Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В различные исторические эпохи в понятие «элемент» вкладывался различный смысл. Древнегреческие философы в качестве «элементов» рассматривали четыре ...полностью>>
'Документ'
Замечание: Пытаясь следовать концепции арт-фатализма, в написании сего произведения, Автор пытался избежать стереотипов в отношении предметных символо...полностью>>
'Реферат'
Ответьте на нижеприведенные вопросы и обоснуйте свой ответ (не более 3 стр. печатного текста на каждый вопрос). Выделенные знаком «*» вопросы должны ...полностью>>
'Документ'
Муниципальное автономное дошкольное учреждение Центр развития ребёнка – детский сад № 74 «Забава» посещает 248 детей. Одной из задач детского сада яв...полностью>>

Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Історія української культури

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.01

Курс - 1; семестр - 1; всього годин - 90; на тиждень - 2 год. (л/с); 2,5 кредиту.

Обов'язкова

Викладацький склад: Горбатюк О. В., к.ф.н., асистент; Прокопчук Ю.П., асистент.

Мета курсу: дати студентам розуміння загальних закономірностей функціонування культури, її значення в суспільному розвиткові індивіда, а також засвоєння ним найвидатніших досягнень українського мистецтва, розуміння специфіки та неповторності української культури, її значення і місця у світовій спадщині.

Спираючись на власний досвід, студенти повинні навчитися давати оцінку явищам культури минулого й сучасного, розрізняючи справжні досягнення від сурогату, бездарності, політичної і комерційної кон'юнктурності.

У зв’язку з цим курс покликаний розширювати світогляд студентів, прищеплювати їм український патріотизм, художній смак, моральність, гуманізм, толерантність, інтелігентність.

Основні завдання курсу: дати студентам методологічні засади розуміння культури, розкрити сутність культурної еволюції, закономірностей розвитку української національної культури у зв’язках зі світовою культурою, а також формувати у них глибокі громадянські переконання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні культурологічні терміни;

 • етапи розвитку національної культури;

 • основні стилі і напрямки мистецтва;

 • найвидатніші шедеври світового та вітчизняного мистецтва.

Вміти:

 • аналізувати твори мистецтва;

 • проводити паралель між європейським та українським мистецтвом;

 • визначати основні стилі мистецтва;

 • писати рецензії на мистецькі твори;

 • проводити паралелі між різними творами, визначати їх приналежність до певного напрямку, стилю.

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями

Змістовний модуль 1.

НЕ 1.1. Культурологія як навчальний предмет. - Культурологія, її предмет, об’єкт і основні категорії. Культура духовна і матеріальна. Світова і національна культури. Внесок українських учених у розвиток культурології. Функції культури.

НЕ 1.2. Найдавніші пам’ятки культури на території. Стоянки первісних людей на території України. Трипільська культура. Культура скіфів. Античні міста-поліси Північного Причорномор’я

НЕ 1.3. Первісна культура. Формування та основні риси кам’яної доби. Первісні форми релігії. Палеолітичні стоянки на території України. Мистецтво кам’яної доби. Кам’яна Могила. Трипільська цивілізація. Культура скіфів, сарматів.

НЕ 1.4. Народне мистецтво і фольклор. Фольклор і народна культура. Українська народна пісня, її виконавці і популяризатори. Літературні пісні, що стали народними. Кобзарське мистецтво і його найвидатніші представники. Звичаї та обряди українців. Слов’янська міфологія та демонологія.

НЕ 1.5. Античність і культура України. Античний світ та характерні риси його культури. Монументальний живопис, вазопис, скульптура в античних містах-полісах. Вплив античної міфології на українське мистецтво.

НЕ 1.6. Українське народне образотворче мистецтво. Вишивка. Писанкарство. Різьба по дереву. Кераміка. Вироби зі скла. Килимарство. Народна архітектура. Українське національне вбрання.

НЕ 1.7. Середньовічна культура. Середньовіччя як епоха в історії світової культури.

Основні стилі Середньовіччя: візантійський, романський і готичний. Українська культура в епоху середньовіччя: дохристиянська і християнська. 1) Ідоли кочівників і давніх слов’ян: збруцький та керносівський ідоли, рельєфи. 2) Мартинівський скарб. 3) Готична скульптура. 4) Християнське мистецтво: книжкова мініатюра, іконопис, найвідоміші пам’ятки Русі, їх оздоблення. 5) Замки і фортеці України.

НЕ 1.8. Українська скульптура. Саркофаг Ярослава Мудрого. Скульптурне різьблення каплиці Боїмів та скульптурний портрет ХVІ ст. Творчість Й.Г. Пінзеля. Сорочинський іконостас. Реалістична скульптура Л.Позена, М.Микешина. Творчість І.Кавалерідзе. Кубізм у скульптурі О.Архипенка.

НЕ 2.1. Європейське Відродження та українська культур Гуманізм як ціннісна основа культури Відродження. Титани Відродження. Українське культурне піднесення кінця ХV –початку ХVІІ ст.

1) Освіта і культура України за часів Литовського князівства і Речі Посполитої.

2) Братства ї їх роль у розвитку української культури.

3) Книгодрукування.

4) Література і фольклор. Творчість І.Вишенського.

5) Архітектура й образотворче мистецтво.

НЕ 2.2. Українська музична культура. - Визначні діячі української музики ХVІІ – ХVІІІ ст. (М.Дилецький, М.Березовський, А.Ведель, Д.Бортнянський).

- М.Лисенко та розвиток української музичної культури ХІХ – початку ХХ ст.

- Вклад українців у світове оперне мистецтво.

- Зірки української естради.

НЕ 2.3. Доба бароко та її особливості в Україні. Стиль бароко у світовому мистецтві.

- Визначальні риси українського бароко, козацьке бароко.

- Братські школи.

- Острозька та Києво-Могилянська академії.

- Іван Мазепа – гетьман-будівничий, поет.

- Український портретний живопис.

- Друкарство і книжкова графіка.

- Шкільна драматургія. Вертеп.

- Українська музика. Глухівська школа.

НЕ 2.4. Українська архітектура Архітектура Київської Русі.

1) Софія Київська;

2) Кирилівська церква;

3) Будівлі Києво-Печерської Лаври.

- Архітектура козацького бароко.

- Шедеври В.В.Растреллі в Україні.

- Будинок з химерами В. Городецького.

НЕ 2.5. Епоха Просвітительства в Європі та в Україні Епоха Просвітительства в Європі і в Україні.

- Дослідження української історії і фольклору.

- Нова українська література. Поява театрів.

- Стилі в європейському та українському мистецтві:

1) Рококо.

2) Класицизм.

- Стильові течії в європейському та українському мистецтві кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.:

1) романтизм;

2) сентименталізм,

3) реалізм.

НЕ 2.6. Українське малярство. Т.Шевченко-художник.

- Катерина Білокур і її доля.

- Примітивізм у творчості Марії Приймаченко.

- Скульптор і художник Олександр Архипенко.

- Г. Нарбут і В. Касіян – відомі українські графіки.

- Школа М.Бойчука і її стиль.

- Мистецтво Тетяни Яблонської.

НЕ 2.7. Українська культура в контексті ідейно-естетичних шукань ХІХ ст. Стильові течії в європейському та українському мистецтві другої половини ХІХ ст.:

1) реалізм;

2) імпресіонізм;

3) символізм;

4) неореалізм.

- Українське мистецтво ХІХ ст.: стилі модерн, еклектика:

1) архітектура;

2) образотворче мистецтво;

3) музика.

- Театр корифеїв.

НЕ 2.8. Український театр. Театр корифеїв і його традиції.

- Реформатор українського театру Лесь Курбас.

- Театральна родина Стадників.

- Життєвий і творчий шлях Амвросія Бучми.

- Гнат Юра і Київський драматичний театр імені Івана Франка.

НЕ 2.9. Українська культура в загально європейському контексті ХХ ст. Стильові течії в українському мистецтві поч. ХХ ст.:

1) Історичний авангардизм.

2) Неоавангардизм.

3) Конструктивізм.

- Злети і втрати української культури ХХ ст.

1) «Розстріляне Відродження».

2) Соцреалізм в українській культурі.

3) «Відлига» і поява «шістдесятників».

4) Постмодернізм в українському.

НЕ 2.10. Українське кіномистецтво Вклад Олександра Довженка у світове кіно. Видатний кінорежисер сучасності Юрій Іллєнко. Актор, режисер, сценарист Іван Миколайчук. Артист театру і кіно Богдан Ступка.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

 1. Антофійчук В.І. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний посібник. – Чернівці, 2002..

 2. Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 256 с.

 3. Історія української культури: У 5 т. – К.: Наук. думка. – Т. 1. – 2001. – 1135 с. – Т. 2. – 2001. – 847 с. – Т. 3. – 2003. – 1246 с. – Т.4., Кн.1. – 2008. – 1007 с. – Т.4., Кн.2. –2005. – 1293 с.

 4. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К., 1994.

 5. Попович М. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. –728 с..

 6. Українська культура: Лекції за редакцією Д. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.

Історія України

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.02

Курс - 1; семестр - 2; всього годин - 108; на тиждень - 3 год.; (л/с); 3 кредити.

Обов'язкова

Викладацький склад: Ботушанський Олег васильвич

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними базами даних, бібліотечними та музейними фондами; комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися ПК для виявлення й обробки джерельних даних; володіти необхідним лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності; вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-культурних пам’яток; використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для підвищення свого фахового рівня .

Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями:

Змістовий модуль 1. Давня і середньовічна історія України

НЕ 1.1. Київська Русь і її місце у історії українського народу.

- Східні слов‘яни: розселення, господарство, суспільний устрій, вірування;

- Утворення держави Київська Русь; норманська та анти норманська теорії;

- Основні етапи політичного розвитку;

- Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі.

НЕ 2.1. Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.)

- Боротьба Литви та Польщі за українські землі; Кревська та Люблінська унії;

- Еволюція політичного статусу українських земель;

- Соціально-економічний розвиток українських земель;

- Виникнення козацтва.

НЕ 3.1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

- Причини і початок визвольної війни. Перші перемоги;

- Воєнні дії 1649-1653 рр.;

- Формування основ української державності в ході визвольної війни;

- Переяславська рада та „Березневі статті”.

НЕ 4.1. Становище українських земель в складі Російської імперії та Речі Посполитої у кінці ХVІІ-ХVІІІ ст.

- Обмеження автономії Гетьманщини; Гетьманування І.Мазепи, його Коломацькі статті;

- Наступ на автономію Гетьманщини після поразки Мазепи, Малоросійська колегія;

- Відновлення і остаточна ліквідація Гетьманщини.

Змістовий модуль 2. Нова та новітня історія України

НЕ 5.1. Розвиток українських земель в складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

- Політичні, соціально-економічні, юридичні та адміністративні зміни в долі українських земель в останній чверті ХVІІІ ст.;

- Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та західноукраїнських земель;

- Українські землі в Першій світовій війні;

НЕ 6.1. Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.)

- Формування і діяльність Центральної ради;

- Боротьба за владу в Україні у кінці 1917-на початку 1918 рр. Четвертий Універсал;

- Гетьманат Павла Скоропадського;

- Внутрішня і зовнішня політика Директорії;

- Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР.

НЕ 7.1. Україна в роки Другої світової війни

- Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель, Буковини та Бессарабії.

- Окупаційний режим на території України.

- Визволення України і відновлення радянської влади.

НЕ 8.1. Політичний та соціально-економічний розвиток України в другій половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ ст.

- Десталінізація суспільства та культури;

- Хрущовська відлига;

- Соціальні та економічні реформи;

- Застійні та кризові явища в економіці та суспільному житті України;

- Дисидентський рух в Україні.

Основна література до курсу

 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 565 с.

 2. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наук. думка, 1995. – 687 с.

 3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 року. – К.: “Золоті ворота” – ДТК УРСР – “Радуга”, 1990. – 524 с.

 4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ у Львові, 1991. – 230 с.

 5. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 6. Лановик Б., Лазарович А. Історія України. – К.: Знання-Прес, 2006. – 598 с.

 7. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с.

Українська мова

Шифр дисципліни - 6.091100/00/1.03

Курс - 1, семестр - 1, годин - 54, на тиждень - 2 год.; (л/с); 1,5 кредиту.

Обов'язкова

Викладач – к.філол.н., асист. Дзісь Руслана Петрівна

Розширення сфери вживання української літературної мови активізувало завдання навчитися вільно володіти всіма ресурсами мови, набути міцні навички орфографії, пунктуації і стилістики, дбати про високий рівень культури усного і писемного мовлення ділової людини.

Мета курсу – коригування знань студентів у тих практичних аспектах української мови, які постійно „працюють” у їхній галузі фахових знань (терміновживання, культура усного та писемного мовлення офіційно-ділового та наукового стилів тощо); підвищення загального мовного рівня студентів.

Компетенції,

якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен розуміти необхідність для кожної ділової людини:

– досконалого володіння українською мовою як визначальним складником фахової культури спеціаліста;

– удосконалення навичок використання різних стилів у власному мовленні;

– засвоєння всіх норм сучасної української літературної мови;

– володіння основними комунікативними ознаками культури мовлення діловою людиною;

– розвитку навичок ораторського мистецтва та культури писемного мовлення в офіційно-діловому та науковому стилях;

– засвоєння умінь укладання документів.

Студент повинен знати:

– основні ознаки стилів сучасної української літературної мови;

– орфографічні, морфологічні, лексичні, стилістичні, синтаксичні та пунктуаційні норми сучасної української літературної мови;

– жанри професійного спілкування та їх основні комунікативні ознаки;

– основи культури усного і писемного професійного мовлення;

– етикет ділового спілкування;

– загальні вимоги до складання та оформлення професійних текстів і документів.

Студент повинен уміти:

– володіти культурою діалогічного та полілогічного мовлення;

– здійснювати структурно-стилістичний аналіз і корегувати тексти відповідно до норм української літературної мови;

– сприймати, відтворювати і створювати наукові фахові тексти та різноманітні професійні документи;

– застосовувати українську термінологію свого фаху в різноманітних комунікативних ситуаціях професійної діяльності;

– користуватися загальномовними та спеціальними словниками;

– виконувати роль, відведену в ході ділового спілкування;

– підготувати і виголосити публічний виступ (доповідь, промова, звинувачення, захист, дискусія тощо);

– дотримуватися мовного етикету відповідно до комунікативної ситуації.

ЗМ І. СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МОВИ. СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

НЕ 1.1. Суспільне значення української мови, її правовий статус (мова як компонент професійної культури спеціаліста; мова та її функції; основні етапи становлення української мови; державотворча роль мови; історія української мови як державної; основи мовної політики і чинники прискорення процесів упровадження державної мови; літературна мова як вища форма розвитку мови; форми сучасної української літературної мови; поняття мовної норми; основні мовні норми) – 2 год. (пр.).

НЕ 1.2. Стилі сучасної української літературної мови (основні ознаки функціональних стилів сучасної української мови; функціонування та особливості наукового стилю; функціонування та особливості офіційно-ділового стилю; функціонування та особливості публіцистичного стилю) – 2 год. (пр.).

НЕ 1.3 Особливості наукової та офіційно-ділової лексики сучасної української мови (основні етапи становлення і розвитку сучасної української термінології; типи термінологічних словників; ознаки науково-термінологічної та виробничо-професійної лексики; історичне формування мови ділових паперів; мовні кліше і штампи) – 2 год. (пр.).

ЗМ 2. НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ

НЕ 2.1. Морфологічні норми сучасної української літературної мови у професійному мовленні (особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні; особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні; синонімія способових форм дієслова; труднощі перекладу процесових понять; службові слова у професійному мовленні; правопис та відмінювання географічних назв; відмінювання числівників; правопис та відмінювання імен, імен по батькові та прізвищ) – 4 год. (пр.).

НЕ 2.2 Лексичні та стилістичні норми сучасної української літературної мови у професійному мовленні (лексичні норми української мови; явища лексичної омо- та паронімії; міжмовна омонімія; явище суржику; терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми; номенклатурні назви у професійному мовленні; стилістичні норми української мови та їх специфіка в офіційно-діловому та науковому стилях; тавтологія та плеоназм) – 4 год. (пр.).

НЕ 2.3. Синтаксичні норми української літературної мови у професійному мовленні (синтаксичні норми української літературної мови; порядок слів як стилістичний засіб; відокремлені слова і конструкції у професійному мовленні; складні випадки узгодження і керування; правила використання активних і пасивних конструкцій та безособових форм; специфіка українських прийменникових конструкцій) – 2 год. (пр.).

ЗМ 3. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СПЕЦІАЛІСТА.

СКЛАДАННЯ Й РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТА ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТІВ

НЕ 3.1. Поняття культури мовлення (основні комунікативні ознаки культури мовлення:

1) правильність як комунікативна ознака мовлення; правила і норми; 2) точність і логічність мовлення; поняття про алогізми; умови досягнення точності й логічності мовлення; 3) багатство (різноманітність) мовлення: види синонімів, омоніми, пароніми тощо; 4) чистота мовлення; поняття „діалект – діалектизм”, „канцеляризм – мовний штамп”, „вульгаризм” та ін.; 5) доречність і достатність мовлення; 6) виразність мовлення; особливості усної та писемної форм мовлення) – 4 год. (пр.).

НЕ 3.2. Культура писемного мовлення (технічні правила оформлення рукописних та машинописних текстів) (правила оформлення титульної сторінки наукового тексту; правила цитування; норми оформлення списку використаної літератури; рубрикація наукових та офіційно-ділових текстів; культура писемного мовлення офіційно-ділового та наукового стилів).

НЕ 3.3. Сучасний документ. Норми, правила, варіанти (поняття про документ; класифікація документів;

реквізити документів, формуляр; вимоги до укладання документів. вимоги до автобіографії та її укладання;

вимоги до резюме та його укладання; вимоги до характеристики та її укладання; вимоги до заяви та її укладання).

НЕ 3.4. Укладання й редагування документів (укладання довідково-інформаційних та обліково-фінансових документів (пояснювальна й доповідна записки, відгуки, довідки, звіти, оголошення, плани робіт, подання, клопотання, протоколи, витяги з протоколів, службові листи, службові телеграми, факси, телефонограми, акти, розписка, доручення); укладання розпорядчих документів (постанова, ухвала, розпорядження, накази, вказівки) – 4 год. (пр.).

НЕ 3.5 Культура усного ділового мовлення (орфоепічні норми української мови; види та правила усного спілкування за професійним спрямуванням (ділова нарада, службова бесіда, телефонна ділова розмова); види і жанри публічних виступів (виступ під час наради, промови з нагоди урочистих зустрічей, громадсько-політична та академічна промови та ін.; структура публічного виступу; підготовка до виступу: добір матеріалу, обґрунтування теми, реєстр і тлумачення ключових слів, засоби активізації уваги слухачів.).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 4. European Credit Transfer System (5)

  Документ
  що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) ДИСЦИПЛІНИ Гуманітарні та соціально-економічні
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

Другие похожие документы..