Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефак...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 25 февраля 2010 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 212.084.03 при ФГОУ ВПО «Российский государственный университет...полностью>>
'Документ'
Заюкова Марина Сергіївна. Фінансова стійкість та її забезпечення на підприємствах м'ясної промисловості АПК: дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Інстит...полностью>>
'Документ'
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОР...полностью>>

European credit transfer system (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство аграрної політики і продовольства України

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Біолого-технологічний факультет


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Напрям підготовки – 090102 – «Технологія виробництва і

переробки продукції тваринництва»

2012

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТА

Стор.

ВСТУП

4

I

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД………………………………………

8

A.

Назва й адреса…………………………………………………….

8

Б.

Академічний календар……………………………………………

10

B.

Координатор ECTS від закладу………………………………….

12

Г.

Загальний опис закладу…………………………………………..

12

Д.

Процедура допуску до навчання…………………………………

17

II

ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ………………….

28

А.

Як потрапити до закладу…………………………………………

28

Б.

Забезпечення житлом …………………………………………….

28

В.

Здоров’я і страхування …………………………………………...

29

 1. Медичне обслуговування……………………………………….

29

1.1 Медичне обслуговування студентів з особливими потребами …………………………………………………………

29

 1. Соціальний захист………………………………………………

29

Г.

Умови навчання…………………………………………………...

30

 1. Науково-технічна бібліотека …..………………………………

30

 1. Умови для навчання ……………………………………………

31

Д.

Інша практична інформація……………………………………..

31

Е.

Позапрограмна діяльність і дозвілля……………………………

31

III

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ…………….

33

A.

Загальний опис факультету………………………………………

33

Б.

Опис структури і організації факультету ………………………

34

а) Історія факультету ……………………………………………..

34

б) Напрями підготовки, виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння випускника БТФ ………………………….

35

в) кафедри факультету …………………………………………...

36

В.

Стислий опис умов для навчання ……………………………….

38

а) Бібліотека ……………………………………………………....

38

б) Навчально-лабораторна база ………………………………….

39

в) Гуртожиток …………………………………………………….

39

Г.

Перелік запропонованих програм навчання і присвоєння ступенів ……………………………………………………………

40

Д.

Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, способів оцінювання студентів …………...

50

IV

СЛОВНИК………………………………………………………...

54

V

МОВА ВИКЛАДАННЯ………………………………………….

54

ВСТУП

Вступ - що таке ECTS?

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, включно і вищу освіту. Країна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.

Країни Європи підписали Сорбонську декларацію, завдання якої спрямовані на створення відкритого європейського простору вищої освіти, який має стати більш конкурентноспроможним на світовому ринку освітніх послуг. Основна ідея цих документів - двоступенева структура вищої освіти, використання системи кредитів (ECTS), міжнародне визнання бакалавра як рівня вищої освіти, що надає особі кваліфікацію та право продовжувати навчання за програмою магістра.

Саме таким чином, поступово створюються умови для інтеграційних процесів у сфері вищої освіти Європейських країн. Україна є активним учасником цих процесів. Обрані шляхи модернізації вищої освіти України, відповідають загальноєвропейським підходам.

ECTS забезпечує інструментом, щоб гарантувати прозорість, збудувати мости між навчальними закладами і розширити можливості вибору для студентів. Система сприяє полегшенню визнання навчальних досягнень студентів закладами через використання загальнозрозумілої системи оцінювання - кредити і оцінки, а також забезпечує засобами для інтерпретації національних систем вищої освіти.

ECTS базується на трьох ключових елементах: інформація (стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами - партнерами і студентом) і використання кредитів ECTS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів). Ці три ключові елементи приводяться в дію через використання трьох основних документів: інформаційного пакета, форми заяви/навчального контракту і переліку оцінок дисциплін.

За своєю суттю ECTS жодним чином не регулює змісту, структури чи еквівалентності навчальних програм. Кодекс хорошої практики, що називається ECTS, забезпечує прозорість і сприяє визнанню освіти.

Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі і переконанні щодо якості навчальної роботи освітніх закладів-партнерів.

ECTS забезпечує прозорість через такі засоби:

       1. Кредити ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається розділам курсу, щоб окреслити обсяг навчального навантаження студентів, необхідний для завершення курсу.

       2. Інформаційний пакет, який дає письмову інформацію про університет, факультети, організації і структуру навчання і розділів курсу.

       3. Перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні у спосіб, який є всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися від одного закладу до іншого.

4. Навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка буде вивчатися, і кредитів ECTS, які присвоюються за успішне її закінчення, є обов'язковим для студентів.

ECTS також дає можливість для подальшого навчання за кордоном. З ECTS студент не обов'язково повернеться назад до університету після періоду навчання за кордоном; він може віддати перевагу тому, щоб залишитися у закордонному закладі - можливо, щоб здобути ступінь - чи навіть перейти до третього закладу. Перелік оцінок дисциплін є особливо важливим за цих умов, оскільки він показує історію навчальних здобутків студентів, яка допоможе навчальним закладам приймати ці рішення.

Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони відображають кількість роботи, якої вимагає кожен блок курсу відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання в університеті, тобто лекції, практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота - в бібліотеці чи вдома - і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ECTS, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.

Кредити ECTS - це скоріше відносне, а не абсолютне мірило навчального навантаження студента. Вони лише визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає один блок курсу.

Ключових документів, необхідних для запровадження європейської системи трансферу та акумулювання кредитів, відносно небагато.

Інформаційний пакет – загальна інформація про університет, назва напрямів, спеціальностей, спеціалізацій спеціальностей, анотації (змістові модулі) із зазначенням обов’язкових та вибіркових курсів, методики і технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, система оцінювання якості освіти тощо;

Угода про навчання, або навчальний контракт (Learning Agreement) яка містить перелік курсів, що надаються, погоджений поміж студентом та відповідним підрозділом університету. У випадку кредитного трансферу (перезаліку) угода про навчання укладається поміж студентом, який переводиться, та обома університетами ще до його переходу, і вона негайно оновлюється в разі якихось змін у змісті навчальних програм, або їх переліку. Існує стандартна форма такої угоди.

Академічна довідка (The Transcript of Records). Обмін (трансфер) кредитів поміж університетами здійснюється шляхом надання академічних довідок. Академічна довідка, зокрема, описує ( у термінах ECTS) навчальні досягнення кожного студента як до, так і після навчання за кордоном, або в іншому університеті. Кожен курс (предмет), який вивчав студент, під час навчання, відображений в академічній довідці не лише кількістю здобутих ECTS-кредитів, але також оцінками за національною шкалою оцінок і за шкалою ECTS. Підписана та завірена академічна довідка надається обом університетам, а також студенту.

Якими є функції призначених офіційних ECTS-координаторів? Ці функції на загал стосуються впровадження та контролю за використанням системи. Проте вони помітно відрізняються на університетському та факультетських рівнях:

Університетський координатор гарантує відповідність університету принципам та механізмам ECTS. Його/її обов’язком є розвиток системи як в університеті, так і за його межами, зокрема в ході програм міжнародного співробітництва, сприяння практичному впровадженню системи, підтримка та навчання координаторів нижчих ланок. Обов’язком координатора є також інформування студентів відносно ECTS, підготовка та видання Інформаційних каталогів навчальних програм/курсів спільно з координаторами факультетів. Координатор також забезпечує контрактні угоди з відповідними структурами Європейського Союзу, університетами-партнерами, а також грантодавцями (як закордонними так і національними) .

Координатор ECTS на факультеті є контактною персоною для студентів та персоналу факультету по справах системи. Він інформує студентів відносно деталей системи, зокрема, надає інформацію щодо Інформаційних каталогів програм/курсів від університетів-партнерів, допомагає студентам у складанні Угод про навчання, Академічних довідок, Додатку до диплому, тощо. Зв’язки поміж двома університетами у справах навчання студента звичайно відбуваються через факультетських координаторів. Координатор узагальнює та реалізує пропозиції кафедр та викладачів факультету щодо розподілу річної квоти у 60 кредитів відносно існуючих на факультеті курсів та предметів. Він/вона готують певну (факультетську) частину Інформаційного каталогу програм/курсів університету. Необхідна якість – володіння англійською та державною мовами, авторитет серед студентів та персоналу факультету, комунікабельність.

І. НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

A. Назва й адреса

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет».

Адреса: 73006 м. Херсон, вул. рози Люксембург, 23

Е-mail: office@ksau.kherson.ua

Контакт

Міський телефон

Ректор

(0552) 41-67-27

Телефон довіри

(0552) 41-44-21

Приймальня ректора

(0552) 41-62-16

(0552) 41-44-24 (факс)

Перший проректор, проректор по навчальній роботі

(0552) 41-44-18

Проректор по науково-дослідній роботі та дорадчій службі

(0552) 41-44-22

Проректор з науково-педагогічної і інноваційної діяльності

(0552) 41-49-50

Проректор з науково-виробничої роботи

(0552) 41-58-41

(0552) 41-94-52

Проректор по соціально-економічним питанням

(0552) 41-44-25

Проректор по адміністративно-господарчій роботі

(0552) 41-44-27

Інститут післядипломної освіти та дорадництва

(0552) 41-44-94

Біолого – технологічний факультет

Декан біолого – технологічний факультету

(0552) 41-44-34

Кафедра генетики і розведення с.- г. тварин

(0552) 41-44-22

Схема розташування Херсонського державного аграрного університету приведена на схемі 1 та 2.

Проїзд до ХДАУ із залізничного вокзалу маршрутним таксі №1 до зупинки “Аграрний університет”; з автовокзалу – маршрутним таксі №4 до зупинки “Аграрний університет”.

Схема. 1. Схема розташування ХДАУ.

Схема. 2. Схема розташування ХДАУ.

Б. Академічний календар.

 1. Графік навчального процесу бакалавра, спеціаліста

Курси

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Тривалість теоретичного навчання

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

1

5

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

3

7

10

14

17

21

24

28

31

4

7

11

14

18

21

25

28

1

4

8

11

15

18

22

25

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

1

5

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

1-й семестр

2-й

семестр

I

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

А

.

.

.

::

::

=

=

.

.

.

.

.

.

.

.

.

А

.

.

.

.

.

.

.

.

.

::

::

х

х

х

х

=

=

=

=

=

=

=

=

16

19

II

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

А

.

.

.

::

::

=

=

.

.

.

.

.

.

.

.

.

А

.

.

.

.

.

.

.

.

.

::

::

х

х

х

х

=

=

=

=

=

=

=

=

16

19

III

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

А

.

.

.

::

::

=

=

.

.

.

.

.

.

.

.

.

А

.

.

.

.

.

.

.

.

.

::

::

х

х

х

х

х

х

х

=

=

=

=

=

16

19

IV

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

А

.

.

.

::

::

=

=

.

.

.

.

.

.

.

.

А

.

.

.

.

.

.

.

::

::

//

||

||

16

17

V

.

.

.

.

.

.

.

.

.

А

.

.

.

.

.

::

::

=

=

х

х

х

х

х

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

::

||

||

||

15

10

Умовні позначення: Теор.навчання Екз.сесія Практика Держ. іспити Канікули Дипломне проект. Атестація

.

::

Х

//

=

||

A

Курси

Теоретичне навчання

Екзаменаційна сесія

Навчальна практика

Виробнича практика

Дипломне проектування

Канікули

Всього

Освітньо-кваліфікаційний рівень-бакалавр:

Бакалавр технолог

Термін навчання- 3 роки 10 місяців

Освітньо-кваліфікаційний рівень-спеціаліст

Кваліфікація_ інженер - технолог

Термін навчання – 1 рік

1

35

4

4

10

53

2

35

4

4

10

53

3

35

4

7

7

53

4

33

4

4

2

43

5

25

3

5

3

2

38

Разом:

163

19

8

12

7

31

240Скачать документ

Похожие документы:

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 2. European credit transfer system (4)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 3. European credit transfer system (10)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 5. European credit transfer system (3)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..