Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
В структуре контрольной работы должны быть предусмотрены: план, введение, основное содержание, заключение, список использованной литературы, приложен...полностью>>
'Документ'
Совершенствуется система межбюджетных отношений. Разработан механизм софинансирования расходных обязательств городского и сельских поселений на основ...полностью>>
'Документ'
Керуючись ст. 12 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 № 140-V), Статутом Ау...полностью>>
'Программа'
Прибытие в аэропорт Сантьяго и трансфер в отель. Во второй половине дня Вы принимаете участие в обзорной экскурсии по городу, наслаждаясь самыми интер...полностью>>

Предмет І завдання курсу Природознавства

Главная > Державний стандарт
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Предмет і завдання курсу Природознавства. Природознавство в системі науки і культури. Природознавство і наукова картина світу. Шляхи розвитку науки і взаємодія знань (в т.ч. диференціація, інтеграція, форми взаємодії наукових знань). Освітнє середовище учнів у процесі вивчення природознавства.

Теоретичні основи природознавства. Цілісність знань школярів про природу як педагогічна і соціальна проблема. Психолого-педагогічні проблеми інтеграції природничо-наукових знань школярів.

Принципи формуван­ня інтегрованих курсів з природознавства. Державний стандарт основної і базової освіти як основа формування інтегрованих природознавчих курсів.

Державний стандарт освітньої галузі «Природо­знавство». Сутність поняття «цілісність знань про природу».

Цілісність знань як основа їх розуміння. Навчальний процес і зміст освіти в контексті інтеграції знань про природу.

Основні поняття природо­знавст­ва та наукові методи пізнання природи. Природознавство як система наук про природу. Основні науки про природу (фізика, хімія, біологія, географія, астрономія), їх єдність і відмінність. Вклад учених у розвиток фізики, хімії, біології, астрономії.

Структурні рівні матеріального світу — мікро-, макро-, мегасвіт, їх взаємозв’язок. Наукові методи пізнання природи: спостережен­ня, дослідження, вимірювання, моделювання, теоретичне пояснення, опис. Загальні закономірності природи, їх прояв у мікросвіті, макросвіті, мегасвіті. Основні ознаки живої та неживої природи.

Уявлення про природничо-наукову теорію, природничо-наукову картину світу. Взаємозв’язок між науковими відкриттями в природознавстві і розвитком техніки, зміною умов життя суспільства.

Тіла і речовини, що оточують людину. Характеристики тіла: довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання. Будова речовин. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Рух молекул. Дифузія. Твердий, рідкий, газоподібний стан речовин. Прості та складні речовини.. Головне завдання хімії та основні етапи її розвитку. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Структурна організація хімічних сполук. Хімічні реакції. Поняття про неорганічні та органічні речовини.

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей. Повітря – природна суміш. Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини. Розчини у природі та побуті, приготування розчинів. Будово та властивості атомів оксисену та карбону, їх властивості в природі.

Світ явищ, у якому живе людина. Явища природи: механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, звукові, світлові. Значення світлових явищ для організмів. Поширення світла. Джерела світла. Сприйняття світла людиною. Теплові явища в природі (випадання дощу, снігу, утворення та плавлення льоду). Повторюваність явищ. Поширення звуку.

Небесні тіла. Уявлення про Всесвіт. Всесвіт і життя людини. Дослідження Всесвіту людиною. Зоряні світи – галактики. Зорі, сузір’я. Сонце. Сонячна система. Рух планет навколо Сонця. Сонце – джерело світла і тепла на Землі. Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Місяця. Сонячні та місячні затемнення. Земля – планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі.

Умови життя на планеті Земля. Чинники, що забезпечують існування життя на Землі. Роль води у природі, колообіг води.

Повітряна оболонка Землі. Температура та атмосферний тиск. Рух повітря. Вітер. Погода і спостереження за нею. Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини. Середовища існування живих організмів.

Організм як жива система. Властивості живих організмів. Ріст та розвиток. Живлення, його типи. Дихання рослин і тварин. Значення дихання для живих організмів. Обмін речовин і енергії. Види розмноження рослин і тварин.

Значення пристосування організмів до умов існування. Поведінка рослин і тварин.

Природні та штучні екосистеми. Екосистема. Харчові ланцюги. Екосистеми своєї місцевості: ліс, степ та прісна водойма. Використання людиною природних екосистем. Охорона екосистем. Штучні екосистеми. Ґрунт. Склад ґрунту. Різноманітність ґрунтів. Родючість ґрунту та способи її підвищення. Поняття про добрива. Штучні екосистеми та їх значення у житті людини. Самоорганізація живих систем.

Рукотворні системи. Машини та механізми, їх роль у житті людини. Речовини та матеріали, з яких їх виготовляють. Сила. Види сил. Сили в живій природі. Робота та енергія. Прості механізми. Перетворення енергії. Енергозбереження.

Будова речовин. Головне завдання хімії та основні етапи її розвитку. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Стріктурна організація хімічних сполук. Хімічні реакції.

Біосфера – найбільша жива система. Склад та межі біосфери. Людина і біосфера. Охорона біосфери. Еволюція біосфери. Поняття ноосфери. Червона книга.

Науково-технічний прогрес та еволюція природничо-наукової картини світу. Основні етапи і перспективи науково-технічного прогресу, їх порівняння з етапами еволюції природничо-наукової картини світу. Уявлення античних філософів про першооснову всього сущого. Системи світу, атомістична концепція античних філософів. Механічна природничо-наукова картина світу, її творці. Механістичний детермінізм, його прояви в мисленні людини.

Загальні закономірності природи як основа природничо-наукової картини світу, об’єднання фізичних, хімічних, біологічних, географічних, астроно­міч­них знань в цілісність. Утвердження в науці фізичних теорій, еволюційних ідей в біології. Роль періодичного закону в зміні наукових підходів до пояснення явищ природи.

Становлення статистичних закономір­ностей в науці. Розпад механічної картини світу. Імовірнісний підхід у поясненні явищ макросвіту. Особливості природознавства ХХ ст. Імовірнісний підхід до пояснення явищ мікросвіту. Розвиток сучасної природничо-наукової картини світу, її визначальні риси. Синергетичний підхід до пояснення явищ дійсності.

Творці сучасної природничо-наукової картини світу.

Література:

 1. Бобильов Ю. П. Концепції сучасного природознавства : Навч. посіб. для студ. вузів / Ю. П. Бобильов. — К. : Центр навч. л-ри, 2003. — 244 с.

 2. Горелов А. А. Концепции современного естествознания: Учебное пособие / А. А. Горелов. — М. : Центр, 1998. — 208 с.

 3. Гриньова М. В. Природознавство : навчальний посібник / М. В. Гриньова, О. В. Паляниця. — Полтава : АСМІ, 2006. — 258 с.

 4. Гуз К. Ж. Теоретичні та методичні основи формування в учнів цілісності знань про природу / К. Ж. Гуз. – Полтава : Довкілля-К, 2004. – 472 с.

 5. Гусейханов М. К. Концепции современного естествознания : Учебник. / М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов.— М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007. — 540 с.

 6. Дубнищева Т. Я. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. вузов / Т. Я. Дубнищева. — М. : Издательский центр «Академия», 2006. — 608 с.

 7. Ильченко В. Р. Образовательная модель «Логика природы». Концептуальные основы интеграции естественнонаучного образования: (Монография) / В. Р. Иль­ченко, К. Ж. Гуз. – М. : Народное образование. Школьные технологии, 2003. – 206 с.

 8. Ільченко В. Р. Освітня програма «Довкілля». Концептуальні основи інтеграції змісту природничо-наукової освіти: (Монографія) / В. Р. Іль­ченко, К. Ж. Гуз. – Київ-Полтава, 1999. – 125 с.

 9. Помогайбо В. М. Довкілля : Інтегрований курс : Підруч. для студ. вищих пед. навч. закл. зі спец. «Початкове навч.» / В. М. Помогайбо. — Полтава : Довкілля-К, 2005. — 304 с.

 10. Павленко Ю. В. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю. В. Павленко, С.П. Руда, С. А. Хорошева, Ю. О. Храмов. — К. : Академперіодика, 2001. — 420 с.

 11. Савченко В. Н. Начала современного естествознания: концепции и принципы: учебное пособие / В. Н. Савченко, В. П. Смагин. — Ростов н/Д. : Феникс, 2006. — 608 с. — (Высшее образование).

 12. Савченко В. Н. Начала современного естествознания: тезаурус / В. Н. Савченко, В. П. Смагин. — Ростов н/Д. : Феникс, 2006. — 336 с. — (Высшее образование).

 13. Формування природничо-наукової картини світу в учнів середньої школи: Навч. посіб. – Полтава: Довкілля-К, 2005.

 14. Яришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України: Навч. посіб. для вузів. — К. : Вища шк., 1995. — 335 с.

Програма вступних випробувань для прийому на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Природознавство" (заочна форма навчання) / Укладачі Ільченко В. Р., Корягіна Н. В. – Полтава, 2009. – 7 с.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Гриньова М.В., доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка.

Пашко Л.Ф., канд. пед. наук, доцент кафедри методики і змісту освіти ПОІППО ім. М.В. Остроградського

Програма вступних випробувань затверджена на засіданні Вченої ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського,

протокол № 5 , від___27.10.2009 року.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План Вступ Завдання з природознавства для перевірки учнів в початкових Пізнавання завдання для формування природничих понять

  Документ
  Лю­ди­на бу­ла і зав­жди за­ли­ша­єть­ся си­ном при­ро­ди, і те, що рі­д­нить її з при­ро­дою, по­ви­нно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти­ся для її при­лу­чен­ня до ба­гатств ду­хо­в­ної куль­ту­ри.
 2. Програма природознавство для 5-6 класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Програмовий матеріал курсу „Природознавство” розроблений на основі навчальної програми з природознавства загальноосвітньої масової школи. Відтак, будується на основі знань, які закладені у початковій ланці школи, є інтегрованим, пропедевтичним
 3. Завдання для самостійного опрацювання вчителями, котрі будуть проходити курси підвищення кваліфікації учителів біології, екології, природознавства та основ здоров’я, керівників гуртків з предметів Спецкурси: «Методика навчання екології в старшій профільній школі»

  Документ
  Виписати загальну характеристику тих дидактичних (виховних) систем, технологій, методик та моделей, що апробуються, адаптуються та впроваджуються в закладах освіти Івано-Франківської області, які можуть бути використані вами у професійній роботі.
 4. Тема 1: вступ. Предмет І завдання курсу

  Документ
  Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизня­ної історії в системі вузівського навчання.
 5. Курс подається за модульною схемою (1)

  Документ
  У посібнику розглядаються проблеми етнополітичного контексту історії України. Пропонуються аспекти формування та розвитку історично-етнографічних регіонів України, особливості етнополітитки в різних періодах життя українського народу,

Другие похожие документы..