Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Один бланк ВПД МВД (фиолетового цвета) оформляется на одного человека – военнослужащего или члена семьи. Причем одно ВПД оформляется на одного челове...полностью>>
'Документ'
Нормативы отчислений от налога на прибыль и налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через пост...полностью>>
'Урок'
Оборудование и наглядность: 13 компьютеров; 13 микроскопов; микропрепараты «Митоз в клетках корешка лука»; мультимедийный проектор; таблица «Митоз»; ...полностью>>
'Документ'
Тема этой книги чрезвычайно сложна. Человечество во все времена хотело узнать, что ждет его в будущем. Даже сегодня – это одна из самых главных област...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни наказ (9)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

21.12.2009 №1150

Про затвердження програм

навчальної дисципліни «Українська

мова (за професійним спрямуванням)»

На виконання наказу МОН від 17.04.2009 № 341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах» та відповідно до рішення колегії МОН від 25 червня 2009 року (протокол № 7/7-4) «Про вдосконалення рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань).

Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Додаток 1).

 2. Затвердити програму навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань (Додаток 2).

 3. Керівникам вищих навчальних закладів забезпечити запровадження вивчення нормативної навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» відповідно до затверджених цим наказом програм.

 4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удоду О.А.) забезпечити вищі навчальні заклади навчальними програмами.

 5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника Міністра Фінікова Т.В.

Міністр

І. О. Вакарчук

Додаток № 1

Затверджено

наказ Міністерства освіти і науки України

від 21 грудня 2009 року № 1150

Міністерство освіти і науки України

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Укладачі:

Т.М.Антонюк

викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»;

О.С.Стрижаковська

викладач-методист Чернівецького медичного коледжу БДМУ;

Л.М.Борис

викладач-методист Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу.

Рецензенти:

Бабич Н.Д.

професор кафедри історії і культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ковалевська Л.Б.

викладач Київського технікуму електронних приладів,

голова міського методичного об’єднання;

Котух Н.В.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Полтавського державного педагог університету ім. Короленка;

Кочан І.М.

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Онуфрієнко О.П.

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, літератури та культури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

Пивоваров В.М.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри культурології Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика

Структура

Молодший спеціаліст

Рік навчання: другий (на основі повної загальної середньої освіти); третій (на основі базової загальної середньої освіти);

Семестр: 4-ий (на основі повної загальної середньої освіти); 6-ий (на основі базової загальної середньої освіти);

Позиція за базовим навчальним планом:

гуманітарна, обов’язкова

Кількість кредитів:

НАЦІОНАЛЬНИЙ -1;

ЕСТS -1,5;

Вид контролю: державний екзамен

Кількість годин:

загальна: 54

лекції: 2

практичні заняття: 34

самостійна робота: 18

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Перед вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації поставлено завдання підготувати висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом спеціалістів. До майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише в досконалих знаннях фаху, а й у високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванні нею у всіх сферах і особливо у професійній та офіційно-діловій.

Уміння спілкуватись мовою професії сприяє швидкому засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає орієнтуватися у професійній діяльності та ділових контактах.

Програму дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» складено відповідно до Державних стандартів гуманітарної освіти в Україні. На вивчення дисципліни відводиться 54 години: з них 2 години — лекційні, 34 години — практичні заняття, 18 годин — на самостійне опрацювання тем.

Мета курсу — сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності.

Програма складається з 5 розділів: «Культура фахового мовлення», «Етика ділового мовлення», «Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні», «Нормативність і правильність фахового мовлення», «Складання професійних документів».

Предметом вивчення практичного курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є мова фахової галузі. Тому велика увага під час вивчення всіх тем приділяється засвоєнню мовних стереотипів комунікацій певного фаху. Робота над культурою мови студентів проводиться з урахуванням двох аспектів: підвищення загальномовної культури майбутніх спеціалістів та їх фахової мовної культури.

Основна увага на заняттях зосереджується на різних видах словникової роботи, що має на меті навчити студентів працювати з різними видами словників, збагатити словниковий запас термінологічною, фаховою лексикою, складати тексти фахової документації.

При опрацюванні термінологічної, фахової та інших груп лексики звертається увага на правопис, вимову й стилістичні функції аналізованих слів, що сприяє підвищенню загальномовної культури майбутніх спеціалістів.

Програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» визначає загальну спрямованість курсу й обов'язковий обсяг знань і умінь, якими повинні оволодіти студенти.

Форма підсумкового контролю знань — державний екзамен.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

 • Значимість вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

 • Особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови.

 • Поняття «літературна мова», «мовна норма», функції мови.

 • Основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу.

 • Прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане.

 • Сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи.

 • Основні функції, рівні ділового спілкування, міжособові стосунки.

 • Мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови.

 • Особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні, правила написання складноскорочених слів, абревіатур, географічних скорочень.

 • Основні правила українського правопису.

 • Синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі узгодження підмета з присудком.

 • Призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів документів та правила їх оформлення.

Студент повинен вміти:

 • Здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості,

 • Володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу.

 • Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою.

 • Знаходити в тексті і доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників.

 • Перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники.

 • Правильно записувати числівники та цифрову інформацію у професійних текстах; узгоджувати числівники з іменниками.

 • Правильно використовувати найпоширеніші дієслівні форми у професійному спілкуванні; користуватися додатковою літературою.

 • Правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати прийменникові конструкції українською мовою; користуватися довідковою літературою.

 • Користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні.

 • Правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні документів.

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділів, тем

Кількість годин

Всього

Лек-ції

Прак-тичні занят-тя

Самостійна робо-та

І. Культура фахового мовлення

10

2

4

4

1.1

Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення.

2

2

-

-

1.2

Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

3

-

1

2

1.3.

Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки)

3

-

1

2

1.4

Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики

2

-

2

-

ІІ. Етика ділового спілкування

8

-

6

2

2.1

Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання.

2

-

2

-

2.2

Структура ділового спілкування.. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет

4

-

2

2

2.3

Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону

2

-

2

-

ІІІ. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

13

-

8

5

3.1

Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

1

-

1

-

3.2

Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)

6

-

5

1

3.3

Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).

2

-

-

2

3.4

Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

4

-

2

2

ІV. Нормативність і правильність фахового мовлення

6

-

4

2

4.1

Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники

2

-

2

-

4.2

Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм

2

-

1

1

4.3

Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні.

2

-

1

1

V. Складання професійних документів

17

12

5

5.1

Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів.

2

-

2

-

5.2

Укладання документів щодо особового складу.

2

-

2

-

5.3

Текстове оформлення довідково — інформаційних документів.

4

-

2

2

5.4

Особливості складання розпорядчих та організаційних документів.

2

-

-

2

5.5

Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки

Контрольна робота

4

1

-

3

1

1

6.1

Підсумкове заняття

2

2

Всього

54

2

34

18

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Розділ 1. Культура фахового мовлення

Тема 1.1. Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення

Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Нормативні документи про державний статус української мови. Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини. Стилі сучасної української літературної мови. Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю. Типи мовлення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Посібник для вчителів Розроблено на замовлення нмц організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти I науки України Київ 2004

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 3. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
 4. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет (1)

  Диплом
  Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації "інженер-фізик" для студентів спеціальності 7.090102 - “Фізичне матеріалознавство”/ Уклад.
 5. Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут (2)

  Документ
  Захворювання серцево-судинної системи є найбільш актуальною проблемою сучасної медицини, і зокрема, педіатрії, що зумовлено їх прогресуючою частотою, тяжкістю, в більшості випадків тривалим перебігом, а також несприятливим прогнозом [47].
 6. Міністерство освіти та науки україни національний технічний університет (2)

  Диплом
  Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт для одержання кваліфікації бакалавра інженерного матеріалознавства студентами спеціальності 6.

Другие похожие документы..