Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Определяя для себя направления, в которых необходимы инновации в школе, необходимо четко представлять себе конечный результат. Если Программы развити...полностью>>
'Документ'
В настоящее время в Санкт-Петербурге действует программа «Толерантность», направленная на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профи...полностью>>
'Реферат'
Розвиток комах з повним перетворенням розглянемо на прикладі хруща травневого. При такому розвитку із яєць виходить личинка, яка ні зовнішнім виглядо...полностью>>
'Документ'
Объявление об осуществлении государственных закупок расходных материалов (носителей) для Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахст...полностью>>

Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

- провадити аналіз науково-експериментальних даних;

- формулювати висновки та пропозиції;

- оформляти наукові звіти, наукові праці, в т. ч. магістерські роботи;

- працювати із різноманітними джерелами інформації;

- застосовувати у наукових дослідженнях новітні засоби і технології опрацювання інформації;

- організовувати робоче місце і режим роботи науковця;

- здійснювати захист наукових робіт.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями

Змістовний модуль 1

Наука і наукові дослідження

НЕ 1.1. Феномен науки і наукова діяльність. Мета, структура і предмет курсу. Предмет і сутність науки та її головна функція. Поняття, цілі і функції науки. Структурні елементи науки, їх характеристика. Наукознавство як система знань. Проблеми класифікації науки. Основні риси науковця. Особливості розумової праці. Організація науково-дослідної діяльності в Україні. Міжнародна науково-технічна співпраця України.

НЕ 1.2. Методологічні засади науково-дослідної діяльності. Вихідні поняття методології й методики наукових досліджень. Методологія теоретичних досліджень. Методологія досліджень емпіричного рівня. Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень. Теорія і практика досліджень у землевпорядкуванні. Поняття, види й етапи конкретного дослідження у землевпорядженні. Функції і структура програми землевпорядних досліджень.

Змістовний модуль 2.

Методи й методики наукових досліджень.

НЕ 2.1. Основні методи наукових досліджень. Поняття наукового методу та його основні характеристики. Системне застосування методів дослідження. Загальнонаукові методи. Логічні закони та правила. Правила аргументації. Конкретно-наукові методи. Методи моделювання. Картографічний метод дослідження. Методи спеціальні. Методи дослідження у землевпорядкуванні. Методичні прийоми і засоби землевпорядних досліджень.

НЕ 2.2. Організація і технологія наукового дослідження. Поняття організації і технології наукового дослідження. Етапи дослідження. Вибір напряму, проблеми та вимоги до теми наукового дослідження. Визначення ефективності наукових досліджень. Системний підхід у науково-пошуковій діяльності. Поняття, загальна характеристика і вимоги до оформлення науково-дослідних робіт( наукових звітів, курсових і магістерських робіт, наукових статей і праць, кандидатських дисертацій тощо).

НЕ 2.3. Інформаційне забезпечення науково-дослідницької роботи. Роль інформації у наукових дослідженнях. Суть і види науково-технічної інформації. Класифікація наукових документів, їх структура і призначення. Методи пошуку, збору і систематизації наукової інформації. Аналіз та інтерпретація інформації. Організація роботи з науковою літературою. Форми обміну науковою інформацією. Організація роботи дослідницького колективу (науково-дослідної лабораторії) землевпорядної організації (установи).

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

 • Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2006. – 206 с.

 • Мороз С. А., Онопрієнко В. І., Бортник С. Ю. Методологія географічної науки: Навч. посібник. – К. : Заповіт, 1997. – 333 с.

 • Гайдучок В. М., Затхей Б. І., Лінник М. К. Теорія і технологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2006. – 232 с.

 • Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 317 с.

 • Актуальні питання методології та практики науково-технічної політики / За ред. Б.А. Малицького. – К.: УкрІНТЕІ, 2001. – 201 с

 • Альтшуллер Г. С. и др. Поиск новых идей от озарения к технологии. – Кишинев: Картя Молдаваняске, – 1989. – 381 с.

 • Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. посіб. для студ. та викл. ВНЗ / Київський держ. лінгв. ун-т. – К.: Форум, 2000. – 270 с.

 • Берлянт А.М. Картографический метод исследования. – М.: Изд-во МГУ. – 1978.

 • Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. – К. – Вища школа, – 2000. – 271 с.

 • Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підруч. для бакалаврів, магістрів і аспірантів екон. спец. ВНЗ. – К.: АБУ, 2002. – 480с.

 • Бондаренко Е.Л. Картографічне моделювання суспільно-географічних процесів. Вінниця: МКФ, 2004. – 40 с.

 • Горбатенко І. Ю., Івашина Г. О. Основи наукових досліджень. Підручник. – Херсон: 2001. – 176 с.

 • Грищенко I. М., Григоренко О. М., Борисейко В. А Основи наукових досліджень. – Навчальний посібник – К.: КНТЕУ, 2001. 212 с.

 • Довідник здобувача наукового ступеня: Зб.нормат. док. та інформ. мат. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І. Цеков;Передмова до 3-го вид. Р.В. Бойка. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Ред. "Бюлетеня ВАК України": Вид-во "Толока", 2003. – 69 с.

 • Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции по теории графов. – М.: Наука, 1990.

 • Єріна А. М.г Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень. – Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2004. – 212 с.

 • Жуков В.Т., Сербенюк С.Н., Тикунов В.С. Математико-картографическое моделирование в географии, – М.: Мысль, 1980.

 • Застосування інформаційних технологій в управлінні навколишнім середовищем / Відп. ред. В. Чабанюк. – К.: Мінекобезпеки України / ІС ГЕО, 1998. – 125 с.

 • Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Е. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник / За ред. акад. Д. М. Гродзинського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – 200с.

 • Картографические исследования природопользования (теория и практика работ) // Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.Н. и др. / Отв. ред. А.П. Золовский. – К.: Наук. думка, 1991. – 212 с.

 • Кияк В.Р. Методи, алгоритми та моделі інформаційних технологій наукового прогнозування: Гранти і пріоритети для фундаментальних досліджень. – К.: УкрІНТЕІ, 2001. – 170 с.

 • Ковальчук Р. В., Моїсеєв Л. М. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. – К.: 2004. – 216 с.

 • Козаченко Т. І. та ін. Картографічне моделювання: Навчальний посібник / Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, А.М. Молочко; Під ред. А.П. Золовського. – Вінниця: Антексу-У ЛТД, 1999.

 • Краевский В.В. Методология научного исследования. – СПб.: СПбГУП, 2001. – 148 с.

 • Кулицъкий СП. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

 • Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К.: Вид-во Нац. пед. ін-ту, 1997. –56 с.

 • Муравьев А.И., Мирзоев Р.Г., Харченко А.Ф. Информатизация научных исследований в экономике / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. – СПб.: Изд-во СПб. ГУЭФ, 2000. –363 с.

 • Наукова новизна в економічних дослідженнях // Бюлетень ВАК України. – 2002. – № 10. – С. 34–35.

 • Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Держкомстат. – К., 2003. – 340 с.

 • Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: У 2 кн. / За ред. ЮЛ. Горобця, М.І. Панова. – X.: Право, 2001. – Кн. 1. – 784 с

 • Нормування науково-дослідних, дослідно конструкторських і експериментальних робіт / П.С. Харів, Н.М. Яценко, І.М. Бойчик таін.; За ред.П.С. Харіва – Т., 1996. – 32 с.

 • Пастух І. М. Особливості технології моделювання багатофакторних залежностей. – Проблеми трибології, № 1, 2004. – с. 97–101.

 • Перспективи інноваційного розвитку України: Зб. наук. ст. / За ред. Я.А. Жаліла. – К.: Альтерпрес, 2002. – 160 с.

 • Прогнозування і розробка програм: Методич. посіб. / В.Ф. Беседін та ін.; За ред. В.Ф. Беседіна. – К.: Наук, світ, 2000. – 468 с.

 • П'ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К.: 2003. – 116 с.

 • Сафонов А.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2000. – 168 с.

 • Свердан М. Р. Основи наукових досліджень. – Практикум, – Чернівці. – Рута, – 2003. – 192 с.

 • Середа Л. П., Павленко B.C., Чернілевський Д.В. Основи інженерно-технічної творчості та наукових досліджень. – Навчальний посібник. – К. – УСДО, – 1994. – 136 с.

 • Становление научной системы Украины: информационно-аналитические материалы / Под науч.ред. А.П. Шлапака, Я.С. Яцкива. – К.: ЦИНТП иИН им. Г.М. Доброва НАН Украины, 2001. – 34 с.

 • Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

 • Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Методичні поради / Авт.-упоряд. Л.А. Пономаренко; Літ. ред. С.С. Зінчук. –2-ге вид., випр. і доп. – К.: Толока, 2001. – 80 с.

Управління земельними ресурсами

Курс - 5; семестр - 9; всього годин - 180; на тиждень - 2 год..; (л/с); 5 кредиту

Обов’язкова

Мета викладання дисципліни: підготовка студентів до самостійної управлінської діяльності в системі органів влади України у сферіземельних відносин.

Завдання вивчення дисципліни – вивчити сучасну систему органів влади України, оволодіти законодавчою і нормативною базою щодо управління земельними ресурсами, опанувати технологіями та процедурами підготовки прийняття рішень у галузі земельних відносин, екологобезпечного та раціонального використання земельного фонду України.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

Студент повинен знати законодавчу та нормативну базу галузі управління земельними ресурсами, систему органів влади на всіх рівнях, процедури обгрунтування та підготовки управлінських рішень спрямованих на раціональне, екологобезпечне використання земельних ресурсів, розвиток народного господарства в Україні.

Студент має вміти – самостійно збирати, аналізувати та формувати необхідну земельно-кадастрову інформацію, розробляти та обгрунтувати органам влади любих рівнів пропозиції та проектні рішення щодо ефективного управління земельними ресурсами, їх раціональне використання, розуміти зв’язки земельних відносин з іншими галузями народного господарства в Україні в рамках чіткого дотримання вимог до процедур та норм чинного законодавства.

Модуль №1

Історичні передумови розвитку управління земельними ресурсами (УЗР). Наукові основи та методи управління земельними ресурсами.

НЕ1.1 Історичні передумови розвитку УЗР на сучасному етапі в Україні. Об’єкти та суб’єкти УЗР. Історія еволюції УЗР. Управління земельними ресурсами в Україні. Поняття та мета УЗР.

НЕ1.2 Зміст, завдання, функції, та принципи УЗР. Концепція сучасногоУЗР. Зміст, завдання, функції, принципи, концепції сучасного УЗР.

НЕ1.3. Основні методи УЗР. Поняття методів УЗР. Метод системного аналізу. Метод землеустрою. Метод моделювання. Програмно-цільовий метод. Оцінка ефективності УЗР.

Модуль №2

Основні підходи та механізми УЗР

НЕ2.1 Основні підходи до формування механізмів УЗР та його особлвості на різних рівнях. Основні підходи до формування механізмів УЗР.Механізм УЗР на регіональному рівні. Механізм УЗР на місцевому та локальному рівнях. Особливості УЗР в містах.

НЕ2.2 Різновиди землевпорядних механізмів УЗР. Правові механізми. Організаційні механізми. Економічні механізми. Землевпорядні механізми УЗР. Фінансове забезпечення.

НЕ2.3 Особливості УЗР різного цільового призначеннярізних форм власності. Категорія земель як інструментарій УЗР. Цінністі та інвестиційна привабливість. УЗР сільськогосподарського призначення. УЗР населених пунктів. УЗР лісогосподарського призначення. УЗР водного фонду. УЗР іншого несільськогосподарського призначення. Специфіка УЗР різних форм власності.

Модуль №3

Організаційна стурктура УЗР

НЕ3.1.Моделювання організаційної структури УЗР у відповідності до концепії розвитку земельних відносин. Принципи тапідходи до проектування організаційної системиУЗР на різних рівнях. Методи проектування організаційної системи УЗР на різних рівнях. Вимоги до організаційних структур УЗР.

Перспективи розвитку УЗР.

Рекомендована література

 1. Конституція України (із змінами). – К.. 1996.

 2. Земельний кодекс України (із змінами). – Черніві, 2001. – 94 с.

 3. Закон України «Про землеустрій» від 19.06.2003 р. № 962-ІV // Відомості ВРУ, - 2003, №39, Ст. 349.

 4. Закон України «про Державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003р. № 963 ІV // Відомості ВРУ, - 2003, №39, Ст. 350.

 5. проект закону України «Про державнийземельний кадастр», прийняттяВРУ 16.04.2008.

 6. Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами вумовах ринкової економіки. –Чернівці: «Прут», 2002. – 124 с.

 7. Дорош О.С. Управіння земельними ресурсами на ргіональному рівні. – К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2005. – 212 с.

 8. Третяк А.М., Дорош О.С. Управління земельними ресурсами. Навчальний посібник. – К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2006. – 482 с.

 9. Третяк А.М., Бамбіндра Д.І. земельні ресурси України та їх використання. К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2003. – 143 с.

 10. Конотопцев О.С. Державнеуправління у сфері земельних відносин. Методчний посібник, рукопи. – К.. 2008. – 69 с.

Цифрова картографія

Курс - 5; семестр - 10; всього годин -108; на тиждень - 6 год..; (л/с); 2 кредиту

Шифр дисципліни - 7.070904 /00/ ПП1.4

Обов’язкова

Викладацький склад: Скрипник Ярослав Петрович – доцент.

Мета викладання дисципліни: вивчення ГІС-технологій здійснення цифрового картографування у землевпорядженні та огляд сучасних підходів щодо проектування та впровадження ЗІС. Набуття практичних навичок реалізації конкретних землевпорядних завдань засобами геоінформаційних технологій, зокрема на основі цифрового картографування. Як засоби практичного використання розглядаються різноманітні сучасні ГІС і ГІС-технології та програмні продукти: MapInfo, Easy Trace, ГІС Панорама, GIS-6, Acad9Map3d, ArcGIS та ін.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • рівень і структурно-функціональні особливості геоінформаційного та цифрового картографування в Україні;

 • методику цифрового картографування;

 • загальні риси структури, класифікацію і шляхи використання ГІС;

 • види, властивості, структуру, форми подання та відображення геопросторової інформації;

 • принципові основи створення та функціонування ГІС;

 • інтерфейс ГІС, моделі, формати даних, введення просторових даних і організацію запитів в ГІС;

 • функціональні можливості та принципи функціонування і використання найуживаніших у землевпорядкуванні ГІС і ГІС-технологій.

Вміти:

 • здійснювати збір просторових даних;

 • проектувати географічні бази і банки даних і володіти технологією Інтернет-картографування;

 • самостійно використовувати комп’ютерні технології для вирішення науково-дослідних і виробничих завдань у землевпорядженні;

 • створювати картографічний дизайн в ГІС-пакетах;

 • застосовувати методи математико-статистичного і просторового моделювання на основі ГІС;

 • працювати у середовищі таких ГІС: MapInfo 6 (7, 8); Панорама 7; Acad9Map3d, ArcGIS та ін.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями

Змістовний модуль 1

Сутнісні аспекти цифрового картографування.

НЕ 1.1. Вступ до курсу. Мета, структура, предмет і значення курсу. Основні терміни і визначення. Місце цифрового картографування у геоінформатиці та зв’язок з ГІС. Міждисциплінарні зв’язки. Цифрова картографія і землеустрій. Розвиток цифрової картографії у світі і в Україні.

НЕ 1.2. Систематизація сучасних картографічних творів. Сучасні картографічні твори – як результат впливу ГІС-технологій. Традиційна і електронна карти: аналогії і відмінності.

Багатошарові моделі. Карта як комплексна інформаційна модель і інформаційна система. Інтернет-карти, 3-D моделі, анімації. Інтеграція високих технологій при створенні сучасних картографічних творів. Автоматизація процесу картографування. Мультимедія у картографії при дослідженні, відображенні і вивченні.

НЕ 1.3. Призначення, структура і функції ГІС та їх роль у цифровому картографуванні. Сучасні підходи у картоскладанні. Розробка змісту карти за класифікацією об’єктів електронної карти. Інтерактивність. Інтеграція методів складання карт. Оперативність. Оцінка якості, точності і редагування цифрових карт. Картографічний дизайн цифрових карт. Сутність і принципи картографічного дизайну. Використання нових засобів зображення і дизайну. Засоби картографічного дизайну. Принципи і особливості картографічного дизайну сучасних електронних карт

Змістовний модуль 2.

Основи ГІС-технологій, бази даних і землеустрій.

НЕ 2.1. Організація і введення даних в ГІС. Атрибутивні дані і бази даних. Моделі даних: ієрархічна, мережна, реляційна, об’єктно-орієнтована. Функціонування і керування базами даних. СКБД: зміст, різновиди, структура, особливості функціонування і використання. Джерела вхідних даних для ГІС: картографічні матеріали, дані ДЗЗ, дані електронних геодезичних приладів, джерела атрибутивних даних та ін. Порівняльна характеристика методів отримання і особливості даних ДЗЗ і ГПЗ. Системи ГПЗ та використання їхніх даних в ГІС. Способи і технології цифрування інформації: сканування, векторизування, геокодування, апаратне та екранне дигітизування. Програмне забезпечення цифрування даних. Принципи функціонування програм типу Easy Trace. Редагування і поновлення інформації. Методи автоматизованої генералізації. Контроль якості створення цифрових карт. Роль БД у цифровій картографії. Основи теорії баз даних. БД і цифрове картографування. Сучасні програмні засоби СКБД. Загальна характеристика пристроїв введення інформації в БД.

НЕ 2.2. Аналізи і розрахунки в ГІС. Загальна характеристика аналітичних можливостей ГІС. Управління і маніпулювання картографічними даними. Просторові запити. Картометричні операції. Операції вибору. Класифікація і рекласифікація. Картографічна алгебра. Статистичний аналіз. Просторовий аналіз. Оверлейний аналіз. Мережовий аналіз. Аналіз даних землевпорядного змісту. Принципи і методи застосування у землевпорядкуванні таких методів ГІС-аналізу: статистичних; методів картографічної алгебри; оверлейного; мережового; просторового.

НЕ 2.3. Моделювання поверхонь в ГІС. Представлення неперервних поверхонь. Основні характеристики поверхонь. Матриці висот, ізолінії. Модель даних TIN. Просторова інтерполяція. Детерміновані і локально-стохастичні методи інтерполяції просторової інформації і геостатистичне моделювання. Вибір методу інтерполяції. Цифрові моделі рельєфу місцевості. Спеціалізоване програмне забезпечення для створення ЦМР. Аналіз рельєфу. Геостатистичний аналіз і моделювання: загальні риси. Сутність геостатистичного аналізу і моделювання. Роль ЦМР у землевпорядкуванні і кадастрі. Спеціалізоване програмне забезпечення для створення ЦМР. ЦМР у землевпорядкуванні: функції, методи створення і застосуванння.

НЕ 2.4. Класифікація і особливості програмних засобів цифрового картографування. Програмні засоби для роботи з просторовими даними. ГІС-забезпечення ESRI (США): ArcView, ArcInfo. ГІС-забезпечення Autodesk. ГІС-пакет MapInfo Professional. Відмінності ГІС від систем автоматизованого проектування. Програмні пакети GeoniCS. ГІС-пакет IDRISI. Пакет PCRaster. Пакет GeoDraw/GeoGraph. Програми цифрового картографування Digitals. Системи автоматизованого введення картографічної інформації (векторизатори): EasyTrace, MapEdit. Програмні засоби цифрового картографування, що застосовують у землеустрої в Україні.

НЕ 2.5. Представлення інформації в ГІС. Загальні принципи візуалізації інформації в ІС. Методи і технології візуалізації інформації: екранні шари, вікна, представлення векторних об’єктів, поверхні і растрові об’єкти. Тематичне картографування в ГІС: картодіаграми, ранжовані діапазони, діаграми, точковий спосіб, легенди карт тощо. Карти як результат і засіб візуалізації. Програмні і технічні засоби візуалізації картографічної інформації. Системи автоматизованого картографування. Настільні картографічні системи. Електронне видання карт. Представлення цифрової картографічної інформації у землеустрої. Програмні і технічні засоби візуалізації землевпорядної картографічної інформації.

НЕ 2.6. Сучасні технології організації доступу до даних в ГІС. Обмін даними і динамічні зв’язки між ними. Клієнт-серверна технологія. Просторові бази даних колективного користування. Метадані: зміст, принципи функціонування і використання. Віддалений доступ до баз даних з використанням телекомунікацій. Обмін даними при здійсненні землеустрою території. Використання метаданих у землеустрої.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

1. ArcGIS9. Начало работы в ArcGIS. – ESRI. ­– 1999-2004. – електронний посібник.

2. AutoCADMap3D2009. Руководство пользователя. –Autodesk – електронний посібник

3. AutoCADMap3D2009. Учебные пособия. –Autodesk – електронний посібник

4. Андреев А. и др. MS Windows XP: Home Edition & Professional. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003.

5. Берлянт А.М. Геоиконика. – М.: Астрея, 1996.

6. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. – М.: Астрея, 1997.

7. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

8. Богумирский Б. Энциклопедия Windows 98 (второе издание) – СПб: Питер Ком, 1999.

9. Бугаевский Л. М., Цветков В. Я. Геоинформационные системы: Учебное пособие для вузов. – М. : 2000. – 22 с.

10. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. Т.6. Географические и земельные информационные системы. – М.: КолосС, 2006. – 400с.

11. Вейскас Дж. Эффективная работа Microsoft Access 97. - СПб: Питер Ком, 1999.

12. Геоинформатика / А. Д. Иванников, В. П. Кулагин, А. Н. Тихонов, В. Я. Цветков. – М. : МАКС Пресс, 2001. – 349 с.

13. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта и А.В. Кошкарева. – М.: ГИС-Ассоциация, 1999.

14. Геоинформационные системы с дистанционным потоком информации. / Географическое обеспечение управления народным хозяйством // Под ред. Ю.Г. Симонова. - М.: Изд-во МГУ, 1990.

15. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник. – Львів: Деол, 2001. - 224с.

16. ДеМерс, Майкл Н. Географические информационные системы. основы: Пер. с англ. – М.: Дата+, 1999. – 491 с.

17. Дженнингс Роджер. Использование Access 97. – К.; М.; СПб.: Издат. дом “Вильямс”, 1998.

18. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ „Академія”, 2002.

19. Добряк Д. Автоматизированная земельная информационная система // Международный сельскохозяйственный журнал. 1995, №6.

20. Єршов В.П., Гора І.М. Автоматизовані земельні інформаційні системи / Навч. посіб. – К.: НАУ, 1999.

21. Застосування інформаційних технологій в управлінні навколишнім середовищем / Відп. ред. В. Чабанюк. – К.: Мінекобезпеки України / ІС ГЕО, 1998. – 125 с.

22. ИНВЕНТ-ГРАД. Система автоматизированной обработки результатов топографо-геодезических и кадастровых работ, выполняемых при инвентаризации земель. Руководство пользователя. Версия 2.007. – Киев, 2001.

23. Инструментарий геоинформационных систем: Справочное пособие / Бусыгин Б.С., Гаркуша Н.Н., Середин Е.С., Гаевенко А.Ю. – К.: ЕСОММ Со., 2000. – 105 с.

24. Информатика. Базовый курс / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб., 1998.

25. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред. О.І. Пушкаря – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

26. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Е. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник / За ред. акад. Д. М. Гродзинського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – 200с.

27. Кислов В. Государственная автоматизированная система земельного кадастра Российской Федерации // Международный сельскохозяй­ственный журнал. 1995, №6.

28. Купрова Т.А. Создание и программирование баз данных средствами СУБД Base III Plus, Fox Base Plus, Clipper. - М.: Мир, 1991.

29. Олтман Р. Corel DRAW 8. Полное руководство: Пер. с англ. – М.: ЭНТРОП, К.: ВЕК+ 1998.

30. Полещук Н.Н., Савельева В.А. Самоучитель AutoCAD 2006. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 704 с.

31. Руководство пользователя. MapInfo Professional. – MapInfo Corporation? Troy, New York. – 2000.

32. Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 276 с.

33. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навч. посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с.

34. Сербенюк С.Н. Картография и геоинформатика - их взаимодействие. - М.: Изд-во МГУ, 1990.

35. Скрипник Я.П. Основи геоінформаційних технологій. Методичні вказівки та завдання до практичних і лабораторних робіт – Чернівці: Рута, 2004. – 44с.

36. Стразницкас М. PhotoShop 5.5 для подготовки Web-графики. Учебный курс. – СПб: Питер, 2000.

37. Фаронов В.В. Система программирования Delphi. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003.

38. Хасхольд В. Введение в городские ГИС. – М., 1997.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 4. European Credit Transfer System (5)

  Документ
  що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) ДИСЦИПЛІНИ Гуманітарні та соціально-економічні
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..