Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция'
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Настоящая Инструкция по кадровому делопроизводству (далее - Инструкция) составлена в целях совершенствования работы с кадровыми...полностью>>
'Документ'
Пища всегда была нашей естественной и неизбежной потребностью, но отношение к ней менялось с изменением социальных условий. Красноречивым свидетельст...полностью>>
'Программа'
республиканская целевая программа «Мелиоративные работы по коренному улучшению земель на сельскохозяйственных предприятиях Республики Татарстан» на 2...полностью>>
'Закон'
Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные п...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070201 «Радіофізика І електроніка» Затверджено (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Радіофізичний факультет

кафедра математики та теоретичної радіофізики

Укладачі: докт. фіз.-мат. наук, проф. Білоколос Є.Д

докт. фіз.-мат. наук, доц. Шека Д.Д.

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.070201 «Радіофізика і електроніка»

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

від " " 2011р.

Зав. кафедри

_____________ Висоцький В.І.

Декан факультету

_____________ Анісімов І.О.

КИЇВ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни «Комплексний аналіз».

Укладачі: докт. фіз.-мат. наук, проф. Білоколос Є.Д.,

докт. фіз.-мат. наук, доц. Шека Д.Д.

Лектори: докт. фіз.-мат. наук, проф. Білоколос Є.Д.

докт. фіз.-мат. наук, доц. Шека Д.Д.

Викладачі:

докт. фіз.-мат. наук, проф. Білоколос Є.Д.

докт. фіз.-мат. наук, доц. Шека Д.Д.

докт. фіз.-мат. наук, проф. Юрачківський А.П.

канд. фіз.-мат. наук, ас. Ястремський І.О.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011 р.

__________________ Обуховський В.В.

Вступ

Дисципліна «Комплексний аналіз» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «радіофізика і електроніка», яка викладається в ІV семестрі в обсязі 4 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS, в тому числі: 68 години аудиторних занять (з них 34 годин лекцій, 34 години семінарських занять) і 76 години самостійної роботи. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

Мета і завдання навчальної дисципліни «Комплексний аналіз»: ознайомлення та оволодіння сучасними методами теорії функцій комплексної змінної, теоретичними положеннями та основними застосуваннями методів комплексного аналізу у сучасній теоретичній фізиці і радіофізиці.

Предмет навчальної дисципліни «Комплексний аналіз» включає методи теорії функцій комплексної змінної.

Вимоги до знань та вмінь:

Студент повинен знати: основні поняття та методи комплексного аналізу.

Студент повинен вміти: застосовувати основні поняття та методи комплексного аналізу для розв'язання фізичних задач.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Нормативна навчальна дисципліна «Комплексний аналіз» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Дисципліна «Комплексний аналіз» базується на наступних нормативних навчальних дисциплінах: «Математичний аналіз», «Загальна алгебра», «Диференціальні рівняння». Дисципліна «Комплексний аналіз» є базовою для вивчення усіх нормативних курсів теоретичної фізики, зокрема, курсів «Теоретична механіка», «Електродинаміка», «Квантова механіка», «Статистична фізика», курсу «Математична фізика» та спеціальних курсів теоретичної радіофізики.

Система контролю знань та умови підсумкового контролю. Навчальна дисципліна «Комплексний аналіз» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються в кожному семестрі за 100 - бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять (кількість балів зазначена в табл.1).

Модульний контроль: 3 модульних контрольних робіт (кількість балів зазначена в табл.1, модульні контрольні роботи проводяться викладачем на семінарських заняттях в обсязі 4 годин).

Підсумкова оцінка розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна кількість балів встановлюється наступним чином:

 • за змістовий модуль №1 – 20 балів;

 • за змістовий модуль №2 – 20 балів;

 • за змістовий модуль №№ – 20 балів

 • за комплексний підсумковий контроль (іспит) – 40 балів

Максимальна кількість балів

Вид контролю

Змістовий модуль

№ 1

Змістовий модуль

№ 2

Змістовий модуль

№ 3

Комплексний підсумковий контроль

Підсумкова оцінка

за модульну контрольну роботу

10

10

10

40

100

за активність на заняттях, виконання завдань самостійної роботи

10

10

10

Всього

20

20

20

40

100

Табл.1. Система поточного та підсумкового контролю.

Склад комплексного підсумкового контролю

Максимальна кількість балів

Перше екзаменаційне питання (теоретичне)

14

Друге екзаменаційне питання (задача)

13

Третє екзаменаційне питання (задача)

13

Всього

40

Табл.2. Система комплексного підсумкового контролю (іспит).

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою (для заліку)

90 – 100

відмінно (5)

75 – 89

добре (4)

60 – 74

задовільно (3)

1 – 59

не задовільно (2)

Табл.3. Шкала відповідності

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за три змістовні модуля (№1, №2 та №3) та залік кількість балів, яка менше ніж 36 балів, то студент не допускається до комплексного підсумкового модуля і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Комплексний аналіз».

Навчально-тематичний план лекцій і семінарських занять

№ теми

Назва лекції (тема семінару)

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна робота

Змістовий модуль №1 «Функції комплексної змінної»

1

Комплексні числа

2

2

4

2

Функції комплексної змінної

2

2

6

3

Інтеграл від функції комплексної змінної

1

2

4

Аналітичні функції

2

3

6

5

Інтеграл від аналітичної функції

2

2

4

Модульна контрольна робота № 1

2

2

ВСЬОГО

8

12

24

Змістовий модуль №2 «Теорія лишків»

6

Аналітичні функції і степеневі ряди

2

1

4

7

Особливі точки аналітичної функції

2

1

4

8

Лишки і методи їх обрахунку

2

1

6

9

Обчислення інтегралів за допомогою лишків

2

4

10

Плоскі векторні поля і фізичний зміст аналітичної функції

4

1

5

Модульна контрольна робота № 2

22

23

ВСЬОГО

10

8

25

Змістовий модуль №3 «Конформні відображення і задача Діріхле»

11

Задача Діріхле

4

2

6

12

Конформні відображення

2

5

5

13

Відображення багатокутників

2

1

4

14

Операційне числення

2

2

4

15

Аналітична теорія диференціальних рівнянь другого порядку

4

2

4

16

Кватерніони і рівняння Максвела

2

2

Модульна контрольна робота № 3

2Error: Reference source not found

23

ВСЬОГО

16

14

27

ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТР

34

34

76

Зміст лекцій і семінарів за темами

Змістовий модуль №1 «Функції комплексної змінної»

Тема № 1. «Комплексні числа»

Лекція № 1. Комплексні числа (2 год).

Означення комплексних чисел. Операції над комплексними числами. Способи зображення комплексних чисел: векторне зображення, матричне зображення. Алгебраїчна замкненість поля комплексних чисел. Добування кореня з комплексного числа. Основна теорема алгебри. Невпорядкованість комплексних чисел. Послідовності комплексних чисел. Граничні точки. Нескінченно віддалена точка та компактифікація поля комплексних чисел. Стереографічна проекція. Сфера Рімана.

Семінар № 1. Комплексні числа (2 год).

Комплексні числа. Операції над комплексними числами. Способи зображення комплексних чисел.

Завдання для самостійної роботи: (4 год).

Вивчення матеріалів лекції, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 7, 8, 12].

Тема № 2. «Функції комплексної змінної»

Лекція № 2. Функції комплексної змінної (2 год).

Неперервні функції. Однозначні, багатозначні, багатолистні функції. Інтеграл від функції комплексної змінної. Похідна функції комплексної змінної. Формальні похідні Коші. Аналітична функція. Умови Коші–Рімана в декартових, полярних і довільних ортогональних координатах.

Семінар № 2. Елементарні функції комплексної змінної (2 год).

Вивчення властивостей основних елементарних функції комплексної змінної.

Завдання для самостійної роботи (6 год).

Вивчення матеріалів лекції, вивчення елементарних функцій комплексної змінної та їх властивостей за рекомендованою літературою, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 7, 8, 12].

Тема № 3. «Інтеграл від функції комплексної змінної»

Семінар № 3. Інтеграл від функції комплексної змінної (1 год).

Інтеграл від функції комплексної змінної, його властивості. Обчислення інтегралу від елементарних функцій комплексної змінної.

Завдання для самостійної роботи (2 год).

Опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 7, 8, 12].

Тема № 4. «Аналітичні функції»

Лекція № 3. Аналітичні функції (2 год).

Означення та основні властивості аналітичних функцій. Геометрична інтерпретація аналітичної функції. Зміст модуля та аргументна похідної. Поняття конформного відображення

Семінар № 4. Умови Коші–Рімана (2 год).

Умови Коші–Рімана. Геометричний зміст аналітичності.

Семінар № 5. Гармонічні функції (1 год).

Знаходження аналітичної функції за її дійсною чи уявною частинами, або за її модулем чи аргументом.

Завдання для самостійної роботи (6 год).

Вивчення матеріалів лекції, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 7, 8, 12].

Тема № 5. «Інтеграл від аналітичної функції»

Лекція № 4. Інтеграл від аналітичної функції (2 год).

Інтеграл від аналітичної функції в однозв'язній та багатозв'язній області. Інтегральна формула Коші. Теорема про середнє значення. Теорема про максимум модуля. Формула Коші для похідної аналітичної функції. Оцінки модуля похідної аналітичної функції. Нескінченна диференційовність аналітичної функції. Три означення аналітичної функції. Теорема Ліувілля. Теорема Морера.

Семінар № 6. Інтегральна формула Коші (2 год).

Обчислення контурних інтегралів за допомогою інтегральної формули Коші.

Завдання для самостійної роботи (4 год).

Вивчення матеріалів лекції, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 7, 8, 12].

Контрольні запитання

 1. Комплексні числа. Означення, модуль та аргумент комплексного числа. Зображення комплексних чисел. Тригонометрична та показникова форми комплексного числа. Приклад.

 2. Основні операції над комплексними числами та поле комплексних чисел. Алгебраїчна замкненість поля комплексних чисел.

 3. Невпорядкованість комплексних чисел.

 4. Послідовності комплексних чисел. Граничні точки.

 5. Нескінченно віддалена точка та компактифікація поля комплексних чисел. Стереографічна проекція. Сфера Рімана.

 6. Функція комплексної змінної. Означення, однозначні, багатозначні, багатолистні функції. Аналітичні функції. Приклади.

 7. Функція комплексної змінної. Неперервні функції. Інтеграл від функції комплексної змінної. Інтеграл від аналітичної функції по замкненому контуру.

 8. Похідна функції комплексної змінної. Формальні похідні Коші. Аналітична функція. Умови Коші-Рімана.

 9. Умови Коші-Рімана в декартових, полярних і довільних ортогональних координатах.

 10. Аналітичні функції. Означення та основні властивості аналітичних функцій. Приклад.

 11. Геометрічна інтерпретація аналітичної функції. Зміст модуля та аргумента похідної. Поняття конформного відображення. Приклад.

 12. Інтеграл вздовж замкненого контура від аналітичної функції в однозв'язній та багатозв'язній області.

 13. Інтегральна формула Коші. Теорема про середнє значення. Теорема про максимум модуля.

 14. Формула Коші для похідної аналітичної функції. Оцінки модуля похідної аналітичної функції. Нескінченна диференційовність аналітичної функції.

 15. Три означення аналітичної функції. Теорема Ліувілля. Теорема Морера.

Модульна контрольна робота № 1 (2 год).

Контрольна робота СРС (2 год).

Змістовий модуль №2 «Теорія лишків»

Тема № 6. «Аналітичні функції і степеневі ряди»

Лекція № 5. Представлення аналітичної функції степеневим рядом (2 год).

Нулі аналітичної функції. Єдиність завдання аналітичної функції. Аналітичне продовження. Представлення рядом Лорана однозначної функції, що аналітична в кільці.

Семінар № 7 Ряд Лорана (1 год).

Розклад функцій, що є аналітичними у кільці в ряд Лорана. Область збіжності ряду Лорана.

Завдання для самостійної роботи (4 год).

Вивчення матеріалів лекції, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 7, 8, 12].

Тема № 7. «Особливі точки аналітичної функції»

Лекція № 6. Класифікація особливих точок (2 год).

Класифікація особливих точок однозначних аналітичних функцій. Цілі функції. Мероморфні функціЇ. Поведінка однозначної аналітичної функції в околі в околі полюса та суттєво особливої точки.

Семінар № 7. Особливі точки (1 год).

Дослідження особливих точок аналітичних функцій.

Завдання для самостійної роботи (4 год).

Вивчення матеріалів лекції, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 7, 8, 12].

Тема № 8. «Лишки і методи їх обрахунку»

Лекція № 7. Теорія лишків (2 год).

Означення лишка. Методи обрахунку лишка однозначної аналітичної функції. Обчислення лишка в полюсі. Лишок в нескінченно віддаленій точці. Основна теорема теорії лишків. Обчислення контурних інтегралів. Обчислення невласних інтегралів дійсного аналізу за допомогою теорії лишків

Семінар № 8. Обчислення лишків (1 год).

Обчислення лишків в однозначних особливих точках аналітичних функцій.

Завдання для самостійної роботи (6 год).

Вивчення матеріалів лекції, вивчення тем: логарифмічний лишок, принцип аргументу, підрахунок кількості нулів аналітичної функції за рекомендованою літературою, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 7, 8, 12].

Тема № 9. «Обчислення інтегралів за допомогою лишків»

Семінар № 9. Обчислення найпростіших інтегралів (2 год).

Обчислення інтегралів уздовж замкнених контурах за допомогою лишків. Обчислення визначених інтегралів, що містять раціональні функції від тригонометричних функцій.

Семінар № 10. Обчислення невласних інтегралів (1 год).

Обчислення невласних інтегралів за допомогою теорії лишків.

Завдання для самостійної роботи (4 год).

Опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 7, 8, 12].

Тема № 10. «Плоскі векторні поля і фізичний зміст аналітичної функції»

Лекція № 8. Плоскі векторні поля (2 год).

Потенціальні та соленоідальні поля. Комплексний потенціал. Побудува еквіпотенціалней та силових ліній плоского векторного поля за комплексним потенціалом. Аналітична функція як комплексний потенціал. Критичні та особливі точки та їх фізична інтерпретація

Лекція № 9. Фізичний зміст аналітичної функції (2 год).

Розрахунок підйомної сили крила літака. Формула Жуковського. Електростатичне поле на краю плоского конденсатора. Конденсатор Роговського.

Семінар № 10. Плоскі векторні поля (1 год).

Побудова еквіпотенціалей та силових ліній плоского векторного поля за комплексним потенціалом. Електростатичне поле на краю плоского конденсатора. Конденсатор Роговського.

Завдання для самостійної роботи (5 год).

Вивчення матеріалів лекції, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 8].

Контрольні запитання

 1. Представлення аналітичної функції степеневим рядом. Нулі аналітичної функції. Єдиність завдання аналітичної функції. Аналітичне продовження. Приклади.

 2. Представлення рядом Лорана однозначної функції, що аналітична в кільці.

 3. Класифікація особливих точок однозначних аналітичних функцій. Цілі функції. Мероморфні функціЇ.

 4. Класифікація особливих точок однозначної аналітичної функції. Поведінка однозначної аналітичної функції в околі в околі полюса та суттєво особливої точки. Приклад.

 5. Означення лишка. Методи обрахунку лишка однозначної аналітичної функції. Обчислення лишка в полюсі. Лишок в нескінченно віддаленій точці.

 6. Основна теорема теорії лишків. Обчислення контурних інтегралів. Приклад.

 7. Обчислення невласних інтегралів дійсного аналізу за допомогою теорії лишків. Приклад.

 8. Логарифмічний лишок. Основна теорема алгебри.

 9. Плоскі векторні поля. Потенціальні та соленоідальні поля. Комплексний потенціал. Побудова еквіпотенціалей та силових ліній плоского векторного поля за комплексним потенціалом.

 10. Аналітична функція як комплексний потенціал. Критичні та особливі точки та їх фізична інтерпретація. Приклад

 11. Фізичний зміст аналітичної функції. Розрахунок підйомної сили крила літака. Формула Жуковського. Електростатичне поле на краю плоского конденсатора. Конденсатор Роговського.

Модульна контрольна робота № 2 (2 год).

Контрольна робота СРС (2 год).

Змістовий модуль №3 «Конформні відображення і задача Діріхле»

Тема № 11. «Задача Діріхле»

Лекція № 10. Задача Діріхле (2 год).

Розв'язання задачі Діріхле за допомогою функції Гріна. Функція Гріна задачі Діріхле. Означення, фізичний зміст. Формула Гріна.

Лекція № 11. Функція Гріна (2 год).

Побудова функції Гріна для півплощини та круга. Розв'язання задачі Діріхле для круга. Формула Пуассона. Розв'язання задачі Діріхле для півплощини. Формула Шварца.

Семінар № 11. Функція Гріна (2 год).

Побудова функцій Гріна задачі Діріхле для елементарних областей.

Завдання для самостійної роботи (6 год).

Вивчення матеріалів лекції, вивчення тем: гармонічні функції, аналітичні та спряжені гармонічні функції, побудова гармонічної функції за спряженою, інваріантність оператора Лапласа відносно конформних відображень, .опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 7, 8, 12].

Тема № 12. «Конформні відображення»

Лекція № 12. Основна задача теорії конформних відображень (2 год).

Формулювання основної задачі теорії конформних відображень. Теорема Рімана. Нормування конформного відображення.

Семінар № 12. Дробово-лінійні відображення (2 год).

Дослідження конформних відображень дробово-лінійними функціями.

Семінар № 13. Конформні відображення елементарними функціями (2 год).

Дослідження конформних відображень елементарними функціями.

Семінар № 14. Конформні відображення елементарних областей (1 год).

Дослідження конформних відображень елементарних областей.

Завдання для самостійної роботи (5 год).

Вивчення матеріалів лекції, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 7, 8, 12].

Тема № 13. «Відображення багатокутників»

Лекція № 13. Відображення багатокутників (2 год).

Відображення багатокутників. Інтеграл Шварца-Христоффеля. Конформне відображенні комплексної півплощини в півплощину та круг.

Семінар № 15. Відображення Шварца-Христоффеля (1 год).

Відображення Шварца-Христоффеля для трикутника і прямокутника

Завдання для самостійної роботи (4 год).

Вивчення матеріалів лекції, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 7, 12].

Тема № 14. «Операційне числення»

Лекція № 14. Перетворення Лапласа (2 год).

Перетворення Лапласа. Основні властивості. Операційний метод і його застосування до розв'язування лінійних інтегральних рівнянь.

Семінар № 16. Перетворення Лапласа (2 год).

Перетворення Лапласа. Операційне числення.

Завдання для самостійної роботи (4 год).

Вивчення матеріалів лекції, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 7, 12].

Тема № 15. «Аналітична теорія диференціальних рівнянь другого порядку»

Лекція № 15. Звичайні та особливі точки (2 год).

Аналітична теорія диференціальних рівнянь другого порядку. Звичайні та особливі точки.

Лекція № 16. Матриця монохромії (2 год).

Аналітична теорія диференціальних рівнянь другого порядку. Поведінка розв'язка диференціального рівняння в околі звичайної та особливої точки. Матриця монохромії.

Семінар № 17. Звичайні та особливі точки (2 год).

Аналітична теорія диференціальних рівнянь другого порядку. Звичайні та особливі точки.

Завдання для самостійної роботи (4 год).

Вивчення матеріалів лекції, опрацювання семінарських занять, виконання домашнього завдання.

Рекомендована література: [3].

Тема № 16. «Кватерніони і рівняння Максвела»

Лекція № 17. Кватерніони (2 год).

Кватерніони і операції з ними. Алгебра кватерніонів. Фізичне застосування — рівняння Максвела.

Завдання для самостійної роботи (2 год).

Вивчення матеріалів лекції — 2 год.

Рекомендована література: [1, 10].

Контрольні запитання

 1. Гармонічні функції. Аналітичні та спряжені гармонічні функції. Побудова гармонічної функції за спряженою. Приклад.

 2. Інваріантність оператора Лапласа відносно конформних відображень.

 3. Задача Діріхле. Розв'язання задачі Діріхле за допомогою функції Гріна. Приклади.

 4. Функція Гріна задачі Діріхле. Означення, фізичний зміст. Формула Гріна.

 5. Означення та фізичний зміст функції Гріна. Побудова функції Гріна для півплощини та круга. Фізичний зміст.

 6. Розв'язання задачі Діріхле для круга. Формула Пуассона. Приклад.

 7. Розв'язання задачі Діріхле для півплощини. Формула Шварца. Приклади.

 8. Основна задача теорії конформних відображень. Теорема Рімана. Нормування конформного відображення. Відображення багатокутників. Інтеграл Крістофеля-Шварца. Приклад.

 9. Конформне відображенні комплексної півплощини в півплощину та круг.

 10. Перетворення Лапласа. Основні властивості. Приклад.

 11. Операційний метод і його застосування до розв'язування лінійних інтегральних рівнянь типу згортки. Приклад.

 12. Операційний метод і його застосування до розв'язування звичайних диференціальних рівнянь.

 13. Аналітична теорія диференціальних рівнянь другого порядку. Звичайні та особливі точки. Поведінка розв'язка диференціального рівняння в околі звичайної та особливої точки. Матриця монодромії.

 14. Кватерніони і операції з ними. Алгебра кватерніонів. Фізичне застосування — рівняння Максвела.

Модульна контрольна робота № 3 (2 год).

Контрольна робота СРС (2 год).

Організація самостійної роботи студентів

Перелік питань змістових модулів, винесених на самостійну роботу:

 1. Змістовий модуль № 1, тема № 2.

Тема: «Елементарні функції комплексної змінної та їх властивості».

План:

  1. Функції і [1, п.6, стор. 23-27];

  2. Функція Жуковського [1, п.7, стор. 27-30];

  3. Показникова функція і логарифм [1, п.8, стор. 30-34];

  4. Тригонометричні і гіперболічні функції [1, п.9, стор. 34-39];

  5. Узагальнена степенева функція [1, п.10, стор. 39-40].

 1. Змістовий модуль № 2, тема № 8.

Тема: «Логарифмічний лишок».

План:

  1. Означення логарифмічного лишка [2, § 3.1, стор. 143-144];

  2. Принцип аргументу. Підрахунок кількості нулів аналітичної функції. Теорема Руше [1, п.75, стор. 424-425] ; [2, § 3.2, стор. 145-147].

 1. Змістовий модуль № 3, тема № 11.

Тема: «Гармонічні функції».

План:

  1. Означення та властивості гармонічних функцій; побудова гармонічної функції за спряженою [1, п.41, п.42, стор. 186-200], [2, § 7.1, стор. 184-185];

  2. Інваріантність оператора Лапласа відносно конформних відображень [2, §7.2, стор. 185-187].

Перелік питань, які виносяться на іспит

 1. Комплексні числа. Означення, модуль та аргумент комплексного числа. Зображення комплексних чисел. Тригонометрична та показникова форми комплексного числа. Приклад.

 2. Основні операції над комплексними числами та поле комплексних чисел. Алгебраїчна замкненість поля комплексних чисел.

 3. Невпорядкованість комплексних чисел.

 4. Послідовності комплексних чисел. Граничні точки.

 5. Нескінченно віддалена точка та компактифікація поля комплексних чисел. Стереографічна проекція. Сфера Рімана.

 6. Функція комплексної змінної. Означення, однозначні, багатозначні, багатолистні функції. Аналітичні функції. Приклади.

 7. Функція комплексної змінної. Неперервні функції. Інтеграл від функції комплексної змінної. Інтеграл від аналітичної функції по замкненому контуру.

 8. Похідна функції комплексної змінної. Формальні похідні Коші. Аналітична функція. Умови Коші-Рімана.

 9. Умови Коші-Рімана в декартових, полярних і довільних ортогональних координатах.

 10. Аналітичні функції. Означення та основні властивості аналітичних функцій. Приклад.

 11. Геометрична інтерпретація аналітичної функції. Зміст модуля та аргумента похідної. Поняття конформного відображення. Приклад.

 12. Інтеграл вздовж замкненого контуру від аналітичної функції в однозв'язній та багатозв’язній області.

 13. Інтегральна формула Коші. Теорема про середнє значення. Теорема про максимум модуля.

 14. Формула Коші для похідної аналітичної функції. Оцінки модуля похідної аналітичної функції. Нескінченна диференційовність аналітичної функції.

 15. Три означення аналітичної функції. Теорема Ліувілля. Теорема Морера.

 16. Представлення аналітичної функції степеневим рядом. Нулі аналітичної функції. Єдиність завдання аналітичної функції. Аналітичне продовження. Приклади.

 17. Представлення рядом Лорана однозначної функції, що аналітична в кільці.

 18. Класифікація особливих точок однозначних аналітичних функцій. Цілі функції. Мероморфні функції.

 19. Класифікація особливих точок однозначної аналітичної функції. Поведінка однозначної аналітичної функції в околі в околі полюса та суттєво особливої точки. Приклад.

 20. Означення лишка. Методи обрахунку лишка однозначної аналітичної функції. Обчислення лишка в полюсі. Лишок в нескінченно віддаленій точці.

 21. Основна теорема теорії лишків. Обчислення контурних інтегралів. Приклад.

 22. Обчислення невласних інтегралів дійсного аналізу за допомогою теорії лишків. Приклад.

 23. Логарифмічний лишок. Основна теорема алгебри.

 24. Плоскі векторні поля. Потенціальні та соленоідальні поля. Комплексний потенціал. Побудова еквіпотенціалней та силових ліній плоского векторного поля за комплексним потенціалом.

 25. Аналітична функція як комплексний потенціал. Критичні та особливі точки та їх фізична інтерпретація. Приклад

 26. Фізичний зміст аналітичної функції. Розрахунок підйомної сили крила літака. Формула Жуковського. Електростатичне поле на краю плоского конденсатора. Конденсатор Роговського.

 27. Гармонічні функції. Аналітичні та спряжені гармонічні функції. Побудова гармонічної функції за спряженою. Приклад.

 28. Інваріантність оператора Лапласа відносно конформних відображень.

 29. Задача Діріхле. Розв'язання задачі Діріхле за допомогою функції Гріна. Приклади.

 30. Функція Гріна задачі Діріхле. Означення, фізичний зміст. Формула Гріна.

 31. Означення та фізичний зміст функції Гріна. Побудова функції Гріна для півплощини та круга. Фізичний зміст.

 32. Розв'язання задачі Діріхле для круга. Формула Пуассона. Приклад.

 33. Розв'язання задачі Діріхле для півплощини. Формула Шварца. Приклади.

 34. Основна задача теорії конформних відображень. Теорема Рімана. Нормування конформного відображення. Відображення багатокутників. Інтеграл Крістофеля-Шварца. Приклад.

 35. Конформне відображенні комплексної півплощини в півплощину та круг.

 36. Перетворення Лапласа. Основні властивості. Приклад.

 37. Операційний метод і його застосування до розв'язування лінійних інтегральних рівнянь типу згортки. Приклад.

 38. Операційний метод і його застосування до розв'язування звичайних диференціальних рівнянь.

 39. Аналітична теорія диференціальних рівнянь другого порядку. Звичайні та особливі точки. Поведінка розв'язка диференціального рівняння в околі звичайної та особливої точки. Матриця монодромії.

 40. Кватерніони і операції з ними. Алгебра кватерніонів. Фізичне застосування — рівняння Максвела.

Перелік джерел інформації

а) основна література:

 1. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. - М: Наука. 1987. - 688 с.

 2. Свешников А.Г., Тихонов А.Н. Теория функций комплексной переменной. - М: Наука. 1979. - 320 с.

 3. Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И. Лекции по теории функций комплексного переменного. - М: Наука. 1982. - 488 с.

 4. Евграфов М.А., Бежанов К.А., Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И. Сборник задач по теории аналитических функций. - М: Наука. 1972. 416 с.

 5. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций комплексного переменного. - М: Наука. 1970. 320 с.

б) додаткова література

 1. Бицадзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного. - М: Наука. 1984. 320 с.

 2. Евграфов М.А. Аналитические функции. - М: Наука. 1968. 472 с.

 3. Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного. - М: Наука. 1999. - 432 с.

 4. Гурвиц А., Курант Р. Теория функций. - М: Наука. 1968. 648 с.

 5. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. ч. 1,2. - М: Наука. 1976.

 6. Голубев В.В. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений. - М.- Л.: ГИТТЛ. 1950. 436 с.

 7. Бейтман Г., Ердейи А. Высшие трансцендентные функции. Т.1 М.: Н. – 1973.

б) джерела іnternet

 1. Білоколос Є.Д., Шека Д.Д., Збірник задач з комплексного аналізу. - К: 2004. ()

Підтему «Елементарні функції комплексної змінної та їх властивості» винесено на самостійне опрацювання.

Модульна контрольна робота проводиться викладачем на практичному занятті в обсязі 2 год.

Контрольна робота проводиться викладачем під час керівництва самостійною роботи студентів в обсязі 2 год.

Підтему «Логарифмічний лишок» винесено на самостійне опрацювання.

Підтему «Гармонічні функції» винесено на самостійне опрацювання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070201 «Радіофізика І електроніка» Затверджено (1)

  Документ
  Дисципліна «Квантова механіка» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «радіофізика і електроніка», яка викладається в V та V1 семестрах в обсязі 6 кредитів (в V - 2 кредити, а в V1 семестрі - 4 кредити за Європейською
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070201 "радіофізика І електроніка"

  Документ
  Дисципліна "Математичний аналіз" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "радіофізика і електроніка", що вивчається в І та ІІ семестрах в обсязі 10 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070201 «Радіофізика І електроніка» (2)

  Документ
  Дисципліна «Чисельні методи» є нормативною дисципліною для спеціальності «радіофізика та електроніка», яка викладається в 3 семестрі в обсязі 2 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) всього 72 години, в тому
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070201

  Документ
  Дисципліна «Прикладні методи вищої математики» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «радіофізика і електроніка», яка читається в I семестрі в обсязі 3 кредитів, в тому числі 54 години аудиторних занять, з них 18 годин
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070201 «Радіофізика І електроніка» Затверджено (4)

  Документ
  Дисципліна «Математична фізика» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «радіофізика і електроніка», яка викладається в ІV та V семестрах (в ІV семестрі в обсязі 4 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною Системою
 6. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 070201 «Радіофізика І електроніка» Затверджено (2)

  Документ
  Дисципліна «Електродинаміка» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «радіофізика і електроніка», яка викладається в ІV та V семестрах (в кожному семестрі в обсязі 4 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною Системою

Другие похожие документы..