Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диссертация'
Защита состоится «12» октября 2011 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.136.01 при ГОУ ВПО «Московский государственный гуманит...полностью>>
'Программа'
Национальные Отчеты в связи с реализацией Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Казахстане (далее – ИПДО) за 2010 и 2011 годы со...полностью>>
'Документ'
Взаимодействие с компанией «Ди-Эч-Ви С» (Роллтон) по вопросам реализации инвестиционного соглашения по расширению производства продуктов быстрого приг...полностью>>
'Публичный отчет'
подразделение Банка, ответственное за реализацию кредитного продукта, а также участвующее в его внедрении и последующем мониторинге (Отдел Ипотечного ...полностью>>

Укладачі: Левицька І. В., к е. н., доцент, Корж Н. В. к е. н., доц

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра туризму та готельно-рестораної справи

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

галузь знань 0207 «Культура»

напрям підготовки 6.020107 «Туризм»

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки 6.140103 «Туризм»

Вінниця – 2011

Укладачі: Левицька І.В. , к.е.н., доцент, Корж Н.В. к.е.н., доц.

Програма комплексної практики розглянута та схвалена на засіданні кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ від 07.09.2011 р., протокол № 9, на засіданні методичної комісії факультету протокол № 4 від 21.09.2011 р., та на засіданні методичної ради інституту протокол №__ від___________ 2011 р.

Рецензент: д.е.н., проф.. С.В.Коляденко

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

галузь знань 0207 «Культура»

напрям підготовки 6.020107 «Туризм»

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки 6.140103 «Туризм»

ВСТУП

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є основною і обов'язковою складовою частиною освітньо-професійної програми. Вона має своєю метою опанування студентами сучасних методів та форм організації праці у сфері їх майбутньої професіональної діяльності, формування професійних вмінь та навичок, які допоможуть у прийнятті самостійних рішень при проходженні практики та під час самостійної роботи в сучасних умовах.

Комплексна практика студентів проводиться напередодні комплексного державного екзамену з базової освіти, є важливим етапом наскрізної практичної підготовки фахівців з професійним спрямуванням «Туризм» та являється складовою частиною навчального процесу з підготовки фахівців та регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, яке затверджене наказом Міністерства освіти України і організується та здійснюється згідно з Положенням про проведення практики студентів ВТЕІ КНТЕУ.

1. Загальні положення

Терміни і зміст проходження практики визначаються навчальним планом і програмами профілюючих учбових дисциплін за фахом та регулюються навчальними планами вищого навчального закладу.

Для студентів 4 курсу передбачається комплексна практика триває 6 тижнів. Після закінчення практики студенти готують звіт та здають диференційний залік.

Розподіл студентів за об'єктами практики і призначення керівників проводиться кафедрою і затверджується наказом директора інституту.

Перед виїздом на практику студенти забезпечуються такими видами документів: направленням на практику, програмою практики, щоденником, індивідуальним завданням.

На практиці студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота цієї посади відповідає програмі практики. Робочий час визначається відповідно до діючого на підприємстві внутрішнього розпорядку і режиму роботи. Консультації на базах практики проводяться в робочий час, а в навчальних закладах - в неробочий час практиканта.

Відомості про підприємство студент одержує шляхом особистих спостережень, вивчення документації, під час бесід з керівниками практики та фахівцями виробництва з технологічних, організаційних, економічних та інших питань.

В період практики для студентів організуються лекції та екскурсії на зразкові підприємства галузі.

Керівництво практикою

Навчально - методичне керівництво практикою здійснює кафедра туризму і готельного господарства ВТЕІ КНТЕУ.

Безпосереднє керівництво практикою здійснюють керівники кафедри, (викладачі кафедр) та керівники від підприємств (найбільш кваліфіковані спеціалісти та керівники підприємств).

Керівники практики від ВТЕІ:

• контролюють бази практики щодо підготовленості для прийому студентів-практикантів;

• забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику;

• забезпечують дотримання відповідності змісту робіт практики її учбовим планам і програмам;

• проводять консультації на місцях практики;

• розглядають звіти студентів з практики, надають відгуки про їх роботу, приймають участь в роботі комісій із захисту звітів.

Керівник практики від підприємства:

• знайомить студентів з організацією роботи підприємства в цілому і на конкретному робочому місці;

• здійснює постійний контроль за роботою студентів, допомагає правильно виконувати всі завдання на робочому місці, консультує з виробничих питань;

• здійснює облік роботи студентів, складає на них виробничі характеристики;

• надає допомогу в отриманні всіх необхідних відомостей про підприємство відповідно до програми практики;

• надає можливість студентам користуватись нормативною документацією.

Права та обов'язки студентів

В період проходження практики студенти мають право :

• обирати місце проходження практики з врахуванням індивідуальних особливостей студента;

• одержувати необхідні консультації у керівників від підприємства.

В період проходження практики студенти зобов'язані:

• повністю виконувати завдання, які передбачені програмою практики;

• підкорятися правилам внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві;

• вивчати та суворо дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної техніки та санітарії;

• нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні зі штатними робітниками;

• оформити щоденник;

• надати керівникам практики письмовий звіт про виконання всіх завдань і захистити його не пізніше першого тижня наступного семестру.

• збирати і обробляти інформаційний матеріал для виконання індивідуальних завдань.

На студентів - практикантів, які порушують правила внутрішнього розпорядку, керівники практики можуть накладати стягнення і повідомляти про це керівництво ВТЕІ.

Мета та завдання практики

Комплексна практика є логічним продовженням навчальних курсів, що розглядають питання організаційної, планово-економічної, маркетингової та управлінської діяльності підприємств готельного та ресторанного господарств.

Головною метою комплексної практики є поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань і набуття необхідних практичних навичок і досвіду роботи в галузі управлінської, планово-економічної, маркетингової діяльності, опанування організаційно-технологічними процесами, що відбуваються на підприємствах. Набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на підприємствах в сучасних умовах.

Студенти під час проходження комплексної практики повинні навчатися самостійно вирішувати типові задачі, які притаманні видам діяльності, відповідно до посад, на яких може працювати випускник вищого навчального закладу, самостійно навчатися здійснювати пошук потрібної інформації про стан роботи підприємства на ринку товарів та послуг, аналізувати її, виявляти основні фактори, що обумовлюють фактичний стан діяльності підприємства, розкривати основні тенденції його розвитку, пояснювати їх, пропонувати науково обґрунтовані висновки та пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності.

Одним із головних етапів в комплексній практиці є ознайомлення студентів з функціональними обов'язками службових осіб з профілю професійної діяльності, їх функціями, правами та обов'язками підприємства туризму: здобуття професійних навичок на посадах, відповідно до фахового спрямування та освітньо-кваліфікаційного рівня, технології виконання основних організаційно-технологічних процесів, які здійснюються на підприємстві певного типу та організаційно-правової форми господарювання.

Робочий день практиканта встановлюється відповідно до режиму роботи виробничого підрозділу і посади. У випадку, якщо студент-практикант не зараховується у штат співробітників, він виконує обов'язки дублера на тих же посадах і проходить практику відповідно до режиму роботи підприємства.

Календарний план

№ n/n

Зміст роботи

Кількість робочих днів

1

Оформлення на практику та знайомство з туристичним підприємством (фірмою), інструктаж по техніці безпеки

1

2

Організація роботи туристичного підприємства

6

3

Ознайомлення з управлінською діяльністю підприємства

6

4

Ознайомлення з маркетинговою діяльністю підприємства

10

5

Ознайомлення з планово-економічною діяльністю

10

6

Оформлення звіту

3

Місце практики: відділ організації туристичних подорожей, операційний відділ, фронт-та бек-офіси фірм-туроператорів, фірма-турагент.

Зміст практики

1. Оформлення на практику і знайомство з туристичним підприємством (фірмою). Інструктаж з техніки безпеки.

Перед початком практики студент знайомиться з керівником практики від підприємства, правилами внутрішнього розпорядку в туристичному підприємстві (фірмі) і своїм графіком виходу на роботу. Проходить інструктаж з протипожежної безпеки і техніки безпеки. На період проходження практики студентом видається наказ відділу кадрів туристичного підприємства (фірми), де за студентами закріплюється керівник від бази практики.

Зміст завдань щодо організації роботи туристичного підприємства

Завдання 1.

Студент повинен вивчити процес організації туристичних подорожей фірмою. Для цього необхідно:

 • охарактеризувати програми перебування туристів та вивчити особливості обслуговування різних категорій та типів клієнтів: закордонних туристів, що подорожують по Україні, вітчизняних туристів, що подорожують за межі України, та вітчизняних туристів, що подорожують по Україні;

 • ознайомитися з особливостями обслуговування дитячих груп, забезпечення сімейного відпочинку, збірних груп, поїздок з метою відпочинку, на лікування, екскурсійно-пізнавальними метою та ін.;

 • ознайомитися з особливостями створення програм перебування для різних категорій споживачів у відповідності до контингенту, мети подорожі, виду ринку (міжнародного: закордонного та іноземного; внутрішнього туризму) та інших факторів;

 • визначити етапи створення туристичного продукту підприємства (фірми) та обслуговування на кожному з них;

 • проаналізувати ділові контакти з закордонними та вітчизняними виробниками турпослуг, дати характеристику договірних відносин з партнерами по організації туристичних подорожей.

Дати пропозиції щодо поліпшення туристичної пропозиції та розширення географії подорожей фірмою.

Завдання 2.

З метою визначення та дослідження процесів, що забезпечують ефективну діяльність туристичного підприємства студенту необхідно:

 • визначити інформаційно-довідкове забезпечення створення турпродукту;

 • ком’пютерне забезпечення прикладними програмами для створення, просування на ринку та реалізації турпродукту підприємства (фірми). Дати рекомендації щодо впровадження нових інформаційних технологій в роботі туристичного підприємства (фірми);

 • проаналізувати діяльність підприємства щодо аквізиції туристів та роботи фірми по пошуку клієнтури і створення банку даних.

 • Дати рекомендації щодо поліпшення роботи по залученню туристів туристичним підприємством.

Завдання 3.

З метою оволодіння практичних навичок технології організації туристичних подорожей студент повинен:

закріпити навики бронювання; розрахунків за туристичне обслуговування між клієнтами та турфірмою, між турфірмою та виробниками турпослуг; обліку та контролю. Навести приклади документального оформлення всіх вищезазначених процесів;

вивчити роботу туристичного підприємства по наданню основних, додаткових та спеціалізованих туристичних послуг;

вивчити роботу туристичного підприємства з надання транспортних послуг туристам: охарактеризувати види транспорту, що використовуються для організації туристичного обслуговування, умови перевезення, залізно-дорожнім, авіа-, авто- та морським (річковим) транспортом;

вивчити роботу туристичного підприємства (фірми) по наданню паспортно-візових послуг: робота з органами Управління паспортно-реєстраційної та міграційної роботи Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства закордонних справ України по наданню паспортних послуг; робота з посольствами іноземних держав по акредитації та оформленню в'їзних віз; правила реєстрації документів іноземних громадян, що тимчасово перебувають в Україні;

вивчити організацію страхування туристів туристичним підприємством (фірмою) та страхування транспортних засобів;

роботу туристичної фірми по забезпеченню безпеки туристичних подорожей;

вивчити організацію роботи по документальному оформленню груп та індивідуальних туристів на виїзд за кордон та подорожей по Україні;

вимоги до складання фінансово-організаційного звіту про здійснення туристичної подорожі. Навести приклади документального оформлення групових та індивідуальних поїздок.

Дати технології та рекомендації (пропозиції) щодо вдосконалення організації обслуговування туристів.

Зміст завдань щодо управлінської діяльності

Завдання 1.

Проаналізувати організаційну структуру управління підприємством.

Визначити вищий, середній і низовий рівні управління на підприємстві та їх функціональне призначення. Розробити схему організаційної структури управління підприємством, визначити недоліки та переваги, запропонувати основні напрямки її вдосконалення.

Завдання 2.

Охарактеризувати основні функції та методи управління підприємством.

Для цього, необхідно проаналізувати ступінь реалізації різноманітних функцій управління на підприємстві; їх вплив на результати праці. Зупинитись більш детально на аналізі функцій: планування, мотивації, організації.

Ознайомитись з діючими методами управління, їх структурою вказавши на їх позитивні і негативні сторони, внести пропозиції щодо їх вдосконалення.

Показати взаємозв’язок функцій і методів, які реалізуються на підприємстві.

Завдання 3.

Охаpактеpизувати спецiальні функції управління на підприємстві.

Зміст та форми реалізації виробничої (операційної) функції підприємства (основне та допомiжне виpобництво(організація надання послуг), упpавлiння якiстю), логістичної (матеpiально-технiчного забезпечення, транспортування, зберігання, збу­­­ту продукції та послуг), капiтального будiвництва, кеpiвництва науково-тех­­­нiчним та iнновацiйним pозвитком, упpавлiння кадpами, облiку та аналiзу господарської діяльності, упpавлiння фінансами, упpавлiння маpкетингом.

Завдання 4.

Аналіз управління персоналом на підприємстві. Ознайомлення з штатним розкладом працівників та їх посадовими інструкціями (надати приклади посадових інструкцій).

Дослідити систему підбору, розстановки та підготовки кадрів на підприємстві.

Зміст завдань щодо маркетингової діяльності підприємств туристичного підприємства

Завдання 1.

Охарактеризувати потенціал регіону, де діє підприємство. Проаналізувати відповідні об’єкти надання послуг, форми відпочинку, професійну орієнтацію та ментальність населення, тощо.Дати характеристику продуктової політики досліджуваного підприємства (Бостонська матриця).

Завдання 2.

Охарактеризувати цільові групи споживачів, їх кількісні й територіальні характеристики. Для аналізу можна враховувати різні критерії, а саме:

 • видову структуру за різними видами туризму та туристично-екскурсійними послугами (для туристських підприємств), за видами надаваних послуг (для підприємств курортного і готельного бізнесу);

 • часову структуру (сезонність тощо);

 • просторову структуру (різні території, місцевості, через які прокладено тури);

- соціально-демографічну структуру (доходи споживачів, демографічну
ситуацію, сімейний стан, наявність дітей тощо);

- структуру (в’їзний і виїзний туризм, міжнародні й внутрішні споживачі, тощо)

Завдання 3.

Виявити реальних і потенційних конкурентів, провести аналіз показників їх діяльності, визначити сильні й слабкі сторони їх бізнесу, фінансові можливості, мету і стратегію конкурентів у галузі експансії на ринку, технології виробництва, якості продукції й цінової політики. Це дозволить передбачити образ їх поведінки й вибрати найбільш притаманні заходи боротьби щодо укріплення своїх позицій на ринках збуту. За своїми вихідними даними і статистичними даними відповідних фахових видань заповнити таблицю 1.

Таблиця 1

Порівняльний аналіз рівня цін на туристичні послуги

Вид послуг

Рівень ціни за одиницю продукції, грн.

на внутрішньому ринку

у країні - імпортері

аналізованого підприємства

середньо-галузева

конкуруючого підприємства

аналізованого підприємства

середня на ринку

А

Б

. . .

У вивченні цінової політики й аналізі обґрунтованості цін на послуги підприємства важливими є наступні питання:

 • встановлення рівня цін рівню витрат;

 • яка вірогідна реакція покупців на зміну цін (еластичність попиту);

 • чи використовується політика стимулювання цін;

 • чи привабливі ціни підприємства в порівнянні з цінами конкурентів;

 • чим відрізняється політика ціноутворення на даному підприємстві від цінової політики конкурентів;

 • як діє підприємство при зміні цін конкуруючими фірмами;

 • яка державна політика у галузі ціноутворення на аналогічні послуги.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ від 16.
 3. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Бібліотека Григорій Сковорода (1)

  Документ
  Григорій Сковорода (1722-1794): наук.-допоміж. біобібліограф. покажчик / [уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, та ін.]; за ред. В.П. Коцура. - К., 2009.
 4. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека дніпропетровщина у полум’ї війни

  Документ
  Великий подвиг: КПРС – натхненник і організатор боротьби радянського народу проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
 5. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (2)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем мовознавства та літературознавства.

Другие похожие документы..