Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Життєтворча поведінка, життєздійснення за життєтворчою моделлю життя. Активна, конструктивна життєва позиція, самостійне, свідоме і творче визначення...полностью>>
'Документ'
Пражский град явл. историч. сердцем Праги и на протяжении многих веков служил резиденцией чешским князям, королям и германским императорам. Маршрут эк...полностью>>
'Закон'
Актуальність теми дослідження. Конституція України 1996 р., “спираючись на багатовікову історію українського державотворення”, проголосила єдиним орг...полностью>>
'Реферат'
Тема православия, его взаимоотношения с современным миром и новыми духовными движениями входит в круг творческих интересов издательства "Беловод...полностью>>

Законодавство про громадські організації

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кременчуцьке районне управління юстиції

СТВОРЕННЯ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Кременчук 2011

Брошура підготовлена:

Волочай Юрій Вікторовичначальник

Кременчуцького районного управління юстиції;

Шолохова Марина Вікторівна спеціаліст I категорії Кременчуцького районного управління юстиції;

Ткач Світлана Сергіївна – провідний спеціаліст Кременчуцького районного управління юстиції

Матеріал підготовлено з метою охорони прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

Рекомендовано до друку:

відповідно до протоколу апаратної наради

Кременчуцького районного управління юстиції

від 06.06.2011

Кременчуцьке районне управління юстиції

39614 м. Кременчук, вул. Леніна 14/23

Телефон для довідок (05366) 2-53-03

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………..……...4

 1. Законодавство про громадські організації………. ……....5

 2. Свобода об`єднання в громадські організації.……….…...7

 3. Реєстрація громадської організації……………….………..9

 4. Назва громадської організації. Члени громадської організації…………………………………………………..15

 5. Додаток 1…………………………………………………...19

 6. Додаток 2…………………………………………………...20

Список використаних джерел……..…………………..……....21

ВСТУП

У будь-якій демократичній державі існує розповсюджена система громадських організацій, які мають значний вплив на всі сторони суспільного життя. Саме громадські організації є ініціаторами та чинником вирішального впливу на формування громадської думки у суспільстві.

Об'є́днання громадя́н — добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Держава сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об'єднань.

Право кожної людини на створення громадського формування є важливою нормою Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Європейської конвенції прав та основних свобод людини, інших міжнародних законодавчих актів. Також таке право громадян на об'єднання закріплене:

 • Загальною декларацією прав людини,

 • Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,

 • Конституцією України,

 • Законом України "Про об'єднання громадян".1.Законодавство про громадські організації

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють порядок створення, легалізації та діяльності громадських організацій є:

 1. Конституція України;

 2. Цивільний кодекс України.

 3. Кодекс законів про працю України.

 4. Закон України «Про об`єднання громадян».

 5. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

 6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

 7. Закон «Про оподаткування прибутку підприємств».

 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку легалізації об`єднань громадян» від 26.02.1993 № 140.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об`єднань громадян» від 26.02.1993 № 143.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок реєстрації символіки об`єднань громадян» від 26.02.1993 № 144.

 11. Порядок підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об`єднань громадян та інших громадських формувань, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 07.12.2006 № 92/5.

 12. Регламент передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб, затверджений наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства юстиції України 27.02.2007 № 23/74/5.

 13. Вимоги до написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 № 65 та ін.

2. Свобода об`єднання в громадські організації

Відповідно до статті 36 Конституції України громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Такі обмеження передбачені законом України «Про об`єднання громадян». Відповідно до цього закону не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих громадських організацій забороняється у судовому порядку, коли їх метою є:

- зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави;

- підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав;

- пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму;

- розпалювання національної та релігійної ворожнечі;

- створення незаконних воєнізованих формувань;

- обмеження загальновизнаних прав людини.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах і свободах або в наданні державою будь-яких пільг і переваг за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

Вимога про зазначення в офіційних документах щодо членства (участі) у тому чи іншому об'єднанні громадян не допускається, крім випадків, передбачених законами України.

Усі об'єднання громадян рівні перед законом.

Об'єднання громадян мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

Громадські організації, їх спілки відповідно до своїх статутів можуть засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Створення і легалізація спілок об'єднань громадян, порядок їх діяльності та ліквідації здійснюються відповідно до закону України «Про об`єднання громадян».

3. Реєстрації громадської організації

Відповідно до статті 14 Закону України "Про об'єднання громадян" легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про їх заснування.

Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Мінюстом, їх місцевих осередків та місцевих об'єднань громадян - Головним управлінням юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.

У разі, коли діяльність місцевої громадської організації поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її легалізація здійснюється відповідним вищестоящим органом.

Положення про порядок легалізації об'єднань громадян визначає які документи необхідно подати для реєстрації громадської організації.

Для реєстрації об'єднання громадян до реєструючого органу подається заява (додаток 1), підписана не менш як трьома засновниками об'єднання громадян або їх уповноваженими представниками.

Відповідно до закону України «Про об`єднання громадян» засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, а молодіжних та дитячих організацій - 15-річного віку. Засновниками спілок молодіжних та дитячих громадських організацій є молодіжні та дитячі громадські організації.

Рішення про заснування об'єднань громадян приймаються установчим з'їздом (конференцією) або загальними зборами. Засновниками спілок об'єднань громадян є об'єднання громадян.

До заяви додаються:

 • статут (положення) в двох примірниках;

Закон встановлює, що статутний документ (статут або положення) об'єднань громадян повинен містити:

1) назву об'єднання громадян (повну, а також скорочену), його статус та юридичну адресу;

2) мету та завдання об'єднання громадян;

3) умови і порядок прийому в члени об'єднання громадян, вибуття з нього;

4) права і обов'язки членів (учасників) об'єднання;

5) порядок утворення і діяльності статутних органів об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження;

6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

7) порядок внесення змін і доповнень до статутного документа об'єднання;

8) порядок припинення діяльності об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.

У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян.

Статутний документ об'єднання громадян не повинен суперечити законодавству України.

- протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення);

- відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

- дані про наявність місцевих осередків (додаток 2), підтверджені протоколами конференцій (зборів);

- документ про сплату реєстраційного збору;

За реєстрацію об'єднань громадян установлено такі розміри збору :

- всеукраїнських - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян;

- міжнародних - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів

громадян і 250 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за офіційним обмінним курсом Національного банку на час сплати;

- місцевих об'єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян:

1) міжобласних, обласних, київських і севастопольських міських громадян - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.

Дитячі громадські організації від сплати реєстраційного збору звільняються.

- відомості про засновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об'єднань громадян - назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію);

- документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян.

Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов'язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).

Спілка об'єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів об'єднань громадян про їх вступ до спілки.

Після реєстрації в управлінні юстиції громадська організація для набуття статусу юридичної особи подає документи для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів;

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені вище, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, окрім документів, передбачених частиною першою статті 24, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені статтею 24 вище зазначеного закону.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження.

Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо:

 • документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

 • документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п'ятою статті 10 вище зазначеного закону;

 • до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій;

 • документи подані не в повному обсязі;

- документи подано особою, яка не має на це повноважень. Про залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридиної особи, без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

Отже, громадської організації реєструється реєструючим органом, якщо її назва, статутний та інші документи, подані для реєстрації громадської організації, відповідають вимогам законодавства.

4. Назва громадської організації. Члени громадської організації

Назва об'єднання громадян

Назва об'єднання громадян визначається рішенням установчого з'їзду (конференції) або загальними зборами об'єднання громадян.

Назва об'єднання громадян повинна складатися з двох частин - загальної та індивідуальної. Загальна назва (партія, рух, конгрес, союз, спілка, об'єднання, фонд, фундація, асоціація, товариство тощо) може бути однаковою у різних об'єднань громадян. Індивідуальна назва об'єднання громадян є обов'язковою і повинна бути суттєво відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих в установленому порядку об'єднань громадян з такою ж загальною назвою.

Об'єднання громадян поряд з повною назвою може мати скорочену назву, яка фіксується в установчих та статутних документах об'єднання громадян (рішенні установчого органу, статуті, положенні).

Об'єднання громадян, зареєстроване у встановленому порядку, має виключне право на використання своєї назви. Використання назви об'єднання громадян фізичними та юридичними особами, які не належать до об'єднання громадян, для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього об'єднання, забороняється.

Вимоги до написання найменування юридичної особи, встановлені Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Так, відповідно до цих вимог громадська організація, яка набула статусу юридичної особи, у своєму найменуванні юридичної особи повинна зазначати її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим) та назва. Найменування юридичної особи викладається державною мовою.

Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм суб'єктів господарювання, установлених Цивільним та Господарським кодексами України та законами України. Юридична особа, крім повного найменування, може мати скорочене найменування.

Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.

У найменуванні юридичної особи приватного права забороняється використання найменувань органів державної влади, місцевого самоврядування та історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.

У назві юридичної особи не може бути використане слово "національний" у всіх відмінках, крім закладів (установ), які набувають статусу національного закладу (установи) України згідно з Указом Президента України від 16 червня 1995 року N 451 ( 451/95 ) "Про Положення про національний заклад (установу) України" (із змінами і доповненнями).

Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Найменування дочірніх підприємств, підприємств споживчої кооперації та підприємств об'єднань громадян або релігійних організацій можуть містити інформацію, яка вказує на залежність цих підприємств від таких юридичних осіб - засновників.

Найменування комунальних підприємств, державних та комунальних організацій (закладів, установ) можуть містити інформацію про засновника цієї юридичної особи.

Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ .

Юридична особа, крім повного найменування (не більше ніж 182 символи), може мати скорочене найменування (не більше ніж 38 символів).

При написанні найменування юридичної особи використовуються букви українського алфавіту та такі розділові знаки та символи: лапки (" "), крапка (.), кома (,), дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире (-), знак (N), знак оклику (!), знак (/), а також, у разі необхідності, цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X). В установчих документах при заповненні реєстраційної картки використовуються прописні букви українського алфавіту (А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я). (

Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи забороняється.

Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання. Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань.

Членами громадських організацій, крім молодіжних та дитячих, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних та дитячих громадських організацій визначається їх статутами в межах, встановлених законами України.

Громадські організації можуть не мати фіксованого ндивідуального членства.

У діяльності громадських організацій у випадках, передбачених їх статутами, можуть брати участь колективні члени.

Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях може бути індивідуальним і колективним.

Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях може бути фіксованим і нефіксованим.

Індивідуальними членами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Індивідуальними членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 35 років, індивідуальними членами дитячих громадських організацій - особи віком від 6 до 18 років. Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів; у складі виборних органів молодіжних та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.

Колективними членами молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути колективи інших молодіжних та дитячих громадських організацій.

Колективні члени молодіжних та дитячих організацій можуть брати участь у діяльності таких організацій у випадках, передбачених їх статутами.

Додаток 1

ЗАЯВА

________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові засновників або їх

________________________________________________________________ уповноважених представників, рік народження, місце ________________________________________________________________

постійного проживання, N телефону)

________________________________________________________________

подають установчі документи на реєстрацію__________________________

(назва об'єднання

________________________________________________________________

громадян і територія, в межах якої діє об'єднання)

Статут (положення) прийнятий_____________________________________

(рік, місяць, число,

________________________________________________________________

назва органу, який прийняв статут)

Основна мета діяльності об'єднання_________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного

органу об'єднання громадян________________________________________

________________________________________________________________

Прізвища засновників Підписи

Дата

Примітка. Підписи повинні бути завірені в установленому законом порядку.

Додаток 2

Дані про місцеві осередки
об'єднання громадян

п/п

Назва місце-

вого осеред-ку

Прізвище, ім`я, по батькові керівника

Кількі-сть членів осеред-ку

Юридич-

на адреса, № телефону

Дані про легалізацію

Примітка. Дані підписуються особою, яка очолює центральний статутний орган об'єднання громадян, що подало заяву про реєстрацію.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року.

 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV.

 3. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 1 грудня 1998 року N 281-XIV.

 4. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 0906.2004 № 65.

 5. Порядок підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 07.12.2006 № 92/5.

 6. Положення про порядок легалізації об'єднань громадян, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 140.

 7. Закон України «Про об'єднання громадян» від 16 червня 1992 року № 2460-XII.

 8. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.

 9. Регламент передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб, затверджений наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством юстиції України 27.02.2007 № 23/74/5.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон України «Про громадські організації» (1)

  Закон
  Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України.
 2. Закон України «Про громадські організації» (2)

  Закон
  Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України.
 3. Проект закон україни про громадські організації

  Закон
  Цей Закон визначає правові та організаційні основи реалізації права осіб на свободу об’єднання у громадські організації для здійснення і захисту прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших
 4. Ь про те, що далекого 2008 року Європейський суд визнав, що українське законодавство, яке регулює діяльність громадських організацій, обмежує свободу об’єднання

  Закон
  Для початку, невеликий екскурс в історію, яка говорить про те, що далекого 2008 року Європейський суд визнав, що українське законодавство, яке регулює діяльність громадських організацій, обмежує свободу об’єднання.
 5. Устатті розглядаються актуальні питання діяльності громадських організацій в Україні та наголошується на їх важливості у суспільному житті

  Документ
  У статті розглядаються актуальні питання діяльності громадських організацій в Україні та наголошується на їх важливості у суспільному житті. Крім того, зосереджується увага на динаміці та розширенні сфери діяльності громадських організацій,

Другие похожие документы..