Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Перечень поручений Президента Росссийской Федерации по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и подростков 3 мая 2011 года, утвержденны...полностью>>
'Документ'
ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИИ, ПРОИЗОШЕДШЕЙ 17 АВГУСТА 2009 ГОДА в филиале Открытого Акционерного Общества «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭ...полностью>>
'Документ'
Производство молока в сельскохозяйственном предприятии по плану должно превысить уровень прошлого года на 10%, или на 1550,0 т. План был перевыполнен...полностью>>
'Реферат'
Центральний банк  це орган державного грошово-кредитного регулювання економіки, що наділений монопільним правом емісії банкнот та здійснює керівницт...полностью>>

Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Для засвоєння курсу студентам пропонуються такі джерела:

Основна література

Література до ЗМ 1

 1. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: АртЕк, 1998. – 190 с.

 3. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділової комунікації: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: АртЕк, 2002. – 208 с.

 4. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичний та соціолінґвістичний аспекти. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 2000. – 218 с.

 5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Бабич Н.Д. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.

 6. Олійник О. Світ українського слова. – К.: Хрещатик, 1994. – 415 с.

 7. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

 8. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. Підручник. – К.: АртЕк, 2001. – 392 с.

 9. Свердан т., Рульова Н. Українська мова з професійним спрямуванням: Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – Чернівці: Рута, 2005. – 72 с.

 10. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид-во “Укр. енциклопедія” імені М.П.Бажана, 2000. – 752 с.

Література до ЗМ 2

 1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Уклад. Я.Б.Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

 2. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови. – К.: Наук. думка, 1997.

 3. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 276 с.

 4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсинг, 2002. – 448 с.

 5. Караванський С. Секрети української мови. – К.: УКСП “Кобза”, 1994. – 152 с.

 6. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів: Лекції та комплексні завдання. Навч. посібник. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 176 с.

 7. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Х.: Акта, 1997.– 192 с.

 8. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 9. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

 10. Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини” / Уклад. О.М.Коренга та ін. – К.: Основа, 1995. – 320 с.

 11. Свердан М., Свердан Т. Українська мова з професійним спрямуванням: Практикум для студентів економічних спеціальностей. – Чернівці: Рута, 2005. – 216 с.

 12. Склад і структура термінологічної лексики української мови / За ред. А.В.Крижанівської. – К.: Наук. думка, 1984. – 193 с.

 13. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М.Морозов, Л.М.Шкарапу­та. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

 14. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Рад. шк., 1989. – 336 с.

 15. Українська мова і мовлення: Навч. посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 1999. – 96 с.

 16. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с.

 17. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 480 с.

Література до ЗМ 3

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

 2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування. – Вид. 3-тє. – К.: Вища шк., 1982. – 287 с.

 3. Коваль А.П. Культура ділового спілкування: Навч. посібник.– К.: Либідь, 1992. – 280 с.

 4. Культура писемного мовлення (орфографічна і пунктуаційна правильність): Навч. посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 2000. – 96 с.

 5. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 302 с.

 6. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 7. Томан І. Мистецтво говорити / Переклад з чеської. – К.: Політвидав України, 1989. – 293 с.

 8. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 1997. – 399 с.

 9. Чмут Т.К. Культура спілкування: Навч. посібник. – Хмельницький: ХІРУП, 1996. – 345 с.

Методика викладання та методи навчання:

У процесі викладання дисципліни застосовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання і мотивації учіння, методи контролю і самоконтролю у навчанні.

Оцінювання: іспит

Філософія

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.04

Курс - 2; семестр - 4; всього годин - 198; на тиждень - 4 год.; (л/с); 5,5 кредиту.

Обов'язкова

Мета курсу: окреслення головних світоглядних проблем, шляхів та способів їхнього розв’язання в історії філософії та сучасній культурі, формування свідомості студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських пріоритетів. Визначальним у цьому навчально-виховному процесі є осмислення студентами специфіки сучасних соціокультурних настанов та спадщини світової філософії, розкриття максимальних теоретичних та практичних перспектив їх особистісної та фахової самореалізації в процесі європейської ідентифікації України.

Завдання курсу: вивчення класичних розділів філософії, які складають теоретичний розділ курсу: онтології, яка розглядає проблеми буття, матерії і форм її існування, співвідношення матерії і свідомості; гносеології, яка знайомить з проблемами чуттєвого й раціонального пізнання, істини, форм і методів наукового пізнання; аксіології, в якій розглядаються проблеми ціннісного ставлення людини до світу, природи, суспільства тощо. Вивчення теоретичних проблем засноване на знаннях історико-філософського матеріалу та взаємозв’язку філософії з сучасними проблемами людства. Уміння систематизувати отримані знання, аналізувати й оцінювати значущість внеску того чи того філософа у загальну культурну скарбницю, проводити теоретичні дослідження, експлікувати проблеми та виявляти можливі шляхи їх розв’язання є підґрунтям формування творчого мислення студентів.

Модуль 1. Філософія як світоглядне самовизначення людини

НЕ 1.1 Філософія у структурі світоглядного самовизначення людини

1. Світогляд, його структура та проблематика.

2. Світоглядний зміст філософського знання.

3. Філософія як теоретична форма осмислення світу.

НЕ 1.2. Історія філософії як історія розв’язання смисложиттєвих проблем

1. Особливості східного та західного типів філософування.

2. Духовні джерела Стародавньої Індії – Веди, Упанішади та Брагмани.

3. Філософські напрями у Стародавній Індії: джайнізм, буддизм, йога.

4. Космоцентризм Античної філософії.

НЕ 1.3. Історія філософії як історія розв’язання смисложиттєвих проблем

1. Природне самоутверд-ження людини у філософії Відродження.

2. Наукова революція – чинник зміни світоглядних пріоритетів. “Філософія справ” Френсіса Бекона. Проблеми методології наукового пошуку.

3. Методичний сумнів Рене Декарта. “Cogito ergo sum”.

НЕ 1.4 Історія філософії як історія розв’язання смисложиттєвих проблем

1. Просвітництво – оптимістична філософія прогресу.

2. Діяльна людина і діяльний дух у німецькій філософії XVIII– XIX ст.:

а) коперніканський переворот І.Канта;

б) категоричний імператив – метанорма кантівської етики;

в) панлогізм ідеалістичної філософії Г.В.Гегеля.

Модуль 2. Основні розділи філософії

НЕ 2.1. Онтологія як філософське вчення про буття

1. Онтологія – вчення про межові засади буття.

а) категорії буття, небуття, інобуття;

б) проблема субстанції у класичній онтологічній думці.

2. Моделі єдності світу.

3. Атрибути буття: час, простір, рух, розвиток.

4. Діалектика. Її основні закони.

5. Філософський і науковий детермінізм.

6. Свобода – сутнісна характеристика людського буття.

НЕ 2.2 Свідомість як спосіб існування і відтворення буття.

1. Методологічні труднощі визначення та вивчення свідомості.

2. Основні антиномії свідомості

3. Структура свідомості.

4. Феномени несвідомого та надсвідомого.

5. Становлення особистості.

НЕ 2.3. Теорія пізнання і наука

1. Проблемне поле гносеології. Основні гносеологічні категорії.

2. Суб’єкт і об’єкт у процесі пізнання.

3. Методи і прийоми пізнання.

4. Наука як спосіб пізнання.

5. Істина. Критерії істини.

6. Позанаукові способи пізнання.

НЕ 2.4. Людина в системі цінностей

1. Цінності як визначальна характеристика людського буття.

2. Норми і символи – практичне втілення цінностей.

3. Провідні ціннісні орієнтації сучасної людини.

Основна література:

 1. Петрушенко В.Л Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів ВНЗ освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: «Новий світ-2000», 2008. – 506 с.

 2. Подольська Є.А. Філософія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 704с.

 3. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студ. ВНЗ. - К.:Академвидав, 2005. - 592 с.

 4. Основи філософських знань: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с.

 5. Філософія: Навчальний посібник / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф.Надольного. – 3-тє вид., стерео. – К.: Вікар, 2002. – 516 с.

Лектор: Турко Ольга Василівна, к.ф.н., асистент кафедри філософії ЧНУ.

Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні і групові завдання для самостійної роботи, семінарські заняття та індивідуальні консультації.

Оцінювання: іспит.

Правознавство

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.05

Курс - 2; семестр - 3; всього годин - 90; на тиждень - 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.

Обов'язкова

Викладацький склад: Бунчук О.В., к.ю.н. Сайфуліна Ю.В.

Мета викладання дисципліни: досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями:

Змістовний модуль І

«Теорія держави і права. Конституційне право України.»

НЕ 1.1. Теорія держави

Основні теорії походження держави. Поняття та основні ознаки держави. Поняття, ознаки та структура механізму держави. Апарат держави. Поняття та класифікація функцій держави. Поняття форми держави. Форма державного правління. Форма державного устрою. Політичний режим.

НЕ 1.2 . Теорія права

Поняття та ознаки права. Поняття та елементи системи права. Класифікація принципів права. Основні функції права. Поняття та види форм (джерел) права. Поняття та принципи правотворчості. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. Поняття та структура правових відносин.

НЕ 1.3 . Конституційне право України

Поняття, система та джерела конституційного права. Поняття і основні властивості Конституції. Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії. Правовий статус людини і громадянина. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Поняття громадянства. Набуття та припинення громадянства України. Поняття статусу депутата. ВРУ як єдиний орган законодавчої влади в Україні. Функції і повноваження Президента України. Кабінет міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади. Система органів місцевого самоврядування в Україні.

Змістовний модуль ІІ

«Загальна характеристика окремих галузей права України»

НЕ 2.1.Кримінальне право України

Поняття та предмет правового регулювання кримінального права України. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття та елементи складу злочину. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині: поняття, ознаки, форми. Поняття та ознаки кримінального покарання. Система кримінальних покарань. Загальні засади призначення покарання. Амністія та помилування. Погашення і зняття судимості.

НЕ 2.2. Цивільне право України

Поняття, система та джерела цивільного права України. Цивільні правовідносини: поняття, елементи. Поняття і форми власності. Загальні положення зобов’язального права. Цивільно-правові договори: поняття, форми, види. Цивільно-правова відповідальність. Основи спадкового права України.

НЕ 2.3. Трудове право України

Поняття та предмет правового регулювання трудового права України. Трудовий договір: поняття, сторони, зміст, форма. Порядок прийняття на роботу. Робочий час. Час відпочинку. Підстави розірвання трудового договору. Дисциплінарна відповідальність та матеріальна відповідальність. Індивідуальні і колективні трудові спори.

НЕ 2.4. Сімейне право України.

Поняття сімейного права України. Поняття шлюбу. Умови і порядок одруження. Шлюбний договір: поняття та порядок укладення. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків і дітей. Припинення шлюбу. Опіка і піклування. Усиновлення.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

1. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

2. Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. - Харків: Право, 2002.

3. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1997.

Психологія

Шифр дисципліни -6.091100/00/1.06

Курс - 3; семестр - 5; всього годин - 90; на тиждень - 2 год.; (л/с); 2,5 кредиту.

Обов'язкова

Викладач – асистент кафедри психології Проскурняк Ольга Петрівна

Мета курсу “Психологія” - сприяти формуванню адекватного уявлення про предмет і завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства, її основні галузі, можливості практичного застосування знань. Вона підпорядкована головному завданню – озброїти студентів знаннями про базові психологічні поняття, що є необхідною умовою розвитку самої особистості студента, пізнання самого себе та інших людей, формування інтересу до роботи з дітьми.

 • В результаті вивчення курсу “Психологія” студенти повинні засвоїти значення основних психологічних понять та навчитися їх використовувати практично у реальному житті. Крім того, вони мають уміти використовувати основні методи психологічного дослідження з метою аналізу себе, своїх дій та вчинків, ситуації, дій та поведінки інших людей, їх особистісних характеристик. Бакалавр: – 2,5 кредита;

 • читається в 5 семестрі;

 • підсумковий контроль: 5 семестр – іспит.

Завдання вивчення дисципліни:

 1. охарактеризувати науково-методологічну організацію психології та її складових;

 2. виявити ретроспективні особливості розвитку психології та встановити характерні риси її етапів;

 3. висвітлити закономірності та характеристики психологічних явищ;

 4. пояснити умови формування та розвитку пізнавальних процесів, фактори формування особистості та індивідуальних її особливостей;

 5. володіти вміннями використання методів психології для вивчення психіки дітей і дорослих;

 6. організовувати педагогічне спілкування в процесі навчання та виховання учнів у період практики, враховуючи вікові та індивідуальні їх особливості, активізувати розумовий їх розвиток та особистісні якості;

 7. вміти спостерігати, описати та проаналізувати будь-яке психічне явище, віднести його до певного компоненту структури психіки, пояснити його взаємозв'язок з іншими компонентами психіки.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У процесі вивчення психології студент повинен:

 • знати і розуміти основні поняття психології, особливості, завдання, функції, структуру, методи, часові особливості розвитку;

 • розуміти й аналізувати сутність, види, властивості, умови та закономірності розвитку психічних явищ, притаманних людині;

 • знати і розуміти основні особливості соціально-психологічних феноменів;

 • аналізувати індивідуально-психологічні властивості людини.

Змістовний МОДУЛЬ 1. ВСУП ДО ПСИХОЛОГІЇ

НЕ 1.1. Предмет, стан і структура психології. Методи психології. Періодизація історії психології. Основні напрямки сучасної зарубіжної психології.

НЕ 1.2. Розвиток психіки і свідомості.

Змістовний Модуль 2. Психологія пізнавальних процесів

НЕ 2.1. Увага. Відчуття.

НЕ 2.2. Сприймання. Пам’ять.

НЕ 2.3. Мислення. Мова та мовлення. Уява.

Змістовний Модуль 3. Емоційно-вольові процеси

НЕ 3.1. Почуття та емоції. Емоційні стани

НЕ 3.2. Воля

Змістовний Модуль 4. Психологія особистості ті діяльності

НЕ 4.1. Активність. Поведінка. Діяльність.

НЕ 4.2. Психологічна характеристика особистості. Темперамент.

НЕ 4.3. Характер. Здібності.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Загальна психологія. / За загальною редакцією академіка С.Д. Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. І доп.- Вінниця: Нова Книга, 2004, - 704 с.

 2. Майерс Д. Психология. – Мн.: ООО “Поппури”, 2001. – 848 с.

 3. Маклаков А.Г. Общая психология: Ученбник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 592 с.

 4. Немов Р.С. Психология. – В 3 кн. – Кн.1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение: Владос, 1995.

 5. Основи загальної психології // За ред. акад. АПН України, проф. С.Д.Максименка. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.

 6. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця.-К.:Либідь,1995.

 7. Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В.В.Мироненко.- М.: Просв., 1990.

 8. Психологія6 Навч. Посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-кузнецов, В.Л. Зливков та ін.: За наук. Ред.. О.В. Винославської.- Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. – 352 с.

 9. Психология. Словарь / Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского.-М.: Политиздат, 1990.

 10. Психологічний словник / За ред. В.І.Войтка. – К.: Вища школа, 1982.

 11. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К.: Радянська школа, 1968.

 12. Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2000. – 558 с.

 13. Роменець В.А. Історія психології. – К.: «Либідь», 2006, 1000 с..

 14. Рубинштейн С.Д. Основы общей психологии. – В 2 томах. – М., 1989.

 15. Алексеева М.І. Мотиви навчання учнів. - К.: Рад. шк., 1974. - 117с

 16. Алякринский Б.С. О таланте и способностях. – М.: Знание, 1971.

 17. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Техника тренировки памяти. – Екатеринбург, 1992.

 18. Бодалёв А.А. Личность и общение. – М.: Педагогика, 1983.

 19. Бодалёв А.А. Психология о личности. – М.: МГУ, 1988.

 20. Брудный А.А. Понимание и общение.- М.: Знание, 1989.- 64 с.

 21. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- М.: Просв., 1991.

 22. Выготский Л.С. История развития высших психических функций.- Собр.соч. – Т.3. – М.: Педагогика, 1983.

 23. Выготский Л.С. Мышление и речь / Избр. психол. исследования. – М., 1968.

 24. Голубева Э.А. Индивидуальные особенности памяти человека. – М., 1980.

 25. Додонов Б.И. В мире эмоций.- К.: Политиздат Украины, 1987.

 26. Донцов А.И. Психология коллектива.- М.: МГУ, 1984.

 27. Иванников В.А. К сущности волевого поведения //Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского.- М.: Просвещение, 1987.

 28. Каган М.С. Мир общения.- М.: Политиздат, 1988.

 29. Ковалёв А.Г. Самовоспитание школьников. – М.: Просвещение, 1968.

 30. Коломинский Я.Л. Алгоритмы общения // Популярная психология. Хрестоматія / Сост. В.В. Мироненко.- М.: Просв.,1990 .

 31. Коломинский Я.Л. Человек среди людей. – Минск: Нар.света, 1987.

 32. Кон И.С. В поисках себя. – М.: Политиздат, 1984.

 33. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад.школа, 1989.

 34. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст.- М.: Пед-ка, 1971.

 35. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Вища школа, 1989.

 36. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1977.

 37. Личко А.Е.Подростковая психиатрия.- Л.Медицина, 1985.

 38. Лоуэн Александр. Физическая динамика структуры характера. - М.: ПАНИ, 1997.

 39. Лук А.Н. Психология творчества.- М.: Наука, 1978.

 40. Мудрик А.В. Время поисков и решений или старшеклассникам о них самих. - М.: Просвещение, 1990.

 41. Очерки теории темперамента / Под ред. В.С. Мерлина. - Пермь, 1973.- 290 с.

 42. Пекелис В. Твои возможности, человек!. - М.: Знание., 1986.-270 с.

 43. Петровский А., Петровский В. «Я» в «других» и «другие» во «мне».// Популярная психология. Хрестоматия / Сост. В.В. Мироненко.- М.: Просвещение, 1990.

 44. Полуянов Ю.А. Воображение и способности.- М.:3н., 1982.

 45. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия. - Самара, Бахрах, 1997.-640 с.

 46. Психология личности в трудах отечественных психологов/ Составитель Куликов Л.В.-СПб: Питер,2000

 47. Психология развития личности / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Пед., 1987.

 48. Рувинский Л.И., Хохлов С.И. Как воспитать волю и характер.- М.: Просвещение, 1986.

 49. Семиченко В.А. Психические состояния. – К.: Магістр-S, 1998.

 50. Семиченко В.А. Психология общения. - К.: Магістр-S, 1998.

 51. Семиченко В.А. Психология речи.- К. : Магистр-8,1998.

 52. Семиченко В.А. Психология эмоций. - К.: Магістр-S, 1999.

 53. Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. – М.: Просвещение, 1968.

 54. Фрейд Зигмунд. Я и Оно. - М.: Метгэм, 1990.- 54 с.

Оцінювання: іспит

Іноземна мова

Шифр дисципліни - 6.050.100

Курс - 1, 2; семестр -1, 2, 3, 4; всього годин - 306 год.; на тиждень -1сем.- 3 год., 2, 3, 4 сем. - 2 год.; 8,5 кредитів.

Обов'язковаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 4. European Credit Transfer System (5)

  Документ
  що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) ДИСЦИПЛІНИ Гуманітарні та соціально-економічні
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..