Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
повышения квалификации педагогических работников государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального ...полностью>>
'Реферат'
ВЗАМЕН Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), частей I и IV (применительно к экономической деятельности) Общероссийского кл...полностью>>
'Документ'
Каждый год на закупку тепла, света, горячей и холодной воды для бюджетных учреждений государство тратит астрономическую сумму – более 350 млрд. руб.,...полностью>>
'Документ'
«Мить, ну как помощь нужна будет зови!»-дружелюбно сказал сталкер в комбезе.-«И смотри, Сидорович-жук за арты цену занижать будет. Не стормози - потор...полностью>>

Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У зв'язку зі створенням та використанням об'єктів інтелектуальної власності неминуче виникають відносини правового характеру. Для стимулювання розвитку продуктивних сил, науки, техніки, мистецтва, освіти людство на відповідному етапі свого розвитку винайшло і стало застосовувати патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, свідоцтво на товарний знак і знак обслуговування, копірайт на художні, літературні та наукові твори, а також встановило правову охорону секретів виробництва, зазначень походження товарів, топографій інтегральних мікросхем та захист наукової продукції.

Мета та завдання навчального курсу "Патентування та ліцензування" – ознайомлення студентів з основними нормами законодавства України та провідних держав світу у сфері інтелектуальної власності та основними засобами захисту наукових пріоритетів.

Студент повинен знати:

 • законодавство України у сфері інтелектуальної власності;

 • специфіку застосування підзаконних актів України у сфері патентуванні та ліцензування;

 • основні документи, повязані з захистом прав на наукову продукцію

Студент повинен вміти:

 • орієнтуватися у законодавстві України та зарубіжних країн з інтелектуальної власності

 • на практиці застосовувати здобуті знання;

 • оформляти патенти та наукові винаходи;

 • здійснювати патентний пошук та робити висновки з нього.

Модуль №1.

НЕ1.1. Охорона винаходів (корисних моделей), сортів рослин, промислових зразків і топографій інтегральних мікросхем в Україні та США

Об'єкти винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Умови патентоспроможності. Формальна експертиза та експертиза по суті заявленого рішення. Права, що надаються патентом. Відповідальність за порушення виключних прав патентовласників. Відмінність між винаходами, корисними моделями і промисловими зразками як об'єктами промислової власності.

Правова охорона сортів рослин. Службові винаходи. Специфіка правової охорони топографій інтегральних мікросхем.

НЕ1.2. Правові засади охорони знаків для товарів, послуг і зазначень походження товарів в Україні та США

Правове регулювання товарних знаків у колишньому СРСР.

Об'єкти правової охорони згідно з чинним законодавством України. Вимоги до товарних знаків в Україні. Реєстрація товарних знаків українських заявників за кордоном. Відповідальність за порушення прав власника свідоцтва на товарний знак в Україні.

Акт Ленхема 1946 р. Перетворення малюнка у символ. Поняття товарного знака у США. Право на фірмове найменування у СІНА.

Специфіка охорони товарних знаків у контексті англосаксонської системи права. Уступка товарного знака у США. Втрата права на знак у США. Нереєстрабельні позначення за правом США. "Вторинне значення" товарного знака у СІНА. Недобросовісна конкуренція і товарний знак. Відповідальність за порушення прав власників товарних знаків у США.

Правова охорона "торговельного вбрання" {trade dress) у США.

Сертифікаційні марки у США. Правова охорона зазначень походження товарів в Україні.

НЕ1.3. Охорона авторського права і суміжних прав в Україні та США

Авторське право радянського періоду. Поняття "авторське право" згідно з чинним законодавством України. Суміжні права в Україні. Види творів, що охороняються в Україні авторським правом. Державна реєстрація авторських прав в Україні. Відповідальність за порушення авторських прав в Україні.

Англосаксонська система права і копірайт. Акт про копірайт 1976 р.

Критерії, яким мають відповідати у СІНА копірайтоспроможні твори. Виключні права власника копірайту у США. Добропорядне використання чужих творів за правом СІНА.

Автор — первинний володілець копірайту. Порушення прав власників копірайту та правовий механізм боротьби з цим явищем у США.

НЕ1.4. Правова охорона секретів виробництва (ноу-хау) в Україні та США

Вітчизняна правова база про секрети виробництва. Ноу-хау, шоу-хау у США.

Незаконне одержання секретів виробництва — один з видів недобросовісної конкуренції у США. Способи незаконного одержання секретів виробництва. Відповідальність за незаконне одержання секретів виробництва у США і Україні.

Модуль №2.

НЕ2.1. Ліцензійне використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин і топографій інтегральних мікросхем в Україні та за кордоном

Зарубіжне патентування і ліцензування за часів СРСР. Ліцензія як своєрідна "оренда" патенту. Види ліцензійних платежів. Виключні і не-виключні ліцензії. Ліцензування патентів і антимонопольне законодавство США та Європейського Союзу. Патентні пули та перехресне ліцензування. Патентне ліцензування у США. Вичерпування прав патентовла-сника першим уповноваженим продажем відповідного продукту.

Нормативна база ліцензійної діяльності в Україні.

НЕ2.2. Використання на ліцензійній основі в Україні та за кордоном товарних знаків та інших позначень комерційного характеру

Товарний знак як символ гудвілу. Зміст ліцензійної угоди на право використання товарного знака (знака обслуговування). Теорії джерела та якості товарного знака. "Голе" ліцензування. Франчиза. Види франчизи у СІНА. Франчизне регулювання в Європейському Союзі.

Ліцензування торговельних найменувань та сертифікаційних марок.

НЕ2.3. Ліцензування в Україні та за кордоном копірайтних творів

Незалежність авторського права і права власності на матеріальний об'єкт, у якому виражено твір. Види передачі права володіння копірайтом у СІНА. Письмова форма передачі права володіння копірайтом. Невиключна ліцензія. Принцип розподільності копірайту. Ліцензування копірайту у США. Надання виключних та невиключних ліцензій згідно із законодавством України. Авторський договір в Україні.

Службові твори. Ліцензування прав, суміжних з авторським.

НЕ2.4. Ліцензійне використання секретів виробництва в Україні та за кордоном

Загальні питання ліцензування секретів виробництва. Цехове право і секрети виробництва у СІНА. Промислове шпигунство. Неправомірне присвоєння секретів виробництва і правомірний зворотний інжиніринг. Охорона секретів виробництва і антимонопольне законодавство в Європейському співтоваристві.

Сучасна нормативна база України щодо секретів виробництва.

Рекомендована література

 1. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 8.

 2. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 р. // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 28.

 3. Андрощук Г. А., Работягоеа П. И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учеб. пособие. — К: МАУП, 1999. — 216 с.

 4. Андрощук Г. А., Пахаренко А. П. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии.

  1. К: Таксон, 1997. — 112 с.

 1. Брижко В. М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна. — К.: Нац. агентство з питань інформатизації при Президентові України, 1996. — 186 с.

 2. Брыжко В. М., Заегородний А. Ф., Пичкур А. В. Лицензирова-ние прав и патентование научно-технологической продукции. — К.: УААН, 1994. — 202 с.

 3. Дахно II Антимонопольне право: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1998. — 352 с.

 4. Дахно И. И. Патентно-лицензионная работа. — К.: Блиц-информ, 1996.—256 с.

 5. Жаров В. О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. — К.: Вид. дім "Ін Юре", 2000. — 188 с.

 6. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності. — К.: Парлам. вид-во, 1993. — 96 с

 7. Козинец В. П., Малый В. В., Межебовский И. В. Патентоведение: Учеб. пособие. — Днепропетровск.: НМетАУ, 2000. — 253 с.

 8. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук.-практ. вид.: У 4 т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Вид. дім "ІнЮре", 1999. — 1968 с.

 9. Інтелектуальна власність: Нормативно-правові акти / За заг. ред. В. Л. Петрова, О. Д. Святоцького. — К.: Вид. дім "Ін Юре", 1999.

Організація та прогнозування АПК

Курс - 5; семестр - 9; всього годин - 54; на тиждень - 1 год..; (л/с); 1 кредиту

Шифр дисципліни8.070904/00/ ПН2.5

Обов’язкова

Викладацький складдоц. кан. геогр. наук Сухий Петро Олексійович

Мета викладання дисципліни: формування у студентів знань про суспільно-географічні особливості становлення та розвитку агропромислових та агропродовольчих комплексів за умов переходу до ринкових відносин. Вивчення курсу сприяє підготовці спеціалістів до роботи в умовах господарської свободи й самостійності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- особливості формування і розвитку агропромислових та агропродовольчих комплексів;

- сфери АПК, їх роль у його розвитку;

- особливості формування виробничої та соціальної інфраструктури АПК; продуктові підкомплекси як основу організації агропромислових формувань;

- дію економічних механізмів у розвитку АПК України та зарубіжних країн;

Уміти:

- аналізувати системи державних прогнозів програм і планів соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу України;

- прогнозувати і планувати розвиток систем ведення сільського господарства;

- розробляти моделі регіональних і продуктивних підкомплексів;

- складати бізнес-плани розвитку основних складових комплексу.

Змістовний модуль 1.

НЕ 1.1 Вступ. Формування АПК – об’єктивний процес поглиблення суспільного поділу праці

Передумови та фактори винекнення і становлення агропромислового комплексу. Стадії розвитку агропромислового комплексу. Загальна оцінка процесу розвитку АПК в Україні. Агропромислова інтеграція та її суть. Технологічний процес агропромислового виробництва. Якісна оцінка процесу агропромислової інтеграції. Фактори і види зв’язків агропромислової інтеграції. Агропромислове виробництво та його особливості. Протиріччя агропромислового виробництва. Переваги агропромислового виробництва. Особливості входження АПК в ринкові умови.

НЕ1.2 АПК – логічне звершення процесу агропромислової інтеграції.

Агропромисловий комплекс та його суть. Особливості АПК. Завдання АПК. Поняття про структуру НГ АПК. Основні аспекти структурної побудови АПК. Функціонально-галузева стуктура АПК. Кінцева продукція АПК. Місце АПК в єдиному народно-господарському комплексі. Критерії і показники ефективності функціонування АПК.

НЕ1.3 Перша сфера. Її роль у розвитку АПК.

Об’єктивна необхідність виділення в ТП АПВ самостійної ланки – І сфери АПК. Галузевий склад І сфери. Особливості І сфери АПК. Техніко-технологічні вимоги до підприємств і галузей І сфери. Основи формування ринку матеріально-технічних ресурсів.

НЕ1.4 Друга сфера – головна ланка агропромислового комплексу.

Фактори, що обумовили центральне місце сільського господарства і структурі АПК. Загальна соціально-економічна характеристика сільського господарства. Особливості сільськогосподарського виробництва. Ресурси сільського господарства та особливості їх відтворення. Загальна характеристика головних ресурсів сільського господарства України. Земельні ресурси. Водні ресурси. Трудові ресурси. Матеріально-технічні ресурси. Інтенсифікація сільського господарства – головний шлях ефективного використання ресурсів. Сільське господарство в системі ринкових відносин в АПК.

НЕ 1.5 Третя сфера та її роль у створенні кінцевого продукту АПК.

Економічна сіть, особливості і роль ІІІ сфери в доведенні до споживача кінцевого продукту АПК. Система заготівлі та зберігання сировини – поєднувальна ланка між її виробництвом і промисловою переробкою. Особливості організації заготівель в умовах ринкових перетворень. Вибір форм і методів заготівлі сільськогосподарської продукції. Формування механізму економічних відносин у системі заготівлі сільськогосподарської продукції. Переробка сільськогосподарської продукції – центральна ланка ІІІ сфери АПК. Політика узгоджень як обов’язковий елемент агробізнесу. Склад і класифікація переробних галузей та їх вимоги до сільськогосподарської сировини. Збалансованість потужностей сировинних зон і переробних підприємств. Система оцінювання діяльності переробних підприємств. Торгівля – завершальна ланка ІІІ сфери АПК. Маркетинг і системі функціонування ІІІ сфери АПК. Продовольча проблема і продовольча безпека.

Змістовний модуль 2.

НЕ 2.1 Виробнича інфраструктура та її функціональне призначення.

Суть, особливості та основні види інфраструктури. Виробнича інфраструктура АПК та її галузевий склад. Агросервіс і системі виробничої інфраструктури АПК. Агросервіс та його завдання в сучасних умовах розвитку АПК. Місце агросервісу в сучасній технічній політиці АПК. Особливості функціонування окремих напрямів агросервісної діяльності. Умови функціонування агросервісу в ринковому середовищі.

НЕ 2.2 Соціальна інфраструктура АПК.

Суть і функціональне призначення соціальної інфраструктури. Особливості та галузевий склад соціальної інфраструктури. Загальна оцінка сучасного стану розвитку соціальної сфери села. Об’єктивна необхідність реанімації соціальної інфраструктури села. Основні напрями і підходи становлення сучасної соціальної сфери села в умовах ринкових трансформацій.

НЕ 2.3 Агропромислові формування та основи їх функціонування.

Економічна сіть та особливості агропромислових формувань. Передумови створення агропромислових формувань. Основні види агропромислових формувань. Господарські агропромислові формування. Територіальні агропромислові формування. Переваги агропромислових формувань. Організаційні засади створення агропромислових формувань. Обґрунтування механізму створення агропромислових формувань.

НЕ 2.4 Продуктові підкомплекси як основа організації агропромислових формувань.

Економічна суть і головні ознаки продуктових підкомплексів. Агропромисловий цикл та його роль у формуванні продуктивних вертикалей. Різновиди та особливості продуктивних підкомплексів. Організаційно-виробнича характеристика головних продуктових підкомплексів. Зернопродуктовий підкомплекс. Бурякоцукровий підкомплекс. М’ясопродуктовий підкомплекс. Ринкові перетворення в продуктових підкомплексах.

НЕ 2.5. Економічний механізм АПК.

Поняття про економічний механізм та його роль у системі АПК. Управління в системі економічного механізму АПК. Основні методологічні аспекти планування АПК. Вимоги до програмно-цільового планування. Цільові комплексні програми розвитку АПК. Цільові комплексні програми в умовах становлення ринкових відносин. Цінові та фінансово-кредитні важелі економічного механізму. Регулювання міжгалузевих відносин. Державне замовлення і роль держави у становленні економічного механізму АПК. Особливості формування економічного механізму АПК за сучасних умов. Моніторинг у системі економічного механізму.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

 1. Аграрна реформа в Україні / [П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін.]; за ред. П. І. Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.

2. Аграрний сектор України на шляху до Євроінтеграції: монографія / за ред. О. М. Бородіна. – Ужгород: ІВА, 2006. – 496 с.

3. Агропромисловий комплекс сьогодні / [С.І.Іщук, М.Д. Пістун, Д.М. Стеченко]; за ред. С.І.Іщука. – К.: Радянська школа, 1985. – 136 с.

4. Агропродовольственные рынки России: Опыт исследования [Е. Серова, И. Храмова, Н.Карлова, О.Колинько]; за ред. Е.В.Серовой. – М.: ИЭПП, 2000. – С.60-105.

5. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В. Г. Андрійчук – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

6. Балабанов Г. В. Продовольчий ринок України та суть геомаркетингового підходу до його дослідження / Г. В. Балабанов // Укр. геогр. журн. – 1998. – № 4. – С. 8–13.

7. Балян А. В. Наукове узагальнення зарубіжного досвіду в сільському господарстві / А. В. Балян – К.: Нічлава, 2000. – 222 с.

8. Будник С. В. Оптимизация агроландшафтов / С. В. Будник. – Житомир: – Изд-во ЖГУ им. И. Франка, 2007. – 311 с.

9. Джаман В. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти / Василь Джаман. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.

10. Дорогунцов С. І. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки: навч. посібник. / С. І. Дорогунцов, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко – К.: СТАФЕД – 2, 2001. – 143 с.

11. Ильина З. М. Рынки сельскохозяйственного сырья и про­довольствия / З. М. Ильина, И. В. Мирочинская. – Минск : БЭГУ, 2000. – 225 с.

12. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва / С. І. Іщук. – К.: Вид-во Паливода А. , 2002. – 260 с.

13. Канінський П. К. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств: монографія / П. К. Канівський. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 348 с.

14. Лихочвар В. В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. – Видання 2-ге, випр. / В. В. Лихочвар – К.: ЦНЛ, 2004. – 808 с.

15. Лопатинський Ю. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади / Ю. Лопатинський. – Чернівці: Рута, 2006. – 344 с.

16. Майовець Є. Й. Теорія аграрних відносин: навчальний посібник / Є. Й. Майовець. – К.: ЦНЛ, 2005. – 276 с.

17. Могильний О. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки / О. Могильний. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 430 с.

18. Національний атлас України / голова редколегії Б. Є. Патон; гол. ред. Л. Г. Руденко. – К.: ДНВП Картографія, 2008. – 604 с.

19. Нова економічна парадигма формування стратегії Національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті / за ред. П. П. Каблука. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 638 с.

20. Основи аграрної економіки / за ред. В. Галушка і Г. Хулєнбрука. – К.: Вища освіта, 2003. – 339 с.

21. Пістун М. Д. Розробка ситуаційної моделі соціально-економічного розвитку сільського регіону / М. Д. Пістун, К. В. Мезенцев, В. М. Пересекін // Еко­ном. та соц. географія: міжвід. наук. зб. – К., 1999. – Вип. 48. – С. 63–72.

22. Попов Н. А. Экономика сельскохозяйственного производства с основами рыночной агроэкономики и сельского предпринимательства: учебник / Н. А. Попов. – М.: ТАНДЕМ; ЭКМОС, 1999. – 352 с.

23. Предпринимательство в АПК: учебник. / Н. А. Попов, В. Р. Захарьин, Н. П. Карпусь, В. Ф. Федоренко. – М.: ТАНДЕМ; ЭКМОС, 2001. – 352 с.

24. Розвиток господарських формувань і організація виробництва в аграрній сфері АПК. / за ред. П. Г. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 296 с.

25. Серова Е. В. Аграрная экономика: учеб. для студ. эконом. вузов, факульт. и спец-ностей / Е. В. Серова.– М.: ГУ ВШЭ. – 2000. – 480 с.

26. Сільське господарство України: стат. збірник / Держкомстат України. – 2000. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2000. – 2001. – 262 с. – С. 259; 2003. – 2004. – 314 с. – С. 25; 2004. – 2005. – 340 с. – С. 27; 2005. – 2006. – 366 с. – С. 30, 150; 2006. – 2007. – 368 с. – С. 28.

27. Сільськогосподарський сектор України на рубежі тисячоліть [у 2 т.] / [упор. Л. О. Шепотько та ін.]. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2000. Т. 1. – 2000. – 396 с.

28. Сухий П.О. Агропродовольчий комплекс Західноукраїнського регіону: монографія / П.О. Сухий – Чернівці, Рута, 2008. – 400 с.

29. Управління розвитком регіону: навч. посібник / Т. Л. Миронова, О. П. Добровольська, А. Ф. Процай та ін. – К.: ЦНЛ, 2006. – 328 с.

30. Черевко Г. В. Державне регулювання економіки в АПК : навч. посібник / Г. В. Черевко. – К.: Знання, 2006. – 339 с.

31. Справочник экономиста аграрника / Н. П. Кононенко, Н. Я. Кушвид, П. Т. Саблук и др.; под. ред. Н. П. Кононенко, Н. Я. Кушвида. – К.: Урожай, 1991. – 520 с.

Оцінювання – іспит

ГІС в кадастрових системах

Курс - 5; семестр - 9; всього годин - 216; на тиждень - 3год..; (л/с); 6 кредиту

Обов’язкова

Методологія та методика наукових досліджень

Курс - 5; семестр - 10; всього годин - 54; на тиждень - 4 год..; (л/с); 1,5 кредиту

Шифр дисципліни - 8.070904

Обов’язкова

Викладацький склад: Скрипник Ярослав Петрович – доцент.

Мета викладання дисципліни: сформувати у студентів систематизовані знання про методологічні й методичні основи наукових досліджень, в т. ч. в галузі землевпорядкування і кадастру та розвинути вміння ведення науково-дослідницької роботи. Ознайомити студентів: з історичним і сучасним станом загальної методології науки; тенденціями розвитку і впровадження в наукові дослідження новітніх методів і технологій; структурно-функціональними особливостями вітчизняної науки загалом і землевпорядкування зокрема; організацією наукового дослідження; принципами формування інформаційної бази наукових досліджень; спеціальними методичними прийомами що застосовуються у дослідженнях землевпорядного змісту.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • історичні аспекти становлення та розвитку науки;

 • класифікацію наук та загальні засади наукознавства;

 • організацію науково-дослідної роботи в Україні;

 • методологічні засади науково-дослідної роботи;

 • основні методи наукових досліджень та їх характеристику;

 • принципи вибору оптимальних методів і методик при здійсненні наукових пошуків;

 • методику підготовки і оформлення курсових та магістерських робіт;

 • сутнісні риси інформаційного забезпечення наукової роботи;

 • основи організації наукової роботи в колективі.

Вміти:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 4. European Credit Transfer System (5)

  Документ
  що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) ДИСЦИПЛІНИ Гуманітарні та соціально-економічні
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..