Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре «Теоретическая и общая электротехника» Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования ...полностью>>
'Урок'
Оборудование: портрет Е. Носова, репродукции картин К.К. Костанди и Я. Манухина к рассказу, выставка книг, где главными героями являются животные и п...полностью>>
'Документ'
1.1. Настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по...полностью>>
'Анкета'
Ну самым главным именно событием является День рождение Тюменской области, который отмечается ежегодно 14 августа. В рамках празднования дня рождения...полностью>>

Укладачі: Левицька І. В., к е. н., доцент, Корж Н. В. к е. н., доц

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра туризму та готельно-рестораної справи

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

галузь знань 0207 «Культура»

напрям підготовки 6.020107 «Туризм»

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки 6.140103 «Туризм»

Вінниця – 2011

Укладачі: Левицька І.В. , к.е.н., доцент, Корж Н.В. к.е.н., доц.

Програма комплексної практики розглянута та схвалена на засіданні кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ від 07.09.2011 р., протокол № 9, на засіданні методичної комісії факультету протокол № 4 від 21.09.2011 р., та на засіданні методичної ради інституту протокол №__ від___________ 2011 р.

Рецензент: д.е.н., проф.. С.В.Коляденко

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

галузь знань 0207 «Культура»

напрям підготовки 6.020107 «Туризм»

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки 6.140103 «Туризм»

ВСТУП

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є основною і обов'язковою складовою частиною освітньо-професійної програми. Вона має своєю метою опанування студентами сучасних методів та форм організації праці у сфері їх майбутньої професіональної діяльності, формування професійних вмінь та навичок, які допоможуть у прийнятті самостійних рішень при проходженні практики та під час самостійної роботи в сучасних умовах.

Комплексна практика студентів проводиться напередодні комплексного державного екзамену з базової освіти, є важливим етапом наскрізної практичної підготовки фахівців з професійним спрямуванням «Туризм» та являється складовою частиною навчального процесу з підготовки фахівців та регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, яке затверджене наказом Міністерства освіти України і організується та здійснюється згідно з Положенням про проведення практики студентів ВТЕІ КНТЕУ.

1. Загальні положення

Терміни і зміст проходження практики визначаються навчальним планом і програмами профілюючих учбових дисциплін за фахом та регулюються навчальними планами вищого навчального закладу.

Для студентів 4 курсу передбачається комплексна практика триває 6 тижнів. Після закінчення практики студенти готують звіт та здають диференційний залік.

Розподіл студентів за об'єктами практики і призначення керівників проводиться кафедрою і затверджується наказом директора інституту.

Перед виїздом на практику студенти забезпечуються такими видами документів: направленням на практику, програмою практики, щоденником, індивідуальним завданням.

На практиці студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота цієї посади відповідає програмі практики. Робочий час визначається відповідно до діючого на підприємстві внутрішнього розпорядку і режиму роботи. Консультації на базах практики проводяться в робочий час, а в навчальних закладах - в неробочий час практиканта.

Відомості про підприємство студент одержує шляхом особистих спостережень, вивчення документації, під час бесід з керівниками практики та фахівцями виробництва з технологічних, організаційних, економічних та інших питань.

В період практики для студентів організуються лекції та екскурсії на зразкові підприємства галузі.

Керівництво практикою

Навчально - методичне керівництво практикою здійснює кафедра туризму і готельного господарства ВТЕІ КНТЕУ.

Безпосереднє керівництво практикою здійснюють керівники кафедри, (викладачі кафедр) та керівники від підприємств (найбільш кваліфіковані спеціалісти та керівники підприємств).

Керівники практики від ВТЕІ:

• контролюють бази практики щодо підготовленості для прийому студентів-практикантів;

• забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику;

• забезпечують дотримання відповідності змісту робіт практики її учбовим планам і програмам;

• проводять консультації на місцях практики;

• розглядають звіти студентів з практики, надають відгуки про їх роботу, приймають участь в роботі комісій із захисту звітів.

Керівник практики від підприємства:

• знайомить студентів з організацією роботи підприємства в цілому і на конкретному робочому місці;

• здійснює постійний контроль за роботою студентів, допомагає правильно виконувати всі завдання на робочому місці, консультує з виробничих питань;

• здійснює облік роботи студентів, складає на них виробничі характеристики;

• надає допомогу в отриманні всіх необхідних відомостей про підприємство відповідно до програми практики;

• надає можливість студентам користуватись нормативною документацією.

Права та обов'язки студентів

В період проходження практики студенти мають право :

• обирати місце проходження практики з врахуванням індивідуальних особливостей студента;

• одержувати необхідні консультації у керівників від підприємства.

В період проходження практики студенти зобов'язані:

• повністю виконувати завдання, які передбачені програмою практики;

• підкорятися правилам внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві;

• вивчати та суворо дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної техніки та санітарії;

• нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні зі штатними робітниками;

• оформити щоденник;

• надати керівникам практики письмовий звіт про виконання всіх завдань і захистити його не пізніше першого тижня наступного семестру.

• збирати і обробляти інформаційний матеріал для виконання індивідуальних завдань.

На студентів - практикантів, які порушують правила внутрішнього розпорядку, керівники практики можуть накладати стягнення і повідомляти про це керівництво ВТЕІ.

Мета та завдання практики

Комплексна практика є логічним продовженням навчальних курсів, що розглядають питання організаційної, планово-економічної, маркетингової та управлінської діяльності підприємств готельного та ресторанного господарств.

Головною метою комплексної практики є поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань і набуття необхідних практичних навичок і досвіду роботи в галузі управлінської, планово-економічної, маркетингової діяльності, опанування організаційно-технологічними процесами, що відбуваються на підприємствах. Набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на підприємствах в сучасних умовах.

Студенти під час проходження комплексної практики повинні навчатися самостійно вирішувати типові задачі, які притаманні видам діяльності, відповідно до посад, на яких може працювати випускник вищого навчального закладу, самостійно навчатися здійснювати пошук потрібної інформації про стан роботи підприємства на ринку товарів та послуг, аналізувати її, виявляти основні фактори, що обумовлюють фактичний стан діяльності підприємства, розкривати основні тенденції його розвитку, пояснювати їх, пропонувати науково обґрунтовані висновки та пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності.

Одним із головних етапів в комплексній практиці є ознайомлення студентів з функціональними обов'язками службових осіб з профілю професійної діяльності, їх функціями, правами та обов'язками підприємства туризму: здобуття професійних навичок на посадах, відповідно до фахового спрямування та освітньо-кваліфікаційного рівня, технології виконання основних організаційно-технологічних процесів, які здійснюються на підприємстві певного типу та організаційно-правової форми господарювання.

Робочий день практиканта встановлюється відповідно до режиму роботи виробничого підрозділу і посади. У випадку, якщо студент-практикант не зараховується у штат співробітників, він виконує обов'язки дублера на тих же посадах і проходить практику відповідно до режиму роботи підприємства.

Календарний план

№ n/n

Зміст роботи

Кількість робочих днів

1

Оформлення на практику та знайомство з туристичним підприємством (фірмою), інструктаж по техніці безпеки

1

2

Організація роботи туристичного підприємства

6

3

Ознайомлення з управлінською діяльністю підприємства

6

4

Ознайомлення з маркетинговою діяльністю підприємства

10

5

Ознайомлення з планово-економічною діяльністю

10

6

Оформлення звіту

3

Місце практики: відділ організації туристичних подорожей, операційний відділ, фронт-та бек-офіси фірм-туроператорів, фірма-турагент.

Зміст практики

1. Оформлення на практику і знайомство з туристичним підприємством (фірмою). Інструктаж з техніки безпеки.

Перед початком практики студент знайомиться з керівником практики від підприємства, правилами внутрішнього розпорядку в туристичному підприємстві (фірмі) і своїм графіком виходу на роботу. Проходить інструктаж з протипожежної безпеки і техніки безпеки. На період проходження практики студентом видається наказ відділу кадрів туристичного підприємства (фірми), де за студентами закріплюється керівник від бази практики.

Зміст завдань щодо організації роботи туристичного підприємства

Завдання 1.

Студент повинен вивчити процес організації туристичних подорожей фірмою. Для цього необхідно:

 • охарактеризувати програми перебування туристів та вивчити особливості обслуговування різних категорій та типів клієнтів: закордонних туристів, що подорожують по Україні, вітчизняних туристів, що подорожують за межі України, та вітчизняних туристів, що подорожують по Україні;

 • ознайомитися з особливостями обслуговування дитячих груп, забезпечення сімейного відпочинку, збірних груп, поїздок з метою відпочинку, на лікування, екскурсійно-пізнавальними метою та ін.;

 • ознайомитися з особливостями створення програм перебування для різних категорій споживачів у відповідності до контингенту, мети подорожі, виду ринку (міжнародного: закордонного та іноземного; внутрішнього туризму) та інших факторів;

 • визначити етапи створення туристичного продукту підприємства (фірми) та обслуговування на кожному з них;

 • проаналізувати ділові контакти з закордонними та вітчизняними виробниками турпослуг, дати характеристику договірних відносин з партнерами по організації туристичних подорожей.

Дати пропозиції щодо поліпшення туристичної пропозиції та розширення географії подорожей фірмою.

Завдання 2.

З метою визначення та дослідження процесів, що забезпечують ефективну діяльність туристичного підприємства студенту необхідно:

 • визначити інформаційно-довідкове забезпечення створення турпродукту;

 • ком’пютерне забезпечення прикладними програмами для створення, просування на ринку та реалізації турпродукту підприємства (фірми). Дати рекомендації щодо впровадження нових інформаційних технологій в роботі туристичного підприємства (фірми);

 • проаналізувати діяльність підприємства щодо аквізиції туристів та роботи фірми по пошуку клієнтури і створення банку даних.

 • Дати рекомендації щодо поліпшення роботи по залученню туристів туристичним підприємством.

Завдання 3.

З метою оволодіння практичних навичок технології організації туристичних подорожей студент повинен:

закріпити навики бронювання; розрахунків за туристичне обслуговування між клієнтами та турфірмою, між турфірмою та виробниками турпослуг; обліку та контролю. Навести приклади документального оформлення всіх вищезазначених процесів;

вивчити роботу туристичного підприємства по наданню основних, додаткових та спеціалізованих туристичних послуг;

вивчити роботу туристичного підприємства з надання транспортних послуг туристам: охарактеризувати види транспорту, що використовуються для організації туристичного обслуговування, умови перевезення, залізно-дорожнім, авіа-, авто- та морським (річковим) транспортом;

вивчити роботу туристичного підприємства (фірми) по наданню паспортно-візових послуг: робота з органами Управління паспортно-реєстраційної та міграційної роботи Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства закордонних справ України по наданню паспортних послуг; робота з посольствами іноземних держав по акредитації та оформленню в'їзних віз; правила реєстрації документів іноземних громадян, що тимчасово перебувають в Україні;

вивчити організацію страхування туристів туристичним підприємством (фірмою) та страхування транспортних засобів;

роботу туристичної фірми по забезпеченню безпеки туристичних подорожей;

вивчити організацію роботи по документальному оформленню груп та індивідуальних туристів на виїзд за кордон та подорожей по Україні;

вимоги до складання фінансово-організаційного звіту про здійснення туристичної подорожі. Навести приклади документального оформлення групових та індивідуальних поїздок.

Дати технології та рекомендації (пропозиції) щодо вдосконалення організації обслуговування туристів.

Зміст завдань щодо управлінської діяльності

Завдання 1.

Проаналізувати організаційну структуру управління підприємством.

Визначити вищий, середній і низовий рівні управління на підприємстві та їх функціональне призначення. Розробити схему організаційної структури управління підприємством, визначити недоліки та переваги, запропонувати основні напрямки її вдосконалення.

Завдання 2.

Охарактеризувати основні функції та методи управління підприємством.

Для цього, необхідно проаналізувати ступінь реалізації різноманітних функцій управління на підприємстві; їх вплив на результати праці. Зупинитись більш детально на аналізі функцій: планування, мотивації, організації.

Ознайомитись з діючими методами управління, їх структурою вказавши на їх позитивні і негативні сторони, внести пропозиції щодо їх вдосконалення.

Показати взаємозв’язок функцій і методів, які реалізуються на підприємстві.

Завдання 3.

Охаpактеpизувати спецiальні функції управління на підприємстві.

Зміст та форми реалізації виробничої (операційної) функції підприємства (основне та допомiжне виpобництво(організація надання послуг), упpавлiння якiстю), логістичної (матеpiально-технiчного забезпечення, транспортування, зберігання, збу­­­ту продукції та послуг), капiтального будiвництва, кеpiвництва науково-тех­­­нiчним та iнновацiйним pозвитком, упpавлiння кадpами, облiку та аналiзу господарської діяльності, упpавлiння фінансами, упpавлiння маpкетингом.

Завдання 4.

Аналіз управління персоналом на підприємстві. Ознайомлення з штатним розкладом працівників та їх посадовими інструкціями (надати приклади посадових інструкцій).

Дослідити систему підбору, розстановки та підготовки кадрів на підприємстві.

Зміст завдань щодо маркетингової діяльності підприємств туристичного підприємства

Завдання 1.

Охарактеризувати потенціал регіону, де діє підприємство. Проаналізувати відповідні об’єкти надання послуг, форми відпочинку, професійну орієнтацію та ментальність населення, тощо.Дати характеристику продуктової політики досліджуваного підприємства (Бостонська матриця).

Завдання 2.

Охарактеризувати цільові групи споживачів, їх кількісні й територіальні характеристики. Для аналізу можна враховувати різні критерії, а саме:

 • видову структуру за різними видами туризму та туристично-екскурсійними послугами (для туристських підприємств), за видами надаваних послуг (для підприємств курортного і готельного бізнесу);

 • часову структуру (сезонність тощо);

 • просторову структуру (різні території, місцевості, через які прокладено тури);

- соціально-демографічну структуру (доходи споживачів, демографічну
ситуацію, сімейний стан, наявність дітей тощо);

- структуру (в’їзний і виїзний туризм, міжнародні й внутрішні споживачі, тощо)

Завдання 3.

Виявити реальних і потенційних конкурентів, провести аналіз показників їх діяльності, визначити сильні й слабкі сторони їх бізнесу, фінансові можливості, мету і стратегію конкурентів у галузі експансії на ринку, технології виробництва, якості продукції й цінової політики. Це дозволить передбачити образ їх поведінки й вибрати найбільш притаманні заходи боротьби щодо укріплення своїх позицій на ринках збуту. За своїми вихідними даними і статистичними даними відповідних фахових видань заповнити таблицю 1.

Таблиця 1

Порівняльний аналіз рівня цін на туристичні послуги

Вид послуг

Рівень ціни за одиницю продукції, грн.

на внутрішньому ринку

у країні - імпортері

аналізованого підприємства

середньо-галузева

конкуруючого підприємства

аналізованого підприємства

середня на ринку

А

Б

. . .

У вивченні цінової політики й аналізі обґрунтованості цін на послуги підприємства важливими є наступні питання:

 • встановлення рівня цін рівню витрат;

 • яка вірогідна реакція покупців на зміну цін (еластичність попиту);

 • чи використовується політика стимулювання цін;

 • чи привабливі ціни підприємства в порівнянні з цінами конкурентів;

 • чим відрізняється політика ціноутворення на даному підприємстві від цінової політики конкурентів;

 • як діє підприємство при зміні цін конкуруючими фірмами;

 • яка державна політика у галузі ціноутворення на аналогічні послуги.

 • Завдання 4

Вивчити попит на продукцію і формування портфеля замовлень. На рівень попиту впливають багато факторів: ціни на пропонований товар, його якість, доходи споживачів, ціни на товари – замінники, очікування споживачами їх доходів і цін на товари, насиченість ринку, відсоткові ставки за вкладами тощо. Ступінь чутливості попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою коефіцієнта цінової еластичності:

де Трп – відсоткова зміна кількості попиту і-тої туристичної послуги;

Трц – відсоткова зміна ціни на товар

На основі зібоаних студентом даних заповнити таблицю 2.

Таблиця 2

Розрахунок еластичності попиту на туристичні послуги

Ціна, грн.

Обсяг реалізації,

нат.од.

Темп

приросту, %

Коефіцієнт еластичності

попиту (реалізації)

ціни

обсягу реалізації

базовий

фактично

базовий

фактично

За даними таблиці зробити аналіз еластичності попиту на послуги підприємства й дати висновок про можливості збільшення або зменшення обсягу реалізації туристичних послуг.

Завдання 5.

Здійснити аналіз системи розповсюдження турів за наступними показниками: види посередників підприємства, їх особливості, переваги і недоліки застосованих каналів.

Для цього необхідно дати характеристику видів реклами, що застосовуються на підприємстві.

Проаналізувати план рекламних заходів, рекламний бюджет, витрати на рекламу, ефективність проведення виставок-продажів, сезонних базарів, ярмарок тощо. Оцінити ефективність реклами, достатність та повноту інформації покупців, що надається підприємством.

Визначити доцільність використання окремих рекламних заходів. Виявити резерви та дати пропозиції щодо поліпшення організації рекламних заходів та інформування покупців.

Зміст завдань щодо планово-економічної діяльності підприємств

Завдання 1.

Аналіз обсягу туристичних послуг

- провести аналіз асортименту турпродуктів та послуг (у формі табл.3 й проведенням подальшу аналізу);

Таблиця 3

Аналіз динаміки та структури асортименту турпродуктів та послуг

Номенклатура, асортимент

Кількість туристів, що скористалися продуктами фірми

Відхилення

2008р

2009р

2010р

чол.

або грн

питома

вага, %

чол.

грн.

питома

вага, %

чол.

грн.

питома

вага, %

Внутрішній туризм, разом

Виїзний туризм, разом

Послуги, разом

в т.ч.оформлення віз

оформлення страховки

бронювання готелю

бронювання квитків

транспортні послуги

………………..


Наступним, необхідно проаналізувати ритмічність роботи підприємства.

Ритмічність – рівномірне надання послуг в обсязі й асортименті, які передбачено планом. Ритмічна робота є основною умовою сучасного надання послуг. Неритмічність погіршує всі економічні показники: знижується якість послуг, уповільнюється обертання капіталу, не виконуються обов’язки за договорами і підприємство сплачує штрафи, несвоєчасно поступає виручка, перевитрачається фонд заробітної плати. Все це призводить до підвищення собівартості послуг, зменшення суми прибутку, погіршення фінансового стану.

Для оцінки ритмічності роботи підприємства використовують прямі й непрямі показники. Прямі показники:

 1. Коефіцієнт ритмічності визначається як сума фактичних питомих часток обсягу надання послуг за кожний період, але не більш, ніж плановий їх рівень.

 2. Показник аритмічності – сума позитивних і негативних відхилень при наданні послуг від плану за кожний день, декаду, місяць. Зменшення показника аритмічності свідчить про неритмічну роботу підприємства.

Використовуючи вихідні дані про діяльність підприємства, необхідно заповнити таблицю 4.

Таблиця 4

Ритмічність надання послуг за місяцями (за видом туру)

Місяць

Надання послуг за рік, грн.

Питома вага послуг, %

Темп зміни,

коефіцієнт

Частка обсягу наданих

послуг, зарахована у

виконанні плану з

ритмічності, %

t0

t1

t0

t1

1

. . .

Всього

100

100

Коефіцієнт ритмічності

Кр = ∑

Коефіцієнт аритмічності

Слід розрахувати втрачені можливості підприємства з надання послуг у зв’язку з неритмічною роботою. Це різниця між фактичним і можливим наданням послуг, розрахованим виходячи з найбільшого середньомісячного обсягу надання послуг

Завдання 3.

Аналіз використання основних фондів

1) Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами Аналіз основних засобів починають з аналізу їх наявності, динаміки й структури (табл. 5).

Таблиця 5

Наявність, рух і структура основних засобів

Група

основних

засобів

Наявність на початок періоду

Надійшло за звітний період

Вибуло за звітний період

Наявність на кінець періоду

тис.грн.

частка, %

тис.грн.

частка, %

тис.грн.

частка, %

тис.грн.

частка, %

. . .

Всього

∑ВОЗнп

100

∑ВОЗнад

100

∑ВОЗвиб

100

∑ВОЗкп

100

2)Проаналізувати рух і технічний стан основних засобів. Розраховані показники слід звести до таблиці 6.

Таблиця 6

Показники руху і технічного стану основних засобів

Показник

Рівень показника

попередній період

звіт

, %

Коефіцієнт оновлення

Термін оновлення

Коефіцієнт вибуття

Коефіцієнт приросту

Коефіцієнт зносу

Коефіцієнт придатності

Завдання 4.

Аналіз і планування трудових ресурсів підприємства та показників плану з праці і заробітної плати.

У процесі аналізу показників по праці необхідно:

 • дослідити кількісний і якісний склад працівників підприємства в цілому і по окремих підрозділах у динаміці, показники плинності кадрів та стабільності кадрового складу;

 • визначити динаміку продуктивності праці робітників у цілому по підприємству;

 • дослідити форми і системи оплати праці, що застосовуються на підприємстві щодо окремих категорій працівників, тарифну сітку з системою посадових окладів і тарифних ставок. Аналізуючи середню заробітну плату, слід враховувати індекс зростання цін ( Іц ) на споживчі товари та послуги;

 • визначити динаміку обсягу фонду оплати праці в цілому і його окремих складових частин (фонд основної, додаткової заробітної плати, інші заохочувальні виплати). Встановити відповідність між темпами зростання середньої заробітної плати і продуктивністю праці. Індекси зміни заробітної плати ( Ізп ) та продуктивності праці ( ІВ );

 • виявити причини зміни величини середньої заробітної плати одного працівника;

 • узагальнити основні види і розміри компенсуючих і стимулюючих надбавок і доплат, що використовуються на підприємстві, джерела їх відшкодування;

 • дослідити джерела формування фонду оплати праці;

 • визначити вплив на продуктивність праці основних факторів (обсяг діяльності, чисельність робітників, рівень їх кваліфікації, рівень механізації тощо);

 • зробити висновки щодо відповідності чисельності та структури кадрового складу працівників підприємства до обсягу та асортименту реалізованих послуг;

 • надати пропозиції щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

При плануванні показників по праці і заробітній платі показати методику планування:

 • основних показників плану з праці та заробітної плати працівників;

 • рівня продуктивності праці працівників;

 • фонду оплати праці;

 • середньої заробітної плати і та інших.

Показати механізм індексації заробітної плати працівників підприємства на сучасному етапі.

Завдання 5.

Аналіз показників господарсько-фінансової діяльності туристичного підприємства

У цьому розділі необхідно скласти таблицю 7:

проаналізувати виконання плану валового доходу в звітному періоді та його динаміку за 2-3 роки, структуру доходів;

визначити вплив основних факторів на формування доходів від надання додаткових послуг;

проаналізувати динаміку та механізм формування балансового і чистого прибутку, маржі туристичного підприємства, показників рентабельності в цілому по підприємству.

дати кількісну оцінку впливу факторів на розмір прибутку від господарської діяльності підприємства (обсяг реалізованих послуг, ціни на послуги та товари, рівень поточних витрат, інших доходів та витрат підприємства, ефективність використання ресурсів і капіталу, ін.);

показати резерви збільшення балансового прибутку підприємства;

показати порядок розрахунку розміру прибутку, що оподатковується, і чистого прибутку підприємства;

Таблиця 7

Аналіз показників фінансово-господарської діяльності туристичного підприємства

Показники

2009рік

2010 рік

відхилення

(2010-2009 р.)

с.4-с.3

темп приросту

% до 2009 р.

(с.4/с.3)х 100%)-100%

1

2

3

4

5

Обсяг наданих туристичних послуг

з них

іноземним туристам

туристам, які виїжджали за кордон України

Витрати, пов'язані з наданням туристичних послуг

з них

іноземним туристам

туристам, які виїжджали за кордон України

Продовження табл. 7

1

2

3

4

5

Платежі до бюджету

Заборгованість перед бюджетом

Балансовий прибуток

Прибуток, що спрямований на розвиток матеріально-технічної бази

Надходження валюти від надання туристичних послуг нерезидентам України

Витрати резидентів України, що виїжджали за кордон

 • визначити динаміку загальної суми і структури чистого прибутку підприємства за напрямками його розподілу.

Показати методику планування валових доходів, в тому числі по різним напрямам діяльності підприємства.

Завдання 6.

Аналіз і планування поточних витрат підприємства.

У процесі аналізу поточних витрат підприємства необхідно:

дати оцінку виконання кошторису поточних витрат у звітному періоді і в порівнянні з минулим періодом у цілому по підприємству, у тому числі по окремих статтях витрат;

розрахувати розмір абсолютної і відносної економії витрат;

проаналізувати структуру собівартості основних і додаткових послуг підприємства;

розрахувати одиничну собівартість (витратоємкість) або рівень витрат послуг і проаналізувати зміну цього показника в динаміці;

визначити вплив основних факторів на суму витрат і витратоємкість послуг у цілому по підприємству (кількості наданих основних і додаткових послуг, зміни асортиментної структури наданих послуг, цін і тарифів тощо);

визначити розмір та характер впливу зміни рівня витрат на розмір одержаного у звітному періоді прибутку;

здійснити розрахунки ефективності витрат обороту у звітному періоді та їх динаміку.

Показати методику планування поточних витрат на підприємстві.

Визначити беззбитковий обсяг продажу й зону безпеки підприємства

Завдання 8.

Аналіз і планування фінансових ресурсів підприємства.

У цьому розділі необхідно:

 • проаналізувати стан та структуру майна підприємства у динаміці, показати причини, що привели до змін;

 • проаналізувати загальний обсяг оборотних коштів підприємства у динаміці, їх структуру і джерела формування;

 • проаналізувати стан нормованих та ненормованих оборотних коштів;

 • розрахувати показники ефективності використання оборотних коштів;

 • вивчити порядок утворення фінансових фондів підприємства (статутного фонду, резервного фонду, амортизаційного фонду, дивідендного фонду, фонду накопичення, фонду споживання і інших спеціальних фондів);

 • дати загальну оцінку платоспроможності і фінансової стійкості підприємства в динаміці;

 • перелічити і показати на прикладі методику розрахунку основних податків і відрахувань, що здійснює підприємство;

 • проаналізувати динаміку загального розміру податкових платежів та їх структуру;

 • показати (на окремих прикладах) зміну питомої ваги податкових платежів у вартості турпродукту, продукту гостинності;

 • дати кількісну оцінку впливу податкових платежів на суму чистого прибутку підприємства;

 • показати основні напрями інвестиційної діяльності підприємства, порядок розрахунку капітальних вкладень у будівництво, капітальний ремонт підприємства, методику розрахунку строків їх окупності і економічної ефективності;

 • проаналізувати використання валютних коштів на підприємстві, вплив курсової різниці на кінцеві показники господарської діяльності.

Показати методику планових розрахунків обігових коштів, кредитних ресурсів, валових доходів і валових витрат, надходжень та витрат грошових коштів, балансового плану.

6. Оформлення і терміни захисту звітів

Загальний обсяг роботи повинен складати 50-60 сторінок комп’ютерного тексту. Мова звіту – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних та синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

Звіт друкується на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210х297 мм). Комп’ютерний набір – 14 кегель, 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman. Щільність тексту кругом однакова. Розмір поля: з лівого боку –30 мм, з правового – 10 мм, зверху і знизу 20 мм.

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки, графічні неточності, які виявилися під час написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст основної частини звіту поділяють на розділи, підрозділи. Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами по центру. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять, жирним не виділяються. Відстань між заголовком розділу та заголовком підрозділу повинна дорівнювати 2 інтервалам. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту.

Між текстом та наступним підрозділом слід робити 1 інтервал, а от новий розділ починати треба з нової сторінки.

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№». Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи, другою – зміст, але на цих сторінках нумерацію не проставляють. Нумерація починається цифрою 3, яка ставиться на сторінці, де починається «ВСТУП» та закінчується на останній сторінці «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». Номер сторінок проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Додатки не нумеруються.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті.

При перенесенні таблиці на наступну сторінку слово «Таблиця» та її назву розміщують тільки над її першою частиною. Над іншими частинами пишуть слова «Продовж, таблі вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл.1.2».

Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними.

Основними видами ілюстративного матеріалу є: схема, діаграма, графік.

В текстовій частині перед ілюстрацією має бути посилання на подальший рисунок, а після ілюстрації обов’язково потрібно описати ілюстрацію.

Якщо по тексту є формули, то їх слід оформити за наступним зразком:

Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої літери по центру. Праворуч над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __ » і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

Початком додатків є чистий аркуш з назвою «ДОДАТКИ». Він та інші сторінки додатків не нумеруються.

Список використаних джерел слід розміщувати у такій послідовності (дод. В): спочатку Закони України, потім – Укази Президента України, Постанови кабінету міністрів України, за ними – літературні джерела в абетковому порядку: монографії, підручники, посібники, брошури, публікації. У кінці списку наводять іншомовні та електроні джерела інформації.

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад,«... у працях [1-7]...».

На закінчення практики студент подає на кафедру письмовий звіт, підписаний керівником практики від ВНЗ і керівником від бази практики за 2 дні до дати захисту. У щоденнику практиканта також повинен бути відгук керівника про виконання студентом програми практики.

Звіт оформляється згідно єдиного стандарту конструкторської документації (ЄСКД).

При оформленні звіту потрібно додержуватись відповідних вимог: таблиці, діаграми, додатки повинні бути змістовними, мати назви, номер, одиниці виміру показників, оформлені з використанням ПК та ін. Розділи і окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені послідовно, конкретно, за своїм змістом та структурою повинні відповідати програмі практики.

Під час виставлення загальної оцінки студентам за підсумками практики береться до уваги рівень практичної і теоретичної підготовки студента, його відношення до роботи, характеристика, що надана керівником практики від виробництва, зміст, оформлення та захист звіту.

ДОДАТКИ

Додаток А

Інформаційні джерела до звіту з практики

1.1. Для великих туристичних підприємств:

1

Ф.№1-тур “Звіт про діяльність туристичної організації”

2

Ф.№6-ПВ “Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів”

3

Ф.1-ПВ “Звіт з праці”

4

Ф.№3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”

5

Штатний розклад підприємства

6

Ф.№11-ОФ “Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизаційне відрахування”

7

Ф.№1-Баланс підприємства

8

Ф.№2-“Звіт про фінансові результати та їх використання”

9

Довідка до Ф.№2 “Про валютні надходження”

10

Ф.№3 “Звіт про фінансово-майновий стан підприємства”

11

Ф.№5-инт(с) “Звіт про витрати виробництва і обігу”

12

Податкова декларація”

13

Договір оренди на житлові (нежитлові) приміщення

1.3.Для малих підприємств:

1

Ф.№1-тур “Звіт про діяльність туристичної організації”

2

Ф-1 готель “Звіт про роботу готелю”

3

Ф-2 “Звіт про фінансові результати”

4

Ф-1 – “Баланс підприємства”

5

Декларація про прибуток

ІІ. Прайс-листи на тури за основними напрямками:

ІІІ. Штатний розклад підприємства

Додаток Б

Зразок оформлення титульного аркушу звіту про практику

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНТЕУ

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, МАРКЕТИНГУ ТА ТУРИЗМУ
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

ЗВІТ З КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ

(за матеріалами туристичного агентства «П’єро», м.Вінниця)

судента (ки) 4-го курсу

групи Т-41

напряму підготовки

6.140103 «Туризм»

денної форми навчання ___________ Гусак Олени Іванівни

Керівник практики

від кафедри

к.е.н., доцент ___________ Іванова Ірина Іванівна

від підприємства

директор ТА«П’єро» ____________ Дуб Іван Іванович

Вінниця -2011

Додаток В

Приклад оформлення (орієнтовного) змісту звіту про практику

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Загальна характеристика туристського підприємства

1.2. Структура правового поля підприємства

1.3. Основні напрямки діяльності туристського підприємства

1.4. Основні принципи розробки напрямів туристських подорожей і формування програм обслуговування

1.5. Інформаційно-договірне забезпечення туристичної діяльності на підприємстві.

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРФІРМИ

2.1. Аналіз організаційної структури підприємства та методів управління підприємством

2.2. Хаpактеpистика спецiальних функцій управління на підприємстві.

2.3. Аналіз системи управління персоналом на підприємстві

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ЩОДО МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1.Характеристика зовншнього середовища підприємства.

3.2.Характеристика цільових груп споживачів, їх кількісні й територіальні характеристики.

3.3.Аналіз діяльності реальних і потенційних конкурентів

3.4.Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень

3.5. Аналіз системи розповсюдження турів

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ЩОДО ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4.1.Аналіз обсягу туристичних послуг

4.2.Аналіз використання основних фондів

4.3.Аналіз і планування трудових ресурсів підприємства та показників плану з праці і заробітної плати.

4.4.Аналіз і планування поточних витрат підприємства.

4.5.Аналіз і планування фінансових ресурсів підприємства.

ВИСНОВКИ……………………………………………………........................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………...........................

ДОДАТКИ……………………………………………………...........................

ДодатокД

Приклад оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Один автор

Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – М., Финанасы и статистика, 2001. – 400 с.

Два автори

Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб.пососбие. – М.: Финанасы и статистика, 2000. – 176 с.

Три автори

Мальська М.П., Худо В.В, Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

П’ять і більше авторів

Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник / Л.И. Лукичева, В.А. Квартальнов, В.А. Исаев и др. – М.: Финанасы и статистика, 2002. – 352 с.

Перекладні видання

Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

Стандарти

ДСТУ № 4268 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»

словника

(енциклопедії, довідника)

Виды туризма // Энциклопедия туризма: Справочник / Зорин И.В., Квартальнов В.А. –М.: Финанасы и статистика, 2003.- С.269-282.

журналу

Сидоренко В. Фрістайл Вашої зими: Австрія, Андорра, Польща, Словаччина, Словенія, Україна, Туреччина, Фінляндія, Україна / Сидоренко В. // Міжнародний туризм. – 2005. – 6 (66). – С.42-51.

газети

UITT 2005: выставка как шоу // Весь мир в кармане. Украинская туристическая газета. – 2005.- № 149 май. – С. 4.

трудів, конференцій семінарів, тез доповідей

Поколодна М.М. Глобалізація міжнародного туризму та її наслідки / М.М. Поколодна // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Харків, 21-22 листопада 2003 р. – Х.: ХДАК, 2003. – С. 33-34.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ від 16.
 3. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Бібліотека Григорій Сковорода (1)

  Документ
  Григорій Сковорода (1722-1794): наук.-допоміж. біобібліограф. покажчик / [уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, та ін.]; за ред. В.П. Коцура. - К., 2009.
 4. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека дніпропетровщина у полум’ї війни

  Документ
  Великий подвиг: КПРС – натхненник і організатор боротьби радянського народу проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
 5. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (2)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем мовознавства та літературознавства.

Другие похожие документы..