Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
2.Требования к студентам: приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями по общему и стратегическому менеджменту, теории орган...полностью>>
'Примерная программа'
Дисциплина «история изобразительного искусства» относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного цикла и обеспечивает взаимосвязь изучения истор...полностью>>
'Документ'
Цели и задачи совещания. Данное совещание является продолжением работы, которая проводится в рамках определения подходов к формированию бюджетов Края,...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 14 октября 2011 г. в 13.00 на заседании диссертационного совета Д 004.001.01 при Учреждении Российской академии наук Институт металл...полностью>>

До відома спеціалізованих учених рад І здобувачів наукових ступенів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДО ВІДОМА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УЧЕНИХ РАД І ЗДОБУВАЧІВ

НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

*ВАК України нагадує, що повідомлення в "Бюлетені ВАК України" і журналі "Науковий світ" про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук відповідно до постанов президії ВАК України від 16 січня 1997 року №3/1 і від 26 березня 1998 року №02/3 повинні подаватися до редакції одразу після прийняття дисертації до захисту спеціалізованою вченою радою. Повідомлення повинні бути подані безпосередньо редакції або надіслані рекомендованим листом за формою згідно з нормативними документами ВАК України разом з копією платіжного доручення або квитанцією про поштовий переказ вартості публікації.

* Вартість публікації - ЗО грн.

* Для власників індивідуальної річної передплати на "Бюлетень ВАК України" або журнал "Науковий світ" вартість публікації- 15 грн.

Банківські реквізити редакції: Р/р №26001200002148 в Київській міській дирекції Укрсоцбанку (252005, М.Київ, вул.Димитрова, 3), МФО 322012, код 24919162.

**********

Якщо у Вас є справа у ВАК:

1 .Атестаційні документи приймають з 14.00 до 16.00, а дипломи та атестати видають з 10.00 до 12.30 кожного понеділка, вівторка і четверга.

2.ГоловаВАК України Скопенко В.В. приймає відвідувачів щосереди з 11.00 до 13.00.

3.Перший заступник голови ВАК України Степко М.Ф. приймає відвідувачівщочетверга з 11.00 до 13.00.

4.Заступник голови ВАК України Іванов С.В. приймає відвідувачів щовівторказ 11.00 до 13.00.

5.Вчений секретар ВАК України Бойко Р.В. приймає відвідувачів щоп'ятниціз 11.00 до 13.00.

6.Начальники відділів приймають відвідувачів щодня, крім п'ятниці, з 14.00до 17.00.

7-Редакція «Бюлетеня ВАК України» приймає відвідувачів щодня з 14.00до 18.00.

ДОВІДНИК

ЗДОБУВАЧА

НАУКОВОГО

СТУПЕНЯ

Збірник нормативних документів та

інформаційних матеріалів з питань атестації

наукових кадрів вищої кваліфікації

За редакцією

вченого секретаря ВАК України Р.В.Бойка

2-е видання, виправлене і доповнене

Редакція

"Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України"

Київ • 2000

ББКЧ215я8

Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації/ Упорядник Ю.І.Цеков; переднє слово Р.В.Бойка. -К.:Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000. - 64 с.

ISBN 966-7396-10-Х

У виданні вміщені нормативні документи та інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Документи подані у текстах і формах, затверджених наказом ВАК України від 21 березня 1997 р. № 121, з усіма подальшими змінами, уточненнями та доповненнями станом на 20 березня 2000 р.

Збірник призначений для аспірантів і докторантів, що готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, а також для вчених, які беруть участь в атестаційному процесі.

ББКЧ215я8

ISBN 966-7396-10-Х © Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000

© Ю.І.Цеков, упорядкування, 2000

© Р.В.Бойко, "Переднє слово", "До другого видання", 2000

© П. Х.Ткаченко, художнє оформлення, 2000

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

За Законом України "Про науку і науково-технічну діяльність" громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які проводять фундаментальні та(або) прикладні наукові дослідження і отримали наукові та(або) науково-технічні результати (вчені), мають право на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

Присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання є державним визнанням рівня кваліфікації вченого.

Документами, які станом на 1 березня 1999 року визначають порядок присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника в Україні, є "Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року №644 та "Зміни і доповнення, що вносяться до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року №1241 і від 22 липня 1999 року №1336. За цими документами питання присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук, а також присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника належать до компетенції. Вищої атестаційної комісії(ВАК) України.

Документами, що засвідчують присудження наукового ступеня чи присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, є дипломи доктора, кандидата наук та атестат старшого наукового співробітника, видані виключно Вищою атестаційною комісією України.

Вашій увазі пропонується збірник нормативних документів з питань встановлення рівня кваліфікації (атестації) наукових кадрів, які затверджені постановами президії ВАК України та наказами ВАК України і діють станом на 1 березня 1999 року. До збірника включені також роз'яснення, інструктивні та інформаційні матеріали ВАК.

Першим подається блок нормативних документів, у яких встановлюються необхідні умови оприлюднення результатів наукових досліджень і основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій, адреси обов'язкового розсилання авторефератів, друкується постанова Головної ради Вищої атестаційної комісії України щодо мови дисертацій і функціонування державної мови у науковій сфері, володіння здобувачами наукових ступенів українською фаховою науковою термінологією.

У наступному блоці наводяться переліки документів, які подаються здобувачем наукового ступеня до спеціалізованої вченої ради, подаються радою до ВАК України, повертаються радою здобувачу. До переліків додаються зразки окремих документів, інструкції та порядок їх підготовки і подання до ВАК, аналіз типових помилок при оформленні окремих документів.

Далі подано нормативні документи про запровадження публікації повідомлень про захист дисертацій, їх зразки, порядок та строки подання повідомлень до "Бюлетеня ВАК України" і журналу "Науковий світ".

Наступна група нормативних документів стосується здобувачів наукових ступенів у галузі економічних наук.

Наприкінці збірника подаються нормативні документи про захист здобувачами дисертацій за кордоном, перелік документів, необхідних для нострифікації у ВАК України документів про присудження наукових ступенів здобувачами в інших країнах та

роз'яснення ВАК з окремих питань атестації.

Вчений секретар ВАК України Р.В-Бойко

ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ

Вашій увазі пропонується друге видання збірника нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Вміщені у книжці постанови президії ВАК України, накази ВАК України чинні станом на 20 березня 2000 року.

У Довіднику подаються у новій редакції переліки та форми документів, що використовуються при атестації науковців, та Інструкція про порядок підготовки та подання електронних варіантів документів атестаційних справ. Їх скориговано відповідно до Указу Президента України "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 р. №1573/99, з "Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань" від 28 червня 1997 р. із змінами і доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 5 червня 1998 р. №1241 та від 22 липня 1999 р. №1336 та з "Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309.

Форми та Переліки, а також Інструкція у нових редакціях запроваджуються з 1 вересня 2000 року.

У новій редакції Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій внесені зміни та доповнення, що конкретизують вимоги щодо їхніх обсягів, уточнюють рекомендації щодо їхнього оформлення.

Внесені зміни та доповнення у Перелік установ, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій, уточнені їхні адреси та наведені нові поштові індекси.

Уточнено переліки та вимоги до документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради та до ВАК України з приводу атестації та переатестації.

Вчений секретар ВАК України Р.В. Бойко

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА

І КАНДИДАТА НАУК ТА ЇХ АПРОБАЦІЮ

(3 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. №1-02/3)

З метою подальшого поліпшення стану опублікованості результатів дисертаційних досліджень, їх апробації, забезпечення єдності вимог до здобувачів президія ВАК України

постановляє:

1. Звернути увагу спеціалізованих учених рад, що повне опублікування основних наукових результатів дисертаційних робіт, які подаються на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, є однією з основних передумов для розгляду цих робіт.

2. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у вигляді опублікованої монографії тільки за таких умов:

2.1. Монографія повинна бути опублікована без співавторів.

2.2. Монографія має обов'язково містити результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше у фахових наукових виданнях України та інших країн, які відповідають умовам п. 3.1. даної постанови.

2.3. Обсяг основного змісту монографії для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук становить не менше 15 обліково-видавничих аркушів; у галузі природничих та технічних наук - не менше 10 обліково-видавничих аркушів.

2.4. Наявність рецензій не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації, про що має бути зазначено у вихідних даних монографії.

2.5. Наявність рекомендації вченої ради наукової установи, організації або вищого навчального закладу про опублікування монографії, про що має бути зазначено в її вихідних даних.

2.6. Тираж не менше 300 примірників.

2.7. Наявність міжнародного реєстраційного номера ISBN.

2.8. Повне дотримання вимог щодо редакційного оформлення монографії згідно з державними стандартами України.

2.9. Наявність монографії у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22 травня 1997 р. №1в/5, на час подання дисертації до захисту.

3. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук тільки за таких умов:

3.1. Наявність не менше 20 публікацій за темою дисертації у наукових провідних фахових журналах, а також в інших періодичних наукових фахових виданнях України (їх перелік затверджує ВАК України) та інших країн, причому в галузях природничих і технічних наук за висновком спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість трьох статей можуть бути долучені три авторських свідоцтва на винахід або три патенти, які безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації;

не зараховуються праці, в яких відсутній повний опис наукових результатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в інших наукових працях, що входять до списку основних.

3.2. Наявність (для гуманітарних і суспільних наук) опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає вимогам п.п.2.4-2.9 цієї постанови.

4. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук за умови наявності не менше 3 публікацій у наукових фахових журналах, а також в інших періодичних наукових фахових виданнях України (їх перелік затверджує ВАК України) та інших країн, причому в галузях природничих і технічних наук за висновком спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість однієї статті може бути долучене одне авторське свідоцтво на винахід або один патент, які безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації.

5. Встановити, що апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо є обов'язковою.

6. Встановити, що обов'язковою вимогою до наукових публікацій здобувачів є наявність в одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання) не більше однієї статті здобувача за темою дисертації.

7. Затвердити вимоги до наукових фахових журналів та інших періодичних наукових фахових видань, за умов дотримання яких ці видання можуть бути включені до переліків наукових фахових видань, що затверджує ВАК України:

7.1. Наявність у складі редакційної колегії не менше п'яти докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких обов'язково повинні бути штатні працівники наукової установи, організації чи вищого навчального закладу, що видає журнал (періодичне видання).

7.2. Журнал (періодичне видання) підписується до друку виключно за рекомендацією вченої ради наукової установи, організації чи вищого навчального закладу, що його видає, про що зазначається у вихідних даних.

7.3. Тираж не менше 100 примірників.

7.4. Повне дотримання вимог до редакційного оформлення журналу (періодичного видання) згідно з державними стандартами України.

7.5. Наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22 травня 1997 р. №16/5.

8. Вимоги п.2.2. до монографій, передбачені цією постановою, не поширюються на монографії, які опубліковані до оприлюднення цієї постанови, але захист за такими монографіями не може бути проведений після 1 вересня 1999 р., за винятком дисертацій, повідомлення про захист яких надруковано не пізніше як у четвертому номері "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" за 1999 р.

9. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради з 1 вересня 1999 р. не проводити захисти дисертацій, якщо не дотримані вимоги цієї постанови, за винятком дисертацій, повідомлення про захист яких надруковано не пізніше як у восьмому номері журналу "Науковий світ" або в четвертому номері "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України" за 1999 р.

10. Вважати постанову президії ВАК України від 17 квітня 1997 р. №1/4 такою, що втрачає чинність з 1 вересня 1999 р.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УСТАНОВ,

ДО ЯКИХ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВИННІ НАДСИЛАТИСЯ

НАУКОВІ ВИДАННЯ, ДЕ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

(З постанови президії Вищої атестаційної комісії України

від 22 травня 1997 р. № 16/5)

Аналіз наявності в найбільших бібліотеках України наукових видань, рекомендованих міністерствами і відомствами для включення до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт згідно з постановами президії ВАК України від 16 січня 1997 р. № 5/1 та від 17 квітня 1997 р. № 1/4, показує, що окремі установи не надсилають свої наукові видання до бібліотек, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитись з результатами дисертаційних досліджень.

Враховуючи вищезазначене, президія ВАК України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелік установ, до яких обов'язково повинні надсилатися наукові видання, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт:

Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3)

Національна парламентська бібліотека України

(01601, Київ, вул.М.Грушевськото, 1)

Державна науково-технічна бібліотека України

(03171, Київ, вул.Антоновича, 180)

Львівська державна наукова бібліотека ім.В.Стефаника

(79001, Львів, вул.Стефаника, 2)

Одеська державна наукова бібліотека

(65020, Одеса, вул.Пастера, 13)

Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка

(61003, Харків, провулок Короленка, 18)

Книжкова палата України

(02094, Київ, пр.Гагаріна, 27)

2. Встановити, що до переліку наукових видань, в яких може публікуватися основний зміст дисертацій, будуть включені лише ті видання, які надходять до установ, перелічених у п.1 даної постанови.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УСТАНОВ,

ДО ЯКИХ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВИННІ НАДСИЛАТИСЯ

НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

(З постанови президії Вищої атестаційної комісії України

від 22 травня 1997 р. № 1в/5)

1. Затвердити перелік установ, до яких обов'язково повинні надсилатися наукові монографії, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт:

Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3)

Національна парламентська бібліотека України

(01601, Київ, вул.М.Грушевського, 1)

Державна науково-технічна бібліотека України

(03171, Київ, вул.Антоновича, 180)

Львівська державна наукова бібліотека ім.В.Стефаника

(79001, Львів, вул.Стефаника, 2)

Одеська державна наукова бібліотека

(65020, Одеса, вул.Пастера, 13)

Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка

(61003, Харків, провулок Короленка, 18)

Книжкова палата України

(02094, Київ, пр.Гагаріна, 27)

2. Встановити, що науковими монографіями, в яких може публікуватися ос­новний зміст дисертацій, будуть вважатися лише ті, які надходять до установ, пойме­нованих у п. 1 даної постанови, при виконанні інших вимог до цих монографій.

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(З наказу голови ВАК України від 10 грудня 1998 року № 650)

1. Звернути увагу голів спеціалізованих учених рад, що будь-які друковані праці (тези, доповіді, матеріали тощо) будь-яких конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо є свідченням апробації дисертаційної роботи і належать до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації.

2. Попередити голів спеціалізованих учених рад про їхню персональну відповідальність за неухильне дотримання вимог п.14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. №644.

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ ОСНОВНОГО ЗМІСТУ
МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ

(З постанови президії ВАК України від 09.02.2000р. №1-02/2)

Останнім часом до ВАК України надходять дисертації, в яких здобувачі наукових ступенів по кілька разів друкують одні й ті ж матеріали наукових досліджень в різних наукових фахових виданнях і включають їх до списку в дисертацію та автореферат для забезпечення мінімальної кількості публікацій основного змісту дисертацій. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Вважати неприпустимим включення до списку наукових праць, в яких висвітлюється основний зміст дисертації, двох чи більше фактично тотожних за науковим змістом статей, опублікованих у фахових виданнях.

2. Покласти персональну відповідальність за виконання п.1 даної постанови на офіційних опонентів та голів спеціалізованих учених рад.

3. Встановити, що в разі, коли вказане в п.1 порушення оцінюється ВАК України як невиконання вимог щодо мінімальної кількості публікацій у наукових фахових виданнях, президія ВАК скасовує рішення спеціалізованих учених рад про присудження наукового ступеня, а до спеціалізованих учених рад та їх керівництва вживає заходів, зазначених у п. 30 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. №644 із змінами і доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. №1241 та від 22 липня 1999 р. №1336.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ
ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з «Порядком присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань» дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту України. Таким стандартом є ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

З огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій, а також правил оформлення автореферату.

1.2. Назва дисертації повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дисертаційного дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок.

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...», «До питання...» і т. ін., в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми.

1.3. При написанні дисертації здобувач повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

Використовуючи в дисертації ідеї або розробки, що належать також і співавторам, разом з якими були написані наукові праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації.

В разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.

1.4. В дисертації необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

1.5. Дисертацію на здобуття наукового ступеня подають у вигляді спеціально Підготовленого рукопису в твердому переплетенні.

2. СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ

2.1. Дисертація повинна містити:

титульний аркуш,

зміст,

перелік умовних позначень (при необхідності),

вступ,

основну частину,

висновки,

список використаних джерел,

додатки (при необхідності).

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

3.1. Титульний аркуш дисертації (форма 5)

Титульний аркуш дисертації містить найменування наукової організації або вищого навчального закладу, де виконана дисертація;

прізвище, ім'я, по батькові автора; індекс УДК; назву дисертації;

шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, на який претендує здобувач; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника і (або) консультанта; місто і рік.

На титульному аркуші дисертації обов'язково зазначається «На правах рукопису» та гриф обмеження розповсюдження відомостей (за необхідності).

3.2. Зміст

Зміст подають на початку дисертації. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня

  Документ
  Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення
 2. Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників пе­РЕ­лік до­КУ­мен­тів, ЯкІ по­да­є до спе­цІ­а­лІ­зо­ва­ноЇ вЧе­ноЇ ра­ди здо­бу­ва­Ч на­у­ко­во­го сту­пе­нЯ

  Документ
  1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 3. Кового ступеня (Методичні поради) 3-є видання, виправлене І доповнене Редакція 'Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України Видавництво «Толока» Київ • 2007

  Документ
  Методичні поради. 3-тє видання, виправлене і доповнене/ Автор-упорядник Л.А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2005.
 4. Запроваджені наказом вак україни від 29 травня 2007 р

  Документ
  1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 5. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації

Другие похожие документы..