операціями в іноземній валюті та банківських металах здійснюється аналогічно до порядку обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій у національній валюті. Курсові різниці від переоцінки суми кредиту та вкладу (депозиту), а також нарахованих за ними процентів в іноземній валюті та банківських металах у зв’язку із зміною офіційного валютного курсу відображаються за рахунком 6204 “Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами”.

1.26. Продаж активів з відстроченням платежу в бухгалтерському обліку відображається відповідно до економічної суті за рахунками з обліку кредитів згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України.

1.27. Операції з продовження строку дії (пролонгації) кредитних та вкладних (депозитних) договорів у бухгалтерському обліку відображаються за відповідними рахунками з обліку короткострокової або довгострокової заборгованості Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України залежно від строку, що визначається від дати пролонгації договору до дати їх погашення.

1.28. За кредитними операціями (наприклад, факторинговими, з урахування векселів), за якими кошти надаються одній особі, а погашення заборгованості здійснюється іншою, аналітичний облік ведеться щодо тієї особи, яка має здійснювати погашення кредитної заборгованості.

1.29. Відображення в бухгалтерському обліку фінансового лізингу (оренди) здійснюється згідно з вимогами Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 № 480 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2006 за № 40/11914 (із змінами).

Лізингодавець здійснює перегляд на зменшення корисності фінансового лізингу (оренди) відповідно до вимог розділу VII цієї Інструкції.

1.30. Бухгалтерський облік нарахованих, отриманих (сплачених), наперед отриманих (сплачених) доходів та витрат за кредитними та вкладними (депозитними) операціями здійснюється згідно з порядком, визначеним Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 255 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11.07.2003 за № 583/7904 (із змінами).

1.31. Ця Інструкція регулює відображення в бухгалтерському обліку типових кредитних та вкладних (депозитних) операцій банків.

1.32. Відображення в бухгалтерському обліку кредитних та вкладних (депозитних) операцій, які не визначені цією Інструкцією, банки мають здійснювати згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами), розробленими з урахуванням вимог законодавства України та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності”.

1.2. У пункті 2.2 глави 2слово “подальшим” замінити на “одночасним”.

2. У розділі II:

2.1. Пункт 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

“Якщо на дату операції (у день виникнення в банку зобов’язання з кредитування) кредит надається в повній сумі, то зобов’язання з кредитування за позабалансовими рахунками банк може не відображати”.

2.2. У главі 2:

Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

“Якщо умовами кредитного договору на дату видачі кредиту передбачається сплата процентів авансом та/або клієнт сплачує банку комісії, що є невід’ємною частиною кредиту, в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки:

Дебет

Рахунки для обліку наданих кредитів - на суму кредиту;

Кредит

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів - на суму кредиту за вирахуванням процентів, утриманих авансом, та/або комісії;

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами - на суму процентів, утриманих авансом, та/або комісій”.

Після пункту 2.2 доповнити пунктами такого змісту:

“2.3. Якщо кредит надається за процентною ставкою, що є нижче ніж ринкова, то одразу визнається збиток і відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку наданих кредитів – на суму кредиту;

Кредит

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів - на суму кредиту;

Дебет

Рахунок для обліку інших операційних витрат

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами

- на різницю між номінальною вартістю кредиту, вказаною в договорі, та справедливою вартістю;

2.4. У разі надання кредиту за процентною ставкою, що є вище ніж ринкова, одразу визнається прибуток і відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку наданих кредитів – на суму кредиту;

Кредит

Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів - на суму кредиту;

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованої премії за наданими кредитами

Кредит

Рахунки для обліку інших операційних доходів

- на різницю між справедливою вартістю кредиту та номінальною вартістю, вказаною в договорі”.

У зв’язку з цим пункт 2.3 уважати відповідно пунктом 2.5.

Після пункту 2.5 доповнити пунктом такого змісту:

“2.6. Амортизація суми неамортизованої премії за наданими кредитами здійснюється не рідше одного разу на місяць за такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованої премії за наданими кредитами”.

У зв’язку з цим пункти 2.4 та 2.5 уважати відповідно пунктами 2.7 та 2.8.

Пункт 2.8 викласти у такій редакції:

“2.8. Під час укладення договору про продаж активів з відстроченням платежу на дату операції банк має визначити справедливу вартість компенсації. Справедлива вартість визначається шляхом дисконтування суми грошових надходжень з використанням ринкової процентної ставки на подібний фінансовий інструмент емітента з аналогічним рейтингом платоспроможності або застосуванням ставки, яка точно дисконтує номінальну суму компенсації інструмента до поточної ціни продажу активів.

Різниця між справедливою вартістю компенсації та номінальною сумою компенсації визнається як процентний дохід та амортизується протягом дії договору.

В бухгалтерському обліку операція з продажу активів з відстроченням платежу відображається аналогічно до обліку операцій з надання кредитів”.

2.3.У главі 3:

Після сьомого абзацу пункту 3.2 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі зменшення суми зобов’язання за поручительством у зв’язку із сплатою основної суми кредиту, процентів за ним в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:

Дебет

Рахунки для обліку отриманих гарантій;

Кредит

Контррахунок”.

У першому абзаці пункту 3.3 після слова “обліку” доповнити словами “за справедливою вартістю”.

2.4. У главі 5:

Пункт 5.4 викласти в такій редакції:

“Якщо умовами договору за отриманим кредитом передбачається утримання процентів авансом та/або сплата банком комісії, що є невід’ємною частиною кредиту, то сума утриманих процентів та/або комісій обліковується за рахунками неамортизованого дисконту за отриманими кредитами” і далі за текстом.

Після пункту 5.4 доповнити пунктами такого змісту:

“5.5 У разі отримання кредиту за ставкою, що є нижчою за ринкову, одразу визнається прибуток і відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів - на суму кредиту;

Кредит

Рахунки для обліку отриманих кредитів - на суму кредиту;

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за отриманими кредитами

Кредит

Рахунки для обліку інших операційних доходів - на різницю між номінальною вартістю отриманого кредиту та його справедливою вартістю;

5.6. У разі отримання кредиту за ставкою, що є вищою за ринкову, одразу визнається збиток і відображається в бухгалтерському обліку проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів - на суму кредиту;

Кредит

Рахунки для обліку отриманих кредитів - на суму кредиту;

Дебет

Рахунки для обліку інших операційних витрат;

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими кредитами - на різницю між справедливою вартістю отриманого кредиту та його номінальною вартістю”.

У зв’язку з цим пункт 5.5 уважати відповідно пунктом 5.7.

Після пункту 5.7 доповнити пунктом такого змісту:

“5.8. Амортизація суми премії здійснюється не рідше одного разу на місяць такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованої премії за отриманими кредитами;

Кредит

Рахунки для обліку процентних витрат за отриманими кредитами”.

У зв’язку з цим пункт 5.6 уважати відповідно пунктом 5.9.

3. У розділі IV:

3.1. Главу 6 викласти в такій редакції:

“Глава 6. Бухгалтерський облік гарантій, авалів, поручительств

6.1. Надані банком гарантії, авалі та поручительства (далі – гарантії) первісно визнаються і відображаються в бухгалтерському обліку як зобов’язання за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі отриманих банком-гарантом комісій (винагороди за надану гарантію).

6.2. В подальшому після первісного визнання гарантії відображаються в бухгалтерському обліку за найбільшою з двох оцінок:

а) сумою витрат, необхідних для погашення зобов’язання на звітну дату балансу;

б) первісно визнаної суми зобов’язання за вирахуванням накопиченої амортизації.

6.3. Надані банком гарантії обліковуються у сумі зобов’язання за позабалансовими рахунками груп 900 “Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам” і 902 “Гарантії, що надані клієнтам” залежно від контрагентів та виду гарантії до дати їх виконання або закінчення строку дії. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку наданих гарантій;

Кредит

Контррахунок.

Контрагентом, за яким гарантію відносять до тієї чи іншої групи рахунків, вважається той, за кого видана гарантія. Гарантії, які надані іншим банкам як забезпечення сум отриманих клієнтами-позичальниками кредитів, обліковуються як гарантії, що надані клієнтам.

6.4. У разі надання гарантії для забезпечення кредитного ризику банк може вимагати від контрагента надання контргарантії. Банк, що надає контргарантію, обліковує її за позабалансовими рахунками 9000 “Гарантії, що надані банкам”, 9020 “Гарантії, що надані клієнтам”.

6.5. На суму отриманої комісії за надану гарантію банк здійснює таку бухгалтерську проводку:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.

6.6. Якщо емітент фінансової гарантії відповідно до умов договору має право на отримання майбутніх комісій протягом дії договору, в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки :

Дебет

Рахунок для обліку інших нарахованих доходів;

Кредит

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.

6.7. Амортизація первісно визнаного зобов’язання за наданою гарантією здійснюється банком прямолінійним методом і відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами;

Кредит

Рахунки для обліку доходів за позабалансовими операціями.

6.8. У разі отримання банком коштів як забезпечення гарантії здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів).

6.9. Якщо банк впевнений в тому, що буде змушений платити за наданою гарантією, він має визначити суму, необхідну для виконання цього зобов’язання станом на звітну дату. На визначену суму для виконання зобов’язання за вирахуванням суми отриманої винагороди в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:

Дебет

Рахунок для обліку інших операційних витрат;

Кредит

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.

6.10. На кожну дату балансу банк має здійснювати аналіз суми зобов’язання за наданою гарантією та коригувати її з метою визначення найкращої оцінки. Якщо вибуття ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, стає маловірогідним, сума зобов’язання за вирахуванням суми отриманої винагороди сторнується і в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:

Дебет

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами .

Кредит

Рахунок для обліку інших операційних витрат.

6.11. Якщо договором гарантії передбачено відшкодування боржником або третьою особою виплаченої банком суми за гарантією або гарантія забезпечена грошовими коштами, в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:

Дебет

Рахунок для обліку дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами;

Кредит

Рахунок для обліку інших операційних витрат.

6.12. У разі виконання банком зобов’язань за наданими гарантіями в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:

Дебет

Рахунок для обліку кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів.

Одночасно суми гарантій списуються з позабалансових рахунків і здійснюється така бухгалтерська проводка:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка Мета

  Документ
  1. Метою цього Стандарту є визначення принципів визнання та оцінювання фінансових активів, фінансових зобов'язань та деяких контрактів на придбання чи продаж нефінансових статей.
 2. Правління Національного банку України постанова (2)

  Документ
  Відповідно до статті 41 Закону України “Про Національний банк України”, статті 68 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Правління Національного банку України
 3. А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. К.: Юрінком Інтер, 1999. 864 с. Isbn 966-7302-69-5 Кн. 1 864 с. Isbn 966-7302-72-5 Упідручнику аналізуються чинне закон

  Закон
  Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1 .
 4. Ознайомитисьпроект

  Кодекс
  100. Порядок погашення податкових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб
 5. Авторський колектив Баранова Л. М

  Документ
  Крияша В. М., кандидат юридичних наук, доцент - гл. 43 (§ 4) (у співав­торстві з В. Л. Яроцьким), гл. 44 (у співавторстві з В. Л. Яроцьким); гл. 59; гл.

Другие похожие документы..