Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Книга раскрывает некоторые малоизвестные стороны экономического и политического процессов, клокотавших в котле во многом неоднозначных широко известн...полностью>>
'Документ'
Динамічний розвиток сучасного суспільства вимагає нових підходів до організації процесу навчання. Необхідною умовою повноцінної і комплексної освіти ...полностью>>
'Документ'
Программа социально-экономического развития Яранского района на 2012-2016 годы разработана в соответствии с Уставом Яранского района и прогнозом соци...полностью>>
'Документ'
В данной работе рассматривается глобализация как один из факторов структурных изменений мировой экономики. Проводится анализ изменения структуры миро...полностью>>

Укладачі: Левицька І. В., к е. н., доцент, Корж Н. В. к е. н., доц

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завдання 4.

Аналіз і планування трудових ресурсів підприємства та показників плану з праці і заробітної плати.

У процесі аналізу показників по праці необхідно:

 • дослідити кількісний і якісний склад працівників підприємства в цілому і по окремих підрозділах у динаміці, показники плинності кадрів та стабільності кадрового складу;

 • визначити динаміку продуктивності праці робітників у цілому по підприємству;

 • дослідити форми і системи оплати праці, що застосовуються на підприємстві щодо окремих категорій працівників, тарифну сітку з системою посадових окладів і тарифних ставок. Аналізуючи середню заробітну плату, слід враховувати індекс зростання цін ( Іц ) на споживчі товари та послуги;

 • визначити динаміку обсягу фонду оплати праці в цілому і його окремих складових частин (фонд основної, додаткової заробітної плати, інші заохочувальні виплати). Встановити відповідність між темпами зростання середньої заробітної плати і продуктивністю праці. Індекси зміни заробітної плати ( Ізп ) та продуктивності праці ( ІВ );

 • виявити причини зміни величини середньої заробітної плати одного працівника;

 • узагальнити основні види і розміри компенсуючих і стимулюючих надбавок і доплат, що використовуються на підприємстві, джерела їх відшкодування;

 • дослідити джерела формування фонду оплати праці;

 • визначити вплив на продуктивність праці основних факторів (обсяг діяльності, чисельність робітників, рівень їх кваліфікації, рівень механізації тощо);

 • зробити висновки щодо відповідності чисельності та структури кадрового складу працівників підприємства до обсягу та асортименту реалізованих послуг;

 • надати пропозиції щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

При плануванні показників по праці і заробітній платі показати методику планування:

 • основних показників плану з праці та заробітної плати працівників;

 • рівня продуктивності праці працівників;

 • фонду оплати праці;

 • середньої заробітної плати і та інших.

Показати механізм індексації заробітної плати працівників підприємства на сучасному етапі.

Завдання 5.

Аналіз показників господарсько-фінансової діяльності туристичного підприємства

У цьому розділі необхідно скласти таблицю 7:

проаналізувати виконання плану валового доходу в звітному періоді та його динаміку за 2-3 роки, структуру доходів;

визначити вплив основних факторів на формування доходів від надання додаткових послуг;

проаналізувати динаміку та механізм формування балансового і чистого прибутку, маржі туристичного підприємства, показників рентабельності в цілому по підприємству.

дати кількісну оцінку впливу факторів на розмір прибутку від господарської діяльності підприємства (обсяг реалізованих послуг, ціни на послуги та товари, рівень поточних витрат, інших доходів та витрат підприємства, ефективність використання ресурсів і капіталу, ін.);

показати резерви збільшення балансового прибутку підприємства;

показати порядок розрахунку розміру прибутку, що оподатковується, і чистого прибутку підприємства;

Таблиця 7

Аналіз показників фінансово-господарської діяльності туристичного підприємства

Показники

2009рік

2010 рік

відхилення

(2010-2009 р.)

с.4-с.3

темп приросту

% до 2009 р.

(с.4/с.3)х 100%)-100%

1

2

3

4

5

Обсяг наданих туристичних послуг

з них

іноземним туристам

туристам, які виїжджали за кордон України

Витрати, пов'язані з наданням туристичних послуг

з них

іноземним туристам

туристам, які виїжджали за кордон України

Продовження табл. 7

1

2

3

4

5

Платежі до бюджету

Заборгованість перед бюджетом

Балансовий прибуток

Прибуток, що спрямований на розвиток матеріально-технічної бази

Надходження валюти від надання туристичних послуг нерезидентам України

Витрати резидентів України, що виїжджали за кордон

 • визначити динаміку загальної суми і структури чистого прибутку підприємства за напрямками його розподілу.

Показати методику планування валових доходів, в тому числі по різним напрямам діяльності підприємства.

Завдання 6.

Аналіз і планування поточних витрат підприємства.

У процесі аналізу поточних витрат підприємства необхідно:

дати оцінку виконання кошторису поточних витрат у звітному періоді і в порівнянні з минулим періодом у цілому по підприємству, у тому числі по окремих статтях витрат;

розрахувати розмір абсолютної і відносної економії витрат;

проаналізувати структуру собівартості основних і додаткових послуг підприємства;

розрахувати одиничну собівартість (витратоємкість) або рівень витрат послуг і проаналізувати зміну цього показника в динаміці;

визначити вплив основних факторів на суму витрат і витратоємкість послуг у цілому по підприємству (кількості наданих основних і додаткових послуг, зміни асортиментної структури наданих послуг, цін і тарифів тощо);

визначити розмір та характер впливу зміни рівня витрат на розмір одержаного у звітному періоді прибутку;

здійснити розрахунки ефективності витрат обороту у звітному періоді та їх динаміку.

Показати методику планування поточних витрат на підприємстві.

Визначити беззбитковий обсяг продажу й зону безпеки підприємства

Завдання 8.

Аналіз і планування фінансових ресурсів підприємства.

У цьому розділі необхідно:

 • проаналізувати стан та структуру майна підприємства у динаміці, показати причини, що привели до змін;

 • проаналізувати загальний обсяг оборотних коштів підприємства у динаміці, їх структуру і джерела формування;

 • проаналізувати стан нормованих та ненормованих оборотних коштів;

 • розрахувати показники ефективності використання оборотних коштів;

 • вивчити порядок утворення фінансових фондів підприємства (статутного фонду, резервного фонду, амортизаційного фонду, дивідендного фонду, фонду накопичення, фонду споживання і інших спеціальних фондів);

 • дати загальну оцінку платоспроможності і фінансової стійкості підприємства в динаміці;

 • перелічити і показати на прикладі методику розрахунку основних податків і відрахувань, що здійснює підприємство;

 • проаналізувати динаміку загального розміру податкових платежів та їх структуру;

 • показати (на окремих прикладах) зміну питомої ваги податкових платежів у вартості турпродукту, продукту гостинності;

 • дати кількісну оцінку впливу податкових платежів на суму чистого прибутку підприємства;

 • показати основні напрями інвестиційної діяльності підприємства, порядок розрахунку капітальних вкладень у будівництво, капітальний ремонт підприємства, методику розрахунку строків їх окупності і економічної ефективності;

 • проаналізувати використання валютних коштів на підприємстві, вплив курсової різниці на кінцеві показники господарської діяльності.

Показати методику планових розрахунків обігових коштів, кредитних ресурсів, валових доходів і валових витрат, надходжень та витрат грошових коштів, балансового плану.

6. Оформлення і терміни захисту звітів

Загальний обсяг роботи повинен складати 50-60 сторінок комп’ютерного тексту. Мова звіту – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних та синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

Звіт друкується на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210х297 мм). Комп’ютерний набір – 14 кегель, 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman. Щільність тексту кругом однакова. Розмір поля: з лівого боку –30 мм, з правового – 10 мм, зверху і знизу 20 мм.

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки, графічні неточності, які виявилися під час написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст основної частини звіту поділяють на розділи, підрозділи. Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами по центру. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять, жирним не виділяються. Відстань між заголовком розділу та заголовком підрозділу повинна дорівнювати 2 інтервалам. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту.

Між текстом та наступним підрозділом слід робити 1 інтервал, а от новий розділ починати треба з нової сторінки.

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№». Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи, другою – зміст, але на цих сторінках нумерацію не проставляють. Нумерація починається цифрою 3, яка ставиться на сторінці, де починається «ВСТУП» та закінчується на останній сторінці «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». Номер сторінок проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Додатки не нумеруються.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті.

При перенесенні таблиці на наступну сторінку слово «Таблиця» та її назву розміщують тільки над її першою частиною. Над іншими частинами пишуть слова «Продовж, таблі вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл.1.2».

Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними.

Основними видами ілюстративного матеріалу є: схема, діаграма, графік.

В текстовій частині перед ілюстрацією має бути посилання на подальший рисунок, а після ілюстрації обов’язково потрібно описати ілюстрацію.

Якщо по тексту є формули, то їх слід оформити за наступним зразком:

Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої літери по центру. Праворуч над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __ » і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

Початком додатків є чистий аркуш з назвою «ДОДАТКИ». Він та інші сторінки додатків не нумеруються.

Список використаних джерел слід розміщувати у такій послідовності (дод. В): спочатку Закони України, потім – Укази Президента України, Постанови кабінету міністрів України, за ними – літературні джерела в абетковому порядку: монографії, підручники, посібники, брошури, публікації. У кінці списку наводять іншомовні та електроні джерела інформації.

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад,«... у працях [1-7]...».

На закінчення практики студент подає на кафедру письмовий звіт, підписаний керівником практики від ВНЗ і керівником від бази практики за 2 дні до дати захисту. У щоденнику практиканта також повинен бути відгук керівника про виконання студентом програми практики.

Звіт оформляється згідно єдиного стандарту конструкторської документації (ЄСКД).

При оформленні звіту потрібно додержуватись відповідних вимог: таблиці, діаграми, додатки повинні бути змістовними, мати назви, номер, одиниці виміру показників, оформлені з використанням ПК та ін. Розділи і окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені послідовно, конкретно, за своїм змістом та структурою повинні відповідати програмі практики.

Під час виставлення загальної оцінки студентам за підсумками практики береться до уваги рівень практичної і теоретичної підготовки студента, його відношення до роботи, характеристика, що надана керівником практики від виробництва, зміст, оформлення та захист звіту.

ДОДАТКИ

Додаток А

Інформаційні джерела до звіту з практики

1.1. Для великих туристичних підприємств:

1

Ф.№1-тур “Звіт про діяльність туристичної організації”

2

Ф.№6-ПВ “Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів”

3

Ф.1-ПВ “Звіт з праці”

4

Ф.№3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”

5

Штатний розклад підприємства

6

Ф.№11-ОФ “Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизаційне відрахування”

7

Ф.№1-Баланс підприємства

8

Ф.№2-“Звіт про фінансові результати та їх використання”

9

Довідка до Ф.№2 “Про валютні надходження”

10

Ф.№3 “Звіт про фінансово-майновий стан підприємства”

11

Ф.№5-инт(с) “Звіт про витрати виробництва і обігу”

12

Податкова декларація”

13

Договір оренди на житлові (нежитлові) приміщення

1.3.Для малих підприємств:

1

Ф.№1-тур “Звіт про діяльність туристичної організації”

2

Ф-1 готель “Звіт про роботу готелю”

3

Ф-2 “Звіт про фінансові результати”

4

Ф-1 – “Баланс підприємства”

5

Декларація про прибуток

ІІ. Прайс-листи на тури за основними напрямками:

ІІІ. Штатний розклад підприємства

Додаток Б

Зразок оформлення титульного аркушу звіту про практику

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНТЕУ

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА, МАРКЕТИНГУ ТА ТУРИЗМУ
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

ЗВІТ З КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ

(за матеріалами туристичного агентства «П’єро», м.Вінниця)

судента (ки) 4-го курсу

групи Т-41

напряму підготовки

6.140103 «Туризм»

денної форми навчання ___________ Гусак Олени Іванівни

Керівник практики

від кафедри

к.е.н., доцент ___________ Іванова Ірина Іванівна

від підприємства

директор ТА«П’єро» ____________ Дуб Іван Іванович

Вінниця -2011

Додаток В

Приклад оформлення (орієнтовного) змісту звіту про практику

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Загальна характеристика туристського підприємства

1.2. Структура правового поля підприємства

1.3. Основні напрямки діяльності туристського підприємства

1.4. Основні принципи розробки напрямів туристських подорожей і формування програм обслуговування

1.5. Інформаційно-договірне забезпечення туристичної діяльності на підприємстві.

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРФІРМИ

2.1. Аналіз організаційної структури підприємства та методів управління підприємством

2.2. Хаpактеpистика спецiальних функцій управління на підприємстві.

2.3. Аналіз системи управління персоналом на підприємстві

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ЩОДО МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1.Характеристика зовншнього середовища підприємства.

3.2.Характеристика цільових груп споживачів, їх кількісні й територіальні характеристики.

3.3.Аналіз діяльності реальних і потенційних конкурентів

3.4.Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень

3.5. Аналіз системи розповсюдження турів

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ЩОДО ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4.1.Аналіз обсягу туристичних послуг

4.2.Аналіз використання основних фондів

4.3.Аналіз і планування трудових ресурсів підприємства та показників плану з праці і заробітної плати.

4.4.Аналіз і планування поточних витрат підприємства.

4.5.Аналіз і планування фінансових ресурсів підприємства.

ВИСНОВКИ……………………………………………………........................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………...........................

ДОДАТКИ……………………………………………………...........................

ДодатокД

Приклад оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Один автор

Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – М., Финанасы и статистика, 2001. – 400 с.

Два автори

Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб.пососбие. – М.: Финанасы и статистика, 2000. – 176 с.

Три автори

Мальська М.П., Худо В.В, Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

П’ять і більше авторів

Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник / Л.И. Лукичева, В.А. Квартальнов, В.А. Исаев и др. – М.: Финанасы и статистика, 2002. – 352 с.

Перекладні видання

Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

Стандарти

ДСТУ № 4268 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»

словника

(енциклопедії, довідника)

Виды туризма // Энциклопедия туризма: Справочник / Зорин И.В., Квартальнов В.А. –М.: Финанасы и статистика, 2003.- С.269-282.

журналу

Сидоренко В. Фрістайл Вашої зими: Австрія, Андорра, Польща, Словаччина, Словенія, Україна, Туреччина, Фінляндія, Україна / Сидоренко В. // Міжнародний туризм. – 2005. – 6 (66). – С.42-51.

газети

UITT 2005: выставка как шоу // Весь мир в кармане. Украинская туристическая газета. – 2005.- № 149 май. – С. 4.

трудів, конференцій семінарів, тез доповідей

Поколодна М.М. Глобалізація міжнародного туризму та її наслідки / М.М. Поколодна // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Харків, 21-22 листопада 2003 р. – Х.: ХДАК, 2003. – С. 33-34.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ від 16.
 3. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Бібліотека Григорій Сковорода (1)

  Документ
  Григорій Сковорода (1722-1794): наук.-допоміж. біобібліограф. покажчик / [уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, та ін.]; за ред. В.П. Коцура. - К., 2009.
 4. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека дніпропетровщина у полум’ї війни

  Документ
  Великий подвиг: КПРС – натхненник і організатор боротьби радянського народу проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
 5. Donetsk compartment of shevchenko scientific society (2)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2006 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем мовознавства та літературознавства.

Другие похожие документы..